Bộ đề trắc nghiệm-Đáp án số 118 môn Hóa

7 240 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/08/2013, 09:10

Bài : 24152 Nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm là: Chọn một đáp án dưới đây A. quặng đôlômit. B. quặng pirit. C. quặng boxit. D. quặng manhetit. Đáp án là : (C) Bài : 24151 Trung hòa 6,0 gam một axit cacboxylic no đơn chức, mạch hở cần dùng 100 ml dung dịch . Công thức cấu tạo của axit là ( ) Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 14296 Muối ăn ở thể rắn là Chọn một đáp án dưới đây A. Các phân tử NaCl. B. Các ion Na+ và Cl-. C. Các tinh thể hình lập phương, trong đó các ion Na+ và Cl- được phân bố luân phiên đều đặn trên mỗi đỉnh. D. Các tinh thể hình lập phương, trong đó các ion Na+ và Cl- được phân bố luân phiên đều đặn thành từng phân tử riêng rẽ. Bài : 14295 Liên kết hóa học trong NaCl được hình thành là do Chọn một đáp án dưới đây A. hai hạt nhân nguyên tử hút electron rất mạnh. B. mỗi nguyên tử Na và Cl góp chung 1 electron. C. mỗi nguyên tử đó nhường hoặc thu electron để trở thành các ion trái dấu hút nhau. D. Na Na+ + e; Cl + e Cl-; Na+ + Cl- NaCl. Bài : 11604 Cho 4,48 lít khí CO (ở đktc) từ từ đi qua ống sứ nung nóng đựng 8 gam một oxit sắt đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn . Khí thu được sau phản ứng có tỉ khối so với hiđro bằng 20. Công thức của oxit sắt và phần trăm thể tích của khí CO 2 trong hỗn hợp khí sau phản ứng là (Cho H = 1; C = 12; O = 16; Fe = 56) Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 11603 Để khử ion Fe 3+ trong dung dịch thành ion Fe 2+ có thể dùng một lượng dư Chọn một đáp án dưới đây A. kim loại Ba. B. kim loại Ag. C. kim loại Mg. D. kim loại Cu. Đáp án là : (D) Bài : 11602 Cho đồ phản ứng: NaCl → (X) → NaHCO 3 → (Y) → NaNO 3 . X và Y có thể là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 11601 Chỉ dùng Cu(OH) 2 có thể phân biệt được tất cả các dung dịch riêng biệt sau: Chọn một đáp án dưới đây A. glucozơ , lòng trắng trứng, glixerin (glixerol), rượu (ancol) etylic. B. glucozơ, mantozơ, glixerin (glixerol), anđehit axetic. C. lòng trắng trứng, glucozơ, fructozơ, glixerin (glixerol) D. saccarozơ, glixerin (glixerol), anđehit axetic, rượu (ancol) etylic Đáp án là : (A) Bài : 11600 Cho hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch axit H 2 SO 4 đặc, nóng đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và một phần Fe không tan. Chất tan có trong dung dịch Y là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 11599 Khi cho 100ml dung dịch KOH 1M vào 100ml dung dịch HCl thu được dung dịch có chứa 6,525 gam chất tan. Nồng độ mol (hoặc mol/l) của HCl trong dung dịch đã dùng là (Cho H = 1; O = 16; Cl = 35,5; K = 39) Chọn một đáp án dưới đây A. 0,75M. B. 0,25M C. 0,5M. D. 1M. Đáp án là : (C) Bài : 11598 Trong số các dung dịch: Na 2 CO 3 , KCl, CH 3 COONa, NH 4 Cl, NaHSO 4 , C 6 H 5 ONa, những dung dịch có pH > 7 là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 11597 Trong tự nhiên, nguyên tố đồng có hai đồng vị là và . Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Thành phần phần trăm tổng số nguyên tử của đồng vị là. Chọn một đáp án dưới đây A. 27%. B. 73%. C. 50%. D. 54%. Đáp án là : (B) Bài : 11596 Trong công nghiệp, natri hiđroxit được sản xuất bằng phương pháp Chọn một đáp án dưới đây A. điện phân dung dịch NaCl, không có màng ngăn điện cực. B. điện phân dung dịch NaCl, có màng ngăn điện cực. C. điện phân NaCl nóng chảy. D. điện phân dung dịch NaNO3, không có màng ngăn điện cực. Đáp án là : (B) Bài : 11595 Có bao nhiêu rượu (ancol ) bậc 2, no, đơn chức, mạch hở là đồng phân cấu tạo của nhau mà phân tử của chúng có phần trăm khối lượng cacbon bằng 68,18%? ( Cho H = 1; C = 12; O = 16) Chọn một đáp án dưới đây A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Đáp án là : (B) Bài : 11594 Polime dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ (plexiglas) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 11593 Cho hỗn hợp hai anken đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng với nước (có H 2 SO 4 làm xúc tác) thu được hỗn hợp Z gồm hai rượu (ancol) X và Y. Đốt cháy hoàn toàn 1,06 gam hỗn hợp Z sau đó hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào 2 lít dung dịch NaOH 0,1M thu được dung dịch T trong đó nồng độ của NaOH bằng 0,05M. Công thức cấu tạo thu gọn của X và Y là (Cho: H = 1; C = 12; O = 16; thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể) Chọn một đáp án dưới đây A. và . B. và . C. và . D. và . Đáp án là : (A) Bài : 11592 SO 2 luôn thể hiện tính khử trong các phản ứng với Chọn một đáp án dưới đây A. dung dịch , dung dịch . B. , nước . C. , nước , dung dịch . D. dung dịch , nước . Đáp án là : (C) Bài : 11591 Để khử ion Cu 2+ trong dung dịch CuSO 4 có thể dùng kim loại Chọn một đáp án dưới đây A. Fe B. Na C. Ba D. K Đáp án là : (A) Bài : 11590 Cho 2,9 gam một anđehit phản ứng hoàn toàn với lượng dư AgNO 3 (hoặc Ag 2 O) trong dung dịch NH 3 thu được 21,6 gam Ag. Công thức cấu tạo thu gọn của anđehit là (Cho H = 1; C = 12; O = 16; Ag=108) Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 11589 Thêm m gam kali vào 300ml dung dịch chứa Ba(OH) 2 0,1M và NaOH 0,1M thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch X vào 200ml dung dịch Al 2 (SO 4 ) 3 0,1M thu được kết tủa Y. Để thu được lượng kết tủa Y lớn nhất thì giá trị của m là (Cho H = 1; O = 16; Na = 23; S = 32; K = 39; Ba = 137) Chọn một đáp án dưới đây A. 1,17. B. 1,71. C. 1,95. D. 1,59. Đáp án là : (A) . tạo của axit là ( ) Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 14296 Muối ăn ở thể rắn là Chọn một đáp án dưới đây A. Các phân tử NaCl một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 11603 Để khử ion Fe 3+ trong dung dịch thành ion Fe 2+ có thể dùng một lượng dư Chọn một đáp án dưới
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề trắc nghiệm-Đáp án số 118 môn Hóa, Bộ đề trắc nghiệm-Đáp án số 118 môn Hóa, Bộ đề trắc nghiệm-Đáp án số 118 môn Hóa

Từ khóa liên quan