Bai 9 - Luc Hap dan

17 340 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/08/2013, 12:10

Kiểm tra bài cũ Câu 1. Phát biểu Định luật III NiuTơn. Câu 2. Sự giống và khác nhau giữa hai lực trực đối và hai lực cân bằng. Câu 3. Một vật A đặt trên mặt bàn nằm ngang. Có những lực nào tác dụng vào vật, vào bàn? Chỉ ra cặp lực trực đối, cặp lực cân bằng. Câu 4. Tính chất của gia tốc trọng trường của vật rơi tự do ? Câu 5. Hình nào trong số các hình dưới đây minh hoạ đúng định luật III Niu Tơn. Kiểm tra bài cũ F 1 F 2 A) F 2 F 1 B) F 1 F 2 C) F 1 F 2 D) F 1 F 2 D) Lùc hÊp dÉn T¸o rông, nh­ng mÆt tr¨ng kh«ng r¬i Chuyển động của các hành tinh quanh Mặt Trời • Lực nào giữ cho mặt trăng chuyển động tròn đều quanh trái dất ? • Lực nào giữ cho trái đất chuyển động gần như tròn đều quanh mặt trời ?  Mọi vật trong vũ trụ đều hút nhau bởi một lực gọi là lực hấp dẫn I. LÖÏC HAÁP DAÃN F hd F hd R m 1 m 2 I. ẹềNH LUAT VAẽN VAT HAP DAN Lực hấp dẫn giữa hai vật (Coi như chất điểm) tỉ lệ thuận với tích của hai khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng. 1. Nội dung định luật: F hd R m 1 m 2 I. ẹềNH LUAT VAẽN VAT HAP DAN Trong đó : F hd : Lực hấp dẫn (N). m 1 , m 2 : Khối lượng của vật (kg). R : Khoảng cách giữa hai chất điểm ( m ). G : Hằng số hấp dẫn ; G 6,67.10 -11 Nm 2 / kg 2 . F hd F hd = G m 1 m 2 R 2 2. Biểu thức: Thí nghiệm của Ca- ven- đi sơ: Dùng một cân soắn rất nhạy để đo lực hấp dẫn giữa hai quả cầu, từ đó xác định được G C1 V× sao ta kh«ng nhËn thÊy lùc hÊp dÉn gi÷a c¸c vËt thÓ th«ng th­êng ? Vì hằng số hấp dẫn G là rất nhỏ, Mà : F hd = G m 1 m 2 R 2 [...]... TRỌNG LỰC 2) Gia tốc rơi tự do : - Khi thả rơi một vật có khối lượng m ở độ cao h so với mặt đất thì trọng lực P tác dụng lên vật là : P=G m.M (R+h)2 (1) - Lực này truyền cho vật m gia tốc rơi tự do g Theo đònh luật II Newton, ta có : P = mg (2) II TRỌNG LỰC 2) Gia tốc rơi tự do : m - Từ (1) và (2), ta có : g=G M (R+h)2 g P h R M O II TRỌNG LỰC 2) Gia tốc rơi tự do : - Khi h . ). G : Hằng số hấp dẫn ; G 6,67.10 -1 1 Nm 2 / kg 2 . F hd F hd = G m 1 m 2 R 2 2. Biểu thức: Thí nghiệm của Ca- ven- đi sơ: Dùng một cân soắn rất nhạy. giữa chúng. 1. Nội dung định luật: F hd R m 1 m 2 I. ẹềNH LUAT VAẽN VAT HAP DAN Trong đó : F hd : Lực hấp dẫn (N). m 1 , m 2 : Khối lượng của vật (kg).
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 9 - Luc Hap dan, Bai 9 - Luc Hap dan, Bai 9 - Luc Hap dan