ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC THU HỌC PHÍ THEO CHI PHÍ ĐÀO TẠO VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÁP ỨNG THÔNG TƯ 23/2014/TT-BGDĐT CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

249 29 0
  • Loading ...
1/249 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 13:17

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC THU HỌC PHÍ THEO CHI PHÍ ĐÀO TẠO VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÁP ỨNG THÔNG TƯ 23/2014/TT-BGDĐT CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÀNH: Máy tính khoa học thơng tin MÃ SỐ: 7480110QTD HÀ NỘI - 2018 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC THU HỌC PHÍ THEO CHI PHÍ ĐÀO TẠO VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÁP ỨNG THÔNG TƯ 23/2014/TT-BGDĐT CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN (Phê duyệt kèm theo Quyết định số ngày tháng /QĐ-ĐHQGHN, năm 2017 Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội) NGÀNH: Máy tính khoa học thông tin MÃ SỐ: 7480110QTD PHÊ DUYỆT CỦA ĐHQGHN GIÁM ĐỐC Nguyễn Kim Sơn HÀ NỘI - 2018 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC THU HỌC PHÍ THEO CHI PHÍ ĐÀO TẠO VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÁP ỨNG THÔNG TƯ 23/2014/TT-BGDĐT CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN (Phê duyệt kèm theo Quyết định số ngày tháng /QĐ-ĐHQGHN, năm 2017 Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội) NGÀNH: Máy tính khoa học thơng tin MÃ SỐ: 7480110QTD ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO HIỆU TRƯỞNG PGS.TS Nguyễn Văn Nội HÀ NỘI - 2018 MỤC LỤC PHẦN I THÔNG TIN VỀ NGÀNH ĐÀO TẠO, SỰ CẦN THIẾT VÀ MỤC TIÊU ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO Thông tin ngành đào tạo chất lượng cao 1.1 Năm giao nhiệm vụ đào tạo 1.2 Đơn vị quản lý đào tạo 1.3 Đội ngũ cán chuyên trách quản lý sinh viên 1.4 Kết đào tạo năm gần *: Tuyển sinh theo hình thức đánh giá lực theo mơ hình ĐHQGHN Sự cần thiết, mục tiêu đào tạo chất lượng cao 2.1 Sự cần thiết 2.2 Mục tiêu đào tạo chất lượng cao 10 PHẦN II Chuẩn đầu chương trình đào tạo chất lượng cao 11 Về kiến thức 11 1.1 Khối kiến thức chung 11 1.2 Kiến thức chung theo lĩnh vực 11 1.3 Kiến thức chung khối ngành 11 1.4 Kiến thức chung nhóm ngành 11 1.5 Kiến thức ngành 11 1.6 Kiến thức thực tập tốt nghiệp 12 Về kĩ 12 2.1 Kĩ chuyên môn 12 2.1.1 Các kĩ nghề nghiệp 12 2.1.2 Khả lập luận tư giải vấn đề 12 2.1.3 Khả nghiên cứu khám phá kiến thức 13 2.1.4 Khả tư theo hệ thống 13 2.1.5 Bối cảnh xã hội ngoại cảnh 13 2.1.6 Bối cảnh tổ chức 13 2.1.7 Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ vào thực tiễn 13 2.1.8 Năng lực sáng tạo, phát triển dẫn dắt thay đổi nghề nghiệp 13 2.2 Kĩ bổ trợ 13 2.2.1 Các kĩ cá nhân 14 2.2.2 Làm việc theo nhóm 14 2.2.3 Quản lí lãnh đạo 14 2.2.4 Kĩ giao tiếp 14 2.2.5 Kĩ giao tiếp sử dụng ngoại ngữ 14 2.2.6 Các kĩ bổ trợ khác 15 Về phẩm chất đạo đức 15 3.1 Phẩm chất đạo đức cá nhân 15 3.2 Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp 15 3.3 Phẩm chất đạo đức xã hội 15 Vị trí việc làm mà sinh viên đảm nhiệm sau tốt nghiệp 15 Khả học tập, nâng cao trình độ sau tốt nghiệp 16 Phần III ĐIỀU KIỆN VÀ NĂNG LỰC ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH 17 CHẤT LƯỢNG CAO CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO 17 Chương trình đào tạo 17 1.1 Một số thơng tin chương trình đào tạo 17 1.2 Nội dung chương trình đào tạo 18 1.2.1 Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo 18 1.2.2 Khung chương trình đào tạo: 18 1.2.3 Danh sách học phần có nội dung thực tập, thực tế: 24 1.3 So sánh chương trình đào tạo xây dựng với CTĐT chuẩn CTĐT nước 25 1.3.1 So sánh với CTĐT nước 25 Ohio State University, USA 42 Stanford University, USA 42 1.3.2 So sánh với CTĐT chuẩn 43 1.4 So sánh chuẩn đầu 55 Đội ngũ giảng viên, trợ giảng, cán quản lý, cán phục vụ thực hành, thí nghiệm 63 2.1 Đội ngũ giảng viên 63 2.1.1 Giảng viên hữu ngành đăng kí đào tạo 65 2.2 Đội ngũ trợ giảng 74 2.3 Đội ngũ cán quản lý, cố vấn học tập 74 2.3.1 Đội ngũ cán quản lý 74 2.3.2 Đội ngũ cố vấn học tập 76 2.4 Đội ngũ cán hữu phục vụ thực hành: 76 Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo 76 3.1 Phòng học, phòng máy tính 77 3.2 Thư viện, giáo trình, sách, tài liệu tham khảo 77 3.2.1 Thư viện 77 3.2.2 Danh mục giáo trình, sách chun khảo, tạp chí ngành đào tạo 80 Hợp tác quốc tế 102 4.1 Hội nghị, hội thảo khoa học ngành, chuyên ngành ngồi nước 103 4.2 Chương trình, đề tài hợp tác nghiên cứu khoa học với nước triển khai 105 4.3 Các hình thức hợp tác quốc tế khác 105 Nghiên cứu khoa học 107 Chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục xác nhận đăng ký thời gian kiểm định 118 PHẦN IV CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC 119 Tuyển sinh 119 1.1 Điều kiện (dự kiến) 119 1.2 Kế hoạch tuyển sinh 120 Tổ chức quản lý đào tạo 120 2.1.Tổ chức đào tạo 120 2.2 Điều kiện tốt nghiệp 121 2.3 Tổ chức quản lý 121 2.4 Danh sách học phần tổ chức giảng dạy Tiếng Anh 122 Văn quy định chi tiết sở đào tạo ĐTCLC trình độ đại học 123 Chính sách hỗ trợ, ưu tiên cho giảng viên sinh viên CTCLC 127 Dự tốn chi phí 128 5.1 Nguồn thu đề án 128 5.2 Các khoản chi thực đề án 135 5.2.1 Chi hoạt động đào tạo 135 5.2.2 Chi hành chính, quản lý 136 5.2.3 Các khoản trích theo quy định 137 5.3 Lộ trình học phí 137 PHẦN V KẾT LUẬN 139 B PHỤ LỤC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 140 PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 140 Một số thơng tin chương trình đào tạo 140 Mục tiêu chương trình đào tạo 140 Thông tin tuyển sinh 141 3.1 Điều kiện (dự kiến) 141 3.2 Kế hoạch tuyển sinh 142 PHẦN II: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 143 Về kiến thức 143 1.1 Khối kiến thức chung 143 1.2 Kiến thức chung theo lĩnh vực 143 1.3 Kiến thức chung khối ngành 143 1.4 Kiến thức chung nhóm ngành 143 1.5 Kiến thức ngành 143 1.6 Kiến thức thực tập tốt nghiệp 144 Về kĩ 144 2.1 Kĩ chuyên môn 144 2.1.1 Các kĩ nghề nghiệp 144 2.1.2 Khả lập luận tư giải vấn đề 144 2.1.3 Khả nghiên cứu khám phá kiến thức 144 2.1.4 Khả tư theo hệ thống 145 2.1.5 Bối cảnh xã hội ngoại cảnh 145 2.1.6 Bối cảnh tổ chức 145 2.1.7 Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ vào thực tiễn 145 2.1.8 Năng lực sáng tạo, phát triển dẫn dắt thay đổi nghề nghiệp 145 2.2 Kĩ bổ trợ 145 2.2.1 Các kĩ cá nhân 145 2.2.2 Làm việc theo nhóm 146 2.2.3 Quản lí lãnh đạo 146 2.2.4 Kĩ giao tiếp 146 2.2.5 Kĩ giao tiếp sử dụng ngoại ngữ 146 2.2.6 Các kĩ bổ trợ khác 146 Về phẩm chất đạo đức 146 3.1 Phẩm chất đạo đức cá nhân 146 3.2 Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp 147 3.3 Phẩm chất đạo đức xã hội 147 Ma trận chuẩn đầu 148 Vị trí việc làm mà sinh viên đảm nhiệm sau tốt nghiệp 149 Khả học tập, nâng cao trình độ sau tốt nghiệp 149 PHẦN III: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 150 Tóm tắt u cầu chương trình đào tạo 150 Khung chương trình đào tạo 150 Danh sách học phần có nội dung thực tập, thực tế 156 Danh mục tài liệu tham khảo 157 Đội ngũ cán giảng dạy 191 Hướng dẫn thực chương trình đào tạo 202 6.1 Khác biệt so với chương trình chuẩn 202 6.2 Kế hoạch giảng dạy (dự kiến) 203 6.3 Tổ chức đào tạo 208 So sánh chương trình đào tạo xây dựng với chương trình đào tạo nước ngồi (đã sử dụng để xây dựng chương trình) 209 a) Giới thiệu chương trình sử dụng để xây dựng chương trình: 209 b) Bảng so sánh chương trình đào tạo 210 Tóm tắt nội dung học phần 224 C PHỤ LỤC KẾT QUẢ KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC TRONG LĨNH VỰC MT&KHTT 242 PHẦN I THÔNG TIN VỀ NGÀNH ĐÀO TẠO, SỰ CẦN THIẾT VÀ MỤC TIÊU ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO Thông tin ngành đào tạo chất lượng cao 1.1 Năm giao nhiệm vụ đào tạo Khoa Toán – Cơ – Tin học giao nhiệm vụ đào tạo khoá ngành Toán tin ứng dụng từ năm 1993 Đến năm 2012, Bộ Giáo dục Đào tạo tạm dừng ngành Toán tin ứng dụng tồn quốc Khoa giao đào tạo ngành Máy tính Khoa học thơng tin với khóa khoá QHT.2012 (K57) Lớp sinh viên nhập học vào tháng năm 2012 tốt nghiệp vào năm 2016 1.2 Đơn vị quản lý đào tạo Khoa Toán – Cơ – Tin học thành lập từ năm 1956, số Khoa thành lập Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội trước Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN ngày Hiện nay, Khoa Toán - Cơ - Tin học có 07 mơn chun ngành: Tốn học tính tốn tốn ứng dụng, Đại số - Hình học - Tơ pơ, Giải tích, Cơ học, Xác suất Thống kê, Tốn sinh thái Mơi trường (hiện đề nghị đổi tên thành Phương trình vi phân hệ động lực) Tin học Ngoài ra, sở hoạt động thực hiện, Khoa đề xuất thành lập Phòng thí nghiệm Khoa học liệu, đồng thời tạo tảng cho việc sát nhập trung tâm Tính tốn hiệu cao trực thuộc trường ĐHKHTN Về nhân lực, Khoa Toán - Cơ - Tin học có tổng cộng 89 nhân lực, có 06 Giáo sư, Giáo sư Tiến sĩ Khoa học; 08 Phó giáo sư, 41 Tiến sĩ, 15 Thạc sĩ 18 cử nhân 02 cán khác Tỷ lệ cán có trình độ Tiến sĩ trở lên 61.3%, tỷ lệ cán có chức danh GS, PGS 17.2 % Bên cạnh đó, Khoa còn có đội ngũ 20 giảng viên thỉnh giảng, cộng tác viên có chất lượng từ sở đào tạo, nghiên cứu khác Khoa Toán – Cơ – Tin học đơn vị đào tạo nghiên cứu khoa học lớn nước, cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao lĩnh vực Toán học, Cơ học Tin học, phù hợp với yêu cầu kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế phát triển đất nước Khoa đào tạo bậc học từ đại học quy, cử nhân khoa học tài năng, chương trình tiên tiến đến thạc sĩ, tiến sĩ ngành Toán học, Cơ học Tin học Bậc Cử nhân có 04 ngành: Tốn học; Tốn Cơ; Tốn - Tin ứng dụng; Máy tính Khoa học thơng tin.Ngồi ra, Khoa phối hợp với Trường ĐH Giáo dục tham gia đào tạo ngành Sư phạm Tốn theo mơ hình 3+1 Năm 2013, Khoa Tốn – Cơ – Tin học đơn vị Đại học Quốc Gia Hà Nội thực kiểm định theo tiêu chuẩn AUN-QA ngành Toán học, đạt kết tốt (4.9 điểm) Khoa đơn vị thực chương trình đào tạo cử nhân khoa học Tài năng, chương trình tiên tiến bậc Đại học Bậc Thạc sĩ có chuyên ngành: Đại số lý thuyết số; Hình học Tơ pơ; Lý thuyết xác suất thống kê toán học; Phương pháp toán sơ cấp (đang tạm dừng tuyển sinh); Tốn giải tích; Tốn ứng dụng; Cơ học vật rắn; Cơ học chất lỏng; Cơ sở toán học cho Tin học.Bậc Tiến sĩ: Đại số lý thuyết số; Hình học Tơ pơ; Lý thuyết xác suất thống kê tốn học; Phương trình vi phân tích phân; Tốn giải tích; Tốn ứng dụng;Cơ học vật rắn; Cơ học chất lỏng; Cơ sở tốn học cho Tin học Về quy mơ đào tạo, Khoa có 587 người học, 402 sinh viên 120 học viên cao học, 65 nghiên cứu sinh Tỷ lệ sau đại học/tổng số người học chiếm 72.6% Khoa Tốn - Cơ - Tin học có 02 nhóm nghiên cứu cơng nhận Nhóm nghiên cứu mạnh cấp Đại học Quốc gia Hà Nội gồm: Nhóm nghiên cứu Tơpơ Đại số (GS TSKH Nguyễn Hữu Việt Hưng Trưởng nhóm) Nhóm nghiên cứu Sóng mơi trường đàn hồi (GS TS Phạm Chí Vĩnh Trưởng nhóm) Ngồi Khoa hình thành số nhóm nghiên cứu tiềm với kết nghiên cứu tốt phát triển thành nhóm nghiên cứu mạnh thời gian tới như: Nhóm nghiên cứu Giải tích mơi trường ngẫu nhiên Bộ mơn Xác suất Thống kê, Nhóm nghiên cứu Giải tích hình học Bộ mơn Giải tích, Nhóm nghiên cứu Hình học đại số Bộ mơn Đại số - Hình học - Tơpơ, Nhóm nghiên cứu Hệ động lực Phương trình vi phân mơn Tốn sinh thái - Môi trường Năm 2014, GS.TSKH Nguyễn Hữu Việt Hưng (trưởng Nhóm nghiên cứu Tơpơ Đại số) hai nhà khoa học trao giải thưởng Tạ Quang Bửu khoa học Số lượng đề tài nghiên cứu Khoa thực 39 đề tài, gồm 02 đề tài trọng điểm, 01 đề tài chuyển giao công nghệ, 24 đề tài Nofosted 12 đề tài cấp ĐHQHGN Khoảng 300 báo, phần lớn báo thuộc sở liệu ISI SCOPUS Trong năm gần đây, Khoa tích cực, chủ động nghiên cứu thị trường, tìm đối tác tiềm phù hợp để xúc tiến hợp tác lĩnh vực đào tạo, tư vấn Các nhóm nghiên cứu Khoa nhóm nghiên cứu xử lý ngơn ngữ tự nhiên, xử lý ảnh khoa học liệu; nhóm Tư vấn thống kê; nhóm nghiên cứu mật mã có nhiều hợp tác với đối tác nước Khoa thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với nhiều trường đại học viện nghiên cứu có uy tín nước quốc tế Viện Toán học, Viện CNTT, Viện Cơ học, Đại học Washington, Đại học Bách khoa Paris, 1.3 Đội ngũ cán chuyên trách quản lý sinh viên Đội ngũ cán quản lý Khoa Toán – Cơ – Tin học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đội ngũ thực quản lý chương trình đào tạo nhiều năm, có chương trình tiên tiến ngành Tốn học Bộ GD&ĐT chương trình cử nhân khoa học tài ĐHQGHN năm qua đáp ứng tốt yêu cầu Thông tư 23 Bộ GDĐT (23/2014/TT-BGD ĐT ngày 18 tháng năm 2014) 1.4 Kết đào tạo năm gần Bảng 1.1 Kết đào tạo ngành Máy tính Khoa học thông tin học năm gần Năm Năm Năm 2016* Năm 2014 Năm 2015* 2013 Quy mơ đào tạo 131 93 80 61 174 Số thí sinh đăng ký dự thi 333 376 787 527 321 Số sinh viên tuyển 131 77 74 58 179 Điểm trúng tuyển 19.5 21.5 98 90 21.75 10 11 07 Thông tin chung Số tốt nghiệp cấp 38 Số sinh viên thơi học (tính theo năm tuyển) 2017 *: Tuyển sinh theo hình thức đánh giá lực theo mơ hình ĐHQGHN Sự cần thiết, mục tiêu đào tạo chất lượng cao 2.1 Sự cần thiết Về nhu cầu nhân lực: Hiện nay, không Việt Nam mà kể nước phát triển khu vực giới phải đối mặt với thách thức lớn thiếu hụt lao động có trình độ cao kỹ chuyên nghiệp để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho CMCN 4.0 Đối với ngành Cơng nghệ thơng tin Việt Nam, ước tính năm, nhu cầu tuyển dụng tăng đặn gần 50%, thực tế với 500.000 ứng viên cơng - Học phần tiên quyết: Giải tích (MAT2401), Đại số tuyến tính (MAT2400) Tóm tắt nội dung: Tốn học rời rạc cho ngành cơng nghệ thơng tin cung cấp kiến thức toán học sở cho ngành học bao gồm sở lơ gích tốn học, lý thuyết tập hợp, hàm quan hệ, lý thuyết số, lý thuyết đếm, lý thuyết đồ thị, phép tính xác suất, đại số Bool mạch tổ hợp, ôtô mát, ngơn ngữ hình thức khả tính tốn Tất đơn vị kiến thức liên kết với thành giáo trình liên quan thống vói mặt lơ gích.Học phần bao gồm nhiều tập giúp cho học sinh rèn luyện kỹ tư toán học vận dụng kiến thức lý thuyết học vào toán thực tế 27 MAT3501 Nguyên lý hệ điều hành, tín - Học phần tiên quyết: Tin học sở (INT1006) - Tóm tắt nội dung: Nguyên lý Hệ điều hành học phần nhằm tìm hiểu cách có hệ thống khái niệm thuật toán liên quan tới việc thiết kế, xây dựng hệ điều hành Học phần tập trung vào vấn đề quản lý tổ chức tài nguyên hệ thống hệ điều hành sở máy, bao gồm tiến trình, nhớ, tệp, vào/ra Học phần giới thiệu thêm khái niệm kiến trúc phân tán, xu hướng phát triển hệ điều hành phân tán, toán hệ điều hành mở rộng phạm vi hệ thống phân tán 28 MAT3502, Cấu trúc liệu thuật toán, tín - Học phần tiên quyết: Tin học sở (INT1006) - Tóm tắt nội dung: Học phần bao gồm nội dung sau đây: Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức cấu trúc liệu thuật tốn thơng dụng Nội dung học phần là:  Giới thiệu cấu trúc liệu gồm danh sách, hàng đợi ngăn xếp, cây, đống, bảng băm biến thể;  Tìm hiểu khái niệm phân tích thuật tốn độ phức tạp tiệm cận, O lớn;  Tìm hiểu việc cài đặt phân tích thuật tốn quan trọng xếp, tìm kiếm, số ứng dụng hình học thuật toán đồ thị;  Giới thiệu số cấu trúc liệu thuật toán nâng cao khác (tùy chọn) 29 MAT3503, Lập trình hướng đối tượng, tín - Học phần tiên quyết: Tin học sở (INT1006) 232 - Tóm tắt nội dung: Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức lập trình thiết kế hướng đối tượng Nội dung gồm khái niệm cách sử dụng lớp, đối tượng, giao diện mối liên hệ chúng; cách thiết kế phát triển giao diện, lớp, gói phần mềm ứng dụng; giới thiệu phương pháp đặc tả hình thức (UML) 30 MAT3504, Thiết kế đánh giá thuật toán, tín - Học phần tiên quyết: Giải tích (MAT2402), Tin học sở (INT1006) - Tóm tắt nội dung: Học phần gồm mảng nội dung chính: Thứ nhất, vấn đề lí thuyết thuật toán, bao gồm kiến thức khái niệm thuật tốn hai quan điể lí thuyết ứng dụng, kí pháp để đánh giá thuật toán Thứ hai, phương pháp thiết kế thuật toán, bao gồm số phương pháp điển hình thiết kế thuật toán.Thứ ba, thuật toán phổ dụng, bao gồm số toán ứng dụng số lĩnh vực Tin học Trong triển khai giảng dạy, nội dung thứ hai thứ ba phối hợp truyền đạt để sinh viên thấy được: phương pháp thiết kế thuật tốn áp dụng số lớp toán khác tốn giải số phương pháp khác 31 MAT3505, Kiến trúc máy tính, tín - Học phần tiên quyết: Tin học sở (INT1006) - Tóm tắt nội dung: Học phần cung cấp kiến thức về: biểu diễn số nguyên thực máy tính, biểu thức logic mạch logic, cộng đơn vị số học logic, mạch với khái niệm thời gian, ghi nhớ, latch flip-flop, mạch điều khiển tuần tự, đường liệu, lịch sử phát triển xử lý máy tính, xử lý lập trình hợp ngữ cho xử lý, hệ thống vào/ra, tiến trình nhớ, vi xử lý việc khai thác hiệu vi xử lý Sinh viên thực hành thiết kế, xây dựng xử lý đơn giản 32 MAT3517, Mạng máy tính, tín - Học phần tiên quyết: Tin học sở (INT1006) - Tóm tắt nội dung: Mạng Máy tính học phần sở tìm hiểu cách hệ thống nguyên lý xây dựng hoạt động mạng máy tính, tập trung vào mạng cục mạng diện rộng Nguyên lý hoạt động chồng giao thức áp dụng theo mô 233 hình TCP/IP mạng Internet cho học Các vấn đề công nghệ, an ninh mạng… cập nhật tới sinh viên 33 MAT3507, Cơ sở liệu, tín - Học phần tiên quyết: Tin học sở (INT1006) - Tóm tắt nội dung: Khái niệm sở dữ, mơ hình liệu, mơ hình liệu quan hệ; Quan hệ tốn đại số quan hệ; ngơn ngữ SQL; Mơ hình thực thể, mơ hình thực thể quan hệ; Phụ thuộc hàm thiết kế sở liệu; ràng buộc toàn vẹn liệu; dạng chuẩn chuẩn hóa sở liệu; Các chủ đề nâng cao 34 MAT3508, Nhập mơn Trí tuệ nhân tạo, tín - Học phần tiên quyết: Tin học sở (INT1006) - Tóm tắt nội dung: Học phần trang bị cho người học kiến thức tri thức thể tri thức, kĩ thuật lập luận tri thức Một số hệ thống trí tuệ nhân tạo giới thiệu dạng hệ thống chuyên gia Qua hệ thống đó, sinh viên thử nghiệm ngơn ngữ lập trình trí tuệ nhân tạo, thực hành với hệ thống mã nguồn mở, để thiết kế xây dựng hệ thống xử lí tri thức 35 MAT3509, Ngơn ngữ hình thức ôtômat, tín - Học phần tiên quyết: Tin học sở (INT1006), Toán rời rạc (MAT3500) - Tóm tắt nội dung: Học phần cung cấp cho người học : - - Các khái niệm văn phạm ngơn ngữ hình thức, phân loại Chomsky Đối với lớp ngơn ngữ quy sâu về: Các cơng cụ sinh đốn nhận ngơn ngữ quy: Đồ thị có gán nhãn, Ơtơmat hữu hạn, văn phạm quy biểu thức quy; Điều kiện cần; Điều kiện cần đủ; Tính đóng lớp ngơn ngữ quy Đối với lớp ngơn ngữ phi ngữ cảnh sâu hai công cụ sinh đốn nhận ngơn ngữ phi ngữ cảnh: Văn phạm phi ngữ cảnh Ơtơmat đẩy xuống; Điều kiện cần tính đóng lớp ngơn ngữ phi ngữ cảnh 36 MAT3510, Đồ án phần mềm, tín - Học phần tiên quyết: MAT3502 - Tóm tắt nội dung: Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức lập trình thiết kế hướng đối tượng Nội dung gồm khái niệm cách sử dụng 234 lớp, đối tượng, giao diện mối liên hệ chúng; cách thiết kế phát triển giao diện, lớp, gói phần mềm ứng dụng; giới thiệu phương pháp đặc tả hình thức (UML) Học phần cung cấp kiến thức phương pháp phát triển phần mềm cách khoa học đảm bảo chất lượng Cụ thể kiến thức vòng đời mơ hình phát triển phần mềm, cơng đoạn phân tích đặc tả u cầu, thiết kế mẫu, phương pháp thiết kế phần mềm hướng chức năng, hướng đối tượng, thiết kế giao diện, phong cách lập trình, kiểm chứng thẩm định phần mềm với cách tiếp cận kiểm thử phần mềm khác nhau, vấn đề quản lý dự án phần mềm quản lý nhân sự, quản lý rủi ro 37 MAT3515, Tiểu luận khoa học, tín - Học phần tiên quyết: MAT2410, MAT3551 - Tóm tắt nội dung: 38 MAT3543, Cơng nghệ phần mềm, tín - Học phần tiên quyết: Đồ án phần mềm (MAT3510), Thiết kế đánh giá thuật - tốn (MAT3504) Tóm tắt nội dung: Học phần cung cấp kiến thức phương pháp phát triển phần mềm cách khoa học đảm bảo chất lượng Cụ thể kiến thức vòng đời mơ hình phát triển phần mềm, cơng đoạn phân tích đặc tả u cầu, thiết kế mẫu, phương pháp thiết kế phần mềm hướng chức năng, hướng đối tượng, thiết kế giao diện, phong cách lập trình, kiểm chứng thẩm định phần mềm với cách tiếp cận kiểm thử phần mềm khác nhau, vấn đề quản lý dự án phần mềm quản lý nhân sự, quản lý rủi ro 39 MAT3555, Tiếng Anh chuyên nghành, tín - Học phần tiên quyết: FLF2102 - Tóm tắt nội dung: Học phần cung cấp cho sinh viên nội dung tầm quan trọng vai trò tiếng Anh giao tiếp khoa học; thông qua thực hành viết thuyết trình sinh viên nâng cao khả mơ tả giải thích tiếng Anh số khái niệm, nguyên lý (các khái niệm thuật tốn, cấu trúc liệu, lập trình, sở liệu, phương pháp số, phương pháp thống kê, trí tuệ nhân tạo, xử lí ảnh, xử lí ngơn ngữ, tìm kiếm/trích xuất thơng tin…); sinh viên thực hành để nhận biết áp dụng cách tránh lỗi ngữ pháp thông thường viết văn khoa học tiếng Anh; sinh viên giới thiệu 235 số phương pháp nâng cao kỹ tiếng Anh giao tiếp khoa học, đặc biệt kỹ nói viết 40 MAT3520, Lập trình C/C++, tín - Học phần tiên quyết: Lập trình hướng đối tượng (MAT3503) - Tóm tắt nội dung: Giới thiệu kiến thức lập trình C/C++: dịch chạy chương trình, chương trình hàm, kiểu liệu bản, mảng, lớp, kiểu địa chỉ, cấp phát động liệu, lập trình hướng đối tượng C++: đối tượng lớp, liệu hàm thành viên, liệu hàm tĩnh, hàm tạo hàm hủy, vấn đề kế thừa Phần thực hành chiếm thời lượng lớn học phần , sinh viên giao tập đơn giản để rèn luyện kĩ lập trình C/C++ bản, cuối học phần sinh viên thực tập lớn lập trình C/C++ theo nhóm 41 MAT3521, Lập trình C#, tín - Học phần tiên quyết: Lập trình hướng đối tượng (MAT3503) - Tóm tắt nội dung: Giới thiệu kiến thức lập trình C#: Dịch chạy chương trình C#, kiểu liệu nguyên thuỷ C#, kiểu liệt kê, kiểu xâu, cấu trúc điều khiển ngôn ngữ C#, kiểu liệu mảng, phương thức (hàm) kiểu truyền tham số phương thức, lớp đối tượng, dọn dẹp nhớ, kế thừa đa hình C#, lập trình giao diện, kiểu liệu tập hợp, quản lý biệt lệ Phần thực hành chiếm thời lượng lớn học phần, sinh viên giao tập đơn giản để rèn luyện kĩ lập trình C# bản, cuối học phần sinh viên thực tập lớn lập trình C# theo nhóm 42 MAT3522, Lập trình Python, tín - Học phần tiên quyết: Lập trình hướng đối tượng (MAT3503) - Tóm tắt nội dung: Các nội dung học phần gồm: - lập trình sở (biến, kiểu, lệnh, cấu trúc điều khiển, hàm cách tổ chức chương trình) - lập trình nâng cao (xâu, danh sách, bộ, từ điển, tệp, tập hợp), kiến thức khác cấu trúc liệu thông dụng (danh sách liên kết, hàng đợi, ngăn xếp, cây) lập trình hướng đối tượng (lớp, đối tượng, kế thừa) 43 MAT3522, Lập trình Scala, tín - Học phần tiên quyết: Đồ án phần mềm (MAT3510) - Tóm tắt nội dung: 236 Học phần bao gồm nội dung sau đây: Các thành phần ngơn ngữ lập trình Scala; Các cấu trúc liệu thông dụng Scala; Các kiến thức lập trình hướng đối tượng Scala; Các kiến thức lập trình hàm Scala; Phương pháp sử dụng kết hợp lập trình hàm lập trình hướng đối tượng; 44 MAT3556, Lập trình NodeJS, tín - Học phần tiên quyết: Đồ án phần mềm (MAT3510) Tóm tắt nội dung: Học phần bao gồm nội dung sau đây: Ngơn ngữ lập trình JavaScript Các tảng Node.js, ExpressJS NoSQL hệ quản trị CSDL MongoDB 10 Dịch vụ web (RESTful web service) 45 MAT3557, Mơi trường lập trình Linux, tín - Học phần tiên quyết: Tin học sở (INT1006) - Tóm tắt nội dung: Hệ điều hành Linux hệ thống mã nguồn mở trở nên phổ biến môi trường giáo dục công nghiệp.Học phần giới thiệu với sinh viên kiến trúc tổng quan Linux, môi trường phát triển, vấn đề quản trị hệ thống 46 MAT3558, Lập trình Mobile, tín - Học phần tiên quyết: Cấu trúc liệu giải thuật (MAT3502), Cơ sở liệu (MAT3507), Lập trình hướng đối tượng (MAT3503) - Tóm tắt nội dung: Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức lập trình ứng dụng thiết bị di động với tảng hệ điều hành Android, nắm quy trình, kiến thức, kĩ cần thiết đề phát triển ứng dụng Android 47 MAT3559, Xây dựng hệ thống nhúng, tín - Học phần tiên quyết: Kiến trúc máy tính, Lập trình bản, lập trình hướng đối tượng - Tóm tắt nội dung: 237 Lập trình nhúng học phần chuyên ngành nâng cao sinh viên chuyên ngành Máy tính Khoa học thơng tin Học phần nhằm trang bị cho người học kiến thức hệ thống nhúng, phân tích, đánh giá phát triển phần mềm cho hệ thống nhúng từ đơn giản đến phức tạp 48 MAT3560, Phát triển phần mềm trò chơi, tín - Học phần tiên quyết: MAT3521 - Tóm tắt nội dung: Mơn Phát triển phần mềm trò chơi bao gồm nội dung sau đây: Phần I giới thiệu nguyên tắc thiết kế trò chơi, thành phần trò chơi, phân tích loại trò chơi thông dụng Phần II: Ứng dụng công cụ tạo trò chơi ngơn ngữ lập trình để phát triển trò chơi theo thiết kế 49 MAT3533, Học máy, tín - Học phần tiên quyết: MAT2410 (Thống kê ứng dụng), MAT3553 (Nhập mơn trí tuệ nhân tạo) - Tóm tắt nội dung: Tìm hiểu tổng qt học máy kĩ thuật nhận dạng mẫu sử dụng phương pháp thống kê Các chủ đề gồm: học có giám sát (các phương pháp sinh, phương pháp phân biệt, học có tham số học phi tham số, mạng nơ-ron, máy véc-tơ hỗ trợ); học giám sát (phân cụm, rút gọn số chiều, phương pháp nhân, mơ hình hóa chủ đề); lí thuyết học (cân độ chệch phương sai, lí thuyết Vapnik – Chervonenkis) Giới thiệu phát triển hướng nghiên cứu ngành học máy ứng dụng toán khai phá liệu, xử lí văn tiếng nói, xử lí ảnh, tin sinh học 50 MAT3561, Xử lí ngơn ngữ tự nhiên ứng dụng, tín - Học phần tiên quyết: Đồ án phần mềm (MAT3510), Thống kê ứng dụng (MAT2406) - Tóm tắt nội dung: Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức xử lí ngơn ngữ tự nhiên, hướng tới mục tiêu trích rút ngữ nghĩa, thơng tin cấu trúc từ nguồn thông tin khác văn bản, tiếng nói, mạng xã hội v.v Các vấn đề kĩ thuật trình bày bao gồm thuật tốn xâu, mơ hình hóa ngơn ngữ, mục ngược, ngữ nghĩa véc tơ, áp dụng thuật toán học máy xử lí ngơn ngữ Sinh viên 238 làm quen với ứng dụng cụ thể tìm kiếm thống tin, phân loại văn bản, hệ thống hỏi đáp, tư vấn, chatbot 51 MAT3562, Thị giác máy tính, tín - Học phần tiên quyết: Đại số tuyến tính (MAT2400); Giải tích (MAT2402), Tin học sở (INT1006) - Tóm tắt nội dung: Trình bày kiến thức thị giác máy tính, nguyên lý thiết kế xây dựng hệ thống xử lý ảnh nhận dạng Cơ sở để xác định vấn đề liên quan đến thị giác máy tính, tổng hợp nguyên lý để xây dựng chương trình ứng dụng giải vấn đề đặt 52 MAT3563, Một số vấn đề chọn lọc thị giác máy tính, tín - Học phần tiên quyết: Thị giác máy tính - Tóm tắt nội dung: Nội dung học phần vài chủ đề mục 11 chủ đề lĩnh vực thị giác máy tính 53 MAT3535, Tìm kiếm thơng tin, tín - Học phần tiên quyết: MAT3502, MAT2406 - Tóm tắt nội dung: Các phương pháp tổ chức, tìm kiếm, duyệt, phân loại lọc thông tin hệ thống thông tin cỡ lớn mạng web toàn cầu, thư viện điện tử, tập liệu đa phương tiện Các phương pháp sử dụng máy tìm kiếm Web, việc sử dụng thơng tin lai lịch người dùng để nâng cao kết tìm kiếm Các vấn đề thực tế tính tốn lưu trữ phân tán quản lí khối lượng thơng tin lớn phi tập trung 54 MAT3542, Phát triển ứng dụng Web, tín - Học phần tiên quyết: Đồ án phần mềm (MAT3510) - Tóm tắt nội dung: Chuyên đề bao gồm kiến thức kỹ thuật liên quan đến phát triển ứng dụng dựa web HTML, HTML5, CSS, JavaScript, PHP, MySQL triển khai ứng dụng trên Web Server Chuyên đề biên tập theo modun, bao gồm: tạo trang web, client script, server script, thiết kế sở liệu liên kết sở liệu với trang web, quản trị trang web Sau modun lý thuyết phần triển khai dự án có giám sát trợ giúp giáo viên 239 55 MAT3564, Nhập mơn tương tác người máy, tín - Học phần tiên quyết: Tin học sở (INT1006) - Tóm tắt nội dung: Nhập mơn tương tác người-máy có nội dung: Giới thiệu giao diện tương tác người-máy; Vai trò người máy tính tương tác người-máy; Các phương pháp thiết kế giao diện tương tác người-máy; Đánh giá giao diện tương tác người-máy 56 MAT3565, Nhập môn khai phá tập liệu lớn, tín - Học phần tiên quyết: Cấu trúc liệu thuật toán, Xác suất, Cơ sở liệu - Tóm tắt nội dung: Nội dung khóa học bao trùm kiến thức khai phá liệu thuật tốn học máy để phân tích khối lượng liệu lớn Trong trọng tâm nghiên cứu cơng cụ tạo thuật tốn song song có khả xử lý khối lượng liệu lớn MapReduce Khóa học bao gồm phần hệ thống lập trình MapReduce, khai phá tập mục thường xuyên, tìm kiếm mục tương tự băm LSH, phương pháp phân cụm liệu, rút gọn chiều, PageRank, vấn đề khai phá mạng xã hội, hệ tư vấn, khai phá luồng liệu, quảng cáo thông minh Sinh viên đào tạo kỹ áp dụng kiến thức bản, thuật toán khai phá liệu công cụ MapReduce để phân tích, xử lý khối lượng liệu lớn 57 MAT3539, Mật mã an tồn liệu, tín - Học phần tiên quyết: Tin học sở (INT 1006) - Tóm tắt nội dung: Mật mã an toàn liệu học phần vấn đề mã hóa, bảo mật liệu q trình trao đổi liệu hệ thống thông tin Học phần tập trung giới thiệu vào hệ mật mã đối xứng, mã hóa sử dụng hạ tầng khóa cơng khai, giao thức trao đổi khóa, xác thực ứng dụng 58 MAT3566, Xử lý ảnh 3D, tín - Học phần tiên quyết: Học máy (MAT3533), Thị giác máy tính, Lập trình Python (MAT3522), Lập trình C/C++ (MAT3520) - Tóm tắt nội dung: Hiểu khái niệm biết cách ứng dụng toán xử lý ảnh 3D máy tính Các kiến thức chủ yếu bao gồm: camera phép chiếu; phương pháp xử lý ảnh mức thấp phép lọc, tách biên; phương pháp xử lý mức trung 240 phân đoạn ảnh, dựng ảnh 3D; phương pháp xử lý mức cao nhận dạng đối tượng, nhận dạng cảnh, nhận dạng mặt, phân loại hành động 59 MAT3544, Phân tích thiết kế hệ thống thơng tin, tín - Học phần tiên quyết: Đồ án phần mềm (MAT 3510), Thiết kế đánh giá thuật tốn (MAT 3504) - Tóm tắt nội dung: Trình bày kiến thức bản, công cụ phương pháp xây dựng hệ thống thông tin cách khoa học, không đảm bảo chất lượng mà tiết kiệm nhân lực chi phí kinh tế Nội dung cụ thể bao gồm: vấn đề chung phân tích thiết kế hệ thống thơng tin, UML quy trình phát triển hệ thống thông tin, biểu đồ ca sử dụng, biểu đồ lớp, biểu đồ tương tác hoạt động, biểu đồ cộng tác biểu đồ thành phần 241 C PHỤ LỤC KẾT QUẢ KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC TRONG LĨNH VỰC MT&KHTT Tháng 10/2017, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tiến hành khảo sát tình hình việc làm sinh viên sau tháng tháng tốt nghiệp Kết khảo sát cho thấy 100% sinh viên tốt nghiệp ngành Máy tính khoa học thơng tin có việc làm ngành sau tháng tốt nghiệp Bảng 1: Tình hình điều tra việc làm sinh viên tốt nghiệp sau tháng Chia theo giới tính TT Ngành đào tạo Tổng số SVTN Nam (1) (2) (3) (4) Nữ (5) Tình trạng việc làm Số lượng SVTN Số chưa lượng có SVTN việc có làm việc Tỷ lệ SVTN có việc làm Số lượng SVTN chưa có việc làm học nâng cao làm (6) (7) (8) 242 Không phản hồi (9) (10) Khu vực làm việc Khu Khu Liên vực vực doanh nhà tư nước nước nhân Tự tạo việc làm (11) (14) (12) (13) Chia theo giới tính Khơng phản hồi Tình trạng việc làm Tỷ lệ SVTN có việc làm Khu vực làm việc Số TT Ngành đào tạo Tổng số SVTN Nam (1) (2) (3) (4) Nữ (5) lượng SVTN Số chưa lượng có SVTN việc có làm việc Số lượng SVTN chưa có việc làm học nâng cao làm (6) (7) (8) (9) (10) Khu Khu Liên vực vực doanh nhà tư nước nước nhân Tự tạo việc làm (11) (12) (14) (13) Toán học 51 16 35 25 19 56.8% 17 2 Máy tính & KHTT 32 10 22 29 0 100.0% 23 Vật lý 28 11 17 14 12 53.8% 5 Công nghệ hạt nhân 37 15 22 20 17 54.1% 11 Khoa học vật liệu 21 17 14 70.0% CN Kỹ thuật Hóa học 56 10 46 39 83.0% 23 15 Hóa dược 60 10 50 32 23 58.2% 16 13 243 Chia theo giới tính Khơng phản hồi Tình trạng việc làm Tỷ lệ SVTN có việc làm Khu vực làm việc Số TT Ngành đào tạo Tổng số SVTN Nam (1) (2) Hóa học (3) (4) Nữ (5) lượng SVTN Số chưa lượng có SVTN việc có làm việc Số lượng SVTN chưa có việc làm học nâng cao làm (6) (7) (8) (9) (10) Khu Khu Liên vực vực doanh nhà tư nước nước nhân Tự tạo việc làm (11) (12) (14) (13) 69 20 49 37 20 12 64.9% 10 18 49 46 17 31 35.4% 11 10 Khoa học môi trường 73 13 60 30 35 46.2% 26 11 Khoa học đất 15 13 4 63.6% 12 Sinh học 52 10 42 22 11 13 71.7% 15 13 Công nghệ Sinh học 81 16 65 46 26 66.7% 16 27 Công nghệ Kỹ thuật Mơi trường 244 Chia theo giới tính Khơng phản hồi Tình trạng việc làm Tỷ lệ SVTN có việc làm Khu vực làm việc Số TT Ngành đào tạo Tổng số SVTN Nam (1) (2) (3) (4) Nữ (5) lượng SVTN Số chưa lượng có SVTN việc có làm việc Số lượng SVTN chưa có việc làm học nâng cao làm (6) (7) (8) (9) (10) Khu Khu Liên vực vực doanh nhà tư nước nước nhân Tự tạo việc làm (11) (12) (14) (13) 14 Quản lý đất đai 57 11 46 37 20 64.9% 23 15 Địa lý tự nhiên 23 19 14 60.9% 11 16 Kỹ thuật địa chất 26 20 13 13 50.0% 17 Địa chất 24 20 12 10 54.5% 1 18 QL tài nguyên MT 48 39 18 27 40.0% 11 19 Hải dương học 36 31 18 9 66.7% 11 20 Khí tượng học 37 10 27 15 78.6% 11 245 Chia theo giới tính Khơng phản hồi Tình trạng việc làm Tỷ lệ SVTN có việc làm Khu vực làm việc Số TT Ngành đào tạo Tổng số SVTN Nam (1) (2) 21 Thủy văn Tổng số (3) (4) Nữ (5) lượng SVTN Số chưa lượng có SVTN việc có làm việc Số lượng SVTN chưa có việc làm học nâng cao làm (6) (7) (8) (9) (10) 25 20 10 13 900 194 706 469 25 321 85 246 45.8% Khu Khu Liên vực vực doanh nhà tư nước nước nhân Tự tạo việc làm (11) (12) (14) 83 290 80 16 (13)
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC THU HỌC PHÍ THEO CHI PHÍ ĐÀO TẠO VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÁP ỨNG THÔNG TƯ 23/2014/TT-BGDĐT CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC THU HỌC PHÍ THEO CHI PHÍ ĐÀO TẠO VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÁP ỨNG THÔNG TƯ 23/2014/TT-BGDĐT CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn