PHÂN LẬP VÀ ĐỊNH DANH CHỦNG NẤM MEN THAM GIA VÀO QUÁ TRÌNH LÊN MEN HẠT CA CAO

72 53 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:11

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN CƠNG NGHỆ SINH HỌC *************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP PHÂN LẬP ĐỊNH DANH CHỦNG NẤM MEN THAM GIA VÀO QUÁ TRÌNH LÊN MEN HẠT CA CAO Ngành học : CÔNG NGHỆ SINH HỌC Sinh viên thực : NGUYỄN THỊ KIỀU OANH Niên khóa : 2009 – 2013 Tháng 6/2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN CƠNG NGHỆ SINH HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP PHÂN LẬP ĐỊNH DANH CHỦNG NẤM MEN THAM GIA VÀO QUÁ TRÌNH LÊN MEN HẠT CA CAO Hướng dẫn khoa học Sinh viên thực ThS VÕ THỊ THÚY HUỆ NGUYỄN THỊ KIỀU OANH KS TRẦN THỊ QUỲNH DIỆP Tháng 6/2013 LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm, Ban chủ nhiệm Bộ môn Cơng nghệ Sinh học tồn thể q thầy tận tình giảng dạy truyền đạt kiến thức cho thời gian học tập trường Cô Võ Thị Thúy Huệ, chị Trần Thị Quỳnh Diệp tận tình hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm q báu tạo điều kiện cho tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp thời gian quy định Quý thầy cô thuộc Bộ môn Công nghệ sinh học, Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học Môi trường Trường Đại học Nông Lâm tạo điều kiện thuận lợi cho thực đề tài Chị Nguyễn Trương Ngọc Tú, chị Trương Thị Ngọc Hân bạn làm việc công ty TNHH Công nghệ Nông Lâm hướng dẫn giúp đỡ Thân gửi đến bạn lớp DH09SH học tập với suốt năm qua lời cảm ơn lời chúc sức khỏe, đạt nhiều thành công sống Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ba mẹ, người sinh con, nuôi nấng nên người bên cạnh lúc khó khăn, giúp vượt qua tất Tp Hồ Chí Minh, tháng năm 2013 NGUYỄN THỊ KIỀU OANH i TÓM TẮT Lên men hạt ca cao yếu tố quan trọng, định đến chất lượng hạt ca cao thương phẩm Trong đó, vi sinh vật (nấm men vi khuẩn) chịu trách nhiệm trình lên men lớp vỏ nhầy môi trường lên men Việc phân lập định danh chủng nấm men diện trình lên men giúp hiểu rõ trình lên men đánh giá ảnh hưởng lồi nấm men ưu q trình lên men Từ đề tài: “Phân lập định danh chủng nấm men trình lên men hạt ca cao” thực Tiến hành phân lập, định danh chủng nấm men vi khuẩn diện trình lên men hạt ca cao Đồng thời, khảo sát biến đổi lý, hóa hạt ca cao diễn biến hệ vi sinh vật trình lên men hạt ca cao phương pháp ủ tự nhiên, chọn chủng nấm men thích hợp bổ sung vào q trình lên men Bố trí nghiệm thức ủ ca cao quy mơ phòng thí nghiệm với chủng nấm men chọn Tiếp tục khảo sát đánh giá ảnh hưởng việc bổ sung nấm men đến thành phần lý, hóa hạt ca cao hệ vi sinh vật tham gia vào trình lên men hạt ca cao Kết phân lập định danh chủng nấm men Hanseniaspora uvarum, Debaryomyces hanseni, Candida orthopsilosis, Candida tropicalis,Candida theae chủng vi khuẩn thuộc họ Lactobacillus Bacillus, chủng nấm men Hanseniaspora uvarum, Debaryomyces hanseni, Candida tropicalis chủng tối ưu làm giảm nhanh khối lượng cơm nhầy làm tăng giá trị pH hạt nhân sau lên men có bổ sung nấm men so với lên men tự nhiên ii SUMMARY The fermentation of Cocoa is one of the important factors that determine the quality of the commercial cocoa The microorganisms responsible for the fermentation originate from the surface of the pulps, as well as the fermenting environment The isolation and identification of yeast strains present in the process help decipherdeeper and determine the impact of the dominant species yeast in the fermentation process Hence, we carry out the thesis: "Isolation and identification of yeast strains from the process of cocoa beans fermentation." This reseach focus on the isolation of yeast, and bacteria through out process The survey on physical, chemical changes within the beans and the microbial ecology of fermentation, then selecting the appropriate yeast strains which were to the fermentation Fermentation in laboratory scale supplemented with selected yeast strains Continue to survey and assess the impact of the addition of yeast to the physical, chemical of cocoa beans and the microbiology of fermentation As the result, yeast strains including Hanseniaspora uvarum, Debaryomyces hanseni, Candida orthopsilosis, Candida tropicalis,Candida theae; and bacteria strains, belong to Lactobacillus and Bacillus farmily were isolated Among these, Hanseniaspora uvarum, Debaryomyces hanseni, Candida tropicalis are the most optimal yeast strains to increase the quality of cocoa beans Key word: Fermentation of cocoa iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT ii SUMMARY iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii DANH SÁCH CÁC HÌNH ix Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Yêu cầu đề tài 1.3 Nội dung thực .1 Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3 2.1 Tổng quan ca cao 2.1.1 Tình hình sản xuất ca cao 2.1.2 Đặc điểm ca cao 2.1.3 Thành phần hóa học hạt ca cao 2.2 Tổng quan nấm men 2.2.1 Phân loại .6 2.2.2 Đặc điểm hình thái .8 2.2.3 Đặc điểm cấu tạo 2.2.4 Đặc điểm sinh thái 2.2.5 Sự sinh sản tế bào nấm men .9 2.2.6 Sinh trưởng nấm men .10 2.3 Lên men hạt ca cao 11 2.3.1 Các phương pháp ủ hạt ca cao 11 2.3.2 Quá trình lên men hạt ca cao 12 2.3.2.1 Sự lên men lớp thịt bao quanh hạt 12 2.3.2.2 Những nội phản ứng xảy mô phôi nhũ 13 2.4 Một số cơng trình nghiên cứu nước 14 2.4.2 Nghiên cứu nước .14 iv 2.4.3 Nghiên cứu nước 15 Chương VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 17 3.2 Vật liệu .17 3.3 Phương pháp thí nghiệm 17 3.3.1 Ủ ca cao 17 3.3.2 Phân lập nấm men vi khuẩn 17 3.3.3 Quan sát hình thái tế bào nấm men vi khuẩn kính hiển vi 18 3.3.4 Thử nghiệm khả lên men đường 19 3.3.5 Phương pháp xác định mật độ tế bào phương pháp đếm sống nhỏ giọt (Drop plate Cout) 19 3.3.6 Khảo sát thay đổi nhiệt độ, pH, tỷ lệ hạt nhân/cơm nhầy ca cao suốt trình ủ tự nhiên 20 3.3.7 Khảo sát mật độ chủng nấm men vi khuẩn trình lên men tự nhiên theo thời gian 21 3.3.8 Khảo sát trình lên men hạt ca cao có bổ sung nấm men 22 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 23 4.1 Kết phân lập làm nấm men 23 4.2 Kết thử nghiệm lên men đường chủng nấm men 25 4.3 Kết phân lập vi khuẩn diện trình lên men ca cao 27 4.4 Kết trình lên men ca cao phương pháp ủ tự nhiên .28 4.4.1 Nhiệt độ khối ủ ca cao trình lên men tự nhiên 28 4.4.2 pH hạt ca cao trình lên men tự nhiên .29 4.4.3 Khối lượng hạt ca cao trình lên men 30 4.4.4 Mật số chủng nấm men trình lên men hạt ca cao tự nhiên 30 4.4.5 Mật độ vi khuẩn trình lên men hạt ca cao tự nhiên 31 4.5 Kết trình lên men ca cao có bổ sung nấm men 32 4.5.1 pH hạt ca cao trình lên men có bổ sung nấm men 32 4.5.2 Nhiệt độ thúng ủ ca cao trình lên men có bổ sung nấm men 32 4.5.3 Khối lượng hạt ca cao lên men có bổ sung nấm men .33 4.5.4 Mật số vi khuẩn q trình lên men ca cao có bổ sung nấm men 34 4.5.5 Mật số nấm men q trình lên men ca cao có bổ sung nấm men 35 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 36 v 5.1 Kết luận 36 5.2 Đề nghị .36 TÀI LIỆU THAM KHẢO .37  vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT DRBC Dichoran Rose Bengal Chloramphenicol ĐC Đối chứng ICCO International Cocoa Organization Lll Lần lặp lại MAE Malt Extract Agar MRS De Man, Rgosa, Sharpe MT Môi trường NN&PTNT Nông nghiệp Phát triển nông thôn NT Nghiệm thức PP Phương pháp vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Sản lượng ca cao giới (ngàn tấn) ………………………………… Bảng 2.2 Thành phần hóa học hạt ca cao tươi …………………………………… Bảng 2.3 Các loài nấm men phân lập từ trìnhhạt ca cao số quốc gia … 16 Bảng 3.1 Bố trí thí nghiệm ………………………………………………………… 22 Bảng 4.1 Đặc điểm khuẩn lạc nấm men hình thái tế bào nấm men kính hiển vi …………………………………… ……………………………………… 23 Bảng 4.2 Kết lên men đường chủng nấm men ……………………… 25 Bảng 4.3 Đặc điểm khuẩn lạc tế bào vi khuẩn … 27 Bảng 4.4 Kết thử nghiệm sinh hóa chủng vi khuẩn …………………… 28 Bảng 4.5 Nhiệt độ khối ủ hạt ca cao trình lên men tự nhiên ……… 29 Bảng 4.6 Khối lượng nguyên hạt, cơm nhầy, hạt nhân tỷ lệ hạt nhân/cơm nhầy hạt ca cao trình lên men ca cao tự nhiên …………………………… 30 Bảng 4.7 Nhiệt độ khối ủ hạt ca cao q trình lên men có bổ sung nấm men 32 Bảng 4.8 Khối lượng nguyên hạt, cơm nhầy, hạt nhân tỷ lệ hạt nhân/cơm nhầy hạt ca cao trình lên men ca cao có bổ sung nấm men ……………… 33 viii Bảng 24 Bảng ANOVA mật số vi khuẩn trình lên men hạt ca cao phương pháp ủ tự nhiên dựa kết bảng 23 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 700325.001 140065.000 4565.869 0.0000 Within 12 368.118 30.677 Total 17 700693.119 Coefficient of Variation = 3.38% Bảng 25 Bảng trắc nghiệm phân hạng kết khảo sát mật độ vi khuẩn trình lên men hạt ca cao phương pháp ủ tự nhiên dựa kết bảng 24 Error Mean Square = 30.68 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate Duncan's Multiple Range Test LSD value = 11.07 s_ = 3.198 at alpha = 0.050 x Original Order Mean = 4.917 F Mean = 18.27 E Mean = 121.3 C Mean = 586.7 A Mean = 169.3 B Mean = 84.00 D a mean = Mean Mean Mean Mean Mean Mean Ranked Order = 586.7 = 169.3 = 121.3 = 84.00 = 18.27 = 4.917 A B C D E F Bảng 26 Số liệu dùng xử lý thống kê mật số chủng nấm men trình lên men hạt ca cao phương pháp ủ tự nhiên Thời gian lên men (ngày) Chủng A1 A2 A3 B1 A1 A2 A3 B1 A1 A2 A3 B1 Mật số nấm men (Cfu/g hạt ca cao) Lll Lll Lll Trung bình 5 1,43.10 1,30.10 1,33.105 1,27.10 1,40.105 1,23.105 1,30.105 1,31.105 1,45.106 1,48.106 1,50.106 1,48.106 4,63.105 4,50.105 4,52.105 4,43.105 3,00.106 2,67.106 3,00.106 3,33.106 9,67.106 1,00.107 1,07.107 1,01.107 3,67.106 4,00.106 3,33.106 3,67.106 2,87 107 3,00 107 2,86 107 2,70 107 1,47.107 1,23.107 1,36.107 1,37.107 5,73.107 5,33.107 5,36.107 5,47.107 9,37.107 9,47.107 9,32.107 9,13.107 6,83 107 6,80 107 6,87 107 6,83 107 47 Bảng 26 (tt) Số liệu dùng xử lý thống kê mật số chủng nấm men trình lên men hạt ca cao phương pháp ủ tự nhiên Thời gian lên men (ngày) Chủng A1 A2 A3 B1 B2 A1 A2 B1 A2 B1 Mật số nấm men (Cfu/g hạt ca cao) Lll Lll Lll Trung bình 7 2,33.10 3,00.10 2,67.10 2,67.107 2,77.108 2,87.108 2,90.108 2,85.108 5,33.107 5,67.107 5,33.107 5,00.107 2,63 108 2,70 108 2,65 108 2,63 108 1,67 107 2,00 107 1,78 107 1,67 107 5,67.106 6,33.106 6,33.106 6,11.106 1,39.108 1,42.108 1,45.108 1,42.108 7,87 107 8,10 107 7,99 107 8,00 107 1,31.108 1,12.108 1,20.108 1,18.108 6,73 107 7,07 107 6,90 107 6,90 107 Bảng 27 Bảng ANOVA mật số chủng nấm men ngày lên men trình lên men ca cao tự nhiên dựa kết bảng 26 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 365.242 121.747 5523.514 0.0000 Within 0.176 0.022 -Total 11 365.419 Coefficient of Variation = 2.71% Bảng 28 Bảng trắc nghiệm phân hạng mật số chủng nấm men ngày lên men trình lên men ca cao tự nhiên dựa kết bảng 27 Error Mean Square = 0.02200 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.3854 s_ = 0.08563 at alpha = 0.050 x Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean = = = = 1.333 1.310 14.77 4.520 C C A B Mean Mean Mean Mean 48 = = = = 14.77 4.520 1.333 1.310 A B C C Bảng 29 Bảng ANOVA mật số chủng nấm men ngày lên men thứ trình lên men ca cao tự nhiên dựa kết bảng 26 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 1280.022 426.674 618.122 0.0000 Within 5.522 0.690 -Total 11 1285.544 Coefficient of Variation = 7.33% Bảng 30 Bảng trắc nghiệm phân hạng mật số chủng nấm men ngày lên men thứ trình lên men ca cao tự nhiên dựa kết bảng 29 Error Mean Square = 0.6900 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 2.158 s_ = 0.4796 at alpha = 0.050 x Original Order Ranked Order Mean = 3.000 C Mean = 28.57 A Mean = 10.12 B Mean = 10.12 B Mean = 3.667 C Mean = 3.667 C Mean = 28.57 A Mean = 3.000 C Bảng 31 Bảng ANOVA mật số chủng nấm men ngày lên men thứ trình lên men ca cao tự nhiên dựa kết bảng 26 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 100.092 33.364 1402.830 0.0000 Within 0.190 0.024 -Total 11 100.282 Coefficient of Variation = 2.68% Bảng 32 Bảng trắc nghiệm phân hạng mật số chủng nấm men ngày lên men thứ trình lên men ca cao tự nhiên dựa kết bảng 31 Error Mean Square = 0.02400 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.4026 49 s_ = 0.08944 at alpha = 0.050 x Original Order Ranked Order Mean = 1.357 D Mean = 9.323 Mean = 5.473 C Mean = 6.853 Mean = 9.323 A Mean = 5.473 Mean = 6.853 B Mean = 1.357 A B C D Bảng 33 Bảng ANOVA mật số chủng nấm men ngày lên men thứ trình lên men ca cao tự nhiên dựa kết bảng 26 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 2141.410 535.352 3016.296 0.0000 Within 10 1.775 0.177 -Total 14 2143.184 Coefficient of Variation = 3.25% Bảng 34 Bảng trắc nghiệm phân hạng mật số chủng nấm men ngày lên men thứ trình lên men ca cao tự nhiên dựa kết bảng 33 Error Mean Square = 0.1770 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.9537 s_ = 0.2429 at alpha = 0.050 x Original Order Ranked Order Mean = 2.667 D Mean = 28.47 Mean = 28.47 A Mean = 26.53 Mean = 5.333 C Mean = 5.333 Mean = 26.53 B Mean = 2.667 Mean = 1.780 D Mean = 1.780 A B C D D Bảng 35 Bảng ANOVA mật số chủng nấm men ngày lên men thứ trình lên men ca cao tự nhiên dựa kết bảng 26 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 27767.466 13883.733 3976.171 0.0000 Within 20.950 3.492 -Total 27788.417 Coefficient of Variation = 2.46% 50 Bảng 36 Bảng trắc nghiệm phân hạng mật số chủng nấm men ngày lên men thứ trình lên men ca cao tự nhiên dựa kết bảng 35 Error Mean Square = 3.492 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 6.565 s_ = 1.079 at alpha = 0.050 x Original Order Ranked Order Mean = 6.110 C Mean = 142.0 Mean = 142.0 A Mean = 79.90 Mean = 79.90 B Mean = 6.110 A B C Bảng 37 Bảng ANOVA mật số chủng nấm men ngày lên men thứ trình lên men ca cao tự nhiên dựa kết bảng 26 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 39.527 39.527 81.311 0.0008 Within 1.944 0.486 -Total 41.471 Coefficient of Variation = 7.37% Bảng 38 Nhiệt độ thúng ủ trình lên men ca cao có bổ sung nấm men Nghiệm thức ĐC NT1 Thời gian lên men (ngày) 6 Lll 28,6 29,8 32,6 34,9 32,8 31,5 31,9 28,6 33,8 35,5 34,1 31,6 30,9 30,2 51 Nhiệt độ (oC) Lll Lll 28,7 28,8 30,1 30,1 32,3 32,4 35,1 35,4 33,5 33,1 31,7 31,9 32,5 32,6 28,7 28,5 34,1 34,1 35,8 35,9 34,3 33,9 32,3 31,9 31,5 31,1 30,1 29,9 Trung bình 28,7 30,0 32,4 35,1 33,1 31,7 32,3 28,6 34,0 35,7 34,1 31,9 31,2 30,01 Bảng 39 Kết khảo sát pH q trình lên men có bổ sung nấm men pH Nghiệm thức ĐC pH cơm nhầy NT1 ĐC pH hạt nhân NT1 Thời gian lên men (ngày) 6 Lll Lll Lll Trung bình 4,21 4,11 3,57 3,01 3,10 3,35 4,01 4,24 3,85 3,61 3,73 3,98 4,39 4,75 4,20 4,09 3,55 3,03 3,12 3,36 3,99 4,21 3,81 3,59 3,79 3,96 4,34 4,79 4,18 4,15 3,59 3,04 3,11 3,37 3,93 4,20 3,87 3,63 3,76 3,99 4,36 4,74 4,20 4,12 3,57 3,03 3,11 3,36 3,98 4,22 3,84 3,61 3,76 3,98 4,36 4,76 5,99 5,93 5,95 5,96 5,85 5,87 5,81 5,84 5,49 5,46 5,48 5,48 5,05 5,03 4,98 5,02 4,21 4,23 4,26 4,23 4,05 4,03 4,05 4,04 4,09 4,13 4,15 4,12 6,00 5,98 5,95 5,98 5,27 5,34 5,31 5,31 4,98 4,89 4,90 4,92 4,55 4,51 4,48 4,51 4,69 4,64 4,67 4,67 4,77 4,81 4,78 4,79 4,96 4,99 4,93 4,96 52 Bảng 40 Số liệu dùng cho xử lý thống kê khối lượng nguyên hạt hạt ca cao trình lên men có bổ sung nấm men Nghiệm thức ĐC NT1 Thời gian lên men (ngày) 6 Lll1 28,45 27,69 26,74 25,25 23,97 22,75 21,92 28,43 26,28 25,69 25,06 23,76 22,92 22,69 Khối lượng (g) Lll2 Lll3 28,46 28,52 27,75 27,74 26,82 26,78 25,18 25,17 23,92 23,88 22,75 22,87 21,85 21,90 28,39 28,42 26,19 26,24 25,55 25,54 25,03 25,01 23,84 23,77 22,86 22,85 22,66 22,65 Trung bình 28,48 27,73 26,78 25,20 23,92 22,79 21,89 28,41 26,24 25,59 25,03 23,79 22,88 22,67 Bảng 41 Bảng ANOVA khối lượng nguyên hạt hạt ca cao trình lên men có bổ sung nấm men dựa kết bảng 40 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -2 Factor A 8.631 8.631 7.3382 0.0114 Factor B 116.112 19.352 16.4526 0.0000 AB 30.301 5.050 4.2935 0.0034 -7 Error 28 32.934 1.176 -Total 41 187.979 -Coefficient of Variation: 4.39% Bảng 42 Bảng trắc nghiệm phân hạng khối lượng nguyên hạt hạt ca cao trình ủ tự nhiên dựa kết bảng 41 Error Mean Square = 1.176 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 2.167 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean = 28.48 A Mean = 28.48 Mean = 27.73 AB Mean = 28.43 53 A A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 14 = = = = = = = = = = = = 26.78 25.02 23.92 22.79 21.89 28.43 26.24 25.59 25.03 23.79 22.88 22.67 ABC CDE DEF F F A BC BCD CDE DEF EF F Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 14 = = = = = = = = = = = = 27.73 26.78 26.24 25.59 25.03 25.02 23.92 23.79 22.88 22.79 22.67 21.89 AB ABC BC BCD CDE CDE DEF DEF EF F F F Bảng 43 Số liệu dùng cho xử lý thống kê khối lượng cơm nhầy hạt ca cao trình lên men có bổ sung nấm men Nghiệm thức ĐC NT1 Thời gian (ngày) 6 Lll1 13,34 12,49 11,37 9,24 8,77 8,24 8,07 13,31 10,44 9,66 9,47 8,76 8,35 8,33 Khối lượng (g) Lll2 Lll3 13,41 13,39 12,53 12,51 11,51 11,39 9,17 9.21 8,71 8,69 8,21 8,42 8,05 8,09 13,37 13,34 10,38 10,43 9,58 9,53 9,43 9,43 8,81 8,77 8,32 8,30 8,31 8,29 Trung bình 13,38 12,51 11,42 9,21 8,72 8,29 8,07 13.34 10,42 9,59 9,44 8,78 8,32 8,31 Bảng 44 ANOVA kết khảo sát khối lượng cơm nhầy hạt ca cao trình lên men có bổ sung nấm men dựa kết bảng 43 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -2 Factor A 2.158 2.158 306.1831 0.0000 Factor B 131.199 21.866 3102.6700 0.0000 AB 8.607 1.435 203.5476 0.0000 -7 Error 28 0.197 0.007 -Total 41 142.161 Coefficient of Variation: 0.84% 54 Bảng 45 Bảng trắc nghiệm phân hạng khối lượng cơm nhầy hạt ca cao trình lên men có bổ sung nấm men dựa kết bảng 44 Error Mean Square = 0.007000 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.1672 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean = 13.38 A Mean = 13.38 Mean = 12.51 B Mean = 13.34 Mean = 11.42 C Mean = 12.51 Mean = 9.210 F Mean = 11.42 Mean = 8.720 G Mean = 10.42 Mean = 8.290 H Mean 10 = 9.590 Mean = 8.070 I Mean 11 = 9.443 Mean = 13.34 A Mean = 9.210 Mean = 10.42 D Mean 12 = 8.780 Mean 10 = 9.590 E Mean = 8.720 Mean 11 = 9.443 E Mean 13 = 8.323 Mean 12 = 8.780 G Mean 14 = 8.310 Mean 13 = 8.323 H Mean = 8.290 Mean 14 = 8.310 H Mean = 8.070 A A B C D E E F G G H H H I Bảng 46 Số liệu dùng cho xử lý thống kê khối lượng hạt nhân hạt ca cao trình lên men hạt ca cao có bổ sung nấm men Nghiệm thức ĐC NT1 Thời gian lên men (ngày) 6 Ll1 15,00 15,16 15,35 15,95 15,07 14,48 13,78 15,10 15,83 16,01 15,57 14,98 14,56 14,34 55 Khối lượng (g) Ll2 Ll3 15,07 15,10 15,20 15,16 15,28 15,33 15,98 15,92 15,11 15,13 14,52 14,43 13,77 13,80 14,99 15,06 15,78 15,79 15,94 15,97 15,59 15,56 15,01 14,96 14,51 14,53 14,31 14,36 Trung bình 15,06 15,17 15,32 15,95 15,10 14,48 13,78 15,05 15,80 15,97 15,57 14,98 14,53 14,34 Bảng 47 Bảng ANOVA khối lượng hạt nhân hạt ca cao trình lên men hạt ca cao có bổ sung nấm men dựa kết bảng 46 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -2 Factor A 0.486 0.486 389.1484 0.0000 Factor B 13.946 2.324 1859.4857 0.0000 AB 1.447 0.241 192.9407 0.0000 -7 Error 28 0.035 0.001 -Total 41 15.915 Coefficient of Variation: 0.23% Bảng 48 Bảng trắc nghiệm phân hạng khối lượng hạt nhân hạt ca cao trình lên men hạt ca cao có bổ sung nấm men dựa kết bảng 47 Error Mean Square = 0.001000 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.06318 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 14 = = = = = = = = = = = = = = 15.06 15.17 15.32 15.95 15.10 14.48 13.78 15.05 15.80 15.97 15.58 14.98 14.53 14.34 Ranked Order FG E D B E H J F B A C G H I Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 56 10 11 12 13 14 = = = = = = = = = = = = = = 15.97 A 15.95 B 15.80 B 15.58 C 15.32 D 15.17 E 15.10 E 15.05 F 15.06 FG 14.98 G 14.53 H 14.48 H 14.34 I 13.78 J Bảng 49 Số liệu dùng cho xử lý thống kê tỷ lệ khối lượng hạt nhân /cơm nhầy hạt ca cao trình lên men hạt ca cao có bổ sung nấm men Nghiệm thức ĐC NT1 Thời gian lên men (ngày) 6 Ll1 Ll2 Ll3 Trung bình 1,12 1,21 1,35 1,73 1,72 1,76 1,71 1,13 1,52 1,66 1,64 1,71 1,74 1,72 1,12 1,21 1,33 1,74 1,73 1,77 1,71 1,12 1,52 1,66 1,65 1,70 1,74 1,72 1,13 1,21 1,35 1,73 1,74 1,71 1,71 1,13 1,51 1,68 1,65 1,71 1,75 1,73 1,13 1,21 1,34 1,73 1,73 1,75 1,71 1,13 1,52 1,67 1,65 1,71 1,75 1,73 Bảng 50 Bảng ANOVA tỷ lệ khối lượng hạt nhân/cơm nhầy 10 hạt ca cao trình lên men hạt ca cao có bổ sung nấm men dựa kết bảng 49 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -2 Factor A 0.009 0.009 0.3478 Factor B 2.463 0.410 16.6577 0.0000 AB 0.492 0.082 3.3255 0.0134 -7 Error 28 0.690 0.025 -Total 41 3.653 -Coefficient of Variation: 9.96% Bảng 51 Bảng trắc nghiệm phân hạng tỷ lệ khối lượng hạt nhân/cơm nhầy 10 hạt ca cao trình lên men ca cao có bổ sung nấm men dựa kết bảng 50 Error Mean Square = 0.001000 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.06318 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean = 1.130 G Mean = 1.760 Mean = 1.210 F Mean 13 = 1.743 Mean = 1.340 E Mean = 1.733 Mean = 1.730 A Mean = 1.730 57 A A A A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 14 = = = = = = = = = = 1.733 1.760 1.713 1.127 1.517 1.667 1.647 1.707 1.743 1.723 A A ABC G D BC C ABC A AB Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 14 12 10 11 = = = = = = = = = = 1.723 1.707 1.713 1.667 1.647 1.517 1.340 1.210 1.127 1.130 AB ABC ABC BC C D E F G G Bảng 52 Số liệu dùng cho xử lý thống kê kết khảo sát mật độ vi khuẩn q trình lên men hạt ca cao có bổ sung nấm men Nghiệm Thời gian lên thức men (ngày) ĐC NT1 Lll 4,50.106 1,63.107 1,30.108 5,25.108 1,53.108 8,80.107 7,30.107 1,09.108 1,68.108 7,20.107 2,95.107 8,65.106 Mật số vi khuẩn (Cfu/g hạt ca cao) Lll Lll Trung bình 6 4,65.10 4,95.10 4,70.106 1,62.107 1,58.107 1,61.107 1,36.108 1,35.108 1,34.108 5,10.108 5,20.108 5,18.108 1,49.108 1,52.108 1,51.108 8,90.107 9,15.107 8,95.107 7,15.107 7,50.107 7,33.107 1,14.108 1,11.108 1,12.108 1,76.108 1,71.108 1,71.108 6,50.107 6,60.107 7,13.107 2,75.107 2,95.107 3,17.107 8,80.106 8,70.106 8,50.106 Bảng 53 Bảng ANOVA mật số vi khuẩn trình lên men hạt ca cao có bổ sung nấm men dựa kết bảng 52 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -2 Factor A 51132.516 51132.516 5208.9663 0.0000 Factor B 278882.479 55776.496 5682.0574 0.0000 AB 308618.055 61723.611 6287.9013 0.0000 -7 Error 24 235.590 9.816 -Total 35 638868.639 Coefficient of Variation: 2.73% Bảng 54 Bảng trắc nghiệm phân hạng mật số vi khuẩn trình lên men hạt ca cao có bổ sung nấm men dựa kết bảng 53 Error Mean Square = 9.816 Error Degrees of Freedom = 58 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 6.576 at alpha = 0.050 Original Order Mean = 4.700 J Mean Mean = 16.10 I Mean Mean = 133.7 D Mean Mean = 518.3 A Mean Mean = 151.3 C Mean Mean = 89.50 F Mean Mean = 73.17 G Mean Mean = 111.3 E Mean Mean = 171.7 B Mean Mean 10 = 67.67 G Mean Mean 11 = 28.83 H Mean Mean 12 = 8.717 J Mean Ranked Order = 518.3 A = 171.7 B = 151.3 C = 133.7 D = 111.3 E = 89.50 F = 73.17 G 10 = 67.67 G 11 = 28.83 H = 16.10 I 12 = 8.717 J = 4.700 J Bảng 55 Số liệu dùng cho xử lý thống kê kết mật số nấm men q trình lên men hạt ca cao có bổ sung nấm men NT Chủng A1 A2 ĐC A3 B1 B2 Thời gian lên men (ngày) 5 4 Lll1 1,20.105 3,00.106 1,30.107 2,00.107 5,67.106 1,40.105 1,10.107 5,47.107 2,87.108 1,39.108 1,17.108 1,46.106 3,67.106 9,10.107 4,67.107 4,50.105 2,77.107 6,90.107 2,63.108 7,97.107 6,83.107 1,67.107 59 Mật số nấm men (Cfu/g) Lll Lll 1,37.10 1,33.105 3,67.106 3,67.106 1,37.107 1,37.107 2,33.107 2,67.107 6,33.106 6,67.106 1,37.105 1,33.105 1,17.107 1,17.107 5,47.107 5,57.107 2,73.108 2,80.108 1,40.108 1,42.108 1,23.108 1,18.108 1,48.106 1,49.106 3,33.106 3,33.106 9,27.107 9,20.107 5,67.107 4,67.107 4,67.105 4,80.105 2,87.107 2,87.107 6,83.107 6,93.107 2,73.108 2,80.108 7,93.107 8,13.107 7,03.107 6,93.107 2,00.107 2,67.107 Trung bình 1,30.105 3,45.106 1,35.107 2,33.107 6,22.106 1,37.105 1,15.107 5,50.107 2,80.108 1,40.108 1,19.108 1,48.106 3,44.106 9,19.107 5,00.107 4,66.105 2,84 107 6,89.107 2,72.108 8,01.107 6,93.107 2,11.107 Bảng 56 (tt) Số liệu dùng cho xử lý thống kê kết mật số nấm men trình lên men hạt ca cao có bổ sung nấm men A1 A2 NT1 B1 3 6 8,67.106 8,00.107 4,67.106 3,43.107 1,13.108 1,73.107 4,20.106 1,47.106 3,60.105 5,00.107 7,63.108 1,35.108 8,70.106 3,43.106 1,21.106 9,00.106 7,67.107 5,00.106 3,40.107 1,17.108 1,87.107 4,53.106 1,30.106 3,57.105 4,93.107 7,63.108 1,32.108 8,87.106 3,60.106 1,23.106 9,30.106 8,00.107 4,67.106 3,43.107 1,13.108 1,77.107 4,53.106 1,37.106 3,60.105 5,20.107 7,60.108 1,34.108 8,80.106 3,50.106 1,22.106 8,99.106 7,89.107 4,78.106 3,42.107 1,14.108 1,79.107 4,42.106 1,38.106 3,59.105 5,04.107 7,62.108 1,34.108 8,79.106 3,51.106 1,22.106 Bảng 47 Bảng ANOVA mật số chủng nấm men A2 q trình lên men hạt ca cao có bổ sung nấm men dựa kết bảng 46 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -2 Factor A 4702630.790 4702630.790 8287.7568 0.0000 Factor B 5477175.163 1095435.033 1930.5575 0.0000 AB 13676569.736 2735313.947 4820.6244 0.0000 -7 Error 24 13618.056 567.419 -Total 35 23869993.745 -Coefficient of Variation: 3.67% Bảng 48 Bảng trắc nghiệm phân hạng mật số chủng nấm men A2 trình lên men hạt ca cao có bổ sung nấm men dựa kết bảng 47 Error Mean Square = 567.4 Error Degrees of Freedom = 24 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 40.14 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean = 1.367 J Mean = 2800 Mean = 114.7 H Mean = 1403 Mean = 550.3 E Mean = 1193 60 A B C Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 = = = = = = = = = 2800 1403 1193 342.0 1143 179.0 44.20 13.80 3.590 A B Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean C F D G I IJ J 10 11 12 = = = = = = = = = 1143 550.3 342.0 179.0 114.7 44.20 13.80 3.590 1.367 D E F G H I IJ J J Bảng 49 Bảng ANOVA mật số chủng nấm men A2 q trình lên men hạt ca cao có bổ sung nấm men dựa kết bảng 46 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -2 Factor A 4851468.783 4851468.783 7011.7844 0.0000 Factor B 59199251.028 11839850.206 17112.0295 0.0000 AB 88852645.338 17770529.068 25683.5865 0.0000 -7 Error 24 16605.652 691.902 -Total 35 152919970.802 -Coefficient of Variation: 2.13% Bảng 50 Bảng trắc nghiệm phân hạng mật số chủng nấm men A2 trình lên men hạt ca cao có bổ sung nấm men dựa kết bảng 49 Error Mean Square = 691.9 Error Degrees of Freedom = 24 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 44.33 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean = 4.657 I Mean = 7620 Mean = 283.7 G Mean = 2720 Mean = 688.7 E Mean = 1337 Mean = 2720 B Mean = 801.0 Mean = 801.0 D Mean = 693.0 Mean = 693.0 E Mean = 688.7 Mean = 504.3 F Mean = 504.3 Mean = 7620 A Mean = 283.7 Mean = 1337 C Mean 10 = 87.90 Mean 10 = 87.90 H Mean 11 = 35.10 Mean 11 = 35.10 I Mean 12 = 12.20 Mean 12 = 12.20 I Mean = 4.657 61 A B C D E E F G H I I I ... lập định danh chủng nấm men diện trình lên men giúp hiểu rõ trình lên men đánh giá ảnh hưởng lồi nấm men ưu q trình lên men Từ đề tài: Phân lập định danh chủng nấm men trình lên men hạt ca cao ... lượng hạt ca cao trình lên men 30 4.4.4 Mật số chủng nấm men trình lên men hạt ca cao tự nhiên 30 4.4.5 Mật độ vi khuẩn trình lên men hạt ca cao tự nhiên 31 4.5 Kết trình lên men ca cao. .. nấm men trình lên men hạt ca cao nhằm xác định chủng nấm men diện chiếm ưu trình lên men hạt ca cao 1.2 Yêu cầu đề tài Phân lập định danh chủng nấm men diện trình lên men hạt ca cao 1.3 Nội dung
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN LẬP VÀ ĐỊNH DANH CHỦNG NẤM MEN THAM GIA VÀO QUÁ TRÌNH LÊN MEN HẠT CA CAO , PHÂN LẬP VÀ ĐỊNH DANH CHỦNG NẤM MEN THAM GIA VÀO QUÁ TRÌNH LÊN MEN HẠT CA CAO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn