PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC KHOA HỌC TẠI VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

86 37 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 12:23

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ VÂN ANH PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC KHOA HỌC TẠI VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ HÀ NỘI 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ VÂN ANH PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC KHOA HỌC TẠI VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY Ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 8340410 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN THỊ MINH NGỌC HÀ NỘI 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu ghi luận văn trung thực Những kết luận khoa học luận văn chưa công bố cơng trình khác TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Thị Vân Anh DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa KHXH Khoa học xã hội NNL Nguồn nhân lực KH&CN Khoa học công nghệ VASS Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam KH Khoa học NCKC Nghiên cứu khoa học VTVL Vị trí việc làm KT-XH Kinh tế - xã hội CNH - HĐH Cơng nghiệp hóa, đại hóa 10 KHCN Khoa học công nghệ 11 NNLKH Nguồn nhân lực khoa học 12 CNXH Chủ nghĩa xã hội 13 BHCN Bảo hiểm người 14 BHXH Bảo hiểm xã hội 15 BHYT Bảo hiểm y tế 16 BHTN Bảo hiểm thất nghiệp 17 KPCĐ Kinh phí cơng đồn 18 KHXH&NV Khoa học Xã hội & Nhân văn MỤC LỤC MỞ Đ ẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NG Ũ VIÊN CHỨC KHO A H ỌC 1.1 Một số khái niệm 1.2 Nội dung phát triển đội ngũ viên chức khoa học 14 1.3 Hình thức, biện pháp phát triển đội ngũ viên chức khoa học 19 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển đội ngũ viên chức khoa học 26 1.5 Kinh nghiệm phát triển đội ngũ viê n chức khoa học 30 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NG Ũ VIÊN CHỨC KHO A HỌC TẠI VIỆN H ÀN LÂM KH O A HỌC X Ã HỘI VIỆT N AM 35 2.1 Khái quát chung Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam 35 2.2 Thực trạng phát triển đội ngũ viên chức khoa học Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam 41 2.3 Đánh giá thực trạng phát triển đội ngũ viên chức khoa học Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam 59 CHƯƠNG 3.ĐỊNH HƯỚNG VÀ G IẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NG Ũ VIÊN CHỨC KHOA HỌC TẠI VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT N AM 64 3.1 Quan điểm, mục tiêu phương hướng phát triển nguồn nhân lực VASS 64 3.2 Một số giải pháp phát triển đội ngũ viên chức khoa học VASS 67 3.3 Mối quan hệ giải pháp 76 3.4 Một số khuyến nghị nhà nước 76 KẾT LU ẬN 78 TÀI LIỆU TH AM KH ẢO 79 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội quốc gia, dân tộc, nguồn lực người yếu tố quan trọng nhất, yếu tố định nguồn lực khác Trong bối cảnh tồn cầu hóa hội nhập kinh tế sâu rộng nay, phát triển nguồn nhân lực khoa học nhận quan tâm đặc biệt nhà hoạch định sách phủ nước Thực tiễn Việt Nam cho thấy, việc hoàn thiện chế, sách, đổi cơng tác nhân sự, tăng cường quản lý phát triển nguồn nhân lực khoa học Bộ, ngành Trung ương địa phương nhiệm vụ đề nhiều Nghị Đại hội Đảng toàn quốc Đại hội lần thứ IX Đảng định hướng cho phát triển nguồn nhân lực Việt Nam là: “Người lao động có trí tuệ cao, có tay nghề thành thạo, có phẩm chất tốt đẹp, đào tạo vào bồi dưỡng phát triển giáo dục tiên tiến gắn liền với khoa học, công nghệ đại” [12, tr.88] Đại hội XI Đảng khẳng định: “Phát triển khoa học công nghệ thực động lực then chốt trình phát triển nhanh bền vững Phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt coi trọng phát triển đội ngũ cán lãnh đạo quản lý giỏi, đội ngũ chuyên gia, quản trị doanh nghiệp giỏi, lao động lành nghề cán khoa học công nghệ đầu đàn Đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế tri thức Xây dựng đồng sách đào tạo, thu hút, trọng dụng, đãi ngỗ nhân tài Thực hành dân chủ, tôn trọng phát huy tự tư tưởng hoạt động nghiên cứu, sáng tạo tri thức phát triển đất nước” [13] Tuy nhiên, so với mục tiêu nhiệm vụ đề ra, khoa học công nghệ (KH&CN) nước ta chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, chưa thực trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội, giúp nâng cao suất, chất lượng tăng trưởng, hiệu sức cạnh tranh kinh tế tụt hậu so với khu vực giới Đội ngũ nhân lực KH&CN mạng lưới tổ chức KH&CN gia tăng số lượng chất lượng thấp, thiếu chuyên gia đầu ngành nhân lực trình độ cao nhiều lĩnh vực KH&CN, thiếu nhóm nghiên cứu mạnh thiếu tổ chức KH&CN mạnh có đủ khả giải vấn đề KH&CN lớn quốc gia hội nhập quốc tế Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) nơi tập trung nhà khoa học xã hội đầu ngành, với 2000 người, 1300 cán có học hàm giáo sư, phó giáo sư, học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ, thạc sĩ thuộc lĩnh vực khoa học xã hội, làm việc 05 đơn vị giúp việc Chủ tịch Viện, 34 đơn vị nghiên cứu khoa học, đơn vị nghiệp khác Để thực yêu cầu, nhiệm vụ trên, số mục tiêu chiến lược mà VASS phải thực xây dựng phát triển đội ngũ cán khoa học Viện số lượng chất lượng, xây dựng đội ngũ chun gia có trình độ cao, nhà khoa học kế cận có triển vọng, có khả giải nhiệm vụ khoa học quan trọng, tham gia có hiệu vào hợp tác hội nhập quốc tế Tuy vậy, công tác năm qua bên cạnh thuận lợi thành tựu đạt khó khăn, hạn chế, bất cập định cần phải nghiên cứu làm rõ để xây dựng chiến lược, kế hoạch, giải pháp phù hợp Xuất phát từ mục tiêu trên, với kiến thức lý luận đào tạo kinh nghiệm thưc tế trình học tập, nghiên cứu công tác, chọn vấn đề: “Phát triển đội ngũ viên chức khoa học Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam bối cảnh nay” để làm đề tài nghiên cứu cho luận văn Tình hình nghiên cứu đề tài Vấn đề nguồn nhân lực (NNL) phát triển NNL nói chung nhiều nhà khoa học quốc tế quan tâm nghiên cứu nhiều cơng trình khác Trước hết, cơng trình số nhà khoa học giới có đóng góp quan trọng mặt lý luận phương pháp luận NNL vốn nhân lực như: Milton Freidman, Simon Kuznet Gary Becker, số nhà khoa học L Nadler Z Nadler (1990), M Marquardt D Engel (1993), D Beg, S Fisher R Donbush (1997), Stivastava (1997),… Ở Việt Nam có nhiều cơng trình nghiên cứu NNL phát triển NNL, đặc biệt NNL khoa học công nghệ Các tác giả nhấn mạnh đề cao vai trò đội ngũ nhân lực KH&CN trình đẩy mạnh CNH, HĐH, tiếp cận phát triển kinh tế tri thức Việt Nam Nhiều tác giả khẳng định đội ngũ nhân lực KH&CN với đội ngũ nhân lực lãnh đạo, quản lý đội ngũ doanh nhân ba lực lượng trụ cột, tiên phong NNL Việt Nam Bởi vậy, muốn phát triển NNL Việt Nam trước hết phải trọng phát triển đội ngũ nhân lực tiên phong, có vai trò dẫn đường, khâu đột phá - NNL chất lượng cao mà bao gồm đội ngũ nhân lực KH&CN Cuốn sách “Thực trạng NNL, nhân tài đất nước Những vấn đề đặt - giải pháp” (2010) GS.TS Nguyễn Ngọc Phú chủ biên sách tập hợp nhiều nghiên cứu tác giả khác NNL chất lượng cao Các tác giả khẳng định: NNL nhân tố định việc sử dụng nguồn lực khác nguồn tài nguyên thiên nhiên, nguồn vốn, thành tựu khoa học công nghệ; đồng thời nêu đặc trưng NNL chất lượng cao trình CNH, HĐH hội nhập quốc tế [1] Tác giả Tô Huy Rứa với viết “Một số vấn đề phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nước ta nay” (2014) cho thấy vai trò NNL chất lượng cao yếu tố định thành công cạnh tranh, hội nhập phát triển Bằng cách dẫn chứng phát triển thần kỳ quốc gia Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapo Malaixia, tác giả khẳng định: nguồn lực người, vốn người quan trọng chiến lược sách phát triển quốc gia” NNL chất lượng cao người lao động có kỹ năng, nhà kinh doanh động tài ba, nhà quản lý giỏi, nhà khoa học cơng nghệ xuất sắc, nhà lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược tư đổi vượt trội Trong viết tác giả Tô Huy Rứa nêu số luận điểm phát triển NNL chất lượng cao xây dựng đội ngũ cán cấp chiến lược điều kiện Trên sở đó, tác giả đề xuất số định hướng giải pháp thực phải phát huy vai trò hệ thống trị xây dựng phát triển người Việt Nam; đột phá NNL chất lượng cao phải với hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ; phát triển NNL chất lượng cao phải phù hợp với điều kiện cụ thể bộ, ngành, địa phương, gắn chặt với yêu cầu hợp tác hội nhập quốc tế [2] Một số viết tác giả Đỗ Thị Bích Loan, Nguyễn Thế Thắng, Đặng Ngọc Dinh kỷ yếu Hội thảo khoa học (2013): “Phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ phục vụ cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện dân số vàng Việt Nam” [3] Các nghiên cứu vấn đề hạn chế lớn đội ngũ nhân lực khoa học cơng nghệ nước ta kỹ đội ngũ không đáp ứng yêu cầu hội nhập, dù tiềm đội ngũ lại đánh giá cao Mâu thuẫn nội đòi hỏi hoạt động đào tạo sử dụng nguồn nhân lực KH&CN cần có chuyển mình, bộc lộ, thực hóa tiềm để đạt trạng thái cân khẳng định, phát huy tốt lực thực tiễn, góp phần quan trọng vào nghiệp hội nhập quốc tế đất nước nhanh thành công Các tác giả tập trung bàn tới sách đào tạo hoạt động đào tạo đội ngũ nhân lực khoa học công nghệ Việt Nam, thơng qua đưa nhận xét khái quát hoạt động đào tạo như: Quy mô, tốc độ đào tạo tăng nhanh; chất lượng đào tạo tồn nhiều hạn chế nội dung; chương trình đào tạo chưa theo sát yêu cầu thực tiễn, chưa bắt nhịp với chuẩn mực, yêu cầu đào tạo nhân lực KH&CN nên chất lượng hiệu đào tạo đội ngũ thấp Ngồi số nghiên cứu khác Đặng Bá Lâm, Trần Khánh Đức (2002), “Phát triển nhân lực công nghệ ưu tiên nước ta thời kỳ cơng nghiệp hóa đại hóa”, Nxb Giáo dục, Hà Nội; Phạm Minh Hạc (2007), “Phát triển văn hóa người nguồn nhân lực thời kỳ cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước”, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội; Lê Thị Hồng Điệp (2012), “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu xây dựng kinh tế tri thức Việt Nam”, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội; Đặng Hữu (2009), “Phát triển kinh tế tri thức gắn với q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa Việt Nam”, Nxb Khoa học xã hội; Nguyễn Giao Long (2006), “Đổi quản lý nhân lực Khoa học Công nghệ”, Nxb Khoa học xã hội; Phạm Tiến Huy (2004), “Tổ chức khoa học công nghệ”, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội; Nguyễn Thị Anh Thu (2004), “Phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ”, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội; Trần Xuân Định (2000), “Đổi sách sử dụng nhân lực khoa học công nghệ quan nghiên cứu - phát triển”, Nxb Khoa học xã hội; Phạm Minh Nghĩa (2013), ‘‘Kinh nghiệm Nhật Bản Singgapore phát triển nguồn nhân lực”,Tạp chí kinh tế dự báo số 24 trang 94-96… với nhiều tài liệu đề cập đến kinh nghiệm phát triển nhân lực KHCN quốc gia giới, xem xét sách cụ thể nhằm nâng cao chất lượng đãi ngộ nhân lực khoa học công nghệ Những tài liệu đưa vào tham khảo trình nghiên cứu đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu - Mục đích: Đề xuất số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức khoa học, phù hợp với chiến lược phát triển Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam giai đoạn - Nhiệm vụ: Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức khoa học, nghiên cứu kinh nghiệm số đơn vị nước để nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức khoa học từ phân tích thực trạng phát triển đội ngũ viên chức khoa học Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; đánh giá làm rõ thuận lợi khó khăn thành tựu hạn chế; xác định nguyên nhân thành công hạn chế; Dự báo xu hướng phát triển, đề xuất phương hướng, mục tiêu giải pháp cụ thể để phát triển đội ngũ viên chức khoa học Viện Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Đội ngũ viên chức khoa học VASS Phạm vi nghiên cứu: Về nội dung nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu nội dung phát triển đội ngũ viên chức khoa học VASS toàn diện quy mơ, chất lượng, cấu hình thức, biện pháp để phát triển đội ngũ viên chức khoa học (quy hoạch, tuyển chọn; đào tạo, bố trí sử dụng tạo động lực thúc đẩy) Về thời gian: Luận văn phân tích, đánh giá thực trạng phát triển đội ngũ viên chức khoa học VASS giai đoạn 2015-2017 Về không gian: Nghiên cứu VASS Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu Phương pháp luận: Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu lý thuyết nghiên cứu thực tế với cách tiếp cận liên ngành, đa ngành khoa học xã hội với hoạch định phát triển đội ngũ viên chức Luận văn tham khảo số đề tài khoa học công bố, số luận văn, luận án tác giả có liên quan đến đề tài luận văn tác giả để so sánh, đối chiếu Phương pháp nghiên cứu: Tác giả sử dụng số phương pháp nghiên cứu cụ thể sau: - Phương pháp phân tích, tổng hợp sử dụng chương luận văn nhằm hệ thống hóa sở lý luận, khái quát, đánh giá thực trạng đề xuất phương hướng, giải pháp phát triển đội ngũ viên chức khoa học VASS - Phương pháp thống kê, so sánh sử dụng chương nhằm đánh giá trình phát triển đội ngũ viên chức khoa học VASS tế, có lực tự học, tự đào tạo, có khả sáng tạo, thích nghi hội nhập để giải vấn đề lý luận thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội đất nước Phát triển nguồn nhân lực khoa học trình liên tục thực đồng từ khâu tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo sử dụng Phát triển nhân lực khoa học VASS phải quan tâm thực từ họ bắt đầu tham gia vào làm việc viện trực thuộc suốt thời gian làm việc Nâng cao chất lượng NNL khoa học thực thơng qua nhiều hình thức, biện pháp sát thực Phải tiến hành từ khâu tuyển dụng với hình thức thi tuyển nghiêm túc theo quy trình thống sở tiêu chuẩn hợp lý Tiếp theo q trình đào tạo tự đào tạo sau công việc, để tiếp tục trang bị kỹ năng, kiến thức mới; đồng thời làm tốt việc xếp, sử dụng có hiệu đội ngũ viên chức khoa học 3.2 Một số giải pháp phát triển đội ngũ viên chức khoa học Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Phát triển đội ngũ viên chức khoa học nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức khoa học yếu tố sống VASS, vốn quý cho kế hoạch phát triển Viện 3.2.1 Hồn thiện cơng tác quy hoạch đội ngũ viên chức khoa học - Mục đích giải pháp Quy hoạch đội ngũ viên chức khoa học nhiệm vụ quan trọng công tác quản lý Viện Qua đó, giúp cho Viện có đội ngũ viên chức khoa học đảm bảo đủ số lượng, mạnh chất lượng, đồng cấu, chuẩn hóa trình độ, phẩm chất đạo đức tốt lĩnh trị vững vàng Do đó, cơng tác phát triển đội ngũ viên chức khoa học Viện phải xem nhiệm vụ có tính chiến lược phải tiến hành bước phù hợp theo điều kiện thực tế Viện theo giai đoạn - Nội dung giải pháp Phát triển đội ngũ viên chức khoa học tạo cấu đội ngũ hợp lý để tạo điều kiện cho viên chức khoa học vươn lên học tập, bồi dưỡng, đóng góp cơng sức cho nghiệp nghiên cứu khoa học; phát huy sức mạnh cá nhân sức mạnh tổng hợp đội ngũ, thực có hiệu nhiệm vụ, mục tiêu khoa học Vì nội dung xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ viên chức khoa học gồm: 67 + Dự báo nhu cầu đội ngũ viên chức khoa học dựa chiến lược, kế hoạch phát triển VASS + Hoàn thiện xây dựng tiêu chí cho đội ngũ viên chức khoa học + Tiến hành rà soát cấu đội ngũ viên chức khoa học + Tiến hành rà soát việc quản lý, xây dựng đội ngũ viên chức khoa học + Tiến hành rà soát việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ viên chức khoa học Công tác dự báo, điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng đội ngũ viên chức khoa học để xác định nguồn bổ sung, thay thế, luân chuyển công tác Công việc phải dựa tiêu chí chung, tiến hành đồng đơn vị thời gian thống phương pháp Trong trình thực phải thể tinh thần trách nhiệm, lợi ích tập thể, chất lượng đội ngũ viên chức khoa học phát triển Viện - Cách thức thực Để quy hoạch đội ngũ viên chức khoa học sát với thực tế có tính khả thi phải vào u cầu nhiệm vụ trị thời kỳ để xác định tiêu chuẩn, cấu đội ngũ quy hoạch Phải nắm đội ngũ viên chức khoa học có, dự báo nhu cầu trước mắt lâu dài, sở tiến hành lựa chọn viên chức có đủ tiêu chí xây dựng đưa vào quy hoạch Trong q trình điều tra, rà sốt đánh giá phải thực cách toàn diện, khách quan, xác Xây dựng tiêu chí với mục đích phát huy mạnh, hạn chế bất cập, yếu nhằm tạo đội ngũ viên chức khoa học đảm bảo chất lượng, chuẩn trình độ lực nghiên cứu, đủ số lượng, đồng cấu, có phẩm chất đạo đức trị tốt, trách nhiệm với nghề + Về cấu: Đội ngũ viên chức khoa học phải có cấu hợp lý phù hợp trình độ chun mơn, giới tính độ tuổi Về trình độ lực nghiên cứu cần tuyển chọn người chuyên ngành cho vị trí quy hoạch Cần xây dựng đội ngũ có viên chức khoa học có trình độ, học hàm học vị cho vị nghiên cứu Đảm bảo hợp lý cân đối giới tính độ tuổi nhằm phát huy tối đa mạnh giới tính độ tuổi cơng tác nghiên cứu, hoạt động Viện Hơn để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho lực lượng trẻ kế cận 68 + Về số lượng: Đội ngũ viên chức khoa học phải có số lượng hợp lý, máy gọn nhẹ hoạt động có hiệu Số lượng đội ngũ viên chức khoa học dựa sở đánh giá thực trạng đội ngũ, dự báo quy mô nghiên cứu đề tài đơn vị + Về chất lượng: Viện cần có biện pháp thách thức, bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất lĩnh trị, đạo đức cho đội ngũ viên chức khoa học Đổi nội dung, hình thức biện pháp thực cơng tác giáo dục tư tưởng trị viên chức khoa học thông qua buổi tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, nghị Đảng… Có kế hoạch cử cơng chức, viên chức đủ tiêu chuẩn học trung cấp cao cấp trị để làm tăng lực lượng tạo nguồn Quy hoạch gắn liền với đào tạo, bồi dưỡng viên chức khoa học Trong đó, nội dung đào tạo, bồi dưỡng phải toàn diện, thiết thực lý luận thực tiễn, trọng đào tạo chuyên sâu, đào tạo theo mục tiêu, nhiệm vụ trị Viện Cần có quy hoạch cụ thể đồng số lượng viên chức khoa học học sau đại học Đưa việc học tin học, ngoại ngữ để đạt trình độ theo quy định hành viên chức khoa học thành tiêu chuẩn bắt buộc Sau xây dựng kế hoạch cần thông qua Lãnh đạo Viện Lãnh đạo Viện vào tình hình thực tế để phê duyệt Sẽ có ý kiến đóng góp, điều chỉnh nội dung chi tiết quy hoạch, người xây dựng quy hoạch cần vào ý kiến để chỉnh sửa dự thảo 3.2.2 Hồn thiện quy trình tuyển dụng, sử dụng phù hợp với vị trí việc làm - Mục đích giải pháp Việc tuyển dụng viên chức khoa học có trình độ nghiên cứu chuẩn để bổ sung vào đội ngũ viên chức khoa học Viện công tác quan trọng, cần thiết Tiêu chuẩn đặt cho viên chức khoa học Viện nghiên cứu người có trình độ đại học trở lên, tốt nghiệp đại học loại Khá, Giỏi Có văn chứng phù hợp với yêu cầu tuyển dụng Có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khỏe đáp ứng với yêu cầu đặc thù công tác nghiên cứu - Nội dung giải pháp: Xây dựng thực quy trình tuyển chọn cách dân chủ, công khai, đảm bảo chọn người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu tái cấu kinh tế hội nhập kinh tế quốc tế 69 Đối tượng tuyển dụng phải nằm tiêu biên chế giao hàng năm xuất phát từ nhu cầu thực tế Viện Sau tuyển dụng phải có kế hoạch bố trí sử dụng viên chức khoa học cách hợp lý Quy trình tuyển dụng sau: + Thơng báo tuyển dụng + Nhận hồ sơ + Xem xét hồ sơ + Phỏng vấn thi tuyển + Lập danh sách trúng tuyển + Hợp đồng thử việc phân công hướng dẫn + Công nhận hết tập + Quyết định tuyển dụng - Cách thức thực hiện: Thông báo rộng rãi, công khai nhu cầu tuyển dụng viên chức khoa học tiêu chuẩn, tiêu chí tuyển dụng website thống Viện Thành lập Hội đồng tuyển dụng, phải khách quan, thẩm định đánh giá trình độ người dự tuyển cách xác, đặt nhu cầu lợi ích Viện khơng đặt lợi ích cá nhân hay vụ lợi Vì đặc thù ngành nghiên cứu khoa học nên phương pháp vấn rõ ràng, tập trung vào chuyên môn, lĩnh vực liên quan đến nghiên cứu KH Hàng năm, Viện tiếp nhận hàng trăm sinh viên từ trường thuộc chuyên ngành khác thực tập Quá trình hướng dẫn thực tập, nhà khoa học biết lực thực sinh viên từ định hướng khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu KH Đối với đội ngũ thời gian thực tập thời gian học tập, làm việc thực tế nên đối tượng ưu tiên trình tuyển dụng Viện cần có chế, sách ưu tiên đặc biệt nhân tài như: ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên môn, tốt nghiệp loại giỏi, hoàn thành học vị thạc sĩ, tiến sĩ… Xét với ứng viên tham gia đề tài nghiên cứu có nhiều cơng trình nghiên cứu khoa học đặc biệt nhân lực chất lượng cao, chuyên gia giỏi, đầu ngành lĩnh vực nghiên cứu phù hợp với hoạt động nghiên cứu Viện 70 Cần có chế độ đãi ngộ đặc biệt nhằm thu hút họ tham gia vào nghiên cứu Viện Sau có phân công nhiệm vụ cho họ cách hợp lý, khoa học để họ trở thành lực lượng nòng cốt cho công tác nghiên cứu khoa học Viện 3.2.3 Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá đội ngũ viên chức khoa học - Mục đích giải pháp: Thường xuyên kiểm tra, đánh giá đội ngũ viên chức khoa học nhiều hình thức phương pháp khác nhau, nhiều phương diện góc độ điều kiện để nâng cao hiệu lãnh đạo, quản lý đào tạo, chất lượng đề tài nghiên cứu Vì cung cấp thơng tin cần thiết kết nối hiểu biết lẫn cấp, phận, người quản lý với đội ngũ viên chức khoa học Kiểm tra, đánh giá toàn diện công tác nghiên cứu để nâng cao hiệu quản lý đề tài nghiên cứu Qua đó, giúp đội ngũ viên chức tự đánh giá việc thực tiến độ chất lượng đề tài thấy điểm mạnh, điểm yếu thân định hướng phấn đấu khơng để hồn thành nhiệm vụ mà hồn thiện thân đáp ứng với u cầu Viện - Nội dung giải pháp: Kiểm tra, đánh giá lực nghiên cứu đội ngũ viên chức khoa học thơng qua đề tài Trong đó, yêu cầu cần thiết viên chức khoa học có phương pháp nghiên cứu đúng, phù hợp với nội dung nghiên cứu đề tài đối tượng khảo sát nghiên cứu Kiểm tra, đánh giá kết đào tạo, bồi dưỡng, mặt chuyên môn, trình độ nghiên cứu đội ngũ viên chức khoa học Qua đó, đánh giá chất lượng viên chức khoa học có kế hoạch nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học Viện Kiểm tra, đánh giá viên chức khoa học công việc quan trọng để xây dựng phát triển đội ngũ viên chức khoa học, cơng tác kiểm tra, đánh giá phải tiến hành theo định kỳ Kết kiểm tra, đánh giá phải lưu hồ sơ cán làm sở để bố trí, sử dụng, bổ nhiệm viên chức khoa học - Cách thức thực hiện: Trên sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Viện Nhà nước quy định, Viện cần xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá chuyên môn, trình độ nghiên cứu đội ngũ viên chức khoa học hàng năm dựa văn bản, quy chế Viện 71 Để thực đánh giá thực công việc VASS cần xây dựng thang, bảng tiêu chí đánh giá cụ thể cho chức danh, vị trí thực công việc nghiên cứu khoa học theo ngạch nghiên cứu Hệ thống tiêu chí đánh giá cần xây dựng theo hướng định lượng Đối với vị trí, chức danh, phải có mơ tả cơng việc bao gồm yêu cầu, tiêu chuẩn trình độ, lực; nhiệm vụ quan trọng; khối lượng, sản phẩm đề tài nghiên cứu khoa học cần thực cơng bố tạp chí, sách, ấn phẩm khoa học Đầu năm, cá nhân tự xây dựng mục tiêu phấn đấu hàng năm cho gửi đến cấp trực tiếp Từ xây dựng tiêu chí đánh giá bao gồm: đánh giá phẩm chất lực chuyên môn, kết nghiên cứu, sản phẩm nghiên cứu, hiệu cơng việc,… Các tiêu chí phải đảm bảo tính khoa học, Viện thông qua việc hội thảo lấy ý kiến chuyên gia, hội đồng khoa học Cuối năm, cá nhân cấp trực tiếp xem xét lại mức độ đạt mục tiêu mà họ đề ra, tìm hiểu khó khăn để tìm hướng giải quyết, đặt mục tiêu phấn đấu cho năm tới Kết đánh giá cần phân tích, sử dụng làm sở để lựa chọn, sàng lọc, luân chuyển, quy hoạch, định hướng phát triển NNL VASS Tất khâu chu trình quản lý nhân cần tuân thủ đầy đủ nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ; đặc biệt, kiểm tra khâu đặc biệt quan trọng đánh giá nhân lực khoa học Kiểm tra, đánh giá phải triển khai đến đơn vị, có nội dung, chương trình thơng báo thời gian cụ thể tránh hình thức mà đảm bảo tính thiết thực 3.2.4 Chú trọng cơng tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế - Mục đích giải pháp: Đào tạo nâng cao lực công tác quan trọng để nâng cao chất lượng nghiên cứu đội ngũ viên chức khoa học Trong công tác quản lý nguồn nhân lực, đặc biệt đội ngũ viên chức khoa học cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cần thiết tạo hội cho viên chức khoa học tự vươn lên hoàn thiện thân giúp cho Viện có đội ngũ đảm bảo chất lượng, số lượng, cấu hợp lý 72 - Nội dung giải pháp: Hàng năm, VASS gửi công văn đến đơn vị tiến hành rà soát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý, để tổng hợp gửi báo cáo lên Lãnh đạo Viện để mở lớp bồi dưỡng cử học sở đào tạo, bồi dưỡng Viện Nội dung công tác đào tạo, bồi dưỡng bao gồm: + Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn: nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ + Đào tạo, bồi dưỡng trình độ nghiên cứu: phương pháp nghiên cứu; kỹ hướng dẫn thực hành vận dụng nghiên cứu; công tác làm chủ nhiệm đề tài, công tác hướng dẫn thành viên tham gia đề tài nghiên cứu hoàn thành nội dung nghiên cứu + Đào tạo, bồi dưỡng kỹ nghiên cứu KH + Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ + Đào tạo, bồi dưỡng tin học + Bồi dưỡng kiến thức khác: quản lý hành nhà nước, an ninh quốc phòng, trị Việc thành lập Học viện Khoa học xã hội trực thuộc Viện thành công lớn Viện chiến lược đào tạo phát triển nguồn nhân lực - Cách thức thực hiện: Khảo sát, tổng hợp tình hình phân loại nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao lực chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, cách thức nghiên cứu đề tài Tổ chức phối hợp thực tốt hoạt động nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ viên chức khoa học theo chức đơn vị thuộc VASS Cử công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng, chuyên môn nghiệp vụ Bộ, ngành tổ chức Tham dự hội thảo khoa học Viện Mở lớp đào tạo, bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ lớp tập huấn Tiếp tục trì phát triển hình thức đào tạo qua thực chương trình nghiên cứu khoa học, đề tài trình tự đào tạo 73 Tuy nhiên, việc đào tạo, bồi dưỡng cán Viện phụ thuộc nhiều vào ngân sách nhà nước Viện cần có chế linh hoạt Có thể lồng ghép lớp ngắn hạn, hội thảo khoa học đề tài dự án trình thực 3.2.5 Hồn thiện sách đãi ngộ xứng đáng cho đội ngũ viên chức khoa học - Mục đích giải pháp: Đối với đội ngũ viên chức khoa học quan tâm tới chế độ đãi ngộ với họ, mục đích để giữ chân viên chức khoa học giỏi, nhiều tiềm năng… Những chế đội đãi ngộ tốt thu hút làm tăng trung thành viên chức khoa học với Viện, giúp họ cống hiến sức lực, tâm trí, hoạt động Viện Nếu dựa vào nguồn ngân sách Nhà nước để đầu tư cho phát triển đội ngũ viên chức khoa học nguồn vốn khơng đảm bảo Do đó, cần có chế sách thích hợp để đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư cho phát triển cho đội ngũ viên chức khoa học - Nội dung giải pháp: Chăm lo đời sống vật chất cho đội ngũ viên chức khoa học: + Quan tâm kịp thời chế độ sách cho đội ngũ viên chức khoa học, kịp thời tiền lương, tiền công, tiền thưởng chế độ ốm đau, thai sản, phục hồi dưỡng sức, … + Quan tâm đến chế độ hỗ trợ cho viên chức khoa học gặp hồn cảnh khó khăn, gia đình thuộc diện sách, … Viện cần có nhiều sách để khuyến khích viên chức khoa học vừa làm chuyên môn vừa tăng thu nhập như: tạo điều kiện cho viên chức khoa học tham gia, thực đề tài không Viện mà đơn vị khác ngồi Viện - Cách thức thực hiện: Viện vào chủ trương Đảng, Nhà nước; vào điều kiện thực tế Viện, tham mưu cho cấp để xây dựng chế độ sách bảo vệ quyền lợi hợp pháp, đáng viên chức khoa học Phát triển đội ngũ viên chức khoa học phải gắn kết chặt chẽ với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội Thực thời hạn lên lương thường xuyên, lên lương trước thời hạn toán chế độ cho viên chức khoa học 74 Xây dựng chế để đội ngũ viên chức khoa học hưởng thành từ lao động sáng tạo, tương xứng với giá trị đóng góp Ban hành sách ưu đãi nhằm thu hút chuyên gia đầu ngành nước tham gia hoạt động nghiên khoa học công nghệ Tơn vinh, có sách đãi ngộ mức nhân, đơn vị đạt dược kết bật đóng góp cho nghiệp nghiên cứu khoa học 3.2.6 Xây dựng sách thu hút nhân tài - Mục đích giải pháp: Việc thu hút nhân tài đóng vai trò định đến tương lai Viện Do để có đội ngũ viên chức có tài, có trình độ cao phải có s ách thu hút nhân tài, quy định riêng q trình tuyển dụng đặc biệt sách ưu tiên, tài bồi dưỡng nhân tài - Nội dung giải pháp: Lập kế hoạch nguồn nhân lực nhằm đảm bảo có kế cận hệ lãnh đạo cao cấp có tài coi khâu quan trọng quản lý phát triển nguồn nhân lực Xét cá nhân tham gia đề tài nghiên cứu có nhiều cơng trình nghiên cứu khoa học đặc biệt nguồn nhân có chất lượng cao, chuyên gia giỏi lĩnh vực nghiên cứu phù hợp với ngành nghiên cứu Viện Tiếp tục cải thiện mơi trường, điều kiện làm việc, xây dựng văn hóa công sở Cải tiến phương thức đánh giá, gắn đánh giá dựa hiệu công việc chuyên môn bố trí cơng việc chức danh cơng tác Có sách khen thưởng với viên chức có thành tích cao đồng thời có sách đào tạo bồi dưỡng nước nước - Cách thức thực hiện: Mở rộng kênh thu hút đối tượng có thành tích xuất sắc, thí sinh đạt điểm cao kỳ thi tuyển dụng, người có tài người làm việc quan khác Các sách đãi ngộ minh bạch hóa q trình tuyển dụng, tạo điều kiện cho ứng viên trẻ có lực có hội tham gia 75 Tiếp tục xây dựng hoàn thiện sách thu hút trọng dụng người có kinh nghiệm nghiên cứu, người đào tạo chuyên ngành đáp ứng nhu cầu nghiên cứu Trên thực tế, đội ngũ viên chức khoa học có trình độ cao, đào tạo lại không mong muốn công tác nghiên cứu, lý chủ yếu thu nhập thấp, điều kiện nghiên cứu hạn chế so với lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đặc biệt thấp so với đồng nghiệp khu vực giới Do vậy, phải thực tốt chế độ sách tiền lương, thưởng chế độ đãi ngộ viên chức khoa học 3.3 Mối quan hệ giải pháp Phát triển đội ngũ viên chức KH Sơ đồ 1: Mối quan hệ biện pháp Chú thích: Hồn thiện cơng tác quy hoạch đội ngũ viên chức khoa học Hoàn thiện quy hoạch tuyển dụng, sử dụng phù hợp với vị trí việc làm Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá đội ngũ viên chức khoa học Chú trọng cơng tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiên cứu khoa học Hồn thiện sách đãi ngộ xứng đáng cho đội ngũ viên chức khoa học Xây dựng sách thu hút nhân tài 3.4 Một số khuyến nghị nhà nước Để phát triển NNL khoa học VASS NNL khoa học cơng nghệ đất nước để hội nhập thành cơng vào q trình hội nhập quốc tế, luận văn xin đề xuất số khuyến nghị sau: 76 - Đổi hệ thống đào tạo nhân lực khoa học công nghệ đất nước nhằm đáp ứng đòi hỏi thiết CNH - HĐH, hội nhập quốc tế Hệ thống đào tạo đại học sau đại học nước ta bộc lộ nhiều bất cập, khả hội nhập quốc tế hệ thống đào tạo nguồn nhân lực khơng cao, thực tế thừa nhận thị trường khoa học công nghệ giới - Hoàn thiện đổi cách đồng sách liên quan đến sử dụng đề bạt cán cấp, tiền lương, phụ cấp, nhằm tạo động lực hướng đến giúp cho việc bố trí sử dụng nguồn nhân lực khoa học cơng nghệ cách phù hợp, công bằng, minh bạch, khách quan - Cải cách quy trình, thủ tục hành từ khâu đào tạo tuyển dụng, phân bố, sử dụng, đãi ngộ NNL khoa học cơng nghệ, quy trình thủ tục đầu tư tài hoạt động khoa học công nghệ 77 KẾT LUẬN Thông qua việc nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn phát triển đội ngũ viên chức khoa học VASS năm qua (2015-2017) rút số kết luận sau: Luận văn hệ thống hoá cách chọn lọc sở lý luận NNL phát triển NNL, đặc biệt đội ngũ viên chức khoa học; xác định nội dung phát triển nhân lực khoa học; cách thức phát triển phân tích yếu tố tác động đến phát triển nhân lực khoa học Luận văn đúc kết học kinh nghiệm số quốc gia việc phát triển NNL khoa học công nghệ Luận văn xây dựng sở liệu đội ngũ viên chức khoa học làm để phân tích, đánh giá thực trạng, tìm nguyên nhân hạn chế, từ đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ viên chức khoa học VASS giai đoạn tới Đội ngũ viên chức khoa học có vai trò vơ quan trọng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn Phát triển đội ngũ viên chức khoa học yếu tố thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao chất lượng sống Do đó, muốn phát triển phải quan tâm tới nâng cao lực thể chất lực tinh thần nguồn lực việc sáng tạo, nghiên cứu, tìm kiếm, phát triển thơng tin vật chất Cần phải thúc đẩy đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ viên chức khoa học giải pháp quan trọng để tạo nguồn nhân lực chất lượng cao Trong năm vừa qua VASS đạt nhiều thành tựu đáng kể, nhờ đội ngũ viên chức khoa học phát triển mạnh mẽ, nhiều cơng trình nghiên cứu có tính ứng dụng thực tế cao, phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội đất nước Với kết đạt được, luận văn hoàn thành nhiệm vụ đặt nghiên cứu đề tài Tuy nhiên, khuôn khổ luận văn thạc sĩ Quản lý kinh tế, nội dung đề xuất mà tác giả nêu luận văn chưa thể bao quát hết tất vấn đề phát triển đội ngũ viên chức khoa học Đồng thời, luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót hạn chế Rất mong nhận ý kiến đóng góp q Thầy Cơ đồng nghiệp 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban tổ chức cán (2015, 2016, 2017), “Báo cáo tổng kết công tác tổ chức, cán phương hướng, nhiệm vụ công tác”, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Ban tiến phụ nữ (2015, 2016, 2017), “Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động tiến phụ nữ bình đẳng giới Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phương hướng, nhiệm vụ công tác”, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Bộ KH& CN (2003), “Cẩm nang đo lường nguồn nhân lực khoa học công nghệ Tổ chức Hợp tác phát triển kinh tế” (OECD) Bộ KH&CN (2011), Quyết định số 4009/QĐ-BKHCN Phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực ngành khoa học công nghệ giai đoạn 2011 - 2020 Trần Xuân Cầu, Mai Quốc Chánh (2009), “Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực”, Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), “ Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX”, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), “ Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI”, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2013), “Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI”, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Nguyễn Văn Điềm Nguyễn Ngọc Quân (2004), “Giáo trình quản trị nguồn nhân lực”, Nxb Lao động - Xã hội 10 Lê Thị Hồng Điệp (2012), “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu xây dựng kinh tế tri thức Việt Nam”, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội 11 Trần Xuân Định (2000), “Đổi sách sử dụng nhân lực khoa học công nghệ quan nghiên cứu - phát triển”, Nxb Khoa học xã hội 12 Nguyễn Hữu Dũng (2003), “Sử dụng hiệu nguồn lực người Việt Nam”, Nxb Lao động - Xã hội 13 Phạm Minh Hạc (2007), “Phát triển văn hóa người nguồn nhân lực thời kỳ cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước”, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 79 14 Đặng Hữu (2009), “Phát triển kinh tế tri thức gắn với q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa Việt Nam”, Nxb Khoa học xã hội 15 Phạm Tiến Huy (2004), “Tổ chức khoa học công nghệ”, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 16 Đặng Bá Lâm, Trần Khánh Đức (2002), “Phát triển nhân lực công nghệ ưu tiên nước ta thời kỳ cơng nghiệp hóa - đại hóa”, Nxb Giáo dục, Hà Nội 17 Đỗ Thị Bích Loan, Nguyễn Thế Thắng, Đặng Ngọc Dinh (2013), “Phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, đại hóa điều kiện dân số vàng Việt Nam”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học 18 Nguyễn Giao Long (2006), “Đổi quản lý nhân lực Khoa học Công nghệ”, Nxb Khoa học xã hội 19 Luật số 58/2010/QH12 (2010), “Luật viên chức”, Quốc hội 20 Luật số 29/2013/QH13 (2013), “Luật Khoa học công nghệ”, Quốc hội 21 Lương Công Lý, Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Kim Phượng (2016), “Phát huy vai trò giáo dục - đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Việt Nam nay”, Nxb Chính trị Quốc gia 22 Châu Văn Minh (2014), “Phát triển khoa học công nghệ Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam qua gần 30 năm đổi mới”, Tạp chí Cộng Sản, số 12/2014 23 Phạm Thành Nghị Vũ Hoàng Ngân (2005), “Quản lý nguồn nhân lực Việt Nam - Một số vấn đề lý luận thực tiễn”, Nxb Khoa học xã hội 24 Nghị định 99/2017/NĐ-CP (2017), “Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn cấu tổ chức Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam” 25 Nghị định 29/2012/NĐ-CP (2012), “Về tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức”, Chính Phủ 26 Phạm Minh Nghĩa (2013), ‘‘Kinh nghiệm Nhật Bản Singgapore phát triển nguồn nhân lực”,Tạp chí kinh tế dự báo số 24 trang 94-96 27 Trần Minh Ngọc tác giả (2004), “Phát triển nguồn nhân lực cho nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa Việt Nam”, Đề tài khoa học, Viện Kinh tế Việt Nam 28 Bùi VănNhơn (2006), “Quản lý phát triển nguồn nhân lực xã hội”, Nxb Tư Pháp 80 29 Phòng y tế (2016,2017), “Thông báo khám sức khỏe cán bộ, viên chức, người lao động”, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 30 Nguyễn Ngọc Phú (2010), “Thực trạng nguồn nhân lực, nhân tài đất nước Những vấn đề đặt - giải pháp”, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 31 GS.TS Vũ Thị Ngọc Phùng (2006), “Giáo trình Kinh tế phát triển”, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội 32 Nguyễn Hồng Quang (2013), “Nguồn nhân lực với phát triển bền vững vùng Bắc Bộ giai đoạn 2011 - 2020”, Nxb Khoa học xã hội 33 Hồ Sĩ Quý (2007), “Con người phát triển người”, Nxb Giáo dục, Hà Nội 34 Richard - A Swanson (1993), Human Resources Deverlopment Quarterly Vol.4.No.4/ 1993 35 Tô Huy Rứa (2014), “Một số vấn đề phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nước ta nay”, Tạp chí xây dựng Đảng số 12/2014 36 PGS.TS Phạm Văn Sơn (2015), “7 giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực Việt Nam”, Báo Giáo dục thời đại 37 Tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam (2015), số 12/2015 38 Bùi Tất Thắng (2013), “Một số vấn đề phát triển nhân lực Việt Nam”, Tạp chí Khoa học xã hội 39 The International Labour Organization (ILO) (2010), A Skilled Workforce for Strong, Sustainable and Balanced Growth 40 Vũ Bá Thể (2005), “Phát huy nguồn lực người để công nghiệp hoá, đại hoá Kinh nghiệm quốc tế thực tiễn Việt Nam”, Nxb Lao động - xã hội 41 Nguyễn Thị Anh Thu (2004), “Phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ”, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 42 PGS.TS Nguyễn Tiệp (2011), “Giáo trình Nguồn nhân lực”, NXB Lao động Xã hội, Hà Nội 43 Viện kinh tế giới (2003), “Phát triển nguồn nhân lực thông qua giáo dục đào tạo: Kinh nghiệm Đông Á”, Nxb Khoa học Xã hội 44 Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (2013), “Sáu mươi năm xây dựng phát triển”, Nxb Khoa học xã hội 81
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC KHOA HỌC TẠI VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY, PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC KHOA HỌC TẠI VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn