ĐÁNH GIÁ TÍNH DỄ BỊ TỔN THƯƠNG DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRÊN HỆ THỐNG ĐẦM PHÁ TAM GIANG - CẦU HAI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

64 123 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/02/2019, 09:19

BÁO CÁO CUỐI CÙNG ĐÁNH GIÁ TÍNH DỄ BỊ TỔN THƯƠNG DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRÊN HỆ THỐNG ĐẦM PHÁ TAM GIANG - CẦU HAI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ THÁNG NĂM 2018 Báo cáo thực với hỗ trợ từ Nhân dân Hoa Kỳ thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) Nội dung báo cáo hoàn toàn thuộc trách nhiệm ECODIT không thiết phản ánh quan điểm USAID hay Chính phủ Hoa Kỳ i DỰ ÁN TRƯỜNG SƠN XANH DO USAID TÀI TRỢ ĐÁNH GIÁ TÍNH DỄ BỊ TỔN THƯƠNG DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRÊN HỆ THỐNG ĐẦM PHÁ TAM GIANG – CẦU HAI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tháng 6, 2018 ii DANH SÁCH NHÓM NGHIÊN CỨU Báo cáo kết nghiên cứu dự án Trường Sơn Xanh USAID, Trung tâm Khoa học Xã hội Nhân văn Huế (CSSH) chịu trách nhiệm Nhóm thực bao gồm chuyên gia đến từ CSSH, Khoa Địa lý - Địa chất Khoa Xã hội học thuộc trường Đại học Khoa học, Đại học Huế; Tổ công tác Sở Tài nguyên Môi trường, tỉnh Thừa Thiên Huế Nhóm nghiên cứu - Thiết kế nghiên cứu, viết báo cáo kết PGS.TS Trần Xuân Bình – Nhóm trưởng – Chủ biên TS Đỗ Thị Việt Hương CN Phạm Văn Thiện CN Đoàn Lê Minh Châu Tổ công tác Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Vinh – Phó trưởng phòng – Phòng đo đạc Bản đồ Nguyễn Ngọc Thịnh – Chuyên viên – Phòng KTTV BĐKH Hoàng Ngọc Hưng Việt – Chuyên viên – Phòng Tài nguyên nước Lê Thị Hạnh – Trưởng Phòng – Chi cục Bảo vệ Môi trường Nguyễn Thị Ngọc Thanh – Phó Trưởng phòng – Chi cục Biển, đảo đầm phá Nhóm thu thập và xử lý thông tin, liệu PGS.TS Trần Xuân Bình ThS Nguyễn Quang Việt ThS Trần Thị Thúy Hằng CN Phạm Văn Thiện ThS Nguyễn Hữu An ThS Võ Nữ Hải Yến CN Đặng Thị Thường CN Trần Thị Chi CN Lê Thị Phương Vỹ Nhóm biên dịch và kỹ thuật Trần Xn Bình Đồn Lê Minh Châu Nguyễn Thiều Tuấn Long iii MỤC LỤC DANH SÁCH NHÓM NGHIÊN CỨU iii DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC HÌNH vi DANH MỤC CÁC HÌNH PHỤ LỤC viii DANH MỤC BẢNG PHỤ LỤC viii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ix TÓM TẮT 11 GIỚI THIỆU 12 1.1 Thông tin mục tiêu dự án 12 1.2 Mô tả hệ thống đầm phá 13 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 Khu vực khảo sát 29 Thu thập liệu 33 Các tiêu đánh giá tổn thương BĐKH 34 CÁC KẾT QUẢ 40 Mức độ lộ diện 40 Mức độ nhạy cảm 42 Khả thích ứng 44 Mức độ dễ bị tổn thương 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 PHỤ LỤC I – Lớp liệu lũ lụt 57 PHỤ LỤC II – Phương pháp xác định trọng số cho số 59 PHỤ LỤC III – Bản đồ phân tích mức độ lộ diện nước biển dâng khơng bao gồm trọng số 62 iv DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1: Kiểu hệ sinh thái hệ thống đầm phá TG - CH 15 Bảng 2: Tổng Thiệt hại lũ lụt từ 1999-2015 20 Bảng 3: Những thay đổi nhiệt độ trung bình hàng năm (oC) so với giai đoạn 1986-2005, tỉnh Thừa Thiên Huế 21 Bảng 4: Phần trăm tăng lượng mưa hàng năm so với giai đoạn 1986-2005 22 Bảng 5: Kết mô nước biển dâng 100cm địa bàn huyện khu vực đầm phá 23 Bảng 6: Danh sách diện tích dân số xã ven phá TG – CH 25 Bảng 7: Tổng hợp thông tin sinh kế 133 thôn ngư 33 xã thuộc huyện khu vực đầm phá 26 Bảng 8: Cơ cấu diện tích NTTS hệ thống TG - CH theo địa phương cấp huyện 28 Bảng 9: Huyện, xã, thị trấn, thôn khu vực khảo sát 30 Bảng 10: Các số cho hợp phần E, S, AC với đơn vị đo lường, nguồn cấp liệu trọng số 35 Bảng 11: Thống kê diện tích mức độ lộ diện 41 Bảng 12: Khu vực có nguy ngập lụt cao kịch mực nước biển dâng 100cm 41 Bảng 13: Thống kê mức độ nhạy cảm khu vực khảo sát 43 Bảng 14: Thống kê mức độ khả thích ứng khu vực khảo sát 45 Bảng 15: Thống kê mức độ dễ bị tổn thương khu vực khảo sát 49 v DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1: Bản đồ vị trí huyện 33 xã khu vực đầm phá TG-CH 13 Hình 2: Kết mơ nước biển dâng 100cm TG – CH 23 Hình 3: Vị trí 18 xã chọn khảo sát CCVA TG – CH 30 Hình 4: Quy trình CCVA TG-CH 32 Hình 5: Sơ đồ tính tốn số dễ bị tổn thương BĐKH (V=E+S-AC) 39 Hình 6: Bản đồ mức độ lộ diện biến đổi khí hậu khu vực khảo sát 41 Hình 7: Bản đồ mức độ nhạy cảm biến đổi khí hậu khu vực khảo sát 43 Hình 8: Bản đồ mức độ thích ứng BĐKH khu vực khảo sát 45 Hình 9: Bản đồ mức độ tổn thương biến đổi khí hậu khu vực nghiên cứu 49 vi DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: Số lượng lồi nhóm sinh vật đầm phá TG – CH 15 Biểu đồ 2: Nhiệt độ trung bình năm Huế 17 Biểu đồ 3: Lượng mưa trung bình năm Huế 17 Biểu đồ 4: Lượng mưa trung bình 10 năm Huế 18 Biểu đồ 5: Thống kê thiệt hại thiên tai gây năm 2017 21 Biểu đồ 6: Đánh giá người dân địa phương mức độ lộ diện lũ lụt thập kỷ vừa qua (Số hộ khảo sát: 450 hộ gia đình) 42 Biểu đồ 7: Mức độ an tồn nhà hộ gia đình (Số hộ khảo sát: 450 hộ gia đình) 44 Biểu đồ 8: Đánh giá mức độ an toàn CSHT thiên tai 46 Biểu đồ 9: Kinh nghiệm cộng đồng ứng phó với thiên tai 46 Biểu đồ 10: Hiểu biết nắm bắt thông tin BĐKH người dân 47 Biểu đồ 11: Vai trò kiến thức địa ứng phó với thiên tai 48 Biểu đồ 12: Các hoạt động ứng phó với thiên tai cộng đồng 48 vii DANH MỤC CÁC HÌNH PHỤ LỤC Hình A1 1: Độ sâu nước lũ tình giả định MIKE 21 RIVER Mike 11 mô dựa trận lũ 1999 57 Hình A1 2: Thời gian xảy lũ (ngày) tình giả định MIKE 21 RIVER Mike 11 mô dựa trận lũ 1999 58 Hình A3 1: Bản đồ mức độ lộ diện biến đổi khí hậu xã khảo sát vùng TG - CH… 62 Hình A3 2: Bản đồ mức độ nhạy cảm biến đổi khí hậu xã khảo sát vùng TG - CH 63 Hình A3 3: Bản đồ mức độ thích ứng biến đổi khí hậu xã khảo sát vùng TG - CH 63 Hình A3 4: Bản đồ mức độ tổn thương biến đổi khí hậu xã khảo sát vùng TG - CH 64 DANH MỤC BẢNG PHỤ LỤC Bảng A2 1: Trọng số lớp liệu tổng trọng số cho số 60 viii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ATNĐ Áp thấp nhiệt đới BĐKH Biến đổi khí hậu BTNMT Bộ Tài ngun Mơi trường BTTN Bảo tồn thiên nhiên BCT Bán cấu trúc CCAP Climate Change Action Plan - Kế hoạch hành động biến đởi khí hậu CCVA Climate Change Vulnerability Assesment - Đánh giá tính dễ bị tởn thương biến đởi khí hậu CSHT Cơ sở hạ tầng CHNC Chi hội nghề cá CSSH Trung tâm Khoa học & Xã hội Nhân văn Huế ĐDSH Đa dạng sinh học ĐNN Đất ngập nước DONRE Sở Tài nguyên Môi trường EbA Tiếp cận dựa hệ sinh thái GIZ Tổ chức hợp tác phát triển Đức GDP Thu nhập bình quân đầu người HST Hệ sinh thái IUCN Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên Tài nguyên Thiên nhiên KBVTS Khu bảo vệ thủy sản KBTTN Khu bảo tồn thiên nhiên KNTƯ Khả thích ứng KTTV Khí tượng thuỷ văn KTBĐ Kiến thức địa MONRE Bộ Tài nguyên & Môi trường NGO Non Government Organization – Tổ chức phi phủ NTTS Ni trồng thuỷ sản ix PPGIS GIS có tham gia cộng đồng PRA Đánh giá nơng thơn có tham gia cộng đồng PVBCT Phỏng vấn bán cấu trúc SIDA Tổ chức hợp tác phát triển quốc tế Thụy Điển QN Quảng Nam RNM Rừng ngập mặn TN&MT Tài nguyên Môi trường TDBTT Tính dễ bị tởn thương TG - CH Tam Giang - Cầu Hai TT Thị trấn TTH Thừa Thiên Huế TX Thị xã UNDP Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc USAID Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ UBND Uỷ Ban Nhân Dân ƯPBĐKH Ứng phó với biến đởi khí hậu VQG Vườn Quốc Gia WWF Quỹ động vật hoang dã giới XH Xã hội x Lưu ý: Diện tích lộ diện tính theo ranh giới hành xã khơng tính diện tích mặt nước đầm phá Trong xã ven đầm phá có nhiều thơn, thơn ngư quản lý khai thác hầu hết mặt nước đầm phá toàn xã (Bảng 7) Do tích hợp tất số E, S AC để tính tốn tính dễ bị tởn thương V kết đồ cho thấy rằng: xã ở thôn thể mức độ tổn thương khác Ví dụ (Bảng 15): ở xã Quảng Lợi Điền Hải số thơn có địa hình cao, khơng làm nghề ngư đầm phá có mức độ tởn thương thấp, ngược lại thôn ngư ven đầm phá lại tổn thương cao; Tương tự ở xã Lộc An đa dạng hơn, vừa có thơn tởn thương thấp, tổn thương cao tổn thương cao; Ở xã Quảng Thái Phú Xn vừa có thơn tởn thương trung bình, vừa có thơn tởn thương cao; ở thị trấn Thuận An vừa có thơn tởn thương cao vừa có cao 50 KẾT LUẬN Từ kết khảo sát phương pháp phân tích tài liệu thứ cấp, tham vấn, vấn bán cấu trúc bên liên quan cấp, kết hợp kết vấn cấu trúc, PRA cấp cộng đồng đồ GIS, bảng 16 tổng hợp kết CCVA TG-CH sau: Bảng 16: Tổng hợp mức độ DBTT BĐKH giải pháp ứng phó, giảm nhẹ tổn thương CCVA TG - CH Mức độ tổn thương Định nghĩa/ Những đặc điểm Rất thấp • Là khu vực có mức độ tởn thất/suy thối thấp mức độ chống chịu/phục hồi/thích ứng cao trước tác động BĐKH/thiên tai Đặc điểm: nởi bật E, S và AC • E: xuất hiện, tác động khơng đáng kể • S: có phần mặt nước tiếp giáp với đầm phá khơng sâu; điạ hình tương đối cao so với mặt nước biển, che chắn nhiều phòng hộ; sở hạ tầng, đê bao kiên cố, hư hại; • AC: Tỷ lệ dân số sống ven đầm phá ít; trình độ dân trí khá, có kiến thức hiểu biết thiên tai/BĐKH; quyền quan tâm; có chương trình, dự án hỗ trợ Cơ sở hạ tầng/ nhà ở đảm bảo tránh trú có thiên tai; có thu nhập chi dự phòng phí cho thiên tai Thấp • Là khu vực có mức độ tởn thất/suy thối thấp mức độ chống chịu/phục hồi/thích ứng cao trước tác động BĐKH/thiên tai Đặc điểm: • E: xuất hiện, tác động nhẹ, ngoại trừ trận lũ, bão, lốc xoáy lớn • S: diện tích tự nhiên ven đầm phá bị ảnh hưởng; CSHT hư hại nhẹ có khả khắc phục nhanh; có KBVTS, CHNC quản lý tốt Địa hình, mặt nước khơng phức tạp • AC: người dân có kiến thức BĐKH phòng chống thiên tai; địa hình cao dốc, quyền quan tâm đến BĐKH, có dự án Thơn, xã ngư ảnh hưởng/ V Giải pháp ứng phó, giảm nhẹ V Các thôn ngư khảo sát xã: Điền Hải, Quảng Lợi, Phú Đa, Vinh Phú, Lộc Trì (Và bao gồm xã/ thơn có đặc điểm, dấu hiệu tương tự ven đầm phá mẫu khảo sát) • Lồng ghép hoạt động dự án Trường Sơn Xanh lực thích ứng cho cộng đồng DBTT với dự án “Bảo tồn đất ngập nước quan trọng sinh cảnh liên kết vùng TG CH”, với dự án “Sáng kiến phát triển địa phương thích ứng BĐKH (VIE/033)” Các thơn ngư khảo sát xã: Phú Diên, Phú Đa, Vinh Hà, Vinh Hưng, Vinh Hiền, Lộc An, Lộc Điền (Và bao gồm xã/ thơn có đặc điểm, dấu • Trang bị kỹ thuật/ biện pháp tiết kiệm, sử dụng hiệu nguồn nước cho sản xuất/ NTTS • Kiểm sốt nhiễm môi trường, tạo giống NTTS, kháng bệnh hiệu • Quy hoach sử dụng đất, trồng phục hồi rừng phòng hộ, rừng ngập mặn • Hỗ trợ nâng cao lực cho CHNC quản lý, kiểm soát, phối hợp 51 hỗ trợ, sở hạ tầng/ nhà ở an toàn; sinh kế hiệu tương đa nghề khơng hồn tồn phụ thuộc vào đầm tự ven đầm phá; có đầu tư kinh phí dự phòng thiên tai phá ngồi mẫu khảo sát) Trung bình Cao • Là khu vực có mức độ tởn thất/suy thối mức độ chống chịu/phục hồi/thích ứng bình thường trước tác động BĐKH/thiên tai Đặc điểm: Các thôn ngư khảo sát xã: Quảng Thái, Phú Xuân, • E: xuất theo mùa, số thượng Lộc Điền thời tiết cực đoan, có khả khống chế mức độ thiệt hại nằm tầm dự báo (Và bao gồm • S: phần tự nhiên bị ảnh hưởng gồm hệ xã/ thơn có sinh thái, rừng ngập mặn, ngập, sạt lở, nhiễm đặc mặn vùng thấp trũng; thiệt hại đối với NTTS điểm, dấu lũ lớn hiệu tương • AC: số vùng sinh thái có khả tự ven đầm thích ứng khả chống chịu khơng phá ngồi cao; CSHT hộ cơng cộng hư hại có mẫu khảo lũ/bão lớn; ngân sách dự án hỗ trợ sát) phòng chống thiên tai BĐKH còn hạn chế; mức độ hiểu biết tiếp cận thông tin BĐKH còn khiêm tốn, nhóm hộ thuộc cư dân địa có hiểu biết cao định cư vạn đò định cư Là khu vực có mức độ tởn thất/suy thối cao nằm ở khu vực nhạy cảm, mức độ chống chịu/phục hồi/thích ứng thấp trước tác động thường xuyên thiên tai BĐKH Đặc điểm: Các thôn ngư khảo sát xã: Quảng Lợi, Điền Hải, Hải Dương, - E: xuất thường xuyên, mức độ ảnh Thuận An, hưởng nặng đối với lũ, bão nước biển Vình Hà, dâng, xu hướng thất thường không ổn Vinh Hưng, định Lộc An - S: địa hình thấp nằm ở vùng thấp trũng, (Và bao vùng cửa sông với đầm phá; lao động gồm thủy sản nhiều; dễ bị cô lập có thiên tai; xã/ thơn có CSHTthường xun bị hư hại, đối với đặc hệ thống đê bao phá cơng trình đê kè, điểm, dấu cảnh báo hiệu tương - AC: điều kiên tự nhiên thường xuyên bị ảnh tự ven đầm hưởng, mùa mưa; sinh kế chủ phá yếu phụ thuộc nuôi trồng, đánh bắt thủy mẫu khảo sản sản xuất nơng nghiệp; nhóm cư dân sát) giải xung đột, tạo nguồn thu cộng đồng • Đưa nội dung ứng phó với thiên tai, BĐKH, thảm họa môi trường vào trường tiểu học THCS ven đầm phá • Xây dựng hệ thống xử lý rác thải tài chế phế liệu ven đầm phá (khuyến khích doanh nghiệp tư nhân) • Nâng cao lực cho hệ thống, mạng lưới quan trắc, cảnh báo thiên tai Lắp đặt hệ thống cảnh báo sớm (tại cộng đồng vạn đò định cư) Đa đạng sinh kế, nguồn thu cho cộng đồng huy động nguồn lực • Xây dựng vùng rạn khu bảo vệ thủy sản gần cửa sông, cửa biển • Bảo vệ, quản lý bãi rong câu, cỏ biển ở cửa Thuận An Tư Hiền • Cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước, đê bao ngăn mặn giảm ngập lụt, hạn hán xâm nhập mặn • Quy hoạch, di dời, xếp lại cụm dân cư ở vùng cô lập, thấp trũng • Huy động cộng 52 định cư tái định cư hạn chế tiếp cận thông tin kiến thức BĐKH, người dân có kiến thức phòng tránh thiên tai BĐKH, riêng nhóm cư dân vạn đò tái định cư hộ dân sống ven phá hạn chế tiếp cận thông tin; CSHTthường xuyên bị hư hại, cơng trình cảnh báo; người dân chủ quan ứng phó với thiên tai Ít chương trình dự án hỗ trợ Rất cao Là khu vực có mức độ tởn thất/suy thoái cao nằm ở khu vực nhạy cảm đầm phá, mức độ chống chịu/phục hồi/thích ứng thấp trước tác động thường xuyên thiên tai BĐKH Đặc điểm: - E: xuất thường xuyên, bất định, khó lường khó dự báo, tiềm ẩn nhiều nguy đồng, bên liên quan củng cố, sửa chữa nơi trú ẩn thiên tai (trường học tầng, trụ sở ủy ban, nhà cộng đồng) Các thôn ngư khảo sát xã: Quảng Thái, Quảng Phước, Hương Phong, Hải Dương, Thuận An, Phú Mỹ, Phú Xuân, Lộc An - S: địa hình thấp trũng, thường bị lập, mặt nước có độ sâu tương đối, dòng chảy phức tạp, thường xuyên bị ngập, sạt lở, bồi lấp, nước biển dâng xâm nhập mặn; thiệt hại nặng có thiên tai; CSHT thường xuyên bị hư hại (Và bao AC: nhiều khu vực người dân chủ động gồm ý thức phòng tránh thiên tai; thường xã/ thơn có xun phải di dời; di cư lao động gia tăng; tỷ đặc lệ lao động phụ thuộc vào đầm phá cao; điểm, dấu phận người dân chủ quan phòng hiệu tương chống thiên tai; điều kiện tự nhiên có khả tự ven đầm chống chịu; sở hạ tầng/ nhà cửa phá thường xuyên bị hư hại; ngân sách cho mẫu khảo phòng chống thiên tai BĐKH chưa đáp sát) • Xã hội hóa, tăng cường, đa dang, định kỳ hoạt động truyền thông, diễn tập thiên tai BĐKH • Xây dựng nơi trú ẩn âu thuyền ở thơn chưa có • Hỗ trợ CHNC, hội phụ nữ, niên phát triển nghề chế biến thủy hải sản, đặc sản… giải việc làm thu nhập • Hỗ trợ phát triển NTTS theo mơ hình Nơng – Lâm - Ngư kết hợp Rú Chá, RNM trồng mới ở Quảng Lợi vùng cửa sơng Ơ Lâu, sơng Hương, sông Truồi ứng với yêu cầu 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT [1] Nguyễn Huy Anh, Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Đăng Hải, Đinh Thanh Kiên Đánh giá trạng môi trường nước đầm phá Tam Giang - Cầu Hai tỉnh Thừa Thiên Huế, Kỷ yếu hội thảo: Môi trường Đới ven bờ tỉnh Duyên hải Miền Trung Việt Nam Nhà xuất Đại học Huế, 2010, Trang: 128-138 [2] Bộ KHCN &MT, Báo cáo tổng hợp đề án “Nghiên cứu phương án phục hồi, thích nghi cho vùng cửa sông ven biển Thuận An-Tư Hiền đầm phá Tam Giang-Cầu Hai”, Hà Nội, 72001 [3] Trần Xuân Bình, 2005 Phát triển nghề ni trồng thuỷ sản với vấn đề Tài ngun, Mơi trường giảm đói nghèo ở đầm phá Tam Giang Thừa Thiên Huế Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia đầm phá Thừa Thiên Huế, Huế, tr 223-242 [4] Trần Xuân Bình, 2012 Chiến lược quốc gia BĐKH khả thích ứng cộng đồng vùng đầm phá Thuận An, Thừa Thiên Huế Kỷ yếu Hội nghị Khoa học “BĐKH”, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, tr 20-30 [5] Trần Xuân Bình, 2013 Sách chuyên khảo “Phát triển NTTS với giảm đói nghèo vùng đầm phá Thừa Thiên Huế”, Nhà xuất Thuận Hóa, 250 trang [6] CSSH, 6/2017 Báo cáo “Đánh giá mối đe dọa đến toàn vẹn HST xác định chiến lược phù hợp giảm mối đe dọa cho khu vực bảo tồn đất ngập nước TG - CH tỉnh Thừa Thiên Huế” thuộc Dự án “Bảo tồn khu đất ngập nước quan trọng sinh cảnh liên kết” 2015 – 2018, GEF/UNDP tài trợ, ISPONRRE thực hiện/ CSSH đơn vị tư vấn [7] Chi cục thống kê Phong Điền, Niên giám thống kê huyện Phong Điền, 2016 [8] Chi cục thống kê Quảng Điền, Niên giám thống kê huyện Quảng Điền, 2016 [9] Chi cục thống kê thị xã Hương Trà, Niên giám thống kê thị xã Hương Trà, 2016 [10] Chi cục thống kê Phú Vang, Niên giám thống kê huyện Phú Vang, 2016 [11] Chi cục thống kê Phú Lộc, Niên giám thống kê huyện Phú lộc, 2016 [12] Dự án đầm phá Việt - Pháp, 2003 (VP2003) Báo cáo kết nghiên cứu chất lượng nước đa dạng sinh học ở đầm phá Thừa Thiên Huế [13] Dự án IMOLA, 2010 Tài liệu báo cáo dự án IMOLA [14] Dự án, 2014 – 2017 Sáng kiến phát triển địa phương thích ứng với BĐKH Tổ chức LuxDev [15] Đề tài đánh giá tiềm đề xuất lựa chọn khu bảo vệ đất ngập nước hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai Sở Khoa học Công nghệ Môi trường Thừa Thiên Huế năm 1997 54 [16] Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế [17] Lương Quang Đốc, 2007 Đa dạng sinh học ở Thừa Thiên Huế: thách thức kiến nghị giải pháp bảo tồn phát triển theo hướng bền vững Báo cáo tư vấn [18] Lê Như Hậu, Nguyễn Thị Kiều Diễm, Tôn Thất Pháp, 2012 Nghiên cứu phân bố trữ lượng rong biển ở đầm phá Tam Giang – Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế Hội nghị Khoa học công nghệ biển toàn quốc lần thứ V Tr 591-596 [19] Nguyễn Văn Hợp, Hoàng Thái Long, Nguyễn Hải Phong & Thủy Châu Tờ, 2005 Chất lượng nước đầm phá Tam Giang - Cầu Hai: trạng, lo lắng giải pháp kiểm soát Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia đầm phá Thừa Thiên Huế Tr 231-245 [20] Kỷ yếu khu bảo vệ thủy sản Thừa Thiên Huế Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh ThừaThiên Huế, 2016 [21] Lê Văn Miên, 2006 Những hoạt động đầm phá Thừa Thiên Huế, Dự án IMOLA, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế [22] UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Qui hoạch tổng thể phát triển NTTS Thừa Thiên Huế giai đoạn 2000 – 2010 [23] Lê Văn Thăng, Nguyễn Đình Huy, Hồ Ngọc Anh Tuấn Đánh giá tổn thương BĐKH giới thiệu số mơ hình sinh kế thích ứng với BĐKH tỉnh Thừa Thiên Huế, Kỷ yếu Khoa học: Hội nghị mơi trường Tồn quốc lần thứ III - Bộ Tài nguyên Môi trường Hà Nội, 2010, Trang: 200-210 [24] Hồng Cơng Tín, Mai Văn Phơ (2012), Thành phần lồi đặc điểm phân bố thực vật ngập mặn ở Thừa Thiên Huế Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Số 1, tr 2085– 2094 [25] Sở Tài nguyên Môi trường Thừa Thiên Huế, Luận chứng khu bảo vệ tự nhiên đất ngập nước đầm phá Tam Giang - Cầu Hai tỉnh Thừa Thiên Huế năm 1998 [26] Sở Tài nguyên Mơi trường Thừa Thiên Huế, 2015 Báo cáo tình hình thực công tác bảo tồn đa dạng sinh học giai đoạn 2010 – 2015 chiến lược quốc gia đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế [27] Nguyễn Việt (2006) Thiên tai ở Thừa Thiên Huế biện pháp phòng tránh tổng hợp, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế, 2006 [28] UBND huyện Phú Vang, Tổng kết công tác phòng, chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai địa bàn huyện năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 [29] UBND huyện Quảng Điền, Tổng kết công tác phòng, chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai địa bàn huyện năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 [30] UBND huyện Phú Lộc, Tổng kết công tác phòng, chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai địa bàn huyện năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 [31] UBND Thị Xã hương Trà, Tổng kết công tác phòng, chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai địa bàn huyện năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 55 [32] UBND huyện Phong Điền, Tổng kết công tác phòng, chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai địa bàn huyện năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 [33] Tin tức Việt Nam news: https://vietnamnews.vn/society/420360/2017-plagued-bydevestating-natural-disasters.html#WaeVPxYCFyfszQpy.97 TIẾNG ANH [34] Tran Xuan Binh The effect of aquaculture development on mobile gear fishing households in Tan Duong Brzeski, Veronika J., and Gary F Newkirk "Lessons in resource management from the Tam Giang lagoon" Coastal Resource Research Network (CORR) (2002) [35] Nguyen Thi Quynh Chi Mitsuyasu Yabe, (2014) Shrimp Poly-Culture Development and Local Livelihoods in Tam Giang-Cau Hai Lagoon, Vietnam Journal of Agricultural Science 6.2 [36] Ta Thi Thanh Huong, 2010 Resource access and livelihood resilience in Tam Giang Lagoon, Vietnam Diss University of Manitoba [37] M-BRACE project management board in Thua Thien Hue province Climate action plan for Hue city Responding for Climate change from 2014 – 2020 [38] Hoi An, Viet Nam – Climate Change Vulnerability Assessment Copyright © United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat) First edition 2014, United Nations Human Settlements Programme, P.O Box 30030, Nairobi 00100, Kenya, E-mail: infohabitat@unhabitat.org; www.unhabitat.org [39] IPCC (2012), Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation, A Special Report of Working Groups I and II of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press [40] Patricia Caffrey, African and Latin American Resilience to Climate Change (ARCC) Burlington, Vermont, Tel.: 802.658.3890, Patricia.Caffrey@tetratech.com Anna Farmer, Project Manager, U.S Agency for International Development, 1300 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20523, [41] http://www.usaid.gov/documents/1862/dominican-republic climate-change-vulnerability assessment-report [42] USAID Green Annamites Climate Change Vulnerability Assessment Training Workshop Report, January 10-12, 2017, Hue City, Thua Thien Hue Province, Vietnam: https://drive.google.com/file/d/0Byhf9OIbRrSjN1BWQ0tuTDNiLWs/view?usp=sharing [43] Le Xuan Tuan, 2012, Preliminary assessment of sea level rise impacts to coastal ecosystems in Thua Thien - Hue 56 PHỤ LỤC I – Lớp liệu lũ lụt CSSH xác định mức lộ diện trận lũ hai số độ ngập sâu thời gian ngập lụt – sử dụng tình mơ Mike 21 RIVER Mike 11 dự án Xây dựng thành phố Châu Á thích nghi với Biến đởi khí hậu (M-BRACE) năm 2009, tình mơ xây dựng dựa số liệu trận lũ năm 1999 tần suất xuất lũ giả định 5% Các kịch mô thể ở đồ dưới Hình A1 1: Độ sâu nước lũ tình giả định MIKE 21 RIVER Mike 11 mô dựa trận lũ 1999 Nguồn: Dự án M-BRACE, Trần Hữu Tuyên 57 Hình A1 2: Thời gian xảy lũ (ngày) tình giả định MIKE 21 RIVER Mike 11 mô dựa trận lũ 1999 Nguồn: Dự án M-BRACE, Trần Hữu Tuyên 58 PHỤ LỤC II – Phương pháp xác định trọng số cho số CSSH xác định trọng số cho 48 số để đánh giá tính dễ bị tổn thương cách sử dụng phương pháp phân tích thứ bậc AHP AHP phương pháp đánh giá đa tiêu chí Các liệu lượng người tham gia, kinh nghiệm, dự đoán chuyên gia chuẩn hóa thành giá trị số - giá trị dùng để so sánh yếu tố khác cách khách quan quán Phương pháp tiến hành xây dựng ma trận tương quan số cấp với Phân tích CSSH gồm có ba cấp độ: thành phần (Cấp I), số (Cấp II), lớp liệu (Cấp III) CSSH tính trọng số cho số cấp II cấp III với Tỷ lệ quán (CR) dưới 10% Trọng số toàn cục tính cho số kết trọng số cấp II cấp III Dựa vào kết AHP, CSSH tính tốn giá trị ba hợp phần E, A AC trọng số công thức sau: Hợp phần E: Ei = E1 * wE1 + E2 * wE2 + E3 * wE3 + Ei * wEi Trong đó: Ei: Chỉ số phơi lộ tởng thể xã thứ I (i chạy từ đến 33); E1, E2, E3: Giá trị nhóm đặc trưng (chỉ tiêu cấp II) hợp phần E tương ứng; wE1, wE2, wE3: trọng số tồn cục nhóm đặc trưng (chỉ tiêu cấp III) hợp phần E tương ứng Hợp phần S: Si = S1 * wS1 + S2 * wS2 + SE3 * wS3 + Si * wSi Trong đó: Si: Chỉ số S tởng thể xã thứ i (i chạy từ đến 33); S1, S2, S3, S4: Giá trị nhóm đặc trưng (chỉ tiêu cấp II) hợp phần S tương ứng; wS1, wS2, wS3, wS4: Trọng số toàn cục nhóm đặc trưng (chỉ tiêu cấp III) hợp phần S tương ứng Hợp phần AC: ACi = AC1 * wAC1 + AC2 * wAC2 + AC3 * wAC3 + ACi * wACi Trong đó: ACi: Chỉ số khả thích ứng tởng thể xã thứ i (i chạy từ đến 33); AC1, AC2, AC3, AC4, AC5: Giá trị nhóm đặc trưng (chỉ tiêu cấp II) hợp phần AC ương ứng; wAC1, wAC2, wAC3, wAC4, wAC5: Trọng số tồn cục nhóm đặc trưng (chỉ tiêu cấp III) hợp phần AC tương ứng 59 Trọng số thể bảng dưới: Bảng A2 1: Trọng số lớp liệu tổng trọng số cho chỉ số Chỉ số cấp I Phơi lộ Chỉ số cấp II Ngập lụt Tổng trọng số Độ sâu ngập 0.500 0.375 Thời gian ngập 0.500 0.375 1.000 0.250 Kịch nước biển dâng % S xã bị ngập sâu 50 cm Xã hội Cơ cấu lao động ngư nghiệp 0.274 Tỷ lệ người nghèo 0.148 Tỷ lệ người già 60 tuổi 0.052 Tỷ lệ người trẻ dưới 15 tuổi 0.052 Tỷ lệ người thất nghiệp 0.052 Số người di dời lụt bão 0.274 Tỷ lệ hộ có sinh kế phụ thuộc vào tự nhiên 0.148 Số lượng cơng trình PCTT bị hư hại 0.250 Mức độ hư hại kênh, đê hệ thống ao ni 0.750 Diện tích đất NTTS 0.200 Số lượng lồng bè NTTS 0.600 Sản lượng NTTS 0.200 Diện tích sạt lở 0.066 Diện tích hóa 0.349 Diện tích ngập úng 0.066 Diện tích hạn 0.193 Diện tích nhiễm mặn 0.193 Mức độ suy giảm loài thủy sinh 0.066 Diện tích RNM trồng mới bị hư hại 0.066 Tỷ lệ tham gia tổ chức khai thác/HTX sản xuất 0.518 Độ nhạy cảm Cơ sở hạ tầng Kinh tế ngư Tự nhiên Khả thích ứng Chỉ số cấp III Trọng số lớp liệu Con người Tỷ lệ người dân trang bị kiến thức khai thác thủy sản 0.016 0.009 0.003 0.003 0.003 0.016 0.009 0.088 0.263 0.084 0.252 0.084 0.011 0.056 0.011 0.031 0.031 0.011 0.011 0.026 0.005 0.099 60 Cơ sở hạ tầng Mức độ nhận thức thiên tai BĐKH 0.284 Mức độ chia sẻ kiến thức thiên tai BĐKH 0.099 Số lượng trường học an toàn 0.066 Chiều dài đê kè 0.193 Số lượng âu thuyền 0.349 Số lượng tàu 0.066 Tỷ lệ nhà kiên cố 0.193 Số lượng cơng trình PCTT 0.066 Mức độ an toàn hệ thống lưới điện thiên tai Xã hội Tài Tự nhiên 0.014 0.005 0.026 0.077 0.140 0.026 0.077 0.026 0.026 0.066 0.033 Số đợt tập huấn BĐKH tổ chức hàng năm 0.220 Tỷ lệ người tham gia tở chức, đồn hội 0.076 Tỷ lệ người tham gia loại bảo hiểm 0.409 0.011 0.061 0.011 Mức độ chia kiến thức BĐKH cộng đồng 0.076 Mức độ tương trợ cộng đồng thiên tai 0.220 0.033 Ngân sách phát triển sở hạ tầng 0.099 0.014 Ngân sách đầu tư cho BĐKH 0.284 Thu nhập bình quân đầu người 0.518 Vốn vay cho PTSX hàng năm 0.099 Diện tích khu bảo tồn nguồn lợi thủy sản xây dựng 0.518 Diện tích rừng ngập mặn 0.284 Diện tích đánh bắt tự nhiên 0.099 Tỷ lệ lồi có khả chống chịu với môi trường tự nhiên 0.099 0.040 0.073 0.014 0.135 0.074 0.026 0.026 61 PHỤ LỤC III – Bản đồ phân tích mức độ lộ diện nước biển dâng khơng bao gồm trọng số Hình A3 1: Bản đồ mức độ lộ diện biến đởi khí hậu xã khảo sát vùng TG - CH 62 Hình A3 2: Bản đồ mức độ nhạy cảm biến đởi khí hậu xã khảo sát vùng TG - CH Hình A3 3: Bản đồ mức độ thích ứng biến đởi khí hậu xã khảo sát vùng TG - CH 63 Hình A3 4: Bản đồ mức độ tởn thương biến đởi khí hậu xã khảo sát vùng TG - CH 64
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ TÍNH DỄ BỊ TỔN THƯƠNG DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRÊN HỆ THỐNG ĐẦM PHÁ TAM GIANG - CẦU HAI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ, ĐÁNH GIÁ TÍNH DỄ BỊ TỔN THƯƠNG DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRÊN HỆ THỐNG ĐẦM PHÁ TAM GIANG - CẦU HAI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Từ khóa liên quan