KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH YOUNG DONG VINA

137 40 0
  • Loading ...
1/137 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:48

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH *********** NGUYỄN THỊ THÚY TRANG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH YOUNG DONG VINA LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TỐN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 01/2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH *********** NGUYỄN THỊ THÚY TRANG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN THANH TỐN TẠI CƠNG TY TNHH YOUNG DONG VINA Ngành: Kế Toán LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐAỊ HỌC Người hướng dẫn: Th.S.BÙI XUÂN NHÃ Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 01/2013 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Kế tốn vốn tiền khoản tốn cơng ty TNHH Young Dong Vina” NGUYỄN THỊ THÚY TRANG, sinh viên khóa 35, ngành KẾ TỐN, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày: BÙI XUÂN NHÃ Người hướng dẫn, Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Lời xin chân thành cảm ơn Ba Mẹ, người sinh thành nuôi dạy nên người Ba Mẹ tạo điều kiện cho có hội học tập trưởng thành sống người ủng hộ, tạo điều kiện tơt để có ngày hơm Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu trường Đại học Nông Lâm, Ban Chủ Nhiệm Khoa Kinh Tế tồn thể Qúy Thầy Cơ trường Đại học Nơng Lâm truyền đạt kiến thức quý báu cho em suốt thời gian em học tập trường Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn thầy Bùi Xuân Nhã, người tận tình bảo hướng dẫn em hoàn thành luận văn tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc Công Ty TNHH Young Dong Vina, tạo điều kiện cho em thực tập Công ty Cảm ơn tất anh, chị tồn cơng ty, đặc biệt chị Nguyễn Thị Thảo Ly anh Trần Văn Pháp tận tình giúp đỡ em suốt trình thực tập Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn! Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm Sinh viên NGUYỄN THỊ THÚY TRANG NỘI DUNG TÓM TẮT NGUYỄN THỊ THÚY TRANG, tháng 01 năm 2013 “Kế Toán Vốn Bằng Tiền Các Khoản Thanh Tốn Tại Cơng ty TNHH YOUNG DONG VINA” NGUYEN THI THUY TRANG, January 2013 “Monetary And Bussiness Accounting At Young Dong Vina Limited” Khóa luận tìm hiểu tình hình hạch tốn kế tốn vốn tiền khoản tốn cơng ty TNHH YOUNG DONG VINA Công ty TNHH YOUNG DONG VINA đơn vị chuyên sản xuất gia công loại dây đai phục vụ cho nhu cầu nước.và nước Trong trình tìm hiểu, tác giả sử dụng số liệu thực tế công ty Việc hạch toán chủ yếu dựa vào phương pháp xử lý số liệu, phân tích số liệu sổ sách, báo cáo tài cơng ty số sách chun mơn ngành kế tốn Từ việc tìm hiểu thực tế cho phép tác giả rút kết luận, nhận xét đưa kiến nghị giúp công ty hoạt động hiệu MỤC LỤC Trang LỜI CẢM TẠ iii NỘI DUNG TÓM TẮT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix DANH MỤC PHỤ LỤC x CHƯƠNG ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Sơ lược kết cấu luận văn CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu công ty 2.2 Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ hoạt động công ty 2.2.1 Mục tiêu 2.2.2 Chức 2.2.3 Nhiệm vụ hoạt động công ty 2.3 Bộ máy quản lý 2.3.1 Tổ chức máy 2.3.2 Chức năng, nhiệm vụ phòng ban 2.4 Tổ chức cơng tác kế tốn công ty TNHH Young Dong Vina 2.4.1 Bộ máy kế tốn 2.4.2 Cơng tác tổ chức máy kế tốn 2.4.3 Hình thức ghi sổ kế tốn 2.5 Những thuận lợi, khó khăn cơng ty 2.5.1 Thuận lợi 2.5.2 Khó khăn CHƯƠNG NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU v 10 3.1 Cơ sở lý luận chung kế toán vốn tiền 10 3.1.1 Khái niệm vốn tiền 10 3.1.2 Nhiệm vụ kế toán vốn tiền 11 3.1.3 Kế toán vốn tiền 11 3.2 Cơ sở lý luận hạch toán nghiệp vụ phải thu, phải trả doanh nghiệp 15 3.2.1 Khái niệm 15 3.2.2 Đặc điểm nghiệp vụ toán 15 3.2.3 Phân loại nghiệp vụ toán : 16 3.2.4 Yêu cầu quản lý, nguyên tắc nhiệm vụ hạch toán nghiệp vụ toán 16 3.3 Kế toán khoản phải thu 18 3.3.1 Kế toán khoản phải thu khách hàng 18 3.3.2 Kế toán thuế GTGT khấu trừ 19 3.3.3 Kế toán khoản tạm ứng 21 3.3.4 Kế toán phải thu nội 22 3.3.5 Kế toán khoản phải thu khác 23 3.3.6 Kế tốn dự phòng phải thu khó đòi 24 3.3.7 Kế toán phải trả người bán 25 3.3.8 Kế toán khoản phải nộp nhà nước 27 3.3.9 Kế toán khoản phải trả người lao động 28 3.2.10 Kế toán phải trả, phải nộp khác 29 CHƯƠNG KẾT QUẢ THẢO LUẬN 4.1 Tổ chức kế toán vốn tiền 31 31 4.1.1 Kế toán vốn tiền 31 4.1.2 Kế toán khoản phải thu 32 4.1.3 Kế tốn khoản phải trả 32 4.2 Hình thức ghi sổ kế toán 33 4.3 Kế toán vốn tiền 34 4.3.1 Kế toán tiền mặt quỹ 34 4.3.2 Kế toán tiền gửi ngân hàng 49 vi 4.4 Kế tốn khoản phải thu cơng ty 62 4.4.1 Kế toán khoản phải thu khách hàng: 62 4.4.1.1 Đặc điểm kế toán khoản phải thu khách hàng 62 4.4.2 Kế toán khoản tạm ứng 72 4.5 Kế tốn khoản phải trả cơng ty 76 4.5.1 Kế toán khoản phải trả người bán 77 4.6 Kế toán khoản phải trả người lao động 86 4.6.1 Tài khoản sử dụng 87 4.6.2 Chứng từ sử dụng 87 4.6.3 Phương pháp hạch toán 88 4.7 Kế toán khoản phải trả khác 94 4.7.1 Tài khoản sử dụng: 94 4.7.2 Chứng từ sử dụng: 94 4.7.3 Phương pháp hạch toán 94 CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 99 5.1 Kết luận 99 5.2 Kiến nghị 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 PHỤ LỤC vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHXH Bảo Hiểm Xã Hội BHYT Bảo Hiểm Y Tế BPBH Bộ Phận Bán Hàng BPKT Bộ Phận Kế Toán BPKD Bộ Phận Kinh Doanh BPMH Bộ Phận Mua Hàng BPNS Bộ Phận Nhân Sự BPSX Bộ Phận Sản Xuất BTC Bộ Tài Chính BPYCMH Bộ Phận Yêu Cầu Mua Hàng ĐĐH Đơn Đặt Hàng NCC Nhà Cung Cấp HĐ Hóa Đơn HH Hàng Hóa GĐ Giám Đốc GBC Giấy Báo Có GĐNTƯ Giấy Đề Nghị Tạm ứng GTGT Giá Trị Gia Tăng KPCĐ Kinh Phí Cơng Đồn KH Khách Hàng PC Phiếu Chi PGH Phiếu Giao Hàng PT Phiếu Thu PNK Phiếu Nhập Kho PXK Phiếu Xuất Kho SXKD Sản Xuất Kinh Doanh TK Tài Khoản viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức máy quản lý Hình 2.2 Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy Kế Tốn Hình 2.3 Sơ Đồ Hạch Tốn Theo Hình Thức Kế Tốn Máy Hình 3.1 Sơ Đồ TK 131 18 Hình 3.2 Sơ Đồ TK 133 21 Hình 3.3 Sơ Đồ TK 141 22 Hình 3.4 Sơ Đồ TK 136 22 Hình 3.5 Sơ Đồ TK 138 23 Hình 3.6 Sơ Đồ TK 139 24 Hình 3.7 Sơ Đồ TK 331 25 Hình 3.8 Sơ đồ TK 333 28 Hình 3.9 Sơ đồ TK 334 28 Hình 3.10 Sơ đồ TK 338 30 Hình 4.1 Sơ Đồ Luân Chuyển Chứng Từ Nghiệp Vụ Thu Tiền Mặt 35 Hình 4.2 Lưu Đồ Luân Chuyển Chứng Từ Nghiệp Vụ Chi Tiền Mặt 36 Hình 4.3 Sơ Đồ Hạch Tốn TK 111 38 Hình 4.4 Sơ Đồ Luân Chuyển Chứng Từ Nghiệp Vụ Thu TGNH 50 Hình 4.5 Sơ Đồ Luân Chuyển Chứng Từ Nghiệp Vụ Chi TGNH 51 Hình 4.6 Sơ Đồ TK 112 53 Hình 4.7 Lưu Đồ Luân Chuyển Chứng Từ Nghiệp Vụ Phải Thu Khách Hàng 64 Hình 4.8 Sơ Đồ Hạch Tốn TK 131 - cơng ty Young Dong Webbing 66 Hình 4.9 Lưu Đồ Luân Chuyển Chứng Từ Nghiệp Vụ Tạm Ứng 73 Hình 4.10 Sơ đồ hạch tốn TK 141 75 Hình 4.11 Lưu Đồ Luân Chuyển Chứng Từ Nghiệp Vụ Mua Chịu Hàng Hóa 78 Hình 4.12 Sơ Đồ Hạch Tốn TK 331 83 Hình 4.13 Lưu đồ luân chuyển chứng từ nghiệp vụ tốn lương 87 Hình 4.14 Sơ đồ hạch tốn TK 334 89 Hình 4.15 Sơ đồ hạch tốn TK 338 95 ix \ PHỤ LỤC SỐ 07: PHỤ LỤC SỐ 08: PHỤ LỤC SỐ 09 PHỤ LỤC SỐ 10: PHỤ LỤC SỐ 11: ... 4.1.1 Kế toán vốn tiền 31 4.1.2 Kế toán khoản phải thu 32 4.1.3 Kế toán khoản phải trả 32 4.2 Hình thức ghi sổ kế toán 33 4.3 Kế toán vốn tiền 34 4.3.1 Kế toán tiền mặt quỹ 34 4.3.2 Kế toán tiền. .. tầm quan trọng kế toán toán nên em chọn đề tài "KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU, PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY TNHH YOUNG DONG VINA" nhằm đưa số ý kiến giúp cho máy kế tốn cơng ty cải thiện...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH *********** NGUYỄN THỊ THÚY TRANG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CƠNG TY TNHH YOUNG DONG VINA Ngành: Kế Tốn LUẬN VĂN
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH YOUNG DONG VINA , KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH YOUNG DONG VINA

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn