Hoàn thiện công tác quản lý thuế tại cục hải quan gia lai kon tum

108 78 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2019, 13:33

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN QUYẾT THẮNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ TẠI CỤC HẢI QUAN GIA LAI – KON TUM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng - Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN QUYẾT THẮNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ TẠI CỤC HẢI QUAN GIA LAI – KON TUM Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.01.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS NINH THỊ THU THỦY Đà Nẵng – Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu thân tôi, kết nghiên cứu luận văn xác thực chưa cơng bố kỳ bất cơng trình khác trước Tác giả Nguyễn Quyết Thắng MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học luận văn Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU .6 1.1 TỔNG QUAN VỀ THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ QUẢN LÝ THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 1.1.1 Khái niệm, phương pháp tính thuế xuất, nhập .6 1.1.2 Khái niệm quản lý thuế 1.1.3 Mục tiêu quản lý thuế quan hải quan 10 1.1.4 Nguyên tắc quản lý thuế 11 1.2 NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CƠNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 13 1.2.1 Công tác khai thuế 14 1.2.2 Công tác thu, nộp thuế, ấn định thuế 19 1.2.3 Quản lý nợ thuế 23 1.2.4 Công tác miễn thuế, hồn thuế, khơng thu thuế, giảm thuế 31 1.2.5 Quản lý thông tin người nộp thuế .36 1.2.6 Kiểm tra sau thông quan, tra, xử lý vi phạm pháp luật thuế 37 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ CỦA CƠ QUAN HẢI QUAN .39 1.3.1 Xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế .39 1.3.2 Sự phát triển kinh tế-xã hội 40 1.3.3 Cơ chế sách, pháp luật thuế 40 1.3.4 Cơ quan quản lý thuế 40 1.3.5 Nhân tố người nộp thuế 41 KẾT LUẬN CHƯƠNG 43 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ TẠI CỤC HẢI QUAN GIA LAI – KON TUM 44 2.1 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ TẠI CỤC HẢI QUAN GIA LAI – KON TUM 44 2.1.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 44 2.1.2 Hoạt động xuất nhập địa bàn 45 2.1.3 Khái quát Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum 46 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ TẠI CỤC HẢI QUAN GIA LAI – KON TUM 50 2.2.1 Thực trạng công tác kê khai thuế 50 2.2.2 Thực trạng công tác tổ chức thu, nộp thuế 53 2.2.3 Thực trạng quản lý nợ thuế, cưỡng chế 56 2.2.4 Thực trạng miễn thuế, hồn thuế, khơng thu thuế, giảm thuế 58 2.2.5 Cơng tác quản lý thông tin người nộp thuế 61 2.2.6 Công tác tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật thuế 62 2.3 ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ TẠI CỤC HẢI QUAN GIA LAI – KON TUM 64 2.3.1 Những kết đạt 64 2.3.2 Những tồn tại, hạn chế 65 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 66 KẾT LUẬN CHƯƠNG 68 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CỤC HẢI QUAN GIA LAI – KON TUM 69 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 69 3.1.1 Định hướng phát triển kinh tế ngoại thương, quản lý nhà nước thời gian tới 69 3.1.2 Định hướng phát triển kinh tế địa bàn quản lý 70 3.1.3 Mục tiêu, định hướng quản lý thuế xuất nhập Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum .71 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THUẾ TẠI CỤC HẢI QUAN GIA LAI – KON TUM 72 3.2.1 Hồn thiện cơng tác kê khai, nộp thuế 72 3.2.2 Hồn thiện cơng tác quản lý nợ thuế thu hồi nợ đọng 75 3.2.3 Hồn thiện cơng tác miễn thuế, hồn thuế, không thu thuế, giảm thuế 76 3.2.4 Tăng cường quản lý rủi ro, công tác tra, kiểm tra, xử lý vi hành .77 3.2.5 Phát triển nguồn nhân lực quản lý thuế 79 3.2.6 Hiện đại hóa cơng tác quản lý thuế .82 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 84 3.3.1 Đối với Tổng cục Hải