KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHỦNG VI KHUẨN Agrobacterium rhizogenes LÊN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ SINH TỔNG HỢP ALKALOID TRONG CÂY DỪA CẠN (Catharanthus roseus) TRỒNG TRÊN HỆ THỐNG KHÍ CANH

68 35 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:10

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CƠNG NGHỆ SINH HỌC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHỦNG VI KHUẨN Agrobacterium rhizogenes LÊN SỰ SINH TRƯỞNG SINH TỔNG HỢP ALKALOID TRONG CÂY DỪA CẠN (Catharanthus roseus) TRỒNG TRÊN HỆ THỐNG KHÍ CANH Ngành học: CƠNG NGHỆ SINH HỌC Sinh viên thực hiện: HỒ LÊ NHƯ SANG Niên khóa: 2011 – 2013 Tháng 12/2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CƠNG NGHỆ SINH HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHỦNG VI KHUẨN Agrobacterium rhizogenes LÊN SỰ SINH TRƯỞNG SINH TỔNG HỢP ALKALOID TRONG CÂY DỪA CẠN (Catharanthus roseus) TRỒNG TRÊN HỆ THỐNG KHÍ CANH Hướng dẫn khoan học Sinh viên thực TS TRẦN THỊ LỆ MINH HỒ LÊ NHƯ SANG Tháng 12/2013 LỜI CẢM ƠN Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: Ban Giám Hiệu trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh tạo điều kiện cho em suốt thời gian học tập Các thầy cô, anh chị Bộ môn Công nghệ sinh học thầy cô trực tiếp giảng suốt hai năm qua TS Trần Thị Lệ Minh, người tận tình hướng dẫn tạo điều kiện để em thực khóa luận Anh Bùi Xuân Lượng bạn Nguyễn Thị Định toàn thể lớp LT11SH tận tình giúp đỡ tơi suốt q trình tiến hành khóa luận Con thành kính ghi ơn Bố Mẹ người thân gia đình ln tạo điều kiện động viên suốt trình học tập Tháng 12 năm 2013 Hồ Lê Như Sang i TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHỦNG VI KHUẨN Agrobacterium rhizogenes LÊN SỰ SINH TRƯỞNG SINH TỔNG HỢP ALKALOID TRONG CÂY DỪA CẠN (Catharathus roseus) TRỒNG TRÊN HỆ THỐNG KHÍ CANH”, thực trường Đại học Nơng Lâm, Tp Hồ Chí Minh từ tháng 5/2013 đến tháng 11/2013 Đề tài tiến hành khảo sát khả sinh trưởng sinh tổng hợp alkaloid Dừa cạn, trồng hệ thống khí canh tạo vết thương vùng rễ có bổ sung vi khuẩn A rhizogenes mật độ 109 CFU/ ml Đồng thời, khảo sát ảnh hưởng hai chủng vi khuẩn A rhizogenes TR7 11325 đến sinh trưởng Xác định hàm lượng alkaloid phương pháp đo mật độ quang xác định hàm lượng vincristine vinblastine phương pháp HPLC Quá trình thực thu kết sau: Cây Dừa cạn trồng hệ thống khí canh có bổ sung vi khuẩn A rhizogenes dòng 11325 có khả sinh trưởng phát triển tốt dòng TR7 Khả sinh trưởng Dừa cạn trồng hệ thống khí canh, tạo vết thương vùng rễ có bổ sung vi khuẩn A rhizogenes mật độ 109 CFU/ ml sinh trưởng tốt, đồng thời cho lượng sinh khối hàm lượng alkaloid cao so với trồng không tạo vết thương vùng rễ không bổ sung vi khuẩn A rhizogenes Hàm lượng vincristine vinblastine Dừa cạn trồng hệ thống khí canh bổ sung vi khuẩn A.rhizogennes mật độ 109 CFU/ ml, cao giai đoạn tạo cao so với Dừa cạn trồng hệ thống khí canh khơng bổ sung vi khuẩn ii SUMMARY The research was about "THE SURVEY EFFECTS OF Agrobacterium rhizogenes bacteria growth and alkaloid biosynthsis on Catharathus roseus GROWN IN AEROPONIC SYSTEM " was done at Department of Biotechnology Ínstitute of Biotechnology and Enviroment, Nong Lam University