CÔNG THỨC LƯƠNG GIÁC

2 62 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/02/2019, 18:16

[0D6-3-4] (chuyển sang mức 4) Nếu A  0, A  cos b, a  b  Câu 1:   k sin a  A.sin  a  b  tan  a  b  bằng: sin b cos b  A cos b A  sin b A B sin b A  cos b C cos b sin b  A D Lời giải Chọn B sin a ;sin a  A.sin a cos b  A sin b cos a A cos a  A cos b  A cos b    cot a  sin a A sin b A sin b A2 sin b  sin a     A cos b  A  A cos b  1    A sin b  A sin b sin a sin b  sin a    2 A A  A cos b  A  A cos b  sin a  A.sin  a  b   sin  a  b   sin b  cos  a  b     A  A cos b   A2  A cos b  cos b  A2  A cos b   tan  a  b   A2  A cos b   sin b A2  A cos b  A  cos b A2  A cos b  sin  a  b  sin b  cos  a  b  A  cos b Câu 2: [0D6-3-4] Nếu tan  a  b   7, tan  a  b   giá trị tan 2a là: A  11 27 B 11 27 C  13 27 D 13 27 Hướng dẫn giải Chọn A tan  a  b   7; tan  a  b   tan 2a  tan  a  b    a  b    tan  a  b   tan  a  b  74 11 11     tan  a  b  tan  a  b   7.4 27 27 Câu 3: [0D6-3-4] Biết tan  , tan  nghiệm phương trình x  px  q  giá trị biểu thức: A  cos (   )  p sin(   ).cos(   )  q sin (   ) : A p B q C D p q Hướng dẫn giải Chọn C Do tan  , tan  nghiệm phương trình x  px  q  Nên tan  tan   q tan   tan   p Nên tan(   )  p 1 q A  cos (   )  p sin(   ).cos (   )  q sin (   )   p tan(   )  q tan (   )   tan (   ) 1 p p p2 q 1 q (1  q) p2 1 (1  q) (1  q)  p (1  q)  qp p2 1 (1  q) (1  q)    p2 p2 1 1 (1  q) (1  q) ...Câu 3: [0D6-3-4] Biết tan  , tan  nghiệm phương trình x  px  q  giá trị biểu thức: A  cos (   )  p sin(   ).cos(   )  q sin (   ) : A p B q C D p q Hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔNG THỨC LƯƠNG GIÁC, CÔNG THỨC LƯƠNG GIÁC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn