Ảnh hưởng của điện thoại thông minh đến giao tiếp giữa cha mẹ và con cái tuổi vị thành niên trong gia đình nông thôn hiện nay – nghiên cứu trường hợp tại xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ)

95 164 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/01/2019, 23:45

Ảnh hưởng của điện thoại thông minh đến giao tiếp giữa cha mẹ và con cái tuổi vị thành niên trong gia đình nông thôn hiện nay – nghiên cứu trường hợp tại xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải PhòngẢnh hưởng của điện thoại thông minh đến giao tiếp giữa cha mẹ và con cái tuổi vị thành niên trong gia đình nông thôn hiện nay – nghiên cứu trường hợp tại xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải PhòngẢnh hưởng của điện thoại thông minh đến giao tiếp giữa cha mẹ và con cái tuổi vị thành niên trong gia đình nông thôn hiện nay – nghiên cứu trường hợp tại xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải PhòngẢnh hưởng của điện thoại thông minh đến giao tiếp giữa cha mẹ và con cái tuổi vị thành niên trong gia đình nông thôn hiện nay – nghiên cứu trường hợp tại xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải PhòngẢnh hưởng của điện thoại thông minh đến giao tiếp giữa cha mẹ và con cái tuổi vị thành niên trong gia đình nông thôn hiện nay – nghiên cứu trường hợp tại xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải PhòngẢnh hưởng của điện thoại thông minh đến giao tiếp giữa cha mẹ và con cái tuổi vị thành niên trong gia đình nông thôn hiện nay – nghiên cứu trường hợp tại xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải PhòngẢnh hưởng của điện thoại thông minh đến giao tiếp giữa cha mẹ và con cái tuổi vị thành niên trong gia đình nông thôn hiện nay – nghiên cứu trường hợp tại xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐẶNG THỊ HÀ TRANG ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH ĐẾN GIAO TIẾP GIỮA CHA MẸ VÀ CON CÁI TUỔI VỊ THÀNH NIÊN TRONG GIA ĐÌNH NƠNG THƠN HIỆN NAY (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI XÃ TÚ SƠN, HUYỆN KIẾN THỤY, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG) LUẬN VĂN THẠC SĨ XÃ HỘI HỌC Hà Nội - 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐẶNG THỊ HÀ TRANG ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH ĐẾN GIAO TIẾP GIỮA CHA MẸ VÀ CON CÁI TUỔI VỊ THÀNH NIÊN TRONG GIA ĐÌNH NƠNG THƠN HIỆN NAY (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI XÃ TÚ SƠN, HUYỆN KIẾN THỤY, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG) Ngành: Xã hội học Mã số: 8.31.03.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ XÃ HỘI HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS LÊ NGỌC VĂN Hà Nội - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Ảnh hưởng điện thoạ i thông minh đến giao ti ếp gi ữa cha m ẹ tu ổi v ị thành niên gia đình nơng thơn hi ện – nghiên cứu trường hợp xã Tú Sơn, huyện Ki ến Thụy, thành phố Hải Phòng” hồn tồn tơi thực Các trích d ẫn s ố liệu s dụng luận văn dẫn nguồ n xác phạm vi nghiên cứu hiểu biết Tác giả luận văn Đặ ng Thị Hà Trang LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn thạc sỹ này, tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Khoa Xã hội học – Học viện khoa học xã hội giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành chương trình học cao học Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc, chân thành PGS.TS Lê Ngọc Văn dành nhiều thời gian tâm huyết hướng dẫn nghiên cứu giúp em hoàn thành luận văn tốt nghiệp Tôi xin cảm ơn Ủy ban nhân dân xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng tạo điều kiện thuận lợi cho tiếp xúc với người dân để điều tra khảo sát sử dụng liệu để viết luận văn Nhân đây, tơi xin cảm ơn đến gia đình, bạn bè, người giúp đỡ bên cạnh suốt thời gian qua, để tơi hồn thành tốt luận văn Mặc dù tơi cố gắng để hồn thiện luận văn nhiệt tình lực Tuy nhiên khơng thể tránh khỏi thiếu sót Rất mong đóng góp q báu q thầy Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2018 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 24 1.1 Cơ sở lý luận 24 1.2 Cở s thực tiễn 31 Chương 2: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH CỦA CHA MẸ VÀ CON CÁI TUỔI VỊ THÀNH NIÊN TRONG GIA ĐÌNH NƠNG THƠN HIỆN NAY 33 2.1 Tần suất s dụng điện thoại thông minh c cha mẹ tuổi vị thành niên gia đình nơng thơn 34 2.2 Tần suất giao tiếp cha mẹ trước sau s dụng điện thoại thông minh 38 2.3 Thái độ giao tiếp cha mẹ trước sau s dụng điện thoại thông minh 43 2.4 Những yếu tố tác động đến giao tiếp giữ a cha mẹ 46 Chương 3: TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH ĐẾN GIAO TIẾP GIỮA CHA MẸ VỚI CON CÁI VỊ THÀNH NIÊN TRONG GIA ĐÌNH NƠNG THÔN HIỆN NAY 52 3.1 Tác động tích c ực c việc s dụng điện thoại thông minh đến giao tiếp cha mẹ tuổi vị thành niên gia đình nơng thơn 54 3.2 Tác động tiêu c ực việc s dụng điện thoại thông minh đến giao tiếp cha mẹ tuổi vị thành niên gia đình nông thôn 64 KẾT LUẬN 68 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 71 DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Bảng 2.1:Tần suất sử dụng điện thoại c cha mẹ trẻ vị thành niên mộ t ngày 34 Biểu đồ 2.1: Tần suất s dụng điện thoại thông minh c cha mẹ trẻ vị thành niên mộ t ngày 35 Bảng 2.2: Tần suất mục đích cha mẹ s dụng tiện ích c điện thoại thơng minh 36 Bảng 2.3: Tần suất mục đíc h trẻ vị thành niên s dụng tiện ích 37 điện thoạ i thông minh 37 Bảng 2.4: Tần suất cha mẹ trò chuyện vớ i 39 Bảng 2.5: Tần suất cha mẹ chia s ẻ với lĩnh vực 41 Bảng 2.7: Thái độ cha mẹ chia s ẻ lĩnh vực 43 Bảng 2.8 Mối liên hệ thu nhập c cha mẹ tháng với tần suất cha mẹ trò truyện vớ i 46 Bảng 2.9 Mố i liên hệ trình độ học vấn cha mẹ với tần suất cha mẹ trò truyện vớ i 48 Bảng 13: Mối liên hệ nghề nghiệp c cha mẹ với tần suất cha mẹ trò truyệ n vớ i 49 Bảng 3.1 Mức độ cần thiết c việc s dụng điện thoạ i thông minh 52 giao tiếp giữ a cha mẹ vớ i 52 Bảng 3.2 Mức độ ảnh hưởng c việc s dụng điện thoại thông minh đến giao tiếp giữ a cha mẹ vớ i 55 Bảng 3.3 Mố i quan hệ mức độ ảnh hưởng điện thoại thông minh với tần suất cha mẹ liên hệ vớ i s ố lĩnh vực 57 Bảng 3.4 Nơi trẻ vị thành niên tìm kiếm s ự trợ giúp gặp mộ t s ố vấn đề giớ i tính, s ức khỏ e sinh s ản, họ c tập, vui chơi giải trí 60 Bảng 3.5 Mối liên hệ tần suất mức độ c ần thiết trò chuyện với cha mẹ mộ t s ố vấn đề thông qua điện thoạ i thông minh 61 Bảng 3.6 S dụng điện thoại thông minh lấy thời gian giao tiếp cha mẹ 64 Bảng 3.7 S dụng điện tho ại thơng minh làm rạn nứt tình c ảm với cha mẹ 65 MỞ ĐẦU Tính c ấp thiết đề tài Giao tiếp q trình truyền đạt, tiếp nhận trao đổi thơng tin nhằm thiết lập mố i liên hệ người với người Mộ t cách phân lo ại giao tiếp giao tiếp trực tiếp giao tiếp gián tiếp (qua người khác qua phương tiện kỹ thuật đó) Hiện nay, vấn đề giao tiếp thông qua điện thoại thông minh quan tâm có ý kiến khác vấn đề Richard Ling (2014) cho điện thoại thông minh làm thay đổ i cách người giao tiếp [34] Marilyn Campbell (2005) cho biết niên s dụng điện thoại thông minh để tạo mộ t xã hội động có mạng lưới chặt chẽ, cho phép thành viên liên lạc với thành viên khác nhóm [32] Kerry Devitt, Debi Roker (2009) cho việc s dụng điện thoại thông minh khiến cho mộ t s ố người trẻ thu vào giới xã hộ i họ , có c ảm giác an toàn giả [31]… Như vậy, s ự xuất c điện thoại thơng minh có ảnh hưởng đến việc giao tiếp s dụng thiết bị kỹ thuật s ố Chính vậy, ảnh hưởng c điện thoại thông minh đến vấn đề giao tiếp đáng quan tâm nghiên c ứu Mố i quan hệ cha mẹ mộ t mối quan hệ có ảnh hưởng quan trọng có ý nghĩa cuộ c s ống cá nhân Tuy nhiên, độ tuổ i vị thành niên có nhiều thay đổ i tâm sinh lý đòi hỏ i cha mẹ c ần có quan tâm đặc biệt đến độ tuổi Chính s ự thay đổ i này, em tò mò nhiều thể thân, nên nhu c ầu tìm kiếm thơng tin thân đặt Liệu trẻ vị thành niên có giao tiếp với cha mẹ để tìm hiểu thơng tin thân, giới tính, tâm tư tình cảm tuổ i lớn? Ngoài ra, lứa tuổi việc họ c tập vui chơi giả trí cần quan tâm sát Việc giao tiếp cha mẹ không giúp cha mẹ thực chức xã hộ i hóa mà thực chức gắn kết tình c ảm thành viên gia đình Dưới s ự xuất s dụng rộng rãi điện thoại thơng minh có tác động đến giao tiếp cha mẹ nào? Liệu việc s dụng điện thoại thơng minh có làm rạn nứt mối quan hệ cha mẹ với cái, làm phá vỡ chức gia đình hay khơng? Đây mộ t vấn đề không thuộc lĩnh vực quan tâm c xã hộ i học gia đình mà quan tâm nghiên c ứu xã hộ i học truyền thông Hiện nay, vấn đề s ố nhà khoa họ c giới tìm hiểu nghiên c ứu, nhiên Việt Nam chưa có nhiều nghiên c ứu liên quan vấn đề mà chủ yếu báo, viết chưa nghiên c ứu sâu cụ thể Ở Việt Nam có nghiên c ứu liên quan vấn đề ảnh hưởng c điện thoại thông minh đến giao tiếp cha mẹ cái, vài nghiên c ứu có đề cập đến vấn đề chủ yếu nghiên c ứu mơ tả chưa sâu nói lên chất tượng xã hội Sự xuất du nhập c thiết bị công nghệ đại – điện thoại thông minh khiến người ta nghĩ đến khu vực thị, nơi tiếp nhận nhanh chóng tiến khoa họ c kỹ thuật Chính vậy, có nghiên cứu tìm hiểu nghiên c ứu ảnh hưởng điện thoại thông minh đến giao tiếp người dân đô thị mà chưa có nghiên cứu vấn đề người dân nông thôn Theo báo cáo Hành vi người dùng đ iện thoại thông minh Nielsen Việt Nam (2017), điện thoại thơng minh khơng mộ t tượng lạ đố i với thị trường Việt Nam, điều thấy rõ thơng qua tỉ lệ s hữu thiết bị di động thông minh tăng lên rõ rệt khắp đất nước suốt năm qua Cụ thể, tỉ lệ người s dụng điện thoại thông minh so với s ố lượng người s dụng điện thoại thông thường chiếm 84% vào năm 2017, tăng 10% so với năm trước (78%) Ở thành phố thứ c ấp, 71% người dân s dụng điện thoại thông minh s ố 93% người s dụng điện thoại di động Đáng ý hơn, khu vực nông thôn, 89% dân s ố s dụng điện thoại di động, có 68% số sở hữu điện thoại thông minh [35] Như cho thấy, không người dân đô thị s dụng điện thoại thông minh mà tỷ lệ người dân nông thôn s dụng điện thoại thông minh cao Khu vực nông thôn Việt Nam diễn q trình thị hóa nhanh dẫn đến s ự thay đổi c lối s ố ng, văn hóa, người dân nơng thôn Đề tài lựa chọn địa bàn nghiên c ứu xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng xã đáp ứng u c ầu chọn mẫu nghiên c ứu c đề tài: Thứ nhất, xã q trình thị hóa s ự chuyển dịch cấu kinh tế - xã hội rõ ràng Thứ hai, xã đáp ứng mẫu thực nghiệm mục tiêu nghiên c ứu đề tài Chính lý trên, họ c viên chọn đề tài nghiên c ứu : Ảnh hưởng điện thoại thông minh đến giao ti ếp gi ữa cha m ẹ tuổi vị thành niên gia đình nơng thôn – nghiên cứu trường hợp xã Tú Sơn, huyện Ki ến Thụy, thành phố Hải Phòng Tình hình nghiên c ứu liên quan đến đề tài Tổng quan phân tích, đánh giá cơng trình ng hiên cứu, viết liên quan đến đề tài “Ảnh hưởng điện thoại thông minh đến giao tiếp cha mẹ tuổi vị thành niên gia đình nơng thơn nay” cơng bố ngồi nước, đóng góp tác giả trước mà luận văn cần tiếp thu kế thừa, hạn chế khoảng trống mà luận văn cần sâu nghiên cứu Từ đó, xác định mục tiêu, nội dung, phương pháp, câu hỏi, giả thuyết nghiên cứu đề tài 2.1 Tình hình nghiên cứu giới 2.1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu điện thoại thông minh Cùng với phát triển khoa học, đời sống người ngày nâng cao, nhu cầu đảm bảo sức khỏe quan tâm không sức khỏe thể chất mà sức khỏe tinh thần Trong điều kiện , nhiều nghiên cứu thực nhằm tìm hiểu xem điện thoại thơng minh tác động ... DỤNG ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH CỦA CHA MẸ VÀ CON CÁI TUỔI VỊ THÀNH NIÊN TRONG GIA ĐÌNH NƠNG THÔN HIỆN NAY 33 2.1 Tần suất s dụng điện thoại thông minh c cha mẹ tuổi vị thành niên gia đình. .. dụng điện thoại thông minh đến giao tiếp cha mẹ tuổi vị thành niên gia đình nơng thơn 54 3.2 Tác động tiêu c ực việc s dụng điện thoại thông minh đến giao tiếp cha mẹ tuổi vị thành niên gia đình. .. HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐẶNG THỊ HÀ TRANG ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH ĐẾN GIAO TIẾP GIỮA CHA MẸ VÀ CON CÁI TUỔI VỊ THÀNH NIÊN TRONG GIA ĐÌNH NƠNG THƠN HIỆN NAY (NGHIÊN
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của điện thoại thông minh đến giao tiếp giữa cha mẹ và con cái tuổi vị thành niên trong gia đình nông thôn hiện nay – nghiên cứu trường hợp tại xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ), Ảnh hưởng của điện thoại thông minh đến giao tiếp giữa cha mẹ và con cái tuổi vị thành niên trong gia đình nông thôn hiện nay – nghiên cứu trường hợp tại xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan