CÂY NHỊ PHÂN TÌM KIẾM CÂN BẰNG

16 106 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 13:14

NÖI DUNG ■ CÄY NHj PHÄN TIM KIEM CÄN BANG I Định nghĩa Cây nhị phân tìm kỉếm cân ỉà mà tạì mỗỉ nút độ cao trái phảỉ chênh ỉệch không môt 44 Tổ chức liệu ■ Chỉ số cân = độ lệch trái phải nút Các giá trị hỢp lệ : - CSCB(p) = « cao phải (p) - CSCB(p) = cao phải (p) - CSCB(p) = -1 cao phải (p) ĐỘ cao trái (p) = ĐỘ ĐỘ cao trái (p) < ĐỘ ĐỘ cao trái (p) > ĐỘ TỔ chức liệu(tt) typedef struct tagAVLNode thuật giải char { balFactor; //chỉ sô cản Data key; struct tagAVLNode* pLeft; struct tagAVLNode* pRight; }AVLNode; typedef AVLNode*AVLT ree; cấu trúc d liu v thut gii C O rH ỗ CQ _ ỗ -G r* Qj ©>■0 Ể □ G □ (G Q o uac iruong nọp m can oang ao cấu trúc liệu thuật giải lệch phải Các thao tác cân ^ K h i th ê m hay xoá nút cây, cĩ thể làm cho tính cân bằng, ta phải tiến hành cân lại Cây có khả cân thay đổi chiều cao: - Lệch nhánh trái, thêm bên trái ■ - ' Lệch nhánh phải, thêm bên phải - Lệch nhánh trái, hủy bên phải - Lệch nhánh phải, hủy bên trái Cân lại : tìm cách bố trí lại cho chiều cao cân đối: - Kéo nhánh cao bù cho nhánh thấp - Phải bảo đảm Nhị phân tìm kiếm Các trường hợp cân lệch trái 1.1 Cây T lệch trái, trái TI T lệch trái ■ Các trường hợp cân lệch trái Cây T lệch trái, trái TI T không lệch Các trường hợp cân lệch trái Cây T lệch trái, trái TI T lệch phải Các trường hợp cân lệch phải 1.1 Cây T lệch phải, phải TI T lệch phải Các trường hợp cân lệch phải Cây T lệch phải, phải TI T không lệch uac truong nọp m can oang ao cấu trúc liệu thuật giải ' H L V T » !'■[ H i I -i n ■ ■ lệch phải Il I I I M n > ! ôIIIô T l oÉẩV/ỉ rh Thêm nút Thêm bình thường trường hỢp NPTK Nếu tăng trưởng chiếu cao: - Lần ngược gốc để phát nút bị cân - Tiến hành cân lại nút thao tác cân thích hỢp Việc cân lai cẩn thưc hiên lẩn nơi cân ■ o ■ ■ ■ Hủy nút • Hủy bình thường trường hợp NPTK • Nếu giảm chiều cao: - Lần ngược gốc để phát nút bị cân - Tiến hành cân lại nút thao tác cân thích hợp -T iế p tục lần ngược lên nút cha • Việc cân lại co thể lan truyền lên tận gốc ... phải, hủy bên trái Cân lại : tìm cách bố trí lại cho chiều cao cân đối: - Kéo nhánh cao bù cho nhánh thấp - Phải bảo đảm Nhị phân tìm kiếm Các trường hợp cân lệch trái 1.1 Cây T lệch trái, trái... trúc liệu thuật giải lệch phải Các thao tác cân ^ K h i th ê m hay xoá nút cây, cĩ thể làm cho tính cân bằng, ta phải tiến hành cân lại Cây có khả cân thay đổi chiều cao: - Lệch nhánh trái, thêm...Định nghĩa Cây nhị phân tìm kỉếm cân ỉà mà tạì mỗỉ nút độ cao trái phảỉ chênh ỉệch không môt 44 Tổ chức liệu ■ Chỉ số cân = độ lệch trái phải nút Các giá trị hỢp
- Xem thêm -

Xem thêm: CÂY NHỊ PHÂN TÌM KIẾM CÂN BẰNG, CÂY NHỊ PHÂN TÌM KIẾM CÂN BẰNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn