BÁO CÁO KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ Y TẾ TUYẾN XÃ

102 127 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 13:23

BỘ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ SỞ KH & ĐT TỈNH KON TUM SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM BÁO CÁO KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ Y TẾ TUYẾN XÃ Thành phố Kon Tum Tháng 12 năm 2014 BÁO CÁO KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ Y TẾ TUYẾN XÃ THÀNH PHỐ KON TUM Tháng 12 năm 2014 Báo cáo khảo sát hài lòng người dân dịch vụ y tế tuyến xã tỉnh Kon Tum 2014 l MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 08 Tóm tắt 09 LỜI NÓI ĐẦU .14 GIỚI THIỆU VỀ KHẢO SÁT CRC TẠI KON TUM 17 1.1 Thông tin chung địa bàn khảo sát 17 1.2 Mục tiêu khảo sát CRC Kon Tum 20 1.3 Phạm vi đối tượng nghiên cứu 20 1.4 Phương pháp công cụ nghiên cứu 21 1.5 Mẫu khảo sát 22 1.6 Quy trình thực nghiên cứu 24 1.7 Hạn chế nghiên cứu 26 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 29 2.1 CÁC PHÁT HIỆN CHUNG 29 2.2 PHÁT HIỆN THEO TỪNG DỊCH VỤ Y TẾ 33 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 75 3.1 Kết luận 75 3.2 Khuyến nghị 78 BÀI HỌC KINH NGHIỆM 83 PHỤ LỤC 85 5.1 Bảng số liệu chi tiết 85 5.2 Số liệu Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em tỉnh Kon Tum năm 2012 92 5.3 Kết thực số tiêu Y tế tổng hợp toàn tỉnh 94 5.4 Bảng hỏi hộ gia đình 94 5.5 Phiếu vấn Cán trạm y tế 97 5.6 Danh sách cán tham gia nghiên cứu 101 l Báo cáo khảo sát hài lòng người dân dịch vụ y tế tuyến xã tỉnh Kon Tum 2014 BẢNG: Bảng 1: Một số số bà mẹ trẻ em địa bàn khảo sát 18 Bảng 2: Ý nghĩa điểm trung bình 22 Bảng 3: Mức độ sử dụng dịch vụ y tế cung cấp trạm y tế 30 Bảng 4: Các nội dung tư vấn hướng dẫn kiến thức cho bà mẹ mang thai 33 Bảng 5: Nơi khám thai lần mang thai gần 35 Bảng 6: Nội dung thăm khám thai TYT theo địa bàn 36 Bảng 7: Kết đánh giá dịch vụ 37 Bảng 8: Nhận xét thái độ cán TYT xã sử dụng dịch vụ chăm sóc thai sản 37 Bảng 9: Thời gian lưu lại TYT xã sau sinh 42 Bảng 10: Nơi sinh bà mẹ địa bàn khảo sát 43 Bảng 11: Nội dung tư vấn hướng dẫn kiến thức sau sinh TYT xã 44 Bảng 12: Trẻ cán y tế thăm khám nhà sau sinh 44 Bảng 13: Đánh giá chất lượng dịch vụ CSSK bà mẹ trẻ em TYT 46 Bảng 14: Tuyên truyền/tư vấn KHHGĐ phân theo địa bàn 47 Bảng 15: Hình thức tuyên truyền KHHGĐ 48 Bảng 16: Khám chữa bệnh TYT xã 55 Bảng 17: Loại bệnh khám TYT xã 55 Bảng 18: Dụng cụ y tế dùng để KCB TYT xã 56 Bảng 19: Kết KCB lần sử dụng dịch vụ gần TYT xã 57 Bảng 20: Cấp thuốc đơn thuốc phân theo địa bàn 57 Bảng 21: Hình thức truyền thơng ưa thích theo dân tộc 62 Bảng 22: Các hình thức điều trị suy dinh dưỡng 63 Bảng 23: Lịch tiêm chủng trẻ theo chương trình Tiêm chủng mở rộng 66 Báo cáo khảo sát hài lòng người dân dịch vụ y tế tuyến xã tỉnh Kon Tum 2014 l HÌNH: Hình 1: Hiểu biết người dân dịch vụ TYT 30 Hình 2: Quãng đường từ nhà tới TYT 31 Hình : Quãng đường Phương tiện sử dụng để đến TYT xã 31 Hình : Mức độ hài lòng người dân dịch vụ 32 Hình 5: Điểm hài lòng người dân dịch vụ 32 Hình 6: Thời gian chờ đợi bà mẹ đến khám thai TYT xã 34 Hình 7: Sử dụng dịch vụ khám thai bà mẹ TYT xã theo quãng đường 35 Hình 8: Nguồn cung cấp viên sắt cho phụ nữ mang thai 37 Hình 9: Đánh giá chất lượng dịch vụ chăm sóc thai sản TYT xã bà mẹ 38 Hình 10: Điểm chất lượng dịch vụ thai sản theo địa bàn 39 Hình 11: Điểm chất lượng dịch vụ thai sản theo dân tộc 39 Hình 12: Sự hài lòng bà mẹ với dịch vụ khám thai 40 Hình 13: Điểm hài lòng dịch vụ thai sản 40 Hình 14: Sinh TYT xã phân theo địa bàn khảo sát 42 Hình 15: Tỷ lệ trẻ thăm khám nhà sau sinh phân theo địa bàn khảo sát 45 Hình 16: Thái độ nhân viên y tế CSBMTE sau sinh 45 Hình 17: Mức độ hài lòng dịch vụ chăm sóc SKBMTE sau sinh 46 Hình 18: Tuyên truyền/tư vấn KHHGĐ theo địa bàn 48 Hình 19: Hình thức tun truyền ưa thích 49 Hình 20: Hình thức tuyên truyền ưa thích phân theo dân tộc 50 Hình 21: Số trung bình bà mẹ theo dân tộc 51 Hình 22: Đánh giá thái độ cán y tế truyền thông KHHGĐ 51 Hình 23: Đánh giá chất lượng cơng tác TTKHHGĐ 52 Hình 24: Điểm trung bình chất lượng TTKHHGĐ theo địa bàn khảo sát 52 Hình 25: Mức độ hài lòng cơng tác KHHGĐ bà mẹ 53 Hình 26: Điểm hài lòng bà mẹ theo địa bàn khảo sát 53 Hình 27: KCB TYT xã phân theo địa bàn khảo sát 54 Hình 28: Đánh giá thái độ cán Y tế KCB theo dân tộc 58 Hình 29: Đánh giá chất lượng dịch vụ KCB TYT xã 58 Hình 30: Sự hài lòng người dân dịch vụ KCB TYT xã 59 l Báo cáo khảo sát hài lòng người dân dịch vụ y tế tuyến xã tỉnh Kon Tum 2014 Hình 31: Đánh giá thái độ cán y tế theo địa bàn 64 Hình 32: Đánh giá chất lượng dịch vụ chăm sóc dinh dưỡng theo địa bàn 64 Hình 33: Đánh giá chất lượng dịch vụ chăm sóc dinh dưỡng theo thái độ cán y tế 65 Hình 34: Điểm hài lòng theo chất lượng dịch vụ 65 Hình 35: Bà mẹ có giữ sổ tiêm chủng cho trẻ theo địa bàn 67 Hình 36: So sánh số mũi tiêm phòng tháng tuổi trẻ 68 Hình 37: Thời gian chờ đợi để tiêm chủng 69 Hình 38: Điểm hài lòng theo địa bàn 70 Hình 39: Điểm hài lòng theo thái độ cán Y tế 70 Hình 40: Điểm hài lòng theo chất lượng dịch vụ tiêm chủng 70 Hình 41: Điểm hài lòng theo thời gian chờ đợi 71 Hình 42: Đánh giá chất lượng dịch vụ theo địa bàn 71 Hình 43: Đánh giá chất lượng dịch vụ theo quãng đường đến TYT 72 Hình 44: Đánh giá chất lượng dịch vụ theo thời gian chờ 72 Hình 45: Đánh giá chất lượng dịch vụ theo thái độ cán y tế 72 Báo cáo khảo sát hài lòng người dân dịch vụ y tế tuyến xã tỉnh Kon Tum 2014 l DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BHYT Bảo hiểm y tế BV Bệnh viện BCG Vắc xin phòng bệnh Lao CRC Thẻ báo cáo cơng dân CSSK Chăm sóc sức khỏe CSSKSS Chăm sóc sức khỏe sinh sản CSSKBMTE Chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em DPT -VGB-Hib Vắc xin phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B viêm phổi, viêm màng não mủ vi khuẩn Haemophilus Influenza type b DTTS Dân tộc thiểu số GDSK Giáo dục sức khỏe KCB Khám chữa bệnh KHHGĐ Kế hoạch hóa gia đình KT-XH Kinh tế xã hội NHS Nữ hộ sinh OPV Vắc xin uống phòng bại liệt TYT Trạm y tế UBND Ủy ban nhân dân UNICEF Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc UNDP Chương trình Phát triển Liên hợp quốc USAID Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa kỳ VGB Vắc xin phòng Viêm gan B l Báo cáo khảo sát hài lòng người dân dịch vụ y tế tuyến xã tỉnh Kon Tum 2014 TĨM TẮT Nhằm tăng cường thực Chương trình tổng thể cải cách hành Nhà nước giai đoạn 2011- 2020, UBND tỉnh Kon Tum đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành địa bàn tỉnh Ngày 23/7/2012, UBND tỉnh Kon Tum ban hành định 673/QĐ-UBND Kế hoạch cải cách hành nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2015 với mục tiêu cụ thể “c) Cải tiến, nâng cao chất lượng hiệu chế cửa, cửa liên thông hài lòng cá nhân, tổ chức dịch vụ quan hành cung cấp đạt mức 65% vào năm 2013 mức 80% vào năm 2015” Ngày 30/8/2013, UBND tỉnh định 635/QĐ-UBND việc sửa đổi, bổ sung số nội dung Kế hoạch cải cách hành nhà nước tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo định số 673/QĐ-UBND, quy định, điểm f, điều Sở Nội vụ “Chủ trì phối hợp với quan có liên quan tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đạo thực đánh giá mức độ hài lòng người dân dịch vụ hành quan hành nhà nước thực dịch vụ đơn vị nghiệp công cung cấp lĩnh vực y tế, giáo dục.” Với hỗ trợ Kỹ thuật Tài từ Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF điều phối Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Y tế tỉnh Kon Tum tiến hành Khảo sát hài lòng 400 bà mẹ dịch vụ y tế dinh dưỡng tuyến xã, sử dụng công cụ thẻ báo cáo công dân (CRC), địa bàn mang tính đại diện cao cho tỉnh gồm 12 xã/ phường thuộc đơn vị hành cấp huyện: thành phố Kon Tum (Phường Quang Trung Trường Chinh, xã Ngọc Bay), huyện Đăk Hà (xã Hà Mòn, Đăk Psi Đăk Hring), huyện Tu Mơ Rông (xã Tu Mơ Rông, Măng Ri Ngọc Lây) huyện Đăk Glei (xã Đăk Nhoong, Xốp Mường Hoong) Khảo sát hài lòng người dân dịch vụ y tế tuyến xã tỉnh Kon Tum áp dụng cơng cụ kiểm tốn xã hội Thẻ báo cáo công dân – CRC năm 2014 hướng tới 02 mục tiêu gồm: • Phản hồi người dân dịch vụ y tế (Chăm sóc thai sản, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em sau sinh, khám chữa bệnh, kế hoạch hóa gia đình tiêm chủng trẻ em) dinh dưỡng ghi nhận chia sẻ hiệu với bên có liên quan để nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng tốt nhu cầu người dân, đặc biệt nhóm yếu (người nghèo, dân tộc thiểu số trẻ em) • Góp phần xây dựng, triển khai, theo dõi đánh giá kế hoạch hàng năm năm ngành Y tế tỉnh Kon Tum kỳ kế hoạch phát triển Kinh tế xã hội địa phương (2011-2015 2016-2020); Khảo sát thu thập ý kiến phản hồi đánh giá hài lòng người sử dụng dịch vụ theo khía cạnh bao gồm: Mức độ sẵn có dịch vụ; Khả tiếp cận dịch vụ; Mức độ sử dụng dịch vụ; Chất lượng dịch vụ; Sự hài lòng dịch vụ sử dụng; Những khó khăn, vướng mắc sử dụng dịch vụ; Các đề xuất cải thiện chất lượng dịch vụ Đây khảo sát xã hội học có tham gia 400 bà mẹ ni nhỏ từ đến 24 tháng tuổi, người sử dụng dịch vụ, áp dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, thống kê mô tả cắt ngang Khảo sát cho thấy số phát quan trọng sau đây: Báo cáo khảo sát hài lòng người dân dịch vụ y tế tuyến xã tỉnh Kon Tum 2014 l Mức độ sẵn có mức độ sử dụng dịch vụ: Các trạm y tế sẵn sàng phục vụ nhân dân , số người dân không gặp khó khăn việc tiếp cận dịch vụ y tế tuyến xã Trong 06 dịch vụ TYT khảo sát lần này, tiêm chủng cho trẻ dịch vụ bà mẹ sử dụng nhiều (có 395 bà mẹ chiếm 98,8%), tỷ lệ sử dụng thấp dịch vụ CSSKBMTE sau sinh (có 154 bà mẹ chiếm 38,5%) Tỷ lệ bà mẹ sử dụng dịch vụ chăm sóc dinh dưỡng, tuyên truyền KHHGĐ, chăm sóc thai sản KCB có 86,5%; 81,0%; 75,2% 66,0% Khi sử dụng dịch vụ người dân chờ đợi lâu phải trả chi phí theo quy định Đánh giá người sử dụng thái độ cán y tế xã: Phần lớn người sử dụng dịch vụ cho biết nhân viên y tế có thái độ quan tâm chu đáo cung cấp dịch vụ Tỷ lệ người hỏi đánh giá thái độ cán y tế xã mức quan tâm chu đáo cung cấp dịch vụ Khám thai 58,4%, CSBMTE sau sinh chiếm 77,9%; tuyên truyền KHHGĐ 71,9% KCB chiếm 65,9%, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em 58,7% tiêm chủng 53,9% Điểm trung bình thái độ cán y tế xã đạt mức 3,74 đó, điểm trung bình dịch vụ khám thai, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em tiêm chủng đạt 3,66; dịch vụ CSSKBMTE sau sinh đạt 3,88, dịch vụ tuyên truyền KHHGĐ 3,76, dịch vụ KCB 3,84 Chỉ có 1-2 bà mẹ phàn nàn thái độ lạnh nhạt cán y tế xã dịch vụ Đánh giá người sử dụng chất lượng dịch vụ y tế tuyến xã: Phần lớn người sử dụng dịch vụ đánh giá chất lượng dịch vụ cung cấp trạm y tế mức tốt Có người đánh giá chất lượng dịch vụ mức trung bình Tỷ lệ người sử dụng dịch vụ đánh giá chất lượng dịch vụ mức tốt dịch vụ khám thai 56,5%, CSSKBMTE sau sinh 74,7%, truyền thông KHHGĐ mức 69,8%, KCB đạt 66,70%; dịch vụ phòng chống suy dinh dưỡng 56,1% dịch vụ tiêm chủng 63,5% Điểm trung bình chung chất lượng dịch vụ y tế tuyến xã đạt mức 3,56 “Tốt”, đó, điểm trung bình chất lượng dịch vụ khám thai 3,42; dịch vụ CSSKBMTE sau sinh 3,76, tuyên truyền KHHGĐ 3,62, dịch vụ KCB 3,61, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em 3,41 dịch vụ tiêm chủng 3,53 Mức độ hài lòng người sử dụng dịch vụ y tế tuyến xã: Nhìn chung, người dân địa bàn khảo sát hài lòng với 06 dịch vụ cung cấp y tế tuyến xã Trong đó, dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em sau sinh bà mẹ hài lòng (83,8%) Dịch vụ mà bà mẹ hài lòng Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em (66,2%) Các dịch vụ Tuyên truyền KHHGĐ, khám chữa bệnh, chăm sóc thai sản tiêm chủng có tỷ lệ hài lòng 80,5%, 75,4%, 75,2% 74,8% Điểm hài lòng dịch vụ y tế tuyến xã đạt 3,87 - “Hài lòng”, đó, điểm hài lòng dịch vụ khám thai 3,84; dịch vụ CSSKBMTE sau sinh 3,99, tuyên truyền KHHGĐ 3,90, dịch vụ KCB 3,94, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em 3,69 dịch vụ tiêm chủng 3,84 Chăm sóc thai sản: Tỷ lệ bà mẹ mang thai khám thai cán y tế chiếm tỷ lệ cao (369 bà mẹ, chiếm 92,2%), có 292 bà mẹ (73%) đến TYT khám số lại (77 bà mẹ, chiếm 19,2%) khám thai sở y tế khác 38 bà mẹ chiếm 7,8% khơng khám thai Nhóm bà mẹ khơng khám thai chủ yếu bà mẹ thuộc hộ gia đình nghèo (80,6%), bà mẹ DTTS (100%), tập trung huyện Tu Mơ Rông (41,9%) Đăk Hà ( chiếm 32,3%), bà mẹ có độ tuổi từ 22 - 30 tuổi (54,8%), bà mẹ không học chiếm 41,9% Trong số bà mẹ khám thai, có 105 bà mẹ (35,9%) khám đủ lần Có 85,3% bà mẹ tiêm phòng uốn ván TYT xã, 12,5% bà mẹ khơng tiêm phòng uốn ván; có 2,3% bà mẹ khơng nhớ có tiêm phòng uốn ván hay không 82,7% bà mẹ cho biết họ uống viên sắt viên đa vi chất, đó, nguồn cung cấp viên sắt chủ yếu từ cán Y tế thôn làng (chiếm 42,1%) TYT xã (39,7%) Qua thấy vai trò tích cực Y tế thôn làng dịch vụ chăm sóc thai sản Nhìn chung, bà mẹ tham gia khảo sát đánh giá cao thái độ phục vụ cán y tế người sử dụng dịch vụ đánh giá cao chất lượng dịch vụ chăm sóc thai sản TYT xã 62,1% bà mẹ nhận xét cán y tế quan tâm quan tâm tới họ 59,7% bà mẹ đánh giá chất lượng dịch vụ mức tốt tốt, tỷ lệ đánh giá chất lượng mức trung bình chiếm tỷ lệ cao 20,8% 80,5% bà mẹ hài lòng hài lòng với dịch vụ chăm sóc thai sản TYT xã CSSKBMTE sau sinh: Kết khảo sát cho thấy tỷ lệ bà mẹ sử dụng dịch vụ sinh có hỗ trợ cán y tế tuyến xã thấp (đạt 9,5%) Khi không sinh xã, bà mẹ lựa chọn sở y tế 10 l Báo cáo khảo sát hài lòng người dân dịch vụ y tế tuyến xã tỉnh Kon Tum 2014 Bảng 2.2.2.1: Nguyên nhân không sinh TYT xãBảng 2.2.6.1: Số trẻ tiêm chủng loại vắc xin STT Lý không sinh TYT xã Số lượng Tỷ lệ (%) Không kịp đến TYT 71 19,6 Khơng biết TYT có dịch vụ hộ sinh 10 2,8 Biết có dịch vụ hộ sinh không yên tâm chất lượng 68 18,8 TYT xa 19 5,2 Không có phương tiện 1,7 Chồng gia đình không muốn 16 4,4 Phong tục, tập quán 27 7,5 Gia đình có người biết đỡ đẻ 14 3,9 Đẻ khó, đẻ mổ 62 17,1 10 Đẻ dễ 2,5 11 Nhà gần bệnh viện có BHYT tuyến 2,5 12 TYT khơng có dịch vụ hộ sinh 2,5 13 Ngại (xấu hổ) 2,2 14 CBYT khuyên chuyển viện 2,2 15 Thích đẻ nhà 0,6 16 Khơng có tiền 0,8 17 CBYT đỡ đẻ nhà 0,8 18 Đẻ quê 0,8 19 Thời điểm sinh TP Kon Tum 1,1 20 Sinh vào ngày nghỉ khơng có người đỡ đẻ 0,8 21 Các lý khác 2,2 Nguồn: Số liệu Khảo sát CRC Y tế xã Kon Tum, 2014 88 l Báo cáo khảo sát hài lòng người dân dịch vụ y tế tuyến xã tỉnh Kon Tum 2014 Bảng 2.2.6.1: Số trẻ tiêm chủng loại vắc xin Vắc xin lần lần lần lần Không nhớ Tổng Trẻ tuổi tiêm chủng 203 Trẻ tiêm vắc xin Tỷ lệ % 51,4 BCG 191 191 203 94,1 Viêm gan B sơ sinh 110 110 203 54,2 174 200 87,0 174 200 87,0 70,6 DPT-VGB-Hib 41 23 105 OPV 41 23 106 Sởi 71 23 96 136 10 100 Viêm não B Không nhớ vắc-xin 192 Báo cáo khảo sát hài lòng người dân dịch vụ y tế tuyến xã tỉnh Kon Tum 2014 48,6 l 89 10 12 14 16 18 20 3 7 10 11 Hình 2.2.6.1: Số mũi tiêm theo tháng tuổi trẻ Số mũi tiêm 90 l Báo cáo khảo sát hài lòng người dân dịch vụ y tế tuyến xã tỉnh Kon Tum 2014 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 10 23 24 Báo cáo khảo sát hài lòng người dân dịch vụ y tế tuyến xã tỉnh Kon Tum 2014 l 91 10 12 14 16 10 3,77 12 Không nhớ 11 4,00 13 10 14 3,89 15 Hình 2.2.6.2: Số mũi tiêm phòng Sởi theo tháng tuổi trẻ Số mũi tiêm 16 3,92 17 18 3,90 19 20 21 2 22 23 24 1 92 l Báo cáo khảo sát hài lòng người dân dịch vụ y tế tuyến xã tỉnh Kon Tum 2014 Số hộ gia đình Tỷ lệ dân tộc thiểu số (%) Tỷ lệ hộ nghèo (%) Tỷ lệ trẻ tuổi có thẻ bảo hiểm y tế Tổng số sinh Tổng số trẻ sinh sống Số phụ nữ 15-49 Số trẻ tuổi Số trẻ tuổi Số tử vong mẹ 10 11 Số người dân tộc thiểu số Dân số Chỉ số STT 12.504 56.886 108.922 9.123 232.045 49,76 109.029 466.357 Toàn Tỉnh 3.520 16.212 26.662 403 8,24 40.818 0,25 36.257 162.428 TP KonTum 1.189 5.429 14.058 910 43,94 35.476 83,88 10.079 42.294 Huyện ĐăkGlei 1.235 6.192 14.728 2.319 20,17 32.914 61,96 11.647 53.122 Huyện Ngọc Hồi 5.2 Số liệu Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em tỉnh Kon Tum năm 2012 1.340 6.111 9.455 1.779 18,19 20.440 49,89 9.890 40.971 Huyện ĐăkTô 815 3.199 5.643 678 53,05 20.524 98,28 4.986 20.883 Huyện TuMơRông 1.805 8.316 17.251 1.114 16,18 24.402 41,90 14.810 58.238 Huyện ĐăkHà 1.300 5.467 11.874 1.030 36,04 23.620 55,28 10.149 42.728 Huyện SaThầy 573 2.740 4.492 552 47,69 18.892 88,53 5.425 21.340 Huyện Kon Plong 727 3.220 4.759 338 34,12 14.958 61,42 5.786 24.353 Huyện KonRẫy Báo cáo khảo sát hài lòng người dân dịch vụ y tế tuyến xã tỉnh Kon Tum 2014 l 93 Số trẻ chết < tuổi Số chết từ thai 22 tuần đến sinh Số trẻ chết từ 0-7 ngày sau sinh Số trẻ chết 8-28 ngày sau sinh Số trẻ cân nặng ≤2,500g lúc sinh Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ tuổi (nhẹ cân) (%) Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ tuổi (thấp còi) (%) Tỷ lệ cho bú mẹ vòng đầu sau sinh (%) 14 15 16 17 18 19 20 Số tử vong trẻ tuổi Chỉ số 13 12 STT 31,80 100,00 96,73 22,30 3 0 TP KonTum 41 26,3 807 75 49 153 119 168 Toàn Tỉnh 100,00 39,10 28,70 44 15 15 Huyện ĐăkGlei 2 87,85 36,60 19,70 113 2 14 Huyện Ngọc Hồi 90,27 36,70 22,80 49 17 17 22 Huyện ĐăkTô 92,33 48,60 32,10 23 16 13 29 45 Huyện TuMơRông 88,51 24,10 21,00 18 0 Huyện ĐăkHà 96,44 32,40 22,20 26 2 Huyện SaThầy 100,00 40,30 32,70 38 Huyện Kon Plong 100,00 34,40 25,70 16 Huyện KonRẫy 94 l Báo cáo khảo sát hài lòng người dân dịch vụ y tế tuyến xã tỉnh Kon Tum 2014 47,68 73,88 Tỷ lệ phụ nữ có thai uống viên sắt uống viên đa vi chất thời gian mang thai Số phụ nữ đẻ tiêm UV đầy đủ Tổng số phụ nữ đẻ Tổng số đẻ nhà Tỷ lệ đẻ đẻ nhà khơng có cán đào tạo đỡ (%) Tỷ lệ đẻ đẻ nhà có cán đào tạo đỡ (%) Tỷ lệ đẻ sở y tế (%) 23 24 25 26 27 28 29 52,32 3.605 15.543 11.778 Tỷ lệ khám thai lần thai kỳ (%) 22 29,73 Tồn Tỉnh Tỷ lệ ni sữa mẹ hoàn toàn tháng đầu (%) Chỉ số 21 STT 10,70 64,35 36,65 359 402 3.139 29,73 TP KonTum 58,38 22,63 77,37 380 913 1.166 33,66 Huyện ĐăkGlei 85,36 2,75 97,25 182 1.554 1.403 31,37 Huyện Ngọc Hồi 70,28 54,77 45,23 535 1.800 1.736 29,56 Huyện ĐăkTô 24,15 64,30 35,70 493 695 617 34,87 Huyện TuMơRông 40,68 662 1.116 2.060 12,88 Huyện ĐăkHà 67,80 28,70 71,30 331 1.028 829 51,21 Huyện SaThầy 25,91 79,22 20,78 409 552 511 42,14 Huyện Kon Plong 24,85 0,00 0,00 254 338 317 37,82 Huyện KonRẫy Báo cáo khảo sát hài lòng người dân dịch vụ y tế tuyến xã tỉnh Kon Tum 2014 l 95 Tỷ lệ bà mẹ trẻ chăm sóc sau sinh vòng ngày đầu (%) Tỷ lệ trẻ tiêm phòng BCG Tỷ lệ trẻ tiêmViêm gan B sơ sinh (24 đầu) Tỷ lệ trẻ tiêm DPTVGB-Hib3 Tỷ lệ OPV3 Tỷ lệ trẻ tiêm vắc xin Sởi Tỷ lệ trẻ tiêm chủng đầy đủ 31 32 33 34 35 36 Chỉ số 30 STT 97,4 97,7 97,6 98,2 98,1 98,5 98,2 87,4 70 97,5 99,2 85,03 TP KonTum 99 90,83 Toàn Tỉnh 97 97 97 97 50,6 100 100,00 Huyện ĐăkGlei 93,6 95,3 96,8 96,8 85,3 100 84,17 Huyện Ngọc Hồi 97,6 97,6 96 96,2 67 98,7 91,98 Huyện ĐăkTô 96,9 97,1 96,9 96,9 33,5 97,8 99,84 Huyện TuMơRông 97,1 97,5 97,6 97,5 60,6 96,1 97,07 Huyện ĐăkHà 96,5 96,5 96,5 96,5 84,2 98,8 88,01 Huyện SaThầy 97,7 97,7 97,7 97.9 28,6 100 99,80 Huyện Kon Plong 96,5 100 96,6 96,6 43,2 96,1 78,70 Huyện KonRẫy 5.3 Kết thực số tiêu Y tế tổng hợp toàn tỉnh Thực STT Chỉ tiêu ĐVT 2010 2012 2013 Mục tiêu 2015 Mục tiêu 2020 A Các tiêu đầu vào: Tỷ số Bác sỹ/Vạn dân %oo 6,3 8,3 8,6 10,5 11,5 Tỷ số Dược sỹ Đại học/Vạn dân %oo 0,27 0,4 0,5 0,5 1,0 Tỷ lệ trạm y tế xã có bác sỹ hoạt động % 62,9 89,7 91,8 100 100 Tỷ lệ thơn có nhân viên y tế % 100 100 100 100 100 Tỷ lệ trạm y tế xã có NHS YSSN (%) % 89,7 89,7 96,0 100 100 B Các tiêu hoạt động: Tỷ lệ TE 97 >98 Tỷ lệ Trạm y tế xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2011-2020 % 7,2 20,6 >50 100 Tỷ lệ người dân tham gia BHYT % 77,6 82,5 83,0 >80 >90 C Các tiêu đầu ra: 15 Tỷ suất chết trẻ em tuổi %o 46 39 Ước 39,2 35 30 16 Tỷ suất chết trẻ em tuổi %o 56 54 Ước 47,4 47 42 17 Tỷ lệ trẻ em < tuổi SDD thể nhẹ cân (cân nặng/tuổi) % 28,3 26,3 26,1
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ Y TẾ TUYẾN XÃ, BÁO CÁO KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ Y TẾ TUYẾN XÃ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn