Nâng cao hiệu quả quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tỉnh vĩnh phúc

130 121 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 05:41

0 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẶNG HỮU NGHĨA NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH VĨNH PHÚC LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẶNG HỮU NGHĨA NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH VĨNH PHÚC Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu luận văn trung thực, thông tin, tài liệu trình bày luận văn ghi rõ nguồn gốc Những kết luận khoa học luận văn chưa cơng bố cơng trình Tác giả Đặng Hữu Nghĩa ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn: Ban giám hiệu, Phòng QLĐT Sau đại học, Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi q trình học tập, nghiên cứu để hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giáo TS Trần Thị Minh Ngọc tận tình dẫn giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Tơi xin gửi lời cảm ơn tới đồng chí, đồng nghiệp, bè bạn, gia đình tạo điều kiện giúp đỡ, động viên khích lệ tơi, đồng thời có ý kiến đóng góp q trình tơi thực hoàn thành luận văn Thái Nguyên, tháng năm 2014 Tác giả luận văn Đặng Hữu Nghĩa MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn Những đóng góp khoa học luận văn Kết cấu luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH 1.1 Lý luận chung chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp tỉnh 1.1.1 Ngân sách nhà nước 1.1.2 Chi thường xuyên NSNN cấp tỉnh 1.2 Những vấn đề lý luận quản lý chi thường xuyên NSNN cấp tỉnh 11 1.2.1 Khái niệm nguyên tắc quản lý chi thường xuyên NSNN cấp tỉnh 11 1.2.2 Nội dung, yêu cầu quản lý chi thường xuyên NSNN tỉnh 14 1.2.3 Hiệu quản lý chi thường xuyên NSNN 27 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quản lý chi thường xuyên NSNN tỉnh 29 1.3 Kinh nghiệm quản lý chi thường xuyên NSNN tỉnh số địa phương 31 1.3.1 Kinh nghiệm số địa phương 31 1.3.2 Bài học kinh nghiệm cho quản lý chi thường xuyên NSNN tỉnh Vĩnh Phúc 35 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 37 2.2 Phương pháp nghiên cứu 37 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 37 2.2.2 Phương pháp phân tích 38 2.3 Các tiêu nghiên cứu 41 Chương THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH VĨNH PHÚC 42 3.1 Khái quát tình hình kinh tế - xã hội địa bàn tỉnh vĩnh phúc 42 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 42 3.1.2 Tình hình kinh tế - xã hội 43 3.1.3 Khuôn khổ pháp lý thực quản lý chi thường xuyên NSNN cấp tỉnh 47 3.2 Thực trạng quản lý chi thường xuyên NSNN tỉnh Vĩnh Phúc 49 3.2.1 Thực trạng chi thường xuyên NSNN tỉnh Vĩnh Phúc 49 3.2.2 Thực trạng quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 54 3.3 Phân tích hiệu quản lý chi thường xuyên NSNN tỉnh Vĩnh Phúc 69 3.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 71 3.5 Đánh giá chung hiệu quản lý chi thường xuyên NSNN địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 72 3.5.1 Những kết đạt 72 3.5.2 Những hạn chế 73 3.5.3 Nguyên nhân hạn chế 75 Chương GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH VĨNH PHÚC 78 4.1 Quan điểm, phương hướng nâng cao hiệu quản lý chi thường xuyên NSNN tỉnh Vĩnh Phúc 78 78 4.1.2 Quan điểm, định hướng nâng cao hiệu quản lý chi thường xuyên ngân sách địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 82 4.2 Các giải pháp nâng cao hiệu quản lý chi thường xuyên NSNN tỉnh Vĩnh Phúc 84 4.2.1 Giải pháp hoàn thiện quản lý việc lập, phân bổ, giao chấp hành dự toán chi thường xuyên NSNN tỉnh 84 4.2.2 Giải pháp hoàn thiện chế độ quản lý kiểm soát, toán khoản chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh 86 4.2.3 Giải pháp liên quan đến thực chế tự chủ tài biên chế quan quản lý nhà nước đơn vị nghiệp công lập 88 4.2.4 Giải pháp hoàn thiện tổ chức máy nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý chi thường xuyên NSNN 89 4.2.5 Một số giải pháp khác 90 4.3 Một số kiến nghị 94 4.3.1 Kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ 94 4.3.2 Kiến nghị với Bộ Tài 95 4.3.3 Kiến nghị với UBND tỉnh 96 KẾT LUẬN 97 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 CÁC CHỮ VIẾT TẮT HĐND : Hội đồng nhân dân KBNN : Kho bạc nhà nước KT-XH : Kinh tế - xã hội NSNN : Ngân sách nhà nước QLNN : Quản lý nhà nước TABMIS : Hệ thống thông tin quản lý ngân sách Kho bạc UBND : Ủy ban nhân dân Triển khai giải pháp tránh việc đơn vị chi tiêu giới hạn cho phép, việc sử dụng kinh phí gắn với hiệu chất lượng cơng việc, hạn chế tình trạng nợ công Đồng thời, sở cho việc lập kế hoạch chi tiêu trung hạn quan tài đơn vị sử dụng ngân sách địa bàn tỉnh thời gian tới 4.2.3 Giải pháp liên quan đến thực chế tự chủ tài biên chế quan quản lý nhà nước đơn vị nghiệp công lập Thứ nhất, để nâng cao hiệu quản lý, sử dụng kinh phí, đảm bảo công khai, minh bạch tăng cường giám sát cán bộ, công chức, viên chức tổ chức đoàn thể việc quản lý sử dụng kinh phí, UBND tỉnh, quan Tài cần chấn chỉnh yêu cầu đơn vị dự toán, đơn vị nghiệp công lập trực thuộc thực tốt việc xây dựng Quy chế chi tiêu nội theo hướng dẫn, để làm triển khai thực kiểm sốt q trình sử dụng kinh phí giao đơn vị, đồng thời, gửi đến Kho bạc làm kiểm soát chi theo quy định Thứ hai, việc giao dự toán chi ngân sách cho đơn vị thực chế độ tự chủ tài tiết theo hai phần Phần kinh phí thực tự chủ kinh phí khơng thực tự chủ áp dụng quan nhà nước; phần kinh phí đảm bảo hoạt động thường xuyên kinh phí khơng thường xun áp dụng đơn vị nghiệp công lập, để làm cho KBNN việc kiểm soát, toán khoản chi, làm cho đơn vị xác định xác phần kinh phí tiết kiệm chi bổ sung thu nhập trích lập quỹ theo quy định nguồn kinh phí, đảm bảo cho việc xử lý kinh phí cuối năm chế độ Thứ ba, việc xây dựng dự toán, giao dự toán cho đơn vị nghiệp có thu phải tính toán đến phần thu phát sinh từ hoạt động nghiệp thu học phí, thu phí, lệ phí để cân đối vào dự toán thu chi hàng năm Phần thu phải quản lý qua kho bạc chấp hành chế độ kiểm soát chi theo Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ quy định Sở Tài cần hướng dẫn đơn vị xây dựng dự toán thu hàng năm để có giao dự tốn, khoản thu phép để lại chi đơn vị cuối năm phải hạch toán ghi thu, ghi chi vào NSNN theo quy định 4.2.4 Giải pháp hoàn thiện tổ chức máy nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý chi thường xuyên NSNN 4.2.1.1 Đối với đơn vị sử dụng ngân sách Thứ nhất, UBND tỉnh cần rà soát, xếp lại máy biên chế sở, ban ngành, đơn vị dự tốn, bố trí biên chế cán kế tốn phân cơng cán có trình độ quản lý tài kiêm nhiệm cơng tác kế toán để đảm bảo việc chấp hành quy định quản lý sử dụng ngân sách giao hàng năm Thứ hai, hàng năm, UBND tỉnh cần giao nhiệm vụ cho Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tài đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ quản lý tài cho chủ tài khoản, kế toán trưởng đơn vị dự toán từ giúp đơn vị nâng cao trình độ nghiệp vụ quản lý tài chính, cập nhật kịp thời thay đổi chế, sách, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu phục vụ cho công tác quản lý tài đơn vị Thứ ba, với phát triển công nghệ thông tin, thời gian qua, Bộ, ngành UBND tỉnh triển khai đưa vào áp dụng nhiều chương trình ứng dụng tin học cơng tác quản lý tài đơn vị thuộc khối tài đơn vị sử dụng ngân sách Có chương trình ứng dụng đại triển khai kết nối liệu tới nhiều quan đơn vị sử dụng ngân sách Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách Kho bạc (TABMIS) Vì vậy, bên cạnh trang bị đào tạo kiến thức mặt nghiệp vụ, UBND tỉnh cần tăng cường đào tạo tin học, ngoại ngữ cho đội ngũ cán kế toán đơn vị, cán KBNN, cán Sở Tài nhằm khai thác, sử dụng có hiệu chương trình ứng dụng, đáp ứng với yêu cầu quản lý chi tiêu sử dụng ngân sách thời gian tới Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 4.2.1.2 Đối với quan chuyên môn Thứ nhất, Sở nội vụ cần rà soát lại số lượng, chất lượng đội ngũ cán làm công tác chuyên môn lĩnh vực tài có, xây dựng kế hoạch tuyển dụng, xếp, phân công lại công việc phù hợp với trình độ, lực cán Tăng cường đào tạo đào tạo lại để nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ giao Thứ hai, cán làm quản lý ngân sách Sở Tài cơng tác kiểm sốt chi ngân sách KBNN, yếu tố lực chuyên môn, cần trọng đào tạo, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, văn minh, văn hoá giao tiếp Từ đó, xây dựng đội ngũ cán có lực chun mơn cao, am hiểu nắm vững tình hình kinh tế - xã hội chế sách Nhà nước, có tư cách phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm tâm huyết với cơng việc, u ngành, u nghề, có đức tính liêm khiết, trung thực, cơng minh, khách quan, phong cách giao tiếp văn minh lịch 4.2.5 Một số giải pháp khác * Tăng cường công tác tra, kiểm tra tình hình sử dụng ngân sách đơn vị sử dụng ngân sách tỉnh Hàng năm, UBND tỉnh giao cho Thanh tra tỉnh chủ trì, tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành gồm cán thuộc Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính, KBNN tiến hành kiểm tra tình hình sử dụng ngân sách việc chấp hành chế độ, định mức chi tiêu đơn vị sử dụng ngân sách tỉnh Qua công tác kiểm tra, vi phạm, tồn công tác quản lý tài đơn vị phát xử lý kịp thời Bên cạnh đó, Sở Tài cần tăng cường cơng tác thẩm tra số liệu toán đơn vị dự toán trực thuộc UBND tỉnh, trước lập báo cáo thức để đảm bảo số liệu báo cáo toán ngân sách tỉnh đầy đủ xác Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ * Thực tốt quy chế dân chủ nội dung quy định công khai, minh bạch công tác quản lý chi thường xuyên NSNN Đây giải pháp nhằm phát huy quyền làm chủ cán bộ, công chức Nhà nước, tập thể người lao động nhân dân việc thực quyền kiểm tra, giám sát trình quản lý sử dụng ngân sách nhà nước, phát ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm chế độ quản lý tài chính; bảo đảm sử dụng có hiệu ngân sách nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Để thực tốt giải pháp này, UBND tỉnh đơn vị sử dụng ngân sách tỉnh cần tuyệt đối chấp hành quy định công khai tài chính, cơng khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo quy định Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004, Quyết định số 115/2008/QĐTTg ngày 27/8/2008 Thủ tướng Chính phủ Thơng tư số 21/2005/TTBTC ngày 22/3/2005 Bộ Tài Đối với UBND tỉnh, thực cơng khai chi tiết số liệu dự tốn, tốn ngân sách tỉnh hàng năm Đối với đơn vị sử dụng ngân sách, thực công khai việc phân bổ sử dụng kinh phí ngân sách giao hàng năm Nội dung công khai thực hình thức cơng bố kỳ họp quan, niêm yết công khai trụ sở, thông báo văn cho đơn vị cấp trực thuộc * Tăng cường mối quan hệ phối hợp quan Tài chính, Kho bạc Nhà nước quan liên quan công tác quản lý chi ngân sách áp dụng thành công Hệ thống thông tin quản lý ngân sách Kho bạc (TABMIS) Hệ thống Thông tin quản lý Ngân sách Kho bạc (TABMIS) phần quan trọng Dự án cải cách quản lý tài cơng Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Tài chủ trì triển khai theo Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 21/4/2003 việc phê duyệt báo cáo khả thi Dự án Cải cách quản lý tài cơng nhằm đại hố cơng tác quản lý ngân sách nhà nước từ khâu lập kế hoạch, thực ngân sách, báo cáo ngân sách tăng cường trách nhiệm ngân sách Bộ Tài chính; nâng cao tính minh bạch Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ quản lý tài cơng, hạn chế tiêu cực việc sử dụng ngân sách, đảm bảo an ninh tài q trình phát triển hội nhập quốc gia Thực Quyết định số 2538/QĐ-BTC ngày 16/10/2009 Bộ trưởng Bộ Tài việc triển khai diện rộng hệ thống TABMIS, sau 03 năm triển khai đến tháng 10/2012, hệ thống TABMIS hoàn thành việc triển khai phạm vi toàn quốc Sau triển khai đưa vào áp dụng, hệ thống TABMIS tạo thành quy trình liên kết chặt chẽ việc nhập liệu, xử lý thông tin quản lý thông tin quan theo phân công hệ thống, giúp quan, đơn vị tham gia hệ thống thực chức năng, nhiệm vụ quản lý, điều hành, kế toán, báo cáo tốn ngân sách Tồn liệu thu, chi ngân sách hệ thống TABMIS quan khác đưa vào theo đầu mối lại chia sẻ chung theo vai trò đơn vị Trong tương lai, TABMIS hướng tới kết nối đến bộ, ngành chủ quản hướng đến đơn vị sử dụng ngân sách thành quy trình thực ngân sách khép kín, đại đồng thời phát triển giao diện với chương trình ứng dụng khác nhằm tạo nên hệ thống thơng tin quản lý tài tích hợp Để vận hành khai thác hệ thống TABMIS đạt kết tốt, UBND tỉnh, đơn vị khối tài chính, đơn vị dự tốn cần triển khai thực tốt công việc sau: - Đẩy mạnh công tác truyền thông ý nghĩa tầm quan trọng việc triển khai thực Hệ thống Thông tin quản lý Ngân sách Kho bạc (TABMIS) tới đơn vị thụ hưởng NSNN địa bàn đối tượng có liên quan - Lãnh đạo Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Vĩnh Phúc phải phân cơng, bố trí cán phụ trách việc vận hành hệ thống đảm bảo chứng từ giao dịch liên quan đến việc giao, phân bổ dự toán thu, chi NSNN hạch tốn cập nhật hàng ngày Khi có cố xảy trình vận hành, cần Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ phối hợp với Ban triển khai khắc phục kịp thời để hạn chế tối đa việc chậm trễ giao dịch toán với khách hàng - Phối hợp chặt chẽ trình vận hành hệ thống TABMIS xử lý tình xảy Thường xuyên thông tin, báo cáo với Thường trực UBND tỉnh khó khăn, vướng mắc trình thực để đạo tháo gỡ kịp thời - TABMIS hệ thống quản lý thông tin ngân sách với quy trình nghiệp vụ thống từ Trung ương đến cấp tỉnh cấp huyện Giai đoạn đầu triển khai chưa phù hợp với tính đặc thù phương thức quản lý, điều hành ngân sách địa phương Vì vậy, trình thực cần có phối hợp đơn vị có liên quan, làm tốt cơng tác tham mưu với cấp ủy, quyền địa phương để tháo gỡ kịp thời vướng mắc mang tính đặc thù, đảm bảo tuân thủ quy trình hệ thống - Trong điều kiện hạ tầng truyền thơng hệ thống hạn chế; việc kết nối trao đổi thông tin, liệu quan Kho bạc, Tài chính, chưa đồng tác động trực tiếp đến hoạt động đơn vị tham gia vào Hệ thống TABMIS đơn vị giao dịch trường hợp có cố (sự cố đường truyền, cố trung tâm liệu, cố máy chủ ) Do cần phải có phối hợp chặt chẽ đơn vị Khối tài đơn vị giao dịch để bảo đảm công việc không ách tắc, chậm trễ - TABMIS hệ thống tích hợp với việc phân định rõ vai trò người, đơn vị tham gia vào hệ thống đòi hỏi thực quy trình cách đồng bộ, nhịp nhàng phận, cá nhân, cần có phối hợp chặt chẽ, mối quan hệ gắn bó mật thiết đơn vị khối Tài đặc biệt quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện đạo trực tiếp Cấp ủy, quyền địa phương để triển khai Dự án đại hố ngành Tài theo lộ trình, kế hoạch đề nhằm khai thác có hiệu chương trình ứng dụng phục vụ cho cơng tác quản lý điều hành chi ngân sách địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 4.3 Một số kiến nghị 4.3.1 Kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ - Do Luật Ngân sách chưa quy định giới hạn thời gian phép điều chỉnh, bổ sung dự tốn nên tình trạng dự tốn điều chỉnh, bổ sung nhiều lần năm Việc điều bổ sung, điều chỉnh thường thực vào tháng 12 hàng năm làm ảnh hưởng đến tính chủ động sử dụng ngân sách đơn vị dự toán Mặt khác, điều chỉnh, bổ sung ngân sách dồn vào cuối năm nên nhiều trường hợp, đơn vị không đủ thời gian để tổ chức triển khai thực nhiệm vụ đó, dẫn tới số chi chuyển nguồn sang năm sau lớn Do vậy, Quốc hội cần xem xét bổ sung vấn đề Luật Ngân sách sửa đổi tới Theo đó, cần có quy định giới hạn thời gian phép điều chỉnh dự toán, tránh điều chỉnh vào cuối năm thời gian chỉnh lý tốn, gây khó khăn quản lý, điều hành sử dụng ngân sách Mặt khác, cần hoàn thiện quy định phân định nhiệm vụ chi cấp ngân sách phù hợp với chức năng, nhiệm vụ cấp quyền theo phân cấp quản lý kinh tế - xã hội Hình thành chế để quyền địa phương có thêm tự chủ định phân bổ sử dụng nguồn lực theo ưu tiên địa phương có chủ động cách thức thực - Hiện nay, việc xây dựng Kế hoạch tài trung hạn Kế hoạch chi tiêu trung hạn giai đoạn 2009-2011 triển khai thí điểm Bộ: Tài chính, Kế hoạch Đầu tư, Giáo dục Đào tạo, Y tế, Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải địa phương: Hà Nội, Bình Dương Vĩnh Long theo hướng dẫn Thông tư số 55/2008/TT-BTC ngày 20 tháng năm 2008 Bộ Tài Do Chính phủ cần sớm tổng kết, rút kinh nghiệm nghiên cứu trình Quốc hội bổ sung sửa đổi Luật Ngân sách để chuẩn bị sở pháp lý cho việc thức thực xây dựng kế hoạch tài trung hạn, kế hoạch ngân sách trung hạn kế hoạch chi tiêu trung hạn phạm vi nước, Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ góp phần hồn thiện chế, sách quy trình quản lý tài - ngân sách theo hướng đại, minh bạch hiệu - cần nghiên cứu đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá thể thao Giao cho địa phương quyền định thành lập chuyển dần số sở công lập sang loại hình ngồi cơng lập nhằm đa dạng hố loại hình, hình thức hoạt động sản phẩm dịch vụ lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao đồng thời huy động tiềm nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển lĩnh vực Tiết kiệm chi tiêu vấn đề đặc biệt quan trọng nước phát triển Việt Nam Kinh nghiệm từ nước Đông Nam Á, việc tích lũy tư để đầu tư phát triển đất nước, đường tiết kiệm sản xuất tiêu dùng đem lại kết tốt Trong giai đoạn nay, việc đề đạo luật tiết kiệm chống lãng phí cần thiết Ở Việt Nam mức tiết kiệm toàn xã hội thấp, đặc biệt cấp Tỉnh Do đó, phủ cần bổ sung sách áp dụng nhiều hình thức huy động khả tiết kiệm tự đầu tư phát triển nhân dân, doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế, để mở rộng quy mơ đầu tư tồn xã hội nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư 4.3.2 Kiến nghị với Bộ Tài - Thơng tư số 108/2008,TT-BTC ngày 28/11/2008 Bộ Tài Hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm lập, báo cáo toán ngân sách nhà nước hàng năm quy định chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau quy định nhiều nội dung phép chuyển nguồn sang năm sau chung chung, chưa cụ thể Đặc biệt, quy định việc cho phép chuyển nguồn số dư tạm ứng chi thường xuyên dẫn tới việc đơn vị khơng tích cực tổ chức thực nhiệm vụ giao, số chuyển nguồn sang năm sau hàng năm lớn có xu hướng ngày tăng đặc biệt khoản chi cho hoạt động nghiệp Để tránh tình trạng trên, Bộ Tài cần có Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ quy định cụ thể, chi tiết rõ ràng nội dung phép chuyển nguồn sang năm sau thời hạn hoàn thành việc triển khai nhiệm vụ để thúc đẩy đơn vị tổ chức thực nhiệm vụ hạn chế tối đa việc chuyển nguồn sang năm sau - cần ban hành đủ định mức có tính khoa học, linh hoạt khả thi cần thiết cho công tác quản lý chi ngân sách, tránh tình trạng nhiều địa phương xúc tình chế độ riêng, quy định Trung ương Đề nghị thực phân cấp, phân quyền cho địa phương phép ban hành số chế độ tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách với yêu cầu điều kiện định 4.3.3 Kiến nghị với UBND tỉnh - UBND tỉnh cần nghiên cứu điều chỉnh hệ thống định mức phân bổ ngân sách cho phù hợp, cần trọng tăng định mức phân bổ chi thường xuyên cho hoạt động nghiệp giáo dục, y tế kinh tế Trong phân bổ giao dự toán cần khắc phục tình trạng giữ lại dự tốn, khơng phân bổ hết với nhiệm vụ chi xác định đơn vị thực tránh tình trạng, dự toán phải bổ sung nhiều lần năm đơn vị sử dụng ngân sách không chủ động nguồn kinh phí nên nhiệm vụ triển khai khơng kịp thời, thường dồn cuối năm - Do định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên cho ngân sách tỉnh thường giao ổn định năm, theo thời kỳ ổn định ngân sách địa phương Tuy nhiên, điều kiện kinh tế có nhiều biến động, giá tăng nhanh gây khó khăn chi tiêu đơn vị sử dụng ngân sách Do vậy, UBND tỉnh nên quy định bổ sung tiêu chí hệ số trượt giá cơng thức tính tốn phân bổ dự tốn hàng năm để đảm bảo cơng chủ động điều hành ngân sách địa phương Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ KẾT LUẬN Quản lý chi NSNN nói chung quản lý chi thường xuyên ngân sách tỉnh nói riêng có vai trò quan trọng Nó bảo đảm cho ngân sách sử dụng cách có hiệu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần chuyển dịch cấu kinh tế tỉnh Quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh có hiệu khuyến khích kinh tế phát triển góp phần ổn định kinh tế vĩ mơ Luận văn hệ thống hoá làm rõ thêm số vấn đề lý luận thực tiễn chi ngân sách cấp tỉnh hiệu quản lý chi ngân sách cấp tỉnh Luận văn phân tích, đánh giá thực trạng quản lý chi ngân sách cấp tỉnh tỉnh Vĩnh Phúc nội dung quản lý chi thường xuyên ngân sách tỉnh phân tích phần lý luận Về đánh giá chung thực trạng quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh Vĩnh Phúc, luận văn khái quát ba thành công bốn hạn chế lĩnh vực này, đồng thời nguyên nhân thực trạng Để khắc phục hạn chế này, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh ngày tăng, để thực mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2015 2020, luận văn đề xuất năm nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đưa số kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính, UBND tỉnh Vĩnh Phúc Trong đó, đáng ý giải pháp hoàn thiện quản lý lập, phân bổ, giao chấp hành dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Đây giải pháp giúp cho ngân sách cấp tỉnh quản lý, kế hoạch hóa từ khâu đến khâu chấp hành dự tốn, qua ngân sách sử dụng mục đích, đối tượng, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, tránh lãng phí Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Để nâng cao chất lượng Luật Ngân sách sửa đổi, luận văn kiến nghị với phủ cần hồn thiện quy định phân định nhiệm vụ chi cấp ngân sách phù hợp với chức năng, nhiệm vụ cấp quyền theo phân cấp quản lý kinh tế - xã hội Hình thành chế để quyền địa phương có thêm tự chủ định phân bổ sử dụng nguồn lực theo ưu tiên địa phương có chủ động cách thức thực Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Vũ Tuấn Anh (2011), Vai trò ngân sách phát triển kinh tế, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội Phạm Ngọc Ánh (2012), Những vấn đề lý luận sách tài Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Bộ Tài (2003), Luật NSNN văn hướng dẫn thực hiện, 1, Nxb Tài chính, Hà Nội Bộ Tài (2003), Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cải cách quản lý tài cơng, Hà Nội Bộ Tài (2010), Chiến lược phát triển tài chính- Ngân sách nhà nước Việt Nam 2011-2020, Hà Nội Bộ Tài (2003), Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 hướng dẫn thực Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 Chính Phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật NSNN Bộ Tài (2003), Thơng tư 79/2003/TT-BTC ngày 13/8/2003 hướng dẫn chế độ quản lý cấp phát, toán khoản chi NSNN qua KBNN Bộ Tài (2006), Thông tư 18/2006/TT-BTC ngày 13/6/2006 hướng dẫn chế độ kiểm soát chi quan nhà nước thực chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí quản lý hành Bộ Tài (2006), Thơng tư 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 hướng dẫn thực Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp cơng lập 10 Bộ Tài (2007), Thông tư số 01/2007/TT- BTC ngày 02/01/2007 hướng dẫn xét duyệt, thẩm định thơng báo tốn năm quan hành chính, đơn vị nghiệp, tổ chức ngân sách nhà nước hỗ trợ ngân sách cấp Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 11 Bộ Tài (2008), Thơng tư 107/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 hướng dẫn bổ sung số điểm quản lý, điều hành ngân sách nhà nước 12 Bộ Tài (2008), Thơng tư 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm lập báo cáo toán ngân sách nhà nước hàng năm 13 Bộ Tài (2012), Thơng tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 3Quy định chế độ kiểm soát, toán khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước 14 Dương Đăng Chinh (2009), Giáo trình lý thuyết tài chính, Nxb Tài chính, Hà Nội 15 Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc (2013), Niên giám thống kê tỉnh Vĩnh Phúc năm 2012, Nxb thống kê, Hà Nội 16 Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc (2013), Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013, tr.9 17 Học viện Tài (2010), Giáo trình quản lý chi ngân sách nhà nước, Nxb Tài chính, Hà Nội 18 Hồ Xuân Hương, Lê Văn Ái (2011), Giáo trình quản lý tài nhà nước, Nxb Tài chính, Hà Nội 19 Kho bạc nhà nước (2006), Hệ thống thông tin quản lý ngân sách Kho bạc (TABMIS) vấn đề có liên quan, Nxb Tài chính, Hà Nội 20 Kho bạc nhà nước (2008), Chiến lược phát triển kho bạc nhà nước đến năm 2020, Nxb Tài chính, Hà Nội 21 Kho bạc nhà Nước Vĩnh Phúc, Báo cáo toán chi ngân sách tỉnh Vĩnh Phúc từ 2009 đến 2013, Vĩnh Phúc 22 Kho bạc nhà Nước Vĩnh Phúc, Báo cáo kiểm soát chi NSNN từ 2009 đến 2013, Vĩnh Phúc 23 Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 quy định chi tiết hướng thi hành Luật ngân sách, Chính phủ ban hành ngày 6/6/2003 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 24 Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ban hành Quy chế xem xét, định dự toán phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn tốn ngân sách địa phương, Chính phủ ban hành ngày 23/6/2003 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 25 Quyết định số 54/2006/QĐ-UBND ban hành định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương ổn định giai đoạn 2007-2010, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành ngày 16/8/2006 26 Quyết định số 845/QĐ-UBND quy định việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước quan hành chính, đơn vị nghiệp cơng lập địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành ngày 19/3/2008 27 Quyết định số 2429/2010/QĐ-UBND quy định phân cấp quản lý tài sản Nhà nước quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tỉnh Phú Thọ, UBND tỉnh Phú thọ ban hành ngày 10/8/2010 28 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ban hành định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2011 giai đoạn ổn định 20112015, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành ngày 07/01/2011 29 Quyết định số 57/2011/QĐ-UBND quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước quan hành chính, đơn vị nghiệp cơng lập, tổ chức trị, tổ chức trị, xã hội, tổ chức trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý tỉnh Vĩnh Phúc, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành ngày 30/12/2011 30 UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Chỉ tiêu kế hoạch kinh tế- xã hội từ năm 2009 đến năm 2013, Vĩnh Phúc 31 Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc ( 2010), Báo cáo trị BCH Đảng tỉnh Vĩnh Phúc khố XIV, nhiệm kỳ 2005-2010 trình Đại hội đại biểu Đảng tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010-2015, Vĩnh Phúc 32 Phan Đình Tý ( 2009), "Nâng cao vai trò Kho bạc Nhà nước sở quản lý kiểm sốt chi NSNN", Tạp chí Quản lý ngân quỹ quốc gia, số Xuân Kỷ Sửu 2009 33 Viện Chiến lược Chính sách tài (2013), Kỷ yếu hội thảo: Phân cấp ngân sách nhà nước: Xu hướng giới thực tế Việt Nam, Hà Nội, tháng 11/2013 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... Chương GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH VĨNH PHÚC 78 4.1 Quan điểm, phương hướng nâng cao hiệu quản lý chi thường xuyên NSNN tỉnh Vĩnh Phúc ... chế quản lý chi thường xuyên yêu cầu nhiệm vụ quan quản lý sử dụng NSNN địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Với lý đó, tơi chọn đề tài: Nâng cao hiệu Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc ... CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH 1.1 Lý luận chung chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp tỉnh 1.1.1 Ngân sách nhà nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tỉnh vĩnh phúc , Nâng cao hiệu quả quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tỉnh vĩnh phúc

Từ khóa liên quan