Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế

73 48 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2019, 00:25

Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2017 ĐẶT VẤN ĐỀ Đất đai nguồn tài nguyên vô quý giá, tư liệu sản xuất đặc biệt, thành phần quan trọng hàng đầu môi trường sống, địa bàn phân bố khu dân cư, xây dựng sở kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng Luật Đất đai năm 2013 Mục 4, điều 22 quy định: Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 15 nội dung quản lý Nhà nước đất đai Việc quy định nội dung lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện làm sở thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất gắn với nhu cầu sử dụng đất năm ngành, lĩnh vực, cấp, phù hợp với khả đầu tư huy động nguồn lực, khắc phục lãng phí việc giao đất cho thuê đất để thực dự án đầu tư Ngoài ra, Luật quy định nội dung Kế hoạch sử dụng đất phải đồng thời xác định vị trí, diện tích đất thu hồi vùng phụ cận dự án hạ tầng kỹ thuật, xây dựng, chỉnh trang khu đô thị, khu dân cư nông thôn để đấu giá quyền sử dụng đất thực dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh nhằm tạo bình đẳng hơn, cơng sử dụng đất nói chung, vấn đề hưởng lợi từ quy hoạch sử dụng đất đem lại nói riêng Để đảm bảo phù hợp với quy định việc lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định Luật đất đai năm 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật Đất đai Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đảm bảo tính khả thi, phù hợp với thực tiễn, phục vụ tốt nhu cầu sử dụng đất cho ngành, lĩnh vực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội địa bàn thành phố giai đoạn 2016 - 2020 đồng thời đáp ứng yêu cầu mặt thời gian, tiến độ với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh Trên sở Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Uỷ ban nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND việc ban hành quy định trình tự thực đăng ký cơng trình, dự án có nhu cầu sử dụng đất lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện Căn vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh phê duyệt danh mục cơng trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 để lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 cấp huyện theo trình tự, nội dung quy định Thông tư 29/2014/TT-BTNMT UBND thành phố Huế Trang Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2017 Ủy ban nhân dân thành phố Huế đạo Phòng Tài ngun Mơi trường, phòng ban liên quan, phối hợp đơn vị tư vấn Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên môi trường thuộc Sở Tài nguyên Môi trường tiến hành lập “Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế” để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt Sản phẩm kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Huế lập thành hồ sơ (in giấy dạng số), gồm có: 1- Quyết định Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 2- Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; 3- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, tỷ lệ 1/10.000 Hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Huế giao nộp lưu trữ, công bố tại: - Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế; - Sở Tài nguyên Môi trường; - Ủy ban nhân dân thành phố Huế; - Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Huế Mục tiêu - Đánh giá đầy đủ trạng sử dụng đất năm 2016 phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 thành phố Huế; - Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 địa bàn thành phố Huế đảm bảo phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; phù hợp với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Huế tiêu phân bổ kế hoạch sử dụng đất UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; - Phân bổ diện tích loại đất cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm kế hoạch 2017 đến đơn vị hành cấp phường; - Là sở pháp lý quan trọng để thực thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng,… phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh địa phương năm 2017; - Làm sở để UBND thành phố Huế cân đối khoản thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; loại thuế liên UBND thành phố Huế Trang Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quan đến đất đai khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư năm 2017 Phạm vi giới hạn nghiên cứu Nghiên cứu lập kế hoạch sử dụng đất tồn thành phố Huế với diện tích 7.067,32 bao gồm 03 nhóm đất chính: [1]- nhóm đất nơng nghiệp; [2]- nhóm đất phi nơng nghiệp [3]- nhóm đất chưa sử dụng Cơ sở lập kế hoạch sử dụng đất 3.1 Cơ sở pháp lý - Căn Luật Đất đai năm 2013; - Căn Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; - Căn Quyết định 649/QĐ-TTg ngày 06 tháng năm 2014 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030 tầm nhìn đến 2050; - Căn Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng năm 2014 Bộ TNMT việc Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; - Căn Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng năm 2014 Bộ TNMT việc Quy định thống kê, kiểm kê đất đai lập đồ trạng sử dụng đất; - Căn Nghị số 14/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế việc thông qua danh mục cơng trình, dự án cần thu hồi đất địa bàn tỉnh năm 2017; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ đất rừng đặc dụng sang sử dụng vào mục đích khác để thực dự án năm 2017; - Căn Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày tháng 08 năm 2016 ban hành quy định trình tự thực đăng ký cơng trình, dự án có nhu cầu sử dụng đất lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện - Các văn pháp lý liên quan đến xét duyệt, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch ngành, lĩnh vực địa bàn thành phố Huế 3.2 Cơ sở thực tiễn, thông tin đồ - Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm (2011-2015) tỉnh Thừa Thiên Huế (Nghị số 53/NQ-CP ngày 17 tháng năm 2013 Chính phủ); UBND thành phố Huế Trang Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2017 - Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011-2015) thành phố Huế (Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2014 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế); - Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thành phố Huế đến năm 2020 (Quyết định số 564/2007/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2007 Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Huế thời kỳ 2006 - 2020); - Kết kiểm kê đất đai, thành lập đồ trạng sử dụng đất năm 2014 kết thống kê đất đai hàng năm từ 2011 đến 2015; - Kết thống kê đất đai tính đến ngày 31/12/2015 địa bàn thành phố Huế - Nghị Quyết Đại hội Đại biểu Đảng thành phố Huế nhiệm kỳ 2016 - 2020 - Kết thực chương trình, dự án, nghiên cứu Trung ương địa phương có liên quan đến sử dụng đất địa bàn thành phố Bố cục Báo cáo thuyết minh Báo cáo kế hoạch sử dụng đất năm 2017 gồm phần sau: Đặt vấn đề I Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội II Kết thực kế hoạch sử dụng đất năm trước III Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 IV Giải pháp tổ chức thực kế hoạch sử dụng đất Kết luận kiến nghị UBND thành phố Huế Trang Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2017 I KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI 1.1 Điều kiện tự nhiên 1.1.1 Vị trí địa lý Thành phố Huế thị trung tâm tỉnh Thừa Thiên Huế; có toạ độ địa lý từ 16o30'45'' đến 16o24'00'' vĩ độ Bắc từ 107o31'45'' đến 107o38'00'' kinh độ Ðông Thành phố có tổng diện tích tự nhiên 7.067.32 chiếm 1,42% diện tích tồn tỉnh, tổ chức thành 27 phường - Phía Tây Bắc đến Tây Nam giáp thị xã Hương Trà; - Phía Đơng Bắc giáp huyện Phú Vang; - Phía Nam Đơng Nam giáp thị xã Hương Thủy; Thành phố Huế nằm trung độ nước, trục Bắc - Nam tuyến đường bộ, đường sắt Thành phố nằm vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung kết nối với trung tâm kinh tế lớn phát triển nhanh Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, thành phố Đà Nẵng, Khu Kinh tế Chu Lai, Dung Quất, Nhơn Hội Thành phố Huế có vị trí địa lý thuận lợi có vai trò quan trọng q trình phát triển kinh tế - xã hội quy mơ tồn tỉnh khu vực miền Trung Bản đồ hành tỉnh Thừa Thiên Huế UBND thành phố Huế Trang Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2017 1.1.2 Địa hình địa mạo Thành phố Huế thuộc vùng ven biển Miền Trung có dạng địa hình chuyển tiếp từ thềm núi xuống đồng ven biển bao gồm hai dạng địa hình chính: * Vùng đồi thấp: bao gồm khu vực gò đồi phía Tây Nam thành phố, điểm cao núi Ngự Bình (+130m), độ dốc trung bình tự nhiên khoảng 8% đến cao 30% (sườn núi Ngự Bình) * Vùng đồng bằng: dạng địa hình chiếm hầu hết diện tích đất thành phố, bao gồm khu vực phía Bắc, phía Đơng khu vực phía Đơng Nam Độ dốc địa hình tự nhiên 0,2% đến 0,3% theo hướng từ Tây sang Đơng 1.1.3 Khí hậu Thành phố Huế vùng có khí hậu chuyển tiếp khí hậu miền Bắc khí hậu miền Nam, từ đồng ven biển lên vùng núi cao Chế độ khí hậu, thuỷ văn có đặc tính biến động hay xảy thiên tai bão lũ Nhiệt độ trung bình hàng năm thành phố Huế khoảng 25,2°C + Mùa nóng: từ tháng đến tháng 9, chịu ảnh hưởng gió Tây Nam nên khơ nóng, nhiệt độ cao Nhiệt độ trung bình tháng nóng từ 27°C 29°C, tháng nóng (tháng 5, 6) nhiệt độ lên đến 38°C - 40°C + Mùa lạnh: từ tháng 10 đến tháng năm sau, chịu ảnh hưởng gió mùa Đơng Bắc nên mưa nhiều, trời lạnh Nhiệt độ trung bình mùa lạnh vùng đồng 20°C - 22°C Về chế độ mưa, lượng mưa trung bình khoảng 2.500 mm/năm Mùa mưa tháng đến tháng năm sau, tháng 11 có lượng mưa lớn nhất, chiếm tới 30% lượng mưa năm Độ ẩm trung bình năm 85% - 86% Đặc điểm mưa Huế mưa không đều, lượng mưa tăng dần từ Đông sang Tây, từ Bắc vào Nam tập trung vào số tháng với cường độ mưa lớn, dễ gây lũ lụt, xói lở Huế chịu ảnh hưởng hướng gió gió mùa Tây Nam (bắt đầu từ tháng đến tháng 8, gió khơ nóng, bốc mạnh gây khơ hạn kéo dài) gió mùa Đông Bắc (bắt đầu từ tháng đến tháng năm sau, gió thường kèm theo mưa làm cho khí hậu lạnh, ẩm, dễ gây lũ lụt) Bão xuất hàng năm, trực tiếp đổ gây ảnh hưởng tới thành phố từ tháng đến tháng - 10 UBND thành phố Huế Trang Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2017 1.1.4 Thủy văn Thành phố Huế chịu ảnh hưởng trực tiếp chế độ thuỷ văn hệ thống sông Hương Hệ thống sông Hương chảy qua địa bàn thành phố Huế lưu vực đồng thấp trũng, mùa mưa lũ nước sông dâng cao từ - 4m (riêng đỉnh lụt năm 1999 mực nước dâng cao 6m) làm ngập tràn khu dân cư, vùng sản xuất gây thiệt hại hệ thống sở hạ tầng thành phố, sau nước chảy biển qua cửa Thuận An Điều kiện thuỷ văn sông Hương: - Diện tích lưu vực: 1.480 km2 - Lưu lượng dòng chảy: Qmax = 1.600 m3/s Qmin = - m3/s - Mực nước: Hmax = +5,58 m Hmin = +0,3 m; HmaxTB năm = +3,97m 1.2 Các nguồn tài nguyên 1.2.1 Tài nguyên đất Theo kết điều tra thổ nhưỡng, thành phố Huế có tiểu vùng địa lý thổ nhưỡng: tiểu vùng đất đỏ vàng tiểu vùng đất phù sa - Đất đỏ vàng (đất Feralit): hình thành từ sản phẩm phong hố nhiều loại đá mẹ khác Đặc điểm chung nhóm đất đỏ vàng chua, khả hấp phụ khơng cao; hàm lượng sắt, nhơm tích luỹ tương đối cao; kim loại kiềm kiềm thổ bị rửa trôi mạnh Đất đỏ vàng bao gồm 06 loại đất chủ yếu sau: + Đất đỏ vàng phát triển đá granitiod Đất có thành phần giới thuộc loại thịt nhẹ, cấu trúc viên - hạt, có cục tảng Đất tương đối chua (pHKCl = 3,7 - 5), hàm lượng mùn (0,5 – 3%) + Đất đỏ vàng phát sinh từ phiến đá sét Do loại đất đưa vào khai thác, sử dụng lâu đời nên xảy tượng xói mòn, tầng đất mỏng Hiện nhiều vùng đồi trọc bị kết von, đá ong hoá trơ sỏi đá Đất chua (pHKCl = – 4,5), nghèo mùn (0,7 – 1%) + Đất vàng nhạt cát kết, cát - bột kết, cuội kết Tầng đất phổ biến mỏng (30 – 50m), vùng có thảm thực vật dày che phủ tầng dày đạt tới 70 – 100 cm Đất có thành phần giới nhẹ vừa, cấu trúc hạt – viên, cục Đất chua (pHKCl = 4,5 – 5), nghèo mùn (0,8 – 1%) + Đất đỏ vàng hình thành sa phiến thạch Tầng đất phần lớn mỏng ( 2000 tỷ đồng 3.800 tỷ đồng Tăng từ 15% 2.350 USD 6.502 tỷ đồng (tăng 13%) 105 triệu USD 1.038 tỷ đồng 0,89% Ước thực năm 2.005 tỷ đồng 3.800 tỷ đồng 23.340 tỷ đồng (tăng 15,01%) Vượt Đạt 2.270 USD Không Đạt 6.502 tỷ đồng Đạt 105 triệu USD 1.040 tỷ đồng 0,89% Đạt Đạt Đạt Đạt 2,59% 2,3% 13,3m2 13,3m2 Đạt phường Đạt 9132 lđ 72% Vượt Đạt phường 9000 lđ 70% Đạt Trang Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2017 Năm 2016 ước thực có 11/12 tiêu chủ yếu đạt vượt kế hoạch đề ra, 01 tiêu khơng đạt thu nhập bình qn đầu người Ngun nhân chủ yếu tình hình kinh tế nước khó khăn, lương người lao động tăng không đáng kể, sản xuất kinh doanh doanh nghiệp hộ kinh doanh chưa ổn định ảnh hướng đến thu nhập bình quân người dân Về tiêu tỷ lệ giảm hộ nghèo, số liệu dự kiến kết điều tra hộ nghèo để trình Đại hội Đảng Thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 không phù hợp với kết điều tra thực tế, dẫn đến việc đề tiêu giảm hộ nghèo năm chưa phù hợp thực tiễn 1.3.1.1 Khu vực kinh tế nơng nghiệp Tổng diện tích gieo trồng lúa năm 2016 1747,27 ha, suất bình quân đạt: 60,49 tạ/ha, sản lượng là: 10.569,83 Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 230 tỷ đồng (theo giá hành) tăng 6,2% so với 2015 Diện tích số trồng chuyên canh trà phường Thủy Biều mang lại giá trị kinh tế cao, sản phẩm quảng bá thông qua lễ hội tổ chức hàng năm Thủy Biều thu hút quan tâm người tiêu dùng Đã triển khai thực cơng tác tiêm phòng năm 2016, góp phần ngăn chặn loại dịch bệnh chăn nuôi xảy địa bàn Thành phố 1.3.1.2 Khu vực kinh tế Du lịch, dịch vụ, thương mại - công nghiệp a) Du Lịch - Dịch vụ - Thương mại - Về du lịch: Các kỳ nghỉ lễ, Lễ hội Festival Huế 2016 với nhiều hoạt động du lịch, văn hóa, văn nghệ, triển lãm có quy mơ, chất lượng góp phần thu hút khách du lịch đến Huế Tổng lượt khách đến Huế năm 2016 ước đạt 2,14 triệu lượt khách, tăng 1,9% so với kỳ Khách lưu trú ước đạt 1,703 triệu lượt khách, tăng 0,7% so với kỳ Tổng ngày khách đến Huế năm 2016 ước đạt 3.574 nghìn ngày khách, tăng 0,5% so với kỳ Các khách sạn, sở lưu trú, tour, tuyến, loại hình dịch vụ du lịch tiếp tục đầu tư nâng cấp với nhiều chương trình hỗ trợ du khách bước hướng đến xây dựng môi trường du lịch lành mạnh hấp dẫn Doanh thu du lịch dự ước năm 2016 đạt 2.005 tỷ đổng, tăng 16,2% so với năm 2015 - Thương mại – dịch vụ: Công tác đạo kinh doanh quản lý thị trường tiếp tục tăng cường, sở kinh doanh, cửa hàng, cửa hiệu, dạng siêu thị gia đình doanh nghiệp tư nhân tiếp tục đầu tư loại hàng hoá phục vụ UBND thành phố Huế Trang 10 Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2017 * Phường Hương Sơ - Dự án nhà Bia ghi danh liệt sĩ với diện tích 0,27 - Đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu đất xen ghép thuộc đất số 129, 130, 131, 353, 189, 190, 191, 354, 355, 356, 357, 358, 702 tờ đồ số 12 với diện tích 1,14 - Khu dân cư xen ghép 312, 373, 533 tờ đồ số 16 với diện tích 0,81 - Các đất xen ghép thuộc đất số 350, 124, 125, 126, 127, tờ đồ số 12; số 274, 491 tờ đồ số 11 số 552, 544 tờ đồ số 16 (tờ đồ 19 mới) với diện tích 0,54 * Phường An Hòa - Dự án xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu TĐC Hương Sơ giai đoạn (đợt 1) với diện tích 6,56 - Bệnh viện phục hồi chức tỉnh Thừa Thiên Huế (cơ sở 2) với diện tích 3,45 - Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm cơng nghiệp làng nghề An Hòa giai đoạn (đợt 2+3) với tổng diện tích 4,09 * Phường Phú Hội - Dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Thị Sáu - Chu Văn An Phạm Ngũ Lão với diện tích 0,20 - Chỉnh trang ngã đường Hùng Vương - Lê Quý Đôn - Đống Đa - Hà Nội Bến Nghé với diện tích 0,04 * Phường Phú Hiệp - Dự án mở rộng trường Mầm non Phú Hiệp với diện tích 0,07 * Phường Vỹ Dạ - Mở rộng tuyến đường Lâm Hoằng (dài 629m, rộng 24m, trạng 5m) với diện tích chiếm đất 1,50 * Phường Phú Hậu - Kè chống xói lở bờ sơng Hương đoạn qua phường Phú Hậu với diện tích 1,00 -Dự án Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Phú Hậu đợt giai đoạn (hạng mục tuyến đường giao thông nội khu quy hoạch với mặt cắt rộng 13m; 13,5m; 16,5m) với diện tích 2,10 UBND thành phố Huế Trang 59 Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2017 * Phường Xuân Phú - Xây dựng tuyến đường 36m nối đường Nguyễn Lộ Trạch đến đường Tố Hữu (khu A-An Vân Dương) với diện tích 3,00 - Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư TĐC1 với diện tích 0,46 - Dự án chỉnh trang phần khu đất CTR4 thuộc khu An Vân Dương với diện tích 2,87 - Xây dựng khu thị hành tỉnh thuộc khu An Vân Dương với diện tích 17,26 - Xây dựng Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cơng chức, viên chức nước ngồi Cơ sở Học học viện Hành KV miền Trung với diện tích (một phần lơ đất kí hiệu CC3) thuộc khu A - Đô thị An Vân Dương với diện tích 0,50 - Xây dựng, mở rộng trụ sở làm việc Cục thuế Tỉnh với diện tích 0,30 (thuộc địa bàn phường: An Đông Xuân Phú) * Phường Phước Vĩnh - Dự án nút giao đường Trần Phú đường Đặng Huy Trứ với diện tích 0,70 * Phường Phường Đúc - Dự án xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu TĐC Bàu Vá giai đoạn với tổng diện tích 4,60 (trong phần diện tích thuộc địa bàn phường 2,74 ha) - Dự án Cầu đường Bạch Hổ qua sông Hương - hạng mục Khu tái định cư Lịch Đợi giai đoạn với tổng diện tích chiếm đất 8,30 Trong phần diện tích thuộc phường Phường Đúc 2,63 ha, bao gồm: + Đất xây dựng nhà phân lô với diện tích 0,40 + Bãi đỗ xe với diện tích 0,15 + Đất khu vui chơi giải trí kết hợp cơng viên xanh với diện tích 0,73 + Đường giao thông nội khu quy hoạch với diện tích 1,35 3.7.4 Danh mục cơng trình, dự án thành phố xác định kế hoạch sử dụng đất năm 2015, 2016 chuyển tiếp sang năm 2017 * Cơng trình Dự án Cải thiện Mơi trường nước thành phố Huế với quy mô 5,08 nằm địa bàn phường: Phường Đúc, Phước Vĩnh, Trường An, An Cựu, Thủy Xuân, Phú Hội, Xuân Phú, Vỹ Dạ, An Đông UBND thành phố Huế Trang 60 Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2017 * Phường An Đông - Khu đất xen ghép thuộc đất số 380, 402 tờ BĐ số 32 với diện tích 0,10 - Trụ sở văn phòng thường trú báo nhân dân với diện tích 0,05 * Phường An Tây - Quy hoạch đất xen ghép thuộc 245, 246 tờ BĐ số 43 với diện tích 1,00 (Dự án hồn thành thiếu thủ tục giao đất) - Xây dựng Trụ sở Trung tâm cơng viên xanh Huế với diện tích 0,49 * Phường Xuân Phú - Khu đất xen ghép thuộc số 132 tờ BĐ số 23 với diện tích 0,24 - Làng Truyền thơng cơng nghệ Viegrid thuộc lô CC4- khu đô thị An Vân Dương với diện tích 3,22 - Khu đất xen ghép thuộc đất số 296, 240-2,241-2, 51 phần 242 tờ BĐ số 35; đất số 123-1, 123-2 tờ BĐ số 28 với diện tích 0,04 - Khu đất xen ghép thuộc lô tờ BĐ số 21 với diện tích 0,01 * Phường An Cựu - Dự án di dời mồ mã khu vực Ngự Bình với diện tích 15,88 - Khu đất xen ghép thuộc đất số 150, 243 tờ đồ 25 với diện tích 0,05 - Khu đất xen ghép thuộc 52, tờ đồ số 08; 284 tờ BĐ 20 với diện tích 0,13 - Khu đất xen ghép đất số 86, tờ đồ số 20 với diện tích 0,01 * Phường Phú Hội - Phần đất đường kiệt giáp 8, 9, 10, 23 tờ BĐ số 16 với diện tích 0,01 - Phân lơ khu đất xen ghép thuộc Lơ đất số (trích từ 68), tờ đồ số 31, phường Phú Hội với diện tích 0,01ha * Phường Thủy Xuân - Khu đất xen ghép thuộc đất số 101,227 tờ BĐ số 22 485 tờ BĐ số 26 với diện tích 0,04 - Khu đất xen ghép thuộc đất số 61, 71, 166, 171, 172 tờ BĐ số 12, với diện tích 0,78 UBND thành phố Huế Trang 61 Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2017 - Hội Gặp gỡ Việt Nam với diện tích 0,57 - Khu đất xen ghép thuộc đất 16, 17, 18, 19, 20 tờ đồ số 01 với diện tích 0,17 - Dự án xây dựng Chùa Pháp Vân (chùa Khoai) với diện tích 1,28 - Bãi đỗ xe tham quan Lăng Tự Đức với diện tích 1,86 - Khu trưng bày trình diễn nghệ thuật chế tác pháp lam với diện tích 0,20 - Lơ 2, khu phân lơ xen ghép tờ BĐ số 20 với diện tích 0,04 * Phường Thuận Hòa - Dự án chỉnh trang Hồ Võ Sanh Tân Miếu 0,02 - Hạ tầng kỹ thuật khu tập thể T20, Đại học Huế với diện tích 0,20 * Phường Trường An - Xây dựng trung tâm thể thao phường với diện tích 0,56 - Xây dựng điểm sinh hoạt cộng đồng khu vực với diện tích 0,01 - Khu đất xen ghép thuộc 293 tờ số 4; 177 tờ số với diện tích 0,02 - Phân lô khu đất xen ghép thuộc đất 214-1 216-1, tờ đồ 25 với diện tích 0,01 - Khu đất xen ghép đất số 139, tờ đồ số với diện tích 0,01 * Phường Vĩnh Ninh - Khu đất xen ghép thuộc đất số 116-1 tờ BĐ số 30 với diện tích 0,01 - Mở rộng khách sạn La residence với diện tích 0,50 - Khu văn hố đa Cơng viên Kim Đồng với diện tích 0,79 - Dự án Học viện âm nhạc với diện tích 2,15 (Dự án hoàn thành thiếu thủ tục giao đất) * Phường Hương Sơ - Khu dân cư xen ghép tổ thuộc 449 tờ đồ số 19; tổ thuộc 273, 492 tờ đồ số 11; 349, 352 tờ đồ số 12 với diện tích 0,21 - Mở rộng trường Mầm non Hương Sơ với diện tích 0,50 (Dự án hoàn thành thiếu thủ tục giao đất) UBND thành phố Huế Trang 62 Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2017 * Phường An Hồ - Trung tâm Phòng chống HIV/AISD tỉnh Thừa Thiên Huế với diện tích 0,50 - Khu đất xen ghép thuộc đất số 98, 110, 390 tờ BĐ số 24 với diện tích 0,30 * Phường Phú Hiệp - Khu đất xen ghép thuộc phần đất số 226 tờ BĐ số 10; đất số 212, 288 tờ BĐ số 04 với diện tích 0,23 - Xây dựng Sân bóng đá phường với diện tích 0,98 * Phường Phú Cát - Khu đất xen ghép 333 tờ đồ số với diện tích 0,01 * Phường Vỹ Dạ - Mở rộng Trường tiểu học Vỹ Dạ với diện tích 0,03 - Khu đất xen ghép số 20, tờ đồ số 19; 61 tờ 46; 57, tờ đồ số 36; 3, 17 tờ đồ số 9; 112, tờ đồ số 29; 53, 57 tờ đồ số 11 với tổng diện tích 0,72 - Trung tâm học tập cộng đồng phường Vỹ Dạ với diện tích chiếm đất 0,13 - Nhà sinh hoạt cộng đồng tổ 13A với diện tích chiếm đất 0,01 - Khu đất xen ghép thuộc 8, tờ đồ số 19; phần 1,3,4 tờ đồ số 10 với diện tích 0,79 - Khu thương mại, dịch vụ Phạm Văn Đồng với diện tích 2,40 - Khu đất xen ghép thuộc phần A, B, C1, C2 tờ BĐ số 44 với diện tích 0,07 - Hạ tầng kỹ thuật khu nhà biệt thự Nam Vỹ Dạ với diện tích 0,15 * Phường Kim Long - Dự án xây dựng sân vận động Kim Long với diện tích 1,42 * Phường Phú Hậu - Khu đất xen ghép thuộc đất số 30 tờ BĐ số 18; đất số 265,275 tờ BĐ số 13 với diện tích 0,82 - Bến xe tải Phú Hậu với diện tích 2,00 * Phường Phú Nhuận - Dự án Khu Trung tâm thương mại dịch vụ thành phố (17 Lý Thường Kiệt) với diện tích 0,22 UBND thành phố Huế Trang 63 Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2017 * Phường Thuận Thành - Dự án giải tỏa khu dân cư Thượng Thành (từ cửa Thượng Tứ Đông Thái Đài) với diện tích 1,49 * Phường Thuận Lộc - Dự án mở thơng đường Thánh Gióng với diện tích 0,03 * Phường Tây Lộc - Khu đất xen ghép thuộc đất số 54 tờ BĐ số 15; đất số 160 tờ BĐ số 20 với diện tích 0,26 - Khu đất xen ghép thuộc đất số tờ BĐ số 14 với diện tích 0,03 * Phường Thuỷ Biều - Dự án xây dựng khu du lịch Làng Việt với diện tích 6,93 - Khu đất xen ghép thuộc đất số 142, 258 tờ BĐ số 10 với diện tích 0,10 - Khai thác khống sản Bãi Bồi Lương Quán với diện tích 5,72 3.7.5 Danh mục cơng trình, dự án thành phố xác định kế hoạch sử dụng đất năm 2017 * Đối với nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất vườn liền kề đất nông nghiệp xen kẽ khu dân cư sang đất đô thị địa bàn toàn thành phố: Để phục vụ nhu cầu hộ gia đình cá nhân địa bàn tồn thành phố, năm 2017 thực chuyển đổi mục đích khoảng 4,00 từ đất vườn, ao liền kề hộ gia đình cá nhân đất nơng nghiệp xen kẻ khu dân cư (đất nơng nghiệp có nguồn gốc Nhà nước giao theo Nghị định 64/NĐ-CP) sang mục đích đất thị cho phường địa bàn thành phố Huế * Cơng trình liên phường: - Đấu giá quyền sử dụng đất thuộc Khu quy hoạch phường An Hoà Phường Hương Sơ với diện tích 0,10 - Dự án vận hành hồ chứa nước tình khẩn cấp quản lý lũ hiệu Hệ thống thông tin quản lý thiên tai tồn diện với diện tích 0,01 (thuộc phường Phường Đúc phường Phú Nhuận) * Phường An Cựu - Nhà văn hoá cộng đồng KV với diện tích 0,04 - Nhà văn hố cộng đồng tổ 19 KV với diện tích 0,03 UBND thành phố Huế Trang 64 Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2017 * Phường An Đông - Đất xen ghép thuộc đất số 269 tờ BĐ số 14; đất số 38,66 tờ BĐ số 26 13 Lô đất thuộc khu tái định cư Đơng nam Thủy An với diện tích 0,57 - Các lô đất số 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 (phần đất lại) thuộc Khu phân lô đất xen ghép đất số 85 tờ BĐ 16 với diện tích 0,03 * Phường An Hồ - Đất xen ghép thuộc đất số 80 tờ BĐ số 17 với diện tích 0,12 * Phường An Tây - Đất xen ghép thuộc đất số 95,182 tờ BĐ số 43 với diện tích 0,07 * Phường Hương Long - Hạ tầng kỹ thuật khu đất xen ghép (đường Sư Vạn Hạnh) thuộc đất số 105, 163, 178, 214, 215, 234, 235, 236,237, 238, 357, 358, 359, 390 tờ đồ 38 với diện tích 0,55 - Đất xen ghép tổ 17, khu vực (thuộc đất số 200, 201, 202, 203, tờ đồ số 28) với diện tích 0,21 * Phường Hương Sơ - Xây dựng nhà VH cộng đồng tổ với diện tích 0,10 - Hạ tầng kỹ thuật khu đất xen ghép tổ 6, khu vực (các 346, 708, 342, 709 tờ đồ số 12 đất số 267, 517 tờ đồ số 11); tổ 4, khu vực (thửa 10, tờ BĐ số 1); đất số 70,71 tờ BĐ 22; đất 236, tờ đồ số 15 với tổng diện tích 0,76 * Phường Phú Bình - Đất xen ghép thuộc đất số 149, 203 tờ BĐ số 13;thửa đất số 153 tờ BĐ số 13; phần đất giáp đất số 3,10,11, 12 tờ BĐ số đất số 32, tờ đồ số với diện tích 0,08 * Phường Phú Nhuận - Đấu giá quyền sử dụng đất Khu đất số 139 Phan Đình Phùng với diện tích 0,07 * Phường Phú Thuận - Xây dựng trung tâm học tập cộng đồng KV3 với diện tích 0,06 - Xây dựng trường mầm non Phú Thuận với diện tích 0,13 UBND thành phố Huế Trang 65 Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2017 - Đất xen ghép thuộc phần đất nằm đất số 56 đất số 61 tờ BĐ số 28 với diện tích 0,01 * Phường Phường Đúc - Đất xen ghép thuộc đất số 84 tờ BĐ số 20 với diện tích 0,01 * Phường Phú Hậu - Đất xen ghép thuộc đất số 303 tờ BĐ số 22; đất số 158 tờ BĐ số 27 với diện tích 0,12 * Phường Phú Hiệp - Xây dựng trụ sở UBND phường Phú Hiệp với diện tích 0,08 - Mở rộng trường Tiểu học Ngô Kha với diện tích 1,00 * Phường Phú Hội - Đất xen ghép thuộc đất số 148 tờ BĐ số 18; phần đất B1, A, C thuộc đất 112-2 tờ BĐ số 23; phần đất lối chung nằm đất số 97 đất số 104 tờ BĐ số 12 với diện tích 0,06 - Đấu giá quyền sử dụng đất Khu A (số 44 đến 54 Lê Lợi) - Khu đất trục đường Lê Lợi với diện tích 0,07 * Phường Vỹ Dạ - Hạ tầng kỹ thuật khu đất xen ghép tổ 15B (thửa 33,37 tờ BĐ 11 số khác) với diện tích 0,05 - Hạ tầng kỹ thuật khu đất xen ghép thuộc tờ đồ 20 với diện tích 0,14 - Khu đất xen ghép thuộc 103 tờ BĐ 19 theo vẽ trạng Trung tâm kỹ thuật tài nguyên môi trường lập (Dự án HTKT khu đất xen ghép tờ BĐ 19) với diện tích 0,15 - Lô LK1 thuộc Khu phân lô đất xen ghép kiệt 47 Thanh Tịnh với diện tích 0,01 * Phường Thủy Xuân - Đất xen ghép thuộc đất số 40, 115, 125 tờ BĐ số 19 đất số 30, tờ đồ số 23 với diện tích 0,12 - Nhà văn hố khu vực (bao gồm tổ 16,17, 18, 19, 20) với diện tích 0,25 UBND thành phố Huế Trang 66 Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2017 * Phường Trường An - Đất xen ghép thuộc đất số 247 tờ BĐ số 19; 115 tờ BĐ số 15; phần đất giáp 130 tờ BĐ 29 đất số 48, tờ đồ số 33 với diện tích 0,22 * Phường Vĩnh Ninh - Khu đất thu hồi thuộc đất số 11 tờ BĐ số 25 với diện tích 0,01 * Phường Phước Vĩnh - Nhà văn hoá KV với diện tích 0,09 - Xây dựng nhà văn hố phường với diện tích 0,15 * Phường Hương Long - Lô D32 thuộc khu định cư Hương Long GĐ1 với diện tích 0,02 * Phường Xuân Phú - Khu đất thuộc phần đất số 10, 11 ,27,28 tờ đồ số 3; phần đất giáp đất 4, 5, 7, 8, 9, 10, 23, 24, 25 tờ BĐ số 30; phần đất giáp đất 06, 207 tờ BĐ số 35 với diện tích 0,10 3.8 Dự kiến khoản thu, chi liên quan đến đất đai năm kế hoạch sử dụng đất 3.8.1 Căn pháp lý hình thành nguồn thu, chi tài từ đất Xác định thu chi tài từ đất thời kế hoạch dựa vào sau: - Căn Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; - Căn Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành số điều luật Đất đai - Căn Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 Chính phủ Quy định giá đất; - Căn Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 Chính phủ Quy định thu tiền sử dụng đất; - Căn Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 Chính phủ Quy định thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; - Căn Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 Chính phủ Quy định bồi thường, hổ trợ, tái định cư nhà nước thu hồi đất; UBND thành phố Huế Trang 67 Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2017 - Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 Chính phủ quy định khung giá đất; - Căn Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT, ngày 30 tháng năm 2014 Bộ Tài nguyên Môi trường Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể tư vấn xác định giá đất; - Căn Nghị số 11/2014/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2014 Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Bảng giá đất địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019; - Căn Quyết định 75/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 ban hành bảng giá đất địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng thời gian năm (2015-2019); - Căn Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 3.8.2 Dự tính nguồn thu, chi từ đất Diện tích (ha) TT Hạng mục A Tổng nguồn thu Giao đất đô thị Đất khu quy hoạch, khu đô thị thuộc phường Hương Sơ, Hương Long, Thuỷ Biều, Thuỷ Xuân, An Tây, Phú Bình,Phú Hậu, Phú Hiệp, An Hoà (từ 14->16,5m) Đất khu quy hoạch, khu đô thị thuộc phường Xuân phú, An Đông, An Cựu, Vỹ Dạ, Phước Vĩnh, Trường An, Phường Đúc, Kim Long (từ 14->16,5m) 48,44 1.3 Đất xen ghép (Đường phố loại 3, nhóm đường 3B) B - Cho thuê đất Các nguồn thu khác Tổng nguồn chi Đền bù đất trồng lúa Đền bù đất trồng hàng năm Đền bù đất trồng lâu năm Đền bù đất đô thị Chi phí đầu tư hạ tầng Cân đối thu/chi 1.1 1.2 UBND thành phố Huế Đơn giá (tỷ đ/ha) Thành tiền (tỷ đồng) 1.270,17 1.270,17 7,38 14,50 107,01 29,74 24,00 713,76 11,32 39,70 449,40 1,30 0,90 0,90 24,00 3,20 1171,02 108,13 33,82 23,79 783,84 221,44 99,16 82,95 37,76 26,56 32,66 69,20 Trang 68 Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2017 IV GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 4.1 Giải pháp tuyên truyền Sau kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Huế UBND tỉnh phê duyệt, UBND thành phố tổ chức thơng báo phòng ban chun mơn, tổ chức trị, đồn thể, tổ chức khác để công bố kế hoạch, công khai kế hoạch UBND thành phố phương tiện thông tin đại chúng, panô, lồng ghép với hoạt động tổ chức trị - xã hội, để tổ chức, hộ gia đình, cá nhân biết kế hoạch, thực kế hoạch duyệt 4.2 Các giải pháp nguồn nhân lực, vốn đầu tư - Xây dựng thực đào tạo nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, lực ý thức trách nhiệm đội ngũ cán làm công tác quản lý đất đai phường để đáp ứng yêu cầu đổi ngành - Chú trọng công tác đào tạo cán chuyên môn có đủ lực lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đạt hiệu chất lượng - Nâng cao lực cho cán quản lý, giám sát thực điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp phê duyệt - Nâng cao lực sở vật chất kỹ thuật cho đơn vị nghiệp có chức lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất - Xây dựng chương trình đào tạo ngắn hạn sở đào tạo theo chuyên đề, ưu tiên đào tạo cho cán lập, thực giám sát điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất địa phương - Lựa chọn chủ đầu tư chiến lược, có đủ tiềm tài để thực cơng trình dự án giao Tăng cường quảng bá tiềm năng, mạnh, định hướng phát triển kinh tế-xã hội thành phố tạo điều kiện q trình giải phóng mặt để thu hút nguồn đầu tư, lĩnh vực kinh tế, thương mại, dịch vụ - Huy động nhiều nguồn vốn quản lý sử dụng có hiệu nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, để đầu tư xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội quan trọng theo nguyên tắc đồng bộ, tập trung, không dàn trải, có tính hữu dụng cao để tạo bước đột phá phát triển kinh tế - xã hội địa bàn - Vận dụng linh hoạt chế, sách việc bồi thường thiệt hại, tái định cư tỉnh ban hành áp dụng địa bàn nhằm mục đích đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt dự án, sớm triển khai xây dựng UBND thành phố Huế Trang 69 Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2017 đưa vào hoạt động góp phần nâng cao hiệu dự án, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế- xã hội địa bàn năm - Thực huy động nguồn lực đất đai, đầu tư bán đấu giá quỹ đất vị trí đắc địa, khu vực trục giao thông, trung tâm thành phố, chợ, đất đô thị để tăng nguồn thu ngân sách, tạo việc làm, phát triển thương mại dịch vụ… - Vận động nhân dân hiến đất, góp vốn, xã hội hóa nguồn vốn để xây dựng cơng trình dự án phục vụ cho mục đích cơng cộng, dân sinh như: giao thơng, nhà sinh hoạt cộng động, khu vui chơi giải trí 4.3 Giải pháp sách - Thực sách ưu đãi hộ gia đình, nhân bị thu hồi đất, hết đất sản xuất, phải chuyển đến khu tái định cư, phải tốt nơi cũ hổ trợ đào tạo nghề, ưu tiên thu hút vào làm việc sở sản xuất kinh doanh - Áp dụng đầy đủ, sách pháp luật đất đai để nhiều đối tượng tham gia vào thị trường bất động sản, người thu nhập thấp, đối tượng sách, hộ nghèo hưởng lợi để sớm lấp đầy khu đất ở, an sinh xã hội nguồn thu ngân sách quan trọng - Khuyến khích nhân dân chuyển mục đích sử dụng đất đất đan xen, có diện tích nhỏ phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch đất đai để thuận lợi quản lý có nguồn thu ngân sách - Vấn đề bồi thường đất đai cần phải thực công khai, thực trình tự theo qui định pháp luật, xác định nguồn gốc chủ sử dụng, kiểm đếm xác, chi trả đối tượng quy định bảng giá nhà nước 4.4 Giải pháp khoa học công nghệ để bảo vệ, cải tạo đất, bảo vệ môi trường - Tăng cường đầu tư ứng dụng tiến kỹ thuật, công nghệ tiên tiến công tác quản lý đất đai hoàn thiện sở liệu thơng tin thuộc tính đất đai, rà sốt chặt chẽ, xác trạng sử dụng loại đất kiểm kê đất đai 2016 - Kiểm soát chặt chẽ thiết bị công nghệ lạc hậu, ô nhiễm môi trường, sử dụng nhiều lượng, nguyên liệu, hỗ trợ đổi công nghệ, xây dựng thương hiệu, tăng cường tra, kiểm tra xử lý sở xả chất thải ô nhiễm môi trường UBND thành phố Huế Trang 70 Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2017 - Khai thác hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, tích cực trồng xanh, xử lý nghiêm hành vi huỷ hoại mơi trường sinh thái - Có giải pháp lâu dài xử lý nước thải sinh hoạt, bệnh viện, hệ thống thoát nước khu dân cư - Thực nghiêm túc việc đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư, cơng trình, nghiên cứu ứng dụng quy trình, giải pháp kỹ thuật để ngăn ngừa xử lý ô nhiễm môi trường, kiểm tra thường xuyên việc thực xử lý kịp thời trường hợp vi phạm - Xây dựng tổ chức thực chương trình bảo vệ môi trường 4.5 Các biện pháp, giải pháp tổ chức thực - Các chủ đầu tư cơng trình dự án cần phối hợp chặt chẽ Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố để thực đo đạc, kiểm đếm tài sản, cối, hoa màu đất ứng vốn kịp thời để chi trả đối tượng bị thu hồi đất - Lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất kịp thời cho chủ đầu tư để kịp thời triển khai thực dự án - Xây dựng phương án đấu giá Quyền sử dụng đất đất đô thị, đất thương mại dịch vụ để tăng nguồn thu ngân sách, giao đất có thu tiền sử dụng đất cho đối tượng sách, người có thu nhập thấp, hộ nghèo công nhân viên chức, lực lượng vũ trang có nhu cầu đất để ổn định sống, n tâm cơng tác - Kiểm sốt chặt chẽ việc chuyển đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ chuyển sang sử dụng vào mục đích khác không quy hoạch duyệt; việc sử dụng đất đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, có hiệu đặc biệt diện tích đất trồng lúa nước, đất rừng phòng hộ chuyển sang sử dụng vào mục đích phi nơng nghiệp - UBND phường theo kế hoạch sử dụng đất thành phố duyệt, tổ chức triển khai thực kế hoạch sử dụng đất thuộc phạm vi ranh giới hành cấp mình, thực kế hoạch sử dụng đất theo quy định pháp luật - Cập nhật liệu vào hệ thống thông tin quản lý đất đai sở để giúp cho UBND cấp, quan Tài nguyên Môi trường làm tốt công tác quản lý nhà nước đất đai - Tăng cường công tác tra, kiểm tra, giám sát việc thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phê duyệt Kiên xử lý trường hợp vi phạm theo quy định Pháp luật UBND thành phố Huế Trang 71 Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2017 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I KẾT LUẬN Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Huế xây dựng dựa sở kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tháng đầu năm thành phố Huế kế thừa kết quy hoạch, dự án phát triển ngành xử lý cụ thể chi tiết thực địa đồ cấp hành địa bàn thành phố Huế để bố trí mặt cụ thể cho nhu cầu sử dụng đất nên tính khả thi điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tương đồng với dự án đầu tư sử dụng đất Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Huế thể định hướng sử dụng đất địa bàn thành phố, thực mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ổn định trị, đồng thời công cụ quan trọng UBND thành phố Huế thực việc quản lý toàn đất đai theo quy hoạch, kế hoạch pháp luật “Xác định vị trí, diện tích đất phải thu hồi để thực cơng trình, dự án sử dụng đất vào mục đích quy định Điều 61 Điều 62 Luật Đất đai năm kế hoạch đến đơn vị hành cấp xã, phường Đối với dự án hạ tầng kỹ thuật, xây dựng, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nơng thơn phải đồng thời xác định vị trí, diện tích đất thu hồi vùng phụ cận để đấu giá quyền sử dụng đất thực dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh” Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Huế sở để chuyển dịch cấu kinh tế theo tiểu vùng thành phố Huế, vừa phù hợp với điều kiện tự nhiên, vừa đáp ứng mục tiêu cơng nghiệp hố, đại hoá đảm bảo kinh tế thành phố Huế phát triển phù hợp với kinh tế chung tỉnh II KIẾN NGHỊ Để thực đạt kết cao Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố, kiến nghị: - Tăng cường phối hợp kế hoạch phát triển kinh tế, phát triển đô thị, đầu tư hạ tầng kỹ thuật với kế hoạch sử dụng đất qua giai đoạn hàng năm để nâng cao tính thực tiễn, hiệu sử dụng đất Đưa tiêu kế hoạch sử dụng đất vào hệ thống tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Huế UBND thành phố Huế Trang 72 Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2017 - Đầu tư đồng kết cấu xây dựng sở hạ tầng với phát triển đô thị, ưu tiên dành đất cho nhu cầu bắt buộc nhằm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh sở ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật sử dụng đất bền vững - Thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất kế hoạch sử dụng đất hàng năm thành phố thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, thị xã, thành phố “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất quy định khoản Điều 62 Luật Đất đai 2013 trước phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện” (khoản Điều 45) nhằm nâng cao trách nhiệm việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đảm bảo quản lý chặt chẽ sử dụng tiết kiệm, hiệu nguồn tài nguyên đất đai Đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xem xét, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Huế để UBND thành phố Huế có sở thực vai trò quản lý nhà nước đất đai địa phương (Kèm theo hệ thống bảng biểu) HỆ THỐNG BIỂU SỐ LIỆU TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ (Kèm theo Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2017) UBND thành phố Huế Trang 73 ... tinh truyền phát nước quốc tế Mạng Internet phát triển mạnh, số thuê bao tăng nhanh, số điểm Internet công cộng tăng phổ biến rộng khắp địa bàn thành phố Đến có 500 điểm kinh doanh dịch vụ Internet... mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 thành phố Huế; - Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 địa bàn thành phố Huế đảm bảo phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; phù... minh Báo cáo kế hoạch sử dụng đất năm 2017 gồm phần sau: Đặt vấn đề I Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội II Kết thực kế hoạch sử dụng đất năm trước III Kế hoạch sử dụng đất năm 2017
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế, Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn