xác định yêu cầu xây dựng website bán hàng thời trang

47 43 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 21:44

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP HỒ CHÍ MINH KHOA CƠNG NGHỆ THÔNG TIN  BÁO CÁO XÁC ĐỊNH YÊU CẦU XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG THỜI TRANG GVHD: ThS Mai Tuấn Khôi SVTH: Đặng Thị Duyên 16110299 Phan Thị Thùy Dương 16110303 TP HỒ CHÍ MINH – Tháng 10/2018 I Giới thiệu đề tài Đặt vấn đề Công nghệ thông tin ngày phát triển trở nên phổ biến đời sống nay, với đời ứng dụng quản lý bán hàng giúp người xử lý công việc cách đơn giản, hiệu tiện lợi Chính đồ án mơn Cơng nghệ phần mềm, nhóm chúng em chọn đề tài “Xây dựng website bán hàng thời trang” Chương trình giúp người dùng truy cập vào website để thực việc mua hàng, toán đổi trả hàng Mục tiêu đề tài - Ứng dụng với tính cho phép người dùng truy cập vào website để xem thông tin mặt hàng thời trang, làm đẹp cho phép người dùng đặt hàng online chọn hình thức toán khác - Xây dựng website với sản phẩm đa dạng - Cách thức tìm kiếm lựa chọn sản phẩm nhanh chóng tiện lợi Phạm vi Chương trình xây dựng hỗ trợ mơ hình quản lý việc bán hàng Được sử dụng nội tổ chức để thực mơ hình quản lý Các yếu tố chính: - Tổ chức: hệ thống bao gồm hai tác nhân admin người dùng, thực theo chức công việc website - Dữ liệu: sử dụng liệu liên quan đến thông tin website bán hàng thời trang: admin, người dùng, loại sản phẩm - Thiết bị: máy tính có hệ điều hành windown trở lên II Tiếp nhận lập danh sách yêu cầu UseCase tổng quát uc Use Case Model Sua danh muc san pham Tim kiem Xoa danh muc san pham Them danh muc san pham «extend» «extend» Quan ly danh«extend» muc san pham Xem trang w eb Them san pham «extend» Quan ly san pham Xem danh muc san pham Xoa san pham «extend» «extend» Xem chi tiet san pham Sua san pham Quan ly thong tin Admin Tim kiem san pham User Them gio hang Dang xuat Thong ke don Quan ly don hang hang «extend» «extend» Xoa don hang Quan ly tai khoan Xem trang chu Admin «extend» «extend» «extend» «extend» Them tai khoan Xoa tai khoan Cap quyen Sua tai khoan Dat hang Chat online «include» «include» Chon hinh thuc Chon hinh toan thuc v an chuyen Guest Dang nhap «extend» Them san pham v ao gio hang «extend» Xoa san pham khoi gio hang Dang ki Quen mat khau ADMIN 2.1 Bảng yêu cầu chức nghiệp vụ Admin STT Công việc Loại công việc Quy định / Công thức liên quan Biểu mẫu Xem trang chủ admin Tra cứu QD_AD_XemTC BM_AD_XemTC Quản lý tài khoản Lưu trữ QD_AD_QuanLyTK BM_AD_QuanLyTK Thêm tài khoản Lưu trữ QD_AD_ThemTK BM_AD_ThemTK Xóa tài khoản Lưu trữ QD_AD_XoaTK BM_AD_XoaTK Sửa tài khoản Lưu trữ QD_AD_SuaTK BM_AD_SuaTK Cấp quyền tài khoản Lưu trữ QD_AD_CapQuyenTK BM_AD_CapQuyenTK Quản lý đơn hàng Lưu trữ QD_AD_QuanLyDH BM_AD_QuanLyDH Thống kê đơn hàng Thống kê QD_AD_ThongKeDH BM_AD_ThongKeDH Xóa đơn hàng Lưu trữ QD_AD_XoaDH BM_AD_XoaDH 10 Quản lý danh mục sản phẩm Lưu trữ QD_AD_QuanLyDMSP BM_AD_QuanLyDMSP Ghi 11 Sửa danh mục SP Lưu trữ QD_AD_SuaDMSP BM_AD_SuaDMSP 12 Xóa danh mục sản phẩm Lưu trữ QD_AD_XoaDMSP BM_AD_XoaDMSP 13 Thêm danh mục sản phẩm Lưu trữ QD_AD_ThemDMSP BM_AD_ThemDMSP 14 Quản lý sản phẩm Lưu trữ QD_AD_QuanLySP BM_AD_QuanLySP 15 Sửa sản phẩm Lưu trữ QD_AD_SuaSP BM_AD_SuaSP 16 Xóa sản phẩm Lưu trữ QD_AD_XoaSP BM_AD_XoaSP 17 Thêm sản phẩm Lưu trữ QD_AD_ThemSP BM_AD_ThemSP 18 Đăng xuất Lưu trữ QD_AD_DX BM_AD_DX 19 Quản lý thơng tin Lưu trữ QD_AD_QLTT BM_AD_QLTT 20 Tìm kiếm Tra cứu QD_AD_TimKiem BM_AD_TimKiem 2.2 STT Bảng quy định/công thức liên quan Admin Mã quy định QD_AD_ XemTC QD_AD_ QuanLyTK QD_AD_ ThemTK QD_AD_ XoaTK QD_AD_ SuaTK Tên quy định Ý nghĩa/Mô tả Xem trang chủ Ở giao diện admin kích vào button “Trang chủ” nằm phần đầu header để xem trang chủ Biểu mẫu BM_AD_XemTC Quản lí tài khoản Thêm tài khoản Ở giao diện admin click vào button “Quản lý tài khoản” nằm phần body trang web Biểu mẫu BM_AD_QUANLITK Click vào button “Quản lý tài khoản” trang admin đến trang “Quản lý tài khoản” click vào button “Add” để thêm tài khoản điền thông tin cần thêm: name, password, re-enter password, number, partition Sau click button “Save” trang web tự truy cập vào database thêm tài khoản với thông tin tương ứng Ở trang “Quản lý tài khoản” chọn vào mục tìm kiếm tài khoản với chức tìm kiếm theo tên tài khoản điền vào textbox, check vào trống bên Xóa tài khoản cạnh tài khoản muốn xóa, sau bấm button “delete” website truy vấn đến database xóa tài khoản chọn Ở trang “Quản lý tài khoản” chọn mục tìm kiếm tài khoản với chức Sửa tài khoản theo tên tài khoản điền vào textbox, check vào ô trống bên cạnh tài khoản muốn sửa click vào button “Repair” Thay đổi thông tin Ghi (gồm name, email, number phone), trang web truy vấn đến database thực lệnh update tài khoản có thơng tin chỉnh sửa QD_AD_ CapQuyenTK QD_AD_ QuanLyDH QD_AD_ ThongKeDH Ở trang “Quản lý tài khoản” chọn mục tìm kiếm tài khoản với chức tìm kiếm theo tên tài khoản Cấp quyền tài điền vào textbox Để thực khoản chức cấp quyền cho tài khoản thực cách check vào checkbox ứng với quyền muốn cấp (nếu quyền admin check vào) Quản lý đơn hàng Ở giao diện admin click vào button “Quản lý đơn hàng” nằm phần body trang web Biểu mẫu BM_AD_QUANLYDH Tại trang quản lý admin click vào button “Quản lý đơn hàng” đến trang “Danh sách đơn hàng” Lúc Thống kê đơn website truy vấn đến database thực câu lệnh select bảng chứa danh hàng sách đơn hàng database vào bảng Biểu mẫu BM_AD_ ThongKeDH 10 QD_AD_ XoaDH QD_AD_ QuanLyDMSP Tại trang quản lý admin click vào button “Quản lý đơn hàng” đến trang “Danh sách đơn hàng”, check vào ô trống bên cạnh đơn hàng muốn Xóa đơn hàng xóa sau click vào button “Delete” website truy vấn đến database xóa đơn hàng theo đơn hàng chọn Quản lý danh Ở giao diện admin click vào mục sản phẩm button “Quản lý danh mục sản phẩm” nằm phần body trang web Biểu mẫu BM_AD_ QUANLYDMSP 11 12 13 QD_AD_ SuaDMSP QD_AD_ XoaDMSP QD_AD_ ThemDMSP Tại trang quản lý admin click vào button “Quản lý danh mục sản phẩm” đến trang “Quản lý danh mục sản phẩm” Tìm kiếm danh mục sản phẩm qua tên danh mục nhập Sửa danh mục textbox, check vào ô trống hàng sản phẩm danh mục sản phẩm cần sửa click vào button “Repair” Thay đổi thông tin cần sửa: danh mục, số lượng, số loại hàng Sau click button “Save” để thực update danh mục sửa vào database Tại trang quản lý admin click vào button “Quản lý danh mục sản phẩm” đến trang “Quản lý danh mục sản phẩm” Tìm danh mục sản phẩm Xóa danh qua tên danh mục nhập mục sản phẩm textbox, check vào ô trống hàng danh mục sản phẩm cần xóa, sau click vào button “Delete” để thực truy vấn đến database tìm xóa danh mục chọn Tại trang quản lý admin click vào button “Quản lý danh mục sản phẩm” đến trang “Quản lý danh mục sản phẩm” Sau click vào button “Add” để đến trang “Add danh Thêm danh mục sản phẩm”, điền thông tin mục sản phẩm liên quan (gồm danh mục, số lượng, số loại hàng) click vào button “Save” trang web tự truy cập vào database thêm danh mục sản phẩm với thông tin tương ứng 14 15 16 17 QD_AD_ QuanLySP QD_AD_ SuaSP QD_AD_ XoaSP QD_AD_ ThemSP Quản lý sản phẩm Ở giao diện admin click vào button “Quản lý sản phẩm” nằm phần body trang web Biểu mẫu BM_AD_QUANLISP Tại trang quản lý admin click vào button “Quản lý sản phẩm” đến trang “Quản lý sản phẩm” Tìm kiếm danh mục sản phẩm qua tên danh mục nhập textbox, check vào ô trống hàng sản phẩm cần sửa Sửa sản phẩm click vào button “Repair” Thay đổi thông tin cần sửa: sản phẩm, số lượng, giá nhập vào, giá bán, chương trình khuyến mãi, xuất xứ Sau click button “Save” để thực update sản phẩm sửa vào database Tại trang quản lý admin click vào button “Quản lý sản phẩm” đến trang “Quản lý sản phẩm” Tìm danh mục sản phẩm qua tên danh mục Xóa sản phẩm nhập textbox, check vào trống hàng sản phẩm cần xóa, sau click vào button “Delete” để thực truy vấn đến database tìm xóa danh mục chọn Thêm sản phẩm Tại trang quản lý admin click vào button “Quản lý sản phẩm” đến trang “Quản lý sản phẩm” Sau click vào button “Add” để đến trang “Add sản phẩm”, điền thông tin liên quan (gồmsản phẩm, số lượng, giá nhập vào, giá bán, ct khuyến mãi, xuất xứ) click vào button “Save” trang web tự truy cập vào database thêm sản phẩm với thông tin tương ứng 18 19 20 QD_AD_DX QD_AD_ QLTT QD_AD_ TimKiem Đăng xuất Click vào button “Đăng xuất” nằm phần header sau đăng xuất quay trang chủ website Biểu mẫu BM_AD_DX Ở giao diện trang chủ, admin sau đăng nhập thành công dẫn đến trang quản lý admin Thông in trang quản lý gồm Quản lý tài Quản lý thông khoản, Quản lý danh mục sản phẩm, tin Quản lý sản phẩm Quản lý đơn hàng Admin quyền thếm/xóa/sửa thay đổi thơng tin thành phần mà admin quản lý Tìm kiếm Ở giao diện trang chủ admin, có “search” để tìm kiếm thơng tin, admin nhập nội dung cần tìm nhấn “enter” trang web hiển thị thơng tin liên quan đến nội dung tìm - BM_GUEST_ DangKy - BM_GUEST_ QuenMatKhau USER 4.1 Bảng yêu cầu chức nghiệp vụ USER STT Công việc Loại công việc Xem trang web Tra cứu Xem danh mục sản phẩm Tra cứu Xem chi tiết sản phẩm Tra cứu Tìm kiếm sản phẩm Tra cứu Thêm giỏ hàng Tương tác Thêm SP vào giỏ hàng Tương tác Xóa SP khỏi giỏ hàng Tương tác Đặt hàng Tương tác Chọn hình thức tốn Tương tác 10 Chọn hình thức vận chuyển Tương tác Quy định/Công thức liên quan Biểu mẫu liên quan QD_USER_ BM_ USER _ XemTrangWeb XemTrangWeb QD_USER_ XemDMSP QD_USER_ XemCTSP QD_USER_ TimKiemSP QD_USER_ ThemGioHang QD_USER_ ThemSPGH QD_USER_ BM_ USER _ XemDMSP BM_ USER _ XemCTSP BM_ USER _ TimKiemSP BM_ USER _ ThemGioHang BM_ USER _ ThemSPGH XoaSPGH BM_ USER _ XoaSPGH QD_USER_ DatHang BM_ USER _ DatHang QD_USER_ BM_USER_ HTThanhToan HTTTHanhToan QD_USER_ BM_USER_ HTVanChuyen HTVanChuyen Ghi 11 Chat online Tương tác 12 Đăng xuất Lưu trữ QD_USER_ BM_USER_ ChatOnline ChatOnline QD_USER_DX BM_USER_DX 4.2 STT Bảng quy định/công thức liên quan USER Mã quy định QD_USER_ XemTrangWeb QD_USER_ XemDMSP QD_USER_ XemCTSP QD_USER_ TimKiemSP QD_USER_ ThemGioHang QD_USER_ ThemSPGH QD_USER_ XoaSPGH Tên quy định Ý nghĩa/Mô tả Ghi Xem trang web Giống với GUEST Xem danh mục sản phẩm Giống với GUEST Xem chi tiết sản phẩm Giống với GUEST Tìm kiếm sản phẩm Giống với GUEST Khi User muốn mua hàng, User chọn sản phẩm muốn Thêm giỏ hàng mua có lựa chọn mua thêm giỏ hàng Thêm sản phẩm vào giỏ hàng Với chức thêm giỏ hàng, sản phẩm thêm vào giỏ hàng với thông tin: Mã sản phẩm, tên sản phẩm, màu sắc, mô tả sản phẩm, giá tiền, chương trình khuyến mã áp dụng cho sản phẩm Giỏ hàng có chức lưu trữ thơng tin hàng mà User vừa đặt hàng để tiến hành mua hàng lần mà lần chọn hàng lại phải đặt mua Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng Khi thêm hàng vào giỏ hàng, User lại khơng muốn mua hàng nữa, User xóa hàng click chuột vào hàng chọn vào mục xóa Website đưa thơng báo “Xóa hàng khơng thể hồn tác”, tức hàng bị xóa vĩnh viễn khỏi giỏ hàng khơng thể khơi phục lại Khi xóa hệ thống giỏ hàng thông tin hàng, hàng khơng tồn giỏ hàng refresh lại trang giỏ hàng QD_USER_ DatHang Đặt hàng User muốn mua hàng nào, cần click vào hàng đó, website dẫn tới trang chi tiết hàng User cần click vào nút mua hàng chuyển tới trang mua hàng Ngồi giỏ hàng, có nút mua hàng bên phải tất hàng giỏ hàng User cần click vào nút mua hàng dẫn tới trang mua hàng Trang mua hàng chứa thông tin hàng mà User muốn mua, bao gồm: Mã hàng, tên hàng, màu sắc, chương trình khuyến áp dụng, giá tiền sản phẩm hình ảnh sản phẩm User điền thơng tin bao gồm: Họ tên, số điện thoại, mail để nhận thông báo, địa nhận hàng Sau lựa chọn danh sách QD_USER_ Chọn hình thức sản phẩm mà User muốn mua lúc User phải tiến hành tốn HTThanhToan tốn hóa đơn, Tổng số tiền toán giá sản phẩm nhân với số lượng sản phẩm đó, cộng tổng lại cộng thêm phí vận chuyển, phí vận chuyển tính theo quy định chọn phương thức vận chuyển dưới, lúc đa tổng tiền phải tốn, User có lựa chọn: thứ tốn thơng qua tất tài khoản ngân hàng có kích hoạt ứng dụng banking internet bao gồm thẻ visa Hay lựa chọn khác cho User nhận hàng toán cho người giao hàng 10 11 12 Website sử dụng phương thức vận chuyển, thứ User đến trực tiếp trung tâm đề lấy sản QD_USER_ Chọn hình thức phẩm, thứ Usercó thể lựa chọn vận chuyển hình thức chuyển phát nhanh HTVanChuyen thông qua đường bưu điện, sau lựa chọn xong User click vào nút đặt hàng QD_USER_ ChatOnline QD_USER_ DX Chat Online Đăng xuất Chức chatonline giúp User giải thắc mắc cần tư vấn sản phẩm Giống với ADMIN 4.3 Biểu mẫu User - BM_ USER _ XemTrangWeb - BM_ USER _ XemDMSP - BM_ USER _ XemCTSP - BM_USER_ThemGioHang, BM_USER_ThemSPGH, BM_USER_XoaSPGH - BM_USER_HTThanhToan, BM_USER_HTVanChuyen - BM_User_ChatOnline III Bảng phân công công việc Tên thành viên Nhiệm vụ Trạng thái - Thiết kế vẽ sơ đồ usecase phần Admin Đặng Thị Duyên - Mô tả Quy định công thức liên quan tới Admin - Thiết kế vẽ biểu mẫu Admin Đã hoàn thành - Tổng hợp sửa báo cáo - Thiết kế vẽ sơ đồ use case phần Guest User Phan Thị Thùy Dương -Mô tả Quy định công thức liên quan tới Guest User - Thiết kế vẽ biểu mẫu Guest User - In báo cáo Đã hoàn thành ... ứng dụng quản lý bán hàng giúp người xử lý công việc cách đơn giản, hiệu tiện lợi Chính đồ án môn Công nghệ phần mềm, nhóm chúng em chọn đề tài Xây dựng website bán hàng thời trang Chương trình... lý đơn hàng đến trang “Danh sách đơn hàng , check vào ô trống bên cạnh đơn hàng muốn Xóa đơn hàng xóa sau click vào button “Delete” website truy vấn đến database xóa đơn hàng theo đơn hàng chọn... liên quan đến thông tin website bán hàng thời trang: admin, người dùng, loại sản phẩm - Thiết bị: máy tính có hệ điều hành windown trở lên II Tiếp nhận lập danh sách yêu cầu UseCase tổng quát
- Xem thêm -

Xem thêm: xác định yêu cầu xây dựng website bán hàng thời trang , xác định yêu cầu xây dựng website bán hàng thời trang

Từ khóa liên quan