Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 1 trường A Hải Hậu – Nam Định

6 677 6
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2019, 18:35

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH TRƯỜNG THPT A HẢI HẬU ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 – LẦN Mơn thi: TỐN Thời gian làm 90 phút; (Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm) Mã đề 169 Câu 1: Cho f ( x );g( x ) hai hàm số liên tục 1;3 thỏa mãn   f  x   3g  x   dx  10 3   f  x   g  x  dx  Tính   f  x   g  x  dx 1 A B Câu 2: Cho cấp số nhân C  un  D có số hạng đầu u1  công bội q  Tổng S10  u1  u2  u3   u10 1023 Câu 3: Đồ thị hàm số khơng có tiệm cận ngang? A 3069 B 1536 A g  x   log x B k  x   D 1023 C x2  2x  C h  x   x 1 D f  x   3x ( ;0) (0; ) là: x x3 x3 x3 B  3ln x  C C  3ln x  C D  3ln x  C 3 Câu 4: Họ nguyên hàm hàm số f ( x)  x  A x3  3ln x  C Câu 5: Trong không gian Oxyz , cho điểm P  a; b; c  Khoảng cách từ P đến trục toạ độ Oy bằng: A a  c C b B b D a  c Câu 6: Bảng biến thiên hình bên bốn hàm số liệt kê Hãy tìm hàm số 2x  2x  2 x  x  A y  B y  C y  D y  x 1 x 1 x 1 x2 Câu 7: Từ hình mẫu hình lập phương có sẵn, người ta tạo hình lập phương có độ dài cạnh gấp ba lần so với độ dài cạnh hình lập phương ban đầu thể tích hình lập phương gấp lần thể tích hình lập phương ban đầu? A B 27 C D e Câu 8: Tập xác định hàm số y  ( x  x) A  B  \ 0; 4 C (;0)  (4; ) D (0; 4) Câu 9: Tập nghiệm bất phương trình log  x  x    A  ;2 B  ;2  3;  C  2;3 D  3;    Trang 1/6 - Mã đề thi 169 - https://toanmath.com/ Câu 10: Biết đồ thị hàm số y  x  x  x  đồ thị hàm số y   x  x  cắt điểm có tọa độ ( x0 ; y0 ) Tìm y0 A B C D Câu 11: Tính đạo hàm hàm số y  log5  x  x  1 2x  x  x 1 B y   2x   x  x  1 ln C y   x  1 ln D y    x  x  1 ln A y  2 Câu 12: Người ta sản suất đồ chơi cách tạo hình bát diện cạnh 10 cm bơm dung dịch màu vào bên (tham khảo hình vẽ) Biết vỏ hình bát diện mỏng Thể tích dung dịch cần bơm vào, tính theo cm , gần với giá trị sau nhất: A 471 B 942 C 943 D 944 Câu 13: Có cách chia hết bánh khác cho em nhỏ, biết em nhận A 12 B 18 C 36 D 72 Câu 14: Giả sử f hàm số liên tục khoảng K a, b, c ba số khoảng K Khẳng định sau sai? a A  f  x  dx  a b B  f  x  dx    f  x  dx a c C b b b  f  x  dx   f  x  dx   f  x  dx, c   a; b  a b D a c b a  f  x  dx   f  t  dt a a Câu 15: Cho hình trụ (T) có chiều cao h  2m, bán kính đáy r  3m Giả sử (L) hình lăng trụ n cạnh có hai đáy đa giác nội tiếp đường tròn đáy hình trụ (T) Khi n tăng lên vơ hạn tổng diện tích tất mặt của khối lăng trụ (L) (tính m2 ) có giới hạn là: A S  12 B S  20 C 30 D 12 Câu 16: Giá trị nhỏ hàm số y  x  đoạn  2; 4 là: x 25 13 A y  B y  6 C y  D y  2; 2; 2; 2;         Câu 17: Với hai số thực a  0, b  , khẳng định sau khẳng định sai? A log  a 2b   log  a 4b6   log  a 2b  C log  a 2b   log  ab    D log  a b   log a B log a 2b2  3log a 2b2 2  log b Câu 18: Tính thể tích khối chóp tam giác có cạnh đáy a góc cạnh bên mặt đáy 600? a3 a3 a3 a3 A V  B V  C V  D V  12 24 Trang 2/6 - Mã đề thi 169 - https://toanmath.com/ Câu 19: Một khu rừng có trữ lượng gỗ 4.105 mét khối Biết tốc độ sinh trưởng rừng 4% năm Hỏi sau 10 năm khu rừng có số mét khối gỗ gần với số nào? A 5,9.105 B 5, 92.105 C 5, 93.105 D 5, 94.105 Câu 20: Một hình trụ có bán kính đáy r  5cm , chiều cao h  cm Diện tích xung quanh hình trụ là: A 35 cm B 70 cm 70 35  cm  cm2 C D 3 Câu 21: Cho hình nón có thiết diện qua trục tam giác cạnh a Thể tích khối nón bằng: 3a  3a 3a  3a A B C D 8 24 24 Câu 22: Cho hàm số y  f ( x) có bảng biến thiên sau Hàm số cho đồng biến khoảng đây? A (;3) B (1;1) C (2; ) D (1;  ) x Câu 23: Số điểm cực trị hàm số y  e  x  A B C D Câu 24: Tìm tọa độ tâm I bán kính R mặt cầu có phương trình x  y  z  x  y  A I (1; 2;0), R  B I ( 1;2;0), R  C I (1; 2;0), R  D I ( 1;2;0), R  Câu 25: Họ nguyên hàm hàm số f ( x)  x(1  2sinx) là: A x  (2 x  2)sinx C C x  x.cos x  2sin x  C B x  x.cos x  2sin x  C D x  x.cos x  2sin x  C Câu 26: Tìm m để hàm số y  mx  (m 1) x  đạt cực đại x  A m  B m  1 C m  D 1  m  Câu 27: Biết ba số a, b,c khác Tọa độ điểm M nằm mặt phẳng (Oxy) không nằm trục Ox Oy là: A (0;0; c ) B ( a; b;0) C (a; b; c) D (a; b) Câu 28: Người ta ngâm loại rượu trái cách xếp trái hình cầu có bán kính 5cm vào bình hình trụ cho hai nằm cạnh tiếp xúc với nhau, tiếp xúc với tất đường sinh mặt xung quanh hình trụ, đồng thời nằm bên tiếp xúc với mặt đáy trụ, nằm bên tiếp xúc với nắp hình trụ, cuối đổ rượu vào đầy bình Số lít rượu tối thiểu cần đổ vào bình gần với số sau đây: A 1,57 B 1, C 1570 D 1, Câu 29: Tập hợp tất giá trị m để phương trình x   m x  có hai nghiệm thực phân biệt (a; b ) Tính S  2a  3b A S  29 B S  28 C S  32 D S  36 Câu 30: Cho  f ( x)dx  3x  x  C Tìm x  f (e ) dx Trang 3/6 - Mã đề thi 169 - https://toanmath.com/ x 2x x  f (e )dx  e  4e  C C  f (e )dx  6e  x  C A x x 2x x x  f (e )dx  3e D  f (e )dx  6e B x  4e x  C  x  C Câu 31: Gọi (T) hình chóp lục giác có cạnh bên 9cm, cạnh đáy 8cm (N) hình nón có đỉnh đỉnh (T) đáy đường tròn ngoại tiếp đáy (T) Thể tích khối nón (N) (tính cm3) là: 72 64 17 A 72 B 64 17 C D 3 Câu 32: Cho hai số thực dương x, y thỏa mãn x3  x  y  Giá trị lớn biểu thức y 1 S  x  y là: 89 11 17 B C 12 12 Câu 33: Cho hàm số bậc ba f  x   ax3  bx  cx  d có đồ thị hình vẽ Hỏi đồ thị hàm số x  3x   x   g  x  có đường tiệm cận x  f  x   f  x   đứng? A D 82 A 5; B 4; C 6; D Câu 34: Tập hợp tất giá trị tham số m để bất log 22 x   2m   log x  m  5m   nghiệm với x   2;  A  m  C  m  Câu 35: Cho hàm số y  f ( x) phương trình B 2  m  D 2  m  xác định R \ 0 có bảng biến thiên hình vẽ Số nghiệm phương trình f   x   10  A B C D Câu 36: Trong mặt phẳng (P) cho tam giác ABC cạnh 8cm điểm S động mặt phẳng (P) cho tam giác MAB ln có diện tích 16 cm2, với M trung điểm SC Gọi (S) mặt cầu qua bốn đỉnh M, A, B, C Khi thể tích hình chóp S ABC lớn nhất, tính bán kính nhỏ (S): 16 A cm B cm 15 39 C cm D cm 3  x2 Câu 37: Cho hàm số f  x   ln 2019  ln   Tính tổng S  f  1  f      f   2019   x  Trang 4/6 - Mã đề thi 169 - https://toanmath.com/ 4035 B S  2021 2019 2019 2020 C S  D S  2021 2021 Câu 38: Cho hình lăng trụ đứng ABC A ' B ' C ' có đáy ABC tam giác vng BA  BC  a , cạnh bên AA '  a , M trung điểm BC Khoảng cách hai đường thẳng AM B ' C là: a a a a A B C D Câu 39: Cho hình lăng trụ đứng ABC ABC  có đáy tam giác ABC vng cân A , góc mặt phẳng  ABC  mặt phẳng  BCC B  60 khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng A S  a Thể tích khối đa diện ABCAC  là: a3 3a 3 A B C a3 2 Câu 40: Một khúc gỗ có dạng hình khối nón có bán kính đáy r  1m , chiều cao h  3m Bác thợ mộc muốn chế tác từ khúc gỗ thành khúc gỗ có dạng hình khối trụ hình vẽ cho thể tích khối trụ lớn Gọi V thể tích lớn Tính V  ABC  a3 4  m2  D V   m  m  4 m2  C V   A V  Câu 41: Cho hàm số y  D B V  m ln x  ( m tham số thực) thỏa mãn y  maxy  Mệnh đề ln x  1;e 1;e ? A  m  10 B  m  C m  2 D  m  11 Câu 42: Cho hình lăng trụ tam giác ABC A ' B ' C ' có tất cạnh a Gọi M, N, P trung điểm AB, BC A’B’ Tính tang góc hai mặt phẳng ( MNP ) ( ACP ) 3 m Câu 43: Tập hợp tất giá trị thực tham số m để hàm số y  ln(3x  1)   nghịch biến x khoảng ( ;3] 27 4 27 4 ; ] A [ B ( ;  ] C ( ;  ) D [  ; ] 8 2 A B C D Trang 5/6 - Mã đề thi 169 - https://toanmath.com/ Câu 44: Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác vng cân B , AB  a , SA  2a SA   ABC  Gọi H , K hình chiếu vng S K góc A lên SB , SC Tính thể tích hình chóp S AHK H C A B A 8a 45 B 8a 15 C 4a D 4a 15 2 Câu 45: Cho hàm số y  f ( x) có đạo hàm f '( x)  x ( x  2)( x  mx  5) với  x   Số giá trị nguyên âm m để hàm số g ( x)  f ( x  x  2) đồng biến khoảng (1; ) A B C D Câu 46: Cho hàm số y  x3  3x có đồ thị (C) tiếp tuyến với (C) song song với đường thẳng y  x  16 có phương trình y  ax  b Tính log (a  b) : A B C D Câu 47: Nếu log  log8 x   log8  log x   log x  B C 27 D 3 Câu 48: Trong buổi hội có 10 thành viên nam 12 thành viên nữ, có cặp vợ chồng Ban tổ chức muốn chọn đôi, đôi gồm nam nữ để tham gia trò chơi Tính xác suất để đơi đó, có đơi cặp vợ chồng Biết trò chơi, người vợ ghép đơi với người khác chồng người chồng ghép đơi với người khác vợ 217 217 A B C D 160 1980 3960 120 A Câu 49: Số nghiệm phương trình x  x A B 3 x 3x 1  là: C D 3 Câu 50: Gọi S tập hợp giá trị nguyên m   0;100  để hàm số y  x  3mx  4m3  12m  có điểm cực trị Tính tổng phần tử S A 10096 B 10094 C 5048 D 5047 - - HẾT Họ tên thí sinh: Số báo danh: Trang 6/6 - Mã đề thi 169 - https://toanmath.com/ ...   ln 2 019  ln   Tính tổng S  f  1  f      f   2 019   x  Trang 4/6 - Mã đề thi 16 9 - https://toanmath.com/ 4035 B S  20 21 2 019 2 019 2020 C S  D S  20 21 20 21 Câu 38:... Câu 17 : Với hai số thực a  0, b  , khẳng định sau khẳng định sai? A log  a 2b   log  a 4b6   log  a 2b  C log  a 2b   log  ab    D log  a b   log a B log a 2b2  3log a 2b2... đứng ABC A ' B ' C ' có đáy ABC tam giác vuông BA  BC  a , cạnh bên AA '  a , M trung điểm BC Khoảng cách hai đường thẳng AM B ' C là: a a a a A B C D Câu 39: Cho hình lăng trụ đứng ABC
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 1 trường A Hải Hậu – Nam Định, Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 1 trường A Hải Hậu – Nam Định

Từ khóa liên quan