LẬP TRÌNH NÂNG CAO PHÂN SỐ

3 53 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 19:52

#include #include #include class PS { int tu, mau; public: PS (); void xuat(); void nhap(); void operator*=( PS&); PS operator+(PS&); int operator>(PS&); }; PS::PS() { tu=0; mau=1;}; void PS::nhap() { couttu; coutmau; }; void PS:: xuat() { cout
- Xem thêm -

Xem thêm: LẬP TRÌNH NÂNG CAO PHÂN SỐ, LẬP TRÌNH NÂNG CAO PHÂN SỐ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn