Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 1 trường Trần Phú – Hà Tĩnh

5 321 2
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2019, 18:35

SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I NĂM 2019 Mơn: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút, khơng kể thời gian phát đề ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 04 trang) Mã đề 101 Họ tên học sinh : Số báo danh : 3x  ? Câu Đường thẳng tiệm cận ngang đồ thị hàm số y  x 1 A x  B y  3 C x  D y  1 Câu Nghiệm phương trình cos x   2    A x    k 2 , k  B x    k , k   C x    k , k   D x    k 2 , k   6 3 x Câu Đạo hàm hàm số f  x   A f '  x   532 x ln B f '  x   2.532 x ln C f '  x   532 x x ln D f '  x     x  52 x Câu Thể tích khối nón tròn xoay có độ dài đường cao 2a bán kính đường tròn đáy 3a A 6 a B 2 a C 18 a D 4 a Câu Đường cong hình vẽ bên đồ thị bốn hàm số Đó hàm số nào? A y  x  2x  2x 1 C y  x 1 B y  x3  3x  2 x  D y  x 1 -1 Câu Họ nguyên hàm hàm số f  x   x  x 3 A x  ln x  C B x  x  C C   C 2 x Câu Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên hình bên Hàm số cho nghịch biến khoảng ? B  ;  3 A  ;0  C  1;0  y D x -∞ y' x x  ln x  C -2 - O +∞ + - +∞ + +∞ y D  0;    -1 Câu Trong đẳng thức sau, đẳng thức sai? A ln  2e    ln B ln  e   C ln  2e    ln D ln  e   Câu Hàm số sau có ba điểm cực trị? A y  x3  x  x B y   x  x C y   x  x  D y  2x  Câu 10 Cho hàm số bậc bốn trùng phương y  ax  bx  c có đồ thị hình vẽ bên Mệnh đề A a  0, b  0, c  C a  0, b  0, c  B a  0, b  0, c  D a  0, b  0, c  Câu 11 Tập xác định hàm số y   x  x  tập đây? A  ;0   1;   C  0;1 B  0;1 D  ;   3 Câu 12 Tổng vô hạn sau S      n  có giá trị 2 A B C x Câu 13 Cho hàm số sau đây: y  x ; y  x D x 3 1 ; y    ; y   log 2019 x Hỏi có hàm số x 2 nghịch biến khoảng xác định ? https://toanmath.com/ A B C D Câu 14 Cho hình trụ có bán kính đáy 2a Một mặt phẳng qua trục hình trụ cắt hình trụ theo thiết diện hình vng Thể tích khối trụ cho B 4 a C 8 a A 18 a D 16 a Câu 15 Cho khối chóp S ABC có đáy tam giác cạnh a , cạnh bên SA vng góc với mặt phẳng chứa mặt đáy, cạnh SB  a Thể tích khối chóp cho a3 a3 a3 a3 C D B 12 Câu 16 Cho hàm số bậc ba y  f  x  có đồ thị hình bên Điểm cực đại đồ A thị hàm số A y  B  2;3 D  1;3 C x  Câu 17 Tập nghiệm bất phương trình   1 x x 1  27 x 1 y O   x -1 1    B  ;   A   ;   C  ; 4 D  4;   4    Câu 18 Đặt   log 20 Khi log 20  3  1  2  4 C D A B        Câu 19 Cho tứ diện ABCD có cạnh a Giá trị tích vô hướng AB AB  CA   a2 a2 a2 a2 B D  C 2 2 Câu 20 Số giao điểm hai đồ thị hàm số y  x  x  y   x A B C D A Câu 21 Điều kiện xác định hàm số f  x   log0,5  x  1  là? 5 5 5   5   A  ;   B  ;   C  ;  D  ;  8   8 8   8 Câu 22 Cho lăng trụ ABC A ' B ' C ' có đáy tam giác cạnh a, cạnh bên AA '  3a Hình chiếu vng góc A ' lên mặt phẳng  ABC  trung điểm BC Thể tích khối lăng trụ cho a3 13 3a 13 3a 11 a3 11 B C D 8 8 Câu 23 Trên đoạn  0; 2  , phương trình 2sin x  sin x  có nghiệm? A C D B Câu 24 Cho x thỏa mãn  log x  1 log x  3x    Giá trị biểu thức A  4log x  x A C 22 D 25 x 1 Câu 25 Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  điểm có tung độ x2 B y  x  A y  x  13 C y  3 x  D y  3 x  13 Câu 26 Một người gửi 100 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 0, 4% /tháng Biết khơng rút tiền khỏi ngân hàng sau tháng, số tiền lãi nhập vào vốn ban đầu để tính lãi cho tháng Hỏi sau tháng, người lĩnh số tiền (cả vốn ban đầu lãi) gần với số tiền đây, khoảng thời gian người khơng rút tiền lãi suất không thay đổi ? A 102.424.000 đồng B 102.423.000 đồng C 102.016.000 đồng D 102.017.000 đồng x Câu 27 Họ nguyên hàm hàm số f  x    sin x A 21 A 3x  cos8x  C ln B 23 B 3x  cos8x  C ln C 3x  cos8x  C ln D 3x ln  cos8x  C https://toanmath.com/ Câu 28 Cho lăng trụ đứng ABCD A ' B ' C ' D ' , có ABCD hình vng cạnh 2a, cạnh AC '  2a Thể tích khối lăng trụ ABC A ' B ' C ' B 2a C 3a D a3 A 4a -1 x -∞ +∞ Câu 29 Cho hàm số y  f  x  có bảng biến hình vẽ bên Hỏi y' phương trình f  x     có nghiệm? A B C D + - + +∞ y -2 -∞ Câu 30 Xét tập hợp A gồm tất số tự nhiên có chữ số khác Chọn ngẫu nhiên số từ A Tính xác suất để số chọn có chữ số đứng sau lớn chữ số đứng trước 74 62 A B C D 411 431 216 350 Câu 31 Cho hàm số y   x  m    x  m   (với m tham số) Có giá trị nguyên m để hàm số nghịch biến khoảng  1;  ? A B C D Câu 32 Trong hội chợ, công ty sơn muốn xếp 900 hộp sơn theo số lượng 1,3,5,…từ xuống (số hộp sơn hàng xếp từ xuống số lẻ liên tiếp - mơ hình bên) Hàng có hộp sơn? B 30 C 61 A 59 D 57 Câu 33 Có giá trị nguyên dương tham số m để phương trình  x m2 ln      m  ln x  có nghiệm thuộc vào đoạn 1; e  ? e A B C D Câu 34 Cho hàm số f  x  xác định 1;  , biết x f   x   ln x  , f e  Giá trị f  e    79 19 70 71 B C D 27 27 27 27 Câu 35 Cho số thực dương a, b, c với a, b khác thỏa mãn điều kiện log a  ab3   log b  bc  A log a b  logb c  Tính giá trị biểu thức P  log a c  logb (a 2c) A P  10 B P  C P  11 D P  13 x  20 có điểm có hồnh độ tung độ số nguyên? Câu 36 Trên đồ thị hàm số y  2x  B vô số C D A y Câu 37 Cho hàm số y  f  x  Hàm số y  f   x  có đồ thị đường parabol hình bên Hàm số y  f 1  x   x nghịch biến khoảng đây? 3  B  ;   C  2; 1 D  1;1 O x  2 Câu 38 Cho hình chóp S ABCD có cạnh đáy 2a , khoảng cách hai đường thẳng SA CD a Thể tích khối chóp cho A  0;  4a 3 16x  2x  đoạn Câu 39 Gọi M, m giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ hàm số f  x   x4    ; 2 Tổng M  m   A 21 B 29 C 30 D 31 A a3 B 4a 3 C a 3 D https://toanmath.com/   Câu 40 Cho hàm số y  f ( x) có đạo hàm f   x   x  x  1 x  mx  Có số nguyên dương m để hàm số y  f (3  x) đồng biến khoảng (3; ) ? A B C D Câu 41 Gọi S tập tất giá trị tham số m để hàm số y  x   m  1 x – 3x đạt cực trị điểm x1 , x2 cho x1  4 x2 Tổng tất phần tử S A B C D x Câu 42 Có giá trị tham số m để phương trình log 225 x  m log   có hai nghiệm phân biệt x1 , x2 thỏa mãn x1 x2  50 x1 x2  625  ? A B C D y ax  b Câu 43 Cho hàm số f ( x)  (với a, b, c, d   ) có đồ thị hàm số f   x  cx  d hình vẽ bên Biết giá trị lớn hàm số y  f ( x) đoạn  3; 2 Giá trị f (2) -1 O D A B C 4b  a Câu 44 Cho hai số a , b dương thỏa mãn đẳng thức log a  log 25 b  log Giá trị biểu thức M  log a  2b  log b   A B C D Câu 45 Có giá trị nguyên tham số a thuộc đoạn  0;2020 cho với giá trị a tồn a 25 x  25 x theo thứ tự lập thành cấp số cộng? A 2007 B 2009 C 2010 D 2008 x -∞ Câu 46 Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau Hàm số thực x để ba số 5x 1  51 x , g  x  f f'(x)  x   f  x   1có điểm cực tiểu? A C B + +∞ D +∞ f(x) -∞ Câu 47 Cho hình chóp S ABC có ba cạnh bên SA, SB, SC tạo với mặt phẳng chứa mặt đáy góc 30 Biết cạnh AB  , AC  BC  Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng  SBC  35 39 35 39 35 13 35 13 B C D 52 13 52 26 Câu 48 Gọi S tập giá trị nguyên m để giá trị nhỏ hàm số y  ln x  x  m 1;e A nhỏ Tổng phần tử S 143 Câu 49 Một nhóm gồm học sinh lớp A học sinh lớp B xếp ngẫu nhiên thành hàng ngang Tính xác suất để lớp B khơng có hai học sinh đứng cạnh 1 1 A B C D 14 120 42 Câu 50 Cho hàm số bậc ba y  f  x  có đồ thị qua điểm A  2;6  , B  3;11 , C  4;18 đạt cực trị A 90 B 12 C 69 D điểm x  Đồ thị hàm số y  f  x  qua điểm đây? A M 1; 11 B N 1; 10 C P 1; 33 HẾT D Q 1; 34  https://toanmath.com/ ... nhiên thành hàng ngang Tính xác suất để lớp B khơng có hai học sinh đứng cạnh 1 1 A B C D 14 12 0 42 Câu 50 Cho hàm số bậc ba y  f  x  có đồ thị qua điểm A  2;6  , B  3 ;11  , C  4 ;18 ... tiền lãi suất không thay đổi ? A 10 2.424.000 đồng B 10 2.423.000 đồng C 10 2. 016 .000 đồng D 10 2. 017 .000 đồng x Câu 27 Họ nguyên hàm hàm số f  x    sin x A 21 A 3x  cos8x  C ln B 23 B 3x... C D B 12 Câu 16 Cho hàm số bậc ba y  f  x  có đồ thị hình bên Điểm cực đại đồ A thị hàm số A y  B  2;3 D  1; 3 C x  Câu 17 Tập nghiệm bất phương trình   1  x x 1  27 x 1 y O
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 1 trường Trần Phú – Hà Tĩnh, Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 1 trường Trần Phú – Hà Tĩnh

Từ khóa liên quan