Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh quảng bình

132 54 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/02/2019, 14:23

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN VIỆT VƯƠNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ HUẾ, 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN VIỆT VƯƠNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ SỐ: 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRƯƠNG TẤN QUÂN HUẾ, 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Hồn thiện cơng tác quản lý đầu tư xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình” cơng trình nghiên cứu thân chưa công bố cơng trình khác Các thơng tin trích dẫn đề tài nghiên cứu trung thực rõ nguồn gốc Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm 2018 Học viên Nguyễn Việt Vương i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Ý nghĩa CHXHCN Cơng hòa xã hội chủ nghĩa CNH-HĐH Cơng nghiệp hóa, đại hóa DNNN Doanh nghiệp Nhà nước ĐTXD Đầu tư xây dựng GPMB Giải phóng mặt HĐND Hội đồng nhân dân KT-XH Kinh tế - Xã hội NSTW Ngân sách Trung ương PNKB Phong Nha – Kẻ Bàng QLNN Quản lý nhà nước TSCĐ Tài sản cố định UBND Ủy ban nhân dân TPCP Trái phiếu Chính phủ VĐTTXH Vốn đầu tư toàn xã hội XD Xây dựng XDCB Xây dựng ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH, SƠ ĐỒ viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ viii DANH MỤC HÌNH viii DANH MỤC SƠ ĐỒ viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn .3 Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .6 Kết cấu luận văn .8 Chương 1:CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 10 1.1 Tổng quan đầu tư xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước 10 1.1.1 Các khái niệm 10 1.1.2 Đặc điểm vai trò đầu tư xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước 13 1.1.3 Ý nghĩa đầu tư xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước 17 1.2 Quản lý nhà nước đầu tư xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước 18 1.2.1 Nguyên tắc quản lý nhà nước đầu tư xây dựng nguồn vốn NSNN 18 1.2.2 Nội dung quản lý nhà nước đầu tư xây dựng nguồn vốn NSNN 19 iii 1.2.3 Sự cần thiết quản lý nhà nước đầu tư xây dựng nguồn vốn NSNN 25 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý đầu tư xây dựng nguồn vốn NSNN 26 1.4.1 Các nhân tố chủ quan 26 1.4.2 Nhân tố khách quan .28 1.5 Một số kinh nghiệm quản lý đầu tư xây dựng nguồn vốn NSNN nước quốc tế 30 1.5.1 Kinh nghiệm từ nước: 30 1.5.2 Kinh nghiệm từ quốc tế 32 Tóm tắt chương 35 Chương 2:THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGUỒN VỐN NSNN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH 36 2.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội tỉnh Quảng Bình ảnh hưởng tới đầu tư xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước 36 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 36 2.1.2 Đặc điểm kinh tế xã hội 39 2.2 Tình hình quản lý đầu tư xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước địa bàn tỉnh Quảng Bình 43 2.2.1 Khái quát tình hình đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Bình 43 2.2.2 Thực trạng Hệ thống văn quản lý đầu tư xây dựng nguồn vốn NSNN 47 2.2.3 Thực trạng lập giao kế hoạch đầu tư xây dựng nguồn vốn NSNN 50 2.2.4 Thực trạng Tổ chức thực dự án đầu tư xây dựng nguồn vốn NSNN 52 2.2.5 Thực trạng công tác tra, kiểm tra đầu tư xây dựng nguồn vốn NSNN 63 iv 2.3 Đánh giá cán bộ, công chức công tác quản lý đầu tư xây dựng nguồn vốn NSNN địa bàn tỉnh Quảng Bình .67 2.3.1 Thơng tin chung cán tham gia khảo sát .67 2.3.2 Đánh giá cán bộ, công chức 69 2.4 Đánh giá chung tình hình quản lý đầu tư xây dựng nguồn vốn NSNN địa bàn tỉnh Quảng Bình 75 2.4.1 Những thành tựu 75 2.4.2 Những hạn chế 76 Chương 3:GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH 83 3.1 Căn để đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý đầu tư xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước 83 3.1.1 Môi trường nước quốc tế 83 3.1.2 Chiến lược định hướng phát triển kinh tế tỉnh Quảng Bình 85 3.1.3 Các nguyên tắc quản lý nhà nước đầu tư xây dựng nguồn vốn NSNN 86 3.2 Các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng nguồn vốn ngân sách địa bàn tỉnh Quảng Bình 87 3.2.1 Nâng cao chất lượng hệ thống văn bản, chế quản lý đầu tư xây dựng nguồn vốn NSNN 87 3.2.2 Hoàn thiện quản lý nhà nước công tác lập, giao quản lý quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng nguồn vốn NSNN 88 3.2.3 Hồn thiện quản lý nhà nước cơng tác tổ chức thực dự án đầu tư xây dựng vốn NSNN 89 3.2.4 Hồn thiện cơng tác tra, kiểm tra công tác đầu tư xây dựng nguồn vốn NSNN 95 3.2.5 Một số giải pháp khác .96 Tóm tắt chương 98 v KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 99 Kết luận 99 Kiến nghị .99 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG NHẬN XÉT PHẢN BIỆN NHẬN XÉT PHẢN BIỆN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN vi DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Tổng sản phẩm địa bàn (theo giá thực tế) 39 Bảng 2.2 Cơ cấu kinh tế 40 Bảng 2.3 Tình hình dân số Quảng Bình từ 2013-2017 .43 Bảng 2.4 Vốn đầu tư phát triển Nhà nước năm 2013-2017 45 Bảng 2.5 Kết thực nguồn vốn qua năm (tỷ lệ giải ngân %) 46 Bảng 2.6 Tình hình thực dự án đầu tư 46 Bảng 2.7 Thống kê số văn pháp quy quản lý đầu tư xây dựng vốn NSNN giai đoạn từ năm 2017 trở trước 48 Bảng 2.8 Bố trí kế hoạch đầu tư XDCB tập trung hàng năm 2013-2017 51 Bảng 2.9 Số vốn đầu tư XDCB chuyển toán năm sau 52 Bảng 2.10 Dự án lập năm 2013 – 2017 .53 Bảng 2.11 Tổng hợp kết đấu thầu 2013-2017 57 Bảng 2.12 Số dự án giám sát 2013-2017 59 Bảng 2.13 Kết đánh giá cán bộ, công chức hệ thống văn quản lý đầu tư xây dựng 69 Bảng 2.14 Kết đánh giá cán bộ, công chức công tác lập giao kế hoạch đầu tư xây dựng nguồn vốn NSNN 70 Bảng 2.15 Kết đánh giá cán bộ, công chức công tác tổ chức thực dự án 72 Bảng 2.16 Kết đánh giá cán bộ, công chức công tác tra, kiểm tra 73 Bảng 2.17 Kết đánh giá cán bộ, công chức Cán quản lý .74 vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH, SƠ ĐỒ DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Tổng sản phẩm từ năm 2013-2017 39 Biểu đồ 2.2 Tốc độ tăng trưởng kinh tế 40 Biểu đồ 2.3 Dự án giám sát đánh giá tăng từ năm 2013-2017 58 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Sơ đồ vị trí địa lý tỉnh Quảng Bình .37 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1 Quy trình xây dựng kế hoạch 50 Sơ đồ 2.2 Quy trình thẩm định dự án đầu tư 54 Sơ đồ 2.3 Quy trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu .56 viii 15 Phối hợp tốt bên để thực tra, kiểm tra từ khâu lập dự toán đến toán vốn đầu tư 16 Nội dung tra rõ ràng 17 Thường xuyên kiểm tra tiến độ thực dự án 18 Công tác tra, kiểm tra đầu tư xây dựng diễn liên tục có hệ thống Cán quản lý vốn đầu tư xây dựng nguồn vốn NSNN 19 Đội ngũ quản lý quản lý vốn đầu tư xây dựng giỏi chuyên môn 20 Đội ngũ quản lý quản lý vốn đầu tư xây dựng có tin thần trách nhiệm cao 21 Đội ngũ quản lý quản lý vốn đầu tư xây dựng ln hồn thành tốt nhiêm vụ giao 22 Đội ngũ quản lý quản lý vốn đầu tư xây dựng ln tận tình hướng dẫn chủ đầu tư 108 Phụ lục 2: Cronbach’s Alpha Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 940 22 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted Các văn quản lý đầu tư xây dựng có chế sách lĩnh vực đầu tư 69.07 109.693 701 936 69.98 113.139 757 936 69.16 109.268 717 936 69.10 108.168 724 935 69.38 107.942 776 934 69.07 115.615 551 938 69.19 112.265 604 937 69.26 110.133 745 935 ổn định Việc ban hành triển khai văn quản lý đầu tư xây dựng cấp quản lý nhanh chóng Các văn quản lý đầu tư xây dựng dễ hiểu Các văn quản lý đầu tư xây dựng hướng dẫn cụ thể, rõ ràng Kế hoạch bố trí vốn tập trung vào mục đích đối tượng Lập kế hoạch quy trình luật NSNN Việc lập kế hoạch bố trí vốn phù hợp với điều kiện cụ thể dự án Có ưu tiên cơng trình trọng điểm, quan trọng địa bàn tỉnh 109 Việc giao kế hoạch cho Sở, quan trực thuộc UBND tỉnh UBND huyện, thành phố, chủ 69.65 109.732 781 934 69.38 112.283 696 936 69.68 112.608 792 935 69.90 107.548 813 934 69.41 112.600 683 936 69.52 116.531 448 940 69.47 113.352 611 937 69.42 112.742 585 938 69.48 113.430 530 939 69.35 116.323 463 939 69.24 115.656 506 939 69.17 116.731 422 940 đầu tư thời gian quy định Có phối hợp chặt chẽ quan chức chủ đầu tư Thủ tục hành liên quan đến đầu tư xây dựng đơn giản, nhanh chóng Các dự án thực tiến độ giao Việc thẩm định dự án thực xác UBND tỉnh ngành quản lý đầu tư thường xuyên đôn đốc, giám sát tiến độ thực dự án chủ đầu tư Phối hợp tốt bên để thực tra, kiểm tra từ khâu lập dự toán đến toán vốn đầu tư Nội dung tra rõ ràng Thường xuyên kiểm tra tiến độ thực dự án Công tác tra, kiểm tra đầu tư xây dựng diễn liên tục có hệ thống Đội ngũ quản lý quản lý vốn đầu tư xây dựng giỏi chuyên môn Đội ngũ quản lý quản lý vốn đầu tư xây dựng có tin thần trách nhiệm cao 110 Đội ngũ quản lý quản lý vốn đầu tư xây dựng ln hồn thành tốt nhiêm 69.35 117.998 415 940 69.47 120.173 346 940 vụ giao Đội ngũ quản lý quản lý vốn đầu tư xây dựng ln tận tình hướng dẫn chủ đầu tư Phụ lục 3: thống kê mô tả Statistics N Valid Mean Missing Các văn quản lý đầu tư xây dựng có chế sách lĩnh vực đầu tư 130 3.63 130 2.72 130 3.54 130 3.60 ổn định Việc ban hành triển khai văn quản lý đầu tư xây dựng cấp quản lý nhanh chóng Các văn quản lý đầu tư xây dựng dễ hiểu Các văn quản lý đầu tư xây dựng hướng dẫn cụ thể, rõ ràng Các văn quản lý đầu tư xây dựng có chế sách lĩnh vực đầu tư ổn định Valid Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý Hoàn toàn đồng Total ý Frequency 16 36 58 20 130 Percent 12.3 27.7 44.6 15.4 100.0 Valid Percent 12.3 27.7 44.6 15.4 100.0 Cumulative Percent 12.3 40.0 84.6 100.0 111 Việc ban hành triển khai văn quản lý đầu tư xây dựng cấp quản lý nhanh chóng Valid Khơng đồng ý Frequency Bình thường Đồng ý Total 48 70 12 130 Percent 36.9 53.8 9.2 100.0 Valid Percent 36.9 53.8 9.2 