Hoàn thiện công tác quản lý thu ngân sách trên địa bàn quận thanh khê, thành phố đà nẵng

117 126 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2019, 11:04

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN THỊ THU THÚY HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH KHÊ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Đà Nẵng - Năm 2018 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN THỊ THU THÚY HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH KHÊ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Mã số: 60.31.01.05 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS TRẦN PHƢỚC TRỮ Đà Nẵng - Năm 2018 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi, giả thuyết nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục luận văn Tổng quan tài liệu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC .8 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm ngân sách nhà nƣớc 1.1.2 Khái niệm, đặc điểm thu ngân sách nhà nƣớc 12 1.1.3 Vai trò thu ngân sách nhà nƣớc 13 1.1.4 Phân loại thu ngân sách nhà nƣớc 15 1.1.5 Khái niệm, đặc điểm quản lý thu ngân sách nhà nƣớc cấp quận 22 1.1.6 Vai trò quản lý thu ngân sách nhà nƣớc 24 1.1.7 Nguyên tắc quản lý thu Ngân sách nhà nƣớc .25 1.2 NỘI DUNG QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 26 1.2.1 Công tác lập dự toán thu ngân sách nhà nƣớc cấp quận .26 1.2.2 Cơng tác phân bổ giao dự tốn thu NSNN .28 1.2.3 Chấp hành dự toán thu NSNN 28 1.2.4 Quyết toán thu NSNN cấp quận 29 1.2.5 Thanh tra, kiểm tra quản lý thu NSNN 29 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 30 1.3.1 Điều kiện tự nhiên 30 1.3.2 Cơ chế quản lý tài 31 1.3.3 Phân cấp quản lý thu ngân sách hệ thống NSNN 31 1.3.4 Nhận thức địa phƣơng tầm quan trọng trách nhiệm công tác quản lý thu ngân sách nhà nƣớc 32 1.3.5 Tổ chức máy trình độ đội ngũ cán quản lý 32 1.3.6 Nhân tố trình độ phát triển kinh tế mức thu nhập ngƣời dân 32 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH KHÊ 34 2.1 ĐIỂU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI CỦA QUẬN THANH KHÊ 34 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên quận Thanh Khê 34 2.1.2 Đặc điểm kinh tế, xã hội 37 2.1.3 Những thuận lợi khó khăn quận Thanh Khê 46 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CỦA QUẬN THANH KHÊ GIAI ĐOẠN 2012-2017 47 2.2.1 Cơng tác lập dự tốn thu NSNN quận Thanh Khê (2012-2017) 47 2.2.2 Công tác phân bổ dự toán thu NSNN quận Thanh Khê (20122017) 50 2.2.3 Công tác chấp hành dự toán thu NSNN quận 53 2.2.4 Cơng tác tốn thu NSNN hàng năm quận Thanh Khê 60 2.2.5 Quản lý việc kiểm soát, tra khoản thu NSNN 62 2.3 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH QUẬN THANH KHÊ GIAI ĐOẠN 2012-2017 63 2.3.1 Kết đạt đƣợc 63 2.3.2 Những mặt hạn chế nguyên nhân hạn chế 66 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH KHÊ 71 3.1 QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, PHƢƠNG HƢỚNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ THU TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN QUẬN THANH KHÊ .71 3.1.1 Quan điểm hoàn thiện công tác quản lý thu NSNN 71 3.1.2 Mục tiêu hồn thiện cơng quản lý thu NSNN .72 3.1.3 Phƣơng hƣớng hồn thiện cơng tác quản lý thu NSNN 73 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH KHÊ TRONG THỜI GIAN ĐẾN 75 3.2.1 Nâng cao độ xác lập phân bố dự toán thu NSNN.75 3.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu chấp hành dự toán thu NSNN 76 3.2.3 Nâng cao chất lƣợng cơng tác tốn thu NSNN .81 3.2.4 Tăng cƣờng công tác tra, kiểm tra, trọng công tác xử lý, theo dõi đánh giá tình hình thực định sau tra, kiểm tra .82 3.2.5 Các giải pháp tăng thu NSNN .84 3.2.6 Nhóm giải pháp khác quản lý ngân sách nhà nƣớc địa bàn quận 86 3.3 KIẾN NGHỊ 87 3.3.1 Kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ 87 3.3.2 Kiến nghị với HĐND, UBND thành phố 89 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO BẢN SAO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN BẢN SAO BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP BẢN SAO NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN BẢN SAO NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN BẢN CHÍNH BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN CÓ XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT GRDP : Tổng sản phẩm địa bàn HĐND : Hội đồng nhân dân KT-XH : Kinh tế - xã hội KBNN : Kho bạc nhà nƣớc NSNN : Ngân sách nhà nƣớc NNT : Ngƣời nộp thuế NHTM : Ngân hàng thƣơng mại SXKD : Sản xuất - kinh doanh QĐ : Quyết định QLKT : Quản lý kinh tế TM-DV : Thƣơng mại - dịch vụ UBND : Uỷ ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Diện tích, dân số quận Thanh Khê năm 2016 chia theo phƣờng 37 2.2 Giá trị sản xuất quận Thanh Khê giai đoạn 2012-2017 39 2.3 Giá trị sản xuất tỷ trọng đóng góp ngành giai đoạn 2012-2017 41 2.4 Số lƣợng hộ kinh doanh cá thể quận Thanh Khê giai đoạn 2012-2017 43 2.5 Số sở doanh nghiệp địa bàn quận Thanh Khê chia theo ngành kinh tế 44 2.6 Cơ cấu phân bổ dự toán thu ngân sách quận Thanh Khê theo lĩnh vực giai đoạn 2012-2017 51 2.7 Tình hình thu ngân sách nhà nƣớc quận Thanh khê giai đoạn 2012- 2017 54 2.8 So sánh số dự toán thu số thực thu ngân sách nhà nƣớc quận Thanh khê năm 2012, 2015, 2017 59 2.9 Quyết toán thu ngân sách nhà nƣớc quận Thanh khê giai đoạn 2012- 2017 61 2.10 Kết thực thu ngân sách quận Thanh Khê giai đoạn 2012-2017 64 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 2.1 Bản đồ hành Quận Thanh Khê Thành phố Đà Nẵng 34 2.2 Giá trị sản xuất quận Thanh Khê giai đoạn 2012-2017 41 2.3 Cơ cấu kinh tế quận Thanh Khê giai đoạn 2012-2017 42 2.4 Quy trình lập dự toán NSNN hàng năm 48 2.5 Cơ cấu phân bổ dự toán thu ngân sách quận Thanh Khê theo lĩnh vực giai đoạn 2012-2017 52 2.6 Tình hình thu ngân sách nhà nƣớc quận Thanh khê giai đoạn 2012, 2015, 2017 55 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sự tồn phát triển quốc gia ln cần thiết phải có nguồn lực tài đảm bảo cho hoạt động chi tiêu thƣờng xuyên hệ thống trị quốc gia Tại Việt Nam, việc đảm bảo kinh phí hoạt động cho quan quan Đảng; quan quản lý Nhà nƣớc; tổ chức trị - xã hội; quốc phòng, an ninh; phúc lợi xã hội, đầu tƣ phát triển đất nƣớc để thực đƣợc nhiệm vụ Nhà nƣớc phải tạo nguồn lực tài Nguồn lực tài chủ yếu đƣợc huy động từ nguồn thu hoạt động sản xuất kinh doanh nƣớc Tất trình thu nộp, sử dụng nguồn tài huy động đƣợc phải đƣợc phản ánh qua ngân sách nhà nƣớc (NSNN) Trong hệ thống tài quốc gia, Ngân sách nhà nƣớc có vai trò quan trọng nhằm đảm bảo thực chức nhiệm vụ nhà nƣớc Đồng thời công cụ để nhà nƣớc điều chỉnh vĩ mơ tồn đời sống kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc gia Với mục tiêu quản lý thống tài quốc gia, nâng cao tính chủ động, trách nhiệm quan, tổ chức, cá nhân việc quản lý, sử dụng NSNN, củng cố kỷ luật tài chính, sử dụng tiết kiệm, có hiệu Ngân sách tài sản Nhà nƣớc, tăng tích luỹ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) Quận Thanh Khê quận nội thị thành phố Đà nẵng đƣợc tái lập từ ngày 23 tháng 01 năm 1997, nguồn thu Ngân sách chủ yếu dựa vào hoạt động sản xuất, kinh doanh địa bàn, nhiên việc quản lý nguồn thu NSNN thời gian qua thiếu tập trung; nhiều nguồn lực tài khơng đƣợc động viên vào NSNN; quyền cấp số đơn vị có PHỤ LỤC 02 Tình hình thực thu Ngân sách nhà nƣớc quận Thanh khê giai đoạn 2012-2017 TT I A B Nội dung thu Tổng thu Các khoản thu cân đối Thuế quốc doanh Thuế nhà đất Thuế thu nhập cá hân Lệ phí trƣớc bạ Thuê đất chuyển quyền Phí, lệ phí Thu khác ngân sách Thu phạt an tồn giao thơng Khoản thu QLQNS Năm 2012 Năm 2013 Thực Thực Tỷ Tỷ hiện trọng trọng (Triệu (Triệu (%) (%) đồng đồng 309.172 100 359.844 100 Năm 2014 Thực Tỷ trọng (Triệu (%) đồng 364.402 100 Năm 2015 Thực Tỷ trọng (Triệu (%) đồng 507.105 100 Năm 2016 Thực Tỷ trọng (Triệu (%) đồng 591.946 100 Năm 2017 Thực Tỷ trọng (Triệu (%) đồng 572.982 100 276.707 89,50 324.713 90,24 357.025 97,98 497.139 98,03 580.854 98,13 569.122 99,33 183.513 4.888 59,36 228.567 1,58 6.014 63,52 1,67 252.282 6.023 69,23 1,65 353.849 5.931 69,78 1,17 384.093 7.328 64,89 1,24 333.689 9.321 58,24 1,63 23.819 47.447 7,70 15,35 22.556 49.838 6,27 13,85 24.601 58.399 6,75 16,03 43.040 77.007 8,49 15,19 55.765 103.327 9,42 17,46 73.322 117.702 12,80 20,54 93 7.436 0,03 2,41 104 6.587 0,03 1,83 389 8.005 0,11 2,20 368 8.843 0,07 1,74 100 15.582 0,02 2,63 19507 0,00 3,40 5.742 1,86 5.597 1,56 3.663 1,01 4.759 0,94 11.759 1,99 12.228 2,13 3.769 1,22 5.450 1,51 3.663 1,01 3.342 0,66 2.900 0,49 3.353 0,59 32.465 10,50 35.131 9,76 7.377 2,02 9.966 1,97 11.092 1,87 3.860 0,67 (Nguồn:Báo cáo sô thu hàng năm UBND quận Thanh Khê năm 2012,2013,2014,2015,2016,2017) PHỤ LỤC 03 Tình hình thực dự toán thu ngân sách nhà nƣớc quận Thanh khê giai đoạn 2012-2017 Năm 2012 TT Nội dung thu Năm 2013 Dự Thực toán (triệu (triệu đồng) đồng) 91% 376.980 359.844 Năm 2014 Tổng thu A Các khoản thu 325.530 276.707 85% 358.980 324.713 90% 328.000 357.025 109% 393.143 497.139 126% 462.842 580.854 126% 521.500 569.122 110% 205.000 183.513 90% 261.390 228.567 87% 231.270 252.282 109% 287.243 353.849 123% 327.092 384.093 117% 309.600 333.689 108% TH/DT (%) Dự toán (triệu đồng) 126% 467.342 Thực (triệu đồng) 591.946 Năm 2017 I TH/DT (%) Dự Thực toán (triệu (triệu đồng) đồng) 109% 401.048 507.105 Năm 2016 Dự Thực toán (triệu (triệu đồng) đồng) 338.430 309.172 TH/DT (%) Dự Thực toán (triệu (triệu đồng) đồng) 95% 334.000 364.402 Năm 2015 TH/DT (%) 127% Dự toán (triệu đồng) 521.500 Thực (triệu đồng) 572.982 TH/DT (%) TH/DT (%) 110% cân đối Thuế Thuế nhà đất Thuế thu nhập cá hân Lệ phí trƣớc bạ Thuê đất chuyển quyền Phí, lệ phí Thu khác ngân sách Thu phạt an tồn giao thơng Khoản thu QLQNS B quốc doanh 5.200 35.000 4.888 23.819 94% 68% 5.000 25.000 6.014 22.556 120% 90% 5.200 19.500 6.023 24.601 116% 126% 5.200 23.500 5.931 43.040 114% 183% 5.300 38.000 7.328 55.765 138% 147% 5.700 63.000 9.321 73.322 164% 116% 70.000 400 47.447 93 68% 23% 55.500 60 49.838 104 90% 173% 55.000 30 58.399 389 106% 1297% 53.500 77.007 368 144% 70.000 100 103.327 100 148% 100% 101.000 117.702 117% 6.100 2.230 7.436 5.742 122% 257% 6.200 4.030 6.587 5.597 106% 139% 6.300 9.500 8.005 3.663 127% 39% 5.900 15.600 8.843 4.759 150% 31% 7.800 12.550 15.582 11.759 200% 94% 20.500 17.700 19507 12.228 95% 69% 1.600 3.769 236% 1.800 5.450 303% 1.200 3.663 305% 2.200 3.342 152% 2.000 2.900 145% 4.000 3.353 84% 12.900 32.465 252% 18.000 35.131 195% 6.000 7.377 123% 7.905 9.966 126% 4.500 11.092 246% (Nguồn:Báo cáo sơ thu hàng năm Phòng tài kế hoạch quận Thanh Khê năm 2012,2013,2014,2015,2016,2017) 3.860 PHỤ LỤC 04 Quyết toán thu ngân sách địa bàn quận Thanh Khê giai đoạn 2012-2017 Năm 2012 TT Nội dung thu I Tổng thu A Các khoản thu cân đối Thuế B quốc doanh Thuế nhà đất Thuế thu nhập cá hân Lệ phí Năm 2013 Dự tốn Quyết tốn 309.172 So sánh QT/DT % 0,91 376.980 325.530 276.707 85,00 205.000 183.513 5.200 Năm 2014 Dự toán Quyết toán 359.844 So sánh QT/DT % 0,95 334.000 364.402 358.980 324.713 90,45 328.000 89,52 261.390 228.567 87,44 4.888 94,00 5.000 6.014 35.000 23.819 68,05 25.000 70.000 47.447 67,78 Dự toán Quyết toán 338.430 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Dự toán Quyết toán 591.946 So sánh QT/DT % 1,27 521.500 572.982 462.842 580.854 125,50 521.500 569.122 109,13 123,19 327.092 384.093 117,43 309.600 333.689 107,78 5.931 50,26 5.300 7.328 138,26 5.700 9.321 163,53 23.500 43.040 183,15 38.000 55.765 146,75 63.000 73.322 116,38 106,18 53.500 77.007 143,94 70.000 103.327 147,61 101.000 117.702 116,54 So sánh Dự toán Quyết toán 1,09 407.660 507.105 357.025 108,85 399.755 231.270 252.282 109,09 120,28 5.200 6.023 22.556 90,22 19.500 55.500 49.838 89,80 So sánh Dự toán Quyết toán 1,24 467.342 497.139 124,36 287.243 353.849 115,83 11.800 24.601 126,16 55.000 58.399 QT/DT % QT/DT % So sánh QT/DT % trƣớc bạ Thuê đất chuyển quyền Phí, lệ phí 400 93 23,25 60 104 173,33 30 389 1.296,67 368 #DIV/0! 100 100 100,00 6.100 7.436 121,90 6.200 6.587 106,24 6.300 8.005 127,06 5.900 8.843 149,88 7.800 15.582 199,77 20.500 19507 95,16 Thu 2.230 5.742 257,49 4.030 5.597 138,88 9.500 3.663 38,56 15.612 4.759 30,48 12.550 11.759 93,70 17.700 12.228 69,08 1.600 3.769 235,56 1.800 5.450 302,78 1.200 3.663 305,25 2.200 3.342 151,91 2.000 2.900 145,00 4.000 3.353 83,83 12.900 32.465 251,67 18000 35.131 195,17 6.000 7.377 122,95 7.905 9.966 126,07 4.500 11.092 246,49 khác ngân sách Thu phạt an toàn giao thông Khoản thu QLQNS 3.860 (Nguồn: Báo cáo toán thu-chi NSNN quận Thanh Khê năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017) DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Lê Văn Ái; Bùi Tiến Hanh (2010), Giáo trình Quản lý thu Ngân sách Nhà nước, Học viện Tài [2] Bộ Tài (2003), Thơng tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 hướng dẫn thực Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 Chính Phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật NSNN; [3] Bộ Tài (2008), Thông tư 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm lập, báo cáo toán ngân sách nhà nước hàng năm; [4] Bộ Tài (2016), Thông tư 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 hướng dẫn thu quản lý khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước; [5] Chính phủ (2003), Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 quy định chi tiết hướng thi hành Luật ngân sách; [6] Chính phủ (2003), Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 quy chế xem xét, thảo luận, định dự toán, phân bổ ngân sách phê chuẩn ngân sách; [7] Chính phủ (2016), Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 quy định chi tiết hướng thi hành Luật ngân sách; [8] Chi cục Thống Kê quận Thanh Khê (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017), Niên giám thống kê quận Thanh Khê năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016; [9] Chi cục thuế quận Thanh Khê (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017), Báo cáo Chi cục thuế quận Thanh Khê năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017; [10] Phạm Ngọc Dung, Hoàng Thị Thúy Nguyệt; (2010), Quản lý ngân sách nhà nước theo đầu khả ứng dụng Việt Nam, Nxb Lao động [11] Lƣu Hồng, Đẩy mạnh cải cách hành lĩnh vực hoạt động Kho bạc Nhà nước, Bài báo đƣợc đăng Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia số 175 (1/2017); [12] Phòng tài kế hoạch quận Thanh Khê (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017), Báo cáo sơ thu hàng năm Phòng tài kế hoạch quận Thanh Khê năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017; [13] Quốc hội (2002), Luật NSNN số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002; [14] Quốc hội (2015), Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; [15] Sử Đình Thành, Bùi Thị Mai Hồi (2009), Lý thuyết Tài cơng, Nxb Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh [16] Phạm Văn Thành (2011), Hồn thiện cơng tác quản lý ngân sách nhà nước tỉnh Bình Định, Trƣờng Đại học Kinh tế đại học Đà Nẵng [17] Hoàng Thị Ánh Tuyết (2014), Hồn thiện cơng tác quản lý thu Ngân sách thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, Trƣờng Đại học Thái Nguyên [18] Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (2010), “Quyết định số 41/2010/QĐ- UBND ngày 06/12/2010 quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2011, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách theo quy định Luật NSNN; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu phân chia cấp ngân sách địa phương thành phố Đà Nẵng” [19] UBND quận Thanh Khê ( 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017), Chỉ tiêu kế hoạch dự toán thu-chi NSNN UBND quận Thanh Khê năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017; [20] UBND quận Thanh Khê (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017), Báo cáo toán thu-chi NSNN quận Thanh Khê năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 [21] Trần Tƣờng Vân (2013), Quản lý Ngân sách nhà nước quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh” ... địa bàn quận Thanh Khê Câu hỏi, giả thuyết nghiên cứu - Thực trạng công tác quản lý thu Ngân sách địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng nhƣ nào? Quá trình thu Ngân sách địa bàn quận Thanh Khê,. .. sở lý luận công tác quản lý thu ngân sách - Chƣơng 2: Thực trạng quản lý thu ngân sách nhà nƣớc địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng - Chƣơng 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản. .. CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH KHÊ 71 3.1 QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, PHƢƠNG HƢỚNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ THU TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN QUẬN THANH KHÊ .71
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý thu ngân sách trên địa bàn quận thanh khê, thành phố đà nẵng , Hoàn thiện công tác quản lý thu ngân sách trên địa bàn quận thanh khê, thành phố đà nẵng

Từ khóa liên quan