KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY NẤM Cordyceps militaris

60 42 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:33

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN CƠNG NGHỆ SINH HỌC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY NẤM Cordyceps militaris Ngành học : CÔNG NGHỆ SINH HỌC Sinh viên thực : TRƢƠNG KIM HỒI HẬN Niên khóa Tháng 12/ 2013 : 2011-2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN CƠNG NGHỆ SINH HỌC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY NẤM Cordyceps militaris Ngành học : CÔNG NGHỆ SINH HỌC Sinh viên thực : TRƢƠNG KIM HỒI HẬN Niên khóa Tháng 12/ 2013 i : 2011-2013 LỜI CÁM ƠN Đầu tiên, xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Mẹ nuôi dạy khôn lớn Cám ơn tất anh chị gia đình động viên, lo lắng chăm sóc đƣợc nhƣ hơm Xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến: ThS Võ Thị Thúy Huệ KS Nguyễn Minh Quang, Viện Công Nghệ Sinh Học Môi Trƣờng, trƣờng Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh tận tình dạy bảo, giúp đỡ hƣớng dẫn em suốt trình học tập làm luận văn tốt nghiệp Ban giám hiệu, quý thầy cô trƣờng Đại học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh truyền đạt kiến thức quý báu giúp đỡ em thời gian qua Em xin cám ơn anh Hồng Tín bạn câu lac Nấm ăn dƣợc liệu nhiệt tình giúp đỡ em hồn thành tốt đề tài Các bạn lớp LT11SH tất bạn bè em vƣợt qua ngày tháng xa nhà em trải qua nhiều vui buồn sống, đặc biệt bạn Đỗ Xuân Ngọc, Lê Thị Cúc Hƣơng, Trần Hồng Ngọc, Đinh Thị Hà Ni, Ngô Thái Bảo Cuối em xin chúc tất ngƣời thân yêu, Thầy Cô dạy dỗ thƣơng yêu em lời biết ơn sâu sắc lời chúc tốt đẹp TP Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2013 Trƣơng Kim Hồi Hận ii TĨM TẮT Cordyceps militaris loại nấm có nhiều cơng dụng bổ ích cho sức khỏe ngƣời Tuy nhiên, tự nhiên, nấm Cordyceps militaris khó tìm thấy chúng đƣợc phát vùng có điều kiện khắc nghiệt, dãy núi cao với độ cao lên đến 3000 - 5000 m Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn tiến hành “Khảo sát số điều kiện nuôi cấy nấm Cordyceps militaris” Với mong muốn xác định đƣợc điều kiện để nuôi cấy thành công nấm Cordyceps militaris làm thực phẩm chức để phòng chữa bệnh cho ngƣời Nấm Cordyceps militaris đƣợc phục hồi môi trƣờng PSA qua nhiều lần cho giống ổn định, nguồn nấm đƣợc sử dụng làm giống gốc cho thí nghiệm sau Sau tiến hành quan sát hình dạng, hình thái sợi nấm mắt thƣờng sợi nấm có màu trắng vàng, sợi nấm bơng xốp, mọc chằng chịt nhô lên mặt đĩa thạch sau 12 ngày ni Khi quan sát dƣới kính hiển vi thấy sợi nấm có màu trắng ngà, có vách ngăn, phân nhánh, có đỉnh sinh trƣởng Mơi trƣờng thích hợp để nuôi cấy nấm Cordyceps militaris môi trƣờng MYPS, có khác biệt ý nghĩa với môi trƣờng khác, sau 12 ngày nuôi cấy đƣờng kính tản nấm đạt 8,22 cm Nhiệt độ thích hợp để nuôi cấy nấm Cordyceps militaris 250C, sau 12 ngày ni cấy đƣờng kính tán nấm đạt 8,05 cm Thời gian nhân sinh khối nấm môi trƣờng MYPS lỏng tối ƣu 21 ngày, sinh khối nấm tính theo trọng lƣợng tƣơi đạt 77,00 g/l đạt 5,32 g/l tính theo trọng lƣợng khơ Từ kết nghiên cứu cho thấy mơi trƣờng thích hợp để nuôi cấy nấm Cordyceps militaris môi trƣờng MYPS, nhiệt độ thích hợp 250C sau 12 ngày ni cấy Tiến hành thu sinh khối nấm sau 21 ngày nuôi cấy lắc môi trƣờng MYPS (không bổ sung agar) iii SUMMARY Cordyceps militaris is a fungus there are many beneficial uses for human health However, in natural Cordyceps militaris (cordyceps pupae) are hard to find because they are only found in areas with cold temperatures, high mountains with altitude up to 2000 m Stemming from the practical requirements we conducted "The study of the growing condition and media for Cordyceps militaris " To determine the conditions to be able to successfully cultured Cordyceps militaris as functional foods to prevent and treat human diseases Morphological characters were observed and growth speed was recorded on six different growth media The most suitable medium for Cordyceps militaris was MYPS Appropriate temperature for Cordyceps militaris was 250C Fresh weight of fungal biomass was 77 g/l after 21 days on liquid MYPS medium iv MỤC LỤC Trang Lời cám ơn i Tóm tắt ii Summary iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt vii Danh sách bảng viii Danh sách hình ix Chƣơng MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Yêu cầu đề tài 1.3 Nội dung thực Chƣơng TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Giới thiệu nấm Cordyceps spp 2.2 lƣợc Cordyceps militaris 2.2.1 Phân loại khoa học 2.2.2 Mô tả nấm Cordyceps militaris 2.2.3 Thành phần hóa học giá trị dƣợc liệu nấm Cordyceps spp 2.2.4 Công dụng nấm Cordyceps spp v 2.2.5 Một số nghiên cứu lâm sàng nấm Cordyceps spp 2.3 Một số nghiên cứu nƣớc 12 2.3.1 Một số nghiên cứu nấm Cordyceps nƣớc 12 2.3.2 Một số nghiên cứu nấm Cordyceps Việt Nam 14 2.4 Giá thành cách sử dụng nấm Cordyceps spp 15 2.4.1 Giá thành nấm Cordyceps spp 15 2.4.2 Cách sử dụng nấm Cordyceps spp 16 2.5 Một số thực phẩm chức từ nấm Cordyceps spp 17 Chƣơng VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 19 3.2 Vật liệu nghiên cứu 19 3.2.1 Đối tƣợng nghiên cứu 19 3.2.2 Dụng cụ hóa chất thiết bị 19 3.2.3 Thành phần môi trƣờng nuôi cấy 20 3.3 Phƣơng pháp tiến hành 20 3.3.1 Khảo sát môi trƣờng ni cấy nấm Cordyceps militaris tối ƣu cho q trình sinh trƣởng phát triển nấm 20 3.3.1.1 Phục hồi nấm Cordyceps militaris 20 3.3.1.2 Quan sát hình thái nấm Cordyceps militaris: quan sát mắt thƣờng quan sát dƣới kính hiển vi 21 vi 3.3.1.3 Tiến hành nuôi cấy nấm Cordyceps militaris môi trƣờng Czapek-Dox, PDA, MYPS, PSA, PMP, PGAY để xác định môi trƣờng tối ƣu 21 3.3.2 Khảo sát ảnh hƣởng nhiệt độ nuôi cấy đến phát triển nấm Cordyceps militaris môi trƣờng tối ƣu 22 3.3.3 Nhân sinh khối nấm Cordyceps militaris môi trƣờng lỏng 22 3.4 Phân tích số liệu xử lí kết 23 Chƣơng KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 24 4.1 Xác định môi trƣờng nuôi cấy tối ƣu cho nấm Cordyceps militaris sinh trƣởng, phát triển tốt 24 4.1.1 Đặc điểm hình thái sinh trƣởng phát triển Cordyceps militaris 24 4.1.2 Nuôi cấy nấm Cordyceps militaris môi trƣờng nuôi cấy 26 4.2 Khảo sát trình sinh trƣởng, phát triển nấm Cordyceps militaris môi trƣờng MYPS số điều kiện nhiệt độ nuôi cấy khác 28 4.3 Nhân sinh khối nấm C militaris môi trƣờng MYPS lỏng 32 Chƣơng KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 34 5.1 Kết luận 34 5.2 Đề nghị 34 TÀI LIỆU THAM KHẢO 35 PHỤ LỤC vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ctv : Cộng tác viên ĐTHT : Đông Trùng Hạ Thảo HEAA : Hydroxyl - Ethyl – Adenosine – Analogs PDA : Potato – Dextro – Agar PMP : Potato – Malt extract – Petone PGAY : Potato – Glucose – Agar – Yeast Extract PSA : Potato – Sucrose – Agar MYPS : Maltoza – Yeast Extract – Petone – Saccaroza C – Dox : Czapek – Dox NT : Nghiệm thức viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 4.1 Đƣờng kính trung bình tản nấm Cordyceps militaris môi trƣờng nuôi cấy 27 Bảng 4.2 Đƣờng kính trung bình tản nấm Cordyceps militaris điều kiện nhiệt độ nuôi cấy khác 29 Bảng 4.3 Trọng lƣợng sinh khối nấm Cordyceps militaris sau 27 ngày ni cấy 32 DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Một số nấm Cordyceps spp Hình 2.2 Nấm Cordyceps militaris .5 Hình 4.1 Tản nấm Cordyceps militaris môi trƣờng PSA 25 Hình 4.2 Tản nấm Cordyceps militaris quan sát dƣới kính hiển vi 25 Hình 4.3 Tản nấm C militaris môi trƣờng nuôi cấy sau ngày ni cấy 27 Hình 4.4 Tản nấm C militaris môi trƣờng nuôi cấy sau 12 ngày nuôi cấy 28 Hinh 4.5 Tản nấm C militaris môi trƣờng MYPS 250C sau ngày cấy .30 Hình 4.6 Nấm C militaris nhiệt độ sau 12 ngày nuôi cấy .31 Hình 4.7 Nấm C militaris ni cấy mơi trƣờng MYPS lỏng có lắc sau 27 ngày ni cấy 33 ix 10 Phạm Quang Thu, 2009 Phát nấm Nhộng trùng hạ thảo Cordyceps gunni (Berk.) Berk vƣờn quốc gia Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc Tạp chí Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn, số 11 Phạm Quang Thu, Nguyễn Mạnh Hà, 2009 Phát nấm Nhộng trùng hạ thảo Cordyceps militaris (L.FR.) LINK vƣờn quốc gia Hoàng Liên tỉnh Lào Cai Tạp chí nơng nghiệp phát triển nông thôn, số 12 Phạm Thị Thùy, 2004 Công nghệ sinh học bảo vệ thực vật Nhà Xuất Bản ĐH Quốc Gia Hà Nội 13 Phạm Thị Thùy, 2010 Nghiên cứu phát triển nguồn nấm Beauveria Metarhizium để ứng dụng phòng trừ sâu hại trồng, rừng phát nguồn nấm Cordyceps spp làm thực phẩm chức cho ngƣời Báo cáo Hội thảo Quốc gia bệnh hại thực vật Việt Nam 24/4 – 25/4/2010 Nhà Xuất Bản Nông nghiệp 14 Nguyễn Đức Quang, 2013 Món ăn thuốc q từ Đơng trùng hạ thảo 15 Tài liệu nghiên cứu thực tế BIOFACT LIFE, Analytica Chimica Acta, 2006 Tài liệu Tiếng Anh 16 Feng-Lin Hu, Zeng – Zhi Li, Ya – Qiong He, Chu – Ru Li, Bo Huang, Mei – Zhen Fan, 2009 Secondary metabolistes in a soybean fermentation both of Paecilomyses militaris Journal of Food Chemistry 116, pp, 198 – 201 17 Chen L.T, Cao H.F Huang W.F, 2009 Components, pharmacological activeties and application of Cordyceps militaris, Modern Food Science, 192 – 195 18 Hui-juan Liua, Hao-bin Hua, Chu Chuc, Qin Lia, Ping Lia 2011 Morphological and microscopic identification studies of Cordyceps and its counterfeits Acta PharmaceuticaSinica B,Volume 1, Issue 36 19 Ing – Lung Shih, Kun – Lin Tsai, Chiennayn hsieh 2006 Effects of culture conditions on the mycelia growth and bioactive metabolite production in submerged culture of Cordyceps militaris 20 L.T.Hung, S.Keawsompong, V.T.Hanh, Heywel-Jones 2009 Effect of temperature on Cordycepin Production in Cordyceps militaris Báo điện tử 21 Báo điện tử Hội tiêu chuẩn bảo vệ ngƣời tiêu dùng Việt Nam-Timo Cordyceps king Đông trùng hạ thảo cho ngƣời, 2008 22 Báo điện tử Bách Khoa Tồn Thƣ mở wikipedia Đơng trùng hạ thảo, 2010 23 Báo điện tử Thầy thuốc Của Bạn Vị thuốc đông y Đông trùng hạ thảo, 2010 24 Báo điện tử Thần dƣợc Đông trung hạ thảo – Câu lạc nấm trồng Việt Nam – MushclubVN.com, 2009 37 Phụ lục Môi trƣờng sử dụng + Môi trƣờng Czapek – Dox: - Agar: 20 g - Saccaroza: 30 g - NaNO3: 2g - K2HPO4: 1g - MgSO4.7H2O: 0.5 g - KCl: 0.5 g - H2O: 1000 ml + Môi trƣờng PDA: - Agar: 20 g - Saccaroza: 30 g - Khoai Tây: 300 g - H2O: 1000 ml + Môi trƣờng MYPS: - Agar: 20 g - Đƣờng: 10 g - Maltoza: 4g - Pepton: 6g - Cao nấm men: 4g - H2O: 1000 ml + Môi trƣờng PGAY: - Agar: 20 g - Glucose: 10 g - Khoai tây: 200 g - Cao nấm men: 4g - H2O: 1000 ml + Môi trƣờng PSA: - Agar: 20 g - Sucrose: 10 g - Khoai tây: 200 g - H2O: 1000 ml + Môi trƣờng PMP: - Agar: 20 g - Dextro: 10 g - Khoai tây: 200 g - Pepton: 1g - Malt extract: 10 g - H2O: 1000 ml Số liệu kết xử lí thống kê Bảng 2.1 Tốc độ lan tơ nấm Cordyceps militaris môi trƣờng Môi trƣờng Sau 12 ngày PMP PDA MYPS PSA PGAY C- Dox 7,7 7,7 8,15 7,9 7,9 0,1 7,7 7,4 8,0 7,8 7,8 0,1 7,55 7,55 8,0 7,8 7,65 0,1 7,65 7,55 7,55 7,83 7,78 0,1 Lần lặp lại (cm) Trung bình (cm) Bảng 2.2 ANOVA thí nghiệm khảo xác mơi trƣờng lên phát triển nấm Cordyceps militaris Variable (DUONGKINH) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Freedom Sum of Squares Mean Square F-value Prob Between 147.636 Within 29.527 12 0.113 3126.419 0.0000 0.009 Total 17 147.749 Coefficient of Variation = 1.50% Number Sum Average SD SE -1 3.00 22.950 7.650 0.09 0.06 3.00 22.650 7.550 0.15 0.06 3.00 24.150 8.050 0.09 0.06 3.00 23.500 7.833 0.06 0.06 3.00 23.350 7.783 0.13 0.06 3.00 0.300 0.100 0.00 0.06 -Total 18.00 116.900 6.494 Within 2.95 0.69 0.10 Bartlett's test Chi-square = 15.523 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.000 Bảng 2.3 Trắc nghiệm phân hạng thí nghiệm khảo xác môi trƣờng lên phát triển nấm Cordyceps militaris Error Mean Square = 0.009000 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.2366 s_ = 0.05477 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Ranked Order = 7.650 BC = 7.550 C = 8.050 A = 7.830 AB = 7.780 BC = 0.1000 D Mean Mean Mean Mean Mean Mean = 8.050 A = 7.830 AB = 7.780 BC = 7.650 BC = 7.550 C = 0.1000 D Bảng 2.4 Tốc độ lan tơ nấm Cordyceps militaris môi trƣờng MYPS nhiệt độ nuôi cấy Sau 12 ngày nuôi cấy Nhiệt độ nuôi cấy 150C 200C 250C 300C 5,85 7,95 8,20 4,80 5,85 8,10 8,25 4,50 5,60 8,00 8,20 4,60 5,77 8,02 8,22 4,63 Lần lặp lại (cm) Trung bình (cm) Bảng 2.5 ANOVA thí nghiệm ảnh hƣởng nhiệt độ lên phát triển nấm Cordyceps militaris Variable (DUONGKINH) A N A L Y S I S O F Degrees of Freedom V A R I A N C E Sum of Squares T A B L E Mean Square F-value Prob Between 27.507 Within 9.169 0.102 721.507 0.0000 0.013 Total 11 27.609 Coefficient of Variation = 1.69% Var Number V A R I A B L E Sum No Average SD SE -1 3.00 17.300 5.767 0.14 0.07 3.00 24.050 8.017 0.08 0.07 3.00 24.650 8.217 0.03 0.07 3.00 13.900 4.633 0.15 0.07 -Total 12.00 79.900 6.658 1.58 Within 0.46 0.11 Bartlett's test Chi-square = 3.975 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.153 Bảng 2.6 Trắc nghiệm phân hạng thí nghiệm ảnh hƣởng nhiệt độ lên phát triển nấm Cordyceps militaris Error Mean Square = 0.01300 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.3124 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 5.770 B 8.020 A 8.220 A 4.630 C Ranked Order Mean Mean Mean Mean = = = = 8.220 8.020 5.770 4.630 A A B C Bảng 2.7 Trọng lƣợng tƣơi nấm Cordyceps militaris môi trƣờng MYPS lỏng nuôi cấy lắc Trung bình Lần lặp lại Số ngày (cm) Lần Lần Lần 0,40 0,40 0,40 0,40 11,44 12,60 11,12 11,72 19,32 21,68 22,84 21,28 32,72 33,72 32,56 33,00 12 50,00 49,96 47,76 49,24 15 62,60 61,48 63,60 62,56 18 75,32 77,40 76,12 76,28 21 76,60 77,44 76,96 77,00 24 83,64 82,80 82,88 88,00 27 82,80 84,60 82,68 83,36 Bảng 2.8 ANOVA trọng lƣợng tƣơi nấm Cordyceps militaris Function: ANOVA-1 Data case no to 30 One way ANOVA grouped over variable (nt) with values from to 10 A N A L Y S I S O F Degrees of Freedom V A R I A N C E Sum of Squares T A B L E Mean Square F-value Prob Between 26476.894 Within 2941.877 20 3056.856 19.248 0.0000 0.962 Total 29 26496.142 Coefficient of Variation = 1.97% Var Number V A R I A B L E Sum Average No SD SE -1 3.00 1.200 0.400 0.00 0.57 3.00 35.160 11.720 0.78 0.57 3.00 63.840 21.280 1.79 0.57 3.00 99.000 33.000 0.63 0.57 3.00 147.720 49.240 1.28 0.57 3.00 187.740 62.580 1.06 0.57 3.00 228.840 76.280 1.05 0.57 3.00 230.960 76.987 0.40 0.57 3.00 249.320 83.107 0.46 0.57 10 3.00 250.080 83.360 1.08 0.57 -Total 30.00 1493.860 49.795 30.23 Within 5.52 0.98 Chi-square = 27.380 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.000 Data File : &k0S&k2GKeyboard&k0S Bảng 2.9 Trắc nghiệm phân hạng trọng lƣợng tƣơi nấm Cordyceps militaris Error Mean Square = 1.071 Error Degrees of Freedom = 20 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 2.404 s_ = 0.5975 at alpha = 0.010 Original Order Mean = 0.4000 Mean = 11.72 Mean = 21.28 Mean = 33.00 Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 10 = H G F E 49.57 D 62.56 C 76.28 B 76.99 83.11 83.36 B A A Ranked Order Mean 10 = 83.36 A Mean = 83.11 A Mean = 76.99 B Mean = 76.28 B Mean = 62.56 Mean = 49.57 Mean = 33.00 Mean Mean Mean = = = 21.28 11.72 0.4000 C D E F G H Bảng 2.10 Trọng lƣợng khô nấm Cordyceps militaris sau sấy Trung bình Lần lặp lại Số ngày (cm) Lần Lần Lần 0,40 0,40 0,40 0,40 1,16 1,08 0,84 0,88 1,68 1,96 1,76 1,80 2,28 2,76 2,28 2,44 12 2,88 3,36 2,76 3,00 15 3,20 3,88 4,68 3,92 18 3,72 4,68 3,84 4,08 21 4,91 5,60 5,45 5,32 24 6,40 5,72 5,28 5,80 27 5,60 6,52 6,12 6,08 Bảng 2.11 bảng ANOVA trọng lƣợng khô nấm Cordyceps militaris A N A L Y S I S O F Degrees of Freedom V A R I A N C E Sum of Squares T A B L E Mean Square F-value Prob Between 107.010 Within 11.890 20 69.861 3.404 0.0000 0.170 Total 29 110.414 Coefficient of Variation = 12.18% Var Number V A R I A B L E Sum Average No SD SE -1 3.00 1.200 0.400 0.00 0.24 3.00 3.080 1.027 0.17 0.24 3.00 5.400 1.800 0.14 0.24 3.00 7.320 2.440 0.28 0.24 3.00 9.000 3.000 0.32 0.24 3.00 11.760 3.920 0.74 0.24 3.00 12.240 4.080 0.52 0.24 3.00 15.960 5.320 0.36 0.24 3.00 17.400 5.800 0.56 0.24 10 3.00 18.260 6.087 0.45 0.24 -Total 30.00 101.620 3.387 1.95 0.36 Within 0.41 Chi-square = 25.500 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.000 Bảng 2.12 Trắc nghiệm phân hạng trọng lƣợng khô nấm Cordyceps militaris Error Mean Square = 0.1750 Error Degrees of Freedom = 20 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.9719 s_ = 0.2415 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 0.2800 G Mean 10 = 6.080 A Mean = 1.030 FG Mean = 5.800 A Mean = 1.800 Mean = 5.320 A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = EF 2.440 DE 3.000 CD 3.920 BC 4.080 5.320 B A Mean = 4.080 Mean = 3.920 Mean = 3.000 Mean Mean = = 2.440 1.800 B BC CD DE EF Mean = 5.800 A Mean = 1.030 FG Mean 10 = 6.080 A Mean = 0.2800 G ... Khảo sát số điều kiện nuôi cấy nấm Cordyceps militaris Với mong muốn xác định đƣợc điều kiện để nuôi cấy thành công nấm Cordyceps militaris làm thực phẩm chức để phòng chữa bệnh cho ngƣời Nấm. .. nấm Cordyceps militaris sau 27 ngày ni cấy 32 DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Một số nấm Cordyceps spp Hình 2.2 Nấm Cordyceps militaris .5 Hình 4.1 Tản nấm Cordyceps militaris. .. Tản nấm Cordyceps militaris quan sát dƣới kính hiển vi 25 Hình 4.3 Tản nấm C militaris môi trƣờng nuôi cấy sau ngày ni cấy 27 Hình 4.4 Tản nấm C militaris môi trƣờng nuôi cấy sau 12 ngày nuôi
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY NẤM Cordyceps militaris , KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY NẤM Cordyceps militaris

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn