Giáo trình thổ nhưỡng nông hóa part 1

26 791 4
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/08/2013, 09:42

Chương 1.Đất và quá trình hình thành đất + Khái niệm về đất + Khái niệm về quá trình hình thành đất + Các yếu tố tác động tới quá trình hình thành đất + Một số quá trình hình thành đất + Phẫu điện đất và những đặc trưng của phẫu diện đất Chương 2. Thành phần và tính chất của đất + Các đặc điểm vật lý của đất + Các đặc điểm hóa học của đất + Các đặc điểm sinh học của đất Chương 3. Sử dụng các nhóm đất chính + Phân loại đất, ý nghĩa của phân loại đất + Đặc điểm của sử dụng nhóm đất đồng nhất chính + Đặc điểm của sử dụng nhóm đất đồi núi chính + Đặc điểm của sử dụng một số nhóm đất khác
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình thổ nhưỡng nông hóa part 1 , Giáo trình thổ nhưỡng nông hóa part 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn