quản lý môi trường OHSAS

23 57 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 21:58

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA MÔI TRƯỜNG BỘ MƠN: QUẢNMƠI TRƯỜNG CHỦ ĐỀ: OHSAS I Khái niệm, lợi ích, hạn chế, phạm vi áp dụng Khái niệm OHSAS (Occupational Health Safety Asessment) Tiêu Chuẩn Quốc Tế đánh giá an toàn sức khỏe lao động, gồm tiêu chuẩn: - OHSAS 18001: Hệ thống quản an toàn sức khỏe nghề nghiệp- yêu cầu OHSAS dạng tiêu chuẩn tự nguyện áp dụng, đưa yêu cầu chuẩn mực cần thiết cho hệ thống quản lí an tồn sức khỏe lao động tổ chức doanh nghiệp Mỗi hệ thống quản lí an tồn sức khỏe lao động xem xét, đánh giá cấp chứng phù hợp dựa yêu cầu tiêu chuẩn (EU-OSHA,2012) - OHSAS 18002: hệ thống quản an toàn sức khỏe doanh nghiệp- hướng dẫn thực OHSAS 18002 cung cấp hướng dẫn thiết lập thực cải thiện hệ thống quảnOHSAS 18001 chứng minh việc thực thành công OHSAS 18001 Lợi ích OHSAS giúp cho tổ chức kiểm sốt việc tuân thủ yêu cầu luật định vấn đề an toàn, sức khỏe nghề nghiệp người lao động, qua giảm rủi ro liên quan đến pháp lý, kiện tụng không thực trách nhiệm an toàn, sức khỏe nghề nghiệp Về mặt thị trường: - Cải thiện hội xuất thâm nhập thị trường quốc tế yêu cầu tuân thủ OHSAS 18001 điều kiện bắt buộc - Nâng cao uy tín hình ảnh doanh nghiệp với khách hàng - Nâng cao lực canh tranh nhờ nâng cao hiệu kinh tế hoạt động HSE - PTBV nhờ thỏa mãn lực lượng lao động - yếu tố quan trọng tổ chức CQQLNN HSE - Giảm thiểu nhu cầu kiểm tra, tra từ CQQLNN Về mặt kinh tế - Tránh khoản tiền phạt vi phạm quy định Pháp Luật trách nhiệm xã hội - Tỷ lệ sử dụng lao động cao nhờ giảm thiểu vụ tai nạn giao thông bệnh nghề nghiệp - Giảm thiểu chi phí đền bù tai nạn giao thông bệnh nghề nghiệp - Hạn chế tổn thất trường hợp tai nạn khẩn cấp Quản lí rủi ro - Phương pháp tốt việc phòng ngừa rủi ro giảm thiểu thiệt hại - Có thể giảm chi phí bảo hiểm hàng năm - Thúc đẩy trình giám định thiệt hại cho yêu cầu bảo hiểm Tạo sở cho hoạt động chứng nhận công nhận thừa nhận: - Được bảo đảm bên thứ - Vượt qua rào cản kỹ thuật thương mại - Cơ hội cho quảng cáo, quảng bá Hạn chế - Chi phí tốn cho cơng ty chứng nhận để đánh giá hệ thống quản lí - Chi phí chi trả cho nhân viên quản lí cấp cao q trình kiểm tốn - Chi phí để mua British Standard - Tăng số lượng kiểm toán - Tăng quan liêu - Đào tạo kiểm toán nội nhân viên OHS yêu cầu British Standard -Duy trì hệ thống quản lí Phạm vi áp dụng - Đây tiêu chuẩn tự nguyện, áp dụng cho tổ chức mong muốn Phạm vi áp dụng phụ thuộc vào yếu tố sách tổ chức, chất hoạt động - Tiêu chuẩn nhầm sử dụng cho sức khỏe an tồn nghề nghiệp, khơng dùng cho phạm vi sức khỏe an toàn khác - Tất Tổ chức mong muốn thực thủ tục thức để giảm rủi ro liên quan đến an toàn sức khỏe môi trường làm việc cho người lao động, khách hàng người nói chung - Tiêu chuẩn sử dụng cho mục đích đánh giá chứng nhận phù hợp cấp giấy chứng nhận phù hợp cho Hệ thống quản an toàn sức khỏe nghề nghiệp cơng nhận tồn cầu u cầu hệ thống quản OH & S Các yêu cầu chung Văn OHSAS 18001: • Tổ chức phải thiết lập hồ sơ, thực hiện, trì liên tục cải thiện hệ thống quản OH & S theo yêu cầu Tiêu chuẩn OHSAS xác định cách thức đáp ứng yêu cầu • Tổ chức phải xác định ghi lại phạm vi hệ thống quản OH & S a) Hệ thống quản OH & S • Yêu cầu OHSAS 18001 tuyên bố chung liên quan đến việc thiết lập trì hệ thống quản OH & S tổ chức: "Thiết lập" ngụ ý mức độ lâu dài hệ thống không nên coi thành lập tất yếu tố triển khai cách rõ ràng "Duy trì" ngụ ý rằng, thiết lập, II • • • b) • • • • hệ thống tiếp tục hoạt động Điều đòi hỏi nỗ lực tích cực phần tổ chức Nhiều hệ thống khởi động tốt bị hỏng thiếu bảo trì Nhiều yếu tố OHSAS 18001 (như kiểm tra hành động khắc phục đánh giá quản lý) thiết kế để đảm bảo trì hoạt động hệ thống Một tổ chức tìm cách thiết lập hệ thống quản OHS phù hợp với OHSAS 18001 nên xác định vị liên quan đến rủi ro OH & S cách xem xét ban đầu Trong việc xác định cách đáp ứng yêu cầu OHSAS 18001, tổ chức nên xem xét điều kiện yếu tố ảnh hưởng, ảnh hưởng đến sức khỏe an tồn người, sách OH & S cách thức quản rủi ro OH & S Mức độ chi tiết phức tạp hệ thống quản OH & S, mức độ tài liệu tài nguyên dành cho phụ thuộc vào chất (kích thước, cấu trúc, độ phức tạp) tổ chức hoạt động tổ chức Đánh giá ban đầu: Đánh giá ban đầu phải so sánh việc quản tổ chức OH & S với yêu cầu OHSAS 18001 xác định mức độ đáp ứng yêu cầu thực cải tiến hay không Đánh giá ban đầu cung cấp thông tin mà tổ chức sử dụng để xác định xem có khoảng trống hệ thống quản OH & S hướng dẫn tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai ưu tiên cải tiến cho hệ thống quản OH & S hay không Mục đích đánh giá ban đầu nên xem xét tất rủi ro OH & S mà tổ chức phải đối mặt, làm sở để thiết lập hệ thống quản OH & S Một tổ chức nên xem xét, không tự giới hạn, mục đánh giá ban đầu nó: ⎯ Yêu cầu lập pháp quy định yêu cầu khác ⎯ Xác định nguy OH & S đánh giá rủi ro mà tổ chức phải đối mặt ⎯ Đánh giá sức khỏe an toàn lao động ⎯ Kiểm tra thực hành, quy trình thủ tục quản có OH & S ⎯ Một đánh giá phản hồi từ việc điều tra cố trước đó, làm việc liên quan đến sức khỏe kém, tai nạn trường hợp khẩn cấp ⎯ Hệ thống quản có liên quan tài ngun có sẵn • c) Một cách tiếp cận phù hợp để đánh giá ban đầu bao gồm việc sử dụng danh sách kiểm tra, vấn, kiểm tra trực tiếp đo lường, kết kiểm tốn hệ thống quản trước đánh giá khác tùy thuộc vào chất hoạt động tổ chức Khi quy trình đánh giá rủi ro đánh giá rủi ro tồn tại, chúng cần xem xét để đảm bảo tính tuân thủ yêu cầu OHSAS 18001 Phạm vi hệ thống quản OH & S Phạm vi hệ thống quản OH & S nên xác định cách thức, địa điểm hệ thống quản OH & S áp dụng cho tổ chức Một tổ chức có quyền tự linh hoạt để chọn thực OHSAS 18001 toàn tổ chức, cho đơn vị hoạt động cụ thể hoạt động tổ chức, phù hợp với định nghĩa nơi làm việc tổ chức Cần ý việc xác định phạm vi hệ thống quản OH & S Phạm vi không nên giới hạn để loại trừ hoạt động hoạt động tác động đến OH & S nhân viên tổ chức người khác kiểm soát nơi làm việc Chính sách OH & S: • Quản hàng đầu phải xác định ủy quyền sách OH & S tổ chức đảm • • • • • • • • bảo phạm vi xác định hệ thống quản OH & S Phù hợp với chất quy mô rủi ro OH & S tổ chức Bao gồm cam kết phòng ngừa chấn thương sức khỏe cải thiện liên tục quản OH & S hiệu suất OH & S Bao gồm cam kết tuân thủ yêu cầu pháp hành với yêu cầu khác mà tổ chức đăng ký liên quan đến nguy OH & S tổ chức Cung cấp khn khổ cho việc thiết lập xem xét mục tiêu OH & S Được lập thành văn bản, thực trì Được thơng báo cho tất người làm việc kiểm soát tổ chức với ý định họ nhận thức nghĩa vụ OH & S cá nhân họ Có sẵn cho bên quan tâm Được xem xét định kỳ để đảm bảo có liên quan phù hợp với tổ chức Quản cấp cao cần chứng minh lãnh đạo cam kết cần thiết cho hệ thống quản OH & S để thành công đạt hiệu suất OH & S cải thiện Trách nhiệm xác định cho phép sách OH & S thuộc quản hàng đầu tổ chức Sự chủ động liên tục việc quản hàng đầu việc phát triển thực sách OH & S quan trọng Chính sách OH & S tổ chức phải phù hợp với chất quy mô rủi ro xác định nên hướng dẫn việc thiết lập mục tiêu Để phù hợp, sách OH & S nên: ⎯ Phù hợp với tầm nhìn tương lai tổ chức ⎯ Thực tế, khơng phóng đại chất rủi ro mà tổ chức phải đối mặt, không tầm thường hóa chúng Khi phát triển sách OH & S mình, tổ chức nên xem xét: ⎯ Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi niềm tin ⎯ Phối hợp với sách khác (cơng ty tích hợp, v.v.) ⎯ Nhu cầu người làm việc kiểm soát tổ chức ⎯ Các nguy OH & S tổ chức ⎯ Các yêu cầu pháp yêu cầu khác mà tổ chức đăng ký liên quan đến nguy OH & S tổ chức ⎯ Hiệu suất OH & S lịch sử tổ chức ⎯ Cơ hội nhu cầu cải tiến liên tục phòng ngừa chấn thương sức khỏe ⎯ Quan điểm bên quan tâm ⎯ Những cần thiết để thiết lập mục tiêu thực tế đạt Chính sách tối thiểu, bắt buộc phải bao gồm tuyên bố cam kết tổ chức để: ⎯ Phòng ngừa chấn thương sức khỏe ⎯ Cải tiến liên tục quản OH & S ⎯ Liên tục cải thiện hiệu suất OH & S ⎯ Tuân thủ yêu cầu pháp hành ⎯ Tuân thủ yêu cầu khác mà tổ chức đăng ký Chính sách OH & S liên kết với tài liệu sách khác tổ chức phải phù hợp với sách kinh doanh tổng thể tổ chức với sách ngành quản khác Ví dụ: quản chất lượng quản môi trường Chính sách OH & S nên thơng báo cho tất người làm việc kiểm soát tổ chức để giúp họ hiểu: ⎯ Những quản hàng đầu cam kết ⎯ Họ cần phải làm Bằng cách: ⎯ Thể cam kết quản hàng đầu tổ chức cho OH & S ⎯ Nâng cao nhận thức cam kết tuyên bố sách ⎯ Giải thích hệ thống OH & S thiết lập trì ⎯ Hướng dẫn cá nhân hiểu trách nhiệm trách nhiệm OH & S Chính sách OH & S cần xem xét định kỳ để đảm bảo sách có liên quan phù hợp với tổ chức Thay đổi tránh khỏi, luật pháp kỳ vọng xã hội phát triển; đó, sách OH & S tổ chức hệ thống quản OH & S cần phải xem xét thường xuyên để đảm bảo tính phù hợp hiệu liên tục tổ chức Nếu thay đổi thực sách, sách sửa đổi thơng báo cho người có liên quan thực Lập kế hoạch: Nhận dạng nguy cơ, đánh giá rủi ro kiểm soát xác định: Tổ chức thiết lập, thực trì thủ tục để xác định mối nguy hiểm diễn ra, đánh giá rủi ro xác định biện pháp kiểm soát cần thiết Thủ tục để xác định nguy đánh giá rủi ro bao gồm: • • • • • Các hoạt động thường xuyên không thường xuyên Hoạt động tất người có quyền tiếp cận nơi làm việc (kể nhà thầu khách) Hành vi người, khả yếu tố người khác Các nguy xác định có nguồn gốc bên ngồi nơi làm việc có khả gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe an toàn người kiểm soát tổ chức phạm vi nơi làm việc) tạo vùng lân cận nơi làm việc theo hoạt động liên quan đến cơng việc kiểm sốt tổ chức Cơ sở hạ tầng, thiết bị vật liệu nơi làm việc, dù tổ chức người khác cung cấp • • • • Thay đổi đề xuất thay đổi tổ chức, hoạt động tài liệu tổ chức Sửa đổi hệ thống quản OH & S, bao gồm thay đổi tạm thời tác động chúng hoạt động, quy trình hoạt động Mọi nghĩa vụ pháp hành liên quan đến đánh giá rủi ro thực biện pháp kiểm soát cần thiết Thiết kế khu vực làm việc, quy trình, lắp đặt, máy móc, thiết bị, quy trình vận hành tổ chức công việc Phương pháp xác định nguy đánh giá rủi ro tổ chức phải: • • Liên quan đến phạm vi, tính chất thời gian tổ chức để đảm bảo chủ động Cung cấp cho việc xác định, ưu tiên tài liệu rủi ro, áp dụng biện pháp kiểm sốt, thích hợp Đối với việc quản thay đổi, tổ chức phải xác định nguy OH & S rủi ro OH & S liên quan đến thay đổi tổ chức, hệ thống quản OH & S, hoạt động tổ chức trước giới thiệu thay đổi Tổ chức phải đảm bảo kết đánh giá xem xét xác định biện pháp kiểm soát Khi xác định điều khoản, xem xét thay đổi điều khoản có, cần xem xét để giảm rủi ro theo phân cấp sau: i ii iii iv v Loại bỏ; Thay Kiểm soát kỹ thuật; Biển báo / cảnh báo / kiểm sốt hành chính; Thiết bị bảo hộ cá nhân Tổ chức phải lập hồ sơ lưu giữ kết xác định mối nguy hiểm, đánh giá rủi ro kiểm soát xác định cập nhật Tổ chức phải đảm bảo rủi ro OH & S biện pháp kiểm soát xác định xem xét thiết lập, triển khai trì hệ thống quản OH & S Thực vận hành Tài nguyên, vai trò, trách nhiệm thẩm quyền a) Quản cấp cao chịu trách nhiệm cuối cho OH & S hệ thống quản OH & S Ban lãnh đạo cấp cao thể cam kết cách: • • Bảo đảm sẵn có nguồn lực cần thiết để thiết lập, thực hiện, trì cải thiện hệ thống quản OH & S Xác định vai trò, phân bổ trách nhiệm trách nhiệm, quan ủy quyền, để tạo điều kiện quản hiệu OH & S; vai trò, trách nhiệm, trách nhiệm quyền hạn ghi chép truyền đạt Tổ chức định (các) thành viên quản hàng đầu có trách nhiệm cụ thể cho OH & S, trách nhiệm khác, với vai trò quyền hạn xác định cho: • • Đảm bảo hệ thống quản OH & S thiết lập, thực trì theo OHSAS Tiêu chuẩn Đảm bảo báo cáo hiệu suất hệ thống quản OH & S trình bày cho ban lãnh đạo hàng đầu để xem xét sử dụng làm sở để cải thiện hệ thống quản OH & S Việc thực thành công hệ thống quản OH & S kêu gọi cam kết từ tất người làm việc kiểm soát tổ chức b) Thẩm quyền, đào tạo nhận thức Tổ chức phải đảm bảo người kiểm sốt thực nhiệm vụ tác động đến OH & S (có) có thẩm quyền sở giáo dục, đào tạo kinh nghiệm phù hợp giữ lại ghi liên quan Tổ chức xác định nhu cầu đào tạo liên quan đến rủi ro OH & S hệ thống quản OH & S tổ chức Nó cung cấp đào tạo thực hành động khác để đáp ứng nhu cầu này, đánh giá hiệu việc đào tạo hành động thực giữ lại hồ sơ liên quan Tổ chức thiết lập, thực trì thủ tục để người làm việc kiểm sốt nhận thức: • • • Hậu OH & S, thực tế tiềm năng, hoạt động công việc, hành vi họ lợi ích OH & S hiệu suất cá nhân cải thiện Vai trò, trách nhiệm tầm quan trọng họ việc tuân thủ sách thủ tục OH & S yêu cầu hệ thống quản OH & S, bao gồm yêu cầu chuẩn bị đáp ứng khẩn cấp Các hậu tiềm tàng việc khởi hành từ thủ tục cụ thể Các quy trình đào tạo tính đến mức độ khác nhau: • Trách nhiệm, khả năng, kỹ ngơn ngữ khả đọc viết • Rủi ro c) Giao tiếp, tham gia tham vấn Giao tiếp Liên quan đến mối nguy hại OH & S hệ thống quản OH & S, tổ chức thiết lập, thực trì (các) quy trình cho: • • • Giao tiếp nội cấp chức tổ chức; Giao tiếp với nhà thầu khách khác đến nơi làm việc; Tiếp nhận, ghi chép trả lời thơng tin liên quan có liên quan từ bên liên quan bên Tham gia tham vấn Tổ chức thiết lập, thực trì (các) quy trình cho: Sự tham gia người lao động bởi: • • • • • Sự tham gia thích hợp họ xác định nguy cơ, đánh giá rủi ro xác định kiểm soát; Sự tham gia thích hợp điều tra cố; Tham gia vào việc xây dựng xem xét sách mục tiêu OH & S; Tham vấn có thay đổi ảnh hưởng đến OH & S họ; Đại diện cho vấn đề OH & S Người lao động thông báo thỏa thuận tham gia họ, bao gồm (những) người đại diện họ vấn đề OH & S Tham vấn với nhà thầu có thay đổi ảnh hưởng đến OH & S họ Tổ chức phải đảm bảo rằng, thích hợp, bên quan tâm bên ngồi có liên quan tư vấn vấn đề OH & S thích hợp d) Tài liệu Tài liệu hệ thống quản OH & S bao gồm: • • • • • Chính sách mục tiêu OH & S; Mô tả phạm vi hệ thống quản OH & S; Mơ tả yếu tố hệ thống quản OH & S tương tác chúng, tham khảo tài liệu liên quan; Tài liệu, kể hồ sơ, theo yêu cầu tiêu chuẩn OHSAS này; Tài liệu, bao gồm hồ sơ, tổ chức xác định cần thiết để đảm bảo lập kế hoạch, vận hành kiểm sốt hiệu quy trình liên quan đến việc quản rủi ro OH & S Điều quan trọng tài liệu tỷ lệ thuận với mức độ phức tạp, nguy rủi ro liên quan giữ mức tối thiểu cần thiết cho hiệu e) Kiểm soát tài liệu Các tài liệu theo yêu cầu hệ thống quản OH & S theo Tiêu chuẩn OHSAS kiểm soát Hồ sơ loại tài liệu đặc biệt kiểm soát theo yêu cầu Tổ chức thiết lập, thực trì (các) quy trình để: • • • Phê duyệt tài liệu phù hợp trước ban hành; Xem xét cập nhật cần thiết phê duyệt lại tài liệu; Đảm bảo thay đổi tình trạng sửa đổi tài liệu xác định; • Đảm bảo phiên có liên quan tài liệu hành có sẵn điểm sử dụng; • Đảm bảo tài liệu dễ đọc dễ nhận biết; • Đảm bảo tài liệu có nguồn gốc bên tổ chức xác định cần thiết cho việc lập kế hoạch vận hành hệ thống quản OH & S xác định kiểm sốt phân phối chúng; • Ngăn chặn việc sử dụng không mong muốn tài liệu lỗi thời áp dụng giấy tờ tùy thân phù hợp cho họ chúng giữ lại cho mục đích f) Kiểm sốt hoạt động: Tổ chức xác định hoạt động có liên quan đến nguy xác định Tổ chức thực trì: • • Kiểm sốt hoạt động, áp dụng cho tổ chức hoạt động tổ chức Tích hợp điều khiển hoạt động vào hệ thống quản tổng thể OH & S; Kiểm sốt liên quan đến hàng hóa, thiết bị dịch vụ mua vào; • Kiểm sốt liên quan đến nhà thầu khách khác đến nơi làm việc; • Các thủ tục ghi chép, để đề cập đến tình mà thiếu sót chúng dẫn đến sai lệch so với sách OH & S mục tiêu; • Các tiêu chí hoạt động quy định vắng mặt chúng dẫn đến sai lệch so với sách chuẩn bị sẵn sàng phản hồi g) Sự chuẩn bị sẵn sàng phản hồi lập tức: Tổ chức thiết lập, thực trì thủ tục nhằm: • Để xác định tiềm cho tình khẩn cấp • Để đáp ứng tình khẩn cấp Tổ chức phải ứng phó với tình khẩn cấp thực tế ngăn ngừa giảm nhẹ hậu OH & S bất lợi liên quan Khi lên kế hoạch ứng phó khẩn cấp, tổ chức xem xét nhu cầu bên quan tâm có liên quan Tổ chức định kỳ kiểm tra (các) thủ tục để ứng phó với tình khẩn cấp, thực được, liên quan đến bên liên quan thích hợp thích hợp Tổ chức định kỳ xem xét và, cần, sửa đổi chuẩn bị thủ tục ứng phó khẩn cấp, đặc biệt, sau kiểm tra định kỳ sau xảy tình khẩn cấp Tiêu chuẩn OHSAS dựa phương pháp gọi Kế hoạch-Do-Kiểm tra-Đạo luật (PDCA) PDCA mơ tả ngắn gọn sau - Kế hoạch: thiết lập mục tiêu quy trình cần thiết để cung cấp kết phù hợp với sách OH & S tổ chức - Do: thực quy trình - Kiểm tra: giám sát đo lường quy trình chống lại sách, mục tiêu, yêu cầu pháp yêu cầu khác OH & S báo cáo kết - Đạo luật: hành động để cải thiện liên tục hiệu suất OH & S Nhiều tổ chức quản hoạt động họ thông qua việc áp dụng hệ thống quy trình tương tác họ, gọi "cách tiếp cận quy trình" ISO 9001 thúc đẩy việc sử dụng phương pháp tiếp cận quy trình Vì PDCA áp dụng cho tất quy trình, hai phương pháp coi tương thích Hình - Mơ hình hệ thống quản OH & S cho tiêu chuẩn OHSAS Để hiểu yêu cầu OHSAS 18001:2007, International TSC diễn giải sơ lược đây: Lập kế hoạch (Plan): -1.- Trước tiên Lãnh đạo Doanh nghiệp phải xem xét chất hoạt động Doanh nghiệp để thiết lập sách sức khỏe an tồn nghề nghiệp cho Doanh nghiệp -2.- Các phòng ban Doanh nghiệp phải tiến hành nhận diện mối nguy đánh giá rủi ro an toàn sức khỏe nghề nghiệp phương pháp xác định Việc nhận diện mối nguy phân tích rủi ro phải bao quát toàn hoạt động Doanh nghiệp Kết hành động Doanh nghiệp phải xác định mối nguy cần phải đưa biện pháp kiểm sốt để ngăn chặn, phòng ngừa khơng cho xảy có xảy hậu giảm thiểu -3.- Trong trình nhận dạng mối nguy, Doanh nghiệp phải thu thập yêu cầu pháp lý, yêu cầu bên liên quan để xem xét yêu cầu buộc phải tuân thủ -4.- Căn kết phân tích mối nguy kết thu thập, xem xét yêu cầu pháp lý, yêu cầu khác, Doanh nghiệp phải Thiết lập mục tiêu để sách sức khỏe an toàn Lãnh đạo đưa thực ngăn ngừa rủi ro có (tai nại, bệnh nghề nghiệp, vi phạp luật an toàn sức khỏe,…) -Thiết lập chương trình, biện pháp quản vấn đề sức khỏe nghề nghiệp an toàn để đảm bảo mục tiêu đưa phải có khả đạt Chương trình phải định kỳ xem xét lại Thực (Do): áp dụng vận hành hệ thống quản OH&S -1.- Lãnh đạo Doanh nghiệp phải thiết lập cấu quản lý, định vai trò trách nhiệm với thẩm quyền đầy đủ để thực chương trình quản OH&S -2.- Ban Lãnh đạo phải cung cấp nguồn lực đầy đủ bao gồm nhân cần thiết để trì hoạt động, chương trình an tồn sức khỏe nghề nghiệp, đào tạo cho nhân cần thiết để đạt trình độ, kỹ chun mơn hóa cần thiết, thiết lập xây dựng sở hạ tầng theo yêu cầu luật định nhằm đảm bảo đạt mục tiêu OH&S, trang thiết bị phải chỉnh sửa trang bị thêm bảo hộ để ngăn ngừa rủi ro tai nại nghề nghiệp, sức khỏe -3.- Ban lãnh đạo phải triển khai tổ chức đào tạo cho người làm việc cho tổ chức người làm việc thay mặt tổ chức đảm bảo người nhận thức rủi ro cần phải kiểm soát, hậu khơng kiểm sốt, đảm bảo họ đủ lực để thực biện pháp kiểm soát rủi ro -4.- Doanh nghiệp phải thiết lập trình để đảm bảo việc trao đổi thơng tin vấn đề an tồn sức khỏe nghề nghiệp nội có hiệu quả, đáp ứng thông tin OH&S với bên hữu quan bên -5.- Doanh nghiệp phải tổ chức tham vấn người lao động trình nhận diện mối nguy, xây dựng chương trình kiểm sốt rủi ro, điều tra tai nại lao động,… -6.- Thiết lập, phổ biến trì tài liệu hệ thống quản an tồn sức khỏe nghề nghiệp OH&S -7.- Thiết lập thực hoạt động kiểm soát tài liệu áp dụng -8.- Thiết lập trì hoạt động kiểm sốt tác nghiệp để đảm bảm thủ tục liên quan đến mục tiêu OH&S thực -9.- Đảm bảo chuẩn bị ứng phó trường hợp khẩn cấp, thiết lập thử nghiệm chuẩn bị khả ứng phó với trình trạng khẩn cấp Kiểm tra (Check): Đánh giá trình hệ thống quản OH&S -1.- Giám sát đo lường kết hoạt động kiểm soát OH&S theo định kỳ -2.- Đánh giá thực trạng tuân thủ với yêu cầu pháp luật yêu cầu khác yêu cầu khác tổ chức đề -3.- Thiết lập trì thủ tục xác định trách nhiệm quyền hạn việc xác định không phù hợp, xử điều tra không phù hợp, thực hành động khắc phục hành động phòng ngừa -4.- Quản hồ sơ, thiết lập trì thủ tục để phân định, bảo quản xử hồ sơ OH&S -5.- Tiến hành đánh giá nội định kỳ để xác định mức độ phù hợp hệ thống quản OH&S so với tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 Hành động (Action): Xem xét lại tiến hành hoạt động để cải tiến hệ thống quản OH&S -1.- Lãnh đạo Doanh nghiệp phải tiến hành xem xét mặt quản hệ thống quản an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo giai đoạn thích hợp -2.- Xác định lĩnh vực cần cải thiện -3.- Các yêu cầu liên quan đến “Hành động (Action)” trì liên tục thường xuyên giúp Doanh nghiệp/tổ chức liên tục cải tiến hệ thống quản OH&S kết chung hoạt động kiểm sốt an tồn sức khỏe nghề nghiệp tổ chức Các bước xây dựng OHSAS 18001 (của ISC Việt Nam) Bước 1: Lãnh đạo cam kết Lãnh đạo Doanh nghiệp cam kết nhận thức đầy đủ lợi ích áp dụng OHSAS 18001, cam kết đáp ứng yêu cầu nguồn lực Ngoài ra, lãnh đạo cần xác định phương pháp triển khai phù hợp, thời gian thực dự án Bước 2: Đánh giá lập kế hoạch - Trước tiến hành xây dựng hệ thống quản an toàn sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001, DN cần đánh giá thực trạng hoạt động quản an toàn sức khỏe nghề nghiệp - Trên sở đối chiếu với yêu cầu tiêu chuẩn OHSAS 18001, xác định điểm chưa phù hợp thực tế với yêu cầu tiêu chuẩn,lập kế hoạch chi tiết triển khai dự án doanh nghiệp, xác định rõ trách nhiệm phận liên quan thời gian thực Bước 3: Thiết lập hệ thống tài liệu An toàn sức khỏe nghề nghiệp - Doanh nghiệp cần thành lập Ban triển khai dự án bao gồm thành viên có nhiệm vụ phù hợp đào tạo yêu cầu OHSAS 18001 - Ban triển khai dự án có trách nhiệm thiết lập văn Hệ thống quản an toàn sức khỏe nghề nghiệp Bước 4: Áp dụng hệ thống Hệ thống tài liệu HTQL phải phổ biến triển khai thực theo phạm vi đối tượng áp dụng đề cập tài liệu Viêc lưu trữ hồ sơ thực băng chứng quan trọng đánh giá mức độ áp dụng vận hành HTQL Bước 5: Đánh giá nội bộ, cải tiến - Hoạt động đánh giá nội nhằm giúp cho tổ chức đảm bảo HTQL trì cải tiến liên tục thơng qua hoạt động khắc phục phòng ngừa điểm khơng phù hợp Vì vậy, tổ chức cần thiết lập ban đánh giá nội để thực hoạt động - Hoạt động đánh giá nội phải thực thường xuyên, định kì tối thiểu – lần/năm Bước 6: Chứng nhận Sau khắc phục hết lỗi đánh giá nội bộ, tổ chức lập hồ sơ đăng ký với Tổ chức chứng nhận để tiến hành đánh giá chứng nhận hệ thống III       Tình hình áp dụng OHSAS VN OHSAS 18001 tiêu chuẩn xem yêu cầu bắt buộc doanh nghiệp xu hội nhập Tuy nhiên số lượng doanh nghiệp áp dụng OHSAS hạn chế Ngồi tình trạng doanh nghiệp có chứng nhận khơng áp dụng vào hệ thống quản Tại Việt Nam, doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn OHSAS chủ yếu công ty liên doanh, công ty có vốn nước ngồi thường áp dụng hệ thống điều kiện bắt buộc từ công ty mẹ Trong đó, cơng ty Việt Nam, đặc biệt doanh nghiệp vừa nhỏ chật vật với hệ thống quản chất lượng ISO 9001 chưa đủ nguồn lực thực hệ thống Những công ty áp dụng ISO 9001 ISO 14001 dễ dàng áp dụng OHSAS 18001: 2007 không nhiều thời gian chi phí để áp dụng từ đầu Theo Trung Tâm Năng Suất Việt Nam 08/2008 có khoảng 30 doanh nghiệp Việt Nam đạt chứng nhận OHSAS 18001 Một số tổ chức chứng nhận có trụ sở VN: • ACS Registrars tổ chức chứng nhận Vương Quốc Anh • BUREAU VERITAS tổ chức cơng nhận Vương Quốc Anh • SGS: Tổ chức chứng nhận Thụy Sỹ • • TÜV NORD: Tổ chức chứng nhận Đức DNV: Tổ chức chứng nhận Nauy • INTERTEK: Tổ chức chứng nhận Mỹ • Quacer: Quacert tổ chức chứng nhận Việt Nam Bộ khoa học công nghệ môi trường thành lập • • BSI: Tổ chức chứng nhận Viện tiêu chuân Anh NQA tổ chức chứng nhận đa quốc gia với trụ sở đặt Anh Quốc Một số ví dụ xây dựng hệ thống OHSAS: Liên doanh Nga- Việt Vietsovpetro Việt Nam Trong lịch sử xây dựng phát triển, Vietsovpetro nhiều lần đạt mốc triệu, triệu, triệu, triệu, triệu cơng lao động an tồn liên tục, không để xảy tai nạn lao động Kỷ lục triệu công lao động liên tục an toàn lần xác lập lịch sử vào ngày 01 tháng năm 2010 tái lập lần thứ hai vào ngày 11 tháng 01 năm 2016 Các đơn vị thành viên Vietsovpetro đạt cột mốc an tồn Xí nghiệp Cơ điện 12,5 triệu cơng an tồn, Xí nghiệp Vận tải biển đạt 7,5 triệu cơng an tồn, Xí nghiệp Khoan đạt triệu an toàn liên tục Số Giờ Cơng an Tồn Liên Doanh Việt - Nga Vietsovpetro: 2 2 2 2 2 2 Kế hoạch áp dụng tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 công ty cổ phần chế biến hàng xuất cầu tre  Bản xác định phạm vi áp dụng hệ thống quản ATSK  Bản phân công trách nhiệm quyền hạng: IV So sánh OHSAS 18001 & ISO 14001 Các điểm giống ISO 14001 OHSAS 18001: Yêu cầu pháp yêu cầu khác Mục tiêu mục tiêu Năng lực, đào tạo nhận thức Giao tiếp Tài liệu, kiểm soát tài liệu Kiểm soát hoạt động, giám sát đo lường Đánh giá tuân thủ Hành động khắc phục, khắc phục ngăn chặn Quản hồ sơ Kiểm toán nội Xem xét quản OHSAS 18001 ISO 14001 có cấu trúc tảng chu trình PDCA: Hoạch định – Thực – Kiểm tra – Hành động, Doanh nghiệp/tổ chức kết hợp yêu cầu tiêu chuẩn với hệ thống quản hữu để giảm điểm trùng lặp, giảm chi phí So sánh cấu trúc trực tiếp OHSAS 18001 ISO 14001: OHSAS 18001: 2007 ISO 14001: 2004 4.1 Yêu cầu chung 4.1 Yêu cầu chung 4.2 Chính sách OH & S 4.2 Chính sách mơi trường 4.3 Kế hoạch 4.3 Kế hoạch 4.3.1 Xác định nguy hiểm, đánh giá rủi ro, kiểm sốt 4.3.1 Các khía cạnh mơi trường 4.3.2 Các yêu cầu pháp khác 4.3.2 Các yêu cầu pháp khác 4.3.3 Mục tiêu Chương Trình 4.3.3 Mục tiêu, tiêu chương trình 4.4 Thực hoạt động 4.4 Thực hoạt động 4.4.1 Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm, trách nhiệm quyền hạn 4.4.1 Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm quyền hạn 4.4.2 Năng lực, đào tạo nâng cao nhận thức 4.4.2 Năng lực, đào tạo nâng cao nhận thức 4.4.3 Truyền thông, tham gia, Tư vấn 4.4.3.1 Truyền thông 4.4.3 Truyền thông 4.4.3.2 Sự tham gia tham vấn 4.4.4 Tài liệu 4.4.4 Tài liệu 4.4.5 Kiểm soát tài liệu 4.4.5 Kiểm soát tài liệu 4.4.6 Kiểm soát hoạt động 4.4.6 Kiểm soát hoạt động 4.4.7 Tình trạng khẩn cấp đáp ứng 4.4.7 tình trạng khẩn cấp đáp ứng 4.5 Kiểm tra 4.5 Kiểm tra 4.5.1 Đo lường hiệu suất Giám sát 4.5.1 Giám sát đo lường 4.5.2 Đánh giá tuân thủ 4.5.2 Đánh giá tuân thủ 4.5.3 Kiểm tra cố, không phù hợp, hành động khắc phục hành động phòng ngừa 4.5.3.1 Kiểm tra cố 4.5.3.2 Sự khơng phù hợp, khắc phục hành động phòng ngừa 4.5.3 Sự không phù hợp, khắc phục hành động phòng ngừa 4.5.4 Kiểm sốt hồ sơ 4.5.4 Kiểm sốt hồ sơ 4.5.5 Kiểm toán nội 4.5.5 Kiểm toán nội 4.6 Quản nhận xét IV.6 Quản nhận xét Hệ thống quảnOHSAS 18001 ISO 14001 Dựa sở quản rủi ro   Ngun tắc hoạt động kiểu vòng xốy bước   Sự tham gia người lao động   Tự nguyện áp dụng   Áp dụng cho doanh nghiệp   Chứng nhà tư vấn, hiệp hội   Mức độ phổ biến quốc tế   Một số điểm khác biệt - Điểm khác biệt có định nghĩa; ISO 14001 có định nghĩa khía cạnh môi trường, yêu cầu OHSAS 18001 bao gồm định nghĩa sức khỏe an toàn lao động nhận dạng nguy cơ, cố suy giảm sức khỏe Những định nghĩa cần thiết để xác định tiêu chuẩn áp dụng cho sức khỏe an toàn lao động - Điểm khác biệt thứ hai Trong ISO 14001 có sách mơi trường OHSAS 18001 có sách OH & S (hệ thống quản an toàn sức khỏe & nghề nghiệp), yêu cầu pháp môi trường trở thành yêu cầu pháp OH & S, v.v Do cơng ty có nhiều cam kết quản mơi trường an tồn, luật tuân thủ để xác định quản rủi ro, yêu cầu diễn đạt tương tự với thay đổi ứng dụng từ môi trường sang OH & S - Điểm khác biệt thứ ba quy hoạch hệ thống quản Trong ISO 14001 nói việc xác định khía cạnh tác động mơi trường, u cầu OHSAS 18001 đối phó với việc xác định nguy rủi ro OH & S Cũng giống với ISO 14001, mối nguy cần xác định đánh giá rủi ro chúng, chúng cần phải có điều chỉnh cần thiết - Điểm khác biệt cuối yêu cầu chuẩn bị ứng phó khẩn cấp Trong yêu cầu gần giống nhau, chúng xử với trường hợp khẩn cấp khác nhau, vậy, rủi ro khác Ngoài ra, OHSAS 18001 bao gồm yêu cầu đề xuất bên bên ngồi phòng cháy chữa cháy kế hoạch ứng phó khẩn cấp, khơng có ISO 14001 Tích hợp - Tích hợp liên quan đến việc đưa vào yếu tố EMS (Hệ thống quản môi trường) OHSAS vào QMS (Hệ thống quản chất lượng) Điều đòi hỏi hiểu biết điểm giống khác biệt quy trình chất lượng hoạt động khác sử dụng để đáp ứng yêu cầu EMS OHSAS Khi tiêu chuẩn khác chút, IMS (Hệ thống quản tích hợp) phải tuân thủ yêu cầu nghiêm ngặt Ví dụ, QMS yêu cầu công ty thiết lập thủ tục tài liệu để kiểm sốt hồ sơ thủ tục hồ sơ theo yêu cầu EMS không cần phải ghi lại Trong hệ thống tích hợp đầy đủ thiết kế theo yêu cầu hai tiêu chuẩn, quy trình ghi chép phải ghi lại khơng đáp ứng yêu cầu QMS Người ta cho việc quản vấn đề chất lượng, an toàn môi trường liên kết sở chung thuyết hệ thống (Grif, 1994) mối liên hệ triết học cấu trúc mạnh mẽ tồn - Tích hợp thực theo hai cách: tích hợp phần tích hợp đầy đủ + Một hệ thống tích hợp phần giúp tách biệt việc quản chất lượng, quản môi trường hướng dẫn sử dụng hệ thống an toàn sức khỏe nghề nghiệp Tuy nhiên, hướng dẫn sử dụng khơng hồn tồn khác Những người có quy trình tương tự tích hợp, ví dụ kiểm sốt tài liệu Ngoài ra, thủ tục QMS, với số điểm tương đồng, sửa đổi nâng cao cho EMS OHSAS Việc định số tài liệu EMS OHSAS đảm bảo điều chỉnh áp dụng cho EMS OHSAS, để nguyên tắc chất lượng không thay đổi cho mục đích quản chất lượng tránh vấn đề giám sát đăng ký lại tương lai + Một hệ thống tích hợp đầy đủ chứa sổ tay hướng đến ba yêu cầu quản khác Các thủ tục QMS có điều chỉnh để nắm bắt yếu tố cụ thể ủy quyền theo tiêu chuẩn quản Để thực hệ thống tích hợp phần toàn phụ thuộc vào cấu trúc tổ chức, phong cách quản lý, mục tiêu phạm vi hệ thống Trong nghiên cứu này, hệ thống quản tích hợp đầy đủ áp dụng phổ biến có liên quan đến ngành xây dựng Nó khơng khả thi cho cơng ty có ba hệ thống riêng biệt hoạt động bị gián đoạn kiểm toán khác tiến hành số xung đột riêng biệt Khơng khả thi cho cơng ty có ba hệ thống riêng biệt hoạt động bị gián đoạn kiểm toán khác tiến hành số trường hợp riêng biệt Có thể có nguy nhân viên làm việc cho kiểm tốn viên thay cho cơng ty, khơng thể đáp ứng nhu cầu khách hàng họ tập trung vào kiểm toán ba hệ thống riêng biệt Chi phí lợi ích việc tích hợp Một IMS có lợi việc tiết kiệm đáng kể bốn lĩnh vực sau: Thời gian Thời gian cần thiết để xây dựng IMS gần nửa so với làm ba hệ thống riêng biệt Thời gian giám sát quá, giảm nửa, giữ cho trình gián đoạn mức tối thiểu Những gián đoạn phá hoại đặc biệt cho công ty cần phải đáp ứng thời hạn chặt chẽ đủ khả để ngừng sản xuất họ Bởi có kiểm toán, gián đoạn giữ mức tối thiểu điều giúp tăng suất Thời gian quan trọng xây dựng chậm trễ tốn cho nhà thầu thiệt hại cao áp dụng họ họ đến trễ giao hàng Chi phí Chi phí bảo trì (giám sát) giảm xuống thơng qua việc kiểm tra kết hợp IMS Ngồi ra, cần tài ngun để trì IMS Hầu hết cơng ty dành số tiền lớn thực QMS Thông thường, khoảng 10-20% chi phí cho chi phí đăng ký đào tạo (Low Yeo, 1998) Phần lại để phân bổ lại nguồn lực người dành thời gian khỏi trách nhiệm họ để xác định, tài liệu thực hệ thống Nếu loại nỗ lực nhân đôi hệ thống quản triển khai, chi phí lớn Hiệu cải thiện giúp giảm chi phí điều giúp để đạt giải pháp lâu dài-thắng-thắng có ý nghĩa thương mại Việc sử dụng thủ tục QMS tạo khoản tiết kiệm đáng kể chi phí phát triển triển khai EMS OHSAS Nhân lực Có thể thực nhiều tác vụ IMS; tránh trùng lặp nhân lực cho hệ thống Những sử dụng để có ba người để làm cần người Điều giải phóng thêm nhân lực để làm việc khác, làm tăng suất cơng ty Khoảng thời gian kiểm sốt quản hàng đầu giảm xuống với đại diện quản chăm sóc ba hệ thống, để lại chi tiết kỹ thuật kiểm tra cho chuyên gia có thẩm quyền Các nhân viên có hiểu biết tốt hướng dẫn điều giúp giảm thiểu hiểu lầm mức tối thiểu Thủ tục giấy tờ Các thủ tục giấy tờ đáng kể giảm bớt thơng qua quy trình tài liệu Thủ tục Hồ sơ đặc biệt, phần điều khiển hệ thống Quản kiểm sốt tài liệu dễ dàng hao phí tiền cơng ty Bằng cách có IMS, khả quản giảm đáng kể tài liệu tích hợp để làm cho hệ thống dễ quản Ngoài bốn lĩnh vực trên, có lợi ích khác tăng cường lưu hành khách hàng hình ảnh thị trường tích cực Điều tạo cho công ty lợi cạnh tranh thị trường quốc tế Phát triển chuyển giao công nghệ công ty cải thiện tương lai Về lâu dài, chi phí hoạt động giảm, dẫn đến lợi nhuận tốt Tài liệu tham khảo: https://vietpat.vn/so-sanh-iso-14001-va-ohsas-18001/ Mark Hammar, ISO 14001 vs OHSAS 18001: What is different and what is the same? Low Sui Pheng a & Goh Kim Kwang b, 2011, ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001 Management Systems: Integration, Costs and Benefits for Construction Companies http://www.knacert.com/dich-vu/dao-tao-huan-luyen/dao-tao chung-nhan-ohsas-180011204 http://chungnhanvietnam.com http://iscvietnam.net http://luanvan.net.vn/luan-van/de-tai-xay-dung-ke-hoach-ap-dung-tieu-chuan-ohsas180012007-tai-cong-ty-co-phan-che-bien-hang-xuat-khau-cau-tre-62249/ https://123doc.org/document/3161938-de-tai-tinh-hinh-ap-dung-iso-14001-iso-9001-vaohsas-18001-tai-viet-nam.htm ... trường OHSAS 18001 có sách OH & S (hệ thống quản lý an toàn sức khỏe & nghề nghiệp), yêu cầu pháp lý môi trường trở thành yêu cầu pháp lý OH & S, v.v Do công ty có nhiều cam kết quản lý mơi trường. .. với sách ngành quản lý khác Ví dụ: quản lý chất lượng quản lý mơi trường Chính sách OH & S nên thông báo cho tất người làm việc kiểm soát tổ chức để giúp họ hiểu: ⎯ Những quản lý hàng đầu cam... hồ sơ 4.5.5 Kiểm toán nội 4.5.5 Kiểm toán nội 4.6 Quản lý nhận xét IV.6 Quản lý nhận xét Hệ thống quản lí OHSAS 18001 ISO 14001 Dựa sở quản lý rủi ro   Nguyên tắc hoạt động kiểu vòng xoáy bước
- Xem thêm -

Xem thêm: quản lý môi trường OHSAS , quản lý môi trường OHSAS , Các điểm giống nhau giữa ISO 14001 và OHSAS 18001:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn