Ảnh hưởng của điện thoại thông minh đến giao tiếp giữa cha mẹ và con cái tuổi vị thành niên trong gia đình nông thôn hiện nay – nghiên cứu trường hợp tại xã tú sơn, huyện kiến thụy, thành phố hải phòng

141 193 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/12/2018, 22:36

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐẶNG THỊ HÀ TRANG ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH ĐẾN GIAO TIẾP GIỮA CHA MẸ VÀ CON CÁI TUỔI VỊ THÀNH NIÊN TRONG GIA ĐÌNH NƠNG THƠN HIỆN NAY (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI XÃ TÚ SƠN, HUYỆN KIẾN THỤY, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG) LUẬN VĂN THẠC SĨ XÃ HỘI HỌC Hà Nội - 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐẶNG THỊ HÀ TRANG ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH ĐẾN GIAO TIẾP GIỮA CHA MẸ VÀ CON CÁI TUỔI VỊ THÀNH NIÊN TRONG GIA ĐÌNH NƠNG THƠN HIỆN NAY (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI XÃ TÚ SƠN, HUYỆN KIẾN THỤY, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG) Ngành: Xã hội học Mã số: 8.31.03.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ XÃ HỘI HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS LÊ NGỌC VĂN Hà Nội - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Ảnh hưởng điện thoại thông m inh đến giao tiếp cha m ẹ tuổi vị thành niên gia đình nơng thơn – nghiên cứu trường hợp xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng” hồn tồn tơi thực Các trích dẫn số liệu sử dụng luận văn dẫn nguồn xác phạm vi nghiên cứu hiểu biết Tác giả luận văn Đặng Thị Hà Trang LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn thạc sỹ này, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Khoa Xã hội học – Học viện khoa học xã hội giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành chương trình học cao học Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc, chân thành PGS.TS Lê Ngọc Văn dành nhiều thời gian tâm huyết hướng dẫn nghiên cứu giúp em hoàn thành luận văn tốt nghiệp Tôi xin cảm ơn Ủy ban nhân dân xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng tạo điều kiện thuận lợi cho tiếp xúc với người dân để điều tra khảo sát sử dụng liệu để viết luận văn Nhân đây, tơi xin cảm ơn đến gia đình, bạn bè, người giúp đỡ bên cạnh suốt thời gian qua, để tơi hồn thành tốt luận văn Mặc dù tơi cố gắng để hồn thiện luận văn nhiệt tình lực Tuy nhiên khơng thể tránh khỏi thiếu sót Rất mong đóng góp q báu q thầy Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội , tháng năm 2018 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 24 1.1 Cơ sở lý luận 24 1.2 Cở sở thực tiễn 31 Chương 2: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH CỦA CHA MẸ VÀ CON CÁI TUỔI VỊ THÀNH NIÊN TRONG GIA ĐÌNH NÔNG THÔN HIỆN NAY 33 2.1 Tần suất sử dụng điện thoại thông minh cha mẹ tuổi vị thành niên gia đình nơng thơn 34 2.2 Tần suất giao tiếp cha mẹ trước sau sử dụng điện thoại thông minh 38 2.3 Thái độ giao tiếp cha mẹ trước sau sử dụng điện thoại thông minh 43 2.4 Những yếu tố tác động đến giao tiếp cha mẹ 46 Chương 3: TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH ĐẾN GIAO TIẾP GIỮA CHA MẸ VỚI CON CÁI VỊ THÀNH NIÊN TRONG GIA ĐÌNH NƠNG THƠN HIỆN NAY 52 3.1 Tác động tích cực việc sử dụng điện thoại thông minh đến giao tiếp cha mẹ tuổi vị thành niên gia đình nơng thơn 54 3.2 Tác động tiêu cực việc sử dụng điện thoại thông minh đến giao tiếp cha mẹ tuổi vị thành niên gia đình nơng thôn 64 KẾT LUẬN 68 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 71 DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Bảng 2.1:Tần suất sử dụng điện thoại cha mẹ trẻ vị thành niên ngày 34 Biểu đồ 2.1: Tần suất sử dụng điện thoại thông minh cha mẹ trẻ vị thành niên ngày 35 Bảng 2.2: Tần suất mục đích cha mẹ sử dụng tiện ích điện thoại thông minh 36 Bảng 2.3: Tần suất mục đích trẻ vị thành niên sử dụng tiện ích 37 điện thoại thông minh 37 Bảng 2.4: Tần suất cha mẹ trò chuyện với 39 Bảng 2.5: Tần suất cha mẹ chia sẻ với lĩnh vực 41 Bảng 2.7: Thái độ cha mẹ chia sẻ lĩnh vực 43 Bảng 2.8 Mối liên hệ thu nhập cha mẹ tháng với tần suất cha mẹ trò truyện với 46 Bảng 2.9 Mối liên hệ trình độ học vấn cha mẹ với tần suất cha mẹ trò truyện với 48 Bảng 13: Mối liên hệ nghề nghiệp cha mẹ với tần suất cha mẹ trò truyện với 49 Bảng 3.1 Mức độ cần thiết việc sử dụng điện thoại thông minh 52 giao tiếp cha mẹ với 52 Bảng 3.2 Mức độ ảnh hưởng việc sử dụng điện thoại thông minh đến giao tiếp cha mẹ với 55 Bảng 3.3 Mối quan hệ mức độ ảnh hưởng điện thoại thông minh với tần suất cha mẹ liên hệ với số lĩnh vực 57 Bảng 3.4 Nơi trẻ vị thành niên tìm kiếm trợ giúp gặp số vấn đề giới tính, sức khỏe sinh sản, học tập, vui chơi giải trí 60 Bảng 3.5 Mối liên hệ tần suất mức độ cần thiết trò chuyện với cha mẹ số vấn đề thông qua điện thoại thông minh 61 Bảng 3.6 Sử dụng điện thoại thông minh lấy thời gian giao tiếp cha mẹ 64 Bảng 3.7 Sử dụng điện thoại thông minh làm rạn nứt tình cảm với cha mẹ 65 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Giao tiếp trình truyền đạt, tiếp nhận trao đổi thông tin nhằm thiết lập mối liên hệ người với người Một cách phân loại giao tiếp giao tiếp trực tiếp giao tiếp gián tiếp (qua người khác qua phương tiện kỹ thuật đó) Hiện nay, vấn đề giao tiếp thông qua điện thoại thông minh quan tâm có ý kiến khác vấn đề Richard Ling (2014) cho điện thoại thông minh làm thay đổi cách người giao tiếp [34] Marilyn Campbell (2005) cho biết niên sử dụng điện thoại thông minh để tạo xã hội động có mạng lưới chặt chẽ, cho phép thành viên liên lạc với thành viên khác nhóm [32] Kerry Devitt, Debi Roker (2009) cho việc sử dụng điện thoại thông minh khiến cho số người trẻ thu vào giới xã hội họ, có cảm giác an toàn giả [31]… Như vậy, xuất điện thoại thơng minh có ảnh hưởng đến việc giao tiếp sử dụng thiết bị kỹ thuật số Chính vậy, ảnh hưởng điện thoại thơng minh đến vấn đề giao tiếp đáng quan tâm nghiên cứu Mối quan hệ cha mẹ mối quan hệ có ảnh hưởng quan trọng có ý nghĩa sống cá nhân Tuy nhiên, độ tuổi vị thành niên có nhiều thay đổi tâm sinh lý đòi hỏi cha mẹ cần có quan tâm đặc biệt đến độ tuổi Chính thay đổi này, em tò mò nhiều thể thân, nên nhu cầu tìm kiếm thơng tin thân đặt Liệu trẻ vị thành niên có giao tiếp với cha mẹ để tìm hiểu thơng tin thân, giới tính, tâm tư tình cảm tuổi lớn? Ngồi ra, lứa tuổi việc học tập vui chơi giả trí cần quan tâm sát Việc Website 36 Điện thoại thông minh tiếp tục đà phát triển khu vực thành thị nông thôn, Nielsen 2017 37 (http://www.nielsen.c om/vn/vi/ins ights/2017/niels ensmartphone- ins ights -2017.html), ngày 20/6/2018 PHỤ LỤC BẢNG HỎI 1.1 BẢNG HỎI DÀNH CHO CHA MẸ TRẺ VỊ THÀNH NIÊN TRONG GIA ĐÌNH ÔNG THÔN A THÔNG TIN CỦA NGƯỜI TRẢ LỜI P A Đị h a ch A Gi ới Na … A N … ă … m … Ti Tr A ìn ểu h họ c, đ d ộ ư1 N ô N n A gh g ề d ng â n hi ệp T D A h u i n B THỰC TRẠNG SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH Câu B1: Tần suất sử dụng điện thoại thông minh anh/ chị ngày nào? A Dưới B Từ đến giờ D Từ đến C Từ đến E Trên Câu B2: Anh/ chị thường sử dụng điện thoại thông minh để làm việc đây? Tr ao Tì m Li ê T m gi G ải trí : C h ụ M ua sắ K há T h T hH ỉ i ế K h ô n Câu B3: Tần suất anh/chị chia sẻ với số vấn đề? T V ấ n đ Khi chưa G sử i C h Khi sử i C i dụng hi a t điệ n íS Khi sẻ ứ chưa sử c dụng K hi k sử Chia sẻ h d trực ỏ e ụ chia s n sẻ i gKhiqua V chưa sử dụng ấ K n hi Chia đ sử sẻ ề d trực chia ụ h sẻ ọ nKhiqua V chưa sử u dụng K i hi Chia c sử sẻ h d Chia ụ sẻ i n qua T T H K hh i h ưỉ ế ô n mn g nh Câu B 4: Anh (chị) vui lòng cho biết mức độ cần thiết vệc sử dụng điện thoại giao tiếp với nay? LR n ất G vc iớ S ứ H ọ V ui C ầ n B K h n ô h n Câu B5: Tần suất anh/ chị nói chuyện với nào? T Khi dùn T r g N n ói ó s c i ấ h T h T hỉ H iế K h Câu B6: Theo anh (chị ), mức độ ảnh hưởng vi ệc sử dụng ện thoại thông mi nh đến gi ao ti ếp gi ữa cha mẹ với nào? R L T n ấ í v c Gi t ới S ức H ọc V ui B Rấ ì T i t nê Câu B7: Thái độ anh/ chị cha mẹ chia sẻ với lĩnh vực sau? V ấ n K C V u h đ i ó u ề K v hi Gk h i K hi sử dụ S K ứ hi c k h k K hi h sử dụ ỏ K hi H k h ọ K hi c sử dụ K hi Vk uh K i hi c sử h dụ NK h k g ô i n g ế i T h Ýá Câu B8: Tần suất trò chuyện với anh/chị? V ấ n đ Khi chưa sử G C K i hi hi a sử C i dụ h ng i Khi chưa sử S dụng ứ K hi C c sử hi dụ a k ng C h đ h ỏ i i Khi chưa sử K C V dụng ấ hi hi n sử a dụ sẻ đ ng C hi ề đ a h i sẻ ọ Khi ch ưa V C u kh hi i i c sử aC h dụ hi ng a sẻ i T h K T H h h i ô ỉ ế n mn T ầ Câu B9: Anh (chị) có muốn sử dụng điện thoại thông minh không? Tại sao? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Câu B10: Theo anh/ chị sử dụng điện thoại thông minh có lấy khoảng thời gian giao tiếp anh chị khơng? A Có B Khơng Câu B11: Theo anh/ chị sử dụng điện thọai thông minh có làm rạn nứt tình cảm anh chị khơng? A Có B Khơng 1.2 BẢNG HỎI DÀNH CHO TRẺ VỊ THÀNH NIÊN TRONG GIA ĐÌNH NƠNG THÔN HIỆN NAY A THÔNG TIN CỦA NGƯỜI TRẢ LỜI P A Đ h ịa A cG 2.ờ iớ N … A N … ă … m … M ù T c A rì h n ữ h đ Ti ộ B.THỰC TRẠNG SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH Câu B1: Tần suất sử dụng điện thoại thông minh bạn ngày nào? A.Dưới B.Từ đến D Từ đến C Từ đến E Trên Câu B2: Bạn thường sử dụng điện thoại thông minh để làm việc đây? Tr ao Tì m Li ên T m gi G ải trí C hụ M ua K há T TH h hi ỉ ế K h ô Câu B3: Tần suất bạn nói chuyện với cha/mẹ nào? T Tr n N s ấ ói c T h T hỉ H i K h K hi dù N ó i Câu B4: Tần suất bạn chia sẻ với cha/mẹ số vấn đề? T ầ n V ấ n đ Khi chư G a i i t í S ứ c k h ỏ e V ấ n đ ề h ọ V u i c h i , C Khi hi sử a dụng C hi điện a thoại sẻ thông Khi chưa sử dụng điện K hi Chia sử sẻ d trực C ụ hi n a Khi g chưa sử dụng K hi Chia sử sẻ d trực C ụ hi n a Khi g chưa sử dụng K hi Chia sử sẻ d trực C ụ hi n a g T T H K hh i h ưỉ ếô n mn Câu B5 Thái độ bạn cha/mẹ chia sẻ lĩnh vực sau? V ấ n đ ề G i i S ứ c k h H ọ c V u i c T h K C NK V h g h k u ô i i ó u i n K v ế hi k K hi sử K hi k K hi sử K hi k K hi sử K hi k K hi sử Ý Câu B6 Tần suất cha/mẹ trò chuyện với bạn? V ấ n đ Khi ch ưa G C i K hi hi a sử C i dụ h ng i Khi chưa S sử dụng ứ K hi C c sử hi dụ a k ng C h đ h ỏ i i Khi chưa sử V dụng K C ấ hi hi n sử a đ dụ sẻ C ề ng hi h đ a Khi ch ưa V C u K hi i hi c sử aC h dụ hi ng a sẻ i đ T h K T H h h i ếô ỉ n mn T ầ Câu B7: Bạn vui lòng cho biết mức độ cần thiết việc sử dụng điện thoại giao tiếp với cha mẹ nay? R L ấC v t ầ n G iớ S ứ H ọ V ui B K h n ô h n B8: Khi gặp rắc rối hay thắc mắc vấn đề đó, bạn thường: A Tìm đến bố, mẹ để tâm B Sử dụng điện thoại để tìm lời giải đáp C Hỏi bạn bè D Cách khác (Ghi rõ…………………… ) Câu B9: Theo bạn sử dụng điện thoại thơng minh có lấy khoảng thời gian giao tiếp bạn với cha/mẹ không? C Có D Khơng Câu B10: Theo bạn sử dụng điện thọai thơng minh có làm rạn nứt tình cảm bạn với cha/mẹ khơng? B Có C Khơng Câu B11: Bạn có muốn cha mẹ sử dụng điện thoại thơng minh khơng? Vì sao? ………………………………………………………………………………… CÂU HỎI PHỎNG VẤN SÂU 2.1 CÂU HỎI PHỎNG VẤN SÂU DÀNH CHO CHA MẸ TRẺ VỊ THÀNH NIÊN Câu 1: Theo anh/ chị, điện thoại thơng minh ảnh hưởng tích cực đến giao tiếp anh chị với nào? Tại sao? Câu 2: Theo anh/ chị, điện thoại thông minh ảnh hưởng tiêu cực đến giao tiếp anh chị với nào? Tại sao? Câu 3: Anh chị vui lòng cho biết thái độ giao tiếp với cha mẹ sử dụng điện thoại thông minh nào? Tại sao? Câu 4: Anh chị so sánh thái độ giao tiếp với anh chị trước sử dụng điện thoại thông minh sử dụng điện thoại thông minh? 2.2 CÂU HỎI PHỎNG VẤN SÂU DÀNH CHO TRẺ VỊ THÀNH NIÊN Câu 1: Theo bạn, điện thoại thơng minh ảnh hưởng tích cực đến giao tiếp bạn với cha mẹ nào? Tại sao? Câu 2: Theo bạn, điện thoại thông minh ảnh hưởng tiêu cực đến giao tiếp bạn với cha mẹ nào? Tại sao? Câu 3: Bạn vui lòng cho biết thái độ cha mẹ với sử dụng điện thoại thông minh nào? Tại sao? Câu 4: Bạn so sánh thái độ cha mẹ giao tiếp với bạn trước sử dụng điện thoại thông minh sử dụng điện thoại thông minh? ... cam đoan luận văn Ảnh hưởng điện thoại thông m inh đến giao tiếp cha m ẹ tuổi vị thành niên gia đình nơng thơn – nghiên cứu trường hợp xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng hồn tồn tơi... THOẠI THÔNG MINH ĐẾN GIAO TIẾP GIỮA CHA MẸ VỚI CON CÁI VỊ THÀNH NIÊN TRONG GIA ĐÌNH NƠNG THƠN HIỆN NAY 52 3.1 Tác động tích cực việc sử dụng điện thoại thông minh đến giao tiếp cha mẹ tuổi. .. HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐẶNG THỊ HÀ TRANG ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH ĐẾN GIAO TIẾP GIỮA CHA MẸ VÀ CON CÁI TUỔI VỊ THÀNH NIÊN TRONG GIA ĐÌNH NƠNG THƠN HIỆN NAY (NGHIÊN
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của điện thoại thông minh đến giao tiếp giữa cha mẹ và con cái tuổi vị thành niên trong gia đình nông thôn hiện nay – nghiên cứu trường hợp tại xã tú sơn, huyện kiến thụy, thành phố hải phòng , Ảnh hưởng của điện thoại thông minh đến giao tiếp giữa cha mẹ và con cái tuổi vị thành niên trong gia đình nông thôn hiện nay – nghiên cứu trường hợp tại xã tú sơn, huyện kiến thụy, thành phố hải phòng

Từ khóa liên quan