GIÁO DỤC KỸ NĂNG HỢP TÁC CHO TRẺ 5 6 TUỔI THÔNG QUA TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀ Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN

147 364 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 21:23

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI LÊ THỊ THUỲ DƯƠNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG HỢP TÁC CHO TRẺ - TUỔI THÔNG QUA TRỊ CHƠI ĐĨNG VAI THEO CHỦ ĐỀ Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Hà Nội - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI LÊ THỊ THUỲ DƯƠNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG HỢP TÁC CHO TRẺ - TUỔI THƠNG QUA TRỊ CHƠI ĐĨNG VAI THEO CHỦ ĐỀ Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN Chuyên ngành: Giáo dục học Mã số: 60 14 01 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hoàng Thanh Thuý Hà Nội - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn kết nghiên cứu cá nhân Các số liệu tài liệu trích dẫn luận văn trung thực Kết nghiên cứu không trùng với công trình cơng bố trước Tơi chịu trách nhiệm với lời cam đoan Phú Yên, tháng 05 năm 2017 Tác giả luận văn Lê Thị Thùy Dương LỜI CẢM ƠN Để hồn thành chương trình học viết luận văn này, hướng dẫn, giúp đỡ góp ý nhiệt quý thầy cô giáo trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô trường Đại học Sư phạm Hà Nội, đặc biệt khoa tâm lý giáo dục thầy cô giảng dạy suốt thời gian học tập Bằng tất lòng kính trọng biết ơn sâu sắc, tơi xin gửi đến PGS.TS Hồng Thanh Th, hết lòng quan tâm, giúp đỡ tận tình, hướng dẫn nghiên cứu tạo điều kiện cho tơi hồn thành luận văn Tơi xin cảm ơn q thầy Phòng Sau Đại học tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình học thực luận văn Đồng thời xin cảm ơn ban giám hiệu, đồng nghiệp, GV cháu 04 trường Mầm non thành phố Tuy Hồ, tỉnh Phú n tạo điều kiện cho tơi khảo sát để hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn thầy cô hội đồng đánh giá luận văn cho tơi đóng góp chân thành, q báu để tơi hồn chỉnh luận văn tốt Tác giả Lê Thị Thuỳ Dương DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt CBQL ĐLC ĐVTCĐ ĐC GV KNHT MN MG TC TN TB TC ĐVTCĐ Nghĩa từ viết tắt Cán quản lý Độ lệch chuẩn Đóng vai theo chủ đề Đối chứng Giáo viên Kỹ hợp tác Mầm non Mẫu giáo Trò chơi Thực nghiệm Trung bình Trò chơi-Đóng vai theo chủ đề MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Khách thể- đối tượng nghiên cứu Giả thuyết nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ GIÁO DỤC KỸ NĂNG HỢP TÁC CHO TRẺ 5-6 TUỔI QUA TRỊ CHƠI ĐĨNG VAI THEO CHỦ ĐỀ Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.2 Trò chơi ĐVTCĐ trẻ 5-6 tuổi 12 1.2.1 Đặc điểm tâm – sinh lý trẻ 5-6 tuổi .12 1.2.2 Trò chơi ĐVTCĐ trẻ 5-6 tuổi 13 1.3 KNHT trẻ 5-6 tuổi thông qua TC ĐVTCĐ 22 1.3.1 Khái niệm hợp tác .22 1.3.2 Khái niệm kỹ hợp tác .23 1.3.3 Mối quan hệ TC ĐVTCĐ với kỹ hợp tác trẻ 5-6 tuổi .24 1.3.4 Hê thống KNHT trẻ 5-6 tuổi thông qua TCĐVTCĐ 26 1.3.5 Những biểu KNHT tiêu chí đánh giá KNHT trẻ mẫu giáo -6 tuổi thông qua TCĐVTCĐ 26 1.4 Giáo dục KNHT cho trẻ 5-6 tuổi thông qua TC ĐVTCĐ 31 1.4.1 Khái niệm giáo dục KNHT cho trẻ 5-6 tuổi thông qua TC ĐVTCĐ .31 1.4.2 Mục tiêu GD KNHT cho trẻ 5-6 tuổi thông qua TC ĐVTCĐ 32 1.4.3 Nguyên tắc giáo dục KNHT cho trẻ 5-6 tuổi thông TC ĐVTCĐ 32 1.4.4 Nội dung giáo dục KNHT cho trẻ 5-6 tuổi thơng qua TC ĐVTCĐ 33 1.4.5 Phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục KNHT cho trẻ 5-6 tuổi thông qua TC ĐVTCĐ 34 1.4.6 Các lực lượng tham gia GD KNHT cho trẻ 5-6 tuổi thông qua TC ĐVTCĐ 34 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục KNHT trẻ 5-6 tuổi .35 1.5.1 Yếu tố chủ quan 36 1.5.2 Yếu tố khách quan 36 TIỂU KẾT CHƯƠNG 38 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG HỢP TÁC CHO TRẺ 5-6 TUỔI THÔNG QUA TRÒ CHƠI ĐVTCĐ Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN .39 2.1 Khái quát trường mầm non địa bàn thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 39 2.2 Tổ chức nghiên cứu thực trạng 39 2.2.1 Mục đích nghiên cứu 39 2.2.2 Nội dung nghiên cứu 40 2.2.3 Phương pháp nghiên cứu 40 2.2.4 Khách thể nghiên cứu: .41 2.2.5 Thời gian nghiên cứu: .41 2.3 Kết nghiên cứu thực trạng GDKNHT cho trẻ 5-6 tuổi thông qua TC ĐVTCĐ 41 2.3.1 Thực trạng mức độ KNHT trẻ 5-6 tuổi thông qua TC ĐVTCĐ 41 2.3.2 Thực trạng GD KNHT cho trẻ 5-6 tuổi thông qua TC ĐVTCĐ 45 TIỂU KẾT CHƯƠNG 64 CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG HỢP TÁC CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI THÔNG QUA TC ĐVTCĐ Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON 65 3.1 Nguyên tắc xây dựng biện pháp giáo dục KNHT cho trẻ 5-6 tuổi qua TC ĐVTCĐ trường mầm non .65 3.1.1 Đảm bảo tính khoa học sáng tạo .65 3.1.2 Đảm bảo tính phù hợp với mục tiêu 65 3.1.3 Đảm bảo tính kế thừa phát triển .65 3.1.4 Đảm bảo tính hệ thống đồng .66 3.1.5 Đảm bảo tính khả thi hiệu 66 3.2 Biện pháp giáo dục KNHT cho trẻ 5-6 tuổi thông qua TC ĐVTCĐ trường mầm non .67 3.2.1 Xây dựng quy trình giáo dục KNHT cho trẻ 5-6 tuổi thông qua TC ĐVTCĐ 67 3.2.2 Xây dựng nội dung, thiết kế tình chơi, hồn cảnh chơi mang tính hợp tác 71 3.2.3 Thiết kế môi trường chuẩn bị đồ dùng đồ chơi hấp dẫn nhằm thu hút trẻ trước chơi 74 3.2.4 Xây dựng môi trường tương tác để trẻ chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng, thương lượng hợp tác, thoả thuận trẻ với tham gia chơi .77 3.2.5 Chú trọng việc trẻ nhận xét, đánh giá kết hoạt động nhóm GV đánh giá trình chơi trẻ .80 3.2.6 Phối hợp trường mầm non gia đình trẻ để giáo dục kỹ hợp cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi thơng qua trò chơi ĐVTCĐ 82 3.3 Mối quan hệ biện pháp .85 3.4 Thực nghiệm biện pháp giáo dục KNHT cho trẻ MG 5-6 tuổi qua TC ĐVTCĐ 86 3.4.1 Mục đích thực nghiệm 86 3.4.2 Thời gian thực nghiệm 86 3.4.3 Đối tượng nội dung thực nghiệm: .87 3.4.4 Phương pháp thực nghiệm 87 3.4.5 Kết thực nghiệm .89 TIỂU KẾT CHƯƠNG 99 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tổng hợp kết đánh giá mức độ KNHT trẻ 5-6 tuổi 42 Bảng 2.2: Biết thỏa thuận với bạn chấp nhận phân công nhiệm vụ chơi nhóm .42 Bảng 2.3: Biết lắng nghe chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng chơi với bạn .44 Bảng 2.4: Nhận thức CBQL GV, PH cần thiết giáo dục KNHT50 Bảng 2.5: Nhận thức CBQL, GV, PH vai trò giáo dục KNHT TC ĐVTCĐ 51 Bảng 2.6: Nhận thức GV, PH CBQL biểu đặc trưng giáo dục KNHT thông qua TC ĐVTCĐ trẻ 5-6 tuổi 52 Bảng 2.7: Đánh giá CBQL GV, PH giáo dục KNHT theo Bộ chuẩn phát triển trẻ tuổi 53 Bảng 2.8: Những mục tiêu giáo dục KNHT mà ta hướng tới tổ chức TCĐVTCĐ 54 Bảng 2.9 Xu hướng xác định mục tiêu giáo viên 54 Bảng 2.10 Thực trạng nội dung GD KNHT qua trò chơi ĐVTCĐ giáo viên dành cho trẻ 5- tuổi 55 Bảng 2.11: Thực trạng lực lượng tham gia GD KNHT cho trẻ 5-6 tuổi thông qua TC ĐVTCĐ 58 Bảng 2.12: Thực trạng việc hiệu giáo dục KNHT sở ứng dụng biện pháp 58 Bảng 2.13: Thực trạng yếu tố ảnh hưởng giáo dục KNHT TCĐVTCĐ trẻ 5-6 tuổi 62 Bảng 3.1: Mức độ biểu KNHT nhóm TN nhóm ĐC 90 Bảng 3.2: Mức độ biểu KNHT nhóm TN ĐC sau TN .94 DANH MỤC BIỂU ĐỒ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TC ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀ CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI THỰC VẬT TC: BÁN HÀNG I/ Mục đích - Trẻ biết trao đổi, bàn bạc thỏa thuận với chủ đề chơi, nội dung chơi, nhóm chơi, vai chơi, cách chơi để thực chủ đề chơi cách hiệu - Trẻ phản ánh công việc, thái độ hành vi, cử mối quan hệ người bán hàng, người bảo vệ cửa hàng, người mua hàng với Biết thể mối quan hệ thân thiện chia sẻ, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau, người mua hàng trình chơi - Biết nhường nhịn giúp đỡ trình chơi II Nội dung chủ đề chơi: Gồm nhóm chơi sau: Gia đình, Bệnh viện, Bán hàng, Cơ giáo III Các biện pháp sử dụng: - Tạo tình chơi - Thiết kế mơi trường hấp dẫn - Trò chuyện nội dung chơi, hoàn cảnh chơi - Giải xung đột nảy sinh trình chơi Tạo điều kiện để trẻ thương lượng hợp tác, thoả thuận trẻ - Nhận xét, đánh giá III Chuẩn bị: - GV đàm thoại công việc người bán hàng người mua hàng Sự thân thiện ân cần chu đáo người bán hàng người mua hàng; người mua hàng với trình chơi, … - Trẻ cần biết cửa hàng có nhiều loại hàng: rau củ quả, vật liệu sử dụng sinh hoạt hàng ngày, đồ chơi cho bé… Cần chuẩn bị đầy đủ đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho nhóm chơi 122 IV Tổ chức thực hiện: Nội dung Hoạt động cô Hoạt động trẻ Ơn định GV tạo tình trò chuyện hoạt động Hứng thú trả lời theo gây hứng cảnh chợ, người mua hàng (trẻ thấy gợi mở thú cho trẻ đến chợ bố mẹ, người vào thân) + Các có chợ, siêu thị bố mẹ khơng? + Con nhìn thấy gì? + Trong cửa hàng có ai, người bán hàng làm gì, người mua hàng làm gì? + Người bán hàng đối xử với người mua hang => GV nhấn mạnh thái độ hợp tác người bán hàng người mua hàng: nhường nhịn, chia sẻ, niềm nở, thân thiện, ân cần với khách hàng Thỏa GV gợi ý trẻ đề xuất chủ đề chơi nội dung thuận chủ nhóm chơi buổi chơi đề chơi - GV cho trẻ nói lên ý định, ý tưởng nhóm chơi Thảo luận, bàn bạc với chủ đề đưa Phân - GV cho trẻ quyền định chọn nhóm Chủ động mạnh dạn nhóm chơi chơi, vai chơi mà trẻ yêu thích (cần khơi gợi đưa ý tưởng mạnh dạn tự tin, biết nhường nhịn chia sẻ nhóm chơi thơng cảm cho q trình chơi; nảy sinh tình người cố vấn gợi ý trẻ xử lý cách khéo léo Quá trình chơi - GV bao quát, theo dõi cách phân vai Trao đổi bàn bạc để triển khai TC thống ý tưởng - GV tạo tình để trẻ tìm kiếm, phát chơi đồ chơi để tạo cảm giác hứng Tích cực chủ động, 123 thú trẻ phân vai, chia sẻ kinh - Khuyến khích trẻ tích cực hợp tác đưa ý nghiệm thống tưởng lạ trình chơi (sử dụng với ý nguyên vật liệu làm gì, ) tưởng tiến hành - GV bao quát trẻ chơi nhóm, khai chơi vai chơi thác tình nảy sinh trình nhận chơi, đồng thời gợi ý tạo tình Chủ động điều chỉnh chơi để trẻ giúp trẻ thể KNHT với bạn hành vi, hành động q trình chơi chơi thân, Ví dụ: +Tình người mua hàng tìm biết chủ động tạo k hàng để mua tình chơi +Tình người mua hàng khơng mang Trẻ hứng thú tham gia theo tiền giải tình + Người cửa hàng không đủ hàng để bán Giáo viên phải chủ động tạo điều kiện cho trẻ thể KNHT cách đưa câu hỏi gợi mở, cách giải tình huống,… GV ln gợi ý đề trẻ liên kết nhóm chơi, tình chơi theo chủ đề lựa chọn, buổi chơi thành công chưa, hợp tác buổi chơi,… Kết thúc GV gợi ý để trẻ tự nhận xét khả hoạt Tự động nhận xét động, hợp tác chơi thân nhóm chơi nhóm Hài lòng GV kiểm tra mức độ nhận thức thể nhận xét cô KNHT trẻ, nhắc trẻ thiếu biểu hợp tác để trẻ ý cho buổi sau Hướng dẫn thu dọn đồ dùng đồ chơi HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI 124 Chủ đề: QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC Các TC Yêu cầu Phân vai - Cô giáo Bán đồ dùng lưu niệm - Văn nghệ: “ Lễ hội” Xây dựng - Xây "Lăng Bác" (có khu triển lãm di tích lịch sử - Trẻ biết trao đổi, thỏa thuận với để phân vai chơi nhóm - Cháu thể vai chơi - GD cháu tham gia chơi tích cực - Biết xây dựng “Xây Lăng Bác" có khu triển lãm tranh di tích” Cây xanh nhiểu hàng rào, cổng Thể đầy đủ góc chơi - Cháu thể vai chơi thỏa thuận chơi - Giáo dục cháu tham gia chơi tích cực * Chuẩn - ĐD bị: tập Học tập - Ghép chữ “quê hương đất nước” "Lăng Bác Hồ” - Chơi “Đô mi nô” - Đồng hồ chữ Thực tập sách LQVT - Cháu biết cách chơi hiểu luật chơi - Cháu chơi theo yêu cầu luật chơi, TC - Giáo dục cháu tham gia chơi tích cực Nghệ thuật - Làm đồ lưu niệm, vẽ tranh - Tâp VN chuẩn bị liên hoan Thiên nhiên - Xếp que thành hình chữ: Xếp hột hạt thành chữ - Làm đồ lưu niệm - Cháu biết phối hợp chơi - Cháu biết sử dụng kỹ làm nên sản phẩm đẹp - Giáo dục cháu tham gia chơi tích cực - Cháu biết cách xếp que thành hình: V, TR, CN Xếp hột hạt thành chữ - Rèn cho cháu thói quen ngày để biết cách xếp chữ nguyên vật liệu dễ tìm - Cháu tham gia chơi tích cực học - Cây xanh, - Chữ rời, - Bút màu, - Que, hột nhiều lớp học phông, bút giấy màu, hạt, nguyên 125 - Trang phục Hàng rào, chì giấy gấp, hồ vật liệu thiên biểu diễn cổng ghế đá -Cờ Domino kéo nhiên văn nghệ - Đồng hồ chữ LQVT, LQCV, * Gợi ý - Tổ chức - Cháu dùng - Cháu biết - Cháu dùng - Cháu dùng Hướng bán đồ dùng gỗ để xây cách chơi cắt que xếp dẫn: lưu niệm: cổng, hàng Domino thành ngang, dọc, - Người bán rào, nhiều - Cháu ghép sách- tập xéo, tạo phải vui vẻ luống hoa xếp chữ - Dùng que thành chào mời thành dãy rời thành tên, cắt nhọn hình chữ cái: khách hàng, Xung quanh … đầu thành V, TR, hỏi khách quang cảnh - Cháu dùng bút chì, bút CN Xếp hột cần mua gì, trồng nhiều bút viết mực hạt thành mua bao xanh cho giấy nhãn Cháu chữ nhiêu mát thực thuộc - Cháu dùng cảm ơn - Xung quanh tập hát nguyên vật khách hàng có nhiều ghế sách mà trẻ quê hương liệu thiên - Người mua đá cho khách làm chưa đất nước để nhiên làm đổ nói tên tham quan xong chuẩn bị dùng lưu hàng cần ngồi chơi liên hoan niệm mua, giá bao - Cháu biết nhiêu, giữ gìn sản đưa tiền cho phẩm người bán hàng bạn Nhận - GV gợi ý trẻ tự nhận xét đánh giá khả hoạt động, hợp tác chơi xét kết thành viên nhóm thúc - GV kiểm tra mức độ biểu KNHT trẻ, động viên nhắc nhở trẻ biểu KNHT chưa đạt để trẻ ý cho buổi sau - Trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi Phụ lục LỚP THỰC NGHIỆM Tần số 126 SỐ LIỆU THỐNG KÊ Biết Biết lắng Biết phối Biết thỏa thuận nghe chia hợp hành xung lập với bạn sẻ công với nhiệm chơi N tưởng chơi bạn phân mối kinh động chơi đột xảy quan chấp nghiệm, ý với nhận giải Biết thiết với chơi TC để bạn thực vụ bạn hệ thực chơi, TC vai chơi, nhóm Có hiệu nhóm 30 30 30 30 chơi 30 lực Mất hiệu 0 0 lực Bảng tần suất Biết thỏa thuận với bạn chấp nhận phân cơng nhiệm vụ chơi nhóm Có hiệu lực Thấp Trung bình Cao TC Tần số % % hợp lệ % tích luỹ 16 30 53,3 26.7 20,0 100,0 53,3 26,7 20,0 100,0 53,3 80,0 100,0 Biết lắng nghe chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng chơi với bạn Tần số % % hợp lệ Thấp 20 66,7 66,7 Trung bình 13,3 13,3 Cao 20,0 20,0 Có hiệu lực TC 30 100,0 100,0 Biết phối hợp hành động chơi với bạn thực TC 127 % tích luỹ 66,7 80,0 20,0 Tần số % % hợp lệ % tích luỹ Thấp 14 46,7 46,7 46,7 Trung bình 10 33,3 33,3 80,0 Có hiệu lực Cao 20,0 20,0 100,0 TC 30 100,0 100,0 Biết giải xung đột xảy chơi để thực TC Tần số % % hợp lệ % tích luỹ Có hiệu lực Thấp 22 73,3 73,3 73,3 Trung bình 26,7 26,7 100,0 TC 30 100,0 100,0 Biết thiết lập mối quan hệ với bạn chơi, vai chơi, nhóm chơi Có hiệu lực Thấp Trung bình TC Tần số 24 30 % 80,0 20,0 100,0 % hợp lệ 80,0 20,0 100,0 % tích luỹ 80,0 100,0 Mơ tả THỐNG KÊ MÔ TẢ Tối N thiểu Tối đa TBC Độ lệch chuẩn Biết thỏa thuận với bạn chấp nhận phân công 30 1,00 3,00 1,6667 0,81650 30 1,00 3,00 1,5333 0,83381 30 1,00 3,00 1,7333 0,79881 30 1,00 3,00 1,2667 0,45774 bạn chơi, vai chơi, 30 1,00 300 1,2000 0,41404 nhóm chơi Hiệu lực N (thứ tự) 30 nhiệm vụ chơi nhóm Biết lắng nghe chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng chơi với bạn Biết phối hợp hành động chơi với bạn thực TC Biết giải xung đột xảy chơi để thực TC Biết thiết lập mối quan hệ với * LỚP ĐỐI CHỨNG 128 SỐ LIỆU THỐNG KÊ Biết Biết lắng Biết phối Biết thỏa thuận nghe chia hợp hành với bạn sẻ xảy tưởng chơi bạn phân công với nhiệm chơi lập với thực chơi vụ bạn lực K hiệu N lực hệ bạn TC để chơi, vai thực chơi, TC nhóm Có hiệu mối kinh động chơi xung đột quan chấp nghiệm, ý với nhận giải Biết thiết nhóm chơi 30 30 30 30 30 0 0 Bảng tần suất Biết thỏa thuận với bạn chấp nhận phân cơng nhiệm vụ chơi nhóm Hiệu lực Thấp Trung bình Cao TC Tần số 16 30 % 53,3 20,0 26,7 100,0 % hợp lệ 53,3 20,0 26,7 100,0 % tích luỹ 53,3 73,3 100,0 Biết lắng nghe chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng chơi với bạn Thấp Trung bình Có hiệu lực Cao TC Tần số 10 12 30 % 33,3 40,0 26,7 100,0 % hợp lệ 33,3 40,0 26,7 100,0 % tích luỹ 33,3 73,3 100,0 Biết phối hợp hành động chơi với bạn thực TC Tần số % 129 % hợp lệ % tích luỹ Thấp 12 40,0 40,0 33,3 Trung bình 26,7 26,7 66,7 Có hiệu lực Cao 10 33,3 33,3 100,0 TC 30 100,0 100,0 Biết giải xung đột xảy chơi để thực TC Thấp Trung bình Có hiệu lực Cao TC Tần số 20 30 % 66,7 26,7 6,7 100,0 % hợp lệ 667 26,7 6,7 100,0 % tích luỹ 66,7 93,3 100,0 Biết thiết lập mối quan hệ với bạn chơi, vai chơi, nhóm chơi Thấp Trung bình Có hiệu lực TC Tần số 22 30 % 73,3 26,7 100,0 % hợp lệ 73,3 26,7 100,0 % tích luỹ 73,3 100,0 Mơ tả THỐNG KÊ MÔ TẢ Tối Tối thiểu đa 30 1,00 3,00 1,7333 0,88372 30 1,00 3,00 1,9333 0,79881 30 1,00 3,00 1,9333 0,88372 30 1,00 3,00 1,4000 0,63246 30 1,00 3,00 1,2667 0,45774 N TBC Độ lệch chuẩn Biết thỏa thuận với bạn chấp nhận phân cơng nhiệm vụ chơi nhóm Biết lắng nghe chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng chơi với bạn Biết phối hợp hành động chơi với bạn thực TC Biết giải xung đột xảy chơi để thực TC Biết thiết lập mối quan hệ với bạn chơi, vai chơi, nhóm chơi Hiệu lực N (Thứ tự) 30 130 SAU THỰC NGHIỆM Tần số SỐ LIỆU THỐNG KÊ Biết Biết lắng Biết phối Biết thỏa thuận nghe chia hợp hành với bạn sẻ phân chơi Có hiệu lực K hiệu lực hệ với bạn công với bạn thực chơi nhiệm N vụ TC để chơi, vai thực chơi, TC nhóm 30 mối đột quan xảy tưởng chơi bạn thiết lập kinh động chơi xung chấp nghiệm, ý với nhận giải Biết 30 30 nhóm chơi 30 30 SỐ LIỆU THỐNG KÊ Biết thỏa Biết lắng Biết phối Biết giải Biết thiết thuận với nghe chia hợp hành xung lập bạn chấp sẻ kinh động chơi đột xảy quan hệ với nhận phân nghiệm, ý với công nhiệm vụ tưởng chơi bạn chơi chơi nhóm với K hiệu lực TC 30 30 30 0 Thấp Trung bình Hiệu lực Cao TC Bảng tần suất bạn để chơi, thực thực vai bạn N Có hiệu lực mối Tần số 16 12 30 % 6,7 53,3 40,0 100,0 TC 30 % hợp lệ 6,7 53,3 40,0 100,0 chơi, nhóm chơi 30 % tích luỹ 6,7 60,0 100,0 Biết thỏa thuận với bạn chấp nhận phân cơng nhiệm vụ chơi nhóm Biết lắng nghe chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng chơi với bạn 131 Tần số % % hợp lệ Thấp 20,0 20,0 Trung bình 10 33,3 33,3 Hiệu lực Cao 12 46,7 46,7 TC 30 100,0 100,0 Biết phối hợp hành động chơi với bạn thực TC % tích luỹ 20,0 53,3 100,0 Tần số % % hợp lệ % tích luỹ Thấp 20,0 20,0 20,0 Trung bình 14 46,7 46,7 66,7 Hiệu lực Cao 10 33,3 33,3 100,0 TC 30 100,0 100,0 Biết giải xung đột xảy chơi để thực TC Tần số % % hợp lệ % tích luỹ Thấp 10 33,3 33,3 33,3 Trung bình 12 40,0 40,0 73,3 Hiệu lực Cao 26,7 26,7 100,0 Total 30 100,0 100,0 Biết thiết lập mối quan hệ với bạn chơi, vai chơi, nhóm chơi Hiệu lực Thấp Trung bình Cao TC Tần số 20 30 % 13,3 66,7 20,0 100,0 % hợp lệ 13,3 66,7 20,0 100,0 % tích luỹ 13,3 80,0 100,0 Mơ tả THỐNG KÊ MÔ TẢ N Tối thiểu Tối đa TBC Độ lệch chuẩn Biết thỏa thuận với bạn chấp nhận phân cơng nhiệm vụ chơi nhóm Biết lắng nghe chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng chơi với bạn Biết phối hợp hành động chơi với bạn thực TC 30 1,00 3,00 2,7333 0,61721 30 1,00 3,00 2,9333 0,79881 30 1,00 3,00 2,9333 0,74322 132 Biết giải xung đột xảy chơi để thực TC Biết thiết lập mối quan hệ với bạn chơi, vai chơi, nhóm chơi Hiệu lực N (thứ tự) 30 1,00 3,00 2,4000 0,79881 30 1,00 3,00 2,2667 0,59362 30 LỚP ĐỐI CHỨNG Tần số SỐ LIỆU THỐNG KÊ Biết Biết lắng Biết phối Biết giải Biết thiết thỏa thuận với nghe chia hợp hành xung lập bạn sẻ N kinh động chơi đột xảy quan hệ với chấp nhận nghiệm, ý với phân chơi công tưởng chơi bạn nhiệm vụ chơi với mối thực bạn để chơi, thực vai chơi, nhóm bạn TC TC nhóm chơi Hiệu lực 30 30 30 30 30 K hiệu lực 0 0 Biết thỏa thuận với bạn chấp nhận phân công nhiệm vụ chơi nhóm Hiệu lực Thấp Trung bình Cao TC Tần số 16 30 % 53,3 26,7 20,0 100,0 % hợp lệ 53,3 26,7 20,0 100,0 % tích luỹ 53,3 80,0 100,0 Biết lắng nghe chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng chơi với bạn Hiệu lực Hiệu lực Tần số % % hợp lệ % tích luỹ Thấp 12 40,0 40,0 40,0 Trung bình 14 46,7 46,7 86,7 Cao 13,3 13,3 100,0 TC 30 100,0 100,0 Biết phối hợp hành động chơi với bạn thực TC Thấp Tần số 12 % 40,0 133 % hợp lệ 40,0 % tích luỹ 40,0 Trung bình Cao TC 10 30 33,3 26,7 100,0 33,3 26,7 100,0 73,3 100,0 Biết giải xung đột xảy chơi để thực TC Hiệu lực Thấp Trung bình TC Tần số 22 30 % 73,3 26,7 100,0 % hợp lệ 73,3 26,7 100,0 % tích luỹ 73,3 100,0 Biết thiết lập mối quan hệ với bạn chơi, vai chơi, nhóm chơi Hiệu lực Thấp Trung bình TC Tần số 20 10 30 % 66,7 33,3 100,0 % hợp lệ 66,7 33,3 100,0 % tích luỹ 66,7 100,0 Mơ tả MƠ TẢ THỐNG KÊ N Tối thiểu Tối đa TBC Độ lệch chuẩn Biết thỏa thuận với bạn chấp nhận phân công 30 1,00 3,00 1,6667 0,81650 30 1,00 3,00 1,7333 0,70373 30 1,00 3,00 1,8667 0,83831 30 1,00 3,00 1,2667 0,45774 bạn chơi, vai chơi, 30 1,00 3,00 1,3333 0,48795 nhóm chơi Hiệu lưc N (thứ tự) 30 nhiệm vụ chơi nhóm Biết lắng nghe chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng chơi với bạn Biết phối hợp hành động chơi với bạn thực TC Biết giải xung đột xảy chơi để thực TC Biết thiết lập mối quan hệ với 134 Phụ lục ẢNH MINH HỌA TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THỰC NGHIỆM * TC BÁN HÀNG 135 * TC XÂY DỰNG * TC GIA ĐÌNH ... CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ GIÁO DỤC KỸ NĂNG HỢP TÁC CHO TRẺ 5- 6 TUỔI QUA TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀ Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên... cho trẻ 5- 6 tuổi trường mầm non, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 3.2 Đối tượng nghiên cứu Biện pháp giáo dục KNHT cho trẻ 5- 6 tuổi thông qua TC ĐVTCĐ trường mầm non, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú. .. ĐVTCĐ CHƯƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ GIÁO DỤC KỸ NĂNG HỢP TÁC CHO TRẺ 5- 6 TUỔI QUA TRỊ CHƠI ĐĨNG VAI THEO CHỦ ĐỀ Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu *
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO DỤC KỸ NĂNG HỢP TÁC CHO TRẺ 5 6 TUỔI THÔNG QUA TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀ Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN, GIÁO DỤC KỸ NĂNG HỢP TÁC CHO TRẺ 5 6 TUỔI THÔNG QUA TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀ Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN, 3 KNHT của trẻ 5-6 tuổi thông qua TC ĐVTCĐ. 22, TÀI LIỆU THAM KHẢO 102, Cấu trúc của luận văn, CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ GIÁO DỤC KỸ NĂNG HỢP TÁC CHO TRẺ 5-6 TUỔI QUA TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀ Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN., * Những nghiên cứu về giáo dục KNHT thông qua TC ĐVTCĐ, 3 KNHT của trẻ 5-6 tuổi thông qua TC ĐVTCĐ., Dựa trên cơ sở khái niệm, giáo dục, KN và KNHT ta xác định khái niệm giáo dục, qua sự đánh giá của GV, Bảng 2.3: Biết lắng nghe chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng chơi với bạn., Biết nhường nhịn bạn trong khi chơi, Bảng 2.8: Những mục tiêu giáo dục KNHT mà ta hướng tới khi tổ chức TCĐVTCĐ, Bảng 2.12: Thực trạng việc hiệu quả giáo dục KNHT trên cơ sở các ứng dụng các biện pháp, Bảng 2.13: Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng giáo dục KNHT trong TCĐVTCĐ của trẻ 5-6 tuổi., * Mục tiêu của biện pháp, Trước đây GV vẫn tổ chức việc giáo dục KNHT qua TC ĐVTCĐ và có thể tích hợp giáo dục kỹ năng này cho trẻ trên tất cả các hoạt động, tuy nhiên chỉ theo cảm tính, chưa có một quy trình cụ thể để giúp trẻ hình thành và phát triển nó, bởi vậy, GV không biết t, - Bước 4. Tổng hợp nhận xét, + Bước 1 -Tiến hành đo đầu vào: tiến hành đo đầu vào mức độ biểu hiện KNHT của trẻ 5-6 tuổi nhóm TN và nhóm ĐC trước khi thực nghiệm bằng việc quan sát các biểu hiện của trẻ., Bảng 3.1: Mức độ biểu hiện KNHT của nhóm TN và nhóm ĐC, Bảng 3.2: Mức độ biểu hiện KNHT của nhóm TN và ĐC sau TN, KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm