chương 4 giải thuật di truyền

45 105 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:09

LƯU ĐỒ GIỚI THIỆU MÃ HÓA ĐỘT BIẾN LAI GHÉP CHỌN LỌC THÍ DỤ CHƯƠNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN NHÓM LƯU ĐỒ GIỚI THIỆU MÃ HÓA ĐỘT BIẾN LAI GHÉP CHỌN LỌC THÍ DỤ GIẢI THUẬT DI TRUYỀN NHÓM GIỚI CHƯƠNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN CHƯƠNG GIỚI LƯU ĐỒ MÃ HÓA ĐỘT BIẾN LAI GHÉP CHỌN LỌC THÍ DỤ GA gì? GA giải thuật tìm kiếm lời giải tối ưu mơ theo q trình tiến hóa sinh vật tự nhiên GIẢI THUẬT DI TRUYỀN GA song song gì? Là GA quần thể chia làm thành nhiều quần thể con, quần thể khởi động ngẫu nhiên tiến hóa độc lập NHĨM Hàm thích nghi gì? Là hàm dùng để đánh giá độ thích nghi cá thể tốt Thường hàm thích nghi hàm dùng để tìm cực trị biến đổi tương đương GIẢI THUẬT DI TRUYỀN CHƯƠNG GIỚI LƯU ĐỒ MÃ HÓA ĐỘT BIẾN LAI GHÉP CHỌN LỌC THÍ DỤ GA gì? GA giải thuật tìm kiếm lời giải tối ưu mơ theo q trình tiến hóa sinh vật tự nhiên GIẢI THUẬT DI TRUYỀN GA song song gì? Là GA quần thể chia làm thành nhiều quần thể con, quần thể khởi động ngẫu nhiên tiến hóa độc lập NHĨM Hàm thích nghi gì? Là hàm dùng để đánh giá độ thích nghi cá thể tốt Thường hàm thích nghi hàm dùng để tìm cực trị biến đổi tương đương Mã hóa Mã hóa qua trình biến thơng tin từ dạng sang dạng khác CHƯƠNG Chọn lọc Lai ghép Là giao hợp hai cá thể với để tạo cá thể LƯU ĐỒ MÃ HÓA ĐỘT BIẾN LAI GHÉP CHỌN LỌC THÍ DỤ Là trình chuyển đổi từ từ mà trải qua nhiều trình sàn lọc, lựa chọn la tiền đề tiến hóa GIẢI THUẬT DI TRUYỀN NHĨM Đột biến Là biến đổi đột ngột tính trạng, làm tăng đa dạng cấu trúc quần thể Giải mã Là phương pháp để đưa dạng thơng tin mã hóa dạng thơng tin ban đầu Mã hóa Mã hóa qua trình biến thơng tin từ dạng sang dạng khác CHƯƠNG Chọn lọc Lai ghép Là giao hợp hai cá thể với để tạo cá thể LƯU ĐỒ MÃ HÓA ĐỘT BIẾN LAI GHÉP CHỌN LỌC THÍ DỤ Là q trình chuyển đổi từ từ mà trải qua nhiều trình sàn lọc, lựa chọn la tiền đề tiến hóa GIẢI THUẬT DI TRUYỀN NHĨM Đột biến Là biến đổi đột ngột tính trạng, làm tăng đa dạng cấu trúc quần thể Giải mã Là phương pháp để đưa dạng thơng tin mã hóa dạng thơng tin ban đầu MÃ HÓA ĐỘT BIẾN LAI GHÉP CHỌN LỌC THÍ DỤ CHƯƠNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN Mã hóa nhị phân Mã hóa thập NHĨM Mã hóa số thực phân CHƯƠNG MÃ HÓA ĐỘT BIẾN LAI GHÉP CHỌN LỌC THÍ DỤ Mã hóa nhị phân GIẢI THUẬT DI TRUYỀN NHÓM CHƯƠNG MÃ HÓA ĐỘT BIẾN LAI GHÉP CHỌN LỌC THÍ DỤ Mã hóa nhị phân GIẢI THUẬT DI TRUYỀN NHÓM CHƯƠNG MÃ HĨA ĐỘT BIẾN LAI GHÉP CHỌN LỌC THÍ DỤ Mã hóa nhị phân GIẢI THUẬT DI TRUYỀN NHĨM CHƯƠNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN NHĨM ĐỘT THÍ DỤ Đột biến: CHƯƠNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN Đột biến nhiều điểm: NHĨM ĐỘT THÍ DỤ Đột biến điểm: Thí dụ: Ga tìm cực tiểu hàm THÍ DỤ CHƯƠNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN NHĨM Thí dụ: Ga tìm cực tiểu hàm(tt): THÍ DỤ CHƯƠNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN NHĨM Thí dụ: Ga tìm cực tiểu hàm(tt): THÍ DỤ CHƯƠNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN NHĨM Thí dụ: Ga tìm cực tiểu hàm(tt): THÍ DỤ CHƯƠNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN NHĨM Thí dụ: Ga tìm đường ngắn nhất: THÍ DỤ CHƯƠNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN NHĨM Thí dụ: Ga tìm đường ngắn nhất: THÍ DỤ CHƯƠNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN NHĨM Thí dụ: Ga tìm đường ngắn nhất: THÍ DỤ CHƯƠNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN NHĨM Thí dụ: Ga tìm đường ngắn nhất: THÍ DỤ CHƯƠNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN NHĨM Thí dụ: Ga tìm đường ngắn nhất: THÍ DỤ CHƯƠNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN NHĨM Thí dụ: Ga tìm đường ngắn nhất: THÍ DỤ CHƯƠNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN NHĨM Thí dụ: Ga tìm đường ngắn nhất: THÍ DỤ CHƯƠNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN NHĨM Thí dụ: Ga tìm đường ngắn nhất: THÍ DỤ CHƯƠNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN NHÓM Thank See you again ! you ... thừa: GIẢI THUẬT DI TRUYỀN NHÓM CHƯƠNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN NHÓM LAI ĐỘT BIẾN THÍ DỤ Lai ghép: CHƯƠNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN NHĨM LAI ĐỘT BIẾN THÍ DỤ Lai ghép điểm: CHƯƠNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN NHÓM... 3: GIẢI THUẬT DI TRUYỀN NHÓM CHƯƠNG MÃ HĨA ĐỘT BIẾN LAI GHÉP CHỌN LỌC THÍ DỤ Thí dụ 4: GIẢI THUẬT DI TRUYỀN NHĨM CHỌN LỌC CHƯƠNG ĐỘT BIẾN LAI GHÉP THÍ DỤ Chọn lọc tự nhiên: GIẢI THUẬT DI TRUYỀN... cắt: GIẢI THUẬT DI TRUYỀN NHÓM CHỌN LỌC CHƯƠNG ĐỘT BIẾN LAI GHÉP THÍ DỤ Chọn lọc cắt: GIẢI THUẬT DI TRUYỀN NHÓM CHỌN LỌC CHƯƠNG ĐỘT BIẾN LAI GHÉP THÍ DỤ Chọn lọc hạng tuyến tính: GIẢI THUẬT DI TRUYỀN
- Xem thêm -

Xem thêm: chương 4 giải thuật di truyền , chương 4 giải thuật di truyền