Ngan hang cau hoi trac nghiem tin hoc cơ sở

82 346 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/01/2019, 14:29

Trong nội dung chương trình thi Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản sẽ có phần câu hỏi lý thuyết trắc nghiệm gồm 30 câu, thời gian làm bài 30 phút. Nếu hoàn thành không đủ 1530 câu thì xem như không đạt.Dưới đây là một số câu hỏi trắc nghiệm dành cho các bạn ôn tập để tham gia các kỳ thi. NGÂN HÀNG CÂU HỎI ÔN THI TIN HỌC Phần Thông tin xử lý thông tin 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Thơng tin gì? A Là tin tức thu nhận qua phương tiện truyền thơng B Là tất mang lại cho người hiểu biết C Là liệu máy tính D Là tín hiệu vật lý Chọn câu xác định nghĩa bit sau A Là đơn vị thơng tin thể qua chữ số nhị phân mã hoá nhị phân B Là chữ số C Là ký hiệu để mã hố thơng tin dạng số thường dùng máy tính điện tử Một bit A Một số chữ số B Đơn vị đo khối lượng kiến thức C Chữ số D Là đơn vị thông tin Dữ liệu A Là số liệu B Chính thơng tin đối tượng xét C Là hình thức thể thơng tin mục đích lưu trữ , truyền xử lý thơng tin D Là mã hố nhị phân thơng tin Có tập 500 đối tượng Trong mã hố nhị phân cần bít để mã hoá đối tượng tập hợp A.6 B C 10 D Còn tuỳ hồn cảnh cụ thể Có tập 200 đối tượng Trong mã hố nhị phân cần bít để mã hố đối tượng tập hợp A B C.10 D Còn tuỳ hồn cảnh cụ thể Cần bít để mã hoá trạng thái xúc sắc mặt A B C D Định nghĩa đơn vị Byte A Là lượng tin đủ để mã hoá chữ bảng chữ B Là lượng tin bít C Là đơn vị đo dung lượng nhớ máy tính D Là đơn vị quy ước theo truyền thống đơn vị đo lượng tin Chọn câu đầy đủ định nghĩa byte sau A jhhghghgA Là dãy chữ số B Là bội số đơn vị đo C Là đại lượng đo thông tin bit D Là lượng thông tin đủ để mã hoá chữ Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Blue 1.10 1.11 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 kilobyte lượng tin : A 1024 byte B 213 bit C A, B D A, B sai Trong điều sau nói về Kilobyte (KB), điều A Đơn vị đo lượng tin 1000 byte B Đơn vị đo lượng tin lớn 1000 byte C Đơn vị đo dung lượng nhớ tính theo 1000 ký tự D Đơn vị đo tốc độ máy tính Xử lý thơng tin Tin học A Máy tính cơng việc liên quan đến chế tạo máy tính điện tử B Khoa học xử lý thông tin tự động dựa máy tính điện tử C Lập chương trình cho máy D Ap dụng máy tính hoạt động xử lý thông tin Định nghĩa xác đáng Công nghệ thông tin A Là tập hợp phương pháp xử lý thơng tin máy tính điện tử B Là tồn hoạt động cơng nghệ có sử dụng máy tính điện tử C Là viễn thông dựa tảng tin học nhằm khai thác tốt nguồn tin mơi trường có mạng máy tính D Là tập hợp phương pháp khoa học, phương tiện công cụ kỹ thuật - chủ yếu kỹ thuật máy tính viễn thơng tự động hoá- nhằm tổ chức khai thác sử dụng có hiệu nguồn tài ngun thơng tin Cấu trúc máy tính nguyên lý máy tính Màn hình thiết bị loại nào: A Vào B Ra C Cả vào D Cả A, B, C sai Bàn phím thiết bị A Vào B Ra C Cả vào D Không phải thiết bị ngoại vi CPU thiết bị A Vào B Ra C Cả vào D Không phải thiết bị ngoại vi Bộ nhớ thiết bị A Vào B Ra C Cả vào D Không phải thiết bị ngoại vi Ổ đĩa cứng thiết bị A Vào B Ra C Cả vào D Không phải thiết bị ngoại vi Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 Chuột thiết bị A Vào B Ra C Cả vào D Không phải thiết bị ngoại vi Modem thiết bị A Vào B Ra C Cả vào D Không phải thiết bị ngoại vi Máy in thiết bị A Vào B Ra C Cả vào D Không phải thiết bị ngoại vi ổ đĩa CDROM thiết bị A Vào B Ra C Cả vào D Không phải thiết bị ngoại vi Lý phân biệt thiết bị thuộc khu vực ngoại vi thiết bị thuộc khu vực trung tâm máy tính A Thiết bị khu vực trung tâm đắt hơn, thiết bị ngoại vi rẻ B Thiết bị khu vực trung tâm hoạt động nhanh hơn, khu vực ngoại vi chậm C Thiết bị khu vực trung tâm dùng để xử lý liệu thiết bị khu vực ngoại vi trao đổi liệu máy tính mơi trường tính tốn D Thiết bị thuộc khu vực trung tâm thiết bị điện tử khu vực ngoại vi thiết bị khí Loại phím bàn phím mà tác dụng xác định tuỳ thuộc vào phần mềm cụ thể A Phím soạn thảo B Phím số C Phím chức D Phím điều khiển CPU có chức A Thực phép tính số học logic B Điều khiển, phối hợp thiết bị để máy tính thực chương trình định C Cả A B RAM có chức A Ghi nhớ liệu chương trình thời gian máy làm việc B Ghi nhớ chương trình thời gian máy làm việc C Ghi nhớ liệu để lưu trữ lâu dài D B C Bộ nhớ ROM dùng để A Ghi nhớ liệu sinh thời gian máy làm việc B Lưu trữ liệu trước máy làm việc C Ghi nhớ chương trình sẵn sàng để làm việc mà nạp lại D B C Trong lý dùng nhớ ROM sau đây, lý xác đáng A Để ghi phần mềm sử dụng nhiều, đỡ công nạp chương trình B Giá thành rẻ, tốc độ truy cập không nhanh RAM nhanh nhớ ngồi nhiều nên dùng có hiệu C Do ROM nhớ mà khơng cần nguồn điện, nên dùng để ghi sẵn chương trình cho máy tính khơng có thiết bị nạp chương trình D Nhớ thông tin không cần nguồn điện không ghi lại cách ghi thông thường nên thường dùng ghi chương trình điền khiển tham số hoạt động sở máy Các sinh viên tranh luận lý dùng nhớ Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 Ý kiến Khi khối lượng liệu lớn Ý kiến Khi phải lưu trữ lâu dài Ý kiến Khi không cần truy xuất liệu nhanh Ý kiến Khi tiền, khơng thể mua RAM nhiều mà nhớ ngồi rẻ RAM nhiều tính theo khối lượng lưu trữ Theo bạn ý kiến xác đáng A Ý kiến ý kiến B Ý kiến ý kiến C Ý kiến ý kiến D Ý kiến ý kiến Đĩa gọi nhớ ngồi truy nhập trực tiếp (direct access) lý A Thời gian truy nhập (access time) nhanh, dường đọc trực tiếp B Có thể tính trước địa vùng liệu cần đọc để đặt đầu đọc (đầu từ) trực tiếp vào vùng liệu C Đọc trực tiếp đầu đọc vùng ghi liệu, không chuyển liệu qua nơi trung gian khác đọc Một sinh viên đưa điểm tương đồng máy vi tính (mico computer) với máy tính bỏ túi (calculator) Điều sai A Đều có nhớ B Đều có mạch thực phép tính số học C Đều có thiết bị vào D Đều có CPU Tốc độ đồng hồ máy tính đuợc tính theo A giây bội B hertz bội C byte bội Chọn phát biểu sai CPU phát biểu sau : A Là hộp máy máy vi tính, có số học - lơgic nhớ B Có tốc độ làm việc cực nhanh C Có thể tính tốn điều khiển việc chạy chương trình D Là thiết bị trung tâm máy tính Một người bật cơng tắc máy tính thấy máy khơng chạy cả, hình tối om, khơng nghe thấy tiếng quạt làm nguội máy Bật tắt công tắc máy tính nhiều lần, Đèn phòng sáng Điều có khả A Máy bị virus B Máy khơng cắm điện C Màn hình hay card điều khiển hình bị hỏng Một người bật cơng tắc máy tính thấy máy khơng chạy cả, hình thơng báo kiểm tra nhớ tốt, sau hình chuyển sang tối om Bật tắt cơng tắc máy tính nhiều lần, Đèn phòng sáng Điều có khả A Máy bị virus hay hỏng đĩa khởi động B Máy khơng cắm điện C Màn hình hay card hình bị hỏng D Bản mạch máy tính bị hỏng 001: byte A bit B bit C 10 bit 002: KB A 1000 bit B 1024 bit C 1000 byte 003: Ý đúng: Hệ điều hành máy tính cá nhân A phần mềm phải có để máy tính cá nhân hoạt động B phần mềm cài sẵn máy tính cá nhân C phần mềm không thay đổi máy tính cá nhân D phần mềm công ty Microsoft độc quyền xây dựng phát triển 004: Ở tình đây, máy tính thực thi công việc tốt người Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Blue D 16 bit Formatted: Font color: Blue D 1024 byte Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Blue A Khi dịch sách B Khi chẩn đoán bệnh C Khi phân tích tâm lý người D Khi thực phép tốn phức tạp 005: Đọc thơng số cấu hình máy tính thơng thường: 2GHz - 20GB - 256MB, bạn cho biết số 256MB điều A Chỉ tốc độ vi xử lý B Chỉ dung lượng đĩa cứng C Chỉ dung lượng nhớ đọc ROM D Chỉ dung lượng nhớ truy cập ngẫu nhiên RAM 006: Mục đích chủ yếu sách an ninh thơng tin tổ chức A Quản lý việc đầu tư công ty B Theo dõi kiểm sốt thơng tin, liệu nhạy cảm C Mô tả họat động kinh doanh D Thu nhập thông tin thị trường 007: Ổ cứng A Thiết bị lưu trữ bên vỏ máy B Thiết bị lưu trữ C Là thiết bị nhập/xuất liệu D Thiết bị đọc liệu 008: Đâu ví dụ sách mật tốt A Chọn mật có mẫu tự B Mật phải giống lý lịch người sử dụng (ví dụ ngày tháng năm sinh, quê quán) C Không cho người khác biết mật bạn D Chỉ thay đổi mật sau thời gian dài 009: Đâu ví dụ phần mềm máy tính A Đĩa mềm B Hệ điều hành C Đĩa CD D Cả ba ý 010: Bạn cài đặt đĩa hoàn toàn bạn muốn định dạng Mục đích cơng việc định dạng A Phục hồi liệu bị đĩa B Tạo đĩa đọc C Tạo đĩa để đọc chấp nhận liệu D Làm cho nhiều người sử dụng truy nhập đĩa 011: Đơn vị đo lượng tin A Hz B KHz C GHz D bit 012: Đặt hình máy tính tốt cho mắt bạn A khơng có ánh sáng chiếu vào B không đối diện với cửa vào, cửa số, bóng đèn C đối diện với cửa vào, cửa số, bóng đèn D hai điều kiện a b 013: Bạn cài đặt xử lý có tốc độ đồng hồ cao vào máy bạn Điều có kết A Máy tính bạn chạy nhanh B ROM (Read Only Memory) có dung lượng lớn C RAM (Random Access Memory) có dung lượng lớn D Đĩa cứng máy tính lưu trữ liệu nhiều 014: Bạn nhận thư điện tử chứa tệp tin đính kèm mà bạn không nhận biết ra, bạn xử lý tình để đảm bảo an tồn? A Mở tệp tin để kiểm tra loại tệp tin B Chuyển thư cho mà bạn nghĩ bạn nhận biết C Quét tập tin chương trình chống virus D Lưu tập tin vào đĩa cứng mở 015: Câu chưa số câu sau? A Phần mềm thương mại – commercial software: có đăng ký quyền : khơng cho phép chép hình thức Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Blue B Phần mềm chia sẻ - Shareware: có quyền, dùng thử trước mua Nếu muốn tiếp tục sử dụng chương trình khuyến khích trả tiền cho tác giả C Phần mềm miễn phí - Freeware: cho phép người khác tự sử dụng hoàn toàn theo số yêu cầu bắt buộc Ví dụ phải kèm tên tác giả … D Phần mềm nguồn mở - Open source software: công bố phần mã nguồn để người tham gia phát triển 016: Câu không A Vi rút máy tính lây nhiễm qua dùng chung máy tính B Vi rút máy tính lây nhiễm chép qua đĩa mềm, đĩa CD C Vi rút máy tính lây nhiễm chép qua mạng D Vi rút máy tính lây nhiễm qua Internet 017: Chữ viết tắt MB thường gặp tài liệu máy tính có nghĩa gì: A đơn vị đo độ phân giải hình B đơn vị đo cường độ âm C đơn vị đo tốc độ xử lý D đơn vị đo khả lưu trữ 018: Chọn câu thích hợp để phân biệt phần mềm ứng dụng phần mềm hệ điều hành A Phần mềm ứng dụng cần nhiều không gian đĩa cứng phần mềm hệ điều hành để chạy B Phần mềm hệ điều hành cần phần mềm ứng dụng để chạy C Phần mềm hệ điều hành cần nhiều nhớ phần mềm ứng dụng để chạy D Phần mềm ứng dụng cần phần mềm hệ điều hành để chạy 019: Chọn câu trả lời nhất: Đĩa cứng A Thiết bị lưu trữ B Thiết bị lưu trữ C Thiết bị lưu trữ nhanh D Thiết bị nhập/xuất liệu 020: Loại máy tính thường đắt A Máy tính cá nhân B Máy tính cầm tay C Máy chủ D Máy tính xách tay 021: Chọn câu trả lời thích hợp nhất: “Tại phải định kì sử dụng cơng cụ chống phân mảnh đĩa cứng A để ổ đĩa cứng máy tính lâu hỏng B để tốc độ truy xuất liệu từ đĩa cứng nhanh C để tạo nhiều không gian trống đĩa cứng D để nén liệu đĩa cứng tốt 022: CPU có nghĩa A Case Processing Unit B Common Processing Unit C Control Processing Unit D Central Processing Unit 023: Để chọn hàng (row) bảng biểu, bạn thực cách: A Nhấn chuột vào phía ngồi bên trái dòng B Nhấn đúp chuột vào vị trí bảng C Nhấn chuột lần vào vị trí bảng D Cả hai cách A B 024: Khẳng định sai: A cài đặt phần mềm, trò chơi từ đĩa CD có quyền không vi phạm luật quyền B cài đặt phần mềm, trò chơi bị bẻ khố vi phạm luật quyền C cài đặt phần mềm, trò chơi từ đĩa CD chép vi phạm luật quyền D cài đặt phần mềm, trò chơi từ đĩa CD mượn vi phạm luật quyền 025: Dòng liệt kê thành phần máy tính hình minh hoạ A Bàn phím, chuột, hình, CPU B Bàn phím, chuột, hình, CPU đơi loa C Bàn phím, chuột, hình, hộp máy đơi loa D Bàn phím, chuột, hình CPU webcam Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Blue Formatted: Highlight Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Blue 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 Chuột thiết bị A Vào B Ra C Cả vào D Không phải thiết bị ngoại vi Modem thiết bị A Vào B Ra C Cả vào D Không phải thiết bị ngoại vi Máy in thiết bị A Vào B Ra C Cả vào D Không phải thiết bị ngoại vi ổ đĩa CDROM thiết bị A Vào B Ra C Cả vào D Không phải thiết bị ngoại vi Lý phân biệt thiết bị thuộc khu vực ngoại vi thiết bị thuộc khu vực trung tâm máy tính A Thiết bị khu vực trung tâm đắt hơn, thiết bị ngoại vi rẻ B Thiết bị khu vực trung tâm hoạt động nhanh hơn, khu vực ngoại vi chậm C Thiết bị khu vực trung tâm dùng để xử lý liệu thiết bị khu vực ngoại vi trao đổi liệu máy tính mơi trường tính tốn D Thiết bị thuộc khu vực trung tâm thiết bị điện tử khu vực ngoại vi thiết bị khí Loại phím bàn phím mà tác dụng xác định tuỳ thuộc vào phần mềm cụ thể A Phím soạn thảo B Phím số C Phím chức D Phím điều khiển CPU có chức A Thực phép tính số học logic B Điều khiển, phối hợp thiết bị để máy tính thực chương trình định C Cả A B RAM có chức A Ghi nhớ liệu chương trình thời gian máy làm việc B Ghi nhớ chương trình thời gian máy làm việc C Ghi nhớ liệu để lưu trữ lâu dài D B C Bộ nhớ ROM dùng để A Ghi nhớ liệu sinh thời gian máy làm việc B Lưu trữ liệu trước máy làm việc C Ghi nhớ chương trình sẵn sàng để làm việc mà nạp lại D B C Trong lý dùng nhớ ROM sau đây, lý xác đáng A Để ghi phần mềm sử dụng nhiều, đỡ cơng nạp chương trình B Giá thành rẻ, tốc độ truy cập không nhanh RAM nhanh nhớ ngồi nhiều nên dùng có hiệu C Do ROM nhớ mà không cần nguồn điện, nên dùng để ghi sẵn chương trình cho máy tính khơng có thiết bị nạp chương trình D Nhớ thơng tin khơng cần nguồn điện không ghi lại cách ghi thơng thường nên thường dùng ghi chương trình điền khiển tham số hoạt động sở máy Các sinh viên tranh luận lý dùng nhớ Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto B Việc xác định tình trạng hàng hóa dễ dàng C Có thể mua hàng suốt 24h ngày D Hàng hóa mua dễ trả lại Formatted: Font color: Blue 036: Lời khuyên sử dụng mật máy tính là: A Mật ngắn, đơn giản B Mật dễ nhớ (ví dụ dùng ngày sinh, quê quán) C Nếu hay quên nên ghi lại D Không cho người khác biết mật bạn Formatted: Font color: Blue 037: Lời khuyên sau A Mật ngắn dễ nhớ tốt mật phức tạp khó nhớ B Mật thay đổi thường xuyên tốt mật cố định C Mật dùng chung nhiều người tiện người dùng riêng D Cả ba ý sai Formatted: Font color: Blue 038: Con số 3GB hệ thống máy tính có nghĩa là: A Máy tính có tốc độ xử lý cao B Bộ nhớ RAM ổ đĩa cứng có dung lượng 3GB C Máy tính máy tính xách tay D Độ phân giải hình quét 3GB s Formatted: Font color: Blue 039: Con số 20GB hệ thống máy tính có nghĩa A Tốc độ xử lý CPU B Ổ đĩa cứng có dung lượng 20GB C Máy in có tốc độ in 20GB giây D Dung lượng tối đa đĩa mềm Formatted: Font color: Blue 040: Virus máy tính A Chỉ họat động phần mềm bị chép trái phép B Là chương trình máy tính C Là phần cứng phá họai phần khác D Là loại nấm mốc bề mặt đĩa 041: Mục đích cơng việc định dạng đĩa A Sắp xếp lại liệu đĩa B Khôi phục lại liệu đĩa C Tạo đĩa trắng khuôn dạng để lưu trữ liệu D Làm cho nhiều người sử dụng truy nhập đĩa 042: Nếu máy tính bị nghi ngờ nhiễm virus cách thức tốt để kiểm tra diệt virus gì? A Cài đặt lại hệ điều hành, sau cài đặt lại tất chương trình ứng dụng khác B Cài đặt chương trình chống virus, quét virus ổ đĩa máy tính cho chương trình loại bỏ Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Blue virus C Lưu trữ dự phòng tệp tin máy tính hồi phục chúng việc sử dụng tập tin dự phòng D Khởi động lại máy tính sau xóa tất tập tin bị nghi ngờ nhiễm virus 043: Nếu theo thứ tự từ khả lưu trữ từ cao đến thấp, bạn chọn phương án số phương án sau: A Đĩa cứng - đĩa DVD - đĩa CD - đĩa mềm C Đĩa cứng - đĩa mềm - đĩa CD - đĩa DVD B Đĩa DVD - đĩa cứng - đĩa CD - đĩa mềm D Đĩa cứng - đĩa mềm - đĩa DVD - đĩa CD Formatted: Font color: Blue 044: Nhìn vào tham số cấu hình máy vi tính: 1.8GHz, 20GB, 256MB bạn cho biết, số 20GB điều A tốc độ xử lý CPU C tốc độ vòng quay ổ cứng 045: Virus máy tính có khả A Xóa tất tệp tin có đĩa CD C Lây lan qua hình B dung lượng ổ đĩa cứng D dung lượng đĩa CD mà máy đọc Formatted: Font color: Blue B Tự chép để lây nhiễm D Cả mục Formatted: Font color: Blue 046: Máy tính giúp người thực A Chuyển tiền qua mạng máy tính ngân hàng C Hệ thống thẻ tín dụng B Học tập nơi, lúc D Tất mục 047: CPU (Bộ xử lý trung tâm) có nghĩa A Mạch điện tử nhỏ bé máy tính B Phần mềm định bước thao tác máy tính C Control Processing Unit D Central Processing Unit 048: Phát biểu sau không đúng? A Có hai loại phần mềm, phần mềm hệ thống phần mềm ứng dụng B Phần mềm ứng dụng bao gồm hệ điều hành, chương trình điều khiển thiết bị C Có nhiều phần mềm hệ điều hành, tiêu biều MS Windows, Linux, Unix D Đĩa CD phần mềm thiết bị chứa phần mềm hệ thống cho phép thiết bị nhận diện làm việc tốt với hệ điều hành 049: Trong công việc đây, người làm việc tốt máy tính A Làm nhiều tính tốn phức tạp B Sản xuất tự động hóa C Nhận dạng vật D Cơng việc nơi nguy hiểm 050: Virus máy tính có khả A lây lan qua máy quét (Scanner) B tự chép để lây nhiễm C Lây lan qua hình D Cả mục 051: Phát biểu sau A GUI viết tắt Graphic User Interface B GUI viết tắt Graphic User Index C GUI viết tắt Guide User Index D GUI viết tắt Guide User Indication 052: Trong thiết bị sau, thiết bị có thời gian truy xuất liệu chậm A Đĩa mềm B DVD C ROM D CD-ROM 053: Phần mềm Windows, Linux OS2 có đặc điểm chung A Tất phần mềm ứng dụng B Tất dịch vụ dải tần rộng (Broadband Service) C Tất phần mềm điều khiển thiết bị phần cứng D Tất hệ điều hành 054: Thiết bị lưu trữ sau có thời gian truy cập nhanh A đĩa CD B đĩa cứng C Đĩa mềm D Băng từ 055: Thuật ngữ “Thương mại điện tử” nghĩa A Mua bán mặt hàng điện tử B Dùng thiết bị điện tử mua hàng C Mua bán hàng qua mạng máy tính Internet D Bán mặt hàng điện tử mạng 056: Sau thời gian sử dụng máy tính, bạn cảm thấy máy tính chạy chậm nhiều, đặc biệt mở nhiều chương trình ứng dụng lúc Nguyên nhân có khả cao A Tốc độ đồng hồ vi xử lý bị chậm lại B Ổ cứng quay chậm lại C Không gian trống đĩa cứng q D Khơng gian trống đĩa cứng nhiều 057: Sau thời gian sử dụng máy tính, bạn cảm thấy máy tính chạy chậm nhiều, đặc biệt mở nhiều chương trình ứng dụng lúc Nguyên nhân có khả cao A Tốc độ đồng hồ vi xử lý bị chậm lại B Ổ cứng quay chậm lại C RAM D ROM cũ 058: Tốc độ CPU không ảnh hưởng đến yếu tố sau A Khả lưu trữ máy tính B Tuổi thọ ổ cứng C Thời gian truy nhập để mở tệp tin D Cả hai yếu tố A B 059: Tại hàng năm xuất phiên phần mềm mới? Nguyên nhân A Nhà sản xuất bán hết đĩa chương trình cũ, cần in thêm phiên để mở rộng thị trường Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Blue Formatted: Font: Italic, Font color: Blue Formatted: Font: Bold, Italic, Font color: Blue Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Blue B Nhà sản xuất nâng cấp sản phẩm C Người sử dụng cần phiên miễn phí để nâng cấp phần mềm cũ D Người sử dụng muốn thay đổi phần mềm dùng Formatted: Font color: Blue 060: Tại khơng nên chép trò chơi CD Rom mà bạn khơng có giấy đăng ký quyền A Bởi q trình phức tạp B Bởi tệp tin đĩa CD gốc bị hỏng C Bởi vi phạm quyền D Bởi máy tính bị hư hại Formatted: Font color: Blue 061: Tại nói dùng máy tính xách tay phải ln ln ý vấn đề an tồn liệu A Bởi chúng dễ bị rơi vỡ hư hỏng máy tính để bàn B Bởi chúng dễ bị nhiễm vi rút sử dụng mạng nơi khác quan C Bởi liệu bị mất, liệu mật bị lộ máy tính bị lấy cắp D Vì ba lí Formatted: Font color: Blue 062: Theo bạn, phần mềm sau thuộc nhóm phần mềm nào: MS Word, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint, MS Internet Explorer A Nhóm phần mềm ứng dụng B Nhóm phần mềm hệ thống C Nhóm phần mềm CSDL D Nhóm phần mềm hệ điều hành 063: Theo bạn thiết bị A Bo mạch chủ B RAM C Ổ cứng máy tính D Bộ vi xử lý 064: Theo bạn thiết bị A Màn hình ống tia âm cực thơng thường (CRT Monitor) B Màn hình tin thể lỏng (LCD Monitor) C Máy chiếu (Projetor) D Máy tính để bàn (Desktop) 065: Theo bạn, thiết bị A CPU C Monitor B Printer D Case Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Blue 342: Bạn muốn xem thông tin Cookie máy tính, bạn nhấn chuột vào: A Khu vực số B Khu vực số C Khu vực số D Khu vực số Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Red 343: Chức làm tươi (refresh~F5) trình duyệt giúp chúng ta: A Lấy thông tin trang web xem từ máy chủ B Lấy thông tin trang web xem từ nhớ cache máy sử dụng C Cắt kết nối máy tính sử dụng máy chủ D Ngừng tải thông tin Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Auto 344: Chọn câu sai: muốn ngừng tải trang web thực A Chọn nút Stop công cụ chuẩn (standard toolbar) B Chọn thực đơn View/stop C Chọn thực đơn Edit/stop D Nhấn nút Esc phím 345: Chọn câu sai: từ hộp thoại Internet Option có thể: A Thiết lập trang Home Page cho trình duyệt B Xóa History trình duyệt C Xóa cookie D Xóa bookmark Formatted Formatted [18] 346: Chương trình dùng để truy nhập vào WWW gọi là? A Uniform Resource Locators (Bộ định vị tài nguyên đồng dạng) B Browser (trình duyệt) C Server (máy chủ) D File Transfer Protocol (Giao thức truyền file) Formatted [19] Formatted [20] 347: Chương trình thư điện tử Outlook Express có chức năng: A soạn thư/gửi thư B nhận thư/hiển thị thư C đính kèm tệp tin theo thư D mục nói 348: Chúng ta tạo trang web bằng: A MS-Word 2000 B MS-Excel 2000 C MS-Frontpage 2000 D ba chương trình 349: Chuẩn tiếng Việt sử dụng phổ biến Internet A VNI B TCVN3 C Unicode D VIQR 350: Cookie A Là chương trình nhỏ nằm máy chủ lưu trữ thông tin kết nối Internet máy người Formatted: Font color: Red [16] Formatted: Font color: Red Formatted [17] Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Red Formatted [21] Formatted [22] Formatted: Font color: Red dùng B Là chức cho phép xem thông tin lịch sử máy tính C Là tệp tin văn nhỏ lưu trữ thơng tin q trình truy xuất Internet người dùng thông tin cá nhân mà người dùng khai báo D Cookie tất nêu 351: FTP giao thức truyền nhận: A Chỉ thông tin dạng Text B Chỉ phần mềm C Chỉ thơng tin ảnh D Bất thơng tin lưu trữ file 352: FTP viết tắt cụm từ? A First Transmission Phase B File Transfer Protocol C File Transmission Phase D File Transfer Phase 353: Giao thức truyền siêu văn HTTP sử dụng để truyền A Các file text B Các trang HTML C Các file đa phương tiện (âm thanh, hình ảnh, phim) D Tất loại 354: Hai người tạo tài khoản thư miễn phí địa MAIL.YAHOO.COM Phát biểu sai: A hộp thư hai nằm máy Mail Server công ty Yahoo B mật mở hộp thư hai người phải khác C Hai người buộc phải lựa chọn hai tên đăng nhập khác D Người mở hộp thư người ngược lại người biết tên đăng nhập mật 355: Hiện địa trang web truy cập dài bạn muốn trình duyệt Web ghi lại lưu giữ địa Bạn thực việc nhắp chọn thực đơn lệnh Formatted [23] Formatted [24] Formatted [25] Formatted [26] Formatted: Font color: Auto Formatted [27] Formatted [28] Formatted: Font color: Red A vùng số B vùng số C vùng số D vùng số Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Auto Formatted: Hyperlink, Font color: Auto Formatted: Font color: Red 356: HTML từ viết tắt cụm từ A Hyper Text Markup Language C Hyper Text Made-up Language Formatted: Font color: Red B Heavy Text Markup Language D Hyper Text Many Languages 357: Khách nước muốn biết thông tin khách sạn thành phố Hà nội Dịch vụ sử dụng: A Yahoo Mail B Trang web có hỗ trợ tìm kiếm thơng tin Internet miễn phí www.google.com C Fax D Mobiphone 358: Khi gửi thư điện tử đính kèm: A Một file ảnh B Một file phim bị nén C Một file chương trình có chứa virut D Tất loại 359: Khi muốn gửi email cho địa a muốn bí mật gửi cho địa b thực hiện: A To a,b B To a; Cc b C To b, Bcc a D To a, Bcc b 360: Lựa chọn thích hợp nói dịch vụ WeB A dịch vụ cho phép hàng triệu người kết nối Internet xem nội dung Web B người xem khơng xố nội dung Web có máy phục vụ xa C có hàng triệu máy phục vụ Web toàn cầu hoạt động để cung cấp trang web theo yêu cầu D ba phát biểu 361: Một người sử dụng dịch vụ thư điện tử miễn phí Yahoo Địa viết A Alpha B alpha2005@yahoo C yahoo.com@alpha2005 D alpha2005@yahoo.com 362: Một website bảo vệ nghĩa là: A Để truy nhập phải có tên mật B Được bảo vệ biện pháp an ninh phần cứng C Được bảo vệ cách mã hóa nội dung D Cả ba ý 363: Muốn hiển thị thông tin siêu liên kết cửa sổ trình duyệt ta thực hiện: A Nhấn chuột phải siêu liên kết chọn mục Open in New window B Bôi đen siêu liên kết, sau chọn thực đơn View/Open in new Window C Bôi đen siêu liên kết, sau chọn thực đơn Edit/Open in new Window D Bơi đen siêu liên kết, sau nhấn tổ hợp phím Alt + N 364: Muốn xem trang web, máy tính bạn cần phải cài đặt: A MS-FronPage B Outlook Express Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Red Formatted: Hyperlink, Font color: Red Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Red C MS-Word D chương trình duyệt web Formatted: Font color: Auto 365: Nút trang nhà (Home) cửa sổ trình duyệt dùng để: A Đưa bạn đến với trang khởi động mặc định B Đưa bạn trở trang chủ Website mà bạn xem C Đưa bạn trở trang trắng khơng có nội dung D Đưa bạn trở trang Web có địa chỉ: www.msn.com Formatted: Font color: Red 366: Phát biểu sai A dùng trình duyệt web để kiểm tra thư hộp thư yahoo B vừa mở cửa sổ duyệt web, vừa chơi game lúc chờ trang web xuất đầy đủ nội dung C cấu hình cho trình duyệt web không hiển thị ảnh trang web D nhấn nút STOP để đóng cửa sổ duyệt Web Formatted: Font color: Red 367: Phát biểu sai: A WWW từ viết tắt World Wide Web B Chúng ta đăng ký để sử dụng thư miễn phí địa MAIL.YAHOO.COM C Thư điện tử tảng cho việc xây dựng văn phòng khơng giấy tờ D Internet dịch vụ công ty Internet Mỹ điều hành thu phí 368: Phát biểu sai: A mở nhiều cửa sổ duyệt web cho nhiều địa web khác B vừa mở cửa sổ duyệt web, vừa chơi game lúc chờ trang web xuất đầy đủ nội dung C nhấn nút REFRESH để bắt đầu lại trình tải trang web từ máy phục vụ máy cá nhân người Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Red dùng D nhấn nút BACK để đóng cửa sổ duyệt Web Formatted: Font color: Auto 369: Phát biểu sai: A Các thư từ máy gửi đến máy nhận qua Internet chuyển tiếp qua máy Server nhà cung cấp dịch Formatted: Font color: Red vụ Formatted: Font color: Red B Thư điện tử ln có độ tin cậy, an toàn tuyệt đối C Người sử dụng tự tạo cho tài khoản sử dụng thư điện tử miễn phí qua trang Web D Có thể đính kèm tệp văn theo thư điện tử 370: Qua dịch vụ Web thực việC A nghe nhạc từ xa B đăng ký vé xem bóng đá C đăng ký tài khoản gửi thư tồn cầu miễn phí D ba điều Formatted: Font color: Auto 371: Tường lửa gì? A Một hệ thống xây dựng để đảm bảo an ninh cho công ty B Một hệ thống bao gồm phần cứng phần mềm có mục đích chống lại xâm nhập trái phép từ Internet C Một hệ thống báo cháy D Một hệ thống bảo mật thông tin 372: Thứ tự kết nối Internet theo đường quay số theo bạn A Máy tính - điện thoại - modem - ISP (Internet Service Provider) B Máy tính - modem - điện thoại - ISP C Máy tính - ISP - điện thoại - modem D Cả phương án sai 373: Thao tác không thực với trang weB A Sao chép ảnh trang Web máy cá nhân B Sao chép đọan nội dung trang Web máy cá nhân C Xoá nội dung cách chọn đoạn nội dung nhấn nút Delete D Xem lại trang web xem mà không cần kết nối Internet Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Auto 046: Máy tính giúp người thực A Chuyển tiền qua mạng máy tính ngân hàng C Hệ thống thẻ tín dụng B Học tập nơi, lúc D Tất mục 047: CPU (Bộ xử lý trung tâm) có nghĩa A Mạch điện tử nhỏ bé máy tính B Phần mềm định bước thao tác máy tính C Control Processing Unit D Central Processing Unit 048: Phát biểu sau không đúng? A Có hai loại phần mềm, phần mềm hệ thống phần mềm ứng dụng B Phần mềm ứng dụng bao gồm hệ điều hành, chương trình điều khiển thiết bị C Có nhiều phần mềm hệ điều hành, tiêu biều MS Windows, Linux, Unix D Đĩa CD phần mềm thiết bị chứa phần mềm hệ thống cho phép thiết bị nhận diện làm việc tốt với hệ điều hành 049: Trong công việc đây, người làm việc tốt máy tính A Làm nhiều tính tốn phức tạp B Sản xuất tự động hóa C Nhận dạng vật D Công việc nơi nguy hiểm 050: Virus máy tính có khả A lây lan qua máy quét (Scanner) B tự chép để lây nhiễm C Lây lan qua hình D Cả mục 051: Phát biểu sau A GUI viết tắt Graphic User Interface B GUI viết tắt Graphic User Index C GUI viết tắt Guide User Index D GUI viết tắt Guide User Indication 052: Trong thiết bị sau, thiết bị có thời gian truy xuất liệu chậm A Đĩa mềm B DVD C ROM D CD-ROM 053: Phần mềm Windows, Linux OS2 có đặc điểm chung A Tất phần mềm ứng dụng B Tất dịch vụ dải tần rộng (Broadband Service) C Tất phần mềm điều khiển thiết bị phần cứng D Tất hệ điều hành 054: Thiết bị lưu trữ sau có thời gian truy cập nhanh A đĩa CD B đĩa cứng C Đĩa mềm D Băng từ 055: Thuật ngữ “Thương mại điện tử” nghĩa A Mua bán mặt hàng điện tử B Dùng thiết bị điện tử mua hàng C Mua bán hàng qua mạng máy tính Internet D Bán mặt hàng điện tử mạng 056: Sau thời gian sử dụng máy tính, bạn cảm thấy máy tính chạy chậm nhiều, đặc biệt mở nhiều chương trình ứng dụng lúc Nguyên nhân có khả cao A Tốc độ đồng hồ vi xử lý bị chậm lại B Ổ cứng quay chậm lại C Không gian trống đĩa cứng D Không gian trống đĩa cứng nhiều 057: Sau thời gian sử dụng máy tính, bạn cảm thấy máy tính chạy chậm nhiều, đặc biệt mở nhiều chương trình ứng dụng lúc Nguyên nhân có khả cao A Tốc độ đồng hồ vi xử lý bị chậm lại B Ổ cứng quay chậm lại C RAM D ROM cũ 058: Tốc độ CPU không ảnh hưởng đến yếu tố sau A Khả lưu trữ máy tính B Tuổi thọ ổ cứng C Thời gian truy nhập để mở tệp tin D Cả hai yếu tố A B 059: Tại hàng năm xuất phiên phần mềm mới? Nguyên nhân A Nhà sản xuất bán hết đĩa chương trình cũ, cần in thêm phiên để mở rộng thị trường Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Blue Formatted: Font: Italic, Font color: Blue Formatted: Font: Bold, Italic, Font color: Blue Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Blue D vùng công cụ Link, chứa nút liên kết với địa Web 378: Theo hình minh hoạ, trang web www.google.com.vn A tìm địa trang web có nội dung tiếng Việt B tìm hình ảnh theo từ khố nhập vào, ví dụ “phong lan” C sau nhập cụm từ tìm kiếm, nhấn nút "Tìm kiếm với Google" để có kết D ba điều 379: Theo hình vẽ câu phát biểu sai: A Địa Home page đặt trang trắng B Nút Clear History dùng để xoá vùng nhớ lưu địa web sử dụng C Nút Delete Files dùng để mở cửa sổ Rycycle Bin D Nhấn nút Apply khơng làm đóng hộp thoại Internet Options Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Auto 380: Theo hình vẽ, để trở lại trang Web mở trước trang Web nhắp chuột vào vùng A vùng số B vùng số C vùng số D vùng số Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Auto 381: Theo hình vẽ, điều xảy nhấn nút Go: A khơng có thay đổi B trang web xuất thay cho trang web có C cửa sổ duyệt Web xuất D cửa sổ trình duyệt đóng lại Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Auto 382: Theo hình vẽ, xố chọn mục Show Pictures thì: A hình ảnh trang Web khơng hiển thị B trang web tính chất siêu liên kết C không sửa chữa nội dung trang Web D xem trang web nhiều lần Formatted: Font color: Red, Not Highlight Formatted: Not Highlight Formatted: Font color: Red, Not Highlight Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Auto 383: Trên trang Web Google, để tìm trang Web nói cách trồng hoa Phong Lan, nên gõ cụm từ: A phong lan B "hoa phong lan" C "phonglan" D phong+lan 384: Trang web tìm kiếm Panvietnam địa www.panvietnam.com cho phép người dùng: A tìm kiếm thông tin tất trang web giới B tìm kiếm tồn trang tiếng Việt phạm vi tồn cầu C tìm kiếm thơng tin trang web có tên miền.vn D có đầy đủ điều Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Auto 385: URL từ viết tắt A Untried Resource Location B Uniform Resource Locator C United Resource Locator D Uniform Rescue Locator 386: Với cách hiển thị hình sau hình cửa sổ thư yahoo: Inbox(3) Bulk (1), phát biểu sau Formatted: Font color: Red xác A Có thư thư mục Inbox, thư thư mục Bulk B Thư mục Inbox có tổng cộng thư C Có thư chưa đọc thư mục Inbox thư chưa đọc thư mục Bulk D Thư mục Bulk có virus 387: Với thư điện tử, phát biểu sau sai: A gửi thư đến 10 địa khác B người gửi thư cho mình, nhiều lần C hai người có địa thư giống nhau, ví dụ hoahong@yahoo.com D tệp tin đính kèm theo thư chứa virút, nên cần kiểm tra virút trước sử dụng 388: Virut máy tính khơng thể lây qua việC A Sao chép file từ đĩa mềm từ máy sang máy khác B Nhận file đính kèm thư điện tử C Tải file từ Internet máy D Quét ảnh từ máy quét (scaner) vào máy tính 389: WWW gì? A Là phần Internet B Là mạng thiếu hệ thống mạng tồn cầu C Là mơ hình truyền tin D Là tên gọi khác Internet 390: WWW từ viết tắt cụm từ: A World Wide Wait B World Wide Waste C World Wide Wet D World Wide Web Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Auto Mạng máy tính Internet Mạng máy tính Formatted: Font color: Red A Mạng Internet B Các máy tính kết nối với qua kênh truyền tín hiệu vật lý để chia sẻ tài nguyên liên lạc C Là máy tính nối với qua mạng điện thoại D Là máy tính nối qua cáp vào chung máy chủ (server) Chọn phát biểu thuyết phục phát biểu sau : A Mạng máy tính nhóm máy tính nối với kênh truyền tín hiệu vật lý theo cách nối mặt hình học quy ước truyền thông định B Lý quan trọng cần nối mạng cần sử dụng chung thiết bị phần cứng C Ưu điểm việc nối mạng sử dụng chung thiết bị phần cứng D Có thể dùng mạng để trao đổi thông tin Chọn câu trả lời đầy đủ mơ hình cộng tác theo kiểu Client/Server : A Một máy chủ phục vụ cho nhiều máy khách B Các máy khách đưa yêu cầu, máy chủ xử lý trả lại kết cho máy khách C Máy khách lấy liệu từ máy chủ để xử lý D Máy chủ máy khách dùng chung liệu xử lý yêu cầu Trong đáp án sau, đáp án địa IP : A 12.5.125.1 B 122.0.12.8 C 34.2.264.12 D 148.62.4.212 Chọn câu A Một địa Internet cho dạng địa IP tên miền B Mỗi tên miền ứng với địa IP C ánh xạ từ tên miền sang địa IP thực thông qua giao thức DNS D Cả A, B, C dều Định nghĩa xác mạng Internet phương diện tin học Formatted: Highlight Formatted: Font color: Red, Highlight Formatted: Highlight Formatted: Font color: Red, Highlight Formatted: Highlight Formatted: Font color: Red Formatted: Highlight Formatted: Font color: Red, Highlight Formatted: Highlight Formatted: Font color: Red, Highlight Formatted: Highlight Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Red Formatted: Highlight Formatted: Font color: Red, Highlight Formatted: Highlight Formatted: Font color: Red, Highlight Formatted: Highlight Formatted: Font color: Red Formatted: Highlight Formatted: Font color: Red, Highlight Formatted: Highlight Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Red A Là mạng mạng, có quy mơ tồn cầu Formatted: Highlight B Là mạng sử dụng chung cho người, có nhiều liệu phong phú Formatted: Font color: Red C Là mạng rộng có quy mơ tồn cầu hoạt động dựa giao thức TCP/IP D Là mơi trường truyền thơng tồn cầu dựa kỹ thuật máy tính Formatted: Font color: Red Formatted: Highlight Formatted: Font color: Red, Highlight Formatted: Font color: Red Trong thể sau đây, địa IP A 172.164.25.78 B 1.1.1.1 C 168.315.29.123 D 255.255.255.255 Địa 172.16.3.63 địa Formatted: Highlight Formatted: Font color: Red, Highlight Formatted: Highlight Formatted: Font color: Red A Lớp A B Lớp B Formatted: Highlight C Lớp C D Lớp D Địa 192.168.3.63 địa Formatted: Font color: Red B Nhà sản xuất nâng cấp sản phẩm C Người sử dụng cần phiên miễn phí để nâng cấp phần mềm cũ D Người sử dụng muốn thay đổi phần mềm dùng Formatted: Font color: Blue 060: Tại không nên chép trò chơi CD Rom mà bạn khơng có giấy đăng ký quyền A Bởi trình phức tạp B Bởi tệp tin đĩa CD gốc bị hỏng C Bởi vi phạm quyền D Bởi máy tính bị hư hại Formatted: Font color: Blue 061: Tại nói dùng máy tính xách tay phải ln ln ý vấn đề an tồn liệu A Bởi chúng dễ bị rơi vỡ hư hỏng máy tính để bàn B Bởi chúng dễ bị nhiễm vi rút sử dụng mạng nơi khác ngồi quan C Bởi liệu bị mất, liệu mật bị lộ máy tính bị lấy cắp D Vì ba lí Formatted: Font color: Blue 062: Theo bạn, phần mềm sau thuộc nhóm phần mềm nào: MS Word, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint, MS Internet Explorer A Nhóm phần mềm ứng dụng B Nhóm phần mềm hệ thống C Nhóm phần mềm CSDL D Nhóm phần mềm hệ điều hành 063: Theo bạn thiết bị A Bo mạch chủ B RAM C Ổ cứng máy tính D Bộ vi xử lý 064: Theo bạn thiết bị A Màn hình ống tia âm cực thông thường (CRT Monitor) B Màn hình tin thể lỏng (LCD Monitor) C Máy chiếu (Projetor) D Máy tính để bàn (Desktop) 065: Theo bạn, thiết bị A CPU C Monitor B Printer D Case Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Blue http:// vnu.edu.vn/fotech/index.htm Người chờ kết A Mở trình thư tín cho phép gửi thư cho Khoa Cơng nghệ (có tên mạng fotech) B Mở trang WEB index.htm đường dẫn fotech máy chủ có tên vnu.edu.vn C Hiển thị thư viện tệp, danh mục tệp có thư mục fotech máy chủ có tên vnu.edu.vn để tải (download) tệp máy trạm Formatted: Highlight Formatted: Font color: Red, Highlight Formatted: Highlight Formatted: Font color: Red, Highlight D Chưa rõ kết Diễn đàn (forum) khác với thư điện tử (Email) chỗ A Gửi thông tin cho đồng thời nhiều người B Người dùng muốn sử dụng phải có quyền (account) Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Red Formatted: Highlight C Bạn phải định đối tượng nhận tin D Bạn phải quy định chủ đề tin bạn muốn gửi cho người khác Email viết tắt Formatted: Font color: Red A Exchange Mail B Electronic Mail Formatted: Highlight C Electrical Mail D Else Mail Máy tính nối cung cấp dịch vụ cho máy PC khác gọi Formatted: Font color: Red A Máy tính mini (máy tính tầm trung) B Mainframe (máy tính lớn) C Server (máy chủ) D Workstation (máy trạm) Formatted: Highlight Page 65: [1] Formatted Luong Viet Nguyen 29/04/2010 8:12:00 SA Luong Viet Nguyen 29/04/2010 8:12:00 SA Luong Viet Nguyen 29/04/2010 8:12:00 SA Luong Viet Nguyen 29/04/2010 8:12:00 SA Luong Viet Nguyen 29/04/2010 8:12:00 SA Luong Viet Nguyen 29/04/2010 8:12:00 SA Luong Viet Nguyen 29/04/2010 8:12:00 SA Luong Viet Nguyen 29/04/2010 8:12:00 SA Luong Viet Nguyen 29/04/2010 8:12:00 SA Luong Viet Nguyen 29/04/2010 8:12:00 SA Luong Viet Nguyen 04/05/2010 3:30:00 CH Luong Viet Nguyen 04/05/2010 3:30:00 CH Luong Viet Nguyen 04/05/2010 3:31:00 CH Luong Viet Nguyen 04/05/2010 3:31:00 CH Luong Viet Nguyen 04/05/2010 3:31:00 CH Luong Viet Nguyen 04/05/2010 3:31:00 CH Luong Viet Nguyen 04/05/2010 3:32:00 CH Luong Viet Nguyen 04/05/2010 3:32:00 CH Luong Viet Nguyen 04/05/2010 3:32:00 CH Luong Viet Nguyen 29/04/2010 8:12:00 SA Luong Viet Nguyen 29/04/2010 8:12:00 SA Font color: Red, Not Highlight Page 65: [2] Formatted Font color: Red, Not Highlight Page 65: [3] Formatted Font color: Red, Not Highlight Page 65: [4] Formatted Font color: Red, Not Highlight Page 66: [5] Formatted Font color: Red Page 66: [5] Formatted Font color: Red Page 66: [6] Formatted Font color: Red Page 66: [6] Formatted Font color: Red Page 66: [7] Formatted Font color: Red Page 66: [7] Formatted Font color: Red Page 66: [8] Formatted Font color: Auto Page 66: [8] Formatted Font color: Auto Page 66: [9] Formatted Font color: Auto Page 66: [9] Formatted Font color: Auto Page 66: [9] Formatted Font color: Auto Page 66: [9] Formatted Font color: Auto Page 66: [10] Formatted Font color: Auto Page 66: [10] Formatted Font color: Auto Page 66: [10] Formatted Font color: Auto Page 66: [11] Formatted Font color: Red Page 66: [11] Formatted Font color: Red Page 66: [12] Formatted Luong Viet Nguyen 29/04/2010 8:12:00 SA Luong Viet Nguyen 29/04/2010 8:12:00 SA Luong Viet Nguyen 04/05/2010 3:33:00 CH Luong Viet Nguyen 04/05/2010 3:33:00 CH Luong Viet Nguyen 04/05/2010 3:33:00 CH Luong Viet Nguyen 29/04/2010 8:12:00 SA Luong Viet Nguyen 29/04/2010 8:12:00 SA Luong Viet Nguyen 29/04/2010 8:12:00 SA Luong Viet Nguyen 29/04/2010 8:12:00 SA Luong Viet Nguyen 29/04/2010 8:12:00 SA Luong Viet Nguyen 29/04/2010 8:12:00 SA Luong Viet Nguyen 29/04/2010 8:12:00 SA Luong Viet Nguyen 29/04/2010 8:12:00 SA Luong Viet Nguyen 29/04/2010 8:12:00 SA Luong Viet Nguyen 29/04/2010 8:12:00 SA Luong Viet Nguyen 29/04/2010 8:12:00 SA Luong Viet Nguyen 29/04/2010 8:12:00 SA Luong Viet Nguyen 29/04/2010 8:12:00 SA Luong Viet Nguyen 29/04/2010 8:12:00 SA Luong Viet Nguyen 29/04/2010 8:12:00 SA Luong Viet Nguyen 29/04/2010 8:12:00 SA Font color: Red Page 66: [12] Formatted Font color: Red Page 66: [13] Formatted Font color: Auto Page 66: [13] Formatted Font color: Auto Page 66: [13] Formatted Font color: Auto Page 66: [14] Formatted Font color: Auto Page 66: [14] Formatted Font color: Auto Page 66: [14] Formatted Font color: Auto Page 66: [15] Formatted Font color: Auto Page 66: [15] Formatted Font color: Auto Page 66: [15] Formatted Font color: Auto Page 69: [16] Formatted Font color: Red Page 69: [16] Formatted Font color: Red Page 69: [16] Formatted Font color: Red Page 69: [17] Formatted Font color: Auto Page 69: [17] Formatted Font color: Auto Page 69: [17] Formatted Font color: Auto Page 69: [18] Formatted Font color: Red Page 69: [18] Formatted Font color: Red Page 69: [18] Formatted Font color: Red Page 69: [19] Formatted Font color: Red Page 69: [19] Formatted Luong Viet Nguyen 29/04/2010 8:12:00 SA Luong Viet Nguyen 29/04/2010 8:12:00 SA Luong Viet Nguyen 29/04/2010 8:12:00 SA Luong Viet Nguyen 29/04/2010 8:12:00 SA Luong Viet Nguyen 29/04/2010 8:12:00 SA Luong Viet Nguyen 29/04/2010 8:12:00 SA Luong Viet Nguyen 29/04/2010 8:12:00 SA Luong Viet Nguyen 29/04/2010 8:12:00 SA Luong Viet Nguyen 29/04/2010 8:12:00 SA Luong Viet Nguyen 29/04/2010 8:12:00 SA Luong Viet Nguyen 29/04/2010 8:12:00 SA Luong Viet Nguyen 29/04/2010 8:12:00 SA Luong Viet Nguyen 29/04/2010 8:12:00 SA Luong Viet Nguyen 29/04/2010 8:12:00 SA Luong Viet Nguyen 29/04/2010 8:12:00 SA Luong Viet Nguyen 29/04/2010 8:12:00 SA Luong Viet Nguyen 29/04/2010 8:12:00 SA Luong Viet Nguyen 29/04/2010 8:12:00 SA Luong Viet Nguyen 29/04/2010 8:12:00 SA Luong Viet Nguyen 29/04/2010 8:12:00 SA Luong Viet Nguyen 29/04/2010 8:12:00 SA Font color: Red Page 69: [20] Formatted Font color: Auto Page 69: [20] Formatted Font color: Auto Page 69: [20] Formatted Font color: Auto Page 69: [21] Formatted Font color: Auto Page 69: [21] Formatted Font color: Auto Page 69: [22] Formatted Font color: Red Page 69: [22] Formatted Font color: Red Page 69: [23] Formatted Font color: Auto Page 69: [23] Formatted Font color: Auto Page 69: [23] Formatted Font color: Auto Page 69: [23] Formatted Font color: Auto Page 69: [23] Formatted Font color: Auto Page 69: [23] Formatted Font color: Auto Page 69: [23] Formatted Font color: Auto Page 69: [24] Formatted Font color: Red Page 69: [24] Formatted Font color: Red Page 69: [24] Formatted Font color: Red Page 69: [24] Formatted Font color: Red Page 69: [25] Formatted Font color: Red Page 69: [25] Formatted Font color: Red Page 69: [26] Formatted Luong Viet Nguyen 29/04/2010 8:12:00 SA Luong Viet Nguyen 29/04/2010 8:12:00 SA Luong Viet Nguyen 29/04/2010 8:12:00 SA Luong Viet Nguyen 29/04/2010 8:12:00 SA Luong Viet Nguyen 29/04/2010 8:12:00 SA Luong Viet Nguyen 29/04/2010 8:12:00 SA Luong Viet Nguyen 29/04/2010 8:12:00 SA Luong Viet Nguyen 29/04/2010 8:12:00 SA Luong Viet Nguyen 29/04/2010 8:12:00 SA Luong Viet Nguyen 29/04/2010 8:12:00 SA Luong Viet Nguyen 29/04/2010 8:12:00 SA Luong Viet Nguyen 29/04/2010 8:12:00 SA Font color: Red Page 69: [26] Formatted Font color: Red Page 69: [27] Formatted Font color: Red Page 69: [27] Formatted Font color: Red Page 69: [27] Formatted Font color: Red Page 69: [27] Formatted Font color: Red Page 69: [27] Formatted Font color: Red Page 69: [28] Formatted Font color: Auto Page 69: [28] Formatted Font color: Auto Page 69: [28] Formatted Font color: Auto Page 69: [28] Formatted Font color: Auto Page 69: [28] Formatted Font color: Auto ... tệp tin Winzip A Winzip có khả nén nhiều tệp tin, thư mục thành tệp tin Tệp tin sau nén thường có zip có kích thước nhỏ tổng kích thước tệp tin ban đầu B Winzip có khả nén nhiều thư mục, tệp tin. .. thông tin Định nghĩa xác đáng Công nghệ thông tin A Là tập hợp phương pháp xử lý thơng tin máy tính điện tử B Là tồn hoạt động cơng nghệ có sử dụng máy tính điện tử C Là viễn thơng dựa tảng tin. .. mục, tệp tin A Lựa chọn toàn thư mục tệp tin B Đổi tên tệp tin C Sao chép tệp tin D Cả phương án A phương án C 103: Thao tác phải dùng đến thực đơn lệnh File: A Tạo thư mục B Xem tệp tin theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngan hang cau hoi trac nghiem tin hoc cơ sở, Ngan hang cau hoi trac nghiem tin hoc cơ sở

Từ khóa liên quan