100.0 Cumulative Percent 36.9 90.8 100.0 Các văn quản lý đầu tư xây dựng dễ hiểu Valid Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý Hoàn toàn đồng Total ý Frequency 20 36 58 16 130 Percent 15.4 27.7 44.6 12.3 100.0 Valid Percent 15.4 27.7 44.6 12.3 100.0 Cumulative Percent 15.4 43.1 87.7 100.0 Các văn quản lý đầu tư xây dựng hướng dẫn cụ thể, rõ ràng Valid Không đồng ý Bình thường Đồng ý Hồn tồn đồng Total ý Frequency 24 24 62 20 130 Percent 18.5 18.5 47.7 15.4 100.0 Valid Percent 18.5 18.5 47.7 15.4 100.0 Cumulative Percent 18.5 36.9 84.6 100.0 Statistics N Valid Mean Missing 112 Kế hoạch bố trí vốn tập trung vào mục đích 130 3.32 130 3.63 130 3.51 130 3.44 130 3.05 đối tượng Lập kế hoạch quy trình luật NSNN Việc lập kế hoạch bố trí vốn phù hợp với điều kiện cụ thể dự án Có ưu tiên cơng trình trọng điểm, quan trọng địa bàn tỉnh Việc giao kế hoạch cho Sở, quan trực thuộc UBND tỉnh UBND huyện, thành phố, chủ đầu tư thời gian quy định Kế hoạch bố trí vốn tập trung vào mục đích đối tượng Valid Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý Hồn tồn đồng Total ý Frequency 24 56 34 16 130 Percent 18.5 43.1 26.2 12.3 100.0 Valid Percent 18.5 43.1 26.2 12.3 100.0 Cumulative Percent 18.5 61.5 87.7 100.0 Lập kế hoạch quy trình luật NSNN Valid Bình thường Đồng ý Hồn toàn đồng Total ý Frequency 59 60 11 130 Percent 45.4 46.2 8.5 100.0 Valid Percent 45.4 46.2 8.5 100.0 Cumulative Percent 45.4 91.5 100.0 113 Việc lập kế hoạch bố trí vốn phù hợp với điều kiện cụ thể dự án Valid Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý Hoàn toàn đồng Total ý Frequency 16 44 58 12 130 Percent 12.3 33.8 44.6 9.2 100.0 Valid Percent 12.3 33.8 44.6 9.2 100.0 Cumulative Percent 12.3 46.2 90.8 100.0 Có ưu tiên cơng trình trọng điểm, quan trọng địa bàn tỉnh Valid Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý Hồn tồn đồng Total ý Frequency 20 40 63 130 Percent 15.4 30.8 48.5 5.4 100.0 Valid Percent 15.4 30.8 48.5 5.4 100.0 Cumulative Percent 15.4 46.2 94.6 100.0 Việc giao kế hoạch cho Sở, quan trực thuộc UBND tỉnh UBND huyện, thành phố, chủ đầu tư thời gian quy định Valid Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý Hoàn toàn đồng Total ý Frequency 32 67 24 130 Percent 24.6 51.5 18.5 5.4 100.0 Valid Percent 24.6 51.5 18.5 5.4 100.0 Cumulative Percent 24.6 76.2 94.6 100.0 114 Statistics N Valid Mean Missing Có phối hợp chặt chẽ quan chức 130 3.32 130 3.02 130 2.80 130 3.29 130 3.18 chủ đầu tư Thủ tục hành liên quan đến đầu tư xây dựng đơn giản, nhanh chóng Các dự án thực tiến độ giao Việc thẩm định dự án thực xác UBND tỉnh ngành quản lý đầu tư thường xuyên đôn đốc, giám sát tiến độ thực dự án chủ đầu tư Có phối hợp chặt chẽ quan chức chủ đầu tư Valid Không đồng ý Bình thường Đồng ý Hồn tồn đồng Total ý Frequency 84 26 12 130 Percent 6.2 64.6 20.0 9.2 100.0 Valid Percent 6.2 64.6 20.0 9.2 100.0 Cumulative Percent 6.2 70.8 90.8 100.0 Thủ tục hành liên quan đến đầu tư xây dựng đơn giản, nhanh chóng Valid Khơng đồng ý Frequency Bình thường Đồng ý Total 24 79 27 130 Percent 18.5 60.8 20.8 100.0 Valid Percent 18.5 60.8 20.8 100.0 Cumulative Percent 18.5 79.2 100.0 115 Các dự án thực tiến độ giao Valid Hồn tồn Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý Total khơng đồng ý Frequency 12 32 56 30 130 Percent 9.2 24.6 43.1 23.1 100.0 Valid Percent 9.2 24.6 43.1 23.1 100.0 Cumulative Percent 9.2 33.8 76.9 100.0 Việc thẩm định dự án thực xác Valid Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý Hoàn toàn đồng Total ý Frequency 12 76 34 130 Percent 9.2 58.5 26.2 6.2 100.0 Valid Percent 9.2 58.5 26.2 6.2 100.0 Cumulative Percent 9.2 67.7 93.8 100.0 UBND tỉnh ngành quản lý đầu tư thường xuyên đôn đốc, giám sát tiến độ thực dự án chủ đầu tư Valid Không đồng ý Bình thường Đồng ý Hồn tồn đồng Total ý Frequency 16 78 32 130 Percent 12.3 60.0 24.6 3.1 100.0 Valid Percent 12.3 60.0 24.6 3.1 100.0 Cumulative Percent 12.3 72.3 96.9 100.0 116 Statistics N Valid Mean Missing Phối hợp tốt bên để thực tra, kiểm tra từ khâu lập dự toán đến 130 3.23 130 3.28 130 3.22 130 3.35 toán vốn đầu tư Nội dung tra rõ ràng Thường xuyên kiểm tra tiến độ thực dự án Công tác tra, kiểm tra đầu tư xây dựng diễn liên tục có hệ thống Phối hợp tốt bên để thực tra, kiểm tra từ khâu lập dự tốn đến tốn vốn đầu tư Valid Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý Hồn tồn đồng Total ý Frequency 20 64 42 130 Percent 15.4 49.2 32.3 3.1 100.0 Valid Percent 15.4 49.2 32.3 3.1 100.0 Cumulative Percent 15.4 64.6 96.9 100.0 Nội dung tra rõ ràng Valid Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý Hoàn toàn đồng Total ý Frequency 20 64 36 10 130 Percent 15.4 49.2 27.7 7.7 100.0 Valid Percent 15.4 49.2 27.7 7.7 100.0 Cumulative Percent 15.4 64.6 92.3 100.0 Thường xuyên kiểm tra tiến độ thực dự án 117 Valid Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý Hoàn toàn đồng Total ý Frequency 24 64 32 10 130 Percent 18.5 49.2 24.6 7.7 100.0 Valid Percent 18.5 49.2 24.6 7.7 100.0 Cumulative Percent 18.5 67.7 92.3 100.0 Công tác tra, kiểm tra đầu tư xây dựng diễn liên tục có hệ thống Valid Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý Hồn toàn đồng Total ý Frequency 76 39 130 Percent 6.2 58.5 30.0 5.4 100.0 Valid Percent 6.2 58.5 30.0 5.4 100.0 Cumulative Percent 6.2 64.6 94.6 100.0 Statistics N Valid Mean Missing Đội ngũ quản lý quản lý vốn đầu tư xây dựng giỏi 130 3.46 130 3.53 130 3.35 130 3.23 chuyên môn Đội ngũ quản lý quản lý vốn đầu tư xây dựng có tin thần trách nhiệm cao Đội ngũ quản lý quản lý vốn đầu tư xây dựng ln hồn thành tốt nhiêm vụ giao Đội ngũ quản lý quản lý vốn đầu tư xây dựng ln tận tình hướng dẫn chủ đầu tư Đội ngũ quản lý quản lý vốn đầu tư xây dựng giỏi chuyên môn 118 Valid Bình thường Đồng ý Hồn tồn đồng Total ý Frequency 84 32 14 130 Percent 64.6 24.6 10.8 100.0 Valid Percent 64.6 24.6 10.8 100.0 Cumulative Percent 64.6 89.2 100.0 Đội ngũ quản lý quản lý vốn đầu tư xây dựng có tin thần trách nhiệm cao Valid Bình thường Đồng ý Hồn tồn đồng Total ý Frequency 76 39 15 130 Percent 58.5 30.0 11.5 100.0 Valid Percent 58.5 30.0 11.5 100.0 Cumulative Percent 58.5 88.5 100.0 Đội ngũ quản lý quản lý vốn đầu tư xây dựng ln hồn thành tốt nhiêm vụ giao Valid Bình thường Đồng ý Hồn tồn đồng Total ý Frequency 92 31 130 Percent 70.8 23.8 5.4 100.0 Valid Percent 70.8 23.8 5.4 100.0 Cumulative Percent 70.8 94.6 100.0 Đội ngũ quản lý quản lý vốn đầu tư xây dựng ln tận tình hướng dẫn chủ đầu tư Valid Bình thường Đồng ý Total Frequency 100 30 130 Percent 76.9 23.1 100.0 Valid Percent 76.9 23.1 100.0 Cumulative Percent 76.9 100.0 119 Phụ lục 4: T-test One-Sample Test Test Value = t df Sig (2- Mean 95% Confidence Interval tailed) Difference of the Difference Lower Upper Các văn quản lý đầu tư xây dựng có chế sách lĩnh vực đầu tư 8.077 129 000 631 48 79 129 000 -.277 -.38 -.17 6.828 129 000 538 38 69 7.117 129 000 600 43 77 ổn định Việc ban hành triển khai văn quản lý đầu tư xây dựng cấp quản lý nhanh chóng Các văn quản lý đầu tư xây dựng dễ hiểu Các văn quản lý đầu tư xây dựng hướng dẫn cụ thể, rõ ràng 5.070 One-Sample Test Test Value = t df Sig (2- Mean 95% Confidence tailed) Difference Interval of the Difference Lower Kế hoạch bố trí vốn tập trung vào mục đích đối tượng Lập kế hoạch quy trình luật NSNN Việc lập kế hoạch bố trí vốn phù hợp với điều kiện cụ thể dự án Có ưu tiên cơng trình trọng điểm, quan trọng địa bàn tỉnh Upper 4.018 129 000 323 16 48 11.297 129 000 631 52 74 6.989 129 000 508 36 65 6.123 129 000 438 30 58 653 129 515 046 -.09 19 Việc giao kế hoạch cho Sở, quan trực thuộc UBND tỉnh UBND huyện, thành phố, chủ đầu tư thời gian quy định 120 One-Sample Test Test Value = t df Sig (2- Mean 95% Confidence tailed) Difference Interval of the Difference Lower Có phối hợp chặt chẽ quan chức Upper 5.058 129 000 323 20 45 419 129 676 023 -.09 13 129 013 -.200 -.36 -.04 4.628 129 000 292 17 42 thường xuyên đôn đốc, giám sát tiến độ thực 3.098 129 002 185 07 30 chủ đầu tư Thủ tục hành liên quan đến đầu tư xây dựng đơn giản, nhanh chóng Các dự án thực tiến độ giao Việc thẩm định dự án thực xác 2.530 UBND tỉnh ngành quản lý đầu tư dự án chủ đầu tư One-Sample Test Test Value = t df Sig (2- Mean 95% Confidence tailed) Difference Interval of the Difference Lower Upper Phối hợp tốt bên để thực tra, kiểm tra từ khâu lập dự toán đến 3.545 129 001 231 10 36 3.866 129 000 277 14 42 2.941 129 004 215 07 36 5.815 129 000 346 23 46 toán vốn đầu tư Nội dung tra rõ ràng Thường xuyên kiểm tra tiến độ thực dự án Công tác tra, kiểm tra đầu tư xây dựng diễn liên tục có hệ thống 121 One-Sample Test Test Value = t df Sig (2- Mean 95% Confidence Interval tailed) Difference of the Difference Lower Đội ngũ quản lý quản lý vốn đầu tư xây Upper 7.696 129 000 462 34 58 8.703 129 000 531 41 65 dựng ln hồn thành tốt nhiêm vụ 6.803 129 000 346 25 45 000 231 16 30 dựng giỏi chuyên môn Đội ngũ quản lý quản lý vốn đầu tư xây dựng có tin thần trách nhiệm cao Đội ngũ quản lý quản lý vốn đầu tư xây giao Đội ngũ quản lý quản lý vốn đầu tư xây dựng ln tận tình hướng dẫn chủ 6.221 129 đầu tư 122 ... trò đầu tư xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước 13 1.1.3 Ý nghĩa đầu tư xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước 17 1.2 Quản lý nhà nước đầu tư xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước. .. dụng vốn đầu tư xây dựng 1.2.2 Nội dung quản lý nhà nước đầu tư xây dựng nguồn vốn NSNN 1.2.2.1 Xây dựng hệ thống văn quản lý đầu tư xây dựng nguồn vốn NSNN Việc thực đầu tư xây dựng nguồn vốn. .. quản lý nhà nước đầu tư xây dựng nguồn vốn ngân sách địa bàn tỉnh Quảng Bình; Đối tư ng phạm vi nghiên cứu Đối tư ng nghiên cứu luận văn: Quản lý nhà nước đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách Nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh quảng bình , Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh quảng bình

Từ khóa liên quan