ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VIỆC BỔ SUNG CHẾ PHẨM SPICE MASTER VÀO THỨC ĂN GÀ THỊT CÔNG NGHIỆP

53 30 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:40

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI-THÚ Y **************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VIỆC BỔ SUNG CHẾ PHẨM SPICE MASTER VÀO THỨC ĂN THỊT CÔNG NGHIỆP Sinh viên thực hiện: HUỲNH THỊ GẤM Lớp: DH09TA Ngành: Chăn Ni Niên khố: 2009 – 2013 Tháng 8/2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI-THÚ Y **************** HUỲNH THỊ GẤM ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VIỆC BỔ SUNG CHẾ PHẨM SPICE MASTERVÀO THỨC ĂN THỊT CÔNG NGHIỆP Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp Kỹ Sư Chăn Nuôi Giáo viên hướng dẫn TS DƯƠNG DUY ĐỒNG Tháng 8/2013 MỤC LỤC XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN i LỜI CẢM TẠ .ii TÓM TẮT iii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT v DANH SÁCH CÁC BẢNG vi DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ vii DANH SÁCH CÁC HÌNH viii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích-yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu giống 2.2 Giới thiệu số loại thảo dược 2.2.1 Tỏi 2.2.2 Hồi 2.2.3 Thì 2.2.4 Húng 2.2.5 Húng quế 2.2.6 Quế 10 2.2.7 Giới thiệu chế phẩm Spice Master 11 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12 3.1 Thời gian địa điểm 12 3.2 Nội dung thí nghiệm 12 3.3 Bố trí thí nghiệm 12 3.4 Điều kiện thí nghiệm 13 3.4.1 Con giống 13 3.4.2 Thức ăn 13 3.4.3 Chuồng trại giống 15 3.4.4 Ni dưỡng chăm sóc 15 3.4.5 Vệ sinh phòng bệnh 17 3.5 Các tiêu theo dõi 18 3.5.1 Tăng trọng 18 3.5.2 Sử dụng thức ăn 18 3.5.3 Tỷ lệ nuôi sống 19 3.5.4 Các tiêu mổ khảo sát 20 3.5.5 Theo dõi số lượng E.coli Clostridium 21 3.5.6 Kết đo chiều cao vi nhung mao ruột 21 3.6 Hiệu kinh tế 22 3.7 Xử lý số liệu 22 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 23 4.1 Kết tăng trọng 23 4.1.1 Trọng lượng tích lũy bình qn (g/con) 23 4.1.2 Tăng trọng tuyệt đối (g/con/ngày) 24 4.2 Kết sử dụng thức ăn 26 4.2.1 Lượng thức ăn tiêu thụ bình quân (TĂTTBQ) 26 4.2.2 Hệ số biến chuyển thức ăn (FCR) 27 4.3 Kết tỉ lệ nuôi sống 28 4.4 Khảo sát quầy thịt 28 4.5 Kết đếm số lượng E.coli (MPN/1g mẫu) số lượng Clostridium (khuẩn lạc/1g mẫu) phân 29 4.5.1 Kết đếm số lượng E.coli phân (MPN/1g mẫu) 29 4.5.2 Kết đếm số lượng Clostridium phân (khuẩn lạc/1g mẫu) 30 4.6 Kết đo chiều cao vi nhung mao ruột 30 4.7 Hiệu kinh tế lơ thí nghiệm 31 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 33 5.1 Kết luận 33 5.2 Đề nghị 34 TÀI LIỆU THAM KHẢO 35 PHỤ LỤC 37 XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 0B Họ Tên sinh viên thực tập: Huỳnh Thị Gấm Tên luận văn: “Đánh giá hiệu việc bổ sung chế phẩm Spice Master vào thức ăn thịt công nghiệp” Đã hoàn thành luận văn theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét đóng góp hội đồng chấm thi tốt nghiệp ngày……………… Giáo viên hướng dẫn TS Dương Duy Đồng i LỜI CẢM TẠ B Xin chân thành biết ơn: Ban giám hiệu trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh Ban chủ nhiệm khoa Chăn Ni – Thú Y Bộ mơn Dinh Dưỡng tồn thể q thầy trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh tận tình dạy bảo tơi suốt q trình học tập trường Kính dâng lòng biết ơn cha mẹ, người thân gia đình tận tụy lo lắng hy sinh để có ngày hơm Gửi lời biết ơn sâu sắc đến TS Dương Duy Đồng, người thầy ln động viên, dìu dắt tận tình hướng dẫn tơi học tập hồn thành khóa luận tốt nghiệp Xin chân thành biết ơn thầy Nguyễn Văn Hiệp, anh chị, bạn em trại thực nghiệm chăn nuôi khoa Chăn Nuôi – Thú Y trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh giúp đỡ tơi nhiều thời gian thực tập tốt nghiệp Cám ơn tất bạn lớp Thức Ăn 35, bạn khoa Chăn Ni – Thú Y nhiệt tình giúp đỡ chia sẻ khó khăn thời gian thực tập tốt nghiệp Công ty Âu Việt và công ty Lohmann đã hỗ trợ các điều kiện về vật liệu , tài chính để thực hiện thí nghiệm này ii TÓM TẮT B Đề tài “Đánh giá hiệu việc bổ sung chế phẩm Spice Master vào thức ăn thịt công nghiệp” tiến hành trại thực nghiệm Khoa Chăn Nuôi – Thú Y Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh từ 04/09/2012 đến 16/10/2012 bố trí theo kiểu hồn tồn ngẫu nhiên yếu tố, thí nghiệm tiến hành lơ, lần lặp lại cho lô 10 cho lần lặp lại lô I cho ăn thức ăn bản, lô II thức ăn bổ sung chế phẩm Spice Master 0,03% lô III thức ăn bổ sung chế phẩm Spice Master 0,05% Kết cho thấy: Việc bổ sung chế phẩm Spice Master vào thức ăn thịt công nghiệp giúp tăng trọng lượng bình qn cao so với lơ không bổ sung chế phẩm Spice Master, với kết tăng trọng bình qn cao lơ III (2509,5 g/con), lô II (2497,1 g/con) thấp lô I (2492,2 g/con) Kết tăng trọng tuyệt đối cải thiện với kết tốt lô III (58,621 g/con/ngày) cao so với lô I (58,219 g/con/ngày) Chế phẩm Spice Master tác động làm tăng lượng thức ăn tiêu thụ bình qn, lơ II kết lượng thức ăn tiêu thụ cao (113,20 g/con/ngày), lô III (110,15 g/con/ngày) thấp lô I (107,78 g/con/ngày) Đánh giá chất lượng quầy thịtbổ sung chế phẩm Spice Master cho kết tỷ lệ thịt ức tốt hơn, tỷ lệ thịt ức cao lô II (42,166%) lô I thấp (39,169%) Ngồi ra, việc bổ sung chế phẩm Spice Master có tác dụng làm giảm số lượng vi khuẩn E.coli Số lượng E.coli tốt lơ II (5.1×106 MPN/1g mẫu), lơ III (5.5×106 MPN/1g mẫu), lơ I (6.9×106 MPN/1g mẫu) khơng phát Clostridium mẫu phân tích iii Bổ sung chế phẩm Spice Master làm tăng chiều cao vi nhung mao ruột so với lô không bổ sung chế phẩm Chiều cao vi nhung mao ruột cao lô III (212,50 nm), lô II (207,00 nm) lô I (200,38 nm) Việc bổ sung chế phẩm Spice Master chưa cải thiện hệ số biến chuyển thức ăn, lơ I có hệ số biến chuyển thức ăn 1,851 kgTĂ/kgTT, lô III (1,879 kgTĂ/kgTT), lô II (1,941 kgTĂ/kgTT) Tuy nhiên, khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê Chưa cải thiện hiệu chi phí thức ăn cho kgTT bổ sung chế phẩm Spice Master Chi phí thức ăn cho kgTT tồn thí nghiệm lơ I (19.047,735 đồng/kg), lô II (20.071,881 đồng/kg), đến lô III (19.509,657 đồng/kg) iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT 3B Chữ viết tắt Chữ đầy đủ Nghĩa NSP Non-starch polysaccharide Đường không phải tinh bột FCR Feed conversion ratio Hệ số biến chuyển thức ăn HSBCTĂ Hệ số biến chuyển thức ănThức ăn TT Tăng trọng TTTĐ Tăng trọng tuyệt đối TĂCB Thức ăn VCK Vật chất khô KTS Khống tổng số TĂTTBQ Thức ăn tiêu thụ bình quân TĂTT Thức ăn tiêu thụ TS Tiến sĩ v 4.2 Kết sử dụng thức ăn B 4.2.1 Lượng thức ăn tiêu thụ bình quân (TĂTTBQ) B Bảng 4.3 Thức ăn tiêu thụ bình quân qua giai đoạn (g/con/ngày) Lô I Lô II Lô III P 0-21 Ngày 63,72 ± 2,83 63,68 ± 2,81 66,47 ± 3,15 0,117 22-42 Ngày 151,82 ± 8,11 162,72 ± 21,71 153,82 ± 12,44 0,330 0-42 Ngày 107,78 ± 4,34 113,20 ± 11,92 110,15 ± 5,95 0,420 Kết cho thấy, giai đoạn 0-21 ngày, lượng thức ăn tiêu thụ cao lô III (66,47g/con/ngày), lơ I (63,72g/con/ngày) lơ II (63,68g/con/ngày) tương đối nhau, giai đoạn đầu Spice Master liều lượng 0,05% kích thích thèm ăn cho nên làm tăng lượng TĂTT giai đoạn Giai đoạn 22-42 ngày, TĂTT cao lô II (162,72/con/ngày) thấp lô I (151,82g/con/ngày) Nhìn chung giai đoạn 0-42 ngày, lơ có bổ sung hỗn hợp thảo dược Spice Master có kết cao lơ khơng bổ sung chế phẩm, có khả Spice Master làm tăng độ ngon miệng giúp tiêu thụ thức ăn nhiều Kết cao so với kết Lê thị Bạch Vân (2008) 99,9g/con/ngày kết Nguyễn Trà My (2012) 98,94g/con/ngày 26 180 160 g/con/ngày 140 120 100 80 60 40 20 0-21 22-42 0-42 Giai đoạn (ngày) Biểu đồ 4.3 Lượng thức ăn tiêu thụ bình quân qua giai đoạn (g/con/ngày) 4.2.2 Hệ số biến chuyển thức ăn (FCR) B Bảng 4.4 Hệ số biến chuyển thức ăn qua giai đoạn (kgTĂ/kgTT) Lô I Lô II Lô III P 0-21 Ngày 1,431 ± 0,060 1,440 ± 0,030 1,412 ± 0,031 0,340 22-42 Ngày 2,119 ± 0,112 2,235 ± 0,211 2,201 ± 0,190 0,346 0-42 Ngày 1,851 ± 0,08 1,941 ± 0,130 1,879 ± 0,113 0,307 Kết xử lý thống kê cho thấy ảnh hưởng phần thức ăn lên FCR qua giai đoạn cho khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê (P>0,05) Giai đoạn 0-21 ngày, FCR cao lô II (1,440 kgTĂ/kgTT) thấp lơ III (1,412 kgTĂ/kgTT) Giai đoạn 22-42 ngày FCR có chênh lệch, cao lơ II (1,941 kgTĂ/kgTT) thấp lô I (1,851 kgTĂ/kgTT) Tuy nhiên, mặt thống kê khác biệt khơng có ý nghĩa So với kết Ung Thị Hiếu (2011) có FCR 2,23 kgTĂ/kgTT, Lê Thị Bạch Vân (2008) có FCR 2,01 kgTĂ/kgTT Nguyễn Văn Tài (2012) có FCR 27 1,898 kgTĂ/kgTT kết chúng tơi thấp Sự khác biệt thời tiết, q trình chăm sóc, ni dưỡng nên cải thiện FCR kgTĂ/ kgTT 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0-21 22-42 0-42 Giai đoạn (ngày) Biểu đồ 4.4 Hệ số chuyển biến thức ăn qua giai đoạn ( kgTĂ/ kgTT) 4.3 Kết tỉ lệ nuôi sống Tỷ lệ nuôi sống lô sau: lô I (96,25%), lô II (90,00%), lô III (96,25%) Ở giai đoạn 0-21 ngày lô I xuất chết (1 con), lại chết vào giai đoạn 22-42 ngày tuổi Sau mổ khảo sát bệnh ghi nhận bệnh tích: xuất huyết vùng ức, đùi, xuất huyết điểm dày tuyến 4.4 Khảo sát quầy thịt B Bảng 4.5 Kết mổ khảo sát thí nghiệm (8 con/1 lô) Lô I II III 28 P TL huyết % 3,016 ± 0,981 2,990 ± 1,213 3,039 ± 0,789 0,995 TL lông % 2,926 ± 1,133 2,498 ± 2,181 1,995 ± 1,781 0,577 TL quầy thịt % 69,143 ± 1,935 68,910 ± 1,805 71,007 ± 1,682 0,060 TL thịt ức % 39,169 ± 1,884 42,166 ± 3,208 41,157 ± 2,467 0,083 TL thịt đùi % 32,474 ± 1,572 32,635 ± 2,906 32,540 ± 2,613 0,990 Kết xử lý thống kê cho thấy tiêu mổ khảo sát % trọng lượng huyết, % trọng lượng lông, % trọng lượng quầy thịt, % trọng lượng ức % trọng lượng đùi ảnh hưởng phần thức ăn ảnh hưởng Spice Master khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê Đối với % trọng lượng quầy thịt, % trọng lượng ức, % trọng lượng đùi cải thiện so với lô khơng bổ sung Spice Master Nhìn chung % trọng lượng quầy thịt cao lô III (71,007%) thấp lô I (69,143%), % trọng lượng quầy thịt ức cao lô II (42,166%) thấp lô I (39,369%) Tuy nhiên, khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê Theo kết Nguyễn Văn Tài (2012) thử nghiệm vệc sử dụng diệp hạ châu đắng, choline Bacitracil Methylen Disalicylate riêng lẻ so với kết hợp thức ăn thịt công nghiệp % trọng lượng lông 4,37%, % huyết 2,63%, % trọng lượng quầy thịt 71,07%, % trọng lượng ức 34,23%, % trọng lượng đùi 34,6% % trọng lượng lơng, % trọng lượng quầy thịt, % trọng lượng đùi thấp % trọng lượng huyết, % trọng lượng ức kết cao Sự chênh lệch giống, điều kiện ni dưỡng, phần thức ăn thảo dược bổ sung vào thức ăn 4.5 Kết đếm số lượng E.coli (MPN/1g mẫu) số lượng Clostridium (khuẩn B lạc/1g mẫu) phân 4.5.1 Kết đếm số lượng E.coli phân (MPN/1g mẫu) B Bảng 4.6 Kết đếm số lượng E.coli phân (MPN/1g mẫu) 29 Lô I II III P Số lượng E.Coli 7,0×106 a ± 3.4×106 b ± 1.9×106 b ± 0.000 lúc 14 ngày tuổi 33×106 1,3×106 0,6×106 Số lượng E.Coli 6,9×106 ± 5,1×106 ± 5,5×106 ± lúc 42 ngày tuổi 5,5×106 5,1×106 4,7×106 0,745 (Số lượng E.coli ± SD; kí tự khác hàng khác biệt có ý nghĩa thống kê (P
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VIỆC BỔ SUNG CHẾ PHẨM SPICE MASTER VÀO THỨC ĂN GÀ THỊT CÔNG NGHIỆP , ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VIỆC BỔ SUNG CHẾ PHẨM SPICE MASTER VÀO THỨC ĂN GÀ THỊT CÔNG NGHIỆP , 7 Hiệu quả kinh tế của các lô thí nghiệm, CHƯƠNG 5KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn