Báo cáo Tự đánh giá mức độ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD ở Việt Nam

136 91 0
  • Loading ...
1/136 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 11:34

Đề tài Thiết kế hệ thống chia sẻ lợi ích REDD tại Việt Nam trình bày về: Bối cảnh REDD+, quá trình đàm phán UNFCCC, và các đề xuất BDS, những bài học và Kinh nghiệm từ các chương trình hiện có.tại Việt Nam, khung pháp lý, Khung thể chế tài chính cấp quốc gia, chi phí và các nguồn thu giữ lại... BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ***** BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CHUẨN BỊ SẴN SÀNG THỰC HIỆN REDD+ VIỆT NAM Hà Nội, tháng 7/2016 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT AD Số liệu hoạt động Bộ NN&PTNT Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Bộ TN&MT Bộ Tài nguyên Môi trường Bộ KH&CN Bộ Khoa học Công nghệ Bộ KH&ĐT Bộ Kế hoạch Đầu Bộ TC Bộ Tài BDS Hệ thống chia sẻ lợi ích BĐKH Biến đổi khí hậu CIFOR Trung tâm nghiên cứu Lâm nghiệp quốc tế COP Hội nghị bên tham gia Công ước khung Liên hiệp quốc biến đổi khí hậu CERDA Trung tâm nghiên cứu phát triển vùng cao CSDM Trung tâm phát triển bền vững miền núi CSO Tổ chức trị xã hội Dự án FCPF Dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực REDD+ Việt Nam EF/RF Hệ số phát thải/hấp thụ ER Giảm phát thải ER-P Chương trình Giảm phát thải ERPA Thỏa thuận chi trả giảm phát thải ER-PD Văn kiện Chương trình Giảm phát thải ER-PIN Ý tưởng đề xuất Chương trình Giảm phát thải ESMF Khung quản lý mơi trường xã hội FAO Tổ chức Nông lương Thế giới FCPF Qũy đối tác bon lâm nghiệp FLEGT Thực thi lâm luật, quản trị thương mại lâm sản FORMIS Hệ thống thông tin quản lý ngành Lâm nghiệp FPIC Đồng thuận dựa nguyên tắc tự nguyện, thông báo trước cung cấp thông tin đầy đủ FREL/FRL Mức phát thải tham chiếu rừng/ Mức tham chiếu rừng FSC Hội đồng quản trị rừng quốc tế GHG Khí nhà kính GIZ Tổ chức Hợp tác phát triển Đức IPCC Ủy ban Liên phủ Biến đổi khí hậu JICA Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản KfW Ngân hàng Tái thiết Đức LULUCF Sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất lâm nghiệp MB Ban quản lý MBFP Ban quản lý dự án Lâm nghiệp MRV Hệ thống đo đạc, báo cáo thẩm định NCB Lợi ích phi bon NFI Điều tra rừng tồn quốc NFIMAP Chương trình Điều tra, theo dõi đánh giá tài nguyên rừng toàn quốc NFIS Dự án tổng điều tra, kiểm kê rừng NFMS Hệ thống theo dõi rừng quốc gia NRAP Chương trình hành động quốc gia REDD+ NRF Qũy REDD+ quốc gia PPMU Ban quản lý dự án tỉnh PRAP Kế hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh REDD+ Giảm phát thải khí nhà kính thơng qua nỗ lực hạn chế rừng, suy thoái rừng, quản lý rừng bền vững, bảo tồn nâng cao trữ lượng bon rừng RECOFTC Trung tâm người rừng R-PP Đề xuất chuẩn bị sẵn sàng thực REDD+ SNV Tổ chức Phát triển Hà Lan SESA Đánh giá môi trường xã hội chiến lược SFM Quản lý rừng bền vững SIS Hệ thống thông tin đảm bảo an tồn SRD Trung tâm phát triển nơng thơn bền vững TCLN Tổng cục Lâm nghiệp TWG Tiểu nhóm kỹ thuật UNFCCC Công ước khung Liên hiệp quốc biến đổi khí hậu UBND Uỷ ban Nhân dân VRO Văn phòng REDD+ Việt Nam WB Ngân hàng Thế giới DANH MỤC CÁC HÌNH VÀ BẢNG BIỂU Bảng 1: Số lượng dự án, tổng số vốn cam kết giải ngân, giai đoạn 2009-2014 16 Bảng 2: Vốn cam kết giải ngân từ nhà tài trợ phủ, 17 Bảng 3: Kinh phí nguồn kinh phí hoạt động REDD+ cho tổ chức 21 Bảng 4: Kinh phí cho hoạt động tham vấn huy động tham gia 30 Bảng 5: Số lượng tập huấn, nâng cao nhận thức, tham vấn cấp 35 Bảng 6: Số lượng hình thức truyền thơng cấp 36 Bảng 7: Kinh phí thực 48 Bảng 8: Phân loại rừng sử dụng đất 57 Bảng 9: Q trình cải tiến hồn thiện đồ trạng rừng NFIMAP (kế thừa từ Hùng cs 2015) 60 Bảng 10: Thời gian địa điểm tham vấn 77 Bảng 11: Số lượng người tham gia tham vấn 79 Bảng 12: Tổng số đại biểu tham gia hội thảo 79 Bảng 13: Mức độ đánh giá theo nhóm đối tượng 96 Bảng 14: Tổng hợp kết tham vấn 99 Bảng 15: Các hoạt động hoàn thiện chuẩn bị sẵn sàng REDD+ Việt Nam 129 Hình 1: Các chu kỳ NFIMAP 59 Hình 2: Phương pháp tiếp cận để ước tính phát thải 67 Hình 3: Địa điểm tổ chức tham vấn 78 Hình 4: Tỷ lệ thành phần bên tham gia hội thảo 80 Hình 5: Tỷ lệ giới hội thảo tham vấn 80 Hình 6: Qúa trình tham vấn với bên liên quan 81 Hình 7: Tỷ lệ phân loại tiêu chí Hội thảo tham vấn Bắc Kạn 84 Hình 8: Tỷ lệ phân loại tiêu chí Hội thảo tham vấn Lâm Đồng 86 Hình 9: Tỷ lệ phân loại tiêu chí Hội thảo tham vấn Cà Mau 87 Hình 10: Tỷ lệ phân loại tiêu chí Hội thảo tham vấn Quảng Bình 88 Hình 11: Tỷ lệ phân loại tiêu chí Hội thảo tham vấn Hải Phòng 90 Hình 12: Tỷ lệ phân loại tiêu chí Hội thảo tham vấn Hà Nội 92 MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT LỜI NÓI ĐẦU TÓM TẮT BÁO CÁO I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ SẴN SÀNG THỰC HIỆN REDD+ VIỆT NAM 13 Công tác chuẩn bị sẵn sàng thực REDD+ Việt Nam 13 1.1 Qúa trình chuẩn bị sẵn sàng thử nghiệm thực REDD+ 13 1.2 Hỗ trợ quốc tế 15 1.3 Những thành 17 Tầm nhìn chiến lược thực hoạt động REDD+ Việt Nam 18 II TĨM TẮT Q TRÌNH CHUẨN BỊ SẴN SÀNG THỰC HIỆN REDD+ VIỆT NAM 19 Hợp phần 1: Tổ chức tham vấn chuẩn bị sẵn sàng thực REDD+ 19 1.1 Tiểu hợp phần 1a: Cơ chế quản lý REDD+ quốc gia 19 1.2 Tiểu hợp phần 1b: Tham vấn, tham gia mở rộng 29 Hợp phần 2: Chuẩn bị chiến lược REDD+ 37 2.1 Tiểu hợp phần 2a: Đánh giá sử dụng đất, nguyên nhân thay đổi sử dụng đất, luật Lâm nghiệp, sách quản trị rừng 37 2.2 Tiểu hợp phần 2b: Phương án chiến lược REDD+ 43 2.3 Tiểu hợp phần 2c: Khung thực thi REDD+ 46 2.4 Tiểu hợp phần 2d : Tác động xã hội môi trường 52 3.1 Hợp phần 3: Mức phát thải tham chiếu 55 Cơ sở chung hợp phần 55 3.2 Tiêu chí đánh giá 56 Hợp phần 4: Hệ thống theo dõi rừng an toàn 63 4.1 Tiểu hợp phần 4a: Hệ thống theo dõi rừng quốc gia 63 4.2 Tiểu hợp phần 4b: Hệ thống thông tin đa lợi ích, tác động 73 khác, quản trị biện pháp đảm bảo an toàn 73 III BÁO CÁO QUÁ TRÌNH TỰ ĐÁNH GIÁ CÓ SỰ THAM GIA CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN 76 Chuẩn bị đánh giá 76 1.1 Tổ đánh giá, thúc đẩy viên, nhà tài trợ 76 1.2 Quá trình, lịch trình tham vấn phân bổ ngân sách 77 1.3 Đối tượng tham gia tham vấn 79 Tiến hành đánh giá 81 2.1 Chuẩn bị tổ chức hội thảo 81 2.2 Thúc đẩy trình đánh giá 81 Truyền thông mở rộng kết đánh giá 82 3.1 Tổng hợp kết 82 3.2 Kết phân loại mức độ đạt 94 IV KẾT QUẢ Q TRÌNH TỰ ĐÁNH GIÁ CĨ SỰ THAM GIA CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN 101 V CÁC HOẠT ĐỘNG CẦN THIẾT ĐỂ HỒN THIỆN CƠNG TÁC CHUẨN BỊ SẴN SÀNG THỰC HIỆN REDD+ VIỆT NAM 127 VI KẾT LUẬN 131 VII TÀI LIỆU THAM KHẢO 133 LỜI NÓI ĐẦU Báo cáo Đánh giá mức độ chuẩn bị sẵn sàng thực REDD+ Việt Nam kết trình tự đánh giá bên liên quan theo “Khung hướng dẫn đánh giá mức độ chuẩn bị sẵn sàng” Quỹ đối tác bon Lâm nghiệp (FCPF) ban hành tháng năm 2013 Quá trình tự đánh giá thực từ tháng năm 2015 đến tháng năm 2016 thông qua hàng loạt đợt tham vấn từ cấp cộng đồng đến cấp tỉnh, cấp vùng cấp quốc gia Do đó, báo cáo sản phẩm tham gia tích cực, hiệu tổ chức, quan nhà nước cấp trung ương địa phương, thành viên mạng lưới REDD+ quốc gia, chương trình, dự án REDD+, ban quản lý rừng doanh nghiệp lâm nghiệp, tổ chức trị, xã hội nước, cộng đồng người dân địa phương, đặc biệt đồng bào dân tộc thiểu số sống gần rừng, tổ chức phi phủ quốc tế, nhà tài trợ, tổ chức quốc tế bên liên quan khác Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (Bộ NN&PTNT) đánh giá cao nỗ lực Dự án “Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực REDD+ Việt Nam” (Dự án FCPF) hỗ trợ nguồn lực kỹ thuật cho suốt trình đánh giá Cảm ơn đánh giá cao nỗ lực Văn phòng REDD+ Việt Nam, Tổng cục Lâm nghiệp (TCLN), Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Kạn, Quảng Bình, Lâm Đồng, Cà Mau chuyên gia nước quốc tế phối hợp chặt chẽ tổ chức thực trình đánh giá để hồn thành báo cáo BỘ NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN TĨM TẮT BÁO CÁO Báo cáo “Tự đánh giá mức độ chuẩn bị sẵn sàng thực REDD+ Việt nam” kết trình đánh giá bên liên quan theo “Khung hướng dẫn đánh giá mức độ chuẩn bị sẵn sàng” (tháng 6/2013) Qũy đối tác bon Lâm nghiệp Báo cáo làm rõ tầm nhìn chiến lược, chế vận hành, thành chính, mặt hạn chế hoạt động cần thực thời gian tới để sớm chuyển sang giai đoạn thử nghiệm chi trả theo kết Quá trình tự đánh giá Thu thập phân tích thơng tin: Từ tháng 7/2015 đến tháng 6/2016, chuyên gia vấn thu thập, tổng hợp phân tích thơng tin từ dự án, Chương trình, tổ chức tham gia thực REDD+ Quá trình tham vấn: - Hội thảo khởi động Hà Nội ngày 7/10/2015 với chuyên gia từ mạng lưới REDD+ tiểu nhóm cơng tác kỹ thuật - Ba Hội thảo tham vấn với cộng đồng người dân xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn (31/12/2015); xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng (12/1/2016) BQLRPH Nhưng Miên, huyện Nhưng Miên, Cà Mau (31/3/2016) - Hội thảo tham vấn với cán sáu tỉnh vùng Bắc Trung Bộ Quảng Bình ngày 17/3/2016) - Hội thảo tham vấn với thành viên mạng lưới REDD+ quốc gia, nhóm cơng tác Hải Phòng ngày 28/4/2016 - Hội thảo tham vấn với nhà hoạch định sách, nhà quản lý dự án để tổng hợp, phân tích kết tham vấn Hà Nội ngày 2/6/2016 - Hội thảo quốc gia với bộ, ban ngành phủ, địa phương, nhà tài trợ, tổ chức phi phủ Hà Nội ngày 30/6/2016 Kết đánh giá: Phân loại màu Tiêu chí Hợp phần 1: Tổ chức tham vấn chuẩn bị sẵn sàng Vàng Tiểu hợp phần 1a: Cơ chế quản lý REDD+ quốc gia Vàng Tiểu hợp phần 1b: Tham vấn có tham gia tiếp cận Vàng Hợp phần 2: Chuẩn bị chiến lược REDD+ Vàng Tiểu hợp phần 2a: Đánh giá tình hình sử dụng đất, nguyên nhân chuyển đổi mục đích sử dụng đát, đánh giá luật lâm nghiệp, sách quản trị rừng Vàng Tiểu hợp phần 2b: Các phương án chiến lược REDD+ Vàng Tiểu hợp phần 2c: Khung thực Vàng Tiểu hợp phần 2d: Các tác động môi trường xã hội Vàng Hợp phần 3: Mức phát thải tham chiếu Xanh Hợp phần 4: Hệ thống theo dõi rừng hệ thống theo dõi đảm bảo an toàn Vàng Tiểu hợp phần 4a: Hệ thống theo dõi rừng quốc gia Vàng Tiểu hợp phần 4b: Hệ thống thông tin đa lợi ích, tác động khác, quản trị biện pháp đảm bảo an toàn Vàng Bảng giải cho việc đánh giá tóm tắt: Đối với Hợp phần 2, tiểu hợp phần có kết theo tỉ lệ 50:50 cho vàng:màu xanh Trong trường hợp sử dụng màu thấp (màu vàng) để hiển thị tiến độ tổng thể Ví dụ Hợp phần bao gồm sáu tiêu chí, ba tiêu chí đánh giá màu xanh ba tiêu chí lại đánh giá vàng, nhiên màu vàng sử dụng để đánh giá tổng thể tiến độ thực Những thành việc chuẩn bị sẵn sàng thực REDD+ Việt Nam: (1) Phê duyệt Kế hoạch hành động REDD+ quốc gia (NRAP) – nước phê duyệt NRAP; 10 Tiêu chí số Tên tiêu chí Điểm mạnh Điểm yếu rừng hàng năm, Phương pháp có sử dụng ảnh viễn thám, ảnh vệ tinh với độ phân giải cao với điều tra mặt đất để cập nhật đồ khu vực có nhiều thay đổi - Báo cáo kết theo dõi rừng cấp trung ương đối chiếu kết hợp với nguồn thông tin khác Việc báo cáo giảm phát thải tăng cường hấp thụ tuân theo yêu cầu UNFCCC - Việc thẩm định báo cáo giảm phát thải và/hoặc tăng hấp thụ thực cấp quốc gia, trước trình lên UNFCCC - Việc ước tính độ khơng chắn tuân thủ theo hướng dẫn thực hành tốt quản lý độ không chắn kiểm kê khí nhà kính xuất năm 2000 IPCC - Đề xuất cải tiến chương trình NFIMAP xây dựng với hỗ trợ Viện lâm nghiệp Phần Lan, thẩm định chuyên gia quốc tế Cục Lâm nghiệp Hoa Kỳ WB 122 Đề xuất Tiêu chí số 30 Tên tiêu chí Điểm mạnh Điểm yếu Thực sớm - Hệ thống NFMS có Việt Nam tạo số liệu hoạt động theo Phương pháp (Approach) hệ số hệ thống phát thải/hệ số hấp thụ theo Mức (Tier) IPCC có đủ khả theo dõi hoạt động ưu tiên REDD+ Hệ thống phủ kín tồn quốc xác định thay đổi - Giải pháp kiểm soát gỗ trái phép khu vực biên giới Việt Nam, Lào - Hệ thống theo dõi Cam-pu-chia rừng chưa so sánh - Hoạt động giảm dịch chuyển khí nhà kính xuyên thay đổi rừng quốc gia bước đầu thực FCPF bon phối hợp với TCLN tổ chức hội thảo quốc gia bảo vệ rừng khu vực biên giới Việt Nam-Lào Campuchia Một hội thảo quốc tế bàn khai thác gỗ trái phép khu vực biên giới nước bên thống tổ chức - Đã tổ chức tham vấn bên liên quan Chương trình NFIMAP cải tiến, có nêu rõ việc tổ chức thu thập số liệu thẩm định kết Giám sát rừng có tham gia phát triển đưa vào áp dụng (PCM) - Dữ liệu để xây dựng FREL/FRL từ kết chu kỳ Chương trình NFIMAP Do đó, Chương trình 123 - Vấn đề kiểm sốt dịch chuyển khí nhà kính xun quốc gia nhiều trở ngại Đề xuất Tiêu chí số Tên tiêu chí Điểm mạnh Điểm yếu Đề xuất NFIMAP cải tiến tạo số liệu thay đổi trữ lượng bon so sánh với FREL/FRL 31 Sắp xếp thể - Chức năng, nhiệm vụ liên quan đến theo dõi rừng - Các nguồn lực cần chế tăng quy định rõ ràng luật bảo vệ phát thiết để thực REDD+ xác cường lực triển rừng định từ năm 2012 - Hệ thống quản lý thông tin ngành lâm nghiệp cần phải đánh giá lại (FORMIS), Cổng thông tin địa lý REDD+ cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến theo dõi rừng - Chưa có chế thức để chia sẻ liệu; phát thải từ rừng - Tài liệu khung MRV (UN-REDD, 2012) xác định liệu tích lực cần có khoảng trống lực để vận hợp kết nối vào hành MRV, sở xây dựng kế hoạch hệ thống FORMIS chưa nhiều tập huấn bắt đầu triển khai - Xác định kế hoạch nguồn lực để trì hệ thống theo dõi rừng quốc gia - Các nhu cầu phần cứng mềm để quản lý hệ thống theo dõi rừng bước đầu xác định triển khai 32 Xác định - Hệ thống chi trả dịch vụ môi trường rừng Việt - Những tác động - Lồng ghép hệ khía Nam hình thành vào hoạt động đồng REDD+ đến xã hội thông chi trả cạnh phi môi trường cộng REDD+ với chi trả 124 Tiêu chí số Tên tiêu chí bon liên quan vấn đề mơi trường, xã hội 33 Điểm mạnh Điểm yếu Đề xuất từ trung ương xuống đến cộng đồng đồng chưa phân dịch vụ mơi trường rừng - Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II tích nhiều tiến hành thí điểm chi trả REDD+, có - Chưa đề xuất lợi ích phi bon chương trình cao - Một số dự án FFI, SNV, CERDA thử lực giám sát nghiệm việc chia sẻ lợi ích, lợi ích phi khía cạnh phi bon REDD+ bon hướng tới người dân cộng đồng Giám sát báo - UN-REDD tiến hành xây dựng hệ thống thông cáo chia sẻ tin bảo đảm an tồn ( SIS) thơng tin - Hệ thống thơng tin REDD+ quốc gia (NRIS) an toàn xây dựng vào vận hành , NRIS thu thập thông tin liên quan đến sử dụng đất quyền người dân tộc thiểu số, thông tin liên quan đến đa lợi ích REDD+ 125 - SIS NRIS - Hồn thiện SIS q trình xây dựng chưa thể chế hóa - Hiện số số cụ thể tác động REDD+ sinh kế, bảo tồn đa dạng sinh học, dịch vụ sinh thái… chưa xây dựng Tiêu chí số 34 Tên tiêu chí Điểm mạnh Điểm yếu Tổ chức - Việt Nam hình thành hệ thống tổ chức chi trả dịch lực thể vụ mơi trường rừng chế - Đã hình thành đồng quy chế, sách liên quan đến chi trả dịch vụ môi trường rừng - Nhiệm vụ quản lý khía cạnh phi bon REDD+ chưa quy định cụ thể cho tổ chức - Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II cá nhân thực việc đánh giá lực, thể chế Việt Nam việc thực luật pháp, - Chưa xác định sách, quy định (PLRs) liên quan đến bảo đảm an nguồn lực cần thiết để thực nhiệm vụ toàn REDD+ cấp tỉnh cấp quốc gia 126 Đề xuất Hoàn thiện thệ thống tổ chức chi trả lợi ích phi bon REDD+ V CÁC HOẠT ĐỘNG CẦN THIẾT ĐỂ HỒN THIỆN CƠNG TÁC CHUẨN BỊ SẴN SÀNG THỰC HIỆN REDD+ VIỆT NAM Thông qua q trình tham vấn xác định khoảng trống chủ yếu cấp lĩnh vực cấp độ quốc gia, 21 tiêu chí màu vàng thể khoảng trống cụ thể yêu cầu đặt với trạng phát triển Việt Nam Có thể khái quát hóa khoảng trống năm nhóm sau: (1) Thiếu chế phối hợp đa ngành liên ngành thực thi REDD+ cấp (2) Chương trình hành động REDD+ quốc gia phê duyệt chưa đáp ứng yêu cầu đề (3) Thiếu đánh giá tác động môi trường xã hội chiến lược, thiếu khung quản lý môi trường xã hội chiến lược (4) Chưa xây dựng hệ thống an toàn REDD+ (5) Thiếu hệ thống thông tin REDD+ rõ ràng minh bạch Trên sở phân tích điểm mạnh, điểm yếu tiêu chí, phân tích khoảng trống chủ yếu, chương trình hành động đề xuất để hoàn thiện giai đoạn chuẩn bị sẵn sàng thực REDD+ Việt Nam với nội dung chủ yếu sau: - Các khung pháp lý liên quan đến REDD+ quyền sử dụng đất, sử dụng tài nguyên rừng, quyền hưởng lợi từ rừng, quyền bon… cần phải tiếp tục hồn thiện theo Chương trình hành động REDD+ quốc gia - Cơ chế phối hợp ngành Lâm nghiệp với Nông nghiệp, Nông nghiệp với Tài nguyên Môi trường, Lâm nghiệp với Phát triển sở hạ tầng, Thủy điện trình thực thi REDD+ cần thiết lập vào hoạt động.Cơ chế phối hợp quan nhà nước với tổ chức phi phủ, tổ chức xã hội dân REDD+ cấp phải hoàn thiện - Kế hoạch hành động REDD+ cấp cần lồng ghép với kế hoạch bảo vệ phát triển rừng, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội - Qũy REDD+ trung ương cần thành lập trực thuộc Qũy bảo vệ phát triển rừng Các quy chế quản lý tài REDD+ cần xây dựng công bố rộng rãi 127 - Các khung pháp lý liên quan đến khía cạnh kỹ thuật REDD+ quy trình khai thác tác động thấp, theo dõi bon rừng, quy trình quản lý rừng bền vững…phải xây dựng thể chế hóa - Cơ chế khiếu kiện phản hồi thơng tin REDD+ cần thể chế hóa - Hướng dẫn FPIC cần thể chế hóa - Cơ chế chia sẻ lợi ích REDD+ cần phải Chính phủ phê duyệt - Cần xây dựng thực thi chương trình đào tạo nâng cao lực REDD+ cho cộng đồng, đặc biệt đồng bào dân tộc thiểu số, nhóm yếu - Chiến lược truyền thông REDD+ cần phải phê duyệt đưa vào hoạt động - Điều chỉnh chương trình hành động REDD+ quốc gia, làm rõ kế hoạch hành động giai đoạn 2016 - 2020 - Xây dựng thông qua SESA ESMF - Xây dựng đưa vào vận hành cổng thông tin REDD+ quốc gia - Phê chuẩn đường tham chiếu quốc gia - Xây dựng vận hành hệ thống MRV cấp - Hỗ trợ tăng cường thực thi FLEGT/VPA kiểm soát khai thác gỗ trái phép với Lào Campuchia - Xây dựng đưa vào vận hành hệ thống SIS Nguồn lực để thực hoạt động dựa vào dự án Qũy chuẩn bị sẵn sàng thực REDD+, Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II, hỗ trợ quốc tế, đặc biệt JICA, GIZ 128 Bảng 15: Các hoạt động hoàn thiện chuẩn bị sẵn sàng REDD+ Việt Nam STT Hoạt động Thời gian thực I Hợp phần I: Tổ chức tham vấn Hoàn thiện khung pháp lý liên quan đến REDD+, có quyền bon rừng 2016-2017 Bộ NN&PTNT/ UNREDD, FCPF… 2 Xây dựng chế điều phối liên ngành với tổ chức trị xã hội 2016-2017 Bộ NN&PTNT/UNREDD… Lồng ghép kế hoạch REDD+ với ngành, địa phương 2016-2017 TCLN/UN-REDD… Thành lập quỹ REDD+ 2016-2018 Bộ NN&PTNT, ban hành quy chế quản lý tài BTC/UN-REDD… Xây dựng ban hành khung pháp lý kỹ thuật liên quan đến REDD+ 2017-2018 TCLN/UN-REDD… Ban hành chế khiếu kiện phản hồi thông tin REDD+ 2016-2017 Bộ NN&PTNT/UNREDD… Ban hành hướng dẫn FPIC 2016-2018 Bộ NN&PTNT/ UNREDD, GIZ… Ban hành chế chia sẻ lợi ích REDD+ 2016-2018 CHÍNH PHỦ/ UNREDD, FCPF, GIZ, Xây dựng chương trình đào tạo nâng cao lực REDD+ cho cộng đồng 2016-2017 Bộ NN&PTNT/FCPF, GIZ, VFD… 10 Xây dựng thực thi chiến lược truyền thông REDD+ 2016-2017 MBFP/FCPF… 129 Chịu trách nhiệm thực hiện/ quan hỗ trợ Ưu tiên Hoạt động STT II Hợp phần II: Chuẩn bị xây dựng chiến lược REDD+ Điều chỉnh NRAP xây dựng kế hoạch hành động REDD+ giai đoạn 2016 Thời gian thực Chịu trách nhiệm thực hiện/ quan hỗ trợ Ưu tiên 2016 CHÍNH PHỦ / Bộ NN&PTNT, TCLN, UNREDD… -2020 Xây dựng SESA &ESMF 2016-2017 WB/FCPF, GIZ, JICA Xây dựng ban hành cổng thông tin REDD+ 2016-2017 TCLN/UN-REDD… III Hợp phần III: Mức phát thải tham chiếu Hoàn thiện mức phát thải tham chiếu quốc gia 2016-2017 Bộ TNMT,NN&PTNT/ UN-REDD, GIZ,JICA… IV Hợp phần IV: Hệ thống theo dõi rừng an toàn Thiết lập vận hành hệ thống MRV 2016-2018 Bộ NN&PTNT/TCLN,UNREDD, GIZ, JICA… 2 Tăng cường thực thi FLEGT/VPA 2016-2018 WB/FCPF… Thiết lập SIS quốc gia 20162018 Bộ NN&PTNT/ TCLN,UN-REDD Căn đề xuất hoạt động để hồn thiện cơng tác chuẩn bị sẵn sàng thực REDD+ Việt Nam: Phân tích khoảng trống yêu cầu FCPF kết tự đánh giá đến thời điểm tại, cụ thể kết phân tích điểm yếu tiêu chí q trình tham vấn 130 VI KẾT LUẬN Báo cáo “Tự đánh giá có tham gia mức độ chuẩn bị sẵn sàng thực REDD+ Việt Nam” xây dựng theo nội dung, quy trình, cách tiếp cận phương pháp theo hướng dẫn FCPF năm 2013 Việt Nam có q trình chuẩn bị sẵn sàng thực REDD+ từ năm 2008 với hỗ trợ tích cực tổ chức quốc tế Đến Việt Nam hoàn thành việc xây dựng hệ thống tổ chức, quản lý REDD+ quốc gia với quy định quản lý đồng từ luật pháp, sách, hướng dẫn thực cấp trung ương tỉnh nhiều vùng nước hỗ trợ phương pháp cấp trung ương hình thành ban đạo REDD+ quốc gia, phê duyệt NRAP, trình đường phát thải tham chiếu quốc gia cho UNFCCC; ban hành hướng dẫn xây dựng PRAP, phê duyệt Đề án thành lập Qũy REDD+ thử nghiệm xây dựng chế phân chia lợi ích REDD+ Các nội dung yêu cầu thể chế hóa hệ thống giám sát rừng quốc gia, SIS, SESA ESMF, FPIC … q trình hồn thiện cấp địa phương, số tỉnh thành lập Ban đạo REDD+, xây dựng PRAPs nỗ lực gắn kết tham gia bên liên quan tồn tỉnh Qúa trình tham vấn với bên liên quan điểm mạnh, điểm yếu nguyên nhân theo 34 tiêu chí đánh giá 58 câu hỏi Qua trình phân tích tham vấn xác định khoảng trống chủ yếu yêu cầu đặt với trạng phát triển, tập trung chủ yếu khoảng trống xây dựng NRAP, MRV, vấn đề an tồn xã hội, mơi trường hệ thống thơng tin an tồn Qúa trình đánh giá nhận phản hồi mức độ khác đối tượng người dân địa phương, cán cấp tỉnh, chuyên gia nhà quản lý tổ chức quốc tế cấp trung ương Để khắc phục bất cập đạt yêu cầu đề nhà tài trợ, hoạt động cần thiết để hồn thiện cơng tác chuẩn bị sẵn sàng thục REDD+ đến năm 2018 xây dựng đạt trí bên liên quan Căn vào yêu cầu đề khẳng định, Việt Nam đạt yêu cầu cần thiết giai đoạn chuẩn bị sẵn sàng thực REDD+ Đánh giá làm rõ khoảng trống yêu cầu thực tế phát triển hoạt động REDD+ Các hoạt động cần thiết xác lập để tiếp tục hoàn thiện giai đoạn chuẩn bị sẵn sàng thực REDD+ 131 Đề nghị hội đồng quỹ bon phê duyệt báo cáo đánh giá mức độ chuẩn bị sẵn sàng thực REDD+ để Việt Nam bước vào giai đoạn thử nghiệm Chi trả Giảm phát thải (ERPA) 132 VII TÀI LIỆU THAM KHẢO 1) Luật Đa dạng sinh học (2007) 2) Luật tố tụng hành (2010) 3) Luật khiếu nại (2011) 4) Luật bảo vệ phát triển rừng (2004) 5) Luật hòa giải sở (2013) 6) Luật đất đai (2013) 7) Luật bảo vệ môi trường (2014) 8) TTCP (2005), Nghị định 05/2008/NĐ-CP phủ Qũy Bảo vệ phát triển rừng 9) TT CP (2010), Nghị định số 99/2010/ND-CP ngày 24/9/2010 phủ chi trả dịch vụ mơi trường rừng 10) TTCP (2007), Quyết định số 18/2007/QĐ-TTg ngày 05/2/2007 phê duyệt “ Chiến lược phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020” 11) TTCP (2007), Quyết định số 380/QĐ-TTg ngày 10/4/2007 phê duyệt Chương trình thử nghiệm chi trả dịch vụ môi trường rừng 12) TTCP (2008), Quyết định số 158/QĐ- TTg ngày 02/12/2008 Chương trình mục tiêu quốc gia nhằm ứng phó với BĐKH 13) TTCP (2010), Quyết định số 2284/QĐ-TTg ngày 13/12/2010 phê duyệt đề xuất thực nghị định số 99/2010/NĐ-CP chi trả dịch vụ môi trường rừng 14) TTCP (2011), Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 5/12/2011 phê duyệt Chiến lược quốc gia BĐKH 15)TTCP (2012), Quyết định số 799/ QĐ-TTg ngày 2706/2012 phê duyệt ‘NRAP giai đoạn 2011-2020 ‘ 16) TTCP (2012), Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 phê duyệt Chiến lược quốc gia tăng trưởng xanh 17) TTCP (2012), Quyết định số 1775/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 phê duyệt Đề án quản lý phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính quản lý hoạt động kinh doanh tín bon thị trường thê giới 18) TT CP (2012), Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 9/1/2012 việc phê duyệt kế hoạch bảo vệ phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 133 19) TTCP (2012), Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 12/4/2012 việc phê duyệt Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 20) TTCP(2015), Quyết định số 2359/QĐ-TTg ngày 22/12/2015 phê duyệt hệ thống quốc gia kiểm kê khí nhà kính 21) Bộ NN&PTNT (2008), Quyết định số 2730/QĐ-BNN-KHCN Bộ NN&PTNT Bộ KHCN khung chương trình hành động thích ứng với BĐKH ngành NN&PTNT giai đoạn 2008 - 2020 22) Bộ NN&PTNT (2009),Quyết định số 2614/QĐ-BNN-LN ngày 16 tháng năm 2009 việc thành lập mạng lưới quốc gia tổ công tác REDD+ 23) Bộ NN& PTNT(2011), Quyết định số 543/QĐ-BNN-KHCN ngày 23/3/2011 phê duyệt Kế hoạch hành động ngành NN&PTNT ứng phó với BĐKH giai đoạn 2011 - 2015 tầm nhìn đến năm 2020 24) Bộ NN&PTNT(2011), Quyết định số 3119/QĐ-BNN-KHCN ngày 16/12/2011 phê duyệt Đề án giảm phát thải khí nhà kính Nơng nghiệp, nông thôn đến năm 2020 25) Bộ NN&PTNT, FCPF (2011), Báo cáo đề xuất chuẩn bị sẵn sàng thực REDD+ Việt Nam (R-PP) 26) Bộ NN&PTNT, FCPF (2014), ER-PIN 27) Bộ NN&PTNT (2014), Thông số 38/2014/TT-BNNPTNT ngày 3/11/2014 hướng dẫn phương án quản lý rừng bền vững 28) Bộ NN&PTNT, Dự án FCPF (2015), Báo cáo kỳ, Yêu cầu bổ sung vốn từ quỹ FCPF Khoản vay TF 013447 29) Bộ NN&PTNT (2016), Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH ngành NN&PTNT giai đoạn 2016 - 2020 ngày 14/3/2016 30) Bộ NN&PTNT (2015), Quyết định số 5337/QĐ-BNN-TCLN ngày 23/12/2015 phê duyệt Đề án thành lập Qũy REDD+ Việt Nam 31) Bộ NN&PTNT (2015), Quyết định số 5414/QĐ-BNN-TCLN ngày 25/12/2015 việc phê duyệt hướng dẫn xây dựng Kế hoạch hành động giảm phát thải khí nhà kính thơng qua nỗ lực hạn chế rừng suy thoái rừng, quản lý rừng bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn nâng cao trữ lượng bon rừng (REDD+) cấp tỉnh 134 32) Bộ NN&PTNT (2015), Quyết định số 5339/QĐ-BNN-TCLN ngày 25/12/2015 Ban hành Quy định thí điểm chia sẻ lợi ích từ REDD+ khn khổ thực Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II 33) Bộ NN&PTNT ( 2016), Quyết định số 1439/QĐ-BNN-TCLN ngày 25/4/2016 ban hành quy chế quản lý sử dụng hệ thống thông tin quản lý ngành Lâm nghiệp 34) WB (2011), Đánh giá đề xuất gói tài trợ cho công tác chuẩn bị sẵn sàng thực REDD+ Việt Nam 35) IDL0 (2011) “Chuẩn bị sở pháp lý cho REDD+ Việt Nam” 36) CIFOR (2012) “Hoàn cảnh thực REDD+ Việt Nam: Tác nhân, tổ chức thể chế” 37) Bjoern Wode (2013), FPIC cấp địa phương tỉnh Quảng Bình 38) Howard M.K, Steward V & Steven S (2013); Đánh giá cuối chương trình UN-REDD Vietnam 39) CH Kongo (2015), Đánh giá mức độ sẵn sàng thực REDD+ 40) CH Gyana (2015), Đánh giá mưc độ sẵn sàng thực REDD+ 41) CIFOR University of Leeds (2014), Nghiên cứu” Phạm vi sách REDD+ Việt Nam: tham gia bên liên quan” 42) Forest Trends (2015) “Dòng tài REDD+ Việt Nam năm 20092013” 43) Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn I (2010), Thiết kế hệ thống BDS cho REDD+ Việt Nam 44) Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn I (2012), Đánh giá hiệu công tác đào tạo nâng cao nhận thức cho người dân chương trình UNREDD Việt Nam giai đoạn 2009 - 2011 45) Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn I (2012), Báo cáo thí điểm xây dựng hệ số R cho chia sẻ lợi ích REDD+ Di Linh tỉnh Lâm Đồng 46) Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn I (2013), Đánh giá cuối Chương trình UN-REDD Việt Nam 47) Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II ( 2015), Báo cáo hoạt động năm 2015 48) DEPOCEN (2015), Development of GRMs Model for REDD+ in Vietnam 135 49) Dien, V.T, 2015, Carbon stock assessment and development of FRL for REDD+ in Vietnam Ministry of Agriculture and Rural Development, Hanoi, Vietnam 50) IPCC, 2003 Good practice Guidance for land use, land-use change and forestry Institute of Global Environmental Strategies, Hayama, Japan 51) IPCC, 2006 Guidelines for national greenhouse gas inventories Vol 4, Agriculture, forestry and other land use (AFLOLU) Institute for Global Environmental Strategies, Hayama, Japan 52) JICA, 2012 Potential forest and land related to “Climate change and forest” in the Socialist Republic of Vietnam, Hanoi 53) MONRE, 2000 Vietnam Initial National Communication to UNFCC MONRE, Hanoi, Vietnam 54) MONRE, 2010 Vietnam’s second National Communication to the UNFCCC MONRE, Hanoi, Vietnam 55) MONRE, 2014.The Initial Biannual Updated Report of Vietnam to the UNFCCC MONRE, Hanoi, Vietnam 56) Nguyen Dinh Hung, Ngo Van Tu, Vu Tan Phuong, Do To Nhu, Vu Quang Hien, Pham Duc Cuong and Pham Tuan Anh, 2015 Report on construction of reference level for REDD+ implementation in Vietnam UN-REDD Vietnam and FAO, Ha Noi 57) Vu Tan Phuong, Tran Thi Thu Ha, Nguyen Thi Hai, Ha Thi Mung, 2015 Development of Emission Factors for a National FREL/FRL for REDD+ for Government’s submission to the UNFCCC.UN-REDD Programme, Ha Noi, Viet Nam 136 ... TÁC CHUẨN BỊ SẴN SÀNG THỰC HIỆN REDD+ Ở VIỆT NAM Công tác chuẩn bị sẵn sàng thực REDD+ Việt Nam 1.1 Qúa trình chuẩn bị sẵn sàng thử nghiệm thực REDD+ Báo cáo tự đánh giá thực để phù hợp với yêu... cáo BỘ NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN TĨM TẮT BÁO CÁO Báo cáo Tự đánh giá mức độ chuẩn bị sẵn sàng thực REDD+ Việt nam kết trình đánh giá bên liên quan theo “Khung hướng dẫn đánh giá mức. .. TẮT BÁO CÁO I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ SẴN SÀNG THỰC HIỆN REDD+ Ở VIỆT NAM 13 Công tác chuẩn bị sẵn sàng thực REDD+ Việt Nam 13 1.1 Qúa trình chuẩn bị sẵn
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo Tự đánh giá mức độ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD ở Việt Nam, Báo cáo Tự đánh giá mức độ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD ở Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn