Hướng Dẫn Sử Dụng Phân Hệ Quản Lý Chương Trình Đào Tạo

52 52 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 12:22

Hệ Chương Trình Quản Lý Đào Tạo Trường Đại Học & Cao Đẳng Hướng Dẫn Sử Dụng Phân Hệ Quản Lý Chương Trình Đào Tạo Phiên Bản 2005 Võ Tấn Quân - ÐHBK.TP.HCM TP Hồ Chí Minh - Tháng 05/2005 Mục lục Công việc Quản Trị Phân Hệ Công việc User Các thuật ngữ sử dụng phân hệ CTDT Xem/Sửa thông số chung hệ thống Giải thích chức Tự Điển Môn Học 1.1 Xem/Sửa File Tự Điển Môn Học .6 1.2 Kiểm Tra File Tự Điển Môn Học .8 1.3 In File Tự Điển Môn Học 1.4 Xem/Sửa File Môn Học & Cán Bộ Giảng Dạy .9 1.5 Môn Học Chuyên Ngành 1.5.1 Xem/Sửa Các Mã Môn Học Chuyên Ngành 1.5.2 Kiểm Tra Các Mã Môn Học Chuyên Ngành 1.5.3 Xem/Sửa % Sinh Viên Chuyên Ngành 1.5.4 Kiểm Tra % Sinh Viên Chuyên Ngành 10 1.6 Các Thuộc Tính Tự Điển Môn Học 10 1.6.1 Xem/Sửa Ký Hiệu Môn Học Ngoại Ngữ 10 1.6.2 Xem/Sửa Ký Hiệu Môn Học Trên Biểu Đồ 10 1.6.3 Xem/Sửa Số Tín Chỉ Mơn Học 11 1.6.4 Xem/Sửa Số Tín Chỉ Học Phí & Mức Học Phí Mơn Học 11 1.6.5 Xem/Sửa File Môn Học Cùng Môn Khác Mã 11 1.6.6 Xem/Sửa Mơn Khơng Tham Gia Tính Điểm Trung Bình 11 1.6.7 Xem/Sửa Môn Học Tích Lũy Bắt Buộc=5 (Tại Chức) 12 1.6.8 Xem/Sửa Qui Chế Có Điểm Ưu Tiên Khi Xét Nợ 12 1.6.9 Xem/Sửa Số Tiết Thi Mặc Nhiên Các Môn Học 12 1.6.10 1.7 Xem/Sửa Số Tiết Kiểm Tra Mặc Nhiên Các Môn Học 12 Môn Học Tiên Quyết 12 1.7.1 Xem/Sửa File Môn Học Tiên Quyết 12 1.7.2 Kiểm Tra File Môn Học Tiên Quyết 13 1.8 Cập Nhật Tên Mơn Học Khơng Có Dấu 13 1.9 Xem/Sửa Tự Điển Khối Lớp 13 1.10 Kiểm Tra Tự Điển Khối Lớp 14 1.11 Các Thuộc Tính Của Tự Điển Khối 15 1.11.1 Xem/Sửa Khối Có Điểm Học Lại Chuyển Học Kỳ Cũ 15 1.11.2 Xem/Sửa Khối Có Điểm Luận án Tính Riêng 15 1.11.3 Xem/Sửa Khối Tính Điểm Trung Bình Năm Học Theo Năm Thứ 15 1.11.4 Xem/Sửa Khối Quản Lý Hệ Điểm 15 1.11.5 Xem/Sửa Mã Số Sinh Viên Bắt Đầu Của Các Khối 16 1.11.6 Xem/Sửa Năm Bắt Đầu Tính Điểm Trung Bình 16 1.12 Xem/Sửa Chương Trình Đào Tạo Chung 16 1.12.1 Xem/Sửa Chương Trình Đào Tạo Hệ/Ngành (Chuẩn) 16 1.12.2 Xem/Sửa Chương Trình Đào Tạo Khối Lớp (Kế Hoạch) 16 1.12.3 Xem/Sửa Chương Trình Đào Tạo Khối Lớp (Thực Hiện) 16 Kế Hoạch 17 2.1 Xem/Sửa Kế Hoạch Đào Tạo Các Khối Lớp 17 2.2 In Kiểm Tra Hợp Lý Kế Hoạch Đào Tạo Chuẩn (Hệ+Ngành) 21 2.3 Hủy Các Lỗi Logic- Kế Hoạch Đào Tạo Chuẩn (Hệ+Ngành) 21 2.4 In Kiểm Tra Hợp Lý Kế Hoạch Đào Tạo Các Khối Lớp 21 2.5 Hủy Các Lỗi Logic- Kế Hoạch Đào Tạo Các Khối Lớp 22 2.6 In Kế Hoạch Đào Tạo Chuẩn (Hệ+Ngành) 22 2.7 In Kế Hoạch Đào Tạo Các Khối Lớp 22 2.8 In So Sánh Chương Trình Đào Tạo Các Khối Với Chương Trình Đào Tạo Chuẩn 22 2.9 Copy Kế Hoạch Đào Tạo Hệ/Ngành 22 2.10 In So Sánh Các Chương Trình Đào Tạo Chuẩn 22 Thực Hiện 23 3.1 Xem/Sửa Thực Hiện Chương Trình Đào Tạo Các Khối Lớp 23 3.2 In Kiểm Tra Hợp Lý Thực Hiện Chương Trình Đào Tạo Các Khối Lớp 26 3.3 Hủy Các Lỗi Logic- Thực Hiện Chương Trình Đào Tạo Các Khối Lớp 26 3.4 In Thực Hiện Chương Trình Đào Tạo Các Khối Lớp 26 3.5 In So Sánh Thực Hiện Chương Trình Đào Tạo Với Chương Trình Đào Tạo Chuẩn 26 3.6 In So Sánh Thực Hiện Chương Trình Đào Tạo Với Kế Hoạch 26 Học Kỳ 27 4.1 Xem/Sửa Tuần Học Các Khối Lớp 27 4.2 Xem/Sửa Biểu Đồ Kế Hoạch Đào Tạo Các Khối Lớp 27 4.3 In Biểu Đồ Kế Hoạch Đào Tạo 28 4.4 Tạo Tự Động Chương Trình Đào Tạo Học Kỳ Cho Khối Lớp 28 4.5 Xem/Sửa Chương Trình Đào Tạo Học Kỳ Khối Lớp 28 4.6 In Thống Kê Trong Chương Trình Đào Tạo Học Kỳ Khối Lớp 28 4.7 In Kiểm Tra Hợp Lý Chương Trình Đào Tạo Học Kỳ Khối Lớp 28 4.8 Hủy Các Lỗi Logic- Chương Trình Đào Tạo Học Kỳ Khối Lớp 28 4.9 In Chương Trình Đào Tạo Học Kỳ Các Khối Lớp 29 4.10 In Lưu ý Các Chương Trình Đào Tạo Khơng Khớp Kế Hoạch 29 4.11 Đồng Bộ Chương Trình Đào Tạo (Thực Hiện) Từ File Mơn Học Mở Học Kỳ 29 Tiêu Chuẩn 29 5.1 Xem/Sửa Tiêu Chuẩn Hoàn Thành Giai Đoạn 29 5.2 Các công việc xét tốt nghiệp & hoàn thành giai đoạn 35 Bảo Trì 35 6.1 Tự Điển Liên Quan Đến Phân Hệ 35 6.1.1 Xem Tự Điển Môn Học 35 6.1.2 Xem Tự Điển Qui Chế Đào Tạo 36 6.1.3 Xem Tự Điển Ngành Học 36 6.1.4 Xem Tự Điển Chuyên Ngành 36 6.1.5 Xem Tự Điển Hệ Đào Tạo 36 6.1.6 Xem Tự Điển Khối Lớp 36 6.1.7 Xem Tự Điển Ký Hiệu Của Biểu Đồ Kế Hoạch Đào Tạo 36 6.1.8 Xem Tự Điển Bộ Môn 36 6.1.9 Xem Tự Điển Khoa 36 6.2 ReIndex Các Tập Tin 37 6.3 Bảo Trì Dữ Liệu 37 6.3.1 In Tổng Quát Bảo Trì Phân Hệ 37 6.3.2 In Chi Tiết Bảo Trì Phân Hệ 37 6.3.3 Sửa Lỗi Từ Số Liệu Bảo Trì 38 6.4 Sửa Đổi Tự Điển Phân Hệ 38 6.5 Xem/Sửa Thông Tin Hiệu Chỉnh Báo Biểu 38 6.6 Xem/Sửa Tự Điển Người Ký 39 6.7 Xem/Sửa Người Ký Tên Trên Các Mẫu In 39 6.8 Cấm Quyền Khai Thác 39 6.9 Xem/Xóa File Cấm Quyền Khai Thác 39 6.10 Đổi Mật Khẩu Người Sử Dụng 40 Chỉnh Định 40 7.1 Tạo File Mã Số Theo Điều Kiện Lọc 40 7.2 Tạo File Mã Số Bởi Các Phép Toán Quan Hệ 40 7.3 Xem/Sửa/In File Text 40 7.4 Khóa Quyền Khai Thác Tạm Thời 40 7.5 Mở Quyền Khai Thác Trở Lại 41 7.6 Xem User Đang Làm Việc Trên Mạng 41 7.7 Giới Thiệu 41 Các lưu ý vấn đề kỹ thuật quản lý phân hệ CTDT 42 Phu Lục: Các Mẫu In Của Phân Hệ 45 EDUSOFT - Hướng dẫn sử dụng phân hệ Quản Lý Chương Trình Đào Tạo Cơng việc Quản Trị Phân Hệ Công việc đầu năm học o Thêm khối lớp vừa tuyển sinh năm học vào tự điển khối Cơng việc định kỳ (hàng tháng) o Bảo trì liệu phân hệ & thêm mới, hủy bỏ hiệu chỉnh liệu thiếu có lỗi Cơng việc bảo trì bao gồm: ƒ Chạy chức Bảo Trì/Bảo Trì Phân Hệ/In Tổng quát Bảo Trì phân hệ để phát số liệu sai khiếm khuyết cách tổng quát ƒ Chạy chức Bảo Trì/Bảo Trì Phân Hệ/In Chi tiết Bảo Trì phân hệ để phát số liệu sai khiếm khuyết cách tổng quát ƒ Chạy chức Bảo Trì/Bảo Trì Phân Hệ/Sửa lỗi từ số liệu Bảo Trì để bổ sung điều chỉnh số liệu phát Công việc không định kỳ o Tùy biến biểu in theo nhu cầu phân hệ o Tùy biến phần người ký tên biểu in theo nhu cầu phân hệ o Cấm quyền khai thác menu tạm thời (nếu có nhu cầu) o Mở quyền khai thác menu trở lại (nếu có cấm) o Tạo lại mục (Reindex) cần thiết o Bảo trì tự điển phân hệ (thêm mã mới, đổi mã, gộp mã, hủy mã) Gồm tự điển sau: ƒ Tự điển môn học ƒ Tự điển hệ đào tạo ƒ Tự điển ngành học ƒ Tự điển khối lớp ƒ Tự điển chuyên ngành ƒ Tự điển qui chế đào tạo ƒ Tự điển loại ký hiệu (diễn tả biểu đồ đào tạo) Trang EDUSOFT - Hướng dẫn sử dụng phân hệ Quản Lý Chương Trình Đào Tạo Cơng việc User Nhiệm vụ user phân hệ User Phân hệ Quản Lý Chương Trình Đào Tạo (CTDT) có nhiệm vụ: o Quản lý cấp chương trình đào tạo o Quản lý biểu đồ kế hoạch giảng dạy o Quản lý tiêu chuẩn xét tốt nghiệp cho khối lớp Công việc đầu học kỳ o Tạo, nhập sửa chữa chương trình đào tạo cho tất khối lớp học học kỳ để chuẩn bị cho việc xếp thời khóa biểu o Tạo, nhập sửa chữa biểu đồ kế hoạch giảng dạy học tập cho tất khối lớp học học kỳ để chuẩn bị cho việc xếp thời khóa biểu Công việc thường kỳ học kỳ o Theo dõi cấp chương trình đào tạo: (1) Chương trình đào tạo chuẩn (theo hệ/ngành), (2) Chương trình đào tạo kế hoạch (theo khối lớp) (3) Chương trình đào tạo thực (theo khối lớp) Công việc cuối học kỳ o Tạo tiêu chuẩn tốt nghiệp cho tất khối tốt nghiệp học kỳ (làm sở xét tốt nghiệp) Công việc không định kỳ o Sửa thuộc tính tự điển mơn học, tự điển khối (nếu cần thiết) cho với yêu cầu quản lý Ví dụ: Thay đổi tín mơn học (nếu trước nhập sai ) o Trích lọc danh sách cho nhu cầu đột xuất o Nắm vững thao tác chuyển đổi liệu môi trường Windows (Visual FoxPro, Excel, Word, Access ) để việc chuyển đổi số liệu môi trường thực cách dễ dàng, nhanh chóng đắn Trang EDUSOFT - Hướng dẫn sử dụng phân hệ Quản Lý Chương Trình Đào Tạo Các thuật ngữ sử dụng phân hệ CTDT Mã môn học: Là chuỗi ký tự đại diện cho khối kiến thức chuyên môn định (gọi môn học) đào tạo trọn vẹn học kỳ Nếu mơn học có nhu cầu đào tạo kéo dài nhiều học kỳ (liên tục không liên tục), cần tách thành nhiều khối kiến thức, khối kiến thức đào tạo trọn vẹn học kỳ đặt mã đại diện: mã môn học Một mã môn học (đại diện cho mơn học) có đặc tính để đo quan trọng (so với mã mơn học khác) gọi là: Tín hay đơn vị học trình Tín (hay đơn vị học trình): Để đo quan trọng môn học Thông thường đơn vị học tập diễn tả khối lượng tương đương với việc giảng dạy/học tập 15 tiết lý thuyết CTĐT Chuẩn Là chương trình đào tạo ban hành nhất, áp dụng cho hệ/ngành đào tạo Ví dụ: Chương trình đào tạo chuẩn hệ qui, ngành cơng nghệ thơng tin Chương trình đào tạo chuẩn biến động theo nhu cầu phát triển hệ/ngành Khi có thay đổi chương trình đào tạo chuẩn, EDUSOFT lưu Các cũ lưu copy giấy (In trước thay đổi) CTĐT Kế hoạch Là chương trình đào tạo qui định cho khối lớp cụ thể khối lớp tuyển (thường gán giống chương trình chuẩn) Ví dụ: Chương trình đào tạo kế hoạch khối lớp: Khóa 2001, hệ qui, ngành cơng nghệ thơng tin Chương trình đào tạo kế hoạch biến động theo nhu cầu phát triển hệ/ngành CTĐT thực Là chương trình đào tạo thực tế áp dụng cho khối lớp cụ thể theo tình hình khả đào tạo (thường cố gắng theo chương trình đào tạo kế hoạch khối lớp tương ứng) Ví dụ: Chương trình đào tạo thực khối lớp: Khóa 2001, hệ qui, ngành cơng nghệ thơng tin Hệ Đào Tạo Là khái niệm quản lý bậc học cách thức quản lý đào tạo Ví dụ: Hệ Đại học qui, Hệ Đại học chức, Hệ Cao Đẳng v.v Ngành học Là lãnh vực nghề nghiệp có chương trình đào tạo riêng Một khoa thường phụ trách nhiều ngành học có tương quan Ví dụ: Ngành Kỹ Thuật Điện Chuyên ngành: Ở học kỳ cuối, hình thành nhóm tự chọn khác lớp Chuyên môn nhóm gọi chuyên ngành (thuộc ngành học lớp đó) Ví dụ: Lớp sinh viên ngành Cơng Nghệ Thơng Tin, sinh viên đăng ký chuyên ngành: Công nghệ phần mềm, Mạng & Viễn Thông v.v Lưu ý: Nếu tách nhóm lớp khác nhau, ngành lớp tách nên gọi ngành học thay chun ngành Ví dụ ngành: Cơng nghệ phần mềm thuộc khoa Công Nghệ Thông Tin Khoa Là đơn vị quản lý nhiều ngành học có tương quan Ví dụ: Khoa Điện-Điện Tử quản lý ngành: Kỹ Thuật Điện, Kỹ Thuật Điện Tử, Viễn Thơng, Tự Động Hóa v.v Khóa học Là tập hợp sinh viên có năm vào trường Khối lớp: Một số lớp có chung đặc điểm: hệ đào tạo, khoa quản lý, ngành học, phương thức đào tạo (niên chế/tín chỉ), thời điểm nhập học, chương trình đào tạo Khối lớp quản trị phân hệ CTDT đặt tên vào đầu năm học Biểu Đồ Kế Hoạch dạy học tập: Là qui định thời gian để thực công việc giảng dạy/học tập cho khối lớp cụ thể Trong thực tế Biểu Đồ Kế Hoạch dạy học tập thiết lập cho năm học, EDUSOFT đơn vị thời gian học kỳ, Biểu Đồ Kế Hoạch dạy học tập khai báo cho học kỳ Đào tạo Niên Chế: Là phương thức quản lý đào tạo mà đối tượng quản lý là: Lớp Việc mở mơn học, theo dõi hoạt động điểm, xét lên lớp phụ thuộc chủ yếu vào nhu cầu liệu lớp Hầu hết sinh viên học tiến độ chương trình đào tạo lớp ban đầu vào trường Trang EDUSOFT - Hướng dẫn sử dụng phân hệ Quản Lý Chương Trình Đào Tạo Đào tạo Tín Chỉ: Là phương thức quản lý đào tạo mà đối tượng quản lý là: Sinh Viên Việc mở môn học, theo dõi hoạt động điểm, xét lên lớp phụ thuộc chủ yếu vào nhu cầu liệu sinh viên Sinh viên học tập theo tiến độ tự đề tùy theo tình hình nhóm môn học mở số ràng buộc định thứ tự học số môn học Môn học tiên quyết: Môn học tiên quyết, môn học môn học phải học phải đạt trước muốn tham gia học môn Môn học trước: Môn học trước môn học môn học phải học (nhưng không thiết phải đạt) trước muốn tham gia học môn Môn học song hành: Môn học song hành môn học môn học phải học (nhưng không thiết phải đạt) trước học học kỳ muốn tham gia học môn Môn học bắt buộc: Là môn học mà sinh viên phải tham gia phải đạt Sinh viên không tham gia học tham gia học khơng đạt mơn bắt buộc khơng thể tốt nghiệp Hầu hết mơn học thuộc hình thức đào tạo niên chế môn học bắt buộc Môn học tự chọn: Là môn học nhiệm ý mà sinh viên tham gia khơng tham gia Kết đạt mơn tự chọn làm tăng Điểm Trung Bình Số Tín Chỉ Đạt (tùy theo qui định nhà trường) Tuy nhiên kết không đạt môn tự chọn không ảnh hưởng đến việc xét tốt nghiệp sinh viên Môn học bắt buộc tự chọn: Là môn phép tự chọn phạm vi môn qui định Nhưng chọn rồi, sinh viên phải có nghĩa vụ bắt buộc học đạt mơn học chọn Môn học cứng: Là môn học mà sinh viên phải học vào học kỳ mở chương trình đào tạo (Sinh viên khơng thay đổi học kỳ học) Hầu hết môn học thuộc hình thức đào tạo niên chế mơn học cứng Môn học môn khác mã: Môn học môn khác mã mơn học mơn có mã môn học khác với mã môn học , xem tương đương mặt kiến thức Sinh viên đạt mơn học để thay cho môn học Môn học môn khác mã thường xảy có thay đổi nhỏ tên, tín chỉ, nội dung môn học khối lớp khác ngành học Môn học môn khác mã thường áp dụng cho sinh viên học chậm tiến độ, phải học môn học thay cho mơn học mơn khác mã có trước khơng mở lớp Tiêu chuẩn tốt nghiệp: tập hợp qui định mà sinh viên phải thỏa mãn để xem tốt nghiệp Các tiêu chuẩn định nghĩa bao gồm: Số tín chung, số tín ngành, điểm trung bình chung, mơn bắt buộc, mơn bắt buộc tự chọn v.v Số tín chung: Là số tín mà sinh viên đạt tổng cộng Số tín ngành: Là số tín mà sinh viên đạt tính mơn học thuộc ngành học mà sinh viên theo học (hoặc ngành học mà sinh viên xin xét tốt nghiệp) Điểm trung bình chung: Là điểm trung bình trường sinh viên Điểm trung bình chung có xét khơng xét mơn học ngồi ngành tùy theo quan điểm trường Trang EDUSOFT - Hướng dẫn sử dụng phân hệ Quản Lý Chương Trình Đào Tạo Các thông tin tiêu chuẩn (F5 F2) Tạo môn học ngành tiêu chuẩn (bắt buộc tự chọn) (^R) Chọn từ học kỳ đến học kỳ Trang 32 EDUSOFT - Hướng dẫn sử dụng phân hệ Quản Lý Chương Trình Đào Tạo CTĐT chuẩn, CTĐT kế hoạch hay CTĐT thực Sau đánh chéo (x) cho môn bắt buộc (Nếu nhấn Ctrl+M hình chính, đến hình này) Trang 33 EDUSOFT - Hướng dẫn sử dụng phân hệ Quản Lý Chương Trình Đào Tạo Nhập mơn học bắt buộc / tự chọn tiêu chuẩn (^B) Nhập nhóm (Group) cho môn học Trang 34 EDUSOFT - Hướng dẫn sử dụng phân hệ Quản Lý Chương Trình Đào Tạo sau nhập số tín tối thiểu phải đạt cho nhóm lớn 5.2 Các cơng việc xét tốt nghiệp & hoàn thành giai đoạn Mã chức năng: D7010 -> D8095 Giới hạn: Nếu chọn nhiệm ý xét tốt nghiệp từ phân hệ CTDT, chức xét tốt nghiệp hoàn thành giai đoạn thể (hktctdt2) Giải thích Đọc tài liệu Hướng dẫn Sử Dụng Phân hệ Quản Lý Điểm (DIEM), để biết cách thực chức phần Bảo Trì 6.1 Tự Điển Liên Quan Đến Phân Hệ 6.1.1 Xem Tự Điển Mơn Học Chương trình hhtudien with 'tdmh' Mã chức năng: C6030 Giải thích: Xem (chỉ xem) in tự điển môn học Mẫu in: Tự điển môn học (S4030) Trang 35 EDUSOFT - Hướng dẫn sử dụng phân hệ Quản Lý Chương Trình Đào Tạo 6.1.2 Xem Tự Điển Qui Chế Đào Tạo Chương trình hhtudien with 'tdqc' Mã chức năng: C6040 Giải thích: Xem (chỉ xem) in tự điển qui chế đào tạo Mẫu in: Tự Điển Qui Chế (C6040) 6.1.3 Xem Tự Điển Ngành Học Chương trình hhtudien with 'tdng' Mã chức năng: C6050 Giải thích: Xem (chỉ xem) in tự điển ngành học Mẫu in: Tự Điển Ngành Học (C6050) 6.1.4 Xem Tự Điển Chuyên Ngành Chương trình hhtudien with 'chnganh' Mã chức năng: C6055 Giải thích: Xem (chỉ xem) in tự điển chuyên ngành Mẫu in: Tự Điển Chuyên Ngành Đào Tạo (C6055) 6.1.5 Xem Tự Điển Hệ Đào Tạo Chương trình hhtudien with 'tdhedt' Mã chức năng: C6060 Giải thích: Xem (chỉ xem) in tự điển bậc hệ đào tạo Mẫu in: Tự Điển Hệ Đào Tạo (C6060) 6.1.6 Xem Tự Điển Khối Lớp Chương trình hhtudien with 'tdkhoi' Mã chức năng: C6080 Giải thích: Xem (chỉ xem) in tự điển khối lớp Mẫu in: Tự Điển Khối Lớp (C6080) 6.1.7 Xem Tự Điển Ký Hiệu Của Biểu Đồ Kế Hoạch Đào Tạo Chương trình hhtudien with 'loaikh' Mã chức năng: C6090 Giải thích: Xem (chỉ xem) in tự điển ký hiệu biểu đồ giảng dạy học tập Mẫu in: Tự Điển Ký Hiệu Trên Biểu Đồ Đào Tạo (C6090) 6.1.8 Xem Tự Điển Bộ Mơn Chương trình hhtudien with 'tdbm' Mã chức năng: C6100 Giải thích: Xem (chỉ xem) in tự điển môn (do phân hệ QLNS quản lý) 6.1.9 Xem Tự Điển Khoa Chương trình hhtudien with 'tdkh' Mã chức năng: C6110 Trang 36 EDUSOFT - Hướng dẫn sử dụng phân hệ Quản Lý Chương Trình Đào Tạo Giải thích: 6.2 Xem (chỉ xem) in tự điển khoa (do phân hệ QLNS quản lý) ReIndex Các Tập Tin Chương trình hReindex Mã chức năng: C6120 Giới hạn: User quản trị phân hệ (quyenqlph) Giải thích: Reindex (tái mục) file phân hệ CTDT, file ROOT file thuộc năm học/học kỳ xét Các trường hợp điện đột xuất treo máy chương trình ghi liệu khả gây mục Reindex thường sử dụng tìm kiếm, thống kê khơng xác Reindex phải sử dụng user phân hệ không làm việc với file cần tạo lại mục Để bảo đảm làm việc hiệu quả, user quản trị hệ thống nên reindex toàn hệ thống cách định kỳ (khi user không sử dụng hệ thống) Sử dụng HUILS/Reindex Toàn Bộ Cơ Sở Dữ Liệu 6.3 Bảo Trì Dữ Liệu Giới hạn: User quản trị phân hệ (quyenqlph) 6.3.1 In Tổng Quát Bảo Trì Phân Hệ Chương trình hbaotri Mã chức năng: C6130 Giải thích: User quản trị phân hệ dùng tiện ích để in lỗi tổng quát phân hệ CTDT Các lỗi • • • • • • phân hệ bao gồm: Lỗi trùng mã file tự điển Lỗi mã rỗng file tự điển Lỗi mã rỗng field mã số Lỗi mã sai khơng có tự điển Lỗi mã trùng file liệu Lỗi liệu không hợp lệ Chức in số lượng lỗi mà không in lỗi cụ thể Mẫu in: Các Lỗi Được Phát Hiện (Tổng Quát) (C6130) 6.3.2 In Chi Tiết Bảo Trì Phân Hệ Chương trình hbaotri2 Mã chức năng: C6140 Giải thích: User quản trị phân hệ dùng tiện ích để in lỗi chi tiết phân hệ CTDT Các lỗi • • • • • • phân hệ bao gồm: Lỗi trùng mã file tự điển Lỗi mã rỗng file tự điển Lỗi mã rỗng field mã số Lỗi mã sai tự điển Lỗi mã trùng file liệu Lỗi liệu không hợp lệ Chức in lỗi cụ thể (ví dụ mã sai mã có giá trị nào) Mẫu in: Các Lỗi Được Phát Hiện (Chi Tiết) (C6140) Trang 37 EDUSOFT - Hướng dẫn sử dụng phân hệ Quản Lý Chương Trình Đào Tạo 6.3.3 Sửa Lỗi Từ Số Liệu Bảo Trì Chương trình hbaotri2 with Mã chức năng: C6141 Giải thích: User quản trị phân hệ dùng tiện ích để sửa lỗi chi tiết phân hệ CTDT phát chức In chi tiết Bảo Trì Phân Hệ (C6140) Các lỗi • • • • • • phân hệ sửa bao gồm: Lỗi trùng mã file tự điển Lỗi mã rỗng file tự điển Lỗi mã rỗng field mã số Lỗi mã sai khơng có tự điển Lỗi mã trùng file liệu Lỗi liệu không hợp lệ Chức cho phép sửa tự động sửa theo trường hợp tùy theo user định Lưu ý: Để cẩn thận, cần lưu lại phiên sở liệu trước sửa lỗi đại trà 6.4 Sửa Đổi Tự Điển Phân Hệ Chương trình hsuatd Mã chức năng: C6150 Giới hạn: User quản trị phân hệ (quyenqlph) Giải thích: User quản trị phân hệ dùng chức để thay đổi tự điển phân hệ CTDT quản lý Tự điển • Tự • Tự • Tự • Tự • Tự • Tự • Tự phân hệ QLSV quản lý bao gồm: điển môn học điển hệ đào tạo điển ngành học điển chuyên ngành điển qui chế đào tạo điển khối lớp điển loại ký hiệu (dùng biểu đồ kế hoạch) Công việc hiệu chỉnh tự điển bao gồm • Sửa tự điển • Thêm mã tự điển • Hủy mã tự điển • Đổi mã tự điển • Đổi nhiều mã tự điển (sử dụng file với field mã cũ, mã mới) Lưu ý: Ngoại trừ vài trường hợp riêng (tự điển SV, tự điển CBCNV, tự điển môn học ), tất tự điển cập nhật thông qua chức Tự điển phân hệ quản lý, cập nhật từ phân hệ 6.5 Xem/Sửa Thơng Tin Hiệu Chỉnh Báo Biểu Chương trình hsuarppr Mã chức năng: C6152 Giới hạn: User quản trị phân hệ (quyenqlph) Giải thích: User quản trị phân hệ dùng chức để sửa đổi biểu in định nghĩa lại Có mức sửa đổi biểu in Trang 38 EDUSOFT - Hướng dẫn sử dụng phân hệ Quản Lý Chương Trình Đào Tạo • • Sửa mềm: Chỉ thay đổi vài thông số biểu in: chẳng hạn khổ giấy, cỡ chữ, độ dãn dòng, dãn cột, tiêu đề v.v Sửa cứng: Yêu cầu chương trình sử dụng thiết kế report riêng (cung cấp tên report, lưu report thư mục \DBF\VFW) Các sửa đổi ghi nhận file thông tin hiệu chỉnh báo biểu Nếu cần lấy lại biểu in hệ thống hủy mẫu tin tương ứng 6.6 Xem/Sửa Tự Điển Người Ký Chương trình htdngky Mã chức năng: C6154 Giới hạn: User quản trị phân hệ (quyenqlph) Giải thích: User quản trị phân hệ dùng chức để sửa đổi chức vụ tên (nhiệm ý) CBCNV có chức trách ký tên vào biểu mẫu 6.7 Xem/Sửa Người Ký Tên Trên Các Mẫu In Chương trình hkyten Mã chức năng: C6156 Giới hạn: User quản trị phân hệ (quyenqlph) Giải thích: User quản trị phân hệ dùng chức để sửa đổi số lượng hình thức chữ ký biểu in User có quyền thay đổi cho mẫu in (theo mã biểu in) • Số lượng chữ ký ký • Số lượng hàng dành cho chữ ký (Nếu số chữ ký dàn hàng) • Chức vụ & Tên Người (nhiệm ý) bố trí vị trí • Dịch chuyển qua trái qua phải so với tính tốn chuẩn chương trình • Có in ngày/tháng/năm biểu in hay khơng? Trong mẫu in thay đổi theo mã trường hợp theo user chạy chức in mẫu (Xem tài liệu Mô tả môi trường để biết chi tiết thực hiện) 6.8 Cấm Quyền Khai Thác Chương trình hacsidy Mã chức năng: C6157 Giới hạn: User quản trị phân hệ (quyenqlph) Giải thích: User quản trị phân hệ dùng chức để tạm cấm số chức phân hệ Việc cấm thực cho user, nhóm user cho tất user đọc (được dùng để cấm đọc tạm thời gian ngắn) Việc cấm khai thác thực cho tồn thể cột chức (pad), số chức riêng lẻ (xác định mã chức năng) Khi bị cấm khai thác, menu bị cấm không xuất phiên làm việc user thuộc diện cấm 6.9 Xem/Xóa File Cấm Quyền Khai Thác Chương trình hacsdin2 Mã chức năng: C6150 Giới hạn: User quản trị phân hệ (quyenqlph) Giải thích: Sau cấm quyền khai thác (S2047), User quản trị phân hệ dùng chức hủy lệnh cấm khai thác tạm thời trước Trang 39 EDUSOFT - Hướng dẫn sử dụng phân hệ Quản Lý Chương Trình Đào Tạo 6.10 Đổi Mật Khẩu Người Sử Dụng Chương trình hchange Mã chức năng: C6160 Giải thích: User thay đổi mật khai thác chương trình Mật ghi nhận thơng báo có hiệu lực hay chưa lần đăng nhập lần sau 7.1 Chỉnh Định Tạo File Mã Số Theo Điều Kiện Lọc Chương trình hchonmaso Mã chức năng: C7020 Giải thích: User tạo file mã số cho tự điển thông dụng hệ thống • Mã sinh viên • Mã CBCNV • Mã Môn Học User thường tạo file mã số cách chọn lựa thông qua giao diện nhập theo biểu thức lọc 7.2 Tạo File Mã Số Bởi Các Phép Tốn Quan Hệ Chương trình hrelation Mã chức năng: hC7030 Giải thích: User phối hợp nhiều file mã số thành file mã số thơng qua phép tốn quan hệ bao gồm • Phép hội (A V B) • Phép giao (A ^ B) • Phép trừ (A \ B) User yêu cầu chọn file toán tử nhập tên file kết 7.3 Xem/Sửa/In File Text Chương trình hmodifil Mã chức năng: C7040 Giải thích: 7.4 User hiệu chỉnh file text thơng qua trình soạn thảo Visual Fox Khóa Quyền Khai Thác Tạm Thời Chương trình hlock1 in hlockkt1 Mã chức năng: C7080 Giới hạn: User quản trị hệ thống (huserhtql) Giải thích: User quản trị hệ thống khóa quyền khai thác hệ thống tạm thời Sau khơng có user khai thác hệ thống, User quản trị hệ thống thực số cơng việc bảo trì hệ thống: Reindex hệ thống, cập nhật service pack (chương trình sửa lỗi v.v ) Các user đăng nhập vào hệ thống hệ thống bị khóa Lưu ý: Các user sử dụng chương trình thời gian khóa làm việc bình thường khơng bị ảnh hưởng Cần thông báo để user logout khỏi hệ thống Trang 40 EDUSOFT - Hướng dẫn sử dụng phân hệ Quản Lý Chương Trình Đào Tạo 7.5 Mở Quyền Khai Thác Trở Lại Chương trình hlock2 in hlockkt1 Mã chức năng: C0790 Giới hạn: User quản trị hệ thống (huserhtql) Giải thích: User quản trị hệ thống nhớ mở khóa sau khóa & bảo trì xong (S5090) để user đăng nhập làm việc trở lại 7.6 Xem User Đang Làm Việc Trên Mạng Chương trình hlock3 in hlockkt1 Mã chức năng: C7100 Giới hạn: User quản trị hệ thống (huserhtql) Giải thích: User quản trị xem có user đăng nhập vào chương trình Chú ý Danh sách user làm việc mạng (đang sử dụng EDUSOFT) đắn đăng nhập khỏi chương trình thực cách bình thường (khơng điện treo máy đột xuất ) 7.7 Giới Thiệu Chương trình habout Mã chức năng: C7110 Giải thích: Giới thiệu hệ thống chương trình Trong số thơng tin cửa sổ này, thông tin số hiệu phiên (YYMMDD) giúp cho việc xác định phiên sử dụng Trang 41 EDUSOFT - Hướng dẫn sử dụng phân hệ Quản Lý Chương Trình Đào Tạo Các lưu ý vấn đề kỹ thuật quản lý phân hệ CTDT cấp Chương trình đào tạo ? o Chương trình đào tạo chuẩn chương trình đào tạo hệ/ngành khơng gắn với thời gian cụ thể (ví dụ học kỳ thứ nhất, năm thứ nhất) o Chương trình đào kế hoạch chương trình đào tạo hệ/ngành/khóa học (gọi chung khối lớp) có gắn thời gian cụ thể (ví dụ năm 2000-2001, học kỳ 1) CTĐT dự kiến thực o Chương trình đào thực chương trình đào tạo hệ/ngành/khóa học (gọi chung khối lớp) có gắn thời gian cụ thể (ví dụ năm 2000-2001, học kỳ 1) CTĐT thực thực Chương trình đào tạo chuẩn & Chương trình đào tạo kế hoạch khác nào? o Chương trình đào tạo chuẩn chương trình đào tạo hệ/ngành Vì có cấu trúc là: Năm thứ mấy, học kỳ mấy, học môn học học gì: Ví dụ: năm thứ nhất, học kỳ 1, Mơn học XXXXX Không gắn với thời gian cụ thể o Chương trình đào tạo kế hoạch (hay Chương trình đào tạo thực hiện) chương trình đào tạo hệ/ngành khóa học cụ thể (một khối lớp) Vì có cấu trúc là: Năm nào, học kỳ nào, học mơn học gì: Ví dụ: năm học 2000-2001, học kỳ 1, Mơn học XXXXX Có gắn với thời gian cụ thể o Khi khối lớp khởi tạo, chương trình đào tạo chuẩn hành gán tự động thành Chương trình đào tạo kế hoạch Ví dụ năm thứ nhất, học kỳ 1, Môn học XXXXX gán cho khóa học 2000 thành năm học 2000-2001, học kỳ 1, Mơn học XXXXX Nếu chương trình đào tạo chuẩn thay đổi, Chương trình đào tạo kế hoạch có thay đổi khơng? o Tùy theo định Hội Đồng Khoa Học (duyệt Hiệu Trưởng), thay đổi CTĐT chuẩn (của hệ/ngành) không ảnh hưởng, ảnh hưởng phần ảnh hưởng tất đến Chương trình đào tạo kế hoạch khối lớp cụ thể (thuộc hệ/ngành tương ứng) o Những thay đổi Chương trình đào tạo kế hoạch (nếu có), phải thể định Chương trình đào tạo kế hoạch & Chương trình đào tạo thực khác nào? o So sánh tương tự "thiết kế" "thi công" Do hồn cảnh cụ thể Chương trình đào tạo thực thay đổi tiến độ trình tự "thi công" so với "thiết kế" Tuy nhiên, mục tiêu cuối phải hoàn thành tất hạng mục có "kế hoạch" Chương trình đào tạo thực sinh tự động từ Chương trình đào tạo kế hoạch nào? o EDUSOFT sinh Chương trình đào tạo thực học kỳ từ Chương trình đào tạo kế hoạch theo ngun tắc: • Chọn tất môn học học kỳ chương trình đào tạo kế hoạch • Hủy bỏ tất môn học (lẽ phải học học kỳ học học kỳ trước rồi) • Thêm mơn học bị bỏ lỡ (lẽ phải học học kỳ trước chưa học) Phải thực để quản lý tốt cấp chương trình đào tạo? o Khi có định thay đổi chương trình chuẩn (chương trình khung) ngành/hệ đào tạo (thường định Hiệu Trưởng): (1) In chương trình đào tạo chuẩn có (cũ) Lưu lại in phiên cũ chương trình đào tạo chuẩn (có ngày lưu) (2) Nhập/sửa chương trình đào tạo chuẩn theo định (3) In chương trình đào tạo chuẩn sau sửa chương trình thời để theo dõi o Khi có định thay đổi chương trình kế hoạch khối lớp (thường định Hiệu Trưởng): (1) In chương trình đào tạo kế hoạch có (cũ) Lưu lại in phiên cũ chương trình đào tạo khối lớp (có ngày lưu) (2) Nhập/sửa chương trình đào tạo kế hoạch khối lớp (3) In chương trình đào tạo kế hoạch khối lớp sau sửa chương trình thời để theo dõi Lưu ý: Thường sửa đổi chương trình đào tạo kế hoạch cho môn chưa thực Trang 42 EDUSOFT - Hướng dẫn sử dụng phân hệ Quản Lý Chương Trình Đào Tạo o Khi có hệ/ngành nhập trường, nhập chương trình đào tạo hệ/ngành tương ứng (từ định hiệu trưởng) để có chương trình đào tạo chuẩn hệ/ngành In chương trình đào tạo chuẩn theo dõi pháp lệnh đào tạo o Khi có khối lớp nhập trường, áp dụng chương trình đào tạo hệ/ngành tương ứng (một cách tự động) để có chương trình đào tạo kế hoạch khối lớp In chương trình đào tạo kế hoạch theo dõi pháp lệnh đào tạo o Vào đầu học kỳ, tạo tự động chương trình đào tạo thực từ chương trình đào tạo kế hoạch tất khối lớp học (chỉ tạo học kỳ mà thơi) Tùy theo tình hình học kỳ xét, hiệu chỉnh (bỏ bớt, học trước) số mơn học Ví dụ: Thiếu CBGD đột xuất phải bỏ bớt mơn học này, học sớm môn học khác để thay để đủ khối lượng Nên ghi nhật ký trường hợp thực không khớp với kế hoạch Nếu không làm tốt liệu CTĐT chuẩn & CTĐT kế hoạch nên thực nào? o o Khi làm CTĐT chuẩn & CTĐT kế hoạch (thường chuyển từ quản lý thủ công sang quản lý máy tính), tiến hành thủ thuật sau để làm tốt cơng tác quản lý: • Nhập chương trình đào tạo chuẩn hệ/ngành (để chuẩn bị cho qui hoạch tốt tương lai) • Nhập chương trình đào tạo thực cho tất khối lớp (trong khứ tại) cho với tình trạng thực khối lớp (mơ tả trạng thời điểm tại) • Đối với thời điểm khứ tại: Nhập chương trình đào tạo kế hoạch khối lớp giống chương trình đào tạo thực khối lớp nhập (coi khứ: kế hoạch = thực hiện) • Đối với thời điểm tương lai, nhập chương trình đào tạo kế hoạch dự kiến thực cho tất khối lớp chưa trường (có thể có phải thiết kế mới) Nếu làm xong bước trên, áp dụng biện pháp phần để quản lý tốt cấp chương trình đào tạo EDUSOFT hỗ trợ việc quản lý cấp CTĐT? Nói chung EDUSOFT hỗ trợ việc áp đặt, copy CTĐT cách thuận lợi, User cần nhập CTĐT chuẩn ban đầu Các CTĐT lại sinh tự động o EDUSOFT có cơng cụ copy CTĐT chuẩn hệ/ngành sang CTĐT chuẩn hệ/ngành khác để lợi dụng việc nhập liệu CTĐT gần giống o EDUSOFT có cơng cụ áp đặt từ CTĐT chuẩn (hệ/ngành) sang CTĐT kế hoạch (khối lớp) o EDUSOFT có cơng cụ tạo từ CTĐT thực từ CTĐT kế hoạch có ý đến việc đồng tiến độ hai chương trình o EDUSOFT có cơng cụ so sánh khác biệt CTĐT chuẩn (hệ/ngành) CTĐT kế hoạch (khối lớp) o EDUSOFT có cơng cụ so sánh khác biệt CTĐT kế hoạch CTĐT thực Xem chi tiết phần hướng dẫn sử dụng để biết cách thực Phân hệ XTKB sử dụng CTĐT nào? Phân hệ Xếp Thời Khóa Biểu (XTKB) sử dụng CTĐT thực làm chương trình đào tạo cho lớp (lớp xếp thời khóa biểu) Mỗi lớp XTKB thuộc khối lớp cụ thể CTĐT lớp CTĐT thực khối lớp tương ứng CTĐT thực lớp tạo tự động thơng qua chức phân hệ XTKB Vì user CTĐT phải hoàn tất CTĐT thực khối lớp sớm có thể, để user XTKB có liệu thực chức Có thể tự động thực CTĐT thực từ liệu XTKB khơng? Có Đây qui trình ngược khơng phải qui trình bình thường Chỉ thực việc trường hợp đặc biệt Trang 43 EDUSOFT - Hướng dẫn sử dụng phân hệ Quản Lý Chương Trình Đào Tạo Ví dụ:đối với trường hợp liệu khứ (chưa chuyển vào EDUSOFT), có chương trình đào tạo lớp học kỳ (thơng qua việc nhập điểm) Trong trường hợp này, tự động thực CTĐT thực khối lớp từ liệu XTKB lớp XTKB chức CTDT/Học Kỳ/Đồng Bộ CTĐT (Thực Hiện) Từ File MH Mở HK Định nghĩa tiêu chuẩn tốt nghiệp nào? Có thể lợi dụng CTĐT thực có để khỏi nhập liệu khơng? Nói chung, tiêu chuẩn tốt nghiệp định nghĩa theo khối lớp thời điểm khối lớp tốt nghiệp Trong trường hợp đặc biệt, khối lớp định nghĩa nhiều tiêu chuẩn (chẳng hạn khối lớp có nhiều chun ngành) Khi định nghĩa mơn học bắt buộc cho tiêu chuẩn, chuyển CTĐT thực khối lớp vào danh sách mơn học mà nhập liệu trở lại Môn bắt buộc tự chọn định nghĩa nào? Môn bắt buộc tự chọn môn phép tự chọn phạm vi môn qui định Nhưng chọn rồi, sinh viên phải có nghĩa vụ bắt buộc học đạt môn học chọn Môn bắt buộc tự chọn hình thành theo nhóm mơn học Mỗi nhóm mơn học tập hợp (một nhiều) môn học cần học chung để đạt kiến thức định Ví dụ: Anh Văn 1, Anh văn 2, Anh văn Mỗi nhóm mơn học biểu diễn ký tự sau: xxyy Trong xx nhóm lớn, yy nhóm Nhóm lớn khối kiến thức chung mà sinh viên bắt buộc phải đạt Ví dụ: nhóm ngoại ngữ, nhóm thể dục v.v Nhóm nhỏ khối kiến thức chuyên đề mà sinh viên tự chọn Ví dụ 1: Nhóm 0101: Nhóm Anh Văn, 0102 Nhóm Pháp văn Ví dụ 2: Nhóm 0201: Nhóm bóng đá, 0202: nhóm bóng chuyền 0203: Nhóm bơi lội Mỗi khối kiến thức chung bắt buộc có định nghĩa số tín tối thiểu nhóm chung mà sinh viên bắt buộc phải đạt Ví dụ: Nhóm 01 phải đạt tín chỉ, Nhóm 02 phải đạt tín v.v Sau ví dụ đặt tên cho nhóm mơn học ngoại ngữ Nhóm 0101: Anh Văn (3TC), Anh Văn (3TC), Anh Văn (2TC) Nhóm 0102: Pháp Văn (3TC), Pháp Văn (3TC), Pháp Văn (2TC) SV phải đạt tín cho nhóm ngoại ngữ Trong trường hợp sinh viên phải đạt môn Anh văn môn Pháp văn Nếu sinh viên đạt môn Anh văn + môn Pháp văn xem chưa đạt nhóm ngoại ngữ Trang 44 EDUSOFT - Hướng dẫn sử dụng phân hệ Quản Lý Chương Trình Đào Tạo Phu Lục: Các Mẫu In Của Phân Hệ Mã Mẫu In Tên Mẫu In C1030A Danh Sách Môn Học (Theo Bộ Môn) C1030B Danh Sách Môn Học (Theo Mã MH) C1030C Danh Sách Môn Học (Theo Tên MH) C1040A Danh Sách Môn Học & CBGD C1040B Danh Sách CBGD & Môn Học C1049 Danh Sách Các Ký Hiệu Môn Học Ngoại Ngữ C1050 Danh Sách Các Ký Hiệu MH (Trên Biểu Đồ) C1090 Danh Sách Các MH Cùng Môn Khác Mã Tương Đương C1100 Danh Sách Các MH Khơng Tham Gia Tính Điểm Trung Bình C1110 Danh Sách Các MH Có Điểm Tích Lũy = (Tại chức) C1111 Qui Chế Có Xét Điểm Ưu Tiên Khu Vực Đối Tượng C1120 Danh sách Các MH Tiên Quyết, Song Hành, Học Trước C1150 Tự Điển Khối Lớp C1180 Các Khối Có Điểm Học Lại Trả Về Học Kỳ Cũ C1182 Các Khối Có Mơn Luận Văn Tính ĐTB Riêng C1183 Các Khối Có Tính Điểm Trung Bình Năm Học Theo Năm Thứ+Giai Đoạn C1200 Các Khối Có Hệ Điểm C1210 Các Mã Số SV Bắt Đầu Cho Khối Lớp C1212 Các Khối Có NHHK Bắt Đầu Tính ĐTB Không Phải Là NHHK Đầu Tiên C2020 Dữ Liệu Không Hợp Lệ - KHĐT Hệ/Ngành (KH Chuẩn) C2030 Dữ Liệu Không Hợp Lệ - KHĐT Các Khối Lớp C2040 Kế Hoạch Đào Tạo Hệ/Ngành (KH Chuẩn) C2050 Kế Hoạch Đào Tạo Khối Lớp C2060 Khác Biệt CTĐT (Kế Hoạch) So Với Chương Trình Chuẩn C2080 So Sánh Chương Trình Đào Tạo C3020 Dữ Liệu Không Hợp Lệ - Tiến Độ Thực Hiện CTĐT Các Khối Lớp C3030 Tiến Độ Thực Hiện Chương Trình Đào Tạo Khối Lớp C3040 Khác Biệt CTĐT (Tiến Độ So Với Chương Trình Chuẩn) C3050 Khác Biệt CTĐT (Tiến Độ So Với Kế Hoạch) C4030 Biểu Đồ Kế Hoạch Giảng Dạy & Học Tập Khối Lớp C4055 Thống Kê Môn Học CTĐT Thực Hiện Các Khối Lớp C4060 Dữ Liệu Không Hợp Lệ - Tiến Độ Thực Hiện CTĐT Học Kỳ Các Khối Lớp C4070 Tiến Độ Thực Hiện Chương Trình Đào Tạo Học Kỳ C4080 Khác Biệt Tiến Độ Thực Hiện Học Kỳ (So Với Kế Hoạch) C5010 Tiêu Chuẩn Tốt Nghiệp / Hoàn Thành Giai Đoạn C6040 Tự Điển Qui Chế C6050 Tự Điển Ngành Học Trang 45 EDUSOFT - Hướng dẫn sử dụng phân hệ Quản Lý Chương Trình Đào Tạo Mã Mẫu In Tên Mẫu In C6055 Tự Điển Chuyên Ngành Đào Tạo C6060 Tự Điển Hệ Đào Tạo C6080 Tự Điển Khối Lớp C6090 Tự Điển Ký Hiệu Trên Biểu Đồ Đào Tạo C6130 Các Lỗi Được Phát Hiện (Tổng Quát) C6140 Các Lỗi Được Phát Hiện (Chi Tiết) Trang 46
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Phân Hệ Quản Lý Chương Trình Đào Tạo, Hướng Dẫn Sử Dụng Phân Hệ Quản Lý Chương Trình Đào Tạo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn