PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM KHU VỰC BẮC SÔNG HẬU

90 61 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:44

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM KHU VỰC BẮC SÔNG HẬU NGUYỄN THỊ DẠ LY KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM KHU VỰC BẮC SÔNG HẬU NGUYỄN THỊ DẠ LY KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn: ThS ĐỖ MINH HỒNG Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “ tên khóa luận XXX” Nguyễn Thị Dạ Ly, sinh viên khóa 35, ngành Quản Trị Kinh Doanh Tổng Hợp, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày _ ThS Đỗ Minh Hoàng GV Hướng Dẫn _ Ngày .tháng năm Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Thư ký hội đồng chấm báo cáo _ Ngày tháng năm Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Trong suốt thời gian học tập rèn luyện trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, nhờ quan tâm nhà trường, dạy dỗ nhiệt tình, tận tụy quý thầy giúp đỡ em hồn thành tốt chương trình học trường Những lý thuyết cộng với kinh nghiệm quý báu thầy rút từ thực tế không tảng cho trình nghiên cứu, thực khóa luận mà hành trang q báu để em bước vào đời vững tự tin với đủ nhân tâm lẫn kiến thức Đặc biệt, em xin gửi lòng biết ơn sâu sắc đến Đỗ Minh Hồng, thầy Trần Hồi Nam hết lòng hướng dẫn, dạy giúp đỡ em suốt q trình hồn thành khóa luận Bên cạnh em xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc Công ty Cổ phần Thuốc Sát Trùng Việt Nam cho phép tạo điều kiện thuận lợi để em thực tập Công ty Cảm ơn tất anh chị Phòng Kinh Doanh – PTTH nhiệt tình hướng dẫn cho em học thực tế đầu tiên, quan tâm dạy em suốt thời gian thực tập Với lòng biết ơn sâu sắc, em xin chân thành cám ơn anh Trần Hải Long, anh Bùi Minh Phướcđã trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ em nhiệt tình suốt trình thực tập, trình thu thập số liệu phục vụ cho việc hồn thành khóa luận Đồng thời, em gửi lời biết ơn tới anh Trần Văn Dòn nhiệt tình hướng dẫn em trình khảo sát thực tế cung cấp thông tin thị trường quý báu, nhờ mà em đúc kết nhiều kinh nghiệm thực tiễn giá trị với thân Một lần em xin chân thành cảm ơn kính chúc quý Thầy dồi sức khỏe, thành công nghiệp cao quý Chúc anh chị Công ty Cổ phần Thuốc Sát Trùng Việt Nam nhiều sức khỏe, đạt nhiều thành công tốt đẹp Cuối cùng, kinh nghiệm thực tiễn thân kiến thức phần hạn chế nên khóa luận em khơng thể tránh khỏi thiếu sót Em kính mong quý Thầy anh chị Công ty cho em ý kiến đóng góp để khóa luận em hồn thiện TP Hồ Chí Minh, Tháng 12 năm 2012 Nguyễn Thị Dạ Ly `     NỘI DUNG TÓM TẮT NGUYỄN THỊ DẠ LY Tháng 12 năm 2012 “Phát Triển Hệ Thống Kênh Phân Phối Tại Công Ty Cổ Phần Thuốc Sát Trùng Việt NamKhu Vực Bắc Sông Hậu” NGUYEN THI DA LY December 2012 Development The System of Distribution