THỬ NGHIỆM SỬ DỤNG NGUỒN SÁNG LÀ ĐÈN LED ĐỎ VÀ XANH VỚI CÁC TỈ LỆ KHÁC NHAU CHIẾU SÁNG CHO CÂY Paulownia fortunei NHÂN GIỐNG IN VITRO TRONG HỆ THỐNG BIOREACTOR

74 45 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:10

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN CƠNG NGHỆ SINH HỌC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP THỬ NGHIỆM SỬ DỤNG NGUỒN SÁNG ĐÈN LED ĐỎ XANH VỚI CÁC TỈ LỆ KHÁC NHAU CHIẾU SÁNG CHO CÂY Paulownia fortunei NHÂN GIỐNG IN VITRO TRONG HỆ THỐNG BIOREACTOR Ngành học: CÔNG NGHỆ SINH HỌC Sinh viên thực hiện: BÙI VĂN ĐẨU Niên khóa: 2011 - 2013 Tháng 12/2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN CƠNG NGHỆ SINH HỌC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP THỬ NGHIỆM SỬ DỤNG NGUỒN SÁNG ĐÈN LED ĐỎ XANH VỚI TỶ LỆ KHÁC NHAU CHIẾU SÁNG CHO CÂY Paulownia fortunei NHÂN GIỐNG IN VITRO TRONG HỆ THỐNG BIOREACTOR Hƣớng dẫn khoa học Sinh viên thực ThS MAI TRƢỜNG BÙI VĂN ĐẨU KS NGUYỄN ĐỨC MINH HÙNG Tháng 12 năm 2013 LỜI CẢM ƠN Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc nhất, tơi xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến: Tồn thể q thầy Bộ mơn Cơng Nghệ Sinh Học q thầy trƣờng Đại Học Nơng Lâm – ngƣời hƣớng dẫn, hỗ trợ suốt thời gian ngồi giảng đƣờng đại học Đặc biệt thầy Đình Đơn, Tơn Trang Ánh, cô Tôn Bảo Linh theo sát hƣớng dẫn, bảo, đồng thời tận tình giúp đỡ suốt thời gian thực luận văn nhƣ suốt q trình tơi học tập trƣờng Viện Sinh học Nhiệt Đới thành phố Hồ Chí Minh, quan chức năng, trung tâm, phòng ban, sở sản xuất liên quan, nhiệt tình hỗ trợ giúp đỡ để tơi hoàn thành tốt nội dung đề khóa luận ThS Mai Trƣờng tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành đề tài tốt nghiệp Thầy Nguyễn Đức Minh Hùng – ngƣời Thầy hết lòng giúp đỡ, tận tình truyền đạt kiến thức chun mơn, đóng góp nhiều ý kiến quý giá, cung cấp nhiều tài liệu sách quan trọng, dạy, hƣớng dẫn trình thực thu thập số liệu để hồn thành tốt đề tài tốt nghiệp Cô Lƣơng Thanh Hồng nhiệt tình truyền dạy nhiều kinh nghiệm làm việc q báu ln tạo khơng khí thoải mái, thân thiết thời gian tơi thực khóa luận Tồn thể lớp LT11SH ln gắn bó giúp đỡ suốt thời gian học tập trƣờng nhƣ lúc thực khóa luận Cùng với ngƣời chị, ngƣời bạn quan tâm, động viên, giúp đỡ nhiều Sau xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ba, mẹ, ngƣời thân gia đình ln tin tƣởng, động viên, tạo điều kiện tốt cho đƣợc học tập trƣởng thành nhƣ ngày hôm Sinh viên thực BÙI VĂN ĐẨU iii TÓM TẮT Đèn LED nguồn lƣợng điện hứa hẹn cho phòng ni cấy nâng cao khả tăng trƣởng thực vật nuôi cấySử dụng hệ thống phát sáng đèn LED nguồn sáng cho trồng ý tƣởng đƣợc cân nhắc đƣợc ý đặc biệt năm gần Đề tài nghiên cứu ảnh hƣởng tỷ lệ đèn LED xanh đỏ lên tăng trƣởng Paulownia fortunei nuôi cấy in vitro hệ thống Bioreactor ngập chìm cách quãng nhằm mục đích khảo sát tỷ lệ đèn LED xanh đỏ đến phát triển Paulownia, đồng thời thử nghiệm ni cấy mơi trƣờng có không đƣờng dƣới ánh sáng đèn LED Các thí nghiê ̣m đƣơ c̣ bố trí giai đoa ̣n phát sinh chồ i, phát triển tạo rễ cho Paulownia sử dụng môi trƣờng MS Các đoạn thân cấy mơ có chứa mắt mầm đối xứng đƣơ ̣c nuôi cấ y hệ thống Bioreactor bố trí ngẫu nhiên với nghiê ̣m thƣ́c đèn LED theo tỷ ̣ xanh và đỏ là : 10% LED xanh + 90% LED đỏ; 15% LED xanh + 85% LED đỏ; 20% LED xanh + 80% LED đỏ; 30% LED xanh + 70% LED đỏ, đă ̣t dàn sáng đã đƣơ ̣c cách ly với ánh sáng bên ngoài Cƣờng ̣ ánh sáng 50 µmol/s m2 Đối chƣ́ng là đƣơ ̣c nuôi cấ y dƣới ánh sáng huỳnh quang Đối với môi trƣờng khơng đƣờng bổ sung khí CO2 Sau tuần tiến hành đo đạt tiêu chlorophyll tổng số Các thí nghiệm so sánh cho thấy kết hợp 15% đèn LED xanh 85% đèn LED đỏ tốt Trong kết nuôi mơi trƣờng có bổ sung khí CO2 cho thấy kết hợp 20% LED xanh 80% LED đỏ phát triển tốt, khác biệt khơng có ý nghĩa Tuy nhiên kết cho thấy bioreactor ngập chìm cách qng đƣợc sử dụng để nuôi môi trƣờng MS không đƣờng với bổ sung CO2 thích hợp Việc sử dụng đèn LED với tỉ lệ màu chiếu sáng thích hợp ứng dụng đƣợc cho vi nhân giống Paulownia Cây Paulownia nuôi cấy dƣới ánh đèn LED cho thấy hiệu hệ thống LED đỏ xanh quang hợp Nghiên cứu ảnh hƣởng ánh đèn LED lên tăng trƣởng điều kiện in vitro Từ khóa: ốt phát quang, hệ thống ni cấy ngập chìm cách qng, hơng, ni cấy mơ thực vật iv SUMMARY LED is a promising source of electrical power for culture room and enhance the growth of plant tissue culture Use LED light as a light source for plants is an idea to be considered and special attention in recent years The study of the influence of the ratio of blue and red LEDs on the growth of Paulownia fortunei plantlets in vitro using Temporary Immersion System, aims survey ratio of blue and red LEDs to the Paulownia development, test and culture on the environment has sugar and without sugar under the light LEDs The experiments were arranged in the period incurred play, rooting for the development of Paulownia plantlets on MS basal media Plantlets were cultured in Bioreactor system randomly assigned with treatments LED with the ratio of blue and red proportionate is: 10% blue LEDs + 90% red LEDs, 15% blue LEDs + 85% red LEDs, 20% blue LEDs + 80% red LEDs, 30% blue LEDs + 70% red LEDs, has been set in the chambers to be isolated from external light Light intensity was 50 μmol/s.m2 The control plants were grown under normal fluorescent lighting For MS without sugar, added with CO2 After weeks conducting measure achieve targets and chlorophyll content of leaf Experiments comparing showed the combination 15 % blue LEDs and 85 % red LEDs was the most effective The culture of plantlets on MS basal media added with CO2, showed the combination 20 % blue LEDs and 80 % red LEDs was effective on the growth of plantlets, the difference was not significant However, the results also showed Temporary Immersion System can be used culture plantlets on MS basal media without sugar with the appropriate additional CO2 The use of LED lights with appropriate color ratio can be applied to the propagation of Paulownia trees Paulownia plantlets grown under LED lights showed the effectiveness of red and blue LED systems for photosynthesis The study also showed the influence of LED lights on the growth of plantlets in vitro Key words: light emitting diode, bioreactor Plantima, Paulownia fortunei, plant tissue culture v MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn iii Tóm tắt iv Summary v Mục lục vi Danh mục chữ viết tắt ix Danh mục bảng x Danh mục hình xi Chƣơng MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Yêu cầu đề tài 1.3 Nội dung thực Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tổng quan paulownia 2.1.1 Nguồn gốc phân bố 2.1.2 Phân loại thực vật 2.1.3 Đặc điểm thực vật 2.1.4 Đặc điểm sinh trƣởng phát triển 2.1.5 Giá trị hông 2.1.6 Tình hình nghiên cứu phát triển 2.1.6.1 Tình hình nghiên cứu phát triển giới 2.1.6.2 Tình hình nghiên cứu phát triển Việt Nam 2.2 Tầm quan trọng ánh sáng lên sinh trƣởng phát triển thực vật nuôi cấy in vitro 2.2.1 Vai trò ánh sáng quang hợp thực vật 2.2.2 Sắ c tố quang hơ ̣p 10 2.2.3 Ảnh hƣởng ánh sáng đến quang hợp 12 2.2.3.1 Ảnh hƣởng cƣờng độ ánh sáng lên quang hợp thực vật 12 2.2.3.2 Ảnh hƣởng chất lƣợng ánh sáng lên quang hợp thực vật 13 2.2.4 Tầm quan trọng nhân tố ánh sáng vi nhân giống 13 vi 2.2.5 Các nguồn sáng nhân tạo đƣợc sử dụng nhân giống in vitro 14 2.3 Tổng quan đèn led 14 2.3.1 Nguồn gốc lịch sử phát triển 14 2.3.2 Cấu tạo đèn LED 15 2.3.3 Ứng dụng đèn LED 16 2.3.4 Tình hình nghiên cứu 17 2.3.4.1 Tình hình nghiên cứu giới 17 2.3.4.2 Tình hình nghiên cứu nƣớc 17 2.3.5 Cơ sở của viê ̣c sƣ̉ du ̣ng đèn LED nuôi cấ y mô tế bào thƣ̣c ̣t 17 2.4 Giới thiệu hệ thống bioreactor 18 2.4.1 Giới thiệu chung 18 2.4.2 Nguyên tắc vận hành cấu trúc 20 2.4.3 Hệ thống Plantima® 20 2.4.4 Ƣu khuyết điểm hệ thống bioreactor 22 2.4.4.1 Ƣu điểm 22 2.4.4.2 Khuyết điểm 22 2.4.4 Một số thành tựu hệ thống bioreactor 23 2.4.5 Thuận lợi khó khăn việc ni cấy bioreactor 24 2.4.5.1 Thuận lợi 24 2.4.5.2 Khó khăn 24 Chƣơng VẬT LIỆU PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Vật liệu nghiên cứu 25 3.1.1.Thời gian địa điểm nghiên cứu 25 3.1.2 Đối tƣợng nghiên cứu 25 3.1.3 Mơi trƣờng thí nghiệm 26 3.1.4 Thiết bị dụng cụ 26 3.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 27 3.2.1 Cách bố trí thí nghiệm 27 3.2.1.1 Thí nghiệm 1: Nghiên cứu thời gian ngập cách quãng nuôi cấy hông môi trƣờng rễ Bioreactor Plantima 27 3.2.1.2 Thí nghiệm 2: Khảo sát khả chồi hông dùng nguồn sáng đèn LED Bioreactor ngập cách quãng 27 vii 3.2.1.3 Thí nghiệm 3: Ni hơng hồn chỉnh dùng nguồn sáng đèn LED Bioreactor 28 3.2.1.4 Thí nghiệm 4: So sánh ni hơng hồn chỉnh dƣới đèn LED Bioreactor môi trƣờng MS không đƣờng 28 3.2.1.5 Thí nghiệm 5: Ni hơng hồn chỉnh dƣới đèn LED Bioreactor mơi trƣờng khơng đƣờng có bổ sung khí CO2 28 3.2.2 Xử lý số liệu 29 3.2.3 Đo hàm lƣợng chlorophyll tổng số 29 Chƣơng KẾT QUẢ THẢO LUẬN 4.1 Kết 31 4.1.1 Thí nghiệm 1: Nghiên cứu thời gian ngập cách quãng nuôi cấy hông môi trƣờng rễ Bioreactor Plantima 31 4.1.2 Thí nghiệm 2: Khảo sát khả chồi hông dùng nguồn sáng đèn LED Bioreactor ngập cách quãng 31 4.1.3 Thí nghiệm 3: Ni hơng hồn chỉnh dùng nguồn sáng đèn LED Bioreactor 32 4.1.4 Thí nghiệm 4: So sánh ni hơng hồn chỉnh dƣới đèn LED Bioreactor môi trƣờng MS không đƣờng 34 4.1.5 Thí nghiệm 5: Ni hơng hồn chỉnh dƣới đèn LED Bioreactor mơi trƣờng khơng đƣờng có bổ sung khí CO2 34 4.2 Thảo luận 36 Chƣơng KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận 38 5.2 Đề nghị 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC viii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT MS Murashige Skoog (1962) TIS Temporary Imersion System LED Light Emitting Diode NAA α-naphthaleneacetic acid IAA Indole-3-acetic acid IBA Indole-3-butyric acid BA 6-benzyladenin BAB 6-benzylaminopurine EDTA Ethylene Diamin Tetra Acetat PLB Protocom Like Body ix DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 4.1 Kết thí nghiệm so sánh thời gian ngập cách quãng 31 Bảng 4.2 Kế t quả thí nghiê ̣m phát sinh chồ i 32 Bảng 4.3 Kế t quả thí nghiê ̣m so sánh nuôi Paulownia 33 Bảng 4.4 Kế t quả phân tích Chlorophyll tổng số 34 Bảng 4.5 Kế t quả thí nghiê ̣m ni Paulownia mơi trƣờng khơng đƣờng có bổ sung khí CO2 điều kiện chiếu sáng khác 35 Bảng 4.6 Kế t quả phân tích Chlorophyll tổng số Paulownia nuôi cấy dƣới đèn LED môi trƣờng MS khơng đƣờng có bổ sung CO2 36 x Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 8.150 2.717 0.03 0.16 3.00 6.454 2.151 0.13 0.16 3.00 9.324 3.108 0.35 0.16 3.00 6.484 2.161 0.37 0.16 3.00 6.421 2.140 0.30 0.16 -Total 15.00 36.833 2.456 0.47 0.12 Within 0.27 Bartlett's test Chi-square = 7.511 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.111 Bảng Bảng trắc nghiệm phân hạng thí nghiệm Tỷ lệ phát sinh chồi Paulownia dùng nguồn sáng đèn LED Bioreactor ngập cách quãng kết bảng Error Mean Square = 0.07300 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.6992 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 5= 2.720 2.150 3.110 2.160 2.140 AB B A B B Mean Mean Mean Mean Mean 3= 1= 4= 2= 5= 3.110 A 2.720 AB 2.160 B 2.150 B 2.140 B Bảng Số liệu tiêu số lá/cụm đếm đƣợc *Số liệu lấy trung bình 15 mẫu cấy Nghiệm thức Đ/C NT NT NT NT 15.067 16.267 25.600 22.400 15.000 Lần lặp lại 18.133 16.267 22.600 21.200 16.000 19.200 20.133 24.200 19.067 14.400 Trung bình 17.467 17.556 24.133 20.889 15.133 Bảng Bảng ANOVA thí nghiệm Tỷ lệ phát sinh chồi Paulownia dùng nguồn sáng đèn LED Bioreactor ngập cách quãng số liệu bảng ANALYS I S O F VAR IAN C E TAB LE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 147.904 36.976 12.051** 0.0008 Within 10 30.684 3.068 Total 14 178.588 Coefficient of Variation = 9.20% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 52.667 17.556 2.23 1.01 3.00 72.400 24.133 1.50 1.01 3.00 62.667 20.889 1.69 1.01 3.00 45.400 15.133 0.81 1.01 3.00 52.400 17.467 2.15 1.01 -Total 15.00 285.534 19.036 3.57 0.92 Within 1.75 Bartlett's test Chi-square = 1.732 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.785 Bảng Bảng trắc nghiệm phân hạng thí nghiệm Tỷ lệ phát sinh chồi Paulownia dùng nguồn sáng đèn LED Bioreactor ngập cách quãng kết bảng Error Mean Square = 3.068 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 4.533 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 5= 17.56 24.13 20.89 15.13 17.47 BC A AB C BC Mean Mean Mean Mean Mean = 24.13 A = 20.89 AB = 17.56 BC = 17.47 BC = 15.13 C Phụ lục Số liệu dùng cho xử lý thống kê thí nghiệm Ni hồn chỉnh Paulownia dùng nguồn sáng LED Bioreactor Bảng Số liệu tiêu số đếm đƣợc *Số liệu lấy trung bình 30 mẫu cấy Nghiệm thức Đ/C NT NT NT NT 11.600 11.600 11.067 10.000 7.733 Lần lặp lại 10.667 10.667 10.267 10.800 11.600 10.800 10.533 9.333 8.933 8.600 Trung bình 10.978 10.889 11.156 10.022 8.422 Bảng Bảng ANOVA thí nghiệm Ni hồn chỉnh Paulownia dùng nguồn sáng LED Bioreactor số liệu bảng ANALYS I S O F VAR IAN C E TAB LE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 15.547 3.887 11.768** 0.0008 Within 10 3.303 0.330 Total 14 18.850 Coefficient of Variation = 5.59% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 32.667 10.889 0.67 0.33 3.00 33.467 11.156 0.41 0.33 3.00 29.866 9.955 0.60 0.33 3.00 25.266 8.422 0.62 0.33 3.00 32.934 10.978 0.54 0.33 -Total 15.00 154.200 10.280 1.16 0.30 Within 0.57 Bartlett's test Chi-square = 0.447 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.978 Bảng Bảng trắc nghiệm phân hạng thí nghiệm Ni hồn chỉnh Paulownia dùng nguồn sáng LED Bioreactor kết bảng Error Mean Square = 0.3300 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.487 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 5= 10.89 11.16 9.960 8.420 10.98 A A A B A Mean Mean Mean Mean Mean 2= 5= 1= 3= 4= 11.16 10.98 10.89 9.960 8.420 A A A A B Bảng Số liệu tiêu chiều cao đo đƣợc *Số liệu lấy trung bình 30 mẫu cấy Nghiệm thức Đ/C NT NT NT NT 4.507 4.967 6.840 5.960 3.580 Lần lặp lại 3.827 4.813 5.273 5.107 3.407 3.533 4.667 5.693 4.640 3.360 Trung bình 3.956 4.816 5.935 5.236 3.449 Bảng Bảng ANOVA thí nghiệm Ni hoàn chỉnh Paulownia dùng nguồn sáng LED Bioreactor số liệu bảng ANALYS I S O F VAR IAN C E TAB LE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 11.829 2.957 10.627** 0.0013 Within 10 2.783 0.278 Total 14 14.612 Coefficient of Variation = 11.28% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 14.447 4.816 0.15 0.30 3.00 17.806 5.935 0.81 0.30 3.00 15.707 5.236 0.67 0.30 3.00 10.347 3.449 0.12 0.30 3.00 11.867 3.956 0.50 0.30 -Total 15.00 70.174 4.678 1.02 0.26 Within 0.53 Bartlett's test Chi-square = 7.198 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.126 Bảng Bảng trắc nghiệm phân hạng thí nghiệm Ni hoàn chỉnh Paulownia dùng nguồn sáng LED Bioreactor kết bảng Error Mean Square = 0.2780 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.364 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 5= 4.820 5.940 5.240 3.450 3.960 AB A AB C BC Mean = 5.940 A Mean = 5.240 AB Mean = 4.820 AB Mean = 3.960 BC Mean = 3.450 C Bảng Số liệu tiêu số rễ đếm đƣợc *Số liệu lấy trung bình 30 mẫu cấy Nghiệm thức Đ/C NT NT NT NT 4.600 4.067 5.200 4.800 4.000 Lần lặp lại 4.800 3.867 4.733 4.600 3.667 3.667 4.067 5.267 4.133 3.800 Trung bình 4.356 4.001 5.067 4.511 3.822 Bảng Bảng ANOVA thí nghiệm Ni hồn chỉnh Paulownia dùng nguồn sáng LED Bioreactor số liệu bảng ANALYS I S O F VAR IAN C E TAB LE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 2.821 0.705 5.791* 0.0112 Within 10 1.218 0.122 Total 14 4.039 Coefficient of Variation = 8.02% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 12.001 4.000 0.12 0.20 3.00 15.200 5.067 0.29 0.20 3.00 13.533 4.511 0.34 0.20 3.00 11.467 3.822 0.17 0.20 3.00 13.067 4.356 0.60 0.20 -Total 15.00 65.268 4.351 0.54 0.14 Within 0.35 Bartlett's test Chi-square = 4.970 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.290 Bảng Bảng trắc nghiệm phân hạng thí nghiệm Ni hồn chỉnh Paulownia dùng nguồn sáng LED Bioreactor kết bảng Error Mean Square = 0.1220 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.6354 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 5= 4.000 5.070 4.510 3.820 4.360 BC A AB C BC Mean Mean Mean Mean Mean = 5.070 A = 4.510 AB = 4.360 BC = 4.000 BC = 3.820 C Bảng 10 Số liệu tiêu chiều dài rễ đo đƣợc *Số liệu lấy trung bình 30 mẫu cấy Nghiệm thức Đ/C NT NT NT NT 2.280 2.613 2.800 2.653 1.933 Lần lặp lại 2.493 2.267 3.127 2.493 1.453 2.263 2.427 3.180 2.607 1.620 Trung bình 2.345 2.436 3.036 2.584 1.669 Bảng 11 Bảng ANOVA thí nghiệm Ni hồn chỉnh Paulownia dùng nguồn sáng LED Bioreactor số liệu bảng 10 ANALYS I S O F VAR IAN C E TAB LE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 2.929 0.732 23.628** 0.0000 Within 10 0.310 0.031 Total 14 3.238 Coefficient of Variation = 7.29% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 7.307 2.436 0.17 0.10 3.00 9.107 3.036 0.21 0.10 3.00 7.753 2.584 0.08 0.10 3.00 5.006 1.669 0.24 0.10 3.00 7.036 2.345 0.13 0.10 -Total 15.00 36.209 2.414 0.48 0.12 Within 0.18 Bartlett's test Chi-square = 2.039 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.729 Bảng 12 Bảng trắc nghiệm phân hạng thí nghiệm Ni hồn chỉnh Paulownia dùng nguồn sáng LED Bioreactor kết bảng 11 Error Mean Square = 0.03100 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.4556 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 5= 2.440 3.040 2.580 1.670 2.350 B A B C B Mean = 3.040 A Mean = 2.580 B Mean = 2.440 B Mean = 2.350 B Mean = 1.670 C Bảng 13 Số liệu tiêu trọng lƣợng tƣơi cân đƣợc *Số liệu lấy trung bình 30 mẫu cấy Nghiệm thức Đ/C NT NT NT NT 0.488 0.536 0.645 0.417 0.265 Lần lặp lại 0.446 0.392 0.539 0.409 0.301 0.406 0.405 0.503 0.416 0.263 Trung bình 0.447 0.444 0.562 0.414 0.276 Bảng 14 Bảng ANOVA thí nghiệm Ni hồn chỉnh Paulownia dùng nguồn sáng LED Bioreactor số liệu bảng 13 ANALYS I S O F VAR IAN C E TAB LE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.126 0.031 11.251** 0.0010 Within 10 0.028 0.003 Total 14 0.153 Coefficient of Variation = 12.32% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE 3.00 1.333 0.444 0.08 0.03 3.00 1.687 0.562 0.07 0.03 3.00 1.242 0.414 0.00 0.03 3.00 0.829 0.276 0.02 0.03 3.00 1.340 0.447 0.04 0.03 -Total 15.00 6.431 0.429 0.10 0.03 Within 0.05 Bartlett's test Chi-square = 9.690 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.046 Bảng 15 Bảng trắc nghiệm phân hạng thí nghiệm Ni hồn chỉnh Paulownia dùng nguồn sáng LED Bioreactor kết bảng 14 Error Mean Square = 0.003000 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.1417 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 0.4400 AB Mean = 0.5600 A Mean = 0.5600 A Mean = 0.4500 AB Mean = 0.4100 BC Mean = 0.4400 AB Mean = 0.2800 C Mean = 0.4100 BC Mean = 0.4500 AB Mean = 0.2800 C Phụ lục Số liệu dùng cho xử lý thống kê thí nghiệm So sánh ni Paulownia hồn chỉnh dƣới đèn LED Bioreactor mơi trƣờng khơng đƣờng có bổ sung khí CO2 Bảng Số liệu tiêu số đếm đƣợc *Số liệu lấy trung bình 30 mẫu cấy Nghiệm thức Đ/C NT NT NT NT 6.429 4.429 6.857 7.571 5.571 Lần lặp lại 4.857 5.286 6.571 5.429 5.000 5.295 4.755 6.017 6.743 4.954 Trung bình 5.527 4.823 6.482 6.581 5.157 Bảng Bảng ANOVA thí nghiệm So sánh ni Paulownia hồn chỉnh dƣới đèn LED Bioreactor mơi trƣờng khơng đƣờng có bổ sung khí CO2 số liệu bảng ANALYS I S O F VAR IAN C E TAB LE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 6.629 1.657 1.880ns 0.1906 Within 10 8.814 0.881 Total 14 15.443 Coefficient of Variation = 17.32% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 13.715 4.572 0.65 0.54 3.00 18.428 6.143 1.00 0.54 3.00 18.714 6.238 1.16 0.54 3.00 14.714 4.905 0.72 0.54 3.00 15.715 5.238 1.05 0.54 -Total 15.00 81.286 5.419 1.05 0.27 Within 0.94 Bartlett's test Chi-square = 0.785 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.941 Bảng Số liệu tiêu chiều cao đo đƣợc *Số liệu lấy trung bình 30 mẫu cấy Nghiệm thức Đ/C NT NT NT NT 3.943 3.200 3.986 5.029 3.314 Lần lặp lại 3.429 3.114 2.900 3.857 3.129 2.551 2.746 2.868 3.958 2.723 Trung bình 3.308 3.020 3.251 4.281 3.055 Bảng Bảng ANOVA thí nghiệm So sánh ni Paulownia hồn chỉnh dƣới đèn LED Bioreactor mơi trƣờng khơng đƣờng có bổ sung khí CO2 số liệu bảng ANALYS I S O F VAR IAN C E TAB LE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 3.207 0.802 2.724ns 0.0905 Within 10 2.944 0.294 Total 14 6.151 Coefficient of Variation = 16.04% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 9.060 3.020 0.24 0.31 3.00 9.754 3.251 0.64 0.31 3.00 12.844 4.281 0.65 0.31 3.00 9.166 3.055 0.30 0.31 3.00 9.923 3.308 0.70 0.31 -Total 15.00 50.747 3.383 0.66 0.17 Within 0.54 Bartlett's test Chi-square = 2.653 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.617 Bảng Số liệu tiêu số rễ đếm đƣợc *Số liệu lấy trung bình 30 mẫu cấy Nghiệm thức Đ/C NT NT NT NT 10.429 6.143 6.286 8.571 5.714 Lần lặp lại 6.857 7.286 6.143 5.571 6.143 6.388 4.367 6.260 5.608 5.478 Trung bình 7.891 5.932 6.230 6.583 5.778 Bảng Bảng ANOVA thí nghiệm So sánh ni Paulownia hồn chỉnh dƣới đèn LED Bioreactor mơi trƣờng khơng đƣờng có bổ sung khí CO2 số liệu bảng ANALYS I S O F VAR IAN C E TAB LE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 8.572 2.143 1.058ns 0.4260 Within 10 20.262 2.026 Total 14 28.834 Coefficient of Variation = 21.96% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 17.796 5.932 1.47 0.82 3.00 18.689 6.230 0.08 0.82 3.00 19.750 6.583 1.72 0.82 3.00 17.336 5.779 0.34 0.82 3.00 23.674 7.891 2.21 0.82 -Total 15.00 97.245 6.483 1.44 0.37 Within 1.42 Bartlett's test Chi-square = 12.355 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.015 Bảng Số liệu tiêu chiều dài rễ đo đƣợc *Số liệu lấy trung bình 30 mẫu cấy Nghiệm thức Đ/C NT NT NT NT Lần lặp lại 10.000 4.071 5.929 6.200 6.129 4.286 8.114 5.114 5.814 6.629 3.003 5.280 5.335 4.911 5.316 Trung bình 5.691 5.803 5.250 6.046 5.920 Bảng Bảng ANOVA thí nghiệm So sánh ni Paulownia hồn chỉnh dƣới đèn LED Bioreactor mơi trƣờng khơng đƣờng có bổ sung khí CO2 số liệu bảng ANALYS I S O F VAR IAN C E TAB LE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 1.118 0.279 0.074 Within 10 37.886 3.789 Total 14 39.003 Coefficient of Variation = 33.90% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 17.409 5.803 0.47 1.12 3.00 15.750 5.250 0.92 1.12 3.00 18.139 6.046 1.79 1.12 3.00 17.759 5.920 0.66 1.12 3.00 17.074 5.691 3.77 1.12 -Total 15.00 86.131 5.742 1.67 0.43 Within 1.95 Bartlett's test Chi-square = 8.859 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.065 Bảng Số liệu tiêu trọng lƣợng tƣơi cân đƣợc *Số liệu lấy trung bình 30 mẫu cấy Nghiệm thức Đ/C NT NT NT NT 1.013 0.533 0.826 1.053 0.701 Lần lặp lại 0.327 0.556 0.470 0.377 0.661 0.286 0.359 0.584 0.499 0.421 Trung bình 0.542 0.483 0.627 0.643 0.594 Bảng 10 Bảng ANOVA thí nghiệm So sánh ni Paulownia hồn chỉnh dƣới đèn LED Bioreactor môi trƣờng không đƣờng có bổ sung khí CO2 số liệu bảng ANALYS I S O F VAR IAN C E TAB LE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.052 0.013 0.178 Within 10 0.728 0.073 Total 14 0.780 Coefficient of Variation = 46.71% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 1.448 0.483 0.11 0.16 3.00 1.880 0.627 0.18 0.16 3.00 1.929 0.643 0.36 0.16 3.00 1.783 0.594 0.15 0.16 3.00 1.626 0.542 0.41 0.16 -Total 15.00 8.666 0.578 0.24 0.06 Within 0.27 Bartlett's test Chi-square = 3.961 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.411 Phụ lục Số liệu dùng phân tích Chlorophyll tổng số Bảng Số liệu phân tích Chlorophyll tổng số thí nghiệm Ni hồn chỉnh Paulownia dùng nguồn sáng LED Bioreactor Nghiệm thức Đ/C NT NT NT NT 645 663 0.108 0.113 0.114 0.092 0.091 0.261 0.291 0.293 0.242 0.231 C (mg/ml) 3.22821 3.44951 3.47773 2.82882 2.76451 Bảng Số liệu phân tích Chlorophyll tổng số thí nghiệm So sánh ni Paulownia hồn chỉnh dƣới đèn LED Bioreactor mơi trƣờng khơng đƣờng có bổ sung khí CO2 Nghiệm thức Đ/C NT NT NT NT 645 0.123 0.134 0.137 0.148 0.106 663 0.267 0.299 0.310 0.351 0.264 C (mg/ml) 3.55527 3.90579 4.01050 4.39711 3.19984 *Chú thích: Đối với nghiệm thức đèn LED Đ/C: Nghiệm thức đối chứng, chiếu sáng đèn huỳnh quang NT 1: Nghiệm thức kết hợp 10% LED xanh 90% LED đỏ NT 2: Nghiệm thức kết hợp 15% LED xanh 85% LED đỏ NT 3: Nghiệm thức kết hợp 20% LED xanh 80% LED đỏ NT 4: Nghiệm thức kết hợp 30% LED xanh 70% LED đỏ ... đƣa vƣờn ƣơm Từ lý đề tài Thử nghiệm sử dụng nguồn sáng đèn LED đỏ xanh với tỷ lệ khác chiếu sáng cho Paulownia fortunei nuôi cấy in vitro hệ thống Bioreactor ngập chìm cách quãng điều kiện có... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN CƠNG NGHỆ SINH HỌC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP THỬ NGHIỆM SỬ DỤNG NGUỒN SÁNG LÀ ĐÈN LED ĐỎ VÀ XANH VỚI TỶ LỆ KHÁC NHAU CHIẾU SÁNG CHO. .. lá, indium gallium nitride (InGaN) cho LED xanh biển, GaP cho LED vàng Đèn LED trắng kết hợp đèn LED đỏ, xanh xanh biển Cách thứ hai để tạo đèn LED trắng phủ lớp phosphor vàng vào đèn LED xanh
- Xem thêm -

Xem thêm: THỬ NGHIỆM SỬ DỤNG NGUỒN SÁNG LÀ ĐÈN LED ĐỎ VÀ XANH VỚI CÁC TỈ LỆ KHÁC NHAU CHIẾU SÁNG CHO CÂY Paulownia fortunei NHÂN GIỐNG IN VITRO TRONG HỆ THỐNG BIOREACTOR , THỬ NGHIỆM SỬ DỤNG NGUỒN SÁNG LÀ ĐÈN LED ĐỎ VÀ XANH VỚI CÁC TỈ LỆ KHÁC NHAU CHIẾU SÁNG CHO CÂY Paulownia fortunei NHÂN GIỐNG IN VITRO TRONG HỆ THỐNG BIOREACTOR

Từ khóa liên quan