quan 84 3.3.2 Đối với quyền địa phương 89 KẾT LUẬN CHƯƠNG 90 KẾT LUẬN 91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (Bản sao) DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Số lượng cán quản lý thuế XNK từ năm 2013 đến năm 2015 48 2.2 Số lượng hồ sơ hải quan làm thủ tục hải quan Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum giai đoạn 2011-2015 50 2.3 Tỷ lệ phân luồng hồ sơ hải quan Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum giai đoạn 2011-2015 52 2.4 Tỷ lệ nộp ngân sách nhà nước qua ngân hàng Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum giai đoạn 2011-2015 54 2.5 Số thu nộp ngân sách Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum giai đoạn 2011-2015 55 2.6 Đánh giá mức độ hoàn thành tiêu thu ngân sách nhà nước Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum giai 56 đoạn 2011-2015 2.7 2.8 Tình hình nợ thuế Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum giai đoạn 2011-2015 (tính đến 31/12 hàng năm) Tình hình thu hồi nợ thuế Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum giai đoạn 2012-2015 (tính đến 31/12 hàng 57 57 năm) 2.9 Số lượng danh mục miễn thuế cấp Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum giai đoạn 2011-2015 58 2.10 Tình hình hồn thuế Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum giai đoạn 2011-2015 59 2.11 Tình hình khơng thu thuế Cục Hải quan Gia Lai – 60 Số hiệu bảng Tên bảng Trang Kon Tum giai đoạn 2011-2015 2.12 2.13 Tình hình thu thập thông tin người nộp thuế Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum giai đoạn 2011-2015 Tình hình kiểm tra sau thông quan thực giai đoạn 2011-2015 Cục Hải quan Gia Lai – Kon 62 63 Tum 2.14 Tình hình xử lý vi phạm Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum giai đoạn 2011-2015 64 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Số hiệu hình vẽ, Tên hình vẽ, đồ thị Trang đồ thị Hình 1.1 Sơ đồ kê khai thuế 16 Hình 1.2 Sơ đồ kiểm tra hoàn thành nghĩa vụ thuế 22 Sơ đồ 2.1 Tổ chức máy Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum 47 Biều đồ 2.1 Hồ sơ hải quan Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum giai đoạn 2011-2015 51 Biều đồ 2.2 Tỷ lệ phân luồng hồ sơ hải quan Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum giai đoạn 2011-2015 52 83 bị hai đường truyền WAN Viettel với tốc độ 2Mb VNPT với tốc độ 4MB chạy song song với kết nối với Tổng cục Hải quan Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum Tuy nhiên, tất chương trình ứng dụng triển khai hai đường truyền thời gian qua tốc độ triển khai ứng dụng nhanh, việc khai thác liệu phục vụ công tác quản lý cán bộ, công chức tăng đường truyền khơng nâng cấp lên dẫn đến đường truyền bị tắc nghẽn, việc kết nối hệ thống bị gián đoạn ảnh đến việc thơng quan hàng hóa Vì vậy, thời tới để bảo đảm việc kết nối thông suốt hệ thống Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum cần nâng cấp tốc độ hai đường truyền - Nâng cấp website Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum thành cổng thơng tin điện tử, kiện tồn Ban biên tập để cung cấp thơng tin nhanh chóng, kịp thời Cổng thông tin điện tử cầu nối quan trọng người nộp thuế với quan quản lý - Triển khai mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin quản lý địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất nhập Chi cục Hải quan cửa quốc tế Bờ Y nâng cấp ứng dụng để đáp ứng yêu cầu quản lý - Trang bị kiến thức quản trị, kỹ sử dụng khai thác ứng dụng cho cán bộ, công chức đảm bảo vận hành thông suốt hệ thống mạng, phần mềm quản lý vận hành ổn định khai thác, sử dụng có hiệu ứng dụng vào nghiệp vụ quản lý thuế - Hệ thống quản lý điều hành qua mạng triển khai từ năm 2008 đến lạc hậu, không phù hợp với công nghệ nay, đặc biệt khai thác thiết bị thơng minh Do đó, để nâng cao hiệu công tác điều hành, Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum cần nâng cấp hệ thống nghiên cứu triển khai hệ thống khác phù hợp với điều kiện quản lý điều hành - Xây dựng kế hoạch cụ thể phối hợp với quan quản lý chuyên ngành để triển khai thực chế cửa quốc gia cửa ASESAN 84 địa bàn quản lý để hướng đến điện tử hóa chứng từ phải nộp cho quan hải quan như: Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, Giấy phép xuất nhập khẩu, Giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành (kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm, kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vât) 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ Với mục tiêu hồn thiện cơng tác quản lý thuế hàng hóa xuất nhập khẩu, bảo đảm nguyên tắc thu đúng, thu đủ nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại giao lưu hàng hóa, nâng cao tính tự khai, tự chịu trách nhiệm người nộp thuế, tác giả đưa số kiến nghị với Tổng cục Hải quan, quyền địa phương thời gian tới, sau: 3.3.1 Đối với Tổng cục Hải quan - Việc kiểm tra sau hoàn thuế hồ sơ hoàn thuế trước, kiểm tra sau theo quy định Luật quản lý thuế chia thành loại thời hạn năm hồ sơ trọng điểm, thời hạn 10 năm hồ sơ lại thực theo nguyên tắc quản lý rủi ro Tuy nhiên, chưa có quy trình hướng dẫn kiểm tra sau hoàn thuế, đưa tiêu chí để đánh giá rủi ro sau hồn thuế đề nghị Tổng cục Hải quan xem xét ban hành quy trình kiểm tra sau hồn thuế tiêu chí đánh giá rủi ro sau hồn thuế để Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực thống - Theo quy định Luật quản lý thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập phải nộp thuế trước thơng quan giải phóng tổ chức tín dụng bảo lãnh thời hạn nộp thuế thời hạn bảo lãnh tối đa 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan thời gian bảo lãnh phải nộp tiền chậm nộp kể từ ngày thơng quan giải phóng hàng đến ngày thực nộp thuế không quy định điều kiện người nộp thuế bảo lãnh thuế Nhưng theo quy định điểm a khoản Điều 43 Thông tư số 38/2015/TT-BTC quy định điều kiện người nộp thuế bảo lãnh sau: 85 + Người nộp thuế có hoạt động xuất khẩu, nhập tối thiểu 365 ngày tính đến ngày đăng ký tờ khai hải quan cho lô hàng xuất khẩu, nhập Trong thời gian 365 ngày trở trước kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan cho lô hàng xuất khẩu, nhập quan hải quan xác định là: + Khơng có danh sách bị xử lý hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới quan hải quan; + Khơng có danh sách bị xử lý hành vi trốn thuế, gian lận thuế quan hải quan; + Không hai lần bị xử lý hành vi vi phạm khác hải quan (bao gồm hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp tăng số tiền thuế miễn, giảm, hồn, khơng thu) với mức phạt tiền vượt thẩm quyền Chi cục trưởng Chi cục Hải quan theo quy định Luật Xử lý vi phạm hành + Khơng có danh sách nợ tiền thuế hạn, tiền chậm nộp, tiền phạt thời điểm đăng ký tờ khai hải quan Theo quan điểm tác giả không cần phải quy định điều kiện người nộp thuế hưởng bảo lãnh, mà quy định điều kiện tổ chức tín dụng bảo lãnh thuế, theo quy định Luật Quản lý thuế hết thời hạn bảo lãnh mà người nộp thuế chưa nộp thuế, tiền chậm nộp tổ chức tín dụng nhận bảo lãnh có trách nhiệm nộp đủ tiền thuế, tiền chậm nộp thay cho người nộp thuế Do đó, đề nghị Tổng cục Hải quan xem xét không quy định điều kiện người nộp thuế bảo lãnh bỏ bớt điều kiện - Luật Doanh nghiệp năm 2014 không quy định nội dung ngành nghề kinh doanh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Đo đó, đề nghị Tổng cục Hải quan đề xuất quan có thẩm quyền sửa đổi điều kiện Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh quy định điểm a khoản Điều 20 Luật Hải quan quy định điều kiện đại lý thủ tục hải quan để phù hợp đồng với quy định hành 86 - Ngày 06/04/2016, Quốc Hội thông qua Luật Thuế xuất khẩu, nhập số 107/2016/QH13 có hiệu lực thực từ ngày 01/09/2016 Theo đó, có số nội dung miễn thuế cho số loại hàng hóa tạm-tái xuất, nhập để sản xuất xuất khẩu,… Để Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập sớm vào thực có hiệu quả, Bộ Tài giao trình Chính phủ Nghị định hướng dẫn Với trách nhiệm đơn vị chủ trì giúp Bộ Tài xây dựng Nghị định, Thông tư hướng dẫn đề nghị Tổng cục Hải quan sớm xây dựng văn hướng dẫn để đơn vị thực - Ngày 22/6/2015, Quốc Hội thông qua Luật ban hành văn quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13, có hiệu lực từ ngày 01/7/2016 Theo đó, khoản Điều 14 Luật quy định hành vi bị nghiêm cấm ban hành văn QPPL “Quy định thủ tục hành thơng tư Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, thông tư Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thông tư Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang bộ, thông tư liên tịch Chánh án Tòa án nhân dân tối cao với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thông tư liên tịch Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, định Tổng Kiểm toán nhà nước, nghị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, văn quy phạm pháp luật quyền địa phương đơn vị hành - kinh tế đặc biệt; nghị Hội đồng nhân dân cấp huyện, định Ủy ban nhân dân cấp huyện, nghị Hội đồng nhân dân cấp xã, định Ủy ban nhân dân cấp xã, trừ trường hợp giao luật” Và thực Nghị số 19/2016/NQ-CP ngày 28/04/2016 Chính phủ nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao lực cạnh tranh quốc gia năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 Do vậy, để đảm bảo thực Luật ban hành văn quy phạm pháp luật mục tiêu Nghị số 19/2016/NQ-CP đề ra, đề nghị Tổng cục Hải quan rà soát thủ tục hành 87 ngành hải quan thực theo quy định Thơng tư Bộ Tài chính, xem xét nội dung phù hợp với thực tiễn nâng lên thành lên Nghị định Chính phủ - Theo quy định Điều 60 Luật Xử lý vi phạm hành quy định việc xác định trị giá tang vật vi phạm hành để làm xác định khung tiền phạt, thẩm quyền xử phạt Tuy nhiên, có số loại tang vật vi phạm (Ngà voi, sừng tê giác, pháo nổ, thuốc lá…) dù có thành lập Hội đồng định quy định khoản 2, Điều 60 Luật Xử lý vi phạm hành khơng thể xác định trị giá tang vật Vì vậy, đề nghị Tổng cục Hải quan đề xuất quan có thẩm quyền hướng dẫn thực trường hợp theo hướng quy định số loại tang vật vi phạm xác định trị giá - Hiện nay, theo quy định điểm h khoản Điều 41 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 Chính quy định chi tiết số điều Luật Quản lý thuế Luật Sửa đổi, bổ sung số điều Luật Quản lý thuế “Hàng hóa nhập theo giấy phép, hàng hóa nhập phải đảm bảo quy định quản lý nhà nước kiểm dịch, vệ sinh an tồn thực phẩm, kiểm tra chất lượng hàng hóa” thuộc trường hợp kiểm tra trước hoàn thuế Theo quy định Luật Hải quan năm 2014 kết kiểm tra chuyên ngành hàng hóa phải kiểm tra điều kiện để thơng quan hàng hóa, điều kiện thuế theo quy định Luật Quản lý thuế Trong thực tế hồ sơ hồn thuế liên đến hàng hóa phải kiểm tra chun ngành lớn, việc kiểm tra trước hoàn thuế sau thực trụ sở người nộp thuế làm gia tăng thủ tục hành chính, gây áp lực lên quan quản lý phiền hà cho doanh nghiệp quan quản lý phải đến doanh nghiệp nhiều lần thời gian ngắn Vì vậy, bối cảnh Tổng cục Hải quan gấp rút triển khai Nghị số 19/2016/NQ-CP Chính phủ để nâng cao lực canh tranh cho doanh nghiệp, giảm chi phí, cải cách thủ tục hành Do đó, đề nghị Tổng cục Hải quan tham mưu Bộ Tài đề xuất Chính phủ sửa đổi điểm h khoản Điều 41 Nghị định số 88 83/2013/NĐ-CP cho phù hợp với thực tiễn công tác quản lý - Nhằm nâng cao lực, tăng tính chủ động cho doang nghiệp điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế để tận lợi thế, tiếp cận mở rộng thị trường xuất nhập đầu tư đề nghị Tổng cục Hải quan phối hợp với quan chuyên môn tăng cường việc phổ biến thông tin cam kết quốc tế hiệp định kinh tế-thương mại, hiệp định thương mại tự - Tổng cục Hải quan cần có kế hoạch, giải pháp đề xuất với quan chức có thẩm quyền xây dựng sở liệu quốc gia người nộp nộp thuế để sử dụng chung cho quan quản lý Đồng thời quy định trách nhiệm cụ thể quan chức việc cập nhật, khai thác sử dụng thông tin tiến tới điện tử hóa việc trao đổi thơng tin, hạn chế việc trao đổi thông văn - Hiện nay, việc trao đổi liệu toán điện tử cổng toán điện tử thường xuyên xảy cố dẫn đến người nộp thuế phải xuất trình chứng từ giấy để thơng quan hàng hóa Do đó, thời gian tới đề nghị Tổng cục Hải quan nâng cấp cổng toán điện tử, yêu cầu ngân hàng thương mại phải gửi liệu thông tin người nộp thuế sau có thơng tin - Hiện nay, hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin phân mảng theo lĩnh vực, đơn vị quản lý dẫn đến thiếu tính liên kết, chia sẽ, chồng chéo dẫn đến thiếu đồng bộ, gây khó khăn cho việc tự động hóa hệ thống cơng nghệ thơng chưa theo kịp thay đổi chế độ, sách, quy trình thủ tục dẫn đến dễ có khoảng trống cơng tác quản lý Bên cạnh đó, số ứng dụng mức độ tự động hóa chưa cao, phải khai thác lúc nhiều hệ thống dẫn đến tăng áp lực công việc cho công chức hải quan Vì vậy, đề nghị Tổng cục Hải quan có kế hoạch xây dựng quy trình nghiệp vụ theo chuỗi để làm sở tập trung hóa tồn ứng dụng công nghệ thông tin tạo liên kết, đồng tăng mức tự động hóa hệ thống 89 3.3.2 Đối với quyền địa phương - Đề nghị UBND tỉnh Gia Lai UBND tỉnh Kon Tum đạo quan có liên quan địa phương phối hợp với quan Hải quan công tác quản lý thuế, đặc biệt công tác xử lý nợ đọng thuế thời hạn phối hợp cung cấp thông tin người nộp thuế, xử lý xử lý vi phạm hành vượt thẩm quyền Cục trưởng Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum - Đề nghị UBND tỉnh Gia Lai UBND tỉnh Kon Tum có chế thu hút đầu tư hợp lý, tiến hành xúc tiến thương mại kêu gọi đầu tư vào hai Khu kinh tế cửa quốc tế Bờ Y Khu kinh tế cửa quốc tế Lệ Thanh để tận dụng hội thuận lợi Hiệp định thương mại song phương Việt Nam với Lào, Campuchia Hiệp định thương mại tự ASEAN (ATIGA) 90 KẾT LUẬN CHƯƠNG Từ sở lý luận nội dung, nhân tố ảnh hưởng công tác quản lý thuế hàng hóa xuất nhập khẩu, phân tích đánh giá nguyên nhân hạn chế quản lý thuế Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum sở định hướng hoạt động kinh tế đối ngoại, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội hai tỉnh Gia Lai Kon Tum tác giả giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý thuế Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum số kiến nghị để đảm bảo việc thực công tác quản lý theo hướng điện tử hóa, đơn giản hóa thủ tục hành nhằm tạo điều kiện cho hoạt động thương mại, nâng cao lực cạnh tranh bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quản lý quan Hải quan 91 KẾT LUẬN Trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày sâu, rộng Việt Nam nay, với vai trò người gác cổng kinh tế cho quốc gia, Hải quan Việt Nam đóng vai trò quan trọng Cơ quan Hải quan hoạt động có hiệu lực canh tranh quốc gia nâng lên, tác động trực tiếp đến hoạt động ngoại thương đầu tư, đồng thời nguồn thu ngân sách nhà nước bảo đảm Với nhiệm vụ trị giao thực chức quản lý nhà nước hải quan địa bàn hai tỉnh Gia Lai Kon Tum, năm qua Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum có nhiều nỗ lực công tác quản lý thuế đạt kết tích cực Tuy nhiên, để đạt mục tiêu quản lý đặt cần phải có đánh giá khách quan, khoa học cần thiết phải hồn thiện cơng tác quản lý thuế theo hướng đơn giản, điện tử hóa cơng tác quản lý, khuyến khích người nộp thuế tự nguyện tuân thủ pháp luật thuế Trên sở phân tích đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2015, tác giả nêu lên kết đạt được, làm rõ hạn chế nguyên nhân quản lý thuế Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum Từ đó, đưa giải pháp, kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác quản lý thuế Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum hy vọng giải pháp kiến nghị luận văn góp phần hồn thiện công tác quản lý thuế thời gian tới Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum Mặc dù, tác giả có nhiều cố gắng nghiên cứu, song luận văn không tránh khỏi hạn chế định Tác giả kính mong nhận góp ý từ quý Thầy, Cô bạn bè đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ Nội vụ (2013), Tài liệu Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, Hà Nội [2] Bộ Tài (2013), Giáo trình bồi dưỡng ngạch kiểm tra viên hải quan, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội [3] Bộ Tài (2016), việc ban hành Kế hoạch cải cách, phát triển đại hóa ngành Hải quan giai đoạn 2016-2020, Hà Nội [4 ] Bộ Tài (2015), Thơng tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 Quy định thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập quản lý thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội [5] Bộ Tài (2015), Thơng tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 Quy định trị giá hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội [6] Bộ Tài (2010), Quyết định số 1027/QĐ-BTC chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương, Hà Nội [7] Bộ Tài (2011, 2012, 2013, 2014, 2015), Dự toán thu ngân sách nhà nước, www.mof.gov.vn [8] Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum (2011, 2012, 2013, 2014, 2015), Báo cáo tổng kết năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, Gia Lai [9] Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum (2011, 2012, 2013, 2014, 2015), Báo cáo đánh giá số năm 2012, 2013, 2014, 2015, Gia Lai [10] Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum (2011, 2012, 2013, 2014, 2015), Bảng cân đối tài khoản kế toán thuế năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, Gia Lai [11] Chính phủ (2015), Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Hải quan thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội [12] Chính phủ (2015), Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế sửa đổi, bổ sung số Điều Nghị định thuế, Hà Nội [13] Chính phủ (2015), Nghị định số 36/2015/NĐ-CP ngày 17/04/2015 quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức, nhiệm vụ hoạt động Hải quan cấp, Hà Nội [14] Chính phủ (2013), Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng năm 2013 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật quản lý thuế Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật quản lý thuế, Hà Nội [15] Chính phủ (2013), Nghị định số 127/2013/NĐ-CP quy định việc xử lý vi phạm hành cưỡng chế thi hành định hành lĩnh vực Hải quan, Hà Nội [16] Chính phủ (2016), Nghị định số 45/2016/NĐ-CP đổi Nghị định 127/2013/NĐ-CP quy định việc xử lý vi phạm hành cưỡng chế thi hành định hành lĩnh vực Hải quan, Hà Nội [17] Chính phủ (2016), Nghị số 19-2016/NQ-CP Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020, Hà Nội [18] Th.s Tô Duy Đại (2014), Bàn thêm giải pháp chống gian lận thuế”, Tạp chí tài (ngày 04/06/2014), http://tapchitaichinh.vn/taichinh-phap-luat/phap-luat-kinh-doanh/ban-them-ve-giai-phap-chonggian-lan-thue-49887.html [19] Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lên thứ XII, Hà Nội [20] TS Lê Thị Thanh Hà (Chủ biên), Th.s Ngô Kim Phượng, Th.s Nguyễn Thị Thanh Phương, Th.s Ngô Vi Trọng, TS Trần Thị Kỳ, GV Nguyễn Quỳnh Hoa, Th.s Lê Hồ An Châu (2007), Giáo trình thuế, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội [21] PGS.TS Nguyễn Hữu Hải (Chủ biên), TS Đặng Khắc Ánh, Th.S Hoàng Mai, Th.S Chu Xuân Khánh, Th.S Lê Văn Hòa, Th.S Phạm Ngọc Hà (2010), Lý luận hành nhà nước (Giáo trình đại học), Hà Nội [22] PGS.TS Nguyễn Ngọc Hùng (Chủ biên), Th.S Tôn Thất Cảnh Hoa, TS Nguyễn Kim Quyền, Đặng Thị Bạch Vân (2014), Giáo trình quản lý thuế, Nhà xuất kinh tế Hồ Chí Minh, Tp Hồ Chí Minh [23] TS Phạm Tiến Hưng (2012), Luật quản lý thuế: Kết vấn đề sửa đổi, bổ sung, Tạp chí tài online (ngày 01/10/2012), http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/nghien-cuu-dieu-tra/luatquan-ly-thue-ket-qua-va-nhung-van-de-sua-doi-bo-sung-14026.html [24] Nguyễn Thị Bích Liên (2014), Hồn thiện cơng tác quản lý thuế nhập Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam, Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [25] PGS.TS Nguyễn Thị Liên (Chủ biên), PGS.TS Nguyễn Văn Hiệu (Đồng chủ biên), TS Nguyễn Thị Thanh Hoài, Th.S Nguyễn Thị Minh Hằng, TS Vương Thị Thu Hiền (2007), Giáo trình thuế, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội [26] Quốc Hội (2015), Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật, Hà Nội [27] Quốc Hội (2014), Luật Doanh nghiệp, Hà Nội [28] Quốc hội (2014), Luật Hải quan, Hà Nội [29] Quốc hội (2006), Luật Quản lý thuế, Hà Nội [30] Quốc hội (2012), Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật quản lý thuế, Hà Nội [31] Quốc hội (2014), Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế, Hà Nội [32] Quốc hội (2008), Luật Thuế giá trị gia tăng, Hà Nội [33] Quốc hội (2013), Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế giá trị gia tăng, Hà Nội [34] Quốc hội (2008), Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Hà Nội [35] Quốc hội (2010), Luật Thuế bảo vệ môi trường, Hà Nội [36] Quốc hội (2005), Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Hà Nội [37] Quốc hội (2016), Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Hà Nội [38] Nguyễn Văn Sáu (Chủ biên) (2010), Giáo trình Quản lý kinh tế, Nxb Chính trị - Hành chính, Hà Nội [39] Tỉnh ủy Gia Lai (2015), Nghị Quyết Đại hội đại biểu Đảng tỉnh Gia Lai lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015 - 2020), Gia Lai [40] Tỉnh ủy Kon Tum (2015), Nghị Đại hội Đại biểu lần thứ XV Đảng tỉnh Kon Tum, Kon Tum [41] Tổng cục Hải quan (2011, 2012, 2013, 2014, 2015), Báo cáo tổng kết năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, Hà Nội [42] Tổng cục Hải quan (2010), Quyết định số 1169/QĐ/TCHQ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố , Hà Nội [43] Tổng cục Hải quan (2014), Quyết định số 1074/QĐ-TCHQ việc ban hành Quy trình quản lý nợ thuế, nợ tiền chậm nộp, nợ phạt hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Hà Nội [44] Tổng cục Hải quan (2015), Quyết định số 1966/QĐ/TCHQ việc ban hành Quy trình thủ tục hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Hà Nội [45] Tổng cục Hải quan (2016), Quyết định số 1780/QĐ/TCHQ việc ban hành Quy trình hồn thuế, khơng thu thuế, xét giảm thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Hà Nội [46] Hà Trung Thành (2012), Thu thuế xuất khẩu, thuế nhập địa bàn tỉnh Ninh Bình, Luận văn thạc sĩ Kinh tế , Học viện Chính trị Hành quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội [47] Thủ tướng Chính Phủ (2015), Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính, Hà Nội [48] Thủ tướng Chính phủ (2011), Quyết định 448/QĐ-TTg việc phê duyệt Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2020, Hà Nội [49] Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai, http://gialai.gov.vn/Pages/glp-introlichsuhinhthanh-glpstatic-7-glpdyn-0-glpsite-1.html [50] Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum, http://www.kontum.gov.vn/pages/dieu-kien-tunhien.aspx ... sở lý luận quản lý thuế xuất nhập Chương 2: Thực trạng quản lý thuế Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản lý thuế xuất nhập Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum Tổng quan. .. quan giao trách nhiệm quản lý quan thuế gồm Tổng cục thuế, Cục thuế, Chi cục thuế chịu trách nhiệm quản lý khoản thu nội địa quan hải quan gồm Tổng cục hải quan, Cục Hải quan, Chi cục Hải quan. .. Hải quan Gia Lai – Kon Tum Với mục tiêu cụ thể: - Hệ thống hóa vấn đề lý luận quản lý thuế quan hải quan - Phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác quản lý thuế Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum,
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý thuế tại cục hải quan gia lai kon tum , Hoàn thiện công tác quản lý thuế tại cục hải quan gia lai kon tum