Channels Vietnam Pesticide Joint Stock Company – North of The Hau River Area Phân phối khâu quan trọng hoạt động kinh doanh Doanh nghiệp, khơng thực chức lưu thơng tiêu thụ mà giúp Doanh nghiệp thõa mãn thực nhu cầu thông qua hàng loạt hoạt động sau sản xuất, nắm bắt thơng tin từ thị trường, từ mà điều chỉnh sách thích hợp Nhận thức tầm quan trọng này, em chọn thực đề tài “Phát triển hệ thống kênh phân phối Công ty Cổ phần Thuốc Sát trùng Việt NamKhu vực Bắc sơng Hậu” Q trình nghiên cứu nội dung sau: - Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 – 2011 Công ty - Phân tích thực trạng hệ thống kênh phân phối sản phẩm Công ty - khu vực Bắc sông Hậu - Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống kênh phân phối sản phẩm Công ty - khu vực Bắc sông Hậu - Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm khu vực Bắc sông Hậu Công ty Cổ phần Thuốc Sát trùng Việt Nam.  `     MỤC LỤC   DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii  DANH MỤC CÁC BẢNG ix  DANH MỤC CÁC HÌNH x  DANH MỤC PHỤ LỤC LỤC xi  CHƯƠNG 1MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2  1.2.1 Mục tiêu chung 2  1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2  1.3 Phạm vi nghiên cứu 2  1.4 Cấu trúc khóa luận 3  CHƯƠNG 2TỔNG QUAN 4  2.1 Giới thiệu Công ty Cổ Phần Thuốc Sát Trùng Việt Nam ( VIPESCO) 4  2.2 Lịch sử hình thành phát triển Công ty Cổ Phần Thuốc Sát Trùng Việt Nam (VIPESCO) 5  2.2.1 Lịch sử hình thành 5  2.2.2 Q trình phát triển Cơng ty 5  2.3 Chức năng, nhiệm vụ phương hướng phát triển 2.3.1 Chức 6  2.3.2 Nhiệm vụ 6  2.3.3 Phương hướng phát triển 6  2.4 cấu tổ chức chức máy tổ chức quản lý Công ty 7  2.4.1 cấu tổ chức máy 7  2.4.2 Nhiệm vụ, chức máy tổ chức quản lý công ty 7  2.5 cấu Công ty 10  2.5.1 Các đơn vị trực thuộc Công ty 10  2.5.2 Các đơn vị hợp tác liên doanh 11  2.6 Ngành nghề kinh doanh 12  v   6  2.7 Thành tựu phương hướng hoạt động 12  2.7.1 Thành tựu 12  2.7.2 Phương hướng hoạt động năm 2012 14  CHƯƠNG 3NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 sở lý luận 16  16  3.1.1 Marketing 16  3.1.2 Bản chất kênh phân phối 24  3.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến kênh phân phối 28  3.1.4 Thực trạng hoạt động phân phối thuốc BVTV Việt Nam 31  3.2 Phương pháp nghiên cứu 32  3.2.1 Phương pháp thống kê mô tả 32  3.2.2 Phương pháp so sánh 33  CHƯƠNG 4KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1 Tình hình hoạt động kinh doanh cơng ty năm 2010-2011 35  35  4.1.1 Kết hoạt động kinh doanh năm 2010 - 2011 35  4.1.2 Phân tích tình hình tài cơng ty năm 2010 - 2011 37  4.1.3 Thị trường tiêu thụ sản phẩm 39  4.1.4 Sản phẩm tiêu thụ 40  4.2 Thực trạng hệ thống kênh phân phối sản phẩm khu vực Bắc sông Hậu 41  4.2.1 Sơ đồ kênh phân phối Công ty 41  4.2.2 Sơ đồ kênh bán hàng khu vực Bắc sông Hậu 42  4.2.3 Doanh thu sản phẩm khu vực Bắc sơng Hậu 43  4.2.4 Chi phí Marketing khu vực Bắc sơng Hậu 44  4.2.5 Phân tích thành phần tham gia hệ thống kênh phân phối sản phẩm khu vực Bắc sông Hậu 45  4.2.6 Xây dựng mơ hình dự báo sản phẩm tiêu thụ - khu vực Bắc sơng Hậu 53  4.3 Phân tích ma trận SWOT 54  4.4 Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm Công ty58  4.4.1 Giải pháp tổ chức hợp lý mạng lưới kênh phân phối Công ty 58  4.4.2 Giải pháp tăng cường quản lý hệ thống kênh phân phối 59  4.4.3 Giải pháp Marketing 60  vi   CHƯƠNG 5KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận 62  5.2 Kiến nghị 62  5.2.1 Đối với nhà nước 62  5.2.2 Đối với công ty 63  TÀI LIỆU THAM KHẢO 64  PHỤ LỤC        vii   62  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BĐS Bất động sản BVTV Bảo vệ thực vật CP Chi phí DN Doanh nghiệp DT Doanh thu ĐBSCL Đồng sông Cửu Long ĐVT Đơn vị tính HĐQT Hội đồng quản trị KCN Khu công nghiệp KD Kinh doanh LĐ & TBXH Lao động Thương binh Xã hội LN Lợi nhuận NN Nông nghiệp NN&PTNT Nông nghiệp Phát triển nông thôn NTD Người tiêu dùng NVTT Nhân viên thị trường PTTH Phát triển thương hiệu SX Sản xuất TNDN Thu nhập doanh nghiệp TP Thành phố TTNC PTND Trung tâm nghiên cứu Phát triển nông dược XNK Xuất nhập viii   DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 Kết Quả Kinh Doanh Năm 2010 – 2011 35  Bảng 4.2 Hiệu Quả Kinh Doanh Trong Năm 2010-2011 36  Bảng 4.3 Bảng Báo Cáo Tài Chính Cơng ty Năm 2010 - 2011 37  Bảng 4.4 Thị Trường Tiêu Thụ Sản Phẩm Công Ty Đơn Vị Quản Lý 39  Bảng 4.5 Số Lượng Sản Phẩm Tiêu Thụ Khu Vực Bắc Sông Hậu năm 2010 – 2011 40  Bảng 4.6 Doanh Thu Khu Vực Bắc Sông Hậu Năm 2010- 2011 43  Bảng 4.7 Bảng Tiêu Chuẩn Đánh Giá Đại Lý 46  Bảng 4.8 Bảng Đánh Giá Mức Độ Hài Lòng Đại Lý 49  Bảng 4.9 Đánh Giá Mức Độ Thõa Mãn Nông Dân Công Ty 51  Bảng 4.10 Các Chỉ Tiêu Dự Báo Nhu Cầu Công Ty cho Năm 2013 53  ix   TÀI LIỆU THAM KHẢO Quách Thị Bửu Châu, Đinh Tiên Minh, Nguyễn Công Dũng Đào Hoài Nam, 2009 Marketing Nhà xuất Lao Động 243 trang Trần Thị Lan Hương, 2011 Quản trị kênh phân phối Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam VIPESCO Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Thương Mại – Du Lịch – Marketing, Đại học Kinh tế TP.HCM Nguyễn Mậu Duy Quang, 2008 Phân tích chiến lược Marketing Cơng ty Cổ phần Điện thoại di động Thành Công Mobile Luận văn tốt nghiệp cử nhân Kinh tế, Đại học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Quách Định, 2012 Thách thức an ninh lương thực Daidoanket [online] URL: http://daidoanket.vn/index.aspx?Menu=1372&Style=1&ChiTiet=55753. [10/2012].    Website Công ty Cổ phần Thuốc Sát Trùng Việt Nam: www.vipesco.com.vn   64 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bảng Cân Đối Kế Tốn Cơng Ty VIPESCO Ngày 31/12/2011 Đơn vị tính: VND Mã TÀI SẢN số 100 A TÀI SẢN NGẮN HẠN 110 Số cuối năm Số đầu năm 384.532.087.047 340.764.652.169 I Tiền khoản tương đương tiền 31.025.132.554 18.693.499.742 111 Tiền 31.025.132.554 18.693.499.742 120 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn - 3.500.000.000 121 Đầu tư ngắn hạn - 3.500.000.000 130 III Các khoản phải thu 176.948.929.182 170.595.415.139 131 Phải thu khách hàng 168.091.191.896 160.874.151.317 132 Trả trước cho người bán 8.208.649.233 2.026.829.099 135 Các khoản phải thu khác 8.542.746.044 8.389.375.515 139 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) (7.821.657.991) (694.940.792) 140 IV Hàng tồn kho 168.130.109.802 143.607.593.242 141 Hàng tồn kho 168.678.839.129 144.161.649.574 149 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) (548.729.327) (554.056.332) 150 V Tài sản ngắn hạn khác 8.427.915.509 4.368.144.046 151 Chi phí trả trước ngắn hạn 12.538.431 129.577.335 152 Thuế GTGT khấu trừ 3.972.380.438 3.065.616.420 154 Thuế khoản khác phải thu Nhà 925.918.498 19.663.580 nước 158 Tài sản ngắn hạn khác 3.517.078.142 1.153.286.711 200 B TÀI SẢN DÀI HẠN 71.859.456.460 73.401.729.330 210 I Các khoản phải thu dài hạn - - 220 II Tài sản cố định 25.150.412.996 26.289.969.402 221 Tài sản cố định hữu hình 23.587.963.364 24.157.549.324 222 ‐ Nguyên giá 100.035.177.265 95.603.692.789 223 ‐ Giá trị hao mòn lũy kế (*) (76.447.213.901) (71.446.143.465) 444.629.172 463.269.894 227 Tài sản cố định vơ hình     228 ‐ Ngun giá 229 ‐ Giá trị hao mòn lũy kế (*) 230 Chi phí xây dựng dở dang 240 III.Bất động sản đầu tư 250 1.898.079.060 1.898.079.060 (1.453.449.888) (1.434.809.166) 1.117.820.460 1.669.150.184 - - IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 44.060.900.414 44.060.900.414 251 Đầu tư vào công ty 21.118.953.482 21.118.953.482 252 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 21.522.020.841 21.522.020.841 258 Đầu tư dài hạn khác 1.419.926.091 1.419.926.091 260 V Tài sản dài hạn khác 2.648.143.050 3.050.859.514 261 Chi phí trả trước dài hạn 614.623.478 995.614.034 268 Tài sản dài hạn khác 2.033.519.572 2.055.245.480 270 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 456.391.543.507 414.166.381.499     Mã NGUỒN VỐN số Số cuối năm Số đầu năm 300 A NỢ PHẢI TRẢ 197.136.956.788 165.297.180.910 310 I Nợ ngắn hạn 153.748.590.319 121.941.758.941 311 Vay nợ ngắn hạn 21.108.277.189 22.933.277.140 312 Phải trả cho người bán 86.407.356.533 65.659.204.512 313 Người mua trả tiền trước 116.053.836 1.886.114.359 314 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 688.492.568 1.065.878.650 315 Phải trả người lao động 13.689.830.317 7.196.306.034 316 Chi phí phải trả 24.427.016.247 12.983.678.469 319 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 6.863.358.611 9.808.877.282 323 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 448.205.018 408.422.495 330 II Nợ dài hạn 43.388.366.469 43.355.421.969 42.873.425.000 42.873.425.000 333 Phải trả dài hạn khác 334 Vay nợ dài hạn 366.547.500 333.603.000 336 Dự phòng trợ cấp việc làm 148.393.969 148.393.969 400 B NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 259.254.586.719 248.869.200.589 410 I Nguồn vốn chủ sở hữn 258.287.744.606 247.912.658.476 411 Vốn đầu tư chủ sở hữu 174.719.940.000 174.719.940.000 416 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 246.671.028 (27.814.224) 417 Quỹ đầu tư phát triển 35.591.043.159 30.480.923.603 418 Quỹ dự phòng tài 6.193.769.563 4.684.298.454 41.536.320.856 38.055.310.643 420 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 430 II Nguồn kinh phí quỹ khác 966.842.113 956.542.113 423 Nguồn kinh phí 144.862.337 134.562.337 433 Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 821.979.776 821.979.776 456.391.543.507 414.166.381.499 440 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CĐKT Ngoại tệ (USD) 31/12/2011 01/01/2011 1.646,75 3.166,43 Lập ngày 16 tháng 03 năm 2012     Phụ lục 2: Bảng Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Công Ty VIPESCO Mã số 01 02 10 11 20 CHỈ TIÊU Năm 2011 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Năm 2010 598.896.333.837 450.724.506.523 946.995.383 4.137.528.973 597.949.338.454 446.586.977.550 446.480.059.791 345.123.297.867 151.469.278.663 101.463.679.683 12.339.956.335 14.321.836.366 21 Doanh thu hoạt động tài 22 Chi phí tài 8.486.067.617 6.343.055.540 23 Trong đó: Chi phí lãi vay 2.377.165.719 2.184.251.798 24 Chi phí bán hàng 73.764.922.799 45.587.737.073 25 Chi phí quản lý doanh nghiệp 37.913.456.223 24.002.167.799 43.644.788.359 39.852.555.637 724.956.954 2.504.146.031 400.000 402.248.438 724.556.954 2.101.897.593 44.369.345.313 41.954.453.230 5.150.599.660 6.119.126.195 30 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 31 Thu nhập khác 32 Chi phí khác 40 Lợi nhuận khác 50 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 51 Chi phí thuế TNDN hành 52 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - 60 Lợi nhuận sau thuế TNDN 39.218.745.653 35.835.327.035 Lập ngày 16 tháng 03 năm 2012     Phụ lục 3: Danh Mục Thuốc BVTV Công Ty VIPESCO STT TÊN SẢN PHẨM, QUY CÁCH STT TÊN SẢN PHẨM QUY CÁCH THUỐC TRỪ SÂU APPLAUD BAS 27BTN (20gr,100gr) 21 VIFURAN 3G (1kg, 5kg) APPLAUD MIPC 25BHN (100gr) 22 VIMATOX 1.9EC (100cc, 480cc) BIFENTOX 30ND (100cc TT, 480cc 23 VIMIPC 20ND (480cc TT) TT, 480cc PEPA) VIAPPLA 25BTN (100gr) 24 VIMIPC 25BTN (500gr) VIBABA 50ND (480cc TT) 25 VIMOCA 10G (1kg) VIBAFOS 15EC (100cc PET, 480cc 26 VIMOCA 20ND (100cc, 500cc PET) NHÔM, 1000cc PET) VIBAM 5H (1kg, 5kg) 27 VINEEM 1500EC (100cc, 480cc) VIBAMEC 1.8EC (10cc, 20cc, 100cc, 28 VINETOX 18DD (480cc, 1000cc) 29 VIPHENSA 50ND (100cc TT, 480cc 240cc, 480cc, 5l can) VIBASA 50ND (450cc) PET) 10 VIBASU 10H (1kg, 5kg) 30 VIRIGENT 0.3G (1kg, 2kg) 11 VIBASU 50ND (100cc TT, 480cc TT) 31 VIRIGENT 5SC (100cc) 12 VIBT 16000 WP (20gr, 100gr) 32 VIRIGENT 800WG (1.6gr) 13 VICIDI-M 50ND (100cc) 33 VIROFOS 20ND (480cc) 14 VIDECI 2.5ND (100cc, 100cc TT) 34 VISA 5H (1kg, 5kg) 15 VIDIFEN 40EC (100cc PEPA, 480cc 35 VISERIN 4.5EC (100cc, 480cc) 36 VISHER 10EW (100cc, 240cc, PEPA) 16 VIDITHOATE 40ND (480cc TT) 480cc) 17 VIFAST 5ND (100cc, 480cc) 37 VITHOXAM 350SC (1.2cc, 20cc, ) 18 VIFEL 50ND (100cc TT) 38 VIZUBON D (10cc NEW) 19 VIFENVA 20ND (100cc) 39 VIZUBON D (20cc TT) 20 VIFU – SUPER G (1kg) THUỐC TRỪ BỆNH FUJI ONE 40EC (100cc PET,480ML)     11 VIROVAL 50BTN (10gr, 100gr) NEWKASURAN 16,6BTN 12 VITIN NEW 250EC (100cc) (100gr,200gr) VIALPHOS 80BTN (100gr) 13 VIVADAMY 3DD (480cc, 1000cc, ) VIBEN C 50BTN (100gr) 14 VIVIL 5SC (480cc PET, 480cc NHÔM, 1000cc PEHD) VICARBEN 50HP (100cc) 15 VIXAZOL 275SC (480cc PET 1000cc PET, 480cc NHÔM, ) VIKITA 10H (1kg, 5kg) 16 WORKUP 9SL (100cc, 240cc,480cc) VIKITA 50ND (480cc) 17 VI-ĐK (500gr) VILAXYL 35BNT (8gr, 100gr) 18 VISEN 20SC (100cc, 240cc, 480cc) VIMONYL 72WP (100gr, 1kg) 19 VIBIMZOL 75WP (100gr) 10 VIRAMPLUS 50HP (500cc, 1000cc ) 20 VIVADAMY 5DD (5l can) THUỐC TRỪ CỎ VI 2,4D 600DD (480cc) VIBUTA 62ND (480cc) VI 2,4D 720DD (480cc) VIFOSAT 240DD (480PE, 1000PE ) VI 2,4 80BTN (100gr, 200gr, 500gr) VIFISO 300EC (100cc, 250cc, ) THUỐC TRỪ CHUỘC VÀ ỐC VINICLO 70WP (35gr) FOKEBA 20% (PET 50gr) THUỐC KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG VIMOGREEN 1,34 (5gr) VIPAC 88 (100gr, 200gr) ViTĐQ 40 (480ml) PACLO 15WP (1kg, 2kg) THUỐC GIA DỤNG DẦU MUỖI (480 PET) BỘT PHẤN KIẾN TERMOSANT 10SC (500cc) TERMIFOS 500EC PHÂN BÓN NPK 16-16-8-2 SIO + TE (50kg) NPK 20-20-15 + TE (50kg) SUPER CÀ PHÊ PHÂN BÓN LÁ HUMAT     Phụ lục 4: Phiếu Đặt Hàng Đại Lý Công Ty VIPESCO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc , Ngày .Tháng .Năm PHIẾU ĐẶT HÀNG Kính gửi: PHỊNG KINH DOANH–CTY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM Đơn vị: Địa chỉ: Mã số thuế: Người đại diện: Số CMND: Đề nghị công ty duyệt bán cho mặt hàng sau: STT TÊN HÀNG – QUY CÁCH ĐVT SỐ LƯỢNG Hàng khuyến 10 Ngày giao hàng: Vận chuyển: Công ty vận chuyển Khách hàng tự vận chuyển Phương thức toán: - Trả tiền Mua nợ Những yêu cầu khác: Phòng Kinh Doanh Người Đại Diện Duyệt     Phụ lục 5: Bản ng Phỏng Vấn Đại Lý L Côn ng Ty VIP PESCO Trường Đại Học Nông Lâm TP P.HCM Khoa Kinh K Tế B BẢNG PHỎNG VẤN N CÁC ĐẠ ẠI LÝ CỦ ỦA CÔNG TY CỔ ẦN THUỐ ỐC SÁT TRÙNG T VIIỆT NAM M PHẦ Tênn người phỏỏng vấn: Nguyễn N Th hị Dạ Ly Ngàày vấn: v Địa điểm phỏnng vấn: Mã số s phiếu: Chàoo Ơng/bà! Hiệnn tơi nghiên cứuu đề tài “P Phát Triển n Hệ Thốn ng Kênh P Phân Phối Côngg Ty Cổ C Phần Thuốc T Sát Trùng Việệt Nam Kh hu Vực Bắắc sông Hậậu” Xin phép p rấtt monng Ông/ Bàà bớt chút thời gian để tham gia g đóng góóp ý kiến đđể đem lạii thông tinn cách khácch quan nhhất Mọi thông tin màà ông/ bà cung c cấp cchỉ sử dụng g cho mụcc đích nghiên ứu nhằm đem lại lợi ích tốt n cho tươnng lai, ngoồi khôn ng sử dụngg n khác Xin chân thành t cảm m ơn! Nếu khơng bất tiện n, xin phépp vào mục đích t bắắt đầu buổii vấấn cho tơi Ơng/ bàà trở thànhh đại lý choo công ty trrong bao lââu rồi?  Dưới năm n 1 năm  Trên n năm Ông/ bàà trở thành đại lý cho công ty o?  ngườii giới thiệuu Có Qu ua Internett, báo K Khác Lượng khách k hàngg ngàyy khoảng bao nhiêu?  Dưới 1000 người 100-300 người Từ Trên 300 người Doanh thu t nggày đại lý khoảng g bao nhiêuu? Dưới triệu Từ 5-10 triệuu Trên 10 triệu Số lượnng công ty mà m Ơng/ bà phâân phối? Chỉ m cơng tyy  2–4 công Từ c ty Trrên công ty Ơng/ bàà hài lònng với cáchh trưng bày y tại?  Có  Khơng Nếu KHƠNG, sao?     Xin Ông/ bà cho biết mức độ hài lòng vấn đề nêu đây? ( Sử dụng dấu “ x” cho mức độ mà ông/ bà chọn) Mức độ hài lòng Các hạng mục Rất hài lòng Hài lòng Bình thường Khơng hài Rất khơng lòng hài lòng Địa điểm đặt đại lý Phương tiện vận chuyển Phương thức giao hàng Chính sách hoa hồng Phương thức tốn Doanh thu Kiến thức chuyên môn sở hạ tầng Chế độ hậu Bao bì sản phẩm Ơng/ bà áp dụng cơng nghệ thơng tin để quản lý hàng việc bán hàng khơng? Có Khơng Theo Ơng/ bà sản phẩm Cơng ty khách hàng ưa dùng khơng? Có Khơng 10 Theo Ông/ bà, lý khách hàng lựa chọn sản phẩm thường là? Thói quen Có người giới thiệu Do nhân viên tư vấn đại lý Khác 11 Ông/ bà cần nhân viên hỗ trợ tư vấn kỹ thuật cơng ty? Có Khơng 12 Đại lý Ơng/ bà chế độ hậu cho khách hàng khơng? Có Khơng Nếu CĨ ơng/bà thường sử dụng phương thức hậu nào:     13 Ơng/ bà kiến nghị cho cơng ty nhằm đem lại lợi ích tốt cho việc phát triển kinh doanh? Xin chân thành cảm ơn ông/ bà bớt chút thời gian quý báu để tham gia vấn Chúc ông bà nhiều sức khỏe thành công!     Phụ lục 6: Bản ng Phỏng Vấn Nơngg Hộ BẢN NG PHỎNG G VẤN NƠNG HỘ n phỏnng vấn: Nguyễn Thị Dạ D Ly Tên người Ngàyy vấnn: Mã số phiếu: p Chàào Ơng/ bàà! Tơi sinh viên chuyênn nghành Quản Q Trị Kinh K Doannh, khoa K Kinh Tế, trrường ĐH H P.HCM đanng tiến hànnh nghiên cứu đềề tài “ Ph hát Triển Hệ H Thốngg Nông Lâm TP Kên nh Phân Ph hối Côông Ty Cổổ Phần Th huốc Sát Trrùng Việt Nam Khu u Vực Bắcc Sôngg Hậu” Câu C trả lời Ơng/ bà b góp phầần quann trọng đốii với nghiêên cứu nàyy để t hiểu rõõ mức độ hài h lòng cũ ũng nhhững khó kkhăn tồn đọng đ nhằm m đem lại lợi íchh tốt cho c khách hàng Thơ ơng tin màà Ơng/ bà ccung cấp s giúp íchh cho tơi nhiiều tơi xin cam đoan đ thơng g tin sẽẽ đượcc sử dụng cho đề tàii nghiiên cứu khơng bất b kỳ mục đích khác k Xin chân c thànhh cảm ơn! Loại câyy trồng chủủ yếu gia g đình là?? Ông/ bàà gieo vụ hoa mààu mộ ột năm? 1 2 3 4 Ơng/ bà gặp khó k khăn g sản xuất? ( s xếp thứ ứ tự ưu tiêên cácc yếu tố thheo thứ tự 1, 2, 3,4) Vốn: Kỹ thuậật: Giá cả: Diện tícch canh tác: Ơng/ bà tham t gia cơơng tác khuuyến nơng khơng? Cóó  Khơng G,Tại sao: - Nếếu KHƠNG - Nếếu CĨ, khuuyến nơng c giúp íchh cho ơng/bà: Trung bình b Ông/ bà b thường chi c bao nhiiêu cho việệc mua thuốốc trừ sâu vụ?  Dướii triệu  1- triệu  – trriệu      triệu Ông/ bà thường ưu tiên yếu tố chọn sản phẩm? ( xếp thứ tự ưu tiên yếu tố theo thứ tự 1, 2, 3,4) Giá Chất lượng sản phẩm Chất lượng dịch vụ Bao bì sản phẩm Ơng/ bà sử dụng sản phẩm VIPESCO chưa?  Đã sử dụng  Đang sử dụng  Chưa sử dụng Ông/ bà biết đến sản phẩm VIPESCO nhờ đâu?  người giới thiệu  Quảng cáo  Internet  Khác Ông/ bà thấy giá sản phẩm VIPESCO nào?  Rất rẻ  Rẻ  Bình thường  Đắt  Quá đắt 10 Ông/ bà đánh giá vấn đề nêu đại lý sản phẩm VIPESCO? ( sử dụng dấu “x” cho mức độ mà Ông/ bà chọn) Các hạng mục Mức độ cảm nhận Rất tốt Tốt Bình Thường Tệ Rất tệ Chất lượng sản phẩm Chất lượng phục vụ sở hạ tầng đại lý Độ rộng khắp đại lý Phương thức tốn Bao bì sản phẩm 11 Các điểm đặt đại lý bán hàng Công ty thuận lợi cho Ơng/ bà khơng?   Khơng Ơng/ bà cho biết lý khơng thuận lợi?     12 Địa điểm Ông/ bà lựa chọn mua hàng phải nào?  Cửa hàng xa, chất lượng tốt  Thuận tiện dù chất lượng thấp  Khơng quan trọng xa gần, nhu cầu mua  Khác 13 Ơng/ bà sẵn lòng giới thiệu cho người thân bạn bè sản phẩm cơng ty khơng?   Khơng 14 Ơng/ bà chấp nhận thay đổi thói quen để sử dụng sản phẩm hay khơng?   Khơng Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình Ơng/ bà Chúc Ơng/ bà ln vui nhiều sức khỏe !     Phụ lục 7: Hình Ảnh Một Số Sản Phẩm Công Ty     ... - Phân tích thực trạng hệ thống kênh phân phối Công ty Cổ Phần Thuốc Sát Trùng Việt Namkhu vực Bắc sơng Hậu - Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống kênh phân phối Công ty Cổ Phần Thuốc Sát Trùng. .. Cơng ty - Phân tích thực trạng hệ thống kênh phân phối sản phẩm Công ty - khu vực Bắc sông Hậu - Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống kênh phân phối sản phẩm Công ty - khu vực Bắc sông Hậu. .. tài Phát Triển Hệ Thống Kênh Phân Phối Công Ty Cổ Phần Thuốc Sát Trùng Việt Nam Khu Vực Bắc sông Hậu ” làm chuyên đề thực tập 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Phát triển hệ thống kênh
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM KHU VỰC BẮC SÔNG HẬU , PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM KHU VỰC BẮC SÔNG HẬU

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn