CÁC VĂN BẢN, QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

54 76 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 12:25

PHẦN II CÁC VĂN BẢN, QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN A QUY ĐỊNH CHUẨN ĐẦU RA CỦA 16 CHUYÊN NGÀNH VÀ QUY ĐỊNH CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH, CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC I QUY ĐỊNH CHUẨN ĐẦU RA CỦA 16 CHUYÊN NGÀNH Căn vào định số 01/QĐ-ĐHKTQD ngày 03/01/2017 Hiệu trưởng Đại học Kinh tế Quốc dân việc ban hành chuẩn đầu 39 ngành/chương trình đào tạo trình độ đại học, hình thức đào tạo quy Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có: 22 ngành đào tạo, 02 chương trình đào tạo tiên tiến, 08 chương trình đào tạo chất lượng cao, 07 chương trình đào tạo định hướng dứng dụng (POHE), 02 chương trình đào tạo tiếng Anh Cụ thể chuẩn đầu chuyên ngành đề nghị truy cập vào đường Linhk để biết chi tiết: http://neu.edu.vn/vi/ba-congkhai/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-chuan-dau-ra-nganh-chuongtrinh-dao-tao-trinh-do-dai-hoc-hinh-thuc-dao-tao-chinh-quy-cuatruong-dai-hoc-kinh-te-quoc-dan II QUY ĐỊNH CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH (Trích Quyết định số 101/QĐ-ĐHKTQD V/v ban hành quy định học kiểm tra chuẩn đầu tiếng anh trình độ đại học hệ quy, đào tạo hệ thống tín trường Đại học Kinh tế Quốc dân ngày 24/01/2017), Quyết định chuẩn đầu ngoại ngữ trình độ đại học, hình thức đào tạo quy sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân, cụ thể: TT Ngành/Chương trình Tiếng Anh Tiếng Pháp/Trung Ngôn ngữ Anh IELTS 6.5 A2 (HSK, DELF) Các chương trình tiên tiến IELTS 6.5 E-BBA; E-PMP IELTS 6.0 Các chương trình chất lượng cao IELTS 6.0 Các chương trình POHE IELTS 6.0 A2 (HSK, DELF) Các ngành khác IELTS 5.5 III CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (Theo Quyết định số 777/QĐ-ĐHKTQD V/v ban hành chuẩn đầu tin học trình độ đại học hệ quy, đào tạo hệ thống tín trường Đại học Kinh tế Quốc dân ngày 05/6/2017) PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG - Áp dụng sinh viên hệ đại học quy, sinh viên chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, POHE; Chương trình EPMP, Chương trình E-BBA, đào tạo theo hệ thống tín Trường Đại học Kinh tế quốc dân - Không áp dụng sinh viên ngành Hệ thống thông tin quản lý ngành Khoa học máy tính - Áp dụng từ khóa 59, tuyển sinh năm 2017 CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC ÁP DỤNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN Sinh viên trước xét tố t nghiê ̣p phải đa ̣t chứng chứng tin học sau đây: 2.1 Chứng tin học quốc tế IC3 (Internet and Computing Core Certification) Là chuẩn quốc tế sử dụng máy tính Internet tổ chức Certiport Mỹ cấp IC3 chuẩn hóa kiến thức công nghệ thông tin việc sử dụng máy tính Internet cách có tảng, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu trình hội nhập tồn cầu hóa Đảm bảo yêu cầu trình độ kỹ sử dụng công nghệ thông tin thời đại công nghệ số Để cấp chứng IC3, thí sinh phải thi đạt nội dung: Máy tính bản, Phần mềm máy tính Kết nối trực tuyến Cấp độ đánh giá thang điểm IC3 TT Phần thi Điểm tối đa Điểm đạt Máy tính 1000 650 Phần mềm máy tính 1000 720 Kết nối trực tuyến 1000 620 (Mô tả chi tiết phần phụ lục 1, chi tiết trùy cập vào đường LINK đây: http://neu.edu.vn/vi/ba-cong-khai/quyet-dinh-ve-viecban-hanh-chuan-dau-ra-ve-tin-hoc-trinh-do-dai-hoc-hinh-thucdao-tao-chinh-quy-cua-truong-dai-hoc-kinh-te-quoc-dan) 2.2 Chứng tin học quốc tế ICDL (phần bản) ICDL từ viết tắt “International Computer Driving Licence” – Bộ chứng kỹ sử dụng công nghệ thông tin (CNTT) quốc tế - tên gọi phạm vi quốc tế chứng chuẩn châu Âu ECDL (European Computer Driving Licence), sau ECDL phổ biến công nhận rộng rãi nước châu Âu ICDL thước đo tiêu chuẩn quốc tế đánh giá cách chuẩn xác hiệu kỹ sử dụng máy tính trình độ CNTT người thi xây dựng, phát triển chuyên gia khảo thí hàng đầu giới khoa học, giới doanh nghiệp thuộc lĩnh vực CNTT châu Âu giới ICDL chứng tin học phổ cập giới, công nhận sử dụng tại: 150 quốc gia, 41 ngôn ngữ, 24.000 trung tâm ICDL, 15 triệu thí sinh tham dự ICDL triển khai, tổ chức vận hành thi thống phạm vi toàn giới sở Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 Thường xuyên cập nhật phát triển bám sát thay đổi trình độ kỹ thuật ngành CNTT nhu cầu thị trường ICDL thước đo độc lập, khách quan: xây dựng theo tiêu chí độc lập để đánh giá khách quan kỹ năng, trình độ CNTT thí sinh mà khơng phụ thuộc vào môi trường hay hệ điều hành cụ thể Microsoft, Linux hay Mac OS…Giúp cho việc dạy, học thi đánh giá linh hoạt (Mô tả chi tiết phần phụ lục 2, chi tiết trùy cập vào đường LINK đây: http://neu.edu.vn/vi/ba-cong-khai/quyet-dinh-ve-viecban-hanh-chuan-dau-ra-ve-tin-hoc-trinh-do-dai-hoc-hinh-thucdao-tao-chinh-quy-cua-truong-dai-hoc-kinh-te-quoc-dan) 2.3 Chứng tin học quốc tế MOS MOS (Microsoft Office Specialist) thi đánh giá kỹ tin học văn phòng sử dụng rộng rãi giới với 01 triệu thi tổ chức hàng năm Đây chứng Microsoft cấp nhằm công nhận mức độ hiểu biết khả sử dụng cá nhân ứng dụng văn phòng Microsoft như: Word, Excel, Powerpoint, Acess, Outlook Mỗi thi chứng độc lập, đó, thí sinh lấy chứng riêng lẻ như: chứng Microsoft Office Excel 2007, chứng Microsoft Office Power Point 2010… MOS chứng xác nhận kỹ sử dụng phần mềm tin học văn phòng Microsoft Office Microsoft trực tiếp cấp chứng Yêu cầu sinh viên phải có chứng tin học quốc tế MOS đây: Phần thi MOS Word MOS Excel 1000 700 MOS PPT 1000 700 TT Điểm tối đa 1000 Điểm đạt 700 (Mô tả chi tiết phần phụ lục 3, chi tiết trùy cập vào đường LINK đây: http://neu.edu.vn/vi/ba-cong-khai/quyet-dinh-ve-viecban-hanh-chuan-dau-ra-ve-tin-hoc-trinh-do-dai-hoc-hinh-thucdao-tao-chinh-quy-cua-truong-dai-hoc-kinh-te-quoc-dan) 2.4 Chứng tin học Ứng dụng công nghệ thông tin Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cấp Là chứng hệ thống giáo dục quốc dân nhằm xác nhận trình độ, lực sử dụng công nghệ thông tin theo Chuẩn kỹ sử dụng công nghệ thông tin quy định Thông tư số 03/2014/TTBTTTT ngày 11/03/2014 Chứng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức thi cấp theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT - BGDĐT - BTTTT ngày 21/06/2016 (Mô tả chi tiết phần phụ lục 4, chi tiết trùy cập vào đường LINK đây: http://neu.edu.vn/vi/ba-cong-khai/quyet-dinh-ve-viecban-hanh-chuan-dau-ra-ve-tin-hoc-trinh-do-dai-hoc-hinh-thucdao-tao-chinh-quy-cua-truong-dai-hoc-kinh-te-quoc-dan) Lộ trình thực - Áp dụng từ khóa 59, tuyển sinh năm 2017 - Từ khóa 61, tuyển sinh năm 2019 trở đi, không sử dụng chứng tin học Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cấp (mục 2.4) Quy định việc học, kiểm tra chuẩn đầu tin học - Nhà trường xây dựng quy định cụ thể việc học kiểm tra chuẩn đầu tin học - Sinh viên có chứng tin học quốc tế (mục 2.1, 2.2, 2.3) hiệu lực xét miễn học, miễn thi quy đổi điểm cho học phần Tin học đại cương chương trình đào tạo hành Trường Đại học Kinh tế Quốc dân B TỔ CHỨC ĐÀO TẠO I CÁC LOẠI HỌC PHẦN (Trích khoản điều chương Quy chế 1212 “Quy định đào tạo đại học quy theo học chế tín Trường Đại học Kinh tế Quốc dân”) a) Học phần bắt buộc: học phần chứa đựng nội dung kiến thức yếu Chương trình đào tạo ngành, chuyên ngành đào tạo mà tất sinh viên thuộc ngành hay chuyên ngành đào tạo phải tích luỹ b) Học phần tự chọn chứa đựng nội dung kiến thức cần thiết sinh viên tự chọn sở (1) tự chọn theo hướng dẫn Trường nhằm đa dạng hố hướng chun mơn; (2) tự chọn tuỳ ý (trong học phần Trường thông báo giảng dạy học kỳ) nhằm tích luỹ đủ số học phần quy định chương trình Có hai loại học phần tự chọn: - Học phần tự chọn bắt buộc: học phần chứa đựng mảng nội dung yếu Chương trình đào tạo ngành, chuyên ngành đào tạo, mà sinh viên bắt buộc phải chọn số lượng xác định số nhiều học phần tương đương quy định cho ngành đó; - Học phần tự chọn tùy ý: học phần sinh viên tự đăng ký học hay khơng tùy theo nguyện vọng; kết học phần tự chọn tùy ý khơng tính vào điểm trung bình chung học kỳ, năm học điểm trung bình chung tích lũy sinh viên Sinh viên có nhu cầu cấp chứng nhận hoàn thành học phần Sinh viên phải nộp học phí lệ phí theo quy định c) Học phần tiên quyết: học phần A học phần tiên học phần B sinh viên muốn đăng ký học học phần B phải đăng ký học xong học phần A; d) Học phần tương đương học phần thay thế: - Học phần tương đương hay nhóm học phần thuộc chương trình đào tạo ngành khác đào tạo trường, phép tích lũy để thay cho hay nhóm học phần chương trình đào tạo ngành, chuyên ngành Học phần tương đương phải có nội dung giống 80% có số tín tương đương lớn so với học phần xem xét; - Học phần thay sử dụng thay cho học phần có chương trình đào tạo khơng tổ chức giảng dạy học phần tự chọn thay cho học phần tự chọn khác mà sinh viên thi không đạt kết (bị điểm F) Các học phần tương đương hay nhóm học phần tương đương thay Trưởng Khoa, Viện trưởng đề xuất học phần bổ sung cho chương trình đào tạo trình thực Học phần tương đương thay áp dụng cho tất khóa, ngành áp dụng hạn chế cho số khóa, ngành Đăng ký khối lượng học tập rút bớt học phần đăng ký (Theo điều 10, chương Quy chế 1212 “Quy định đào tạo đại học quy theo học chế tín Trường Đại học Kinh tế Quốc dân”) Khối lượng học tập mà sinh viên phải đăng ký quy định sau: a) Học kỳ học kỳ 2: Tối thiểu 12 tín tối đa 25 tín chỉ; b) Học kỳ hè: Tối đa: 10 tín chỉ; khơng quy định khối lượng học tập tối thiểu sinh viên học kỳ 2 Khối lượng học tập tối thiểu học kỳ không áp dụng trường hợp sau: a) Tổng số tín chưa tích lũy khối lượng học tập tối thiểu; b) Khơng có lớp học phần mà sinh viên muốn đăng ký học Thời gian đăng ký: Trường tổ chức cho sinh viên đăng ký học muộn tuần trước thời điểm bắt đầu học kỳ Phương thức đăng ký a) Đăng ký mặc định: Phương thức đăng ký, vào kế hoạch dự kiến chương trình đào tạo, đơn vị quản lý đào tạo đăng ký mặc định học phần bắt buộc cho sinh viên; sinh viên có trách nhiệm vào tài khoản cá nhân để kiểm tra tự điều chỉnh đăng ký tuần đầu theo lịch đăng ký tín thơng báo mạng quản lý đào tạo Căn vào điều kiện giảng viên, giảng đường học kỳ, Nhà trường ưu tiên đăng ký học cho sinh viên lớp sinh viên học lớp học phần học phần bắt buộc b) Sinh viên tự đăng ký Sinh viên dùng tài khoản cá nhân để tự đăng ký học phần qua mạng Internet; đăng ký phiếu; kết hợp hai hình thức Sinh viên phải thực lịch đăng ký học tập học phần theo quy định Trường đối tượng cụ thể Căn vào điều kiện cụ thể học kỳ, học phần, Nhà trường thơng báo phương thức hình thức đăng ký học phần trước đợt đăng ký Rút bớt học phần đăng ký Trong vòng tuần kể từ ngày bắt đầu học kỳ, sinh viên phép rút bớt học phần đảm bảo số tín tối thiểu quy mơ lớp (quy định khoản Điề u văn này) Những học phần khơng bị tính học phí Sau thời hạn trên, sinh viên có nhu cầu rút bớt học phần đăng ký, phải viết đơn xin rút học phần (có mẫu kèm theo), có ý kiến cố vấn học tập nộp phòng Quản lý đào tạo Những học phần bị tính 100% học phí học phần Trong trường hợp sinh viên có định nghỉ học tạm thời dài hạn, Nhà trường hủy toàn kết đăng ký học học kỳ Trong tất trường hợp lại, sinh viên không lên lớp học tập, Trường coi sinh viên tự ý bỏ học; trường hợp này, sinh viên bị tính học phí nhận điểm (không) học phần Trường hợp sinh viên không đăng ký đủ khối lượng học tập tối thiểu khơng có lý đáng, Nhà trường cảnh báo sinh viên buộc sinh viên tạm dừng học tập thấy cần thiết 1.1 QUY TRÌNH QUẢN LÝ TÀI KHOẢN (account) Mỗi sinh viên nhập học, cấp 01 tài khoản Tài khoản sinh viên liên quan trực tiếp đến trình đăng ký học, số học phí phải đóng, điểm thi, số tín sinh viên tích lũy Do đó, sinh viên cần quản lý tốt tài khoản mật Cách thực sau: Khi đặt hay đổi mật khẩu, cần tắt gõ tiếng Việt (Vietkey Unikey) Nên đặt mật gồm số (giống mật thẻ ATM ngân hàng) Sau đặt xong mật khẩu, cần khai báo địa email mục Đăng ký địa email, để sau này, có qn mật vào mục Quên mật khẩu, nhập Mã sinh viên Địa e-mail, hệ thống trả mật địa email khai báo Từ hình đăng ký địa e-mail, chọn chức Đăng ký địa email bên trái hình Ghi lại mật địa email vào sổ Thường xuyên đăng nhập vào hệ thống QLĐT (ít lần / tuần) Tuyệt đối không cho người khác biết mật Lưu ý: Rất nhiều sinh viên nhờ bạn đăng ký hộ tín chỉ, sau khơng biết bạn đổi mật Những trường hợp này, sinh viên bị kỷ luật hạ hạnh kiểm 10 điểm học phần thứ i, theo thang điểm 4; ni số tín học phần thứ i; n tổng số học phần III THỰC TẬP CUỐI KHĨA, XÉT VÀ CƠNG NHẬN TỐT NGHIỆP Thực tập cuối khoá viết chuyên đề thực tập (Theo Điều 29, chương Quy chế 1212 “Quy định đào tạo đại học quy theo học chế tín Trường Đại học Kinh tế Quốc dân”) Tất sinh viên phải đăng ký nghiên cứu viết chuyên đề thực tập đăng ký làm đồ án tốt nghiệp; Điều kiện để sinh viên thực tập, viết chuyên đề thực tập làm đồ án tốt nghiệp: a) Tích lũy 75% tở ng sớ tín chương trình đào tạo; b) Thỏa mãn điề u kiê ̣n tiên quyế t của ho ̣c phầ n chuyên đề thực tâ ̣p; c) Đang thời gian tối đa hồn thành chương trình theo quy định; d) Khơng bị truy cứu trách nhiệm hình khơng thời gian bị kỷ luật mức đình học tập e) Hồn thành đầy đủ nghĩa vụ học phí theo quy định Trường Thời gian đăng ký thực tập viết chuyên đề thực tập, làm đồ án tốt nghiệp: a) Mỗi năm, Trường xét cho sinh viên đủ điều kiện đăng ký thực tập viết chuyên đề thực tập làm đồ án tốt nghiệp theo đợt: Tháng 01 tháng 07; b) Thời gian thực tập 15 tuần, ngồi 01 tuần chuẩn bị 40 tuần phân công giảng viên hướng dẫn mời chuyên gia đầu ngành báo cáo chuyên đề cho sinh viên - Sinh viên đủ điều kiện, làm đơn đăng ký thực tập Trưởng Khoa, Viện trưởng Quản lý sinh viên xét danh sách sinh viên đủ điều kiện thực tập gửi báo cáo Trường (qua Phòng Quản lý đào tạo) - Trưởng Khoa, Viện trưởng Quản lý sinh viên kế hoạch Trường, ban hành Quy định cụ thể kế hoạch đợt thực tập, thời gian nộp chuyên đề tổ chức kiểm tra thực kế hoạch đơn vị mình; tổ chức cho sinh viên đăng ký thực tập tuần đầu đợt thực tập; tổ chức báo cáo chuyên đề cho sinh viên; - Trưởng Khoa, Viện trưởng Quản lý sinh viên chủ tri,̀ thố ng nhấ t với các Trưởng Bô ̣ môn phân công giảng viên đạo thực tập, hướng dẫn làm đồ án, chuyên đề thực tập Các giai đoạn thực tập Tuỳ theo đặc điểm ngành, chuyên ngành đào tạo Trưởng khoa, Viện trưởng tổ chức cho sinh viên thực tập thành giai đoạn: Thực tập tổng hợp thực tập chuyên đề Hai giai đoạn liên tục tách rời Đối với số ngành, chuyên ngành đặc thù Du lịch Khách sạn, Kinh tế Quản lý Môi trường, Quảng cáo Trưởng Khoa tổ chức cho sinh viên khảo sát thực tế sở thay cho thực tập tổng hợp Địa điểm thực tập Trưởng Khoa, Viện trưởng quy định cụ thể việc sinh viên phải có không cần địa điểm thực tập tùy vào đặc thù ngành, chuyên ngành yêu cầu nội dung chuyên đề thực tập Trường hợp sinh viên có địa điểm thực tập cố định kết thúc đợt thực tập phải có xác nhận sở thực tập 41 Kết cấu chuyên đề thực tập Trưởng Khoa, Viện trưởng chuyên ngành quy định kết cấu chuyên đề thực tập, số trang chuyên đề thực tập không 30 trang không kể phu ̣ lu ̣c Chuyên đề thực tập phải trình bày theo phơng chữ Times New Roman cỡ chữ 13, cách dòng 1,3; kiểu gõ (bảng mã Unicode); kić h thước lề 25mm; lề trái 35mm; lề phải 25mm Giảng viên hướng dẫn sinh viên thực tập, viết chuyên đề thực tập a) Giảng viên hướng dẫn sinh viên thực tập phải thỏa mãn điều kiện sau: Đã giảng dạy học phần chun ngành từ năm trở lên; có trình độ thạc sỹ tiến sỹ chuyên ngành Giảng viên kiêm giảng, cán quản lý, nghiên cứu sinh trường mời hướng dẫn chuyên đề thực tập phải đáp ứng điều kiện quy định này; b) Mỗi giảng viên hướng dẫn không 15 chuyên đề thực tập đợt thực tập Quy trình hướng dẫn sinh viên Giảng viên hướng dẫn sinh viên thực tập, hướng dẫn sinh viên viết chuyên đề thực tập làm đồ án theo bước sau đây: - Hướng dẫn sinh viên, nhóm sinh viên lựa chọn đăng ký đề tài nghiên cứu, khuyến khích sinh viên nhóm sinh viên nghiên cứu đề tài khoa học gắn với thực tập; - Duyệt đề cương sơ đề cương chi tiết; - Hướng dẫn sinh viên thu thập số liệu, tài liệu tham khảo, tình hình xử lý số liệu tình hình phục vụ cho việc viết chuyên đề thực tập, làm đồ án; 42 - Viết thảo; - Sửa thảo; - Hoàn thiện đồ án, chuyên đề thực tập; - Chấm đồ án, chuyên đề thực tập; - Phối hợp tra đồ án, chuyên đề thực tập Chấm đồ án, chuyên đề thực tập a) Trưởng Bộ môn phân công giảng viên chấm đồ án, chuyên đề thực tập, có giảng viên hướng dẫn; b) Điểm đồ án, chuyên đề thực tập bao gồm phần: Điểm báo cáo thực tập tổng hợp điểm đồ án, chuyên đề thực tập Điểm báo cáo thực tâ ̣p tổ ng hơ ̣p (nế u có) không vượt 30% điểm đồ án, chuyên đề thực tập; c) Điểm đồ án, chuyên đề thực tập điểm trung bình cộng điểm giảng viên hướng dẫn điểm người chấm thứ Điểm đồ án, chuyên đề thực tập chấm theo thang điểm 10, lấy lẻ đến 01 chữ số thập phân; d) Kết chấm đồ án, chuyên đề thực tập công bố chậm tuần lễ, kể từ ngày sinh viên nộp đồ án, chuyên đề thực tập; đ) Điểm đồ án, chuyên đề thực tập tính vào điểm Trung bình chung tích lũy sinh viên tồn khoá học; e) Sinh viên thuộc trường hợp sau phải nhận điểm 0, phải đăng ký thực tập lại nộp học phí theo quy định Trường: - Nộp chuyên đề, đồ án chậm so với thời gian quy định Khoa, Viện; 43 - Không thực việc viết đề cương sơ bộ, đề cương chi tiết, thảo chuyên đề thực tập theo hướng dẫn giảng viên, không gặp giáo viên q trình thực tập; g) Trưởng Bơ ̣ mơn ký tên vào Bảng điểm chuyên đề, đồ án thực tập; photocopy 01 để nhập điểm lưu trữ; đồng thời nộp bảng điểm gốc cho Phòng Quản lý đào tạo; h) Chế độ chấm chuyên đề thực tập, đồ án, theo quy định Quy chế thu chi nội 10 Kéo dài thời gian thực tập thời gian viết chuyên đề thực tập Trường hợp có lý đáng, khơng thể hồn thành thực tập, viết chuyên đề thực tập thời gian quy định ban đầu, sinh viên phải kịp thời báo cáo với giáo viên hướng dẫn, Trưởng Khoa, Viện để kéo dài thời gian thực tập, viết chuyên đề thực tập Trưởng Khoa, Viện xem xét đề nghị sinh viên, giáo viên hướng dẫn thông báo với Nhà trường (qua Phòng Quản lý đào tạo) Thời gian kéo dài không tuần Điều kiện xét tốt nghiệp cơng nhận tốt nghiệp (Trích Điều 30, chương Quy chế 1212 “Quy định đào tạo đại học quy theo học chế tín Trường Đại học Kinh tế Quốc dân”) Sinh viên trường xét cơng nhận tốt nghiệp có đủ điều kiện sau: a) Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp khơng bị truy cứu trách nhiệm hình khơng thời gian bị kỷ luật mức đình học tập b) Tích lũy đủ số học phần quy định cho chương trình đào tạo; c) Điểm trung bình chung tích lũy tồn khóa học đạt điểm từ 2,00 trở lên (theo thang điểm 4); 44 d) Có chứng giáo dục quốc phòng giáo dục thể chất; đ) Hồn thành việc học tập trị đầu khoá cấp chứng Trường; e) Hoàn thành nghiã vu ̣ học phí, lê ̣ phí theo quy định Trường; g) Có đơn gửi Phòng đào tạo đề nghị xét tốt nghiệp trường hợp đủ điều kiện tốt nghiệp sớm muộn so với thời gian thiết kế khoá học Thời điểm xét tốt nghiệp Hàng năm, Nhà trường xét tốt nghiệp cho sinh viên đủ điều kiều kiện tốt nghiệp 03 đợt: Đợt vào tháng 3, đợt vào tháng đợt vào tháng 10 Hô ̣i đồ ng xét tố t nghiê ̣p cấ p Khoa, Viê ̣n bao gồ m Chủ tich ̣ Hô ̣i đồ ng: Trưởng Khoa, Viện trưởng hoă ̣c Phó Trưởng Khoa, Phó Viện trưởng ủy quyề n; Ủ y viên Hơ ̣i đờ ng: Phó Trưởng Khoa, Phó Viện trưởng, các Trưởng Bô ̣ môn thuô ̣c Khoa, Viện, Chánh văn phòng Viện và Trơ ̣ lý đào ta ̣o Hội đồng xét tốt nghiệp Khoa, Viê ̣n ho ̣p xét và đề nghị Hội đồng xét tốt nghiệp Nhà trường xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đủ điề u kiê ̣n theo quy định khoản Điều Hội đồng xét tốt nghiệp cấ p Trường Hiệu trưởng làm Chủ tịch, Phó Hiệu trưởng làm Phó Chủ tịch Hội đồng; Trưởng phòng Quản lý đào tạo làm Uỷ viên Thường trực Hội đồng; Trưởng Khoa, Viện trưởng Quản lý sinh viên có sinh viên tốt nghiệp, Trưởng Phòng có liên quan Trưởng Trạm y tế Uỷ viên Hội đồng Hiệu trưởng ký Quyết định công nhận tốt nghiệp danh sách sinh viên cấp tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân biên Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Trường Quy định Bộ Giáo dục Đào tạo 45 Hội đồng xét tốt nghiệp thực công tác xét tốt nghiệp công tác xét học cho sinh viên hết thời hạn học tập sinh viên có kết học tập yếu theo khoản Điều 15 Quy định Cấp Bằng tốt nghiệp đại học (Trích khoản 1,Điều 31, chương Quy chế 1212 “Quy định đào tạo đại học quy theo học chế tín Trường Đại học Kinh tế Quốc dân”) a) Bằng tốt nghiệp đại học ghi theo ngành đào tạo kèm theo Bảng điểm Bảng điểm ghi rõ ngành chuyên ngành đào tạo ngành phụ (nế u có); xếp loại rèn luyện kết học tập cao nhấ t tích luỹ theo học phần sinh viên; b) Bằng tốt nghiệp đại học cấp cho sinh viên tốt nghiệp đại học sau 01 tháng kể từ có Quyết định cơng nhận tốt nghiệp Hiệu trưởng; c) Trong thời gian chờ cấp Bằng, Nhà trường cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho sinh viên có nhu cầu; d) Mỗi sinh viên tốt nghiệp đại học cấp 01 tốt nghiệp đại học, khơng cấp lại Trường hợp có nhu cầu, sinh viên làm đơn đề nghị Nhà trường cấp Giấy chứng nhận theo quy định hành Bộ Giáo dục Đào tạo; e) Bằng tốt nghiệp đại học cấp cho sinh viên ghi đầy đủ, xác nội dung Bằng theo quy định hành Bộ Giáo dục Đào tạo quản lý văn bằng; f) Hạng tốt nghiệp đại học xác định theo điểm trung bình chung tích lũy tồn khố học sau: 46 TT Hạng tốt nghiệp Điểm trung bình chung tích lũy (thang điểm 10) Điểm trung bình chung tích lũy (thang điểm 4) Từ 9,0 đến 10 Từ 3,60 đến 4,00 Xuất sắc Giỏi Từ 8,0 đến cận 9,0 Từ 3,20 đến 3,59 Khá Từ 7,0 đến cận 8,0 Từ 2,50 đến 3,19 Trung bình Từ 6,0 đến cận 7,0 Từ 2,25 đến 2,49 Trung bình Từ 5,0 đến cận 6,0 Từ 2,00 đến 2,24 e) Hạng tốt nghiệp sinh viên có kết học tập tồn khố loại xuất sắc giỏi bị giảm mức rơi vào trường hợp sau: - Có khối lượng học phần bị điểm F phải đăng ký học lại vượt 5% so với tổng số tín quy định chương trình đào tạo; - Đã bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên thời gian học g) Trường tổ chức bế giảng khoá học trao tốt nghiệp đại học cho sinh viên công nhận cấp tốt nghiệp đại học năm lần vào tháng IV KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT Các hành vi học sinh, sinh viên không làm (Trích Thơng tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016về Quy chế cơng tác sinh viên chương trình đào tạo đại học hệ quy) Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán quản lý, viên chức, nhân viên, người học sở giáo dục đại học người khác Gian lận học tập, kiểm tra, thi cử như: quay cóp, mang tài liệu vào phòng thi, xin Điểm; học, thi, thực tập, trực hộ người khác nhờ người khác học, thi, thực tập, trực hộ; chép, nhờ làm hộ tiểu 47 luận, đồ án, khóa luận tốt nghiệp; tổ chức tham gia tổ chức thi hộ hành vi gian lận khác Hút thuốc, uống rượu, bia trường học; say rượu, bia đến lớp học Tổ chức tham gia tụ tập đơng người, biểu tình, khiếu kiện trái pháp luật; tham gia tệ nạn xã hội, gây rối an ninh, trật tự an toàn sở giáo dục đại học xã hội Tổ chức tham gia đua xe, cổ vũ đua xe trái phép Tổ chức tham gia đánh bạc hình thức Sản xuất, bn bán, vận chuyển, phát tán, tàng trữ, sử dụng lôi kéo người khác sử dụng vũ khí, chất nổ, chất ma túy, loại dược phẩm, hóa chất cấm sử dụng; tài liệu, ấn phẩm, thông tin phản động, đồi trụy tài liệu cấm khác theo quy định Nhà nước; tổ chức, tham gia, truyền bá hoạt động mê tín dị đoan, hoạt động tơn giáo sở giáo dục đại học hành vi vi phạm đạo đức khác Thành lập, tham gia hoạt động mang tính chất trị trái pháp luật; tổ chức, tham gia hoạt động tập thể mang danh nghĩa sở giáo dục đại học chưa Thủ trưởng sở giáo dục đại học cho phép Đăng tải, bình luận, chia sẻ viết, hình ảnh có nội dung dung tục, bạo lực, đồi trụy, xâm phạm an ninh quốc gia, chống phá Đảng Nhà nước, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín tổ chức, danh dự nhân phẩm cá nhân mạng Intenet 10 Tổ chức tham gia hoạt động vi phạm pháp luật khác Xử lý kỷ luật sinh viên vi phạm quy định kiểm tra, thi, làm đồ án viết chuyên đề thực tập (Theo điều 33, chương Quy chế 1212 “Quy định đào tạo đại học quy theo học chế tín Trường Đại học Kinh tế Quốc dân”) Trong trình kiểm tra, thi học phần sinh viên vi phạm nội quy thi, bị xử lý kỷ luật học phần tùy theo mức độ vi phạm xử lý từ hình thức khiển trách, cảnh cáo đến đình thi 48 a) Hình thức khiển trách cảnh cáo cán coi thi, kiểm tra lập biên định, cụ thể: - Sinh viên bị khiển trách thi, kiểm tra học phần bị trừ 25% điểm thi, kiểm tra học phần - Sinh viên bị cảnh cáo thi, kiểm tra học phần bị trừ 50% điểm thi, kiểm tra học phần b) Hình thức đình thi, kiểm tra học phần: - Hình thức đình kiểm tra học phần cán giảng dạy người phân công kiểm tra học phần lập biên bản, thu tang vật, xử lý báo cáo Trưởng Bộ môn; - Hình thức đình thi cán coi thi lập biên bản, thu tang vật Trưởng Bộ môn người ủy quyền phụ trách ca thi quyế t đinh; ̣ - Sinh viên bị đình thi, kiểm tra thi, kiểm tra học phần thi, kiểm tra học phần bị điểm không (0) Chậm tuần sau kết thúc đợt thi hết học phần học kỳ, Trưởng Bô ̣ môn thông báo về Phòng Thanh tra, Đảm bảo chất lượng giáo dục và Khảo thí danh sách sinh viên bi ̣ điǹ h chỉ thi ho ̣c phầ n c) Sinh viên bị đình thi học phần từ hai lầ n trở lên bị xử lý kỷ luật cảnh cáo toàn trường Sinh viên kiể m tra, thi hộ nhờ người kiể m tra, thi hộ học phần bị kỷ luật mức đình học tập 01 năm trường hợp vi phạm lần thứ buộc học trường hợp vi phạm lần thứ hai Sinh viên ho ̣c hô ̣ hoă ̣c nhờ người ho ̣c hô ̣ bi ̣ kỷ luâ ̣t từ khiể n trách đế n buộc ho ̣c tùy theo mức đô ̣ vi pha ̣m 49 Xử lý sinh viên chép chuyên đề thực tập, đồ án người khác tùy mức độ chép mà áp dụng hình thức: a) Trừ điểm ít nhấ t điể m chuyên đề, đồ án chép từ 10% đến 20%, điểm lại không 6,0; b) Thực tập viết lại chuyên đề thực tâ ̣p chép từ 20% trở lên Ngoài việc xử lý theo khoản 1, 2, và Điều này, sinh viên bị xử lý kỷ luật theo Quy chế công tác học sinh, sinh viên trường đại học, cao đẳng Cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường có hành vi vi phạm quy định tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi công nhận tốt nghiệp, tuỳ theo mức độ vi pha ̣m bị xử lý kỷ luật theo quy đinh ̣ của pháp luâ ̣t Nội dung, hình thức thi đua, khen thưởng (Trích Thơng tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016về Quy chế cơng tác sinh viên chương trình đào tạo đại học hệ quy) Khen thưởng thường xuyên, kịp thời cá nhân tập thể lớp sinh viên đạt thành tích xứng đáng để biểu dương, khen thưởng Cụ thể: a) Đoạt giải thi Olympic môn học, thi nghiên cứu khoa học, thi sáng tạo kỹ thuật, học thuật, văn hóa, văn nghệ, thể thao; b) Đóng góp có hiệu cơng tác Đảng, Đồn niên, Hội sinh viên, hoạt động niên xung kích, sinh viên tình nguyện, giữ gìn an ninh trật tự, hoạt động lớp, khoa, ký túc xá, hoạt động xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao; c) Có thành tích việc thực phong trào tồn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, bảo đảm an ninh, trật tự trường học, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, dũng cảm cứu người bị nạn, chống tiêu cực, tham nhũng; d) Các thành tích đặc biệt khác 50 Nội dung, hình thức mức khen thưởng thường xuyên Thủ trưởng sở giáo dục đại học quy định Thi đua, khen thưởng toàn diện, định kỳ cá nhân tập thể lớp sinh viên tiến hành vào cuối năm học, khóa học Cụ thể: a) Đối với cá nhân: - Danh hiệu cá nhân gồm loại: Khá, Giỏi, Xuất sắc - Tiêu chuẩn xếp loại: + Đạt danh hiệu sinh viên Khá: xếp loại học tập rèn luyện từ trở lên; + Đạt danh hiệu sinh viên Giỏi: xếp loại học tập từ giỏi trở lên xếp loại rèn luyện từ tốt trở lên; + Đạt danh hiệu sinh viên Xuất sắc: kết học tập đạt từ 3,6 (thang Điểm 4) từ 9,0 (thang Điểm 10) trở lên xếp loại rèn luyện xuất sắc - Danh hiệu cá nhân lưu vào hồ sơ quản lý sinh viên - Không xét khen thưởng sinh viên bị kỷ luật có Điểm kết thúc học phần năm học mức trung bình b) Đối với tập thể lớp sinh viên: - Danh hiệu tập thể lớp sinh viên gồm loại: Lớp sinh viên Tiên tiến Lớp sinh viên Xuất sắc - Thủ trưởng sở giáo dục đại học quy định cụ thể tiêu chuẩn danh hiệu Lớp sinh viên Tiên tiến Lớp sinh viên Xuất sắc Trình tự, thủ tục xét khen thưởng (Trích Thơng tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 Quy chế công tác sinh viên chương trình đào tạo đại học hệ quy) Vào đầu năm học, sở giáo dục đại học tổ chức cho sinh viên, lớp sinh viên đăng ký danh hiệu thi đua cá nhân tập thể lớp sinh viên Thủ tục xét khen thưởng: a) Căn vào thành tích đạt học tập rèn luyện sinh viên, lớp sinh viên tiến hành lập danh sách kèm theo thành tích cá 51 nhân tập thể lớp, có xác nhận chủ nhiệm lớp, đề nghị khoa đơn vị phụ trách công tác sinh viên xem xét; b) Khoa đơn vị phụ trách công tác sinh viên tổ chức họp, xét đề nghị Hội đồng khen thưởng kỷ luật sinh viên sở giáo dục đại học xét duyệt; c) Căn vào đề nghị khoa đơn vị phụ trách công tác sinh viên, Hội đồng khen thưởng kỷ luật sinh viên sở giáo dục đại học tổ chức xét đề nghị Thủ trưởng sở giáo dục đại học công nhận danh hiệu cá nhân tập thể lớp sinh viên Hình thức kỷ luật nội dung vi phạm (Trích Thơng tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016về Quy chế công tác sinh viên chương trình đào tạo đại học hệ quy) Những sinh viên có hành vi vi phạm tùy tính chất, mức độ, hậu hành vi vi phạm nhắc nhở, phê bình phải chịu hình thức kỷ luật sau: a) Khiển trách: áp dụng sinh viên có hành vi vi phạm lần đầu mức độ nhẹ; b) Cảnh cáo: áp dụng sinh viên bị khiển trách mà tái phạm vi phạm mức độ nhẹ hành vi vi phạm có tính chất thường xun vi phạm lần đầu mức độ tương đối nghiêm trọng; c) Đình học tập có thời hạn: áp dụng sinh viên thời gian bị cảnh cáo mà vi phạm kỷ luật vi phạm nghiêm trọng hành vi sinh viên không làm; sinh viên vi phạm pháp luật bị xử phạt tù cho hưởng án treo Tùy trường hợp cụ thể, Thủ trưởng sở giáo dục đại học vào quy chế đào tạo để định thời hạn đình học tập theo mức: đình học kỳ, đình năm học đình theo thời gian sinh viên bị xử phạt tù cho hưởng án treo d) Buộc học: áp dụng sinh viên thời gian bị đình học tập mà tiếp tục vi phạm kỷ luật vi phạm lần đầu có tính chất mức độ vi phạm đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh 52 hưởng xấu đến sở giáo dục đại học xã hội; vi phạm pháp luật bị xử phạt tù giam Hình thức kỷ luật sinh viên từ cảnh cáo trở lên phải lưu vào hồ sơ quản lý sinh viên thông báo cho gia đình sinh viên Trường hợp sinh viên bị kỷ luật mức đình học tập có thời hạn buộc học, sở giáo dục đại học phải gửi thơng báo cho địa phương gia đình sinh viên biết để phối hợp quản lý, giáo dục Nội dung vi phạm khung xử lý kỷ luật thực theo quy định Phụ lục kèm theo Quy chế Trình tự, thủ tục hồ sơ xét kỷ luật (Trích Thơng tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016về Quy chế công tác sinh viên chương trình đào tạo đại học hệ quy) Thủ tục xét kỷ luật: a) Sinh viên có hành vi vi phạm phải làm tự kiểm Điểm tự nhận hình thức kỷ luật Trong trường hợp sinh viên khơng chấp hành làm tự kiểm Điểm Hội đồng khen thưởng kỷ luật sinh viên họp để xử lý sở chứng thu thập được; b) Chủ nhiệm lớp sinh viên chủ trì họp với tập thể lớp sinh viên, phân tích đề nghị hình thức kỷ luật gửi khoa đơn vị phụ trách công tác sinh viên; c) Khoa đơn vị phụ trách công tác sinh viên xem xét, đề nghị Hội đồng khen thưởng kỷ luật sinh viên sở giáo dục đại học; d) Hội đồng khen thưởng kỷ luật sinh viên tổ chức họp để xét kỷ luật, thành phần bao gồm: thành viên Hội đồng, đại diện tập thể lớp sinh viên có sinh viên vi phạm sinh viên có hành vi vi phạm Sinh viên vi phạm kỷ luật mời mà không đến dự (nếu lý đáng), khơng có tự kiểm Điểm Hội đồng tiến hành họp xét thêm khuyết Điểm thiếu ý thức tổ chức kỷ luật Hội đồng kiến nghị áp dụng hình thức kỷ luật, đề nghị Thủ trưởng sở giáo dục đại học định kỷ luật văn 53 Hồ sơ xử lý kỷ luật sinh viên: a) Bản tự kiểm Điểm (nếu có); b) Biên tập thể lớp sinh viên họp kiểm Điểm sinh viên có hành vi vi phạm; c) Biên khoa đơn vị phụ trách công tác sinh viên; d) Các tài liệu có liên quan Chấm dứt hiệu lực định kỷ luật (Trích Thơng tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016về Quy chế công tác sinh viên chương trình đào tạo đại học hệ quy) Đối với sinh viên bị kỷ luật khiển trách: sau 03 tháng kể từ ngày có định kỷ luật, sinh viên khơng tái phạm khơng có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật đương nhiên chấm dứt hiệu lực định kỷ luật hưởng quyền lợi sinh viên kể từ ngày định kỷ luật chấm dứt hiệu lực Đối với sinh viên bị kỷ luật cảnh cáo: sau 06 tháng kể từ ngày có định kỷ luật, sinh viên không tái phạm khơng có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật đương nhiên chấm dứt hiệu lực định kỷ luật hưởng quyền lợi sinh viên kể từ ngày định kỷ luật chấm dứt hiệu lực Đối với trường hợp đình học tập có thời hạn: hết thời hạn đình chỉ, sinh viên phải xuất trình chứng nhận địa phương (cấp xã, phường, thị trấn) nơi cư trú việc chấp hành tốt nghĩa vụ công dân địa phương; chứng nhận quan có thẩm quyền việc chấp hành xong hình phạt tù cho hưởng án treo để sở giáo dục đại học xem xét, tiếp nhận vào học tiếp đủ Điều kiện Cấp có thẩm quyền định kỷ luật phải có Điều Khoản ghi rõ thời gian sinh viên bị thi hành kỷ luật, tính từ ban hành định kỷ luật đến thời Điểm hết thời hạn bị kỷ luật theo quy định 54 ... kết học tập, buộc học (Theo điều 15 Quy chế 1212 Quy định đào tạo đại học quy theo học chế tín Trường Đại học Kinh tế Quốc dân”) Cảnh báo kết học tập thực theo học kỳ chuyển xếp năm đào tạo. .. nghiệp đại học chương trình thứ Xếp hạng năm đào tạo học lực (Theo điều 14, chương Quy chế 1212 Quy định đào tạo đại học quy theo học chế tín Trường Đại học Kinh tế Quốc dân”) Sau học kỳ, vào... Đăng ký khối lượng học tập rút bớt học phần đăng ký (Theo điều 10, chương Quy chế 1212 Quy định đào tạo đại học quy theo học chế tín Trường Đại học Kinh tế Quốc dân”) Khối lượng học tập mà sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC VĂN BẢN, QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN, CÁC VĂN BẢN, QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Từ khóa liên quan