Quản lý hoạt động trải nghiệm cho học sinh ở các trường trung học cơ sở huyện phong điền, tỉnh thừa thiên huế (tt)

14 118 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2019, 12:45

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM PHẠM BÁ THÀNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Demo Version - Select.Pdf SDK Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 14 01 14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC TH O Đ NH HƯ NG NGHIÊN CỨU Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS PHAN MINH TIẾN i Thừa Thiên Huế, năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu kết nghiên cứu ghi luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả Phạm Bá Thành Demo Version - Select.Pdf SDK ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn tốt nghiệp, nhận hướng dẫn, giúp đỡ động viên quý báu quý thầy cô đồng nghiệp Trước hết, tơi xin bày tỏ lòng kính trọng tri ân sâu sắc đến PGS.TS Phan Minh Tiến - người hướng dẫn khoa học tận tâm giúp đỡ, hướng dẫn động viên tơi suốt q trình làm luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo phòng, ban chức Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, thầy tận tình dìu dắt, truyền dạy cho kiến thức vô quý báu tạo điều kiện thuận lợi suốt thời gian học tập trường Xin cảm ơn Quý thầy cô Ban Giám hiệu, giáo viên trường THCS huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ, giúp đỡ động viên chúng tơi suốt q trình thực luận văn Dù có nhiều cố gắng trình thực luận văn tốt nghiệp, song chắn luận Version văn tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận Demo - Select.Pdf SDK góp ý q thầy, cơ, đồng nghiệp bạn Thừa Thiên Huế, ngày 01 tháng 11 năm 2018 Phạm Bá Thành iii MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa i Lời cam đoan .ii Lời cảm ơn iii MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 10 Khách thể đối tượng nghiên cứu 10 Giả thuyết khoa học 10 Nhiệm vụ nghiên cứu 10 Phương pháp nghiên cứu 11 Phạm vi nghiên cứu 11 Cấu trúc luận văn 11 Version - Select.Pdf SDK NỘI DUNGDemo 12 Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 12 1.1 Khái quát lịch sử nghiên cứu vấn đề 12 1.1.1 Các nghiên cứu nước 12 1.1 Các nghiên cứu nước 14 Các khái niệm 16 .1 Quản lý 16 Quản lý nhà trường 17 Hoạt động trải nghiệm 18 .4 Quản lý hoạt động trải nghiệm 21 Lý luận hoạt động trải nghiệm trường THCS 21 .1 Sự cần thiết tổ chức hoạt động trải nghiệm cho HS THCS 21 Mục tiêu hoạt động trải nghiệm cho HS THCS 23 Nội dung, chương trình hoạt động trải nghiệm trường THCS 24 .4 Hình thức phương pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm cho HS THCS 27 1.4 Quản lý hoạt động trải nghiệm cho HS THCS 29 1.4.1 Quản lý mục tiêu hoạt động trải nghiệm trường THCS 29 1.4 Quản lý nội dung hoạt động trải nghiệm cho HS THCS 29 1.4 Quản lý hình thức phương pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm cho HS THCS 31 1.4.4 Quản lý việc kiểm tra, đánh giá hoạt động trải nghiệm cho HS THCS 31 1.4.5 Quản lý điều kiện hỗ trợ hoạt động trải nghiệm cho HS THCS 32 1.5 Các yếu tố ảnh hư ng đến quản lý hoạt động trải nghiệm cho HS trường THCS 34 1.5.1 Các yếu tố khách quan 34 1.5 Các yếu tố chủ quan 35 Tiểu kết chương 37 Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 38 Khái quát điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế - xã hội, giáo dục đào tạo huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 38 1.1 Về vị trí địa lýVersion 38 Demo - Select.Pdf SDK Về tình hình kinh tế - xã hội 39 Về tình hình Giáo dục Đào tạo 40 Khái quát trình khảo sát thực trạng 43 Mục đích khảo sát 43 Đối tượng khảo sát 44 Nội dung khảo sát 44 Phương pháp khảo sát 44 Thực trạng hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường trung học s huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 46 Thực trạng nhận thức vai trò hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường THCS huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 46 2.3.2 Thực trạng thực nội dung hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường THCS huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 50 Thực trạng hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường THCS huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 53 .4 Thực trạng việc kiểm tra, đánh giá kết tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường THCS huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 55 Thực trạng quản lý hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường THCS huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 58 2.4.1 Thực trạng quản lý mục tiêu hoạt động trải nghiệm cho học sinh THCS huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 58 Thực trạng quản lý nội dung hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường THCS huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 59 Thực trạng quản lý phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường THCS huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 60 4.4 Thực trạng quản lý việc kiểm tra, đánh giá kết hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường THCS huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 62 4.5 Thực trạng quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng lực lượng tham gia tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường THCS huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 63 4.6 Thực trạng quản lý việc huy động nguồn lực để tổ chức hoạt động trải nghiệm cho HS trường THCS huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 64 Nhận định, đánhVersion giá chung-về thực trạng 66 Demo Select.Pdf SDK 5.1 Những kết đạt 66 Những hạn chế 66 2.5 Nguyên nhân hạn chế 67 Tiểu kết chương 68 Chương CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 69 Cơ s xác lập biện pháp 69 Các nguyên tắc xây dựng biện pháp 70 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 70 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa 70 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 70 Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu 70 Các biện pháp quản lý hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường trung học s huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 71 .1 Nâng cao nhận thức tầm quan trọng hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường THCS lực lượng giáo dục nhà trường 71 Nâng cao lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho đội ngũ giáo viên trường trung học s 74 Xây dựng nội dung hoạt động trải nghiệm theo định hướng phát triển lực học sinh 76 Đa dạng hóa hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường trung học s 77 Tăng cường quản lý phối kết hợp nhà trường, gia đình xã hội việc tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh 79 Đổi quản lý việc kiểm tra, đánh giá kết hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường trung học s 80 Tăng cường s vật chất, trang thiết bị, tài phục vụ tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh 82 Mối quan hệ biện pháp 84 Khảo nghiệm nhận thức tính cấp thiết khả thi biện pháp đề xuất 85 5.1 Mục đích khảo nghiệm 85 Đối tượng khảo nghiệm 85 Demo Version - Select.Pdf SDK Phương pháp khảo nghiệm 85 5.4 Thời gian khảo nghiệm 85 5.5 Kết khảo nghiệm 85 Tiểu kết chương 90 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGH 91 Kết luận 91 Khuyến nghị 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ CBQL Cán quản lý GD&ĐT Giáo dục Đào tạo GV Giáo viên HĐTN Hoạt động trải nghiệm HS Học sinh NXB Nhà xuất SL Số lượng THCS Trung học s Demo Version - Select.Pdf SDK DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ Trang BẢNG Bảng Số liệu trưng cầu ý kiến 44 Bảng 2.2 Quy ước điểm số cho bảng hỏi 45 Bảng 2.3 Thực trạng nhận thức vai trò HĐTN cho HS trường THCS .48 Bảng 2.4 Mức độ thực nội dung HĐTN cho HS trường THCS huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 50 Bảng 2.5 Kết thực nội dung HĐTN cho HS trường THCS huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 52 Bảng Mức độ thực hình thức tổ chức HĐTN cho HS trường THCS huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 53 Bảng Quy ước mức độ khảo sát 56 Bảng Mức độ thực kết thực việc kiểm tra, đánh giá kết tổ chức HĐTN cho HS trường THCS huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 56 Bảng Mức độ thực kết thực quản lý mục tiêu HĐTN cho HS trường THCS huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế .58 Bảng 10 Mức độ thực kết thực quản lý nội dung HĐTN cho HS trường THCS huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 59 Bảng 11 Mức độ thực kết thực quản lý hình thức phương pháp tổ chức HĐTN cho HS trường THCS huyện Phong Điền, tỉnh ThừaVersion Thiên Huế 61 Demo - Select.Pdf SDK Bảng 2.12 Mức độ thực quản lý việc kiểm tra, đánh giá kết HĐTN cho HS trường THCS huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế .62 Bảng 13 Ý kiến đánh giá CBQL GV mức độ thực kết thực công tác đào tạo, bồi dưỡng lực lượng tham gia tổ chức HĐTN cho HS 63 Bảng Kết khảo nghiệm tính cấp thiết biện pháp 86 Bảng Kết khảo nghiệm tính khả thi biện pháp 87 BIỂU ĐỒ Biểu đồ Thực trạng nhận thức CBQL GV tầm quan trọng HĐTN cho HS trường THCS 46 Biểu đồ Thực trạng nhận thức HS tầm quan trọng HĐTN cho HS trường THCS 46 Biểu đồ Kết thực hình thức tổ chức HĐTN cho HS trường THCS huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 54 Biểu đồ Kết thực quản lý việc kiểm tra, đánh giá kết HĐTN cho HS trường THCS huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 62 Biểu đồ Kết khảo nghiệm tính cấp thiết biện pháp 87 Biểu đồ Kết khảo nghiệm tính khả thi biện pháp 88 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Dạy học nói riêng hoạt động giáo dục nói chung khơng hoạt động cá nhân giáo viên (GV), mà hoạt động tập thể thầy cơ, tham gia gia đình, đồn thể vào q trình sư phạm, việc thiết kế hoạt động để học sinh (HS) tham gia nhà trường, tạo môi trường thân thiện cho m Dạy học khơng nói cho m ngh , cho m làm, mà tạo điều kiện để m tự tìm hiểu, tự khám phá, để m nói, để m tự đề xuất việc cần làm tự làm Dạy học tốt khơng dạy qua sách v , mà qua thực hành, khơng hiểu biết mà làm, thực hành kỹ sống, tìm hiểu sống thực sống khứ dân tộc Dạy tốt, học tốt khơng có thầy người dạy, mà m, qua hoạt động tích cực học tập, hoạt động tập thể, hoạt động xã hội mà tự giúp trư ng thành, tự rèn luyện Các m HS không đối tượng cần giáo dục mà thơng qua hoạt động tích cực m, m người ni dưỡng phổ biến văn hóa dân tộc, truyền thống cách Version - Select.Pdf mạng đấtDemo nước Các m chủ thể củaSDK trình giáo dục xã hội Điều , Luật Giáo dục 005 r yêu cầu nội dung, phương pháp giáo dục phổ thơng, là: “Nội dung giáo dục phổ thơng phải bảo đảm tính phổ thơng, bản, tồn diện, hướng nghiệp có hệ thống; gắn với thực tiễn sống, phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh, đáp ứng mục tiêu giáo dục cấp học”; “Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh; phù hợp với đặc điểm lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, khả làm việc theo nhóm; rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh” [23] Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI ban hành Nghị số 9-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 01 đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, Nghị vạch r quan điểm đạo "Chuyển mạnh trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện lực phẩm chất người học Học đôi với hành; lý luận gắn với thực tiễn; giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình giáo dục xã hội" [9] Nghị số / 014/QH1 ngày tháng 11 năm 014 Quốc hội đổi chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thơng xác định: “Mục tiêu giáo dục phổ thông tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, lực công dân, phát bồi dưỡng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống văn hóa, lịch sử, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, lực kỹ thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn Phát triển khả sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời”; “Tiếp tục đổi phương pháp giáo dục theo hướng: phát triển toàn diện lực phẩm chất người học; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, bồi dưỡng phương pháp tự học, hứng thú học tập, kỹ hợp tác, làm việc nhóm khả tư độc lập: đa dạng hóa hình thức tổ chức học tập, tăng cường hiệu sử dụng phương tiện dạy học, đặc biệt công nghệ thông tin truyền thông; giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình xã hội” [24] Đại hội Đảng tồn quốc lần thứ XII khẳng định: “Giáo dục quốc sách Demo - Select.Pdf hàng đầu Phát triểnVersion giáo dục đào tạo nhằmSDK nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài Chuyển mạnh trình giáo dục chủ yếu từ trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện lực phẩm chất người học; học đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn Phát triển giáo dục đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng bảo vệ Tổ quốc, với tiến khoa học - công nghệ, yêu cầu phát triển nguồn nhân lực thị trường lao động Phấn đấu năm tới, tạo chuyển biến bản, mạnh mẽ chất lượng, hiệu giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày tốt công xây dựng, bảo vệ Tổ quốc nhu cầu học tập nhân dân Giáo dục người Việt Nam phát triển toàn diện phát huy tốt tiềm năng, khả sáng tạo cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, sống tốt làm việc hiệu quả”[8] Chương trình giáo dục phổ thơng tổng thể Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành vào ngày tháng năm 017 xây dựng theo định hướng phát triển phẩm chất lực người học, tạo môi trường học tập rèn luyện giúp học sinh phát triển hài hoà thể chất tinh thần; tr thành người học tích cực, tự tin, có ý thức lựa chọn nghề nghiệp học tập suốt đời; có phẩm chất tốt đẹp lực cần thiết để tr thành người công dân có trách nhiệm, người lao động có văn hóa, cần cù, sáng tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển cá nhân yêu cầu nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước thời đại toàn cầu hóa cách mạng cơng nghiệp Chương trình đưa hoạt động giáo dục có tên gọi “hoạt động trải nghiệm” (HĐTN), hoạt động giáo dục bắt buộc, học sinh dựa huy động tổng hợp kiến thức kỹ từ nhiều lĩnh vực giáo dục khác để trải nghiệm thực tiễn đời sống nhà trường, gia đình, xã hội, tham gia hoạt động hướng nghiệp hoạt động phục vụ cộng đồng hướng dẫn tổ chức nhà giáo dục, qua hình thành phẩm chất chủ yếu, lực chung số lực thành phần đặc thù hoạt động như: lực thiết kế tổ chức hoạt động, lực định hướng nghề nghiệp, lực thích ứng với biến động sống kỹ sống khác HĐTN thực mục tiêu hình thành phẩm chất, thói quen, kỹ sống, thơng qua sinh hoạt tập thể, câu lạc bộ, tham gia dự án học tập, hoạt động xã hội, thiện nguyện, Demo Version - Select.Pdf SDKmỗi học sinh vừa người tham hoạt động lao động, Bằng HĐTN thân, gia, vừa người thiết kế tổ chức hoạt động cho mình, qua tự khám phá, điều chỉnh thân, điều chỉnh cách tổ chức hoạt động, tổ chức sống để sinh hoạt làm việc có kế hoạch, có trách nhiệm Mỗi học sinh bắt đầu xác định lực, s trường chuẩn bị số lực người lao động tương lai người cơng dân có trách nhiệm [1] Trong thực tiễn thực chương trình giáo dục phổ thơng hành, HĐTN định hình thơng qua hoạt động như: hoạt động giáo dục lên lớp, hoạt động tập thể, dạy học gắn liền với di sản, di tích lịch sử cách mạng, dạy học gắn liền với sản xuất kinh doanh địa phương… Tuy nhiên thực tế, trường trung học s (THCS) thuộc huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, phần lớn hoạt động giáo dục lên lớp thực khơng mục đích, có biến thành chơi học sinh hay hoạt động tập thể; dạy học gắn liền với di sản, di tích lịch sử cách mạng, dạy học gắn liền với sản xuất kinh doanh địa phương thường biến thành buổi dã ngoại, hình thức khơng đa dạng phong phú, quan tâm tới việc hình thành lực HS Ngồi việc kiểm tra đánh giá kết hoạt động không tiến hành thường xuyên, không phục vụ để đánh giá lực phẩm chất người học, điều khơng phù hợp với việc dạy học giáo dục th o định hướng phát triển lực HS Xuất phát từ lí trên, chúng tơi chọn nghiên cứu đề tài: “Quản lý hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường trung học sở huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế” nhằm đề xuất biện pháp quản lý HĐTN cho HS trường THCS huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế thời gian tới, góp phần thực thành cơng việc đổi bản, toàn diện nghiệp giáo dục đào tạo huyện nhà Mục đích nghiên c u Trên s nghiên cứu lí luận, khảo sát, đánh giá thực trạng HĐTN quản lý HĐTN cho HS trường THCS thuộc huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, đề xuất biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu HĐTN cho HS trường THCS huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế Khách th đối tư ng nghiên c u Demo - Select.Pdf SDKTHCS .1 Khách thểVersion nghiên cứu: HĐTN trường Đối tượng nghiên cứu: Quản lý HĐTN cho HS trường THCS huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế Giả thuyết khoa học HĐTN chưa thực đáp ứng yêu cầu mục tiêu hình thành, phát triển phẩm chất lực cho cá nhân HS chưa tổ chức cách khoa học hiệu Nếu đề xuất thực đồng biện pháp quản lý HĐTN khoa học, khả thi, huy động sức mạnh toàn thể GV, cha mẹ HS, tổ chức xã hội … hiệu hoạt động nâng cao, góp phần giáo dục tồn diện HS, giúp m hình thành phát triển phẩm chất kỹ sống cần thiết người công dân tương lai Nhiệm vụ nghiên c u 5.1 Nghiên cứu s lý luận quản lý HĐTN cho HS trường THCS Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý HĐTN cho HS THCS huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 10 trường Đề xuất biện pháp quản lý HĐTN cho HS trường THCS huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế Phương pháp nghiên c u 6.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận Sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu, phân loại tài liệu, hệ thống hóa tài liệu,…nhằm xây dựng s lý luận quản lý HĐTN trường THCS Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn Sử dụng phương pháp điều tra giáo dục, quan sát, tổng kết kinh nghiệm, lấy ý kiến chuyên gia, …nhằm khảo sát, đánh giá thực trạng HĐTN quản lý HĐTN trường THCS huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế Phương pháp thống kê toán học Sử dụng tham số toán thống kê nhằm xử lý số liệu thu thập trình nghiên cứu Phạm vi nghiên c u Nghiên cứu hoạt động quản lý HĐTN cho HS 06 trường THCS thuộc huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, bao gồm: THCS Phong Mỹ, THCS Phong Hiền, THCS Nguyễn Duy, THCS Phong Hòa, THCS Điền Lộc, THCS Phú Thạnh Cấu trúc Demo luận vănVersion - Select.Pdf SDK PHẦN MỞ ĐẦU Giới thiệu khái quát đề tài: lý chọn đề tài, mục đích nghiên cứu, khách thể đối tượng nghiên cứu, giả thuyết khoa học, nhiệm vụ nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu PHẦN NỘI DUNG Chương 1: Cơ s lý luận quản lý hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường trung học s Chương : Thực trạng công tác quản lý hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường trung học s huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế Chương : Các biện pháp quản lý hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường trung học s huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGH TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 11 ... Cơ s lý luận quản lý hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường trung học s Chương : Thực trạng công tác quản lý hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường trung học s huyện Phong Điền, tỉnh Thừa. .. hoạt động trải nghiệm cho học sinh THCS huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 58 Thực trạng quản lý nội dung hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường THCS huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên. .. trạng hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường trung học s huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 46 Thực trạng nhận thức vai trò hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường THCS huyện Phong
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động trải nghiệm cho học sinh ở các trường trung học cơ sở huyện phong điền, tỉnh thừa thiên huế (tt) , Quản lý hoạt động trải nghiệm cho học sinh ở các trường trung học cơ sở huyện phong điền, tỉnh thừa thiên huế (tt)

Từ khóa liên quan