Ho Chi Minh city from June to October, 2013 The reseach aimed: A.rhizogenes bacterium infect in The Catharanthus roseus with two strains of TR7 and 11325 Proceed monitoring the impact on the growth and development and concentration of alkaloids, vincristine and vinblastine in plant aeroponic system Methods: The conduct surveys growth capacity of The Catharanthus roseus aeroponic system is pierced A.rhizogenes bacterium with added A.rhizogenes bacterium density of 109 CFU / ml Impact survey of two strains of A rhizogenes TR7 and 11325 on the growth of the tree Quantitative determination of alkaloids in plants by measuring optical density method, levels of vincristine and vinblastine by HPLC method Results: The Catharanthus roseus planting in the aeroponic system is pierced rhizosphere of plus - A.rhizogenes bacterium with the degree of 109 CFU/ml is able to grow and develop better than one planting without plus - A.rhizogenes bacterium The Catharanthus roseus planting in the aeroponic system is pierced rhizosphere of plus- A.rhizogenes bacterium 11325 lines able to grow and develop better than TR7 line The ability of increasing content of vincristine and vinblastine in the Catharanthus roseus planting in the aeroponic system of plus- A.rhizogenes bacterium has higher degree compared with one planting in aeroponic system without plusbacteria iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT ii SUMMARY .iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii DANH SÁCH CÁC HÌNH SƠ ĐỒ ix Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Yêu cầu 1.3 Nội dung thực Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thiệu chung Dừa cạn 2.1.1 Phân loại 2.1.2 Sự phân bố 2.1.3 Đặc điểm sinh thái 2.1.4 Thành phần hóa học Dừa cạn 2.1.5 Sự phân bố alkaloid Dừa cạn 2.1.6 Công dụng alkaloid Dừa cạn 2.2 Hợp chất thứ cấp 2.2.1 Tình hình nghiên cứu hợp chất thứ cấp Việt Nam 2.2.2 Vai trò hợp chất thứ cấp 2.2.3 Sự phân loại hợp chất thứ cấp 2.3 Alkaloid 10 2.3.1 Khái niệm alkaloid 10 2.3.2 Phân bố alkaloid tự nhiên 10 2.3.3 Tính chất chung alkaloid 11 2.3.4 Phân loại alkaloid 11 iv 2.3.5 Ứng dụng alkaloid 12 2.4 Vi khuẩn Agrobacterium rhizogenes 13 2.4.1 Nguồn gốc phân loại 13 2.4.2 Đặc điểm chung 13 2.4.3 Ri plasmit T - DNA 14 2.4.4 Chức gen rol 16 2.4.5 Chức vùng vir 17 2.4.6 Quá trình chuyển T - DNA vào tế bào thực vật 17 2.5 Hệ thống khí canh 19 2.5.1 Sơ lược khí canh 19 2.5.2 Tình hình nghiên cứu cơng nghệ khí canh giới Việt Nam 20 Chương VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 3.1 Địa điểm thời gian 21 3.2 Vật liệu 21 3.2.1 Đối tượng vật liệu nghiên cứu 21 3.2.2 Hóa chất thiết bị 21 3.2.3 Môi trường nuôi cấy 21 3.2.3.1 Môi trường nuôi cấy vi khuẩn A rhizogenes 21 3.2.3.2 Môi trường trồng khí canh 21 3.3 Nội dung nghiên cứu 22 3.3.1 Khảo sát ảnh hưởng vi khuẩn A rhizogenes dòng 11325 dòng TR đến sinh trưởng phát triển Dừa cạn trồng hệ thống khí canh 22 3.3.2 Khảo sát ảnh hưởng việc tạo vết thương vùng rễ đến sinh trưởng sinh tổng hợp alkaloid Dừa cạn trồng hệ thống khí canh có bổ sung vi khuẩn A rhizogenes mật độ 109 CFU/ ml 22 3.3.3 Khảo sát khả sinh trưởng, phát triển khả gia tăng hợp chất thứ cấp Dừa cạn trồng hệ thống khí canh bổ sung vi khuẩn A rhizogenes mật độ 109 CFU/ ml 23 3.4 Các phương pháp sử dụng thí nghiệm 23 v 3.4.1 Phương pháp đưa lên giá thể khí canh 23 3.4.2 Phương pháp nuôi cấy vi khuẩn A rhizogenes 24 3.4.3 Phương pháp tạo vết thương vùng rễ 24 3.4.4 Qui trình ly trích mẫu Dừa cạn khơ 25 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 26 4.1 Khảo sát ảnh hưởng vi khuẩn A rhizogenes dòng 11325 dòng TR7 đến sinh trưởng phát triển Dừa cạn trồng hệ thống khí canh 26 4.2 Khảo sát ảnh hưởng việc tạo vết thương vùng rễ đến sinh trưởng sinh tổng hợp alkaloid Dừa cạn trồng hệ thống khí canh có bổ sung vi khuẩn A rhizogenes mật độ 109 CFU/ ml 28 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 37 5.1 Kết luận 37 5.2 Đề nghị 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO 38 vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ctv : Cộng tác viên DNA : Deoxyribonuleotic acid ĐC : Đối chứng LB : Left border MS : Murashiga & Skoog, 1962 NT : Nghiệm thức OD : Opical density (độ hấp thu quang phổ) ORF : Open reading Frame RB : Right border Ri plasmid : Root inducing plasmid rol : Resistance to osmotic lysis TB : Trung bình TLC : Trọng lượng T - DNA : Tranferred DNA TL - DNA : Tranferred left DNA TR - DNA : Tranferred right DNA vir : Gen vir vir : Virulence VK : Vi khuẩn vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1 Hàm lượng alkaloid phận Dừa cạn Bảng 4.1 Kết trắc nghiệm thống kê so sánh số lá, chiều cao cây, chiều dài rễ số rễ phụ Dừa trồng hệ thống khí canh cạn sau 35 ngày trồng 26 Bảng 4.2 Kết so sánh so sánh số lá, chiều cao cây, chiều dài rễ số rễ phụ Dừa cạn trồng hệ thống khí canh sau 42 ngày trồng 28 Bảng 4.3 Kết trắc nghiệm thống kê so sánh số lá, chiều cao thân, chiều dài rễ, số rễ phụ trọng lượng khô Dừa cạn trồng hệ thống khí canh sau 42 ngày trồng 29 Bảng 4.4 Kết đo mật độ quang xác định hàm lượng alkaloid Dừa cạn trồng hệ thống khí canh 30 Bảng 4.5 So sánh sinh trưởng phát triển Dừa cạn trồng hệ thống khí canh có bổ sung vi khuẩn đối chứng sau 56 ngày trồng 32 Bảng 4.6 Kết trắc nghiệm thống kê so sánh số lá, chiều cao thân, chiều dài rễ trọng lượng Dừa cạn trồng hệ thống khí canh sau 42 ngày trồng 33 Bảng 4.7 Kết trắc nghiệm thống kê so sánh số lá, chiều cao thân, chiều dài rễ trọng lượng Dừa cạn trồng hệ thống khí canh sau 56 ngày trồng 33 Bảng 4.8 Hàm lượng vincristine vinblastine Dừa cạn 35 viii Bảng Kết theo dõi tiêu chiều cao Dừa cạn (cm) trồng hệ thống khí canh sau 35 ngày Lần lặp lại Nghiệm thức Chiều cao thân TB (cm/cây) ĐC 10,7 14,3 11 12 NT 15 15,7 17 15,9 NT 16,4 14,3 19,7 16,8 ĐC: không bổ sung vi khuẩn; NT 1: Bổ sung vi khuẩn A rhizogenes dòng 11325; NT 2: Bổ sung vi khuẩn A rhizogenes dòng TR7 Bảng Bảng trắc nghiệm ANOVA bảng số liệu ANOVA Table for chieu cao cay by Nghiem thuc A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 39.060 19.530 4.714 0.0588 Within 24.860 4.143 Total 63.920 Coefficient of Variation = 13.66% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 36.000 12.000 2.00 1.18 3.00 47.700 15.900 1.01 1.18 3.00 50.400 16.800 2.72 1.18 Bảng Bảng trắc nghiệm phân hạng bảng Error Mean Square = 4.143 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 4.067 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean = = = 12.00 15.90 16.80 Ranked Order B AB A Mean Mean Mean = = = 43 16.80 15.90 12.00 A AB B Bảng Kết theo dõi tiêu chiều dài rễ Dừa cạn (cm) trồng hệ thống khí canh sau 35 ngày Lần lặp lại Nghiệm thức Chiều dài rễ TB (cm/cây) ĐC 18,1 21 17,3 18,8 NT 18,8 23,2 21 21 NT 25,7 20,8 24,9 23,8 ĐC: không bổ sung vi khuẩn; NT 1: Bổ sung vi khuẩn A rhizogenes dòng 11325; NT 2: Bổ sung vi khuẩn A rhizogenes dòng TR7 Bảng Bảng trắc nghiệm ANOVA bảng số liệu ANOVA Table for chieu dai re by Nghiem thuc A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 37.680 18.840 3.637 0.0923 Within 31.080 5.180 Total 68.760 Coefficient of Variation = 10.74% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 56.400 18.800 1.95 1.31 3.00 63.000 21.000 2.20 1.31 3.00 71.400 23.800 2.63 1.31 Bảng Bảng trắc nghiệm phân hạng bảng Error Mean Square = 5.180 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 4.547 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean = = = 18.80 21.00 23.80 Ranked Order B AB A Mean Mean Mean = = = 44 23.80 21.00 18.80 A AB B Bảng 10 Kết theo dõi tiêu số rễ phụ Dừa cạn (rễ) trồng hệ thống khí canh sau 35 ngày trồng Lần lặp lại Nghiệm thức Số rễ TB (rễ/cây) ĐC 12,7 13 16,3 14 NT 25,7 23,6 22,4 23,9 NT 23,2 27,8 27 26 ĐC: không bổ sung vi khuẩn; NT 1: Bổ sung vi khuẩn A rhizogenes dòng 11325; NT 2: Bổ sung vi khuẩn A rhizogenes dòng TR7 Bảng 11 Bảng trắc nghiệm ANOVA bảng số liệu 10 ANOVA Table for so re phu by Nghiem thuc A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 246.420 123.210 28.832 0.0008 Within 25.640 4.273 Total 272.060 Coefficient of Variation = 9.71% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 42.000 14.000 2.00 1.19 3.00 71.700 23.900 1.67 1.19 3.00 78.000 26.000 2.46 1.19 Bảng 12 Bảng trắc nghiệm phân hạng bảng 11 Error Mean Square = 4.273 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 6.257 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean = = = 14.00 23.90 26.00 Ranked Order B A A Mean Mean Mean = = = 45 26.00 23.90 14.00 A A B Phụ luc 3.2 Thí nghiệm Bảng 13 Kết theo dõi tiêu số Dừa cạn (lá) trồng hệ thống khí canh sau 42 ngày Lần lặp lại Nghiệm thức Số TB (lá/cây) ĐC 20,55 16,80 18,90 18,75 NT 20,32 25,00 22,64 22,65 NT 20,20 18,05 23,25 20,50 NT 22,80 26,35 24,50 24,55 ĐC: không cắt rễ, không bổ sung vi khuẩn; NT 1: không cắt rễ, bổ sung vi khuẩn A rhizogenes; NT 2: cắt rễ, không bổ sung vi khuẩn; NT3: cắt rễ, bổ sung vi khuẩn A rhizogenes Bảng 14 Bảng trắc nghiệm ANOVA bảng số liệu 13 ANOVA Table for so la by Nghiem thuc A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 57.431 19.144 4.033 0.0509 Within 37.976 4.747 Total 11 95.408 Coefficient of Variation = 10.08% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 56.250 18.750 1.88 1.26 3.00 67.960 22.653 2.34 1.26 3.00 61.500 20.500 2.61 1.26 3.00 73.650 24.550 1.78 1.26 Bảng 15 Bảng trắc nghiệm phân hạng bảng 14 Error Mean Square = 4.747 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 4.102 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 18.75 22.65 20.50 24.55 Ranked Order B AB AB A Mean Mean Mean Mean 46 = = = = 24.55 22.65 20.50 18.75 A AB AB B Bảng 16 Kết theo dõi tiêu chiều cao Dừa cạn (cm) trồng hệ thống khí canh sau 42 ngày Lần lặp lại Nghiệm thức Chiều cao TB (cm/cây) ĐC 21,32 18,12 16,1 18,51 NT 21 24,05 25,31 23,45 NT 22,3 17,15 19,12 19,52 NT 25,84 26,95 21,57 24,79 ĐC: không cắt rễ, không bổ sung vi khuẩn; NT 1: không cắt rễ, bổ sung vi khuẩn A rhizogenes; NT 2: cắt rễ, không bổ sung vi khuẩn; NT3: cắt rễ, bổ sung vi khuẩn A rhizogenes Bảng 17 Bảng trắc nghiệm ANOVA bảng số liệu 16 ANOVA Table for chieu cao cay by Nghiem thuc A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 82.278 27.426 4.115 0.0487 Within 53.320 6.665 Total 11 135.598 Coefficient of Variation = 11.97% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 55.540 18.513 2.63 1.49 3.00 70.360 23.453 2.22 1.49 3.00 58.570 19.523 2.60 1.49 3.00 74.360 24.787 2.84 1.49 Bảng 18 Bảng trắc nghiệm phân hạng bảng 17 Error Mean Square = 6.665 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 4.861 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 18.51 23.45 19.52 24.79 Ranked Order C AB BC A Mean Mean Mean Mean 47 = = = = 24.79 23.45 19.52 18.51 A AB BC C Bảng 19 Kết theo dõi tiêu chiều dài rễ Dừa cạn (cm) trồng hệ thống khí canh sau 42 ngày Lần lặp lại Nghiệm thức Chiều dài rễ TB (cm/cây) ĐC 33,7 28,1 25,0 28,9 NT 29,8 27,4 35,9 31,0 NT 23,7 16,6 19,4 19,9 NT 27,2 28,0 23,8 26,3 ĐC: không cắt rễ, không bổ sung vi khuẩn; NT 1: không cắt rễ, bổ sung vi khuẩn A rhizogenes; NT 2: cắt rễ, không bổ sung vi khuẩn; NT3: cắt rễ, bổ sung vi khuẩn A rhizogenes Bảng 20 Bảng trắc nghiệm ANOVA bảng số liệu 19 ANOVA Table for chieu dai re by Nghiem thuc A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 210.150 70.050 4.967 0.0311 Within 112.820 14.103 Total 11 322.970 Coefficient of Variation = 14.14% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 86.800 28.933 4.41 2.17 3.00 93.100 31.033 4.38 2.17 3.00 59.700 19.900 3.58 2.17 3.00 79.000 26.333 2.23 2.17 Bảng 21 Bảng trắc nghiệm phân hạng bảng 20 Error Mean Square = 14.10 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 7.071 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 28.90 31.00 19.90 26.30 Ranked Order A A B AB Mean Mean Mean Mean 48 = = = = 31.00 28.90 26.30 19.90 A A AB B Bảng 22 Kết theo dõi tiêu số rễ phụ Dừa cạn (rễ) trồng hệ thống khí canh sau 42 ngày Lần lặp lại Nhiệm thức Số rễ phụ TB (rễ/cây) ĐC 18,8 24,0 26,2 23,0 NT 33,5 26,9 30,8 30,4 NT 28,5 28,0 22,1 26,2 NT 37,0 38,6 31,7 35,8 ĐC: không cắt rễ, không bổ sung vi khuẩn; NT 1: không cắt rễ, bổ sung vi khuẩn A rhizogenes; NT 2: cắt rễ, không bổ sung vi khuẩn; NT3: cắt rễ, bổ sung vi khuẩn A rhizogenes Bảng 23 Bảng trắc nghiệm ANOVA bảng số liệu 22 ANOVA Table for so re phu by Nghiem thuc A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 274.462 91.487 7.153 0.0118 Within 102.327 12.791 Total 11 376.789 Coefficient of Variation = 12.40% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 69.000 23.000 3.80 2.06 3.00 91.200 30.400 3.32 2.06 3.00 78.600 26.200 3.56 2.06 3.00 107.300 35.767 3.61 2.06 Bảng 24 Bảng trắc nghiệm phân hạng bảng 23 Error Mean Square = 12.79 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 6.734 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 23.00 30.40 26.20 35.77 Ranked Order C AB BC A Mean Mean Mean Mean = = = = 49 35.77 30.40 26.20 23.00 A AB BC C Bảng 25 Kết tiêu trọng lượng khô Dừa cạn (g) trồng hệ thống khí canh sau 42 ngày Lần lặp lại Trọng lượng khô TB (g/cây) 3,33 5,57 3,37 6,51 3,35 4,89 3,53 6,1 2,9 4,53 3,86 6,92 3,2 5,0 3,7 6,5 Nhiệm thức ĐC NT NT NT ĐC: không cắt rễ, không bổ sung vi khuẩn; NT 1: không cắt rễ, bổ sung vi khuẩn A rhizogenes; NT 2: cắt rễ, không bổ sung vi khuẩn; NT3: cắt rễ, bổ sung vi khuẩn A rhizogenes Bảng 26 Bảng trắc nghiệm ANOVA bảng số liệu 25 ANOVA Table for trọng lượng khô by Nghiem thuc A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 19.809 6.603 30.831 0.0001 Within 1.713 0.214 Total 11 21.523 Coefficient of Variation = 10.12% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 9.400 3.133 0.42 0.27 3.00 15.000 5.000 0.56 0.27 3.00 11.100 3.700 0.50 0.27 3.00 19.400 6.467 0.35 0.27 Bảng 27 Bảng trắc nghiệm phân hạng bảng 26 Error Mean Square = 0.2140 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.267 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 3.130 5.000 3.700 6.470 Ranked Order C B C A Mean Mean Mean Mean 50 = = = = 6.470 5.000 3.700 3.130 A B C C Bảng 28 Kết đo mật độ quang Dừa cạn bước sóng 254 nm Giá trị OD Lần lặp lại Nghiệm thức 2,67 3,11 2,35 2,97 ĐC NT NT NT 2,32 2,73 2,44 2,81 2,43 2,88 2,68 3,21 OD Trung bình 2,47 2,91 2,49 3,00 ĐC: khơng cắt rễ, không bổ sung vi khuẩn; NT 1: không cắt rễ, bổ sung vi khuẩn A rhizogenes; NT 2: cắt rễ, không bổ sung vi khuẩn; NT3: cắt rễ, bổ sung vi khuẩn A rhizogenes Bảng 29 Bảng trắc nghiệm ANOVA bảng số liệu 28 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.675 0.225 6.510 0.0154 Within 0.277 0.035 Total 11 0.952 Coefficient of Variation = 6.84% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 7.420 2.473 0.18 0.11 3.00 8.720 2.907 0.19 0.11 3.00 7.470 2.490 0.17 0.11 3.00 8.990 2.997 0.20 0.11 Bảng 30 Bảng trắc nghiệm phân hạng bảng 29 Error Mean Square = 0.03500 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.3522 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 2.470 2.910 2.490 3.000 Ranked Order B A B A Mean Mean Mean Mean 51 = = = = 3.000 2.910 2.490 2.470 A A B B Phụ luc 3.3 Thí nghiệm Bảng 28 Kết theo dõi tiêu khối lượng Dừa cạn (g) trồng hệ thống khí canh sau 42 ngày Lần lặp lại Khối lượng TB Nghiệm thức (g/cây) A 31,67 31,67 45,27 32,11 B 60 60,96 59,93 60,3 Nghiệm thức A: Không bổ sung vi khuẩn; Nghiệm thức B: Bổ sung vi khuẩn Bảng 29 Kết xử lý thống kê bảng 28 t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances Variable Mean Variance Observations Pooled Variance Hypothesized Mean Difference Df t Stat P(T
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHỦNG VI KHUẨN Agrobacterium rhizogenes LÊN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ SINH TỔNG HỢP ALKALOID TRONG CÂY DỪA CẠN (Catharanthus roseus) TRỒNG TRÊN HỆ THỐNG KHÍ CANH , KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHỦNG VI KHUẨN Agrobacterium rhizogenes LÊN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ SINH TỔNG HỢP ALKALOID TRONG CÂY DỪA CẠN (Catharanthus roseus) TRỒNG TRÊN HỆ THỐNG KHÍ CANH