Nghiên cứu thực trạng sản xuất rau và ảnh hưởng của nó tới môi trường đất nông nghiệp ở thôn sơn du, xã nguyên khê, huyện đông anh, thành phố hà nội

97 685 0

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,602 tài liệu

  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/08/2013, 21:34

Luận văn, thạc sĩ, tiến sĩ, khóa luận, cao học, đề tài Bộ giáo dục đào tạo Trờng đại học nông nghiệp I Vũ văn tiến Nghiên cứu thực trạng sản xuất rau ảnh hởng của tới môi trờng đất nông nghiệp thôn sơn du, x nguyên khê, huyện đông anh, thành phố nội Luận văn thạc sĩ nông nghiệp nội 2004 1 Bộ giáo dục đào tạo Trờng đại học nông nghiệp I Vũ văn tiến Nghiên cứu thực trạng sản xuất rau ảnh hởng của tới môi trờng đất nông nghiệp thôn sơn du, x nguyên khê, huyện đông anh, thành phố nội Luận văn thạc sĩ nông nghiệp Chuyên ngành: Kỹ thuật trồng trọt Mã số: 4.01.01 Giáo viên hớng dẫn: PGS. TS. Trần đức viên nội 2004 2 Lời cam đoan - Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết quả nghiên cứu trong luận luận văn này là trung thực cha hề đợc sử dụng để bảo vệ một học vị nào. - Tôi xin cam đoan rằng, mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã đợc cảm ơn các thông tin trích dẫn trong luận văn đều đã đợc chỉ rõ nguồn gốc. Tác giả Vũ Văn Tiến 3 ®− − − − − − − − − 4 Mục lục STT Nội dung Trang Lời cam đoan . i Lời cảm ơn . ii Mục lục iii Danh mục các chữ viết tắt ký hiệu v Danh mục các bảng vi Danh mục các biểu đồ, bản đồ, hình, đồ thị, sơ đồ viii 1. Mở đầu 1 1.1. Đặt vấn đề 1 1.2. Mục đích của đề tài 3 1.3 Yêu cầu của đề tài 3 2. Tổng quan tài liệu 4 2.1 Vị trí tầm quan trọng của cây rau 4 2.1.1. Giá trị dinh dỡng 4 2.1.2. Giá trị kinh tế . 5 2.1.3. Giá trị về mặt hội . 6 2.2. Tình hình sản xuất rau trên thế giới Việt Nam 6 2.2.1. Trên thế giới . 6 2.2.2. Việt Nam 7 2.2.3. Tình hình sản xuất rau trên địa bàn thành phố Nội 8 2.3. Tình hình sử dụng các đầu t hoá học trong sản xuất nông nghiệp . 10 2.3.1. Tình hình sử dụng phân hoá học Việt Nam 10 2.3.2. Tình hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật . 11 2.4. ảnh hởng của các loại đầu t hoá học tới môi trờng đất . 14 5 2.4.1. ảnh hởng của các loại phân hoá học . 14 2.4.2. ảnh hởng của các loại hoá chất bảo vệ thực vật 22 3. Đối tợng, thời gian, địa điểm, nội dung phơng pháp nghiên cứu . 28 3.1 Đối tợng nghiên cứu . 28 3.2. Địa điểm nghiên cứu 28 3.3. Thời gian thực hiện 28 3.4. Nội dung nghiên cứu 28 3.5. Phơng pháp nghiên cứu 28 4. Kết quả nghiên cứu thảo luận 31 4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - hội vùng nghiên cứu 31 4.1.1. Huyện Đông Anh . 31 4.1.2. Nguyên Khê . 34 4.1.3. Thôn Sơn Du 34 4.2. Tình hình sản xuất nông nghiệp . 39 4.2.1. Tình hình sử dụng đất 39 4.2.2. Phân bố cây trồng theo loại đất 41 4.2.3. Cơ cấu cây trồng theo mùa vụ 42 4.2.4. Diễn biến năng suất một số cây trồng chính theo thời gian . 46 4.3. Tình hình sử dụng phân bón thuốc bảo vệ thực vật . 47 4.3.1. Tình hình sử dụng phân bón 48 4.3.2. Tình hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật . 53 4.4 Những ảnh hởng từ các hoạt động sản xuất rau đến môi trờng đất . 58 5. Kết luận đề nghị 72 6. Tài liệu tham khảo . 74 Phụ lục . 80 6 Danh mục các chữ viết tắt ký hiệu 1. As : Asen 2. BVTV : Bảo vệ thực vật 3. Cd : Cadimi 4. Co : Côban 5. Cr : Crôm 6. Cs : Cộng sự 7. Cu : Đồng 8. dt : dẫn theo 9. ĐHNNI : Đại học Nông nghiệp I 10. EU : Uỷ ban châu âu 11. FAO : Tổ chức Nông nghiệp Lơng thực Liên Hợp Quốc 12. Hg : Thuỷ ngân 13. KLN : Kim loại nặng 14. Mg : Miligam (một phần nghìn gam) 15. NH 4 + : Amoni 16. Ni : Niken 17. NO 2 - : Nitrit 18. NO 3 - : Nitrat 19. Nxb : Nhà xuất bản 20. Pb : Chì 21. ppm : Một phần triệu 22. TCQĐ : Tiêu chuẩn quy định 23. TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam 24. Zn : Kẽm 7 Danh mục các bảng số liệu STT Nội dung Trang 2.1 Lợng dinh dỡng của một số loại cây trồng 4 2.2 Lợng phân bón dùng cho một ha đất nông nghiệp giai đoạn 1996-2000 11 2.3 Lợng thuốc BVTV nhập vào Việt Nam (dạng thơng phẩm) 12 2.4 Hàm lợng các KLN trong một số phân bón thông thờng 15 2.5 Hàm lợng KLN trong một số mẫu đất . 20 2.6 Giá trị giới hạn hàm lợng một số KLN trong đất . 20 2.7 Hàm lợng hoá chất BVTV trong nớc tới 23 2.8 D lợng thuốc trừ sâu trong một số mẫu đất 24 2.9 Hàm lợng hoá chất BVTV trong các loại đất . 26 4.1 Các loại cây vụ đông chính trên các khu đất khác nhau 39 4.2 Tình hình sản xuất một số cây trồng chính theo thời gian . 40 4.3 Phân bố cây trồng trên các loại đất tại thôn Sơn Du 42 4.4 Các công thức luân canh tại thôn Sơn Du, năm 2003 45 4.5 Lợng phân bón cho từng loại rau nghiên cứu vụ đông năm 2003 . 49 4.6 Tổng lợng phân bón của các công thức luân canh tại Sơn Du, năm 2003 51 4.7 Tình hình sử dụng thuốc BVTV trên một số cây rau . 54 4.8 Thành phần cơ giới của đất Sơn Du . 59 4.9 Kết quả phân tích độ các bon hữu cơ trong đất Sơn Du 59 4.10 Kết quả phân tích một số chỉ tiêu lý hoá học đất Sơn Du 60 4.11 Kết quả phân tích N, P, K tổng số trong đất Sơn Du, năm 2003 . 60 4.12 Kết quả phân tích độ chua của đất Sơn Du . 61 8 4.13 Lợng vôi bón cho các cây trồng của một số hộ . 62 4.14 Hàm lợng các KLN đợc bón cho một số loại rau Sơn Du, vụ đông năm 2003 64 4.15 Lợng thuốc BVTV sử dụng trong một số công thức luân canh tại Sơn Du, năm 2003 . 67 4.16 Các loại thuốc trừ sâu chính một số đốc tính 68 4.17 Kết quả phân tích hàm lợng KLN một số mẫu đất lấy tại Sơn Du, năm 2003 70 9 Danh mục các biểu đồ, bản đồ, hình, đồ thị, Sơ đồ STT Nội dung Trang Biểu đồ 2.1 Những thay đổi về diện tích gieo trồng các loại cây trồng Nội giai đoạn 1991-1999 . 9 4.1 Lợng ma trung bình tháng Nội giai đoạn 1993-2002 . 32 4.2 Lịch thời vụ các loại cây trồng tại thôn Sơn Du 43 4.3 Diện tích gieo trồng các loại rau Sơn Du, năm 2003 44 4.4 Tình hình sử dụng thuốc BVTV của các tháng 55 Bản đồ . 4.1 Bản đồ huyện Đông Anh vị trí điểm nghiên cứu 31 4.2 Bản Đồ thôn Sơn Du 35 Hình . 3.1 Thảo luận nhóm với các hộ nông dân tại Sơn Du 29 4.1 Phân bố cây trồng trên đồng ruộng Sơn Du . 57 Đồ thị . 4.1 Diễn biến năng suất một số cây trồng chính 47 Sơ đồ 4.1 Sơ đồ lát cắt ngang thôn Sơn Du 36 10 . tiến Nghiên cứu thực trạng sản xuất rau và ảnh hởng của nó tới môi trờng đất nông nghiệp ở thôn sơn du, x nguyên khê, huyện đông anh, thành phố hà nội Luận. tài: Nghiên cứu thực trạng sản xuất rau và ảnh hởng của nó tới môi trờng đất nông nghiệp ở thôn Sơn Du, x Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thực trạng sản xuất rau và ảnh hưởng của nó tới môi trường đất nông nghiệp ở thôn sơn du, xã nguyên khê, huyện đông anh, thành phố hà nội , Nghiên cứu thực trạng sản xuất rau và ảnh hưởng của nó tới môi trường đất nông nghiệp ở thôn sơn du, xã nguyên khê, huyện đông anh, thành phố hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn