Tiết 61: Bài 27 - Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

24 5,441 11
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/08/2013, 06:10

TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ BÀI TẬP KIỂM TRA BÀI TẬP KIỂM TRA * * HS: HS: Quang Trung đã có những biện pháp gì để Quang Trung đã có những biện pháp gì để khôi phục kinh tế, ổn định xã hội, phát triển khôi phục kinh tế, ổn định xã hội, phát triển văn hóa dân tộc? văn hóa dân tộc? TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ CHƯƠNG VI: CHƯƠNG VI: VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX BÀI 27: CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN TIẾT 59: I - TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ NỘI DUNG CHÍNH NỘI DUNG CHÍNH - Quá trình nhà Nguyễn thành lập - Quá trình nhà Nguyễn thành lập - Những biện pháp nhà Nguyễn đã thực hiện để lập - Những biện pháp nhà Nguyễn đã thực hiện để lập lại chế độ phong kiến tập quyền (hành chính, lại chế độ phong kiến tập quyền (hành chính, luật pháp, quân đội, đối ngoại) luật pháp, quân đội, đối ngoại) - Tình hình kinh tế nước ta dưới thời Nguyễn - Tình hình kinh tế nước ta dưới thời Nguyễn   đời sống nhân dân ta. đời sống nhân dân ta. - Nhận xét về triều đình nhà Nguyễn. - Nhận xét về triều đình nhà Nguyễn. TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ 1. 1. Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ THẢO LUẬN NHÓM * Nhà Nguyễn đã thực hiện những chính sách để củng cố chế độ phong kiến tập quyền: + Tổ 1: Về hành chính + Tổ 2: Về luật pháp + Tổ 3: Về quân đội + Tổ 4: Về đối ngoại TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ 1. 1. Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ Gia Định Quy Nhơn Phú Xuân Bắc Giang 1790 6-1801 1802 TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ 1. 1. Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền - Năm 1802, Nguyễn Ánh đặt niên hiệu là Gia Long. Lên ngôi Hoàng đế, chọn Phú Xuân (Huế) làm kinh đô a) Về hành chính TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ [...]... lượng quân đội - TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ Quan võ thời Nguyễn TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ Lính cận vệ thời Nguyễn TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ 1 Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền a) Về hành chính - Năm 1802, Nguyễn Ánh đặt niên hiệu là Gia Long Lên ngôi Hoàng đế, chọn Phú Xuân (Huế) làm kinh đô -Củng cố chế độ phong kiến tập quyền - Chia nước...TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ 1 Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền a) Về hành chính - Năm 1802, Nguyễn Ánh đặt niên hiệu là Gia Long Lên ngôi Hoàng đế, chọn Phú Xuân (Huế) làm kinh đô - Củng cố chế độ phong kiến tập quyền - Chia nước ta thành 30 tỉnh và 1 phủ trực thuộc TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ TIẾT 59: I... Về luật pháp - Năm 1815, nhà Nguyễn ban hành bộ Hoàng triều luật lệ (luật Gia Long) c) Về quân đội -Tăng cường củng cố lục lượng quân đội d) Về đối ngoại -Thần phục nhà Thanh một cách mù quáng TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ 1 Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền 2 Kinh tế dưới triều Nguyễn a) Về nông nghiệp - Chú trọng khai hoang, lập ấp, thực hiện chế độ quân điền - Không quan... TRỊ - KINH TẾ 1 Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền a) Về hành chính - Năm 1802, Nguyễn Ánh đặt niên hiệu là Gia Long Lên ngôi Hoàng đế, chọn Phú Xuân (Huế) làm kinh đô -Củng cố chế độ phong kiến tập quyền - Chia nước ta thành 30 tỉnh và 1 phủ trực thuộc b) Về luật pháp Năm 1815, nhà Nguyễn ban hành bộ Hoàng triều luật lệ (luật Gia Long) c) Về quân đội -Tăng cường củng cố lục lượng quân đội... nghiệp - Bước đầu được phát triển nhưng đã bị kìm hãm quyết liệt TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ 1 Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền 2 Kinh tế dưới triều Nguyễn a) Về nông nghiệp b) Về thủ công nghiệp - Bước đầu được phát triển nhưng đã bị kìm hãm quyết liệt c) Về thương nghiệp - Nội thương: buôn bán phát triển TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ Thương cảng Hội An TIẾT... HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ 1 Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền 2 Kinh tế dưới triều Nguyễn a) Về nông nghiệp b) Về thủ công nghiệp - Bước đầu được phát triển nhưng đã bị kìm hãm quyết liệt c) Về thương nghiệp - Nội thương: buôn bán phát triển - Ngoại thương: hạn chế buôn bán với người phương Tây => Nền kinh tế kém phát triển TRÒ CHƠI Ô CHỮ TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ 1 2 3... L O N G N H Luật Nguyễn Ánhđãvương vennướcthời bảnđại khai phá pháp người Nam đất triều Ánh khiđược TQ Thương cảng lớn nhất nước mới lênlà gì? nhà 2 đã cầu cứu biển thời ngôi? Ai đứng đầu lập Nguyễn ta Tư gọi này? KimNgườilà là cực vùng của triều NguyễnNguyễn này? Sơn và….là hiệu của rất nước đạitatriều Nguyễn ĐâyNiên Nguyễn ra giống vớinhà Nguyễn? * P Đ H N Ả N N Ô Đ A Ộ H N G G P TIẾT 59: I – TÌNH... N N Ô Đ A Ộ H N G G P TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Đời sống nhân dân dưới triều Nguyễn như thế nào? - Diễn biến, kết quả, ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa của nông dân thời Nguyễn + Khởi nghĩa Phan Bá Vành + Khởi nghĩa Nông Văn Vân + Khởi nghĩa Lê Văn Khôi + Khởi nghĩa Cao Bá Quát TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ . TRỊ - KINH TẾ 1. 1. Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH. ngoại TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ 1. 1. Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền TIẾT
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 61: Bài 27 - Chế độ phong kiến nhà Nguyễn, Tiết 61: Bài 27 - Chế độ phong kiến nhà Nguyễn, Tiết 61: Bài 27 - Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

Từ khóa liên quan