SO SÁNH KHẢ NĂNG SINH TRƢỞNG, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT 12 GIỐNG MÈ VỤ XUÂN HÈ 2013 TẠI HUYỆN CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP

77 34 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:13

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP SO SÁNH KHẢ NĂNG SINH TRƢỞNG, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT 12 GIỐNG MÈ VỤ XUÂN HÈ 2013 TẠI HUYỆN CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP NGÀNH : NƠNG HỌC KHĨA : 2009 – 2013 SINH VIÊN THỰC HIỆN : ĐỖ HỮU ĐỨC Tp.Hồ Chí Minh, tháng 08/2013 i SO SÁNH KHẢ NĂNG SINH TRƢỞNG, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT 12 GIỐNG MÈ VỤ XUÂN HÈ 2013 TẠI HUYỆN CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP Tác giả Đỗ Hữu Đức Khóa luận đƣợc đệ trình để đáp ứng u cầu cấp kỹ sƣ ngành nông Nông học GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN: ThS Nguyễn Thị Thúy Liễu KS Nguyễn Thị Hồi Trâm Tp.Hồ Chí Minh, tháng 08/2013 ii LỜI CẢM ƠN Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến bố mẹ, anh chị em gia đình lo lắng, động viên hỗ trợ suốt thời gian qua Xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh, ban chủ nhiệm khoa Nơng học tất q thầy nhiệt tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức suốt thời gian học tập trường Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn cô Nguyễn Thị Thúy Liễu, người tận tình hưỡng dẫn giúp đỡ em suốt thời gian thực đề tài Xin chân thành cảm ơn chị Nguyễn Thị Hoài Trâm anh chị công tác Viện nghiên cứu dầu có dầu tạo điều kiện cho em thực hoàn thành đề tài Xin cảm ơn tất bạn bè, tập thể lớp DH09NH giúp đỡ, động viên suốt thời gian thực đề tài Tp Hồ Chí Minh, tháng 08/2013 Sinh viên thực Đỗ Hữu Đức iii TÓM TẮT Đề tài “So sánh khả sinh trưởng, suất phẩm chất 12 giống mè vụ Xuân Hè 2013 huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp” đƣợc thực từ 3/2013 đến 6/2013 12 giống mè là: VDM 23, VDM 34, VDM 54, VDM 55, VDM 56, VDM 57, VDM 58, VDM 59, VDM 60, VDM 61, VDM 62 giống đối chứng V6 Thí nghiệm đƣợc bố trí theo kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên yếu tố với lần lặp lại Kết đạt đƣợc nhƣ sau: Các giống sinh trƣởng tốt, thời gian sinh trƣởng phù hợp với cấu mùa vụ địa phƣơng (75 – 80 ngày) Giống có chiều cao cao VDM 60 (136,9 cm) cao so với giống đối chứng V6 (123,8 cm) Giống VDM 58 có chiều cao đóng trái thấp (26,2 cm) Chiều dài đốt trung bình đoạn cho trái đạt ngắn giống VDM 61 (5,4 cm) Số trái nhiều 37,1 (trái/cây) giống VDM 60 Giống VDM 23 có chiều dài trái dài (3,71 cm) có số hạt trái nhiều (87,3 hạt/trái) Trọng lƣợng 1000 hạt cao giống VDM 56 (3,22 g) Năng suất thực thu cao 17,51 tạ/ha giống VDM 34 Tất giống thí nghiệm có hàm lƣợng dầu 51%, cao giống VDM 60 (55,65%) Hiệu kinh tế đạt cao giống VDM 23 VDM 34 iv MỤC LỤC Trang TRANG TỰA i LỜI CẢM ƠN .ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC BẢNG vii DANH SÁCH CÁC HÌNH .viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ix Chƣơng GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu yêu cầu 1.2.1 Mục tiêu 1.2.2 Yêu cầu Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thiệu mè 2.1.1 Nguồn gốc, xuất xứ phân bố 2.1.2 Phân loại khoa học 2.1.3 Một số giống mè phổ biến tỉnh phía Nam 2.2 Đặc điểm thực vật học 2.2.1 Rễ 2.2.2 Thân 2.2.3 Lá 2.2.4 Cành 2.2.5 Hoa 2.2.6 Quả 2.2.7 Hạt 2.3 Yêu cầu sinh thái mè 2.3.1 Khí hậu 2.3.1.1 Nhiệt độ 2.3.1.2 Ánh Sáng v 2.3.1.3 Nƣớc 2.3.1.4 Gió 2.3.2 Đất đai 2.3.3 Các chất dinh dƣỡng 2.3.3.1 Đạm 2.3.3.2 Lân 2.3.3.3 Kali 2.4 Công dụng giá trị dinh dƣỡng 10 2.4.1 Công dụng 10 2.4.2 Giá trị dinh dƣỡng 10 2.5 Tình hình sản xuất mè giới Việt Nam 11 2.5.1 Tình hình sản xuất mè giới 11 2.5.2 Tình hình sản xuất mè Việt Nam 12 2.6 Tình hình nghiên cứu mè giới Việt Nam 14 2.6.1 Tình hình nghiên cứu giới 14 2.6.2 Tình hình nghiên cứu Việt Nam 16 Chƣơng VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1 Thời gian, địa điểm nghiên cứu 20 3.1.1 Thời gian 20 3.1.2 Địa điểm thí nghiệm 20 3.2 Nội dung nghiên cứu 20 3.3 Vật liệu phƣơng pháp nghiên cứu 20 3.3.1 Đối tƣợng nghiên cứu 21 3.3.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 21 3.3.2.1 Bố trí thí nghiệm 21 3.3.2.2 Quy trình kỹ thuật canh tác 22 3.4 Cách lấy mẫu tiêu theo dõi 23 3.4.1 Cách lấy mẫu 23 3.4.2 Các tiêu theo dõi 23 3.4.2.1 Các tiêu sinh trƣởng 23 3.4.2.2 Các tiêu phát triển 24 vi 3.4.2.3 Các tiêu suất yếu tố cấu thành suất 24 3.4.2.4 Các tiêu phẩm chất 25 3.5 Phƣơng pháp xử lý số liệu 25 Chƣơng KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 26 4.1 Đặc điểm hình thái giống mè thí nghiệm 26 4.2 Thời gian sinh trƣởng phát triển giống mè 27 4.3 Chiều cao tốc độ tăng trƣởng chiều cao 28 4.3.1 Chiều cao 28 4.3.2 Tốc độ tăng trƣởng chiều cao 30 4.4 Số xanh tốc độ 31 4.4.1 Số xanh 31 4.4.2 Tốc độ 32 4.5 Các đặc điểm thân đốt 33 4.6 Các yếu tố cấu thành suất 35 4.7 Năng suất hàm lƣợng dầu 36 4.8 Hiệu kinh tế 38 Chƣơng KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 39 5.1 Kết luận 39 5.2 Đề nghị 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO 40 PHỤ LỤC 42 vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Bảng phân tích thành phần dinh dƣỡng có bột mè thịt 11 Bảng 2.2: Bảng số liệu diện tích, suất sản lƣợng mè giới 12 Bảng 2.3: Thực trạng diện tích, suất, sản lƣợng mè Việt Nam 14 Bảng 3.1: Thành phần dinh dƣỡng đất thí nghiệm 20 Bảng 3.2: Bảng nguồn gốc 12 giống mè tham gia thí nghiệm 21 Bảng 4.1: Đặc điểm hình thái giống mè 26 Bảng 4.2: Thời gian sinh trƣởng phát triển giống mè 27 Bảng 4.3: Chiều cao giống mè (cm) 29 Bảng 4.4: Tốc độ tăng trƣởng chiều cao (cm/cây/7 ngày) 30 Bảng 4.5: Số xanh qua thời điểm đo đếm (lá/cây) 31 Bảng 4.6: Tốc độ tăng trƣởng số (lá/cây/7 ngày) 32 Bảng 4.7: Các đặc điểm thân đốt 34 Bảng 4.8: Các yếu tố cấu thành suất 35 Bảng 4.9: Năng suất hàm lƣợng dầu 37 Bảng 4.10: Bảng hiệu kinh tế 38 Phụ lục 1: Bảng tính tốn tổng chi phí sản xuất trồng mè 42 viii DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình PL2.1: Ruộng thí nghiệm 43 Hình PL2.2: Đo tiêu thu hoạch mè 44 Hình PL2.3: Máy phân tích hàm lƣợng dầu minispec mq10 45 ix DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT CCĐTĐT : Chiều cao đóng trái CDĐCT : Chiều dài đoạn cho trái CDĐTB : Chiều dài đốt trung bình CV : Hệ số biến động (Coefficient of Variation) Đ/C : Đối chứng HL : Hàm lƣợng NRH : Ngày hoa NSG : Ngày sau gieo NSLT : Năng suất lý thuyết NSQĐ : Năng suất quy đổi NSTT : Năng suất thực thu SĐĐCT : Số đốt đoạn cho trái TGRH : Thời gian hoa TGST : Thời gian sinh trƣởng TL : Trọng lƣợng TLNMPTM : Tỷ lệ nảy mầm phòng thí nghiệm ... giống Mặt có lơng tơ bao phủ Theo nhiều thí nghiệm cho thấy tốc độ dẫn nƣớc mè không mở nhanh mè mở Do đó, vùng thiếu nƣớc khơng thích hợp cho giống mè mở 2.2.4 Cành Xuất phát từ thân chính, cành... 300 nắng/tháng trái chín Sự thay đổi thời gian chiếu sáng mùa vụ khác ảnh hƣởng rõ đến suất mè Do đó, việc xác định thời gian gieo trồng giống vùng biện pháp kỹ thuật quan trọng định suất mè
- Xem thêm -

Xem thêm: SO SÁNH KHẢ NĂNG SINH TRƢỞNG, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT 12 GIỐNG MÈ VỤ XUÂN HÈ 2013 TẠI HUYỆN CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP , SO SÁNH KHẢ NĂNG SINH TRƢỞNG, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT 12 GIỐNG MÈ VỤ XUÂN HÈ 2013 TẠI HUYỆN CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn