Tổng quan về STATE

11 83 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:29

University of Technical Education HCMC Faculty of Information Technology o0o OBJECT-ORIENTED ANALYSIS AND DESIGN STATE PATTERN Lecturer: Nguyễn Trần Thi Văn SINH VIÊN THỰC HIỆN  Lê Anh Nhân 14110136  Trần Lâm Anh Duy 14110025  Lê Huỳnh Hải Triều 14110207  Trần Đức Huy 14110080 Đặt vấn đề Tổng quan STATE Mục đích sử dụng Cấu trúc mẫu Lợi ích sử dụng State Pattern Các mẫu liên quan Đặt vấn đề :  Máy ATM: trình rút tiền Vậy trạng thái gì? Tổng quan STATE  Cho phép đối tượng thay đổi hành vi trạng thái bên thay đổi  Sử dụng tính Đa Hình để định nghĩa hành vi khác cho trạng thái khác đối tượng  Biến cố kiện xảy làm cho đối tượng chuyển trạng thái(tự xảy bị bên ngồi tác động) 3 Mục đích sử dụng  Được dùng hệ thống có nhiều trường hợp xét trạng thái  Ít rắc rối  Dễ sử dụng 7 Cấu trúc mẫu 4.1 Cấu trúc, lớp/đối tượng tham gia: Cấu trúc mẫu 4.2 Ý nghĩa vai trò lớp:  Context: định nghĩa interface cho giới bên  State: abstract class định nghĩa hành vi liên quan đến tất trạng thái có Context  ConcreteState: class kế thừa từ State class, định nghĩa chất thực trạng thái  ‘Context’ trì trỏ tới ‘State’ Để thay đổi trạng thái ta phải thay đổi trỏ 9 Lợi ích sử dụng State Pattern  Khơng phụ thuộc vào câu lệnh điều kiện if/else hay switch/case  Hạn định tất hành vi liên quan đến trạng thái định vào đối tượng:   Các trạng thái dễ dàng thêm vào cách định nghĩa class mới, làm tăng tính linh động  Đơn giản hóa q trình bảo trì Việc chuyển đổi trạng thái tường minh: Những đối tượng riêng biệt cho trạng thái riêng biệt khiến việc chuyển đổi tường minh thay phải sử dụng liệu nội để định nghĩa việc chuyển đổi đối tượng 10 Các mẫu liên quan  Các đối tượng state thường Singleton  -Mẫu Flyweight: giải thích đối tượng Object chia sẻ  -Mẫu Interpreter sử dụng State để định nghĩa parsing context 11 Cám ơn Thầy bạn ý lắng nghe! ... 14110080 Đặt vấn đề Tổng quan STATE Mục đích sử dụng Cấu trúc mẫu Lợi ích sử dụng State Pattern Các mẫu liên quan Đặt vấn đề :  Máy ATM: trình rút tiền Vậy trạng thái gì? Tổng quan STATE  Cho phép... bên  State: abstract class định nghĩa hành vi liên quan đến tất trạng thái có Context  ConcreteState: class kế thừa từ State class, định nghĩa chất thực trạng thái  ‘Context’ trì trỏ tới State ... chuyển đổi đối tượng 10 Các mẫu liên quan  Các đối tượng state thường Singleton  -Mẫu Flyweight: giải thích đối tượng Object chia sẻ  -Mẫu Interpreter sử dụng State để định nghĩa parsing context
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng quan về STATE , Tổng quan về STATE , Mục đích sử dụng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn