Tổ chức dạy học tích hợp dòng điện xoay chiều (vật lý 12 cơ bản) theo hướng gắn với thực tiễn

149 102 0
  • Loading ...
1/149 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 23:25

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM PHẠM XN THÀNH TỔ CHỨC DẠY HỌC TÍCH HỢP CHƯƠNG “DỊNG ĐIỆN XOAY CHIỀU” (VẬT12 BẢN) THEO HƯỚNG GẮN VỚI THỰC TIỄN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Thái Nguyên – 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM PHẠM XUÂN THÀNH TỔ CHỨC DẠY HỌC TÍCH HỢP CHƯƠNG “DỊNG ĐIỆN XOAY CHIỀU” (VẬT12 BẢN) THEO HƯỚNG GẮN VỚI THỰC TIỄN Chuyên ngành: Lí luận phương pháp dạy học Vật lí Mã số: 60 14 01 11 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN VĂN KHẢI Thái Nguyên – 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Văn Khải trực tiếp hướng dẫn bảo tận tình cho tơi suốt q trình thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn thầy giáo khoa Sau đại học, khoa Vật lí trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện tốt giúp đỡ tơi q trình học tập nghiên cứu khoa Tôi xin chân thành cảm ơn ban giám hiệu, thầy giáo trường THPT Chu Văn An, THPT Bình Yên, THPT Phú Bình tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình thực nghiệm sư phạm Tác giả luận văn Phạm Xuân Thành Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn hoàn toàn trung thực chưa cơng bố trong cơng trình nghiên cứu khoa học Thái Nguyên, tháng 05 năm 2014 Tác giả Phạm Xuân Thành XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI XÁC NHẬN CỦA KHOA HƯỚNG DẪN KHOA HỌC VẬT LÍ PGS.TS Nguyễn Văn Khải Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ i MỤC LỤC Trang phụ bìa………………………………………………………………… Lời cảm ơn…………………………………………………………………… Lời cam đoan Mục lục i Các chữ viết tắt luận văn iv Danh mục bảng biểu đồ thị v Danh mục hình ảnh vi MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC TỔ CHỨC DẠY HỌC TÍCH HỢP THEO HƯỚNG GẮN VỚI THỰC TIỄN 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.2 Khái niệm dạy học tích hợp 10 1.2.1 Khái niệm tích hợp dạy học tích hợp 10 1.2.2 Các phương thức tích hợp 11 1.2.2.1 Dạng tích hợp thứ 12 1.2.2.2 Dạng tích hợp thứ hai 13 1.2.2.3 Những khó khăn thực dạng tích hợp 14 1.2.2.4 Mức độ vận dụng DHTH theo chương trình dạy học hành 14 1.2.3 Các biện pháp tích hợp nội dung dạy học 16 1.2.3.1 Tích hợp qua xây dựng kiến thức 16 1.2.3.2 Tích hợp qua dạng tập 17 1.2.3.3 Tích hợp qua kênh hình ảnh, media đồ tư 17 1.3 Dạy học gắn với thực tiễn 19 1.3.1 Khái niệm thực tiễn 19 1.3.2 Đặc điểm chung dạy học vật lí gắn với thực tiễn 20 1.3.3 Các biện pháp gắn dạy học vật lí với thực tiễn 21 1.3.4 Thực nhiệm vụ giáo dục 22 Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ ii 1.3.4.1 Giáo dục kĩ thuật tổng hợp 22 1.3.4.2 Giáo dục sử dụng lượng tiết kiệm hiệu 29 1.3.4.3 Giáo dục môi trường 32 1.3.4.4 Giáo dục ứng phó biến đổi khí hậu 36 1.4 Chất lượng dạy học 39 1.4.1 Chất lượng 39 1.4.2 Chất lượng giáo dục 40 1.4.3 Chất lượng dạy học 41 1.5 Xây dựng tiến trình dạy học tích hợp 42 1.6 Nghiên cứu thực trạng dạy học chương “Dòng điện xoay chiều” theo hướng gắn với thực tiễn trường THPT 43 KẾT LUẬN CHƯƠNG I 46 CHƯƠNG II: XÂY DỰNG TIẾN TRÌNH DẠY HỌC MỘT SỐ BÀI HỌC CHƯƠNG “DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU” THEO HƯỚNG GẮN VỚI THỰC TIỄN 47 2.1 Chương trình, SGK vật lí 12 - nội dung kiến thức chương “Dòng điện xoay chiều” 47 2.1.1 Chương trình SGK vật lí 12 - 47 2.1.2 Vị trí, vai trò kiến thức “Dòng điện xoay chiều” 48 2.1.3 Nội dung kiến thức chương “Dòng điện xoay chiều” SGK vật lí 12 - 49 2.2 Xây dựng tiến trình dạy học tích hợp số học chương “Dòng điện xoay chiều” 51 2.2.1.Xây dựng kế hoạch dạy học tích hợp cho học cụ thể 51 Bài Công suất tiêu thụ mạch điện xoay chiều Hệ số công suất 52 Bài Truyền tải điện Máy biến áp 62 Bài Máy phát điện xoay chiều 73 2.2.1.1 Các hoạt động xây dựng tiến trình dạy học tích hợp 51 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrctnu.edu.vn/ 2.2.1.2 Xây dựng kế hoạch học 53 Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ 2.2.2 Xây dựng tiến trình dạy học tích hợp cho số học chương “Dòng điện xoay chiều” 54 KẾT LUẬN CHƯƠNG II 85 CHƯƠNG III: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 86 3.1 Mục đích, nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm 86 3.1.1 Mục đích thực nghiệm sư phạm 86 3.1.2 Nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm 86 3.2 Đối tượng phương pháp thực nghiệm sư phạm 87 3.2.1 Đối tượng thực nghiệm sư phạm 87 3.2.2 Phương pháp thực nghiệm sư phạm 88 3.3 Phương pháp đánh giá kết thực nghiệm sư phạm 89 3.3.1 Khống chế ảnh hưởng đến kết thực nghiệm sư phạm 89 3.3.2 Căn để đánh giá 89 3.3.3 Đánh giá xếp loại 90 3.4 Tiến hành thực nghiệm sư phạm 91 3.4.1 Công tác chuẩn bị 91 3.4.2 Diễn biến tiến trình dạy học 91 3.5 Kết xử lí kết thực nghiệm sư phạm 96 3.5.1 Yêu cầu chung xử lí kết thực nghiệm sư phạm 96 3.5.2 Kết thực nghiệm sư phạm 97 3.6 Đánh giá chung thực nghiệm sư phạm 111 KẾT LUẬN CHƯƠNG III 113 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 114 Tài liệu tham khảo 116 Phụ lục 1: Phiếu vấn giáo viên 120 Phụ lục 2: Phiếu vấn học sinh 121 Phụ lục 3: Bài kiểm tra số 122 Phụ lục 4: Bài kiểm tra số 124 Phụ lục 5: Bài kiểm tra số 125 Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN BĐKH Biến đổi khí hậu DHTH Dạy học tích hợp ĐC Đối chứng GDMT Giáo dục môi trường GDPT Giáo dục phổ thông GV Giáo viên HS Học sinh KTTH Kĩ thuật tổng hợp KTTH&HN Kĩ thuật tổng hợp hướng nghiệp KSPTH Khoa sư phạm tích hợp NLTK&HQ Năng lượng tiết kiệm hiệu NXB Nhà xuất SGK Sách giáo khoa SPTH Sư phạm tích hợp THPT Trung học phổ thơng TN Thực nghiệm TNSP Thực nghiệm sư phạm TTSPTH Tư tưởng sư phạm tích hợp Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ ĐỒ THỊ Bảng 2.1 Phân phối chương trình SGK vật lí 12 - 47 Bảng 2.2 So sánh bóng đèn sợi đốt, đèn compact đèn led bóng tròn 62 Bảng 3.1 Đặc điểm chất lượng học tập mơn vật lí HS lớp TN ĐC 87 Bảng 3.2 Kết kiểm tra số 97 Bảng 3.3 Xếp loại kiểm tra số 98 Bảng 3.4 Phân phối tần suất kết kiểm tra số 100 Bảng 3.5 Phân phối tần số tích lũy kiểm tra số 101 Bảng 3.6 Kết tham số thống kê kiểm tra số 102 Bảng 3.7 Kết kiểm tra số 102 Bảng 3.8 Bảng xếp loại kiểm tra số 103 Bảng 3.9 Phân phối tần suất kết kiểm tra số 104 Bảng 3.10 Phân phối tần số tích lũy kiểm tra số 106 Bảng 3.11 Các tham số thống kê kết kiểm tra số 107 Bảng 3.12 Kết kiểm tra số 107 Bảng 3.13 Bảng xếp loại kiểm tra số 108 Bảng 3.14 Phân phối tần suất kết kiểm tra số 109 Bảng 3.15 Bảng phân phối tần suất tích lũy kiểm tra số 110 Bảng 3.16 Các tham số thống kê kiểm tra số 111 Bảng 3.17 Thống kê tổng kết sau kiểm tra 111 Biểu đồ 3.1 Biểu đồ xếp loại kiểm tra số 99 Biểu đồ 3.2 Biểu đồ xếp loại kiểm tra số 103 Biểu đồ 3.3 Biểu đồ xếp loại kiểm tra số 108 Đồ thị 3.1 Đồ thị phân phối tần suất kiểm tra số 100 Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ + Đã nghiên cứu đánh giá thực trạng dạy học vật lí số trường THPT + Đã nghiên cứu xây dựng tiến trình dạy học cụ thể số chương “Dòng điện xoay chiều” (Vật12 bản) theo hướng gắn với thực tiễn góp phần nâng cao chất lượng dạy học Các học vận dụng vào thực tế dạy học số trường THPT Kiến nghị Sau trình thực nghiên cứu đề tài chúng tơi số đề xuất: - Để dạy học tích hợp vào dạy học vật lí, giáo viên cần phải bồi dưỡng sở luận sở thực tiễn DHTH - Qua nghiên cứu đề tài thấy nên sử dụng DHTH theo hướng gắn với thực tiễn vào chương trình vật lí THPT để nâng cao chất lượng dạy học TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật giáo dục (2005), NXB Chính trị quốc gia Lương Dun Bình (chủ biên) nhóm tác giả (2008), Sách giáo khoa – Sách tập – Sách giáo viên vật lí 12 bản, NXB giáo dục Văn Bình (2008), Nghiên cứu phân tích chương trình vật phổ thơng, ĐHSP Thái Ngun Nguyễn Gia Cốc (1997), Chất lượng đích thực giáo dục đào tạo, NXB giáo dục Nguyễn Văn Đường (2002), Tích hợp dạy học Ngữ văn bậc trung học sở, Tạp chí giáo dục (4/2003) Nguyễn Sỹ Đức (chủ biên), Đỗ Anh Dũng, Đỗ Ngọc Hồng, Ngô Văn Hưng, Nguyễn Văn Khải, Nguyễn Trọng Sửu (2009), Giáo dục sử dụng lượng tiết kiệm hiệu thông qua số môn học hoạt động lên lớp trường trung học phổ thông, Lưu hành nội Vũ Thanh Hà (2008), Vận dụng TTSPTH dạy số kiến thức “Hạt nhân nguyên tử - Vật lí 12” nằm nâng cao chất lượng giáo dục học sinh, Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục, ĐHSP – ĐHTN Dương Xuân Hải (2006), Vận dụng TTSPTH vào dạy số học phần” Từ trường” “Cảm ứng điện từ” lớp 11 nhằm nâng cao chất lượng giáo dục học sinh”, Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục, ĐHSP – ĐHTN Dương Thị Thu Hương (2011), Tích hợp kiến thức sản xuất điện dạy học chương “Từ trường” “Cảm ứng điện từ” (chương trình vật 11 bản) góp phần nâng cao chất lượng giáo dục kĩ thuật tổng hợp cho học sinh, Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục, ĐHSP – ĐHTN 10 Nguyễn Văn Khải (2007) Vận dụng TTSPTH dạy học vật để nâng cao chất lượng giáo dục học sinh, Tạp chí giáo dục, 176 (11/2007) 11 Nguyễn Văn Khải (2008), Vận dụng TTSPTH vào dạy học vật trường THPT để nâng cao chất lượng giáo dục học sinh, Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ tháng 1/2008 12 Nguyễn Văn Khải (2011), Hình thành lực dạy học tích hợp cho giáo viên trung học phổ thông, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trọng điểm, ĐHSP – ĐHTN 13 Nguyễn Văn Khải (chủ biên), Nguyễn Duy Chiêu, Phạm Thị Mai (2008), Lí luận dạy học vật lí trường phổ thơng, NXB giáo dục 14 Nguyễn Văn Khải (chủ biên nhóm tác giả) (2008), giáo dục bảo vệ môi trường môn vật lí trung học phổ thơng, NXB giáo dục 15 Nguyễn Văn Khải (chủ biên), Đặng Duy Lợi, Nguyễn Trọng Sửu, Đỗ Thị Quyên (2012), Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu mơn vật lí cấp trung học phổ thông, tài liệu dành cho giáo viên cán quản giáo dục 16 Trần Công Phong – Nguyễn Thanh Hải (2005), Câu hỏi tập trắc nghiệm vật lí 12 nâng cao, NXB giáo dục 17 Nguyễn Minh Phương, Cao Thị Thặng (2002), Xu tích hợp mơn học nhà trường, Tạp chí giáo dục số 22 (2/2002/) 18 Phương pháp dạy vật lí trường phổ thơng Liên Xơ Cộng hòa dân chủ Đức (1993), NXB Giáo dục, (dịch: Nguyễn Đức Thâm, An Văn Chiêu, Vũ Đào Chỉnh, Phạm Hữu Tòng) 118 19 Xavier Roegirs (1996), Khoa sư phạm tích hợp hay làm để phát triển lực nhà trường,NXB giáo dục, (dịch: Đào Ngọc Quang, Nguyễn Ngọc Nhị) 20 Dương Tiến Sỹ (2001) Giảng dạy tích hợp khoa học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, Tạp chí giáo dục (7/2001) 21 Dương Tiến Sỹ (2002), Phương thức ngun tắc tích hợp mơn học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, Tạp chí giáo dục, 26 (3/2002) 22 Minh Tân- Thanh Nghi- Xuân Lãm (1999), Từ điển tiếng Việt, NXB Thanh Hóa 23 Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hưng, Phạm Xuân Quế (2002), Phương pháp dạy học vật lí trường phổ thơng, NXB ĐHSP Hà Nội 24 Thái Duy Tuyên (1999), Những vấn đề giáo dục học đại, N XB giáo dục 25 Phạm Hữu Tòng (2008), Vận dụng phương pháp nhận thức khoa học dạy học vật lí, NXB giáo dục 26 Phạm Hữu Tòng (2008), Tổ chức hoạt động nhận thức dạy học vật lí, Bài giảng chuyên đề cao học, ĐHSP – ĐHQG Hà Nội 27 Nguyễn Như Ý (chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Phan Xuân Thành (2008), Đại từ điển tiếng Việt, NXB Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 28 Từ điển bách khoa Việt Nam (1995), trung tâm biên soạn từ điển Hà Nội 29 Từ điển bách khoa tồn thư (2002), NXB Văn hóa thơng tin 30 Từ điển tiếng Việt (1993), NXB Văn hóa, Hà Nội 119 31 Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 119 32 Cơng Hùng (2013), Chọn bóng đèn tiết kiệm, thay bóng đèn sợi đốt, Tạp chí Ánh sáng sống, http://anhsangvacuocsong.vn, ngày 04/11/2013 120 PHỤ LỤC PHIẾU PHỎNG VẤN GIÁO VIÊN (Phiếu dùng vào mục đích nghiên cứu khoa học khơng giá trị đánh giá GV) Để tạo điều kiện thực đề tài nghiên cứu khoa học xin thầy, vui lòng trả lời câu hỏi sau: Họ tên giáo viên: Đơn vị công tác: Số năm dạy học vật lí 12 trường THPT: Theo thầy kết học tập kiến thức chương “Dòng điện xoay chiều” HS nào? □ Yếu □ Trung bình □ Khá □ Giỏi Theo thầy mức độ vận dụng kiến thức chương “Dòng điện xoay chiều” vào thực tiễn học sinh nào? □ Rất tốt □ Tốt □ Bình thường □ Khơng tốt Khi dạy chương “Dòng điện xoay chiều” thầy sử dụng phương pháp để rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức vào thực tế HS □ Phương pháp liên hệ thực tế □ Phương pháp dạy học tích hợp □ Đặt vấn đề giải vấn đề Thầy bồi dưỡng dạy học tích hợp chưa? □ □ chưa Xin chân thành cảm ơn thầy, cô! 121 PHỤ LỤC PHIẾU PHỎNG VẤN HỌC SINH (Phiếu dùng vào mục đích nghiên cứu khoa học, khơng giá trị đánh giá học sinh) Để tạo điều kiện thực đề tài nghiên cứu khoa học xin thầy, vui lòng trả lời câu hỏi sau: Họ tên: nam/nữ dân tộc Lớp: Trường: Em nêu tên ứng dụng kiến thức chương “Dòng điện xoay chiều” vào thực tế? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Khi học chương “Dòng điện xoay chiều” em thầy giới thiệu ứng dụng kiến thức chương vào đời sống kỹ thuật khơng? □ □ Khơng Khi học chương “Dòng điện xoay chiều” em thấy thầy sử dụng phương tiện dạy học đây? □ Thí nghiệm vật lí □ Tranh ảnh □ Video □ internet Xin chân thành cảm ơn em! 122 PHỤ LỤC BÀI KIỂM TRA SỐ (Thời gian: 15 phút) Họ tên: Điểm Lớp: Trường: Bài 1: Vì người ta phải tăng hệ số công suất mạch điện? Bài 2: Chọn câu trả lời sai Công suất tiêu thụ mạch điện xoay chiều gồm RLC không phân nhánh A Công suất tức thời B P = UIcos C P = RI D Cơng suất trung bình chu kì Bài 3: Phát biểu sai nói ý nghĩa hệ số cơng suất? A Để tăng hiệu sử dụng điện năng, phải tìm cách nâng cao hệ số cơng suất B Hệ số cơng suất lớn U,I không đổi công suất tiêu thụ mạch điện lớn C Trong thiết bị điện người ta nâng cao hệ số công suất để giảm cường độ chạy mạch D Hệ số cơng suất lớn cơng suất hao phí mạch điện lớn Bài 4: Cho mạch xoay chiều gồm điện trở R = 100 Ω nối tiếp cuộn cảm tụ điện điện dung thay đổi Điện áp hai đầu đoạn mạch u AB = 200 2cos100πt(V) Thay đổi điện dung C cơng suất mạch điện qua giá trị cực đại 123 A 200 W B 800 W C 400 W D 240 W Bài 5: Kể tên thiết bị sử dụng điện gia đình em, cơng suất tiêu thụ thiết bị 124 PHỤ LỤC BÀI KIỂM TRA SỐ (Thời gian: 15 phút) Điểm Họ tên: Lớp: Trường: Bài 1: Để giảm hao phí đường dây tải điện người ta thường dùng cách nào? A Tăng điện trở dây tải điện C Tăng điện áp hai đầu dây tải điện B Giảm công suất nguồn điện D Cả A, B, C Bài 2: Máy biến áp hoạt động dựa nguyên tắc: A tượng cảm ứng điện từ B tượng nhiễm từ C tượng nhiễm điện tích D tượng hưởng ứng tĩnh điện Bài : Hãy kể tên vài máy điện sử dụng máy biến thế? Bài 4: Một máy biến áp cuộn sơ cấp gồm 1100 vòng dây, mắc vào mạng điện xoay chiều điện áp hiệu dụng 220 V Ở mạch thứ cấp mắc với bóng đèn điện áp định mức 12 V Bỏ qua hao phí biến áp Để đèn sáng bình thường cuộn thứ cấp, số vòng dây phải A 100 vòng B 50 vòng Bài 5: Một đường dây điện trở C 60 vòng D 120 vòng dẫn dòng điện xoay chiều pha từ nguồn điện đến nơi tiêu thụ Điện áp hiệu dụng hai cực nguồn U = kV, công suất nguồn cung cấp 510 kW Hệ số công suất mạnh truyền tải điện 0,85 Công suất hao phí đường dây tải điện là: A 40 kW kW B kW C 16 kW D 1,6 125 PHỤ LỤC BÀI KIỂM TRA SỐ (Thời gian: 15 phút) Họ tên: Điểm Lớp: Trường: Bài 1: Chọn đáp án Máy phát điện xoay chiều tạo sở tượng: A Hưởng ứng tĩnh điện B Tác dụng từ trường lên dòng điện C Cảm ứng điện từ D Tác dụng dòng điện lên nam châm Bài 2: Trong máy phát điện xoay chiều ba pha A Phần cảm phần đứng yên, phần ứng phần chuyển động B Phần cảm phần chuyển động, phần ứng phần dứng yên C Tùy vào cấu tạo máy, phần cảm phần ứng phần đứng yên chuyển động D Cả phần cảm phần ứng đứng yên Bài 3: Máy phát điện xoay chiều tạo nên suất điện động e = E o cos100 t(V) Tốc độ quay roto 600 vòng/phút Số cặp cực roto bao nhiêu? A 10 B.8 C D.4 Bài 4: Dòng điện xoay chiều ba pha sử dụng rộng rãi dòng điện xoay chiều pha vì: A Tiết kiệm dây dẫn truyền tải điện xa B Dùng để chạy động ba pha C Dùng để tạo từ trường quay 126 D Cả A, B, C Bài 5: Trong thực tế, để chạy máy phát điện người ta sử dụng dạng lượng nào? Hãy phân tích ưu nhược điểm dạng lượng (xét phương điện tiết kiệm điện bảo vệ môi trường) 127 MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC NGHIỆM 128 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... 1: Cơ sở lí luận thực tiễn việc tổ chức dạy học tích học tích hợp theo hướng gắn với thực tiễn Chương 2: Xây dựng tiến trình dạy học tích hợp số học chương Dòng điện xoay chiều theo hướng gắn. .. dạy học số chương Dòng điện xoay chiều (Vật lí 12 bản) IV Giả thuyết khoa học Nếu vận dụng hợp lí, có hiệu dạy học tích hợp vào dạy học kiến thức Dòng điện xoay chiều theo hướng gắn với thực. .. HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM PHẠM XN THÀNH TỔ CHỨC DẠY HỌC TÍCH HỢP CHƯƠNG “DỊNG ĐIỆN XOAY CHIỀU” (VẬT LÍ 12 CƠ BẢN) THEO HƯỚNG GẮN VỚI THỰC TIỄN Chuyên ngành: Lí luận phương pháp dạy
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức dạy học tích hợp dòng điện xoay chiều (vật lý 12 cơ bản) theo hướng gắn với thực tiễn , Tổ chức dạy học tích hợp dòng điện xoay chiều (vật lý 12 cơ bản) theo hướng gắn với thực tiễn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn