Đáp án một số bài tập mẫu môn cơ sở dữ liệu phần 3

3 11,715 256
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/08/2013, 16:48

Đáp án một số bài tập mẫu môn cơ sở dữ liệu (Phần 3)Tài liệu tham khảo về một số dạng bài tập kèm đáp án và bài thảo luận môn cơ sở dữ liệu. 1 Đ N ÁN MỘT SỐ BÀI TẬP MẪU MÔN CSDL Câu 1: Cho đồ ER biểu diễn một phần sở dữ liệu của thư viện như sau Xây dựng lược đồ sở dữ liệu quan hệ từ đồ ER trên. Xác định khóa chính và khóa ngoại cho từng lược đồ quan hệ. Giải: Các quan hệ phát sinh sau khi chuyển từ đồ E/R là: SACH(ISBN , TuaSach, TacGia, NgonNgu, TomTat, NamXuatBan) Khóa chính: ISBN Khóa ngoại: không CUONSACH(MaCuonSach , TinhTrang, ISBN) Khóa chính: MaCuonSach Khóa ngoại: ISBN tham chiếu tới SACH(ISBN) DOCGIA(MaTheDocGia , Ho, Ten, NgayLapThe,NgayHetHan) Khóa chính: MaTheDocGia Khóa ngoại: không MUON(MaCuonSach, MaTheDocGia , NgayMuon, NgayTra) Khóa chính: MaCuonSach, MaTheDocGia Khóa ngoại: MaCuonSach tham chiếu tới SACH(MaCuonSach) MaTheDocGia tham chiếu tới DOCGIA(MaTheDocGia) 2 Câu 2 : T lược đồ sở dữ liệu quan hệ ở câu 1 sử dụng ngôn ngữ đại số quan hệ, truy vấn các thông tin sau: a. Cho biết danh sách các tựa sách ngôn ngữ là ‘tiếng Việt’ và xuất bản sau năm 2000. b. Cho biết danh sách độc giả chưa mượn bất kỳ cuốn sách nào. Giải: a) π TuaSach (σ NgonNgu = ‘tiếng Việt’ ∧ NamXuatBan >= 2000 SACH) b) π Ho, Ten DOCGIA |><| (π MaTheDocGia DOCGIA - π MaTheDocGia MUON) Câu 3 : Từ lược đồ sở dữ liệu quan hệ ở câu 1 sử dụng ngôn ngữ SQL, truy vấn các thông tin sau a. Cho biết với mỗi sách bao nhiêu cuốn sách. b. Cho biết độc giả mã thẻ độc giả = ‘DG0001’ đã mượn những cuốn sách tựa là gì. c. Cho biết trong năm 2007 mỗi độc giả đã mượn bao nhiêu cuốn sách. Giải: a) select ISBN, COUNT(MaCuonSach) from CUONSACH group by ISBN b) select DISTINCT TuaSach from SACH s, CUONSACH cs, MUON m where m.MaDocGia = ‘DG0001’ AND m.MaCuonSach = cs.MaCuonSach AND cs.ISBN = s.ISBN c) select Ho, Ten, COUNT(MaCuonSach) from DOCGIA dg, MUON m where dg.MaTheDocGia = m.MaTheDocGia AND YEAR(NgayMuon) = 2007 group by dg.MaTheDocGia, Ho, Ten Câu 4 : Cho quan hệ R(A,B,C,D,E) và tập phụ thuộc hàm F= {AB ->C, CD ->A, C->E, C->B} Tìm bao đóng (CD) Tìm tất cả các khóa của quan hệ trên Giải: Bao đóng {CD} + = {CDAEB} = R + TN = {D} TG = {A, B, C} 3 X i TN U X i {TN U X i } + Siêu khóa Khóa ∅ D D A A,D A,D B B,D B,D C C,D R + C,D C,D A,B A,B,D R + A,B,D A,B,D A,C A,C,D R + A,C,D B,C B,C,D R + B,C,D A,B,C A,B,C,D R + A,B,C,D Khóa quan hệ này là : K 1 = {C,D} và K 2 = {A,B,D} Câu 5 : a) Cho biết quan hệ R ở câu 4 đạt dạng chuẩn 3 không. Tại sao? Giải: Ta có: tập thuộc tính không khóa là {E} Xét khóa K 1 , ta {C,D} ⊃ C, và C -> E. Nhận thấy thuộc tính không khóa không phụ thuộc đầy đủ vào khóa. Vậy R không đạt dạng chuẩn 2, nên cũng không đạt dạng chuẩn 3. --- Hết --- . 1 Đ N ÁN MỘT SỐ BÀI TẬP MẪU MÔN CSDL Câu 1: Cho sơ đồ ER biểu diễn một phần cơ sở dữ liệu của thư viện như sau Xây dựng lược đồ cơ sở dữ liệu quan. chiếu tới DOCGIA(MaTheDocGia) 2 Câu 2 : T lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ ở câu 1 sử dụng ngôn ngữ đại số quan hệ, truy vấn các thông tin sau: a. Cho biết
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án một số bài tập mẫu môn cơ sở dữ liệu phần 3 , Đáp án một số bài tập mẫu môn cơ sở dữ liệu phần 3

Từ khóa liên quan