Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất dưa chuột, khoay tây và cà chua hàng hóa ở huyện tân yên, tỉnh bắc giang

126 116 0
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/12/2018, 16:24

ĐẠI HỌC THÁ I NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HÀ ĐĂNG TRIỆU NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT DƯA CHUỘT, KHOAI TÂY VÀ CÀ CHUA HÀNG HÓA Ở HUYỆN TÂN, YÊN TỈNH BẮC GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÁI NGUYÊN - 2015 ĐẠI HỌC THÁ I NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HÀ ĐĂNG TRIỆU NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT DƯA CHUỘT, KHOAI TÂY VÀ CÀ CHUA HÀNG HÓA Ở HUYỆN TÂN, YÊN TỈNH BẮC GIANG Ngành: Phát triển nông thôn Mã số : 60.62.01 16 LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đ inh Ngọc Lan THÁI NGUYÊN - 2015 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan toàn số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Thái Nguyên, ngày 02 tháng 11 năm 2015 TÁC GIẢ Hà Đăng Triệu ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, cố gắng thân, tơi nhận giúp đỡ nhiệt tình nhiều cá nhân, tập thể ngồi nhà trường Trước hết tơi xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo Khoa Kinh tế Phát triển nông thôn - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên hết lòng giúp đỡ truyền đạt cho kiến thức quý báu suốt trình học tập trường Tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới cô giáo PGS.TS Đinh Ngọc Lan tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình thực tập hồn thiện đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn cán bộ, nhân viên quan, ban ngành, UBND xã nhân dân địa bàn huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình nghiên cứu đề tài Cuối tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè động viên giúp đỡ tơi suốt q trình học tập nghiên cứu đề tài Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 02 tháng 11 năm 2015 TÁC GIẢ Hà Đăng Triệu MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết tài đề Mục tiêu nghiên cứu đề tài Ý nghĩa đề tài Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở lý luận phát triển sản xuất 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Sự cần thiết phát triển sản xuất hàng hóa 1.1.3 Đặc điểm sản xuất trồng hàng hóa 1.1.4 Vai trò phát triển sản xuất trồng hàng hóa 1.1.5 Điều kiện để phát triển sản xuất trồng hàng hóa .10 1.1.6 Nội dung phát triển sản xuất trồng hàng hóa .12 1.1.7 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển trồng hàng hóa .12 1.2 Cơ sở thực ti n phát triển sản xuất trồng nông nghiệp hàng hóa số nước giới Việt Nam 17 1.2.1 Kinh nghiệm sản xuất nông sản hàng hóa Trung Quốc 17 1.2.2 Kinh nghiệm sản xuất nơng sản hàng hóa Thái Lan 21 1.2.3 Kinh nghiệm sản xuất nông sản hàng hóa Malaysia 25 1.2.4 ti Trung n pháttâm triển Việt Namedu 26 SốThực hóa Họcsản liệuxuất – nơng sản hàng hố httpcủa ://www lrc.tnu ĐHTN 1.2.5 Những học rút từ kinh nghiệm nước 32 1.3 Các nghiên cứu có liên quan 33 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 1.4 Bài học kinh nghiệm từ việc nghiên cứu tổng quan 35 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 35 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 35 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu .36 2.2 Phương pháp nghiên cứu 36 2.2.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 36 2.2.2 Thu thập số liệu 37 2.2.3 Phương pháp xử lý thông tin .39 2.2.4 Phương pháp phân tích 39 2.2.5 Phương pháp tính tiêu hiệu kinh tế .40 2.2.6 Phương pháp nghiên cứu có tham gia (PRA) 41 2.2.7 Phương pháp chuyên gia, chuyên khảo .42 2.3 Chỉ tiêu nghiên cứu 42 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 44 3.1 Tình hình điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện 44 3.1.1 Điều kiện tự nhiên .44 3.1.2 Tình hình dân số lao động 47 3.1.3 Hệ thống hạ tầng kỹ thuật 48 3.1.4 Điều kiện kinh tế huyện .50 3.1.5 Những thuận lợi khó khăn điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hoá xã hội ảnh hưởng đến phát triển trồng địa bàn huyện .51 3.2 Kết thực phát triển sản xuất trồng hàng hóa huyện Tân Yên giai đoạn 2010- 2015 53 3.2.1 Chương trình phát triển sản xuất trồng hàng hóa huyện thực mang lại hiệu 53 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 3.1.2 Kết thực phát triển sản xuất trồng hàng hóa huyện Tân Yên 54 3.3 Thực trạng giải pháp phát triển sản xuất dưa chuột, khoai tây cà chua hàng hóa 55 3.3.1 Tỷ suất sản phẩm hàng hóa giá trị sản phẩm hàng hóa nghiên cứu 56 3.3.2 Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức sản xuất dưa chuột, khoai tây cà chua 64 3.3.3 Phân tích lợi so sánh nhóm dưa chuột, khoai tây, cà chua, nghiên cứu mô hình canh tác 65 3.3.4 Việc thực giải pháp phát triển sản xuất trồng hàng hóa huyện chung cho nhóm nghiên cứu 67 3.2.5 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến thực giải pháp nhằm phát triển sản xuất trồng hàng hóa nghiên cứu .70 3.4 Đề xuất giải pháp thực phát triển sản xuất trồng hàng hóa huyện Tân Yên đến năm 2020 .77 3.4.1 Căn để xây dựng giải pháp 77 3.4.2 Định hướng mục tiêu phát triển sản xuất trồng hàng hóa 77 3.4.3 Một số giải pháp chủ yếu thực chương trình phát triển sản xuất trồng hàng hóa 79 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 87 Kết luận 87 Kiến nghị .87 TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 PHỤ LỤC 91 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ATSH: An toàn sinh học ADQTKT: Áp dụng quy trình kỹ thuật BQ: Bình quân BVTV: Bảo vệ thực vật CNH – HĐH: Cơng nghiệp hố - Hiện đại hố CPPB: Chi phí phân bổ DT: Diện tích FAO: Tổ chức Nơng lương Liên hợp quốc HTXNN: Hợp tác xã nông nghiệp KTTB: Kỹ thuật tiến CC: Cơ cấu LĐ: Lao động NN: Nông nghiệp NN&PTNT: Nông nghiệp phát triển nông thôn PT: Phát triển SXHH: Sản xuất hàng hóa SX: Sản xuất SPHH: Sản phẩm hàng hóa TM- DV: Thương mại - Dịch vụ TSCĐ: Tài sản cố định XNK: Xuất nhập GTSX: Giá trị sản xuất GDP: Gross Domestic Products (Tổng sản phẩm quốc nội) UBND: Ủy ban nhân dân Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Diện tích, suất, sản lượng rau hàng hóa tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012- 2014 32 Bảng 3.1: Tình hình sử dụng đất đai huyện năm 2012- 2014 46 Bảng 3.2: Tình hình dân số lao động huyện 2012 - 2014 47 Bảng 3.3: Thực trạng hạ tầng kỹ thuật huyện năm 2014 49 Bảng 3.4: Diện tích dưa chuột, khoai tây, cà chua huyện giai đoạn 20122014 56 Bảng 3.5: Đặc điểm chủ hộ điều tra 57 Bảng 3.6: Tình hình đất đai, lao động tài sản cố định hộ điều tra 59 Bảng 3.7: Diện tích gieo trồng dưa chuột, khoai tây, cà chua hộ điều tra 60 Bảng 3.8: Sản lượng dưa chuột, khoai tây, cà chua hộ điều tra 60 Bảng 3.9: Chi phí suất bình qn dưa chuột, khoai tây, cà chua hộ điều tra 61 Bảng 3.10: Giá trị dưa chuột, khoai tây, cà chua hộ điều tra 63 Bảng 3.11: Tỷ suất dưa chuột, khoai tây, cà chua hộ điều tra 64 Bảng 3.12: So sánh hiệu kinh tế mơ hình canh tác truyền thống (2 vụ lúa- 1vụ màu) cải tiến (1 vụ lúa- vụ màu) 66 Bảng 3.13: Tỷ lệ nông dân bán sản phẩm cho loại khách hàng 74 Bảng 3.14: Những khó khăn sản xuất hàng hóa 76 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1: Bản đồ hành huyện Tân Yên .45 Hình 3.2: Giá trị gia tăng ngành kinh tế 2012-2014 51 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn tồn tại, hạn chế để rút kinh nghiệm để người dân nhận thức đắn vai trò, tầm quan trọng công tác dồn điền, đổi Xây dựng kế hoạch dồn điền cụ thể có phân kỳ gắn với thời gian cụ thể, trước mắt triển khai làm điểm sau tổ chức tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm triển khai toàn huyện Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nơng nghiệp hỗ trợ kinh phí để nông dân cải tạo ruộng đất Một nguyên nhân cản trở trình dồn điền đổi người nơng dân khơng muốn nhận ruộng xấu, ruộng xa điều kiện kết cấu hạ tầng nội đồng địa phương nhiều hạn chế, ảnh hưởng đến sản xuất nông dân, ngày đầu cuối vụ nhu cầu thủy lợi, nhu cầu vận chuyển, lại tăng lên lúc thời tiết bất lợi như: Nắng nóng kéo dài cần nước tưới, lúc mưa bão cần thoát nước nhanh Do đó, xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho người nông dân sản xuất cách tốt để rút ngắn cự ly, giảm bớt cơng sức, chi phí người nơng dân, đồng thời đẩy nhanh tiến độ dồn điền, đổi Xây dựng cánh đồng mẫu lớn, có chế hỗ trợ vốn, giúp đỡ kỹ thuật thị trường… cho hộ khu vực dồn điền, đổi cho hiệu sản xuất nơi cao hẳn khu vực ruộng đất manh mún để tạo hấp dẫn, làm thay đổi cách nghĩ người dân việc dồn điền, đổi Xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể sử dụng loại đất phù hợp với loại trồng, vật ni để có phương án dồn điền, đổi khoa học, phù hợp với điều kiện thực ti n nông dân đồng thuận, tránh gây thiệt hại đáng tiếc cho người nông dân Thực ngun tắc cơng khai, dân chủ, cơng bằng, bình đẳng tự nguyện, đó, đội ngũ, cán đảng viên xã phải người tiên Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn phong gương mẫu trước thực dồn điền, đổi Kinh nghiệm cho thấy, địa phương trình thực dồn điền, đổi bảo đảm thực nghiêm nguyên tắc công khai, dân chủ, công bằng, bình đẳng, đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu thực hiện, không vụ lợi, cá nhân việc dồn điền, đổi di n nhanh chóng, thuận lợi, ngược lại khơng nhận hưởng ứng nơng dân Do đó, thời gian tới, để đẩy nhanh thực chủ trương này, địa phương cần phải phát huy cao độ nguyên tắc trên, đồng thời xử lý nghiêm cá nhân cán bộ, đảng viên không gương mẫu, lợi dụng việc dồn điền, đổi để mưu lợi cho cá nhân gia đình khu vực đất đẹp, đất rộng Bên cạnh đó, cần phải có chế độ khen thưởng kịp thời hộ gia đình, cá nhân, xã, huyện làm tốt, thực có hiệu Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ K t uận Huyện Tân Yên có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển nơng nghiệp nói chung, trồng hồng hóa nói riêng Trong năm qua, ngành nơng nghiệp huyện có chuyển biến tích cực bước chuyển dịch mạnh sang sản xuất trồng hàng hóa có giá trị kinh tế cao ổn định như: Dưa chuột, khoai tây, cà chua Trên địa bàn huyện Tân Yên, hộ chủ thể sản xuất trồng hàng hóa Các sản phẩm dưa chuột, khoai tây cà chua hộ sản xuất sản lượng tăng dần qua năm nhiên diện tích mang tính tự phát nhỏ lẻ tham gia doanh nghiệp, hợp tác xã thành phần khác vào sản xuất nhóm Định hướng phát triển sản xuất dưa chuột, khoai tây cà chua hàng hóa huyện thời gian tới, nhiệm vụ trọng tâm phải làm tốt công tác quy hoạch vùng sản xuất phù hợp Và tiếp tục thực tốt đồng sau nhóm giai pháp sau: (1) giải pháp đẩy mạnh việc thực quy hoạch sản xuất trồng hàng hóa; (2) giải pháp vốn cho sản xuất hộ nông dân; (3) giải pháp liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm trồng hàng hóa; (4) giải pháp đẩy mạnh việc chuyển giao ứng dụng tiến kỹ thuật vào sản xuất; (5) giải pháp đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp; (6) giải pháp đẩy mạnh việc dồn điền đổi tích tụ ruộng đất Ki n nghị Để giải pháp nêu phát huy hiệu cách bền vững , góp phần đẩy nhanh phát triển sản xuất dưa chuột, khoai tây cà chua hàng hóa Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn địa bàn huyện Tân Yên, xin có số kiến nghị, đề xuất sau: Vận động nhân dân dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất trồng hàng hoá thành vùng tập trung có ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm Huyện cần có giải pháp phối hợp liên kết với tổ chức, cá nhân làm khoa học tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người nông dân để nâng cao trình độ sản xuất, tạo sản phẩm có tính cạnh tranh cao Huyện, xã cần tập trung đầu tư sở hạ tầng cho nông thơn, vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với xây dựng nông thôn mới./ TÀI LIỆU THAM KHẢO Agroviet-Thị trường rau Việt Nam: Liên kết tạo hướng bền vững (http://xttm.mard.gov.vn/Site/Vi-vn/64/95/74462/Default.aspx) Bộ nông nghiêp phát triển nông thôn (1999), Đề án phát triển rau, hoa cảnh thời kỳ 1999- 2010, Hà Nội Bộ nông nghiêp & PTNT (2006), Danh mục thuốc BVTV phép, hạn chế cấm sử dụng Việt Nam 2006, NXB nông nghiệp, Hà Nội Bộ nông nghiêp Phát triển nông thôn (2006) Báo Bắc Giang (http://www.bacgiang.gov.vn/ves-portal/20470/BacGiang:-Danh-gia-ket-qua-thuc-hien-chinh-sach-ho-tro-phat-trien-vungsan-xuat-rau-che-bien;-trien-khai-Ke-hoach-san-xuat-vu-Dong-nam2013.html) Trần Hữu Cương- Tác động tiếp cận thị trường đến suất trang trại địa bàn Hà Nội- Tạp chí khoa học, trường ĐH Nơng nghiệp Hà Nội Trần Xuân Châu (2003), Phát triển nông nghiệp hàng hoá Việt Nam - Thực trạng giải pháp, NXB Chính trị quốc gia David Colman & Tre Vor Young (1994), Nguyên lý kinh tế nông nghiệp (Lê Ngọc Dương, Trần Trung Tá dịch), NXB nông nghiệp, Hà Nội Phạm Thị Mỹ Dung, Bùi Bằng Đoàn (1996), Phân tích kinh tế nơng nghiệp Giáo trình trường đại học nông nghiệp I, NXB nông nghiệp, Hà Nội 10 Phạm Vân Đình, Đỗ Kim Chung cộng (1998), Kinh tế nông nghiệp, Hà Nội 11 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội Đảng Toàn quốc 12 Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng kết lý luận thực tiễn qua 20 năm đổi mới, NXB Chính trị quốc gia 13 Giáo trình triết học Mác-Lê nin, 2005, NXB Chính trị quốc gia 14 Giáo trình Sản xuất hàng hố chun mơn hố sản xuất nông nghiệp, Đại học Kinh tế quốc dân 15 Hội thảo đào tạo ISO 22000:2005 hệ thống quản lý an toàn thực phẩm(26/4/2006), Tin Quốc tế, http://www.vpc.org.vn/news/ NXBNN, Hà Nội 16 Kinh tế Nông nghiệp (1997), Nhà xuất Nông nghiệp 17 Kinh tế hộ gia đình sản xuất Nơng nghiệp hàng hóa (http://thongtinphapluatdansu,wordpress,com/2010/04/04/4707-2/) 18 Niên giám thống kê năm 2014 huyện Tân Yên 19 Vũ Thị Ngọc Phùng (1997), Kinh tế phát triển, NXB Thống Kê, Hà Nội 20 Đặng Kim Sơn (2001), CNH từ nông nghiệp, lý luận, thực tiễn triển vọng áp dụng Việt Nam, Nhà xuất Nông nghiệp 21 Đặng Kim Sơn, Nông nghiệp- nông thôn Việt Nam 20 năm đổi phát triển, Nhà xuất Chính trị Quốc gia 22 Nguy n Đình Thắng (2006) Giáo trình kinh tế nơng nghiệp, Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân Hà nội 23 Tổng cục thống kê năm 2007-2013 24 UBND huyện Tân Yên, (Số liệu kiểm kê đất đai ph ng TN& T huyện Tân Yên 2012, 2013, 2014) 25 UBND huyện Tân Yên (2010), Đề án Phát triển vùng sản xuất rau hàng hóa tập trung theo hướng bền vững giai đoạn 2010-2015, Tân Yên 26 UBND huyện Tân Yên (2012, 2013, 2014) Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2012,2013,2014 , phương hướng 2013, Tân Yên 27 UBND tỉnh Bắc Giang (2008), Quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp tỉnh Bắc Giang đến năm 2015 định hướng đến năm 2020, Bắc Giang Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 28 UBND tỉnh Bắc Giang, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội thực Nghị Đại hội Đảng tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010-2015, Bắc Giang 29 Viện kinh tế nông nghiệp, 2005 Báo cáo tổng quan nghiên cứu ngành rau Việt Nam 30 Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ SẢN XUẤT DƯA CHUỘT, KHOAI TÂY VÀ CÀ CHUA Người điều tra: I Thông tin chung v ch hộ Họ tên chủ hộ:………………… ………Tuổi.… ….Giới tính… …… Trình độ văn hoá… Địa chỉ: Thôn………………….Xã - Tân Yên- Bắc Giang Loại hình sản xuất hộ: Thuần nông: Chuyên ngành nghề dịch vụ: Kiêm ngành nghề: Điều kiện kinh tế hộ:…………………… …………………………… Số gia đình:……… … ;Nam:…… ….;Nữ: …… Số lao động nông nghiệp gia đình:………; Nam:………; Nữ: …… II Thơng tin v tình hình sản uất dưa chuột, khoai tây cà chua c a hộ Hộ trồng dưa chuột, khoai tây cà chua từ năm nào:… …, trồng dưa chuột, khoai tây cà chua nguyên liệu từ năm ……… Tổng diện tích đất canh tác gia đình:…………………………………… Tổng diện tích đất trồng dưa chuột, khoai tây cà chua:……………… Loại đất trồng dưa chuột, khoai tây cà chua Diện Loại ất trồng (m ) tích TT Loại Đất chuyên Đất lúa, Đất Đất sản xuất rau vườn tạp khác (m ) Dưa chuột Khoai tây Cà chua Gia đình tham gia lớp tập huấn sản xuất dưa chuột, khoai tây cà chua chưa:… - Nội dung gì:…………………………………………………………… - Thời gian bao lâu:……… ; Ở đâu:……….……….… Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn - Ai tổ chức:…………………………………………………………… Chi phí sản xuất dưa chuột, khoai tây cà chua nguyên liệu (tính bình quân sào)? ĐVT: 1000đ/sào Ch ng oại Chi phí Dưa chuột Khoai tây Cà chua a Giống b Lao ộng - Chăm sóc - Bón phân - Phòng trừ sâu bệnh - Thu hoạch c Vật tư - Phân Hữu cơ, vi sinh - Đạm - Lân - Kali - NPK - Thuốc BVTV - Phân bón - Vôi bột - Cây cắm d Khấu hao TSCĐ e Khác Tổng Năng suất sản lượng bình quân? Năng suất(tạ/ha) Loại 2012 2013 2014 Dưa chuột Khoai tây Cà chua Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN Sản ượng (tấn) 2012 2013 2014 http://www.lrc.tnu.edu.vn Tình hình tiêu thụ sản phẩm hộ năm? Giá bán (1000 /kg) Số ượng Đầu vụ Giữa vụ Loại Cuối (kg) vụ I Dưa chuột Sản phẩm Địa điểm bán - Tại nhà cho tư thương - Tại nhà cho công ty LK - Tại HTX - Tại chợ - Nơi khác II Khoai tây Sản phẩm Địa điểm bán - Tại nhà cho tư thương - Tại nhà cho công ty LK - Tại HTX - Tại chợ - Nơi khác III Cà chua Sản phẩm Địa điểm bán - Tại nhà cho tư thương - Tại nhà cho công ty LK - Tại HTX - Tại chợ - Nơi khác Tổng Giống mua đâu - Tư nhân - HTX dịch vụ Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN Thành ti n (1000 ) - Hội ND http://www.lrc.tnu.edu.vn - Tự để - Công ty cung cấp - Hộ cung cấp 10 Vốn cho hộ GĐ sản xuất? - Vốn tự có - Vốn vay - Cty hỗ trợ 11 Gia đình thực canh tác theo mơ hình nào? - Lúa xn- Lúa mùa- Rau củ - Rau quả- Lúa mùa- Rau củ - Mơ hình khác: 12 Chi phí, suất sản lượng bình qn vụ trồng? Lúa xuân- Lúa mùa- Khoai tây Dưa chuột- Lúa mùa- Cà chua Loại Chi phí (1000đ/sào) Năng suất (tạ/sào) Sản lượng (tạ) Chi phí (1000đ/sào) Năng suất (tạ/sào) Sản lượng (tạ) Dưa chuột Khoai tây Cà chua III Một số câu hỏi mở rộng Theo ông, bà trồng dưa chuột, khoai tây cà chua có thuận lợi khó khăn gì? * Thuận lợi - Phù hợp với điều kiện tự nhiên (đất, nước, khí hậu) - D trồng - D bán - Ý kiến khác ………………………………………………………… * Khó khăn - Khơng có thị trường tiêu thụ - Giá không ổn định - Giống - Kỹ thuật - Tốn nhiều công - Sâu bệnh nhiều - Thiếu thông tin thị trường - Khác…………………………………………………………………… * Ảnh hưởng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn - Giảm thu nhập - Không mở rộng quy mô - Không yên tâm sản xuất Theo ông, bà yếu tố ảnh hưởng đến giá bán gì? - Giống - Chất lượng sản phẩm - Mùa vụ - Khác…… …………………………………………………………… Theo ông (bà) nguyên nhân ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ sản phẩm hộ? - Khơng có hợp đồng cụ thể - Phương thức tốn Cơng ty - Thị trường tiêu thụ - Khác.………………………………………………………………… Phương thức nhận toán gì? Phương th c tốn Đối tượng Nhận sau Hình thức Nhận tồn Nhận sau bán khác phần nhiều lần bán - Công ty chế biến - Tư thương - Chợ, người tiêu dùng Ơng/bà có hài lòng với phương thức tốn khơng? - Có - Khơng Tại sao? …………… … Xin ơng, bà cho biết gia đình có tham gia liên kết sản xuất tiêu thụ dưa chuột, khoai tây cà chua nguyên liệu với cá nhân/ tổ chức? - Công ty chế biến - Tư thương/người thu gom - Nhà khoa học - HTXNN - Cá nhân/tổ chức khác:……………………………… - Có hợp đồng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn - Khơng có hợp đồng - Đảm bảo hợp đồng - Không đảm bảo hợp đồng Xin ông/bà vui lòng cho biết cụ thể gia đình liên kết hoạt động nào? Tiêu thụ sản phẩm Chế biến sản phẩm Mua yếu tố đầu vào (giống, phân bón, thuốc BVTV…) Chuyển giao khoa học kỹ thuật Hoạt động khác (đề nghị ghi rõ): …………………………… …… Ơng, bà có kiến nghị với doanh nghiệp thu mua sản phẩm? - Đảm bảo giá ổn định - Ứng trước giống, vật tư cho sản xuất - Thanh toán tiền sản phẩm kịp thời - Tăng giá giá thị trường tăng - Khác…………………………………………………………….…… Theo ơng, bà nhà nước cần có sách để thúc đẩy sản xuất dưa chuột, khoai tây cà chua nói riêng rau củ nguyên liệu phát triển? - Đảm bảo giá đầu ổn định - Hỗ trợ giống - Hỗ trợ sở hạ tầng cho sản xuất - Hỗ trợ khoa học kỹ thuật - Khác………………………………………………………………… 10 Đánh giá chủ hộ tình hình sản xuất dưa chuột, khoai tây cà chua nay? …………………………….………………………………………………… 11 Kiến nghị chủ hộ: (cơ sở hạ tầng, vốn, kỹ thuật, hình thức hỗ trợ Nhà nước…) ………………………………………………………… ., ngày…… tháng… năm 201 Ch hộ i u tra Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ... HỌC NÔNG LÂM HÀ ĐĂNG TRIỆU NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT DƯA CHUỘT, KHOAI TÂY VÀ CÀ CHUA HÀNG HÓA Ở HUYỆN TÂN, YÊN TỈNH BẮC GIANG Ngành: Phát triển nông thôn Mã số : 60.62.01... Kết thực phát triển sản xuất trồng hàng hóa huyện Tân Yên 54 3.3 Thực trạng giải pháp phát triển sản xuất dưa chuột, khoai tây cà chua hàng hóa 55 3.3.1 Tỷ suất sản. .. tái sản xuất, tích lũy làm giàu cho nơng dân huyện Xuất phát từ vấn đề tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu thực trạng giải pháp phát triển sản xuất dưa chuột, khoai tây cà chua hàng hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất dưa chuột, khoay tây và cà chua hàng hóa ở huyện tân yên, tỉnh bắc giang , Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất dưa chuột, khoay tây và cà chua hàng hóa ở huyện tân yên, tỉnh bắc giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn