giáo án lý 11 phát triển năng lực phát triển năng lực

20 149 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/01/2019, 05:35

giáo án lý 11 phát triển năng lực phát triển năng lực hoc sinh Ngày soạn : 24/01/2016 Ngày dạy : 27/01/2016 CHUN ĐỀ : CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ A Xác định vấn đề cần giải chuyên đề Tuần : 23 Tiết : 44 Chun đề “CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ” đề cập nghiên cứu khái niệm từ thông , tượng cảm ứng điện từ, địnhluật len sơ chiều dòng điện cảm ứng, suất điện động cảm ứng , tượng tự cảm, lượng cảu cuộn dây tự cảm B Nội dung kiến thức cần xây dựng chuyên đề Nội dung 1: TỪ THÔNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ I Từ thơng : Đònh nghóa Từ thông qua diện tích S đặt từ trường đều: Φ = BScosα Với α góc pháp tuyến → n → B Đơn vò từ thông Trong hệ SI đơn vò từ thông vêbe (Wb) 1Wb = 1T.1m2 II Hiện tượng cảm ứng điện từ đại lượng B, S α qua khung dây thay đổi từ thông Φ biến thiên mạch kín (C) xuất dòng điện gọi tượng cảm ứng điện từ III Đònh luật Len-xơ chiều dòng điện cảm ứng 1.Định luật Len – xơ : Dòng điện cảm ứng xuất mạch kín có chiều cho từ trường cảm ứng có tác dụng chống lại biến thiên từ thông ban đầu qua mạch kín 2.Trường hợp từ thông qua (C) biến thiên chuyển động : Khi từ thông qua mạch kín (C) biến thiên kết chuyển động từ trường cảm ứng có tác dụng chống lại chuyển động nói IV Dòng điện Fu-cô Dòng điện Fu – Cơ : Là dòng điện cảm ứng suất khối kim loại khối KL chuyển động từ trường có phương khơng song song với đường sức từ Nội dung 2: SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG I Suaát điện động cảm ứng mạch kín Đònh nghóa: Suất điện động cảm ứng suất điện động sinh dòng điện cảm ứng mạch kín ∆Φ Đònh luật Fa-ra-đây Suất điện động cảm ứng: eC = ∆t ∆Φ Nếu xét độ lớn eC thì: |eC| = | | ∆t Độ lớn suất điện động cảm ứng xuất mạch kín tỉ lệ với tốc độ biến thiên từ thông qua mạch kín II Quan hệ suất điện động cảm ứng đònh luật Len-xơ Sự xuất dấu (-) biểu thức e C phù hợp với đònh luật Len-xơ Trước hết chọn véctơ pháp tuyến dương - Nếu Φ tăng eC < 0: chiều suất điện động cảm ứng (chiều dòng điện cảm ứng) ngược chiều với chiều mạch - Nếu Φ giảm eC > 0: chiều suất điện động cảm ứng (chiều dòng điện cảm ứng) chiều với chiều mạch III Chuyển hóa lượng tượng cảm ứng điện từ Công học làm xuất suất điện động cảm ứng mạch, nghóa tạo điện Vậy chất tượng cảm ứng điện từ nêu trình chuyển hóa thành điện Nội dung 3: TỰ CẢM I Từ thông riêng qua mạch kín Từ thông riêng mạch kín có dòng điện chạy qua: Φ = Li 1Wb Với L : độ tự cảm ( 1H = ) 1A VD : - Độ tự cảm ống dây: N2 L = 4π.10-7 .S l - Nếu ống dây có lõi thép : N2 L = 4π.10-7.µ .S l Với µ độ từ thẩm đặc trưng cho lõi thép II Hiện tượng tự cảm Đònh nghóa: Hiện tượng tự cảm tượng cảm ứng điện từ xảy mạch có dòng điện mà biến thiên từ thông qua mạch gây biến thiên cường độ dòng điện mạch Một số ví dụ tượng tự cảm III Suất điện động tự cảm Suất điện động tự cảm Suất điện động cảm ứng mạch xuát hiện tượng tự cảm gọi suất điện động tự cảm Biểu thức suất điện động tự cảm: ∆i etc = - L ∆t Suất điện động tự cảm có độ lớn tỉ lệ với tốc độ biến thiên cường độ dòng điện mạch Năng lượng từ trường ống dây tự cảm (Đọc thêm) IV Ứng dụng Hiện tượng tự cảm có nhiều ứng dụng mạch điện xoay chiều Cuộn cảm phần tử quan trọng mạch điện xoay chiều có mạch dao động máy biến áp C Chuẩn kiến thức, kĩ số lực phát triển I Kiến thức : + Viết công thức hiểu ý nghóa vật lý từ thông + Phát biểu đònh nghóa hiểu có tượng cảm ứng điện từ + Phát biểu đònh luật Len-xơ theo cách khác biết vận dụng để xác đònh chiều dòng điện cảm ứng trường hợp khác + Phát biểu đònh nghóa nêu số tính chất dòng điện Fu-cô + Viết công thức tính suất điện động cảm ứng + Vận dụng công thức học để tính suất điện động cảm ứng số trường hợp đơn giãn + Phát biểu đònh nghóa từ thông riên viết công thức độ tự cảm ống dây hình trụ + Phát biểu đònh nghóa tượng tự cảm giải thích tượng tự cảm đóng ngắt mạch điện + Viết công thức tính suất điện động tự cảm + Nêu chất viết công thức tính lượng ống dây tự cảm II Kĩ : + Vận dụng công thức từ thông , sđđ cảm ứng , sđđ tự cảm để giải tập đơn giản + Vận dụng định luật Len – Xơ để xác định chiều dòng điện cảm ứng III Thái độ - Say mê khoa học kĩ thuật; khách quan, trung thực, cẩn thận - Tự lực, tự giác học tập, tham gia xây dựng kiến thức IV Năng lực phát triển BẢNG MƠ TẢ CÁC NĂNG LỰC THÀNH PHẦN Nhóm lực Nhóm NLTP liên quan đến sử dụng kiến thức vật lí Nhóm NLTP phương pháp (tập trung vào lực thực nghiệm lực mơ hình hóa) Nhóm NLTP trao đổi thơng tin Nhóm NLTP liên quan đến cá nhân Năng lực thành phần K1: Trình bày kiến thức tượng, đại lượng, định luật, nguyên lí vật lí bản, phép đo, số vật lí K2: Trình bày mối quan hệ kiến thức vật lí K3: Sử dụng kiến thức vật lí để thực nhiệm vụ học tập K4: Vận dụng (giải thích, dự đốn, tính tốn, đề giải pháp, đánh giá giải pháp …) kiến thức vật lí vào tình thực tiễn P1: Đặt câu hỏi kiện vật lí P2: mô tả tượng tự nhiên ngơn ngữ vật lí quy luật vật lí tượng P3: Thu thập, đánh giá, lựa chọn xử lí thơng tin từ nguồn khác để giải vấn đề học tập vật lí P4: Vận dụng tương tự mơ hình để xây dựng kiến thức vật lí P5: Lựa chọn sử dụng cơng cụ tốn học phù hợp học tập vật lí P6: điều kiện lí tưởng tượng vật lí P7: đề xuất giả thuyết; suy hệ kiểm tra P8: xác định mục đích, đề xuất phương án, lắp ráp, tiến hành xử lí kết thí nghiệm rút nhận xét P9: Biện luận tính đắn kết thí nghiệm tính đắn kết luận khái qt hóa từ kết thí nghiệm X1: trao đổi kiến thức ứng dụng vật lí ngơn ngữ vật lí cách diễn tả đặc thù vật lí X2: phân biệt mơ tả tượng tự nhiên ngôn ngữ đời sống ngơn ngữ vật lí (chun ngành) X3: lựa chọn, đánh giá nguồn thông tin khác nhau, X4: mô tả cấu tạo nguyên tắc hoạt động thiết bị kĩ thuật, công nghệ X5: Ghi lại kết từ hoạt động học tập vật lí (nghe giảng, tìm kiếm thơng tin, thí nghiệm, làm việc nhóm…) X6: trình bày kết từ hoạt động học tập vật lí (nghe giảng, tìm kiếm thơng tin, thí nghiệm, làm việc nhóm…) cách phù hợp X7: thảo luận kết cơng việc vấn đề liên quan góc nhìn vật lí X8: tham gia hoạt động nhóm học tập vật lí C1: Xác định trình độ có kiến thức, kĩ , thái độ cá nhân học tập vật lí C2: Lập kế hoạch thực kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch học tập vật lí nhằm nâng cao trình độ thân C3: Chỉ vai trò (cơ hội) hạn chế quan điểm vật lí đối trường hợp cụ thể mơn Vật lí ngồi mơn Vật lí C4: So sánh đánh giá - khía cạnh vật lí- giải pháp kĩ thuật khác mặt kinh tế, xã hội môi trường C5: Sử dụng c vật lí để đánh giá cảnh báo mức độ an tồn thí nghiệm, vấn đề sống công nghệ đại C6: Nhận ảnh hưởng vật lí lên mối quan hệ xã hội lịch sử D Tiến trình dạy học : Đặt vấn đề : - Ngày phần lớn điện sử dụng tạo từ máy phát điện cảm ứng hoạt động dựa tượng cảm ứng điện từ Vậy cảm ứng điện từ gì? Giới thiệu chương Hoạt động :Tìm hiểu từ thơng Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung Năng lực cần đạt Vẽ hình 23.1 Vẽ hình I Từ thơng K1:Nắm Giới thiệu khái niệm từ thông Ghi nhận khái niệm Định nghĩa Đ/N Cho biết từ Từ thơng qua diện tích S đặt từ từ thơng thơng có giá trị dương, âm trường đều: K2: trình Φ = BScosα bày → → Với α góc pháp tuyến n B mối quan hệ r r Đơn vị từ thông n; B Trong hệ SI đơn vị từ thông vêbe K3;K4;P1,P5, Giới thiệu đơn vị từ thông Ghi nhạn khái niệm (Wb) P7, X6,X7, 1Wb = 1T.1m2 X8, C1, C4 Hoạt động : Tìm hiểu tượng cảm ứng điện từ Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Vẽ hình 22.3 Giới thiệu thí nghiệm Vẽ hình Quan sát thí nghiệm Giải thích biến thiên từ thơng thí nghiệm Giải thích biến thiên từ thơng thí nghiệm Cho học sinh nhận xét qua thí nghiệm Giải thích biến thiên từ thơng thí nghiệm Thực C2 Yêu cầu học sinh thực C2 Yêu cầu học sinh rút nhận xét chung Yêu cầu học sinh rút kết luận Nhận xét chung cho tất thí nghiệm Rút kết luận Nội dung II Hiện tượng cảm ứng điện từ Thí nghiệm a) Thí nghiệm Cho nam châm dịch chuyển lại gần vòng dây kín (C) ta thấy mạch kín (C) xuất dòng điện b) Thí nghiệm Cho nam châm dịch chuyển xa mạch kín (C) ta thấy mạch kín (C) xuất dòng điện ngược chiều với thí nghiệm c) Thí nghiệm Giữ cho nam châm đứng yên dịch chuyển mạch kín (C) ta thu Năng lực cần đạt K1 ; K2; K3 ; K4; P1;P5;P7, X6;X7; X8; kết tương tự C1; C2; d) Thí nghiệm C3;C4 Thay nam châm vĩnh cửu nam châm điện Khi thay đổi cường độ dòng điện nam châm điện mạch kín (C) xuất dòng điện Kết luận a) Tất thí nghiệm có đạc điểm chung từ thơng qua mạch kín (C) biến thiên Dựa vào công thức định nghĩa từ thông, ta nhận thấy, đại lượng B, S α thay đổi từ thơng Φ biến thiên b) Kết thí nghiệm chứng tỏ rằng: + Mỗi từ thơng qua mạch kín (C) biến thiên mạch kín (C) xuất dòng điện gọi tượng cảm ứng điện từ + Hiện tượng cảm ứng điện từ tồn khoảng thời gian từ thơng qua mạch kín biến thiên Hoạt động : Củng cố kiến thức + Nắm đ/n từ thông : Φ = BS cos α ; Đon vị từ thông (Wb) nắm tượng cảm ứng điện từ Hoạt động : Vận dụng : Câu 1: Một vòng dây kín, phẳng, đặt từ trường Trong yếu tố sau : I Diện tích S vòng dây II Cảm ứng từ từ trường III Khối lượng vòng dây IV Góc hợp mặt phằng vòng dây đường cảm ứng từ Từ thơng qua diện tích S phụ thuộc yếu tố ? A I II B I, II, III C I III D I, II IV Câu 2: Dòng điện cảm ứng xuất ống dây kín thay đổi : A Chiều dài ống dây B Khối lượng ống dây C Từ thông qua ống dây D Cả A, B C Câu 3: Một khung dây tròn, đặt từ trường có mặt phẳng khung dây vng góc với đường cảm ứng từ.Trong trường hợp sau : I Khung dây chuyển động tịnh tiến từ trường theo phương II Bóp méo khung dây III Khung dây quay quanh đường kính Ở trường hợp xuất dòng điện cảm ứng khung dây ? A I II B II III C III I D Cả A, B C Câu 4: Một nam châm thẳng N-S đặt gần khung dây tròn, Trục cuả nam châm vng góc với mặt phẳng khung dây Giữ khung dây đứng yên.Lần lượt làm nam châm chuyển động sau : I Tịnh tiến dọc theo trục II Quay nam châm quanh trục thẳng đứng III Quay nam châm quanh trục nằm ngang vng góc với trục nam châm Ở trường hợp có dòng điện cảm ứng xuất khung dây ? A I II B II III C I III D Cả ba trường hợp Câu 5: Trong vùng khơng gian rộng có từ trường Tịnh tiến khung dây phẳng, kín, theo cách sau I Mặt phẳng khung vng góc với đường cảm ứng II Mặt phẳng khung song song với đường cảm ứng III Mặt phẳng khung hợp với đường cảm ứng góc α Trường hợp xuất dòng điện cảm ứng khung ? A I B II C III D Khơng có trường hợp Câu 6: Muốn cho khung dây kín xuất suất điện động cảm ứng cách A làm thay đổi diện tích khung dây B Đặt khung dây kín vào từ trường C làm cho từ thông qua khung dây biến thiên D quay khung dây quanh trục đối xứng Câu Một khung dây phẵng diện tích S = 12 cm 2, đặt từ trường cảm ứng từ B = 5.10 -2 T Mặt phẵng → khung dây hợp với véc tơ cảm ứng từ B góc α = 300 Từ thơng qua diện tích S A 3 10-4Wb B 3.10-4Wb C 3 10-5Wb D 3.10-5Wb Câu Một khung dây có diện tích 5cm2 gồm 50 vòng dây.Đặt khung dây từ trường có cảm ứng từ B quay khung theo hướng.Từ thông qua khung có giá trị cực đại 5.10-3 Wb.Cảm ứng từ B có giá trị ? A 0,2 T B 0,02T C 2,5T D 3,00T Hoạt động : Hướng dẫn học sinh tự học nhà: - Lý thuyết: Trả lời câu hỏi SGK - Bài tập: SGK IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………… Ngày soạn : 24/01/2016 Ngày dạy : 29/01/2016 Tuần : 23 Tiết : 45 TỪ THÔNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ (2) Mục tiêu: a) Về kiến thức: + Phát biểu định luật Len-xơ theo cách khác biết vận dụng để xác định chiều dòng điện cảm ứng trường hợp khác + Phát biểu định nghĩa nêu số tính chất dòng điện Fu-cơ b) Về kỹ năng: + Vận dụng định luật len xơ xác định chiều dòng điện cảm ứng + Vận dụng kiến thức để giải tập liên quan c) Về thái độ: + Có thái độ nghiêm túc, chăm học tập Chuẩn bị GV HS: a) Chuẩn bị GV: + Chuẩn bị hình vẽ đường sức từ nhiều ví dụ khác + Chuẩn bị thí nghiệm cảm ứng từ b) Chuẩn bị HS: + Ơn lại từ thơng ví dụ tượng cảm ứng điện từ Tiến trình dạy: * Ổn định lớp: a) Kiểm tra cũ: * Câu hỏi: Viết công thức định nghĩa từ thơng, giải thích đại lượng cơng thức? Nêu thí nghiệm cảm ứng điện từ? * Đáp án: Φ = BScosα + giải thích (SGK) thí nghiệm (mơ tả SGK) * Đặt vấn đề - Chiều dòng điện cảm ứng xác định nào? Dòng điện cảm ứng xuất trường hợp đặc biệt nào? b) Dạy nội dung mới: Hoạt động : Tìm hiểu định luật Len-xơ chiều dòng điện cảm ứng Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung Năng lực cần đạt Trình bày phương pháp khảo sát qui luật xác định chiều dòng điện cảm ứng xuất mạch kín Giới thiệu định luật Yêu cầu học sinh thực C3 Giới thiệu trường hợp từ thông qua (C) biến thiên Nghe , thảo luận liên hệ với trường hợp thí nghiệm vừa tiến hành tim hiểu chieeufdongf điện cảm ứng Ghi nhận định luật Thực C3 Ghi nhận cách phát biểu III Định luật Len-xơ chiều dòng điện cảm ứng Dòng điện cảm ứng xuất mạch kín có chiều cho từ trường cảm ứng có tác dụng chống lại biến thiên từ thơng ban đầu qua mạch kín Khi từ thơng qua mạch kín (C) biến thiên kết chuyển động từ trường cảm ứng có tác dụng K1;K3;K4;P1,P2; P5 ;P7,P9 X6,X7, X8, C1, C4 kết chuyển động Giới thiệu định luật định luật trường hợp từ thông qua (C) biến thiên kết chuyển động Hoạt động : Tìm hiểu dòng điện Fu-cơ Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Giới thiệu hình vẽ 23.6 thí nghiệm Quan sát thí nghiệm, rút nhận xét Giới thiệu hình vẽ 23.6 thí nghiệm Quan sát thí nghiệm, rút nhận xét Yêu cầu học sinh giải thích kết thí nghiệm Nhận xét câu thực học sinh Giải thích đầy đủ tượng giới thiệu dòng Fucơ Giải thích kết thí nghiệm Ghi nhận khái niệm Giới thiệu tính chất Ghi nhận tính chất dòng Fu-cơ gây lực hãm điện từ Nêu ứng dụng Yêu cầu học sinh nêu ứng dụng Ghi nhận tính chất Giới thiệu tính chất dòng Fu-cơ gây hiệu ứng tỏa nhiệt Yêu cầu học sinh nêu ứng dụng tính chất Giới thiệu tác dụng có hại Nêu ứng dụng Ghi nhận tác dụng có hại dòng điện Fu-cơ Nêu cách làm giảm điện trở khối kim loại chống lại chuyển động nói Nội dung Năng lực cần đạt IV Dòng điện Fu-cơ Thí nghiệm Một bánh xe kim loại có dạng đĩa tròn quay xung quanh trục O trước nam châm điện Khi chưa cho dòng điện chạy vào nam châm, bánh xe quay bình thường Khi cho dòng điện chạy vào nam châm bánh xe quay chậm bị hãm dừng lại Thí nghiệm Một khối kim loại hình lập phương đặt hai cực nam châm điện Khối treo sợi dây đầu cố dịnh; trước đưa khối vào nam châm điện, sợi dây treo xoắn nhiều vòng Nếu chưa có dòng điện vào nam châm điện, thả khối kim loại quay nhanh xung quanh Nếu có dòng điện vào nam châm điện, thả khối kim loại quay chậm bị hãm dừng lại Giải thích Ở thí nghiệm trên, bánh xe khối kim loại chuyển động từ trường thể tích chúng cuất dòng điện cảm ứng – dòng điện Fu-cơ Theo định luật Len-xơ, dòng điện cảm ứng ln có tác dụng chống lại chuyển dơi, chuyển động từ trường, bánh xe khối kim loại xuất lực từ có tác dụng cản trở chuyển động chúng, lực gọi lực hãm điện từ Tính chất cơng dụng dòng Fu-cơ + Mọi khối kim loại chuyển động từ trường chịu tác dụng lực hãm điện từ Tính chất ứng dụng phanh điện từ ơtơ hạng nặng + Dòng điện Fu-cơ gây hiệu ứng tỏa nhiệt Jun – Len-xơ khối kim loại đặt từ trường biến thiên Tính chất ứng dụng lò cảm ứng để nung nóng kim loại + Trong nhiều trường hợp dòng điện Fu-cơ gây nên tổn hao lượng vơ ích Để giảm tác dụng K1: Trình bày khái niệm dòng điện Fu-cơ K4 : Giải thích tượng có dòng điện Fu – Cơ P1: Đặt câu hỏi dòng điện FuCơ P8: Đề xuất phương án thí nghiệm rút nhạn xét P9; X6; X8; C1; C2; C3 C4; C5; C6; dòng điện Fu-cơ dòng Fu-cơ, người ta tăng điện Yêu cầu học sinh nêu trở khối kim loại cách làm giảm điện trở + Dòng Fu-cơ ứng dụng khối kim loại số lò tơi kim loại Liên hệ ứng dụng dòng Fu Tìm ứng dụng dòng Fu cơ gia đình? gần gũi với đời sống * Bếp từ, công tơ điện Hoạt động : Vận dụng Câu : Định luật Len-xơ dùng để : A Xác định độ lớn suất điện động cảm ứng mạch điện kín B Xác định chiều dòng điện cảm ứng xuất mạch điện kín C Xác định cường độ dòng điện cảm ứng xuất mạch điện kín D Xác định biến thiên từ thơng qua mạch điện kín , phẳng Câu : Chọn câu Thời gian dòng điện cảm ứng xuất mạch điện kín : A Tỉ lệ thuận với tốc độ biến thiên từ thông qua mạch B Tỉ lệ thuận với điện trở mạch điện C Bằng với thời gian có biến thiên từ thơng qua mạch kín D Càng lâu khối lượng mạch in kớn cng nh Cõu : Phát biểu sau không đúng? A Dòng điện cảm ứng ®ỵc sinh khèi vËt dÉn chun ®éng từ trờng hay đặt từ trờng biến đổi theo thời gian gọi dòng điện Fucô B Dòng điện xuất có biến thiên từ thông qua mạch điện kín gọi dòng điện cảm ứng C Dòng điện Fucô đợc sinh khối kim loại chuyển động từ trờng, có tác dụng chống lại chuyển động khối kim loại D Dòng điện Fucô đợc sinh khối vật dẫn chuyển động từ trờng, đồng thời toả nhiệt làm khối vật dẫn nóng lên Cõu : Muốn làm giảm hao phí toả nhiệt dòng điện Fucô gây khối kim loại, ng ời ta thờng: A chia khối kim loại thành nhiều kim loại mỏng ghép cách điện với B tăng độ dẫn điện cho khối kim loại C đúc khối kim loại phần rỗng bên D sơn phủ lên khối kim loại lớp sơn cách điện c) Cng c, luyện tập: - Cho học sinh tóm tắt kiến thức d) Hướng dẫn học sinh tự học nhà: - Lý thuyết: Trả lời câu hỏi SGK - Bài tập: trang 147, 148 sgk tập 23.1, 23.6 sbt IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………… Ngày soạn :14/02/2016 Tuần : 24 Ngày dạy : 17/02/2016 Tiết : 46 BÀI TẬP Mục tiêu: a) Về kiến thức: + Nắm định nghĩa phát có tượng cảm ứng điện từ + Phát biểu định luật Len-xơ theo cách vận dụng để xác định chiều dòng điện cảm ứng trường hợp khác Giải tập liên quan b) Về kỹ năng: + Vận dụng thành thạo định luật Len-xơ để xác định chiều dòng điện cảm ứng c) Về thái độ: - Có thái độ nghiêm túc, chăm học tập Chuẩn bị GV HS: a) Chuẩn bị GV: - Xem, giải tập sgk sách tập - Chuẩn bị thêm nột số câu hỏi trắc nghiệm tập khác b) Chuẩn bị HS: - Giải câu hỏi trắc nghiệm tập thầy cô nhà - Chuẩn bị sẵn vấn đề mà vướng mắc cần phải hỏi thầy Tiến trình dạy: * Ổn định lớp: (1 phút ) a) Kiểm tra cũ: (0 phút ) + Kiểm tra dạy b) Dạy nội dung mới: Hoạt động : Nêu lưu ý giải tập tượng cảm ứng điện từ: → + Trong từ trường B , từ thông qua diện tích S giới hạn vòng dây kín phẵng xác định biểu thức: Φ = BScosα → → + Khi giải tập cần xác định góc α hợp véc tơ cảm ứng từ B pháp tuyến n mặt phẵng vòng dây Lưu ý, số đường sức từ xuyên qua diện tích S nhiều từ thơng φ lớn Khi mạch điện chuyển động từ trường cơng lực điện từ tác dụng lên mạch điện đo tích cường độ dòng điện với độ biến thiên từ thông qua mạch: ∆A = IBS = I.∆Φ Hoạt động : Giải câu hỏi trắc nghiệm Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung Năng lực cần đạt Y/C hs thực chọn Giải thích lựa chọn Y/C hs thực chọn Giải thích lựa chọn Y/C hs thực chọn Giải thích lựa chọn Hoạt động : Giải tập tự luận Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Câu trang 147 : D Câu trang 148 : A Câu 23.1 : D Nội dung Bài trang 148 Xác định chiều dòng điện a) Dòng điện (C) ngược chiều kim cảm ứng trường đồng hồ hợp b) Dòng điện (C) chiều kim đồng hồ c) Trong (C) khơng có dòng điện d) Trong (C) có dòng điện xoay chiều Bài 23.6 u cầu học sinh viết công a) Φ = BScos1800 = - 0,02.0,12 thức xác định từ thông Φ Viết công thức xác định từ = - 2.10-4(Wb) thông Φ b) Φ = BScos00 = 0,02.0,12 = 2.104 Yêu cầu học sinh xác định (Wb) → → → → c) Φ = góc B n Xác định góc B n trường hợp thay số để tính trường hợp d) Φ = Bscos450 = 0,02.0,12 Φ trường hợp thay số để tính Φ -4 trường hợp = 10 (Wb) Vẽ hình trường hợp cho học sinh xác định chiều dòng điện cảm ứng K3; X1; X3; X6;X8 Năng lực cần đạt K2; K2; K2; K2; K3; K3; K3; K3; e) Φ = Bscos1350 = - 0,02.0,12 =- 2 10-4(Wb) Hoạt động : Vận dụng Câu 1: Một hình vuông cạnh (cm), đặt từ trờng ®Ịu cã c¶m øng tõ B = 4.10 -4 (T) Từ thông qua hình vuông 10-6 (Wb) Góc hợp vectơ cảm ứng từ vectơ pháp tuyến với hình vuông là: A = 00 B α = 300 C α = 600 D α = 900 Cõu : Một hình chữ nhật kích thớc (cm) x (cm) đặt từ trờng có cảm ứng từ B = 5.10-4 (T) Vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng góc 30 Từ thông qua hình chữ nhật là: A 6.10-7 (Wb) B 3.10-7 (Wb) C 5,2.10-7 (Wb) D 3.10-3 (Wb) → Câu : Một khung dây diện tích 5cm2 gồm 50 vòng dây đặt khung dây từ trường có cảm ứng từ B → quay khung dây theo hướng Từ thông qua khung dây có giá trị cực đại 5.10-3Wb Cảm ứng từ B có giá trị : 0,2T ; 0,02T ; 2,5T ; 3,5 T ? Câu : Một khung dây có 10 vòng, diện tích mổi vòng dây 24 cm2 Khung dây đặt từ trường có độ lớn cảm ứng từ B = 0,05(T) Từ thông qua khung dây có giá trị 6.10-4 Wb Góc hợp mặt phẳng khung dây đường sức từ là: 300 B 600 C.900 D.450 c) Củng cố, luyện tập: - Cho học sinh tóm tắt kiến thức d) Hướng dẫn học sinh tự học nhà: - Lý thuyết: Trả lời câu hỏi lại SGK - Bài tập: hồn thành tập lại SGK RÚT KINH NGHIỆM ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Ngày soạn :14/02/2016 Tuần : 24 Ngày dạy : 19/02/2016 Tiết : 47 Bài 24 SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG Mục tiêu: a) Về kiến thức: + Viết cơng thức tính suất điện động cảm ứng b) Về kỹ năng: + Vận dụng công thức học để tính suất điện động cảm ứng số trường hợp đơn giãn c) Về thái độ: - Có thái độ nghiêm túc, chăm học tập Chuẩn bị GV HS: a) Chuẩn bị GV: - Chuẩn bị số thí nghiệm suất điện động cảm ứng b) Chuẩn bị HS: - Ôn lại khái niệm suất điện động nguồn điện Tiến trình dạy: * Ổn định lớp: ) a) Kiểm tra cũ: + Kiểm tra dạy * Đặt vấn đề : - Làm xác định giá trị cường độ dòng điện mạch kín? b) Dạy nội dung mới: Hoạt động : Tìm hiểu suất điện động cảm ứng mạch kín Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Yêu cầu học sinh thực C1 Nêu khái niệm suất điện động cảm ứng Biểu thức đặc trưng cho tốc độ biến thiên từ thông? Thực C1 Ghi nhận khái niệm Nhận định ∆Φ Đặc trưng ∆t cho tốc độ biến thiên từ thông Nội dung I Suất điện động cảm ứng mạch kín Định nghĩa Suất điện động cảm ứng suất điện K1 động sinh dòng điện cảm ứng mạch kín Định luật Fa-ra-đây K1; K2 Suất điện động cảm ứng: K3;P5; eC = - ∆Φ ∆t Nếu xét độ lớn eC thì: ∆Φ |eC| = | | ∆t Độ lớn suất điện động cảm ứng xuất mạch kín tỉ lệ với tốc Yêu cầu học sinh thực Thực C2 độ biến thiên từ thơng qua mạch kín C2 Hoạt động : Tìm hiểu quan hệ suất điện động cảm ứng định luật Len-xơ Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung II Quan hệ suất điện động cảm ứng định luật Len-xơ Nhận xét tìm mối quan Sự xuất dấu (-) biểu thức hệ suất điện động cảm eC phù hợp với định luật Lenứng định luật Len-xơ xơ Hướng dẫn cho học sinh Nắn cách định hướng Trước hết mạch kín (C) phải định hướng cho (C) chọn cho (C) chọn chiều định hướng Dựa vào chiều chọn chiều pháp tuyến dương để dương pháp tuyến (C), ta chọn chiều pháp tuyến tính từ thơng Xác định chiều dòng dương để tính từ thơng qua mạch kín Yêu cầu học sinh xác định điện cảm ứng xuất Nếu Φ tăng eC < 0: chiều chiều dòng điện cảm (C) Φ tăng suất điện động cảm ứng (chiều ứng xuất (C) Φ giảm dòng điện cảm ứng) ngược chiều với Φ tăng Φ giảm chiều mạch Nếu Φ giảm eC > 0: chiều Yêu cầu học sinh thực Thực C3 suất điện động cảm ứng (chiều C3 dòng điện cảm ứng) chiều với chiều mạch Hoạt động : Tìm hiểu chuyển hóa lượng tượng cảm ứng điện từ Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung Phân tích cho học sinh thấy chất tượng cảm ứng điện từ chuyển hóa lượng tượng cảm ứng điện từ Nêu ý nghĩa to lớn định luật Fa-ra-đây Nắm chất tượng cảm ứng điện từ Biết cách lí giải định luật cảm ứng điện từ định luật bảo tồn chuyển hóa lượng Nắm ý nghĩa to lớn định luật Fa-ra-đây Năng lực cần đạt P7; C1; X5 Năng lực cần đạt K1; K3; K4;P1, P2; P5 ; P7,P9 X6,X7, X8, C1, C4 Năng lực cần đạt III Chuyển hóa lượng tượng cảm ứng điện từ Có chuyển hóa qua lại K1; điện K3; K4; P1, P2; Hoạt động : Vận dụng Câu : Máy phát điện xoay chiều hoạt động dựa vào tượng A lực điện điện trường tác dụng lên hạt mang điện B cảm ứng điện từ C lực Lo-ren-xơ tác dụng lên hạt mang điện chuyển động D lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện Câu : Một mạch kín (C) khơng biến dạng đặt từ trường đều, trường hợp mạch xuất dòng điện cảm ứng A mạch chuyển động tịnh tiến B mạch quay xung quanh trục vng góc với mặt phẵng (C) C mạch chuyển động mặt phẵng vng góc với từ trường D mạch quay quanh trục nằm mặt phẵng (C) Câu : Một khung dây dẫn có 100 vòng đặt từ trường cho đường sức từ vng góc với mặt phẵng khung dây Diện tích vòng dây dm 2, cảm ứng từ giảm từ 0,5 T đến 0,2 T thời gian 0,1 s Suất điện động cảm ứng khung dây A V B 60 V C V D 30 V Câu : Một khung dây hình vng có cạnh cm, đặt từ trường 0,08 T; mặt phẵng khung dây vng góc với đường sức từ Trong thời gian 0,2 s; cảm ứng từ giảm xuống đến không Độ lớn suất điện động cảm ứng xuất khung khoảng thời gian A 0,04 mV B 0,5 mV C mV D V c) Củng cố, luyện tập: - Cho học sinh tóm tắt kiến thức d) Hướng dẫn học sinh tự học nhà: - Lý thuyết: Trả lời câu hỏi SGK - Bài tập: trang 152 sgk (Trừ 6) 24.3, 24.4 sbt RÚT KINH NGHIỆM ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Ngày soạn :21/02/2016 Ngày dạy : 24/02/2016 Tuần : 25 Tiết : 48 Bài 25 :TỰ CẢM I MỤC TIÊU + Phát biểu đònh nghóa từ thông riên viết công thức độ tự cảm ống dây hình trụ + Phát biểu đònh nghóa tượng tự cảm giải thích tượng tự cảm đóng ngắt mạch điện + Viết công thức tính suất điện động tự cảm + Nêu chất viết công thức tính lượng ống dây tự cảm II CHUẨN BỊ Giáo viên: Các thí nghiệm tự cảm Học sinh: Ôn lại phần cảm ứng điện từ suất điện động tự cảm III TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC Hoạt động : Kiểm tra cũ : Nêu công thức xác đònh từ thông qua diện tích S đặt từ trường đều.Phát biểu viết biểu thức đònh luật Fara-đây Hoạt động : Tìm hiểu từ thông riêng qua mạch kín Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung Năng lực cần đạt Ghi nhận khái Lập luận để đưa biểu thức tính từ thông niệm riêng Ghi nhận biểu thức Lập luận để đưa biểu thức tính độ tự cảm tính độ tự cảm ống dây ống dây Ghi nhận đơn vò Giới thiệu đơn vò độ tự cảm độ tự cảm Tìm mối liên hệ Yêu cầu học sinh đơn vò tìm mối liên hệ độ tự cảm cà đơn vò đơn vò khác độ tự cảm cà đơn vò khác Hoạt động : Tìm hiểu tượng Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Giới thiệu Ghi tượng tự cảm niệm Trình bày thí nghiệm Yêu cầu học sinh giải thích Trình bày thí nghiệm Yêu cầu học sinh giải thích Yêu cầu học sinh thực C2 Hoạt động : Tìm Hoạt động giáo viên I Từ thông riêng qua mạch kín Từ thông riêng mạch kín có dòng điện chạy qua: Φ = Li Với L : - Độ tự cảm ( 1H = 1Wb ) 1A VD : - Độ tự cảm ống dây: N2 L = 4π.10-7 .S l - Nếu ống dây có lõi thép : N2 L = 4π.10-7.µ .S l Với µ độ từ thẩm đặc trưng cho lõi thép tự cảm Nội dung nhaän K1; K3; K4; P1, P2; P5 Năng lực cần đạt tự K1; K3; khái II Hiện tượng cảm Đònh nghóa K4; (sgk) Một số ví dụ tượng tự cảm a) Ví dụ Khi đóng khóa K, K4 Quan sát thí nghiệm Mô tả tượng đèn sáng lên đèn sáng lên Giải thích Quan sát thí nghiệm từ từ Giải thích: (sgk) Mô tả tượng b) Ví dụ Giải thích Khi đột ngột ngắt Thực C2 khóa K, ta thấy đèn sáng bừng lên trước tắt Giải thích: (sgk) hiểu suất điện động tự cảm Hoạt động học sinh Giới thiệu suất Ghi nhận khái niệm điện động tự cảm Ghi nhận biểu Giới thiệu biểu thức tính suất điện thức tính suất động tự cảm điện động tự giải thích dấu (-) cảm biểu thức) Nội dung Năng lực cần đạt III Suất điện động tự cảm Suất điện động tự cảm Suất điện động cảm K1; ứng mạch xuát K3 hiện tượng tự cảm gọi suất điện P5; Yêu cầu học sinh giải thích dấu (-) biểu thức) Gv nói sơ qua lượng từ trường cho HS ghi công thức ăng lượng ( Giảm tải ) Hoạt động : Tìm Hoạt động giáo viên động tự cảm Biểu thức suất điện động tự cảm: ∆i etc = - L ∆t KL : Suất điện động tự cảm có độ lớn tỉ lệ với tốc độ biến thiên cường độ dòng điện mạch Năng lượng từ trường ống dây W = Li tự cảm: hiểu ứng dụng tượng tự cảm Hoạt động học sinh Nội dung Năng lực cần đạt Nêu số ứng IV Ứng dụng Yêu cầu học sinh dụng Hiện tượng tự cảm có nêu số ứng tượng tự cảm mà nhiều ứng dụng dụng em biết mạch điện xoay chiều K4 tượng tự cảm Cuộn cảm phần Ghi nhận tử quan trọng Giới thiệu ứng dụng mạch điện xoay chiều có ứng dụng tượng tự mạch dao động tượng tự cảm máy biến áp cảm Hoạt động : Vận dụng Câu : Hiện tượng tự cảm thực chất A tượng dòng điện cảm ứng bị biến đổi từ thơng qua mạch kín bị triệt tiêu B tượng cảm ứng điện từ xảy khung dây đặt từ trường biến thiên C tượng xuất suất điện động cảm ứng dây dẫn chuyển động từ trường D tượng cảm ứng điện từ mạch biến đổi dòng điện mạch gây Câu : Phát biểu sai? Suất điện động tự cảm có giá trị lớn A Dòng điện tăng nhanh B Dòng điện giảm nhanh C Dòng điện có giá trị lớn D Dòng điện biến thiên nhanh Câu : Cho dòng điện 10 A chạy qua vòng dây tạo từ thơng qua vòng dây 5.10 - Wb Độ tự cảm vòng dây A mH B 50 mH C 500 mH D H Hoạt động : Củng cố, giao nhiệm vụ nhà Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Cho học sinh tóm tắt kiến Tóm tắt kiến thức thức Ghi tập nhà Ra tập nhà: Các bt trang 157 sgk 25.5, 25.7 IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Ngày soạn :21/02/2016 Tuần : 25 Ngày dạy : 26/02/2016 Tiết : 49 BÀI TẬP I MỤC TIÊU Kiến thức : Nắm đònh nghóa biểu thức tính suất điện động cảm ứng, nắm quan hệ giưa suất điện động cảm ứng đònh luật Lenxơ, nắm tượng tự cảm biểu thức tính suất điện động tự cảm Kỹ : Biết cách tính suất điện động cảm ứng suất điện động tự cảm, tính lượng điện trường ống dây có dòng điện chạy qua II CHUẨN BỊ Giáo viên: - Xem, giải tập sgk sách tập - Chuẩn bò thêm nột số câu hỏi trắc nghiệm tập khác Học sinh: - Giải câu hỏi trắc nghiệm tập thầy cô nhà - Chuẩn bò sẵn vấn đề mà vướng mắc cần phải hỏi thầy cô III TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC Hoạt động : Kiểm tra cũ tóm tắt kiến thức liên quan đến tập cần giải: ∆Φ Suất điện động cảm ứng: e C = Độ tự cảm ống dây: L = 4π.10-7.µ ∆t N2 S Từ thông riêng mạch kín: Φ = Li Suất điện động tự cảm: etc = l ∆i L ∆t Hoạt động : Giải câu hỏi trắc nghiệm Hoạt động giáo Hoạt động Nội dung Năng lực cần đạt viên học sinh Yêu cầu hs giải thích Giải thích lựa Câu trang 152 : C chọn C chọn Câu trang 157 : B Yêu cầu hs giải thích Giải thích lựa Câu trang 157 : C K2; chọn B chọn Câu 25.1 : B K3 Yêu cầu hs giải thích Giải thích lựa Câu 25.2 : B chọn C chọn Câu 25.3 : B Yêu cầu hs giải thích Giải thích lựa Câu 25.4 : B chọn B chọn Yêu cầu hs giải thích Giải thích lựa chọn B chọn Yêu cầu hs giải thích Giải thích lựa chọn B chọn Yêu cầu hs giải thích Giải thích lựa chọn B chọn Hoạt động : Giải tập tự luận Hoạt động Hoạt động Nội dung Năng lực cần đạt giáo viên học sinh Yêu cầu học sinh Tính suất điện Bài trang 152 viết biểu thức động cảm ứng Suất điện động tính suất điện xuất cảm khung: K2; động cảm ứng khung thay giá trò để tính Giải thích dấu Yêu cầu học sinh (-) kết giải thích dấu (-) kết Hướng dẫn để Tính độ tự cảm học sinh tính độ tự ống dây cảm ống dây Viết biểu thức Yêu cầu học sinh đònh luật Ôm viết biểu thức cho toàn mạch đònh luật Ôm cho toàn mạch Tính ∆t Hướng dẫn học sinh tính ∆t K3 ∆Φ Φ − Φ1 = - = ∆t ∆t B S − B1S - ∆t B.a 0,5.0,12 =− ==∆t 0,05 0,1(V) Dấu (-) cho biết từ trường cảm ứng ngược chiều từ trường Bài trang 157 K2; Độ tự cảm K3 ống dây: N2 L = 4π.10-7.µ .S l -7 (10 ) = 4π.10 π.0,12 0,5 = 0,079(H) K2; Baøi 25.6 K3 ∆i P5 Ta coù: e - L = (R + ∆t r).i = L.∆i L.i => ∆t = = = e e 3.5 = 2,5(s) eC = - Hoạt động : Bài tập nhà Bài Một ống dây dài 50cm, có 1000 vòng dây Diện tích tiết diện ống 20cm Tính độ tự cảm ống dây Giả thiết từ trường ống dây từ trường ĐS: L ≈ 5.10-3H Bài Một ống dây dài 50cm có 2500 vòng dây.Đường kính ống dây 2cm.Cho dòng điện biến đổi theo thời gian chạy qua ống dây.Sau thời gian 0,01s dòng điện tăng từ đến 1,5A.Tính suất điện động tự cảm ống dây ĐS:etc=0,74V Một dòng điện ống dây phụ thuộc vào thời gian theo cơng thức i=0,4(5-t),i tính A,t tính s.Ống dây có hệ số tự cảm L=0,05H.Tính suất điện động tự cảm ống dây ĐS:etc=0,02V Tính độ tự cảm ống dây dài 30cm, đường kính 2cm, có 1000 vòng dây Cho biết khoảng thời gian 0,01s cường độ dòng điện chạy qua ống dây giảm đặn từ 1,5A đến Tính suất điện động cảm ứng ống dây ĐS: L ≈ 2,96.10-3H ≈ 3.10-3H ; e = 0,45V Cho ống dây dài,có độ tự cảm L=0,5H,điện trở R=2 Ω Khi cho dòng điện có cường độ I chạy qua ống dây thù lượng từ trường ống dây W=100J a Tính cường độ dòng điện qua ống dây? b Tính cơng suất tỏa nhiệt ĐS:a I=20A; b.P =800W Bài Bài Bài IV RUÙT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung Y/C hs thực chọn Giải thích lựa chọn Câu trang 147 : D Y/C hs thực chọn Giải thích lựa chọn Câu trang 148 : A Y/C hs thực chọn Giải thích lựa chọn Câu 23.1 : D Hoạt động (20 phút) : Giải tập tự luận Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung Bài trang 148 Vẽ hình trường Xác định chiều dòng điện cảm a) Dòng điện (C) ngược chiều kim hợp cho học sinh xác định ứng trường hợp đồng hồ chiều dòng điện cảm ứng b) Dòng điện (C) chiều kim đồng hồ c) Trong (C) dòng điện d) Trong (C) có dòng điện xoay chiều Bài 23.6 Yêu cầu học sinh viết công Viết công thức xác định từ thông a) Φ = BScos1800 = - 0,02.0,12 thức xác định từ thông Φ Φ = - 2.10-4(Wb) b) Φ = BScos00 = 0,02.0,12 = 2.104 → → Yêu cầu học sinh xác định Xác định góc B n (Wb) → → c) Φ = góc B n từng trường hợp thay số để tính trường hợp thay số để tính Φ trường hợp d) Φ = Bscos450 = 0,02.0,12 Φ trường hợp -4 = 10 (Wb) e) Φ = Bscos1350 = - 0,02.0,12 =- 10-4(Wb) c) Củng cố, luyện tập: (3 phút) - Cho học sinh tóm tắt kiến thức d) Hướng dẫn học sinh tự học nhà: (2 phút) - Lý thuyết: Trả lời câu hỏi lại SGK - Bài tập: hồn thành tập lại SGK * RÚT KINH NGHIỆM Phân bố thời gian toàn bài: Thời gian cho tường phần: Nội dung kiến thức, kỹ năng: Phương pháp giảng dạy: 2 ... thuật; khách quan, trung thực, cẩn thận - Tự lực, tự giác học tập, tham gia xây dựng kiến thức IV Năng lực phát triển BẢNG MÔ TẢ CÁC NĂNG LỰC THÀNH PHẦN Nhóm lực Nhóm NLTP liên quan đến sử dụng kiến... biến áp C Chuẩn kiến thức, kĩ số lực phát triển I Kiến thức : + Vieát công thức hiểu ý nghóa vật lý từ thông + Phát biểu đònh nghóa hiểu có tượng cảm ứng điện từ + Phát biểu đònh luật Len-xơ theo... hóa lượng Nắm ý nghĩa to lớn định luật Fa-ra-đây Năng lực cần đạt P7; C1; X5 Năng lực cần đạt K1; K3; K4;P1, P2; P5 ; P7,P9 X6,X7, X8, C1, C4 Năng lực cần đạt III Chuyển hóa lượng tượng cảm ứng
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án lý 11 phát triển năng lực phát triển năng lực, giáo án lý 11 phát triển năng lực phát triển năng lực, Nội dung 1: TỪ THÔNG. CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ, TỪ THƠNG. CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ (2)

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn