TOÁN 9 - TUẦN 1 - CĂN BẬC HAI - HẰNG ĐẲNG THỨC - HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

2 66 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2019, 22:12

TOÁN A2  A TUẦN 1: Căn bậc hai đẳng thức Hệ thức cạnh đường cao tam giác vng Bài 1: Tính cách hợp lí: a) 3.12.8 b)  c)  d) 2.3.12.18 Bài 2: Rút gọn biểu thức: a) 17  32  17  32 b)    15 � �   � �    3 5 � � c) d) 40 12  48  75  15 27 Bài 3: Giải phương trình: a)  12 x  x  2 b) x  x   x  x   Bài 4: Tìm giá trị nhỏ biểu thức: A  m  m   m  2m  B  4a  a   a  12a  Bài 5: Rút gọn biểu thức: � a a � � a2 a � A�  1 � � � � � � a 1 � � � � 2 a � Bài 6: Hãy tính x, y hình đây: Bài 7: Cho ABC vng A, đường cao AH = 24cm Biết AB : AC = : Tính BH, CH Bài 8: Cho ABC vuông A, đường cao AH = 24cm Biết AB = 7cm; AC = 24cm Tính BH, CH, AH Bài 9: Cho ABC vuông A, đường cao AH = 24cm Biết BH : HC = : 16; AH = 48cm Tính AB, AC, BC TỐN Bài 10: Cho ABC vuông A, phân giác AD Biết BD = 3cm; DC = 4cm Tính BC, AB, AC ...TỐN Bài 10 : Cho ABC vng A, phân giác AD Biết BD = 3cm; DC = 4cm Tính BC, AB, AC
- Xem thêm -

Xem thêm: TOÁN 9 - TUẦN 1 - CĂN BẬC HAI - HẰNG ĐẲNG THỨC - HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG, TOÁN 9 - TUẦN 1 - CĂN BẬC HAI - HẰNG ĐẲNG THỨC - HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

Từ khóa liên quan