Đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất để thi hành án dân sự theo pháp luật việt nam từ thực tiễn tỉnh thái nguyên

85 64 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/12/2018, 10:24

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HOÀNG NGUYÊN KHANG ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN TRÊN ĐẤT ĐỂ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT KINH TẾ Hà Nội - 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HOÀNG NGUYÊN KHANG ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN TRÊN ĐẤT ĐỂ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH THÁI NGUYÊN Ngành: Luật Kinh tế Mã số: 8.38.01.07 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HOÀNG THỊ QUỲNH CHI Hà Nội - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng Các kết nghiên cứu Luận văn chưa cơng bố cơng trình khác Các ví dụ trích dẫn Luận văn đảm bảo tính xác, tin cậy, trung thực rõ nguồn gốc./ Tác giả luận văn Hoàng Nguyên Khang MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VÀ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN TRÊN ĐẤT ĐỂ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 1.1 Khái quát chung đấu giá tài sản đấu giá quyền sử dụng đất tài sản gắn liền đất để thi hành án dân 1.2 Cơ cấu pháp luật đấu giá quyền sử dụng đất tài sản gắn liền đất để thi hành án dân …………………………………………… …… 1.3.Đặc điểm đấu giá QSDĐ & TSGLTĐ để thi hành án dân sự…………………………………………………………………………… 19 1.4 Vai trò đấu giá tài sản QSDĐ & TSGLTĐ để đảm bảo thi hành án .21 Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN TRÊN ĐẤT ĐỂ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VÀ THỰC TIẾN THI HÀNH TỈNH THÁI NGUYÊN 24 2.1 Thực trạng pháp luật đấu giá quyền sử dụng đất tài sản gắn liền đất để đảm bảo thi hành án dân 24 2.2 Tình hình đấu giá quyền sử dụng đất tài sản gắn liền đất để thi hành án dân Thái Nguyên 49 2.3 Kết đạt hạn chế tồ n 55 Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN TRÊN ĐẤT ĐỂ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 67 3.1 Phương hướng hoàn thiệ n pháp luật 67 3.2 Giải pháp hoàn thiện pháp luật bảo đảm thực 68 KẾT LUẬN 75 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT QSDĐ &TSGLTĐ QSDĐ : : Quyền sử dụng đất tài sản gắn liền đất Quyền sử dụng đất THADS : Thi hành án dân DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Kết thi hành án dân việc 49 Bảng 2.2: Kết thi hành án dân tiền 50 Bảng 2.3: Bảng tổng hợp số liệu việc bán đấu giá QSDĐ & TSGLTĐ để đảm bảo thi hành án dân 55 Bảng 2.4: Bảng tổng hợp số liệu tiền bán đấu giá QSDĐ TSGLTĐ để đảm bảo thi hành án dân 56 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hiện hoạt động thi hành án dân cơng việc có nhiều khó khăn, phức tạp, có ý nghĩa quan trọng việc bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cùa cơng dân, trì kỷ cương phép nước Việc tổ chức thi hành án, định khơng quan thi hành án dân thi hành được, mà cần phối hợp tổ chức, cá nhân trình thi hành án, với trình tự, thủ tục định Trong việc tổ chức thi hành án biện pháp cuối mà người phải thi hành án có điều kiện khơng tự nguyện thi hành án, quan thi hành án tiến hành cưỡng chế kê biên tài sản người phải thi hành án để đảm bảo cho việc thi hành án Một biện pháp mà Chấp hành viên quan thi hành án dân thường áp dụng kê biên, xử lý tài sản quyền sử dụng đất tài sản gắn liền đất người phải thi hành án Trong khâu xử lý tài sản kê biên khâu quan trọng, việc bán đấu giá tài sản bị kê biên để đảm bảo cho việc thi hành án Việc bán đấu giá QSDĐ & TSGLTĐ thực thành công đảm bảo cho quyền lợi ích hợp pháp bên thi hành án, nghiêm minh pháp luật, điều kiện để giảm nợ xấu cho tổ chức tín dụng, ngân hàng đặc biệt giải tình trạng án tồn đọng việc, tiền quan thi hành án dân Có thể thấy hoạt động bán đấu giá QSDĐ & TSGLTĐ rộng, tài sản gắn liền với đất gồm nhà cửa, công trình, kiến trúc mặt đất cơng trình ngầm, khống sản lòng đất tài nguyên khác Nhưng sở nghiên cứu phạm vi hẹp nên học viên loại trừ nghiên cứu tài sản gắn liền với đất ngầm đất mà nghiên cứu đấu giá tài sản QSDĐ & TSGLTĐ để thi hành án dân Trong trình thực việc bán đấu giá quyền sử dụng đất tài sản gắn liền đất để thi hành án dân phát sinh nhiều vấn đề, việc bảo đảm tính cơng khai, minh bạch, yếu tố ảnh hưởng đến trình bán đấu giá tài sản Do vậy, việc đấu giá tài sản lĩnh vực thi hành án dân thực theo quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp, đáng tổ chức, cá nhân trình giải thi hành án từ kiến thức thu trình học tập, nghiên cứu từ thực tiễn công việc Học viên chọn đề tài: “Đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tài sản gắn liền đất để thi hành án dân theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Thái Nguyên” để nghiên cứu làm Luận văn tốt nghiệp Cao học Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Lĩnh vực đấu giá tài sản nói chung đấu giá QSDĐ & TSGLTĐ để thi hành án dân theo pháp luật Việt Nam có số cơng trình nghiên cứu Có thể kể đến số cơng trình nghiên cứu sau: Đề tài “ Bán đấu giá tài sản thi hành án dân theo pháp luật Việt Nam” tác giả Bùi Thị Hiền, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội ( 2014), tác giả phân tích tương đối đầy đủ quy định pháp luật liên quan đến bán đấu giá tài sản để thi hành án, từ đưa phương hướng, giải pháp để hoàn thiện pháp luật Luận văn Thạc sĩ Luật học, Học viện Khoa học xã hội, 2018 : “ Đấu giá tài sản để thi hành án dân theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hà Nội” tác giả Trần Thị Lương, tác giả có phân tích, đưa vấn đề lý luận đấu giá tài sản có phân tích đánh giá việc đấu giá để thi hành án địa bàn cụ thể có số lượng việc tiền lớn nước Trên sở đưa quan điểm, giải pháp hoàn thiện việc đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành án thành phố Hà Nội Đề tài “ Hoàn thiện pháp luật bán đấu giá tài sản nhằm thúc đẩy thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam” Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp thực năm 2011[ 39, tr.3] Đề tài thuộc cơng trình cấp bộ, nghiên cứu tồn pháp luật bán đấu giá thời điểm nghiên cứu, từ có sở đưa biện pháp hoàn thiện pháp luật bán đấu giá tài sản Ngồi có nhiều báo, tạp chí nghiên cứu vấn đề bán đấu giá tài sản nói chung bán đấu giá tài sản để thi hành án nói riêng Có thể kể đến số nghiên cứu sau: “ Những khó khăn vướng mắc cơng tác kiểm sốt việc bán đấu giá tài sản để thi hành án” tác giả Nguyễn Hồng Sinh đăng tạp chí Kiểm sát số 23, tháng 12/2011; “ Bán đấu giá tài sản thi hành án dân điểm nghẽn” tác giả Nguyễn Quang Thái Đào Thị Thúy Lan đăng http:// tcdcpl.moj.gov.vn; “ Một số vướng mắc bán đấu giá tài sản để thi hành án” Đinh Duy Bằng đăng tạp chí Dân chủ pháp luật, số chuyên để tháng 02/2012; “ Nâng cao hiệu bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự” tác giả Bùi Thị Thu Hiền đăng Tạp chí dân chủ pháp luật, số chuyên đề tháng 7/2015 Có thể thấy cơng trình nghiên cứu đấu giá tài sản nghiên cứu nhiều lĩnh vực đấu giá tài sản để thi hành án, đề cập đến khó khăn bất cập bán đấu giá tài sản để thi hành án Nhưng để nghiên cứu bán đấu giá tài sản QSDĐ & TSGLTĐ để thi hành án dân địa bàn tỉnh Thái Nguyên chưa thấy có đề tài nghiên cứu cụ thể Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài nhằm đánh giá, phân tích tương đối cách tồn diện đấu giá QSDĐ & TSGLTĐ để thi hành án dân từ thực tiễn tỉnh Thái Nguyên để từ đưa phương hướng, giải pháp hoàn thiện cho hoạt động bán đấu giá tài sản QSDĐ & TSGLTĐ để thi hành án dân địa bàn tỉnh Thái Nguyên đạt hiệu cao Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu đề tài Nhằm đề xuất phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu thực pháp luật bán đấu giá quyền sử dụng đất tài sản gắn liền đất để thi hành án dân sự; qua góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân có tài sản, bảo đảm cho người thi hành án trình thi hành án 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu: Để giải vấn đề luận văn có nhiệm vụ sau đây: - Phân tích quy định pháp luật đấu giá QSDĐ & TSGLTĐ để thi hành án dân - Khảo sát đánh giá thực tiễn thi hành pháp luật bán đấu giá QSDĐ & TSGLTĐ để thi hành án dân địa bàn tỉnh Thái Nguyên - Chỉ rõ ưu điểm, hạn chế tồn pháp luật thực thi pháp luật bán đấu giá QSDĐ & TSGLTĐ để thi hành án dân - Phân tích, làm rõ nguyên nhân hạn chế tồn việc bán đấu giá QSDĐ &TSGLTĐ để thi hành án dân - Đề xuất phương hướng, giải pháp khắc phục hoàn thiện bán đấu giá QSDĐ & TSGLTĐ để thi hành án dân Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu quy định pháp luật Việt Nam đấu giá tài sản nói chung đấu giá QSDĐ &TSGLTĐ để thi hành án dân nói riêng - Phạm vi nghiên cứu: Tìm hiểu quy định pháp luật hành Việt Nam đấu giá QSDĐ & TSGLTĐ để thi hành án dân thực tiễn thi hành pháp luật đấu giá QSDĐ & TSGLTĐ để thi hành án dân địa bàn tỉnh Thái Nguyên khoảng thời gian 05 năm từ 2014 đến 01/7/2018 Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp luận Luận văn sử dụng phương pháp luận chủ nghĩa Mác- Lê nin phép biện chứng vật vật lịch sử; vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam dân, dân dân; chủ trương, sách Đảng công tác tư pháp làm sở cho việc nghiên cứu 5.2 Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng số phương pháp nghiên cứu phương pháp phân tích, so sánh, đối chiếu, tổng hợp, khảo sát thực tiễn để làm sở cho việc nghiên cứu khoa học Phương pháp phân tích sử dụng trường hợp đánh giá phân tích quy định pháp luật đấu giá quyền sử dụng đất nói chung đấu giá QSDĐ & TSGLTĐ nói riêng Phương pháp so sánh, đối chiếu, tổng hợp sử dụng trình xem xét quy định pháp luật đấu giá, quy định pháp luật liên quan đến đấu giá tài sản để thi hành án có vấn đề mâu thuẫn hay có vướng mắc khơng điều kiện để bên đương người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thỏa thuận nhằm đảm bảo khoản thu nộp ngân sách Nhà nước kết thúc hồ sơ thi hành án chủ động khoản án phí” Nguyên nhân chủ quan Trong hạn chế tồn hoạt động bán đấu giá tài sản QSDĐ & TSGLTĐ để thi hành án dân địa bàn tỉnh Thái Nguyên có số nguyên nhân chủ quan sau: - Đó trình độ, nghiệp vụ Chấp hành viên trình giải thi hành án khơng thực trình tự, thủ tục kê biên, định giá tài sản theo quy định Luật thi hành án dân sự; việc tuân thủ trình tự, thủ tục trình bán đấu giá tài sản để thi hành án theo Luật đấu giá tài sản chưa Chấp hành viên nghiên cứu kỹ, chấp hành cách nghiêm chỉnh Vẫn có vụ việc Chấp hành viên kê biên tài sản QSDĐ người phải thi hành án không xác minh trạng thực địa cụ thể nên bán tài sản khó khăn việc giao tài sản trúng đấu giá cho người mua tài sản Ví dụ kê biên quyền sử dụng đất khơng có lối vào - Năng lực, trình độ số tổ chức đấu giá tài sản đấu giá viên hạn chế, chưa làm hết trách nhiệm Vẫn vi phạm việc niêm yết, thơng báo công khai việc bán đấu giá tài sản Cụ thể việc thơng báo, niêm yết mang tính hình thức, đối phó làm cho việc khiếu nại, tố cáo hoạt động đấu giá tài sản để thi hành án - Ngồi ra, nguyên nhân dẫn đến vi phạm đấu giá QSDĐ & TSGLTĐ để thi hành án dân việc Chấp hành viên cố tình vi phạm để trục lợi Vì người trực tiếp tổ chức thi hành án, Chấp hành viên thấy giá trị tài sản bị kê biên bán đấu giá Để thực việc Chấp hành viên dùng ảnh hưởng để yêu cầu tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên định giá tài sản không giá trị thực để sau có kết định giá thơng đồng, móc ngoặc với tổ chức đấu giá người thân quen người nhà đứng mua tài sản với giá thấp, sau bán lại với giá cao để thu lời 65 Tiểu kết chương Trên sở quy định pháp luật đấu giá tài sản, nhìn chung hoạt động bán đấu giá tài sản QSDĐ TSGLTĐ để thi hành án ngày đạt kết khả quan Các tổ chức đấu giá tài sản địa bàn tỉnh Thái Ngun khơng có nhiều hoạt động có hiệu Các quan thi hành án dân địa bàn tỉnh thường xuyên quan tâm đạo nghiệp vụ cho Chấp hành viên trình kê biên, xử lý tài sản đảm bảo thi hành án Hoạt động đấu giá tài sản để thi hành án quan thi hành án dân địa bàn tỉnh Thái Nguyên ngày quan tâm trọng Việc bán đấu giá tài sản QSDĐ & TSGLTĐ góp phần quan trọng trình giải thi hành án, giúp cho quan thi hành án dân địa bàn tỉnh hoàn thành tiêu tiền ngành cấp giao cho Tuy nhiên, hoạt động bán đấu giá tài sản QSDĐ & TSGLTĐ có khó khăn, hạn chế định Đó việc tuân thủ trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản số Chấp hành viên thiếu sót, vi phạm Việc tài sản phải giảm giá nhiều lần bán nguyên nhân làm cho việc thi hành án bị kéo dài Việc giao tài sản cho người mua tài sản đấu giá số vụ việc chưa giao Điều làm ảnh hưởng đến hoạt động bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành án nói chung bán đấu giá tài sản QSDĐ & TSGLTĐ nói riêng 66 Chương PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN TRÊN ĐẤT ĐỂ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 3.1 Phương hướng hoàn thi ện pháp luật Để pháp luật nghiêm minh, án, định tổ chức, cá nhân tơn trọng, chấp hành nghiêm chỉnh thực tế kết hoạt động thi hành án dân góp phần quan trọng Trong q trình xử lý tài sản kê biên việc bán đấu giá tài sản nói chung tài sản QSDĐ & TSGLTĐ nói riêng giai đoạn quan trọng trình thi hành án Để pháp luật đấu giá tài sản, pháp luật thi hành án dân ngày hoàn thiện hơn, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi thời kỳ hội nhập việc hồn thiện pháp luật đấu giá tài sản phải quan tâm cụ thể số điểm sau đây: Thứ nhất, phải tuân theo quy định chủ trương Đảng cải cách tư pháp Theo tinh thần Nghị số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 hoạt động đấu giá phải đảm bảo tính đồng với ngành luật liên quan phải phù hợp với kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa Thứ hai, phải bảo đảm thống nhất, đồng hệ thống pháp luật Đó việc nhanh chóng ban hành nghị định, thơng tư hướng dẫn việc thi hành Luật đấu giá tài sản cách sớm Các văn luật phải phù hợp khơng có mâu thuẫn chồng chéo Luật đấu giá tài sản Luật thi hành án dân Thứ ba, bảo đảm phù hợp với thực tiễn việc bán đấu giá QSDĐ TSGLTĐ để thi hành án dân sự, phải khắc phục triệt để khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn Thứ tư, bảo đảm tính tương thích, phù hợp với thơng lệ quốc tế q trình thực việc bán đấu giá tài sản để thi hành án dân 67 3.2 Giải pháp hoàn thi ện pháp luật bảo đảm thực 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện pháp luật Để khắc phục hạn chế, tồn trình đấu giá tài sản QSDĐ & TSGLTĐ để thi hành án dân cần có giải pháp cụ thể sau: - Thứ nhất, phải nâng cao ý thức pháp luật Chấp hành viên việc tuân thủ nguyên tắc tuân thủ quy định pháp luật Đó khâu hay trình kê biên xử lý tài sản để đảm bảo thi hành án Chấp hành viên phải tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật Hiện vấn đề sở hữu chung QSDĐ hộ gia đình phải có quy định cụ thể để Chấp hành viên có sở việc xác định quyền sở hữu sở hữu chung Vấn đề đất cấp cho hộ gia đình khu vực nơng thơn từ trước đến phổ biến Nên nhiều trường hợp sở hữu chung khơng có mặt địa phương xuất cảnh nước ngồi làm ăn vấn đề thơng báo cho trường hợp khó khăn vướng mắc Do vậy, giải vấn đề nên có chế riêng phù hợp tạo điều kiện cho công tác thi hành án dân đạt hiệu cao Trong vấn đề thẩm định giá tài sản kê biên có nhiều vấn đề cần phải có giải pháp cụ thể Đó phải có chế tài cụ thể rõ ràng để xử lý vi phạm trình thẩm định giá tài sản kê biên thẩm định viên, tổ chức thẩm định giá tài sản Trường hợp phát có vi phạm tước giấy phép thẩm định giá viên xử lý hình tổ chức thẩm định giá cá nhân vi phạm - Thứ hai, để hạn chế việc vi phạm chủ thể đấu giá tài sản Luật đấu giá tài sản có quy định rõ ràng cụ thể điều kiện tham gia đấu giá, việc nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản Tuy nhiên trình đấu giá tượng “quân xanh, quân đỏ” Điều ảnh hưởng tới tính khách quan, trung thực đấu giá tài sản Nên thời đại kỹ thuật số ngày cần áp dụng hình thức đấu giá trực tuyến nhiều có giải pháp kỹ thuật việc đấu giá trực tuyến trở nên phổ biến Nếu làm tốt việc việc đấu giá trở nên dễ dàng, thuận tiện hơn, giảm bớt chi phí việc đấu giá trở nên dễ dàng hơn, đơn giản gọn nhẹ 68 - Thứ ba, cần phải thực quy định việc lựa chọn tổ chức đấu giá theo quy định Luật đấu giá tài sản Hiện Luật đấu giá tài sản Luật thi hành án dân vấn đề lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản số điểm chưa có tương thích với Luật đấu giá tài sản quy định thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản phải thông báo công khai trang điện tử người có tài sản trang thơng tin điện tử chuyên ngành đấu giá tài sản Nhưng thực tế quan thi hành án dân khó thực trang thơng tin điện tử chuyên ngành đấu giá tài sản trình triển khai Do vậy, Bộ Tư pháp quan có trách nhiệm vấn đề cần sớm triển khai trang thông tin điện tử tổ chức đấu giá tài sản để quan thi hành án dân thực việc thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo quy định Luật đấu giá tài sản Để nâng cao trách nhiệm bên việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản ngồi trách nhiệm quan thi hành án dân tổ chức đấu giá tài sản lựa chọn cần kiểm tra kỹ trình lựa chọn quan thi hành án dân có đảm bảo tính khách quan hay không Do vậy, pháp luật đấu giá tài sản cần có nghiên cứu bổ sung vấn đề - Thứ tư, để hạn chế việc vi phạm ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản đòi hỏi quan có chức giám sát hoạt động thi hành án dân Viện kiểm sát nhân dân cấp phải tăng cường công tác giám sát hồ sơ liên quan đến đấu giá tài sản từ giai đoạn ban đầu trình đấu giá tài sản Vì hoạt động giám sát chặt chẽ hạn chế tình trạng chậm ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản việc ký hợp đồng dịch vụ không chức danh, thẩm quyền khắc phục - Thứ năm, cần có biện pháp mạnh mẽ, chặt chẽ việc niêm yết, thông báo công khai việc bán đấu giá tài sản Đó Chấp hành viên phải làm hết trách nhiệm tài sản kê biên bị bán đấu giá Trong trình tổ chức đấu giá phải thực tốt việc niêm yết, thông báo công khai phải kiểm tra theo dõi xem việc tổ chức đấu giá thực có quy định pháp luật khơng Nếu phát sai phạm việc công 69 khai bán đấu giá tài sản có quyền đề nghị dừng việc đấu giá tài sản đề nghị quan có thẩm quyền giải theo quy định pháp luật Việc hạn chế vi phạm trình niêm yết, thông báo công khai quan trọng trình đấu giá tài sản Vì số trường hợp có kết đấu giá thành, bên thực xong nghĩa vụ việc mua tài sản đấu giá Nhưng trình kiểm tra hồ sơ phát việc vi phạm niêm yết, thơng báo cơng khai kết đấu giá bị hủy việc hủy kết đấu giá kéo theo nhiều vấn đề gây ảnh hưởng tới quyền lợi ích pháp bên, gây ảnh hưởng đến hoạt động đấu giá, công tác thi hành án dân sự, gây xúc dư luận, xã hội Do vậy, các Chấp hành viên đặc biệt người đứng đầu quan thi hành án dân phải thể rõ vai trò việc đạo nghiệp vụ, Kiểm sát viên phân công phụ trách theo dõi hoạt động thi hành án dân phải trau dồi nâng cao kỹ kiểm tra, giám sát hoạt động đấu giá nói chung hoạt động đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành án dân nói riêng - Thứ sáu, để tránh việc vi phạm việc nộp tiền trúng đấu giá người mua tài sản đấu giá, việc khoản tiền đặt trước thuộc người có tài sản nên có quy định khoản tiền phạt việc vi phạm thời hạn toán tiền người mua tài sản Quy định làm cho người mua tài sản có cân nhắc kỹ lưỡng tham gia đấu giá tài sản Theo quy định khoản Điều 27 Nghị định 62/2015/ NĐ-CP bán đấu giá tài sản xử lý kết bán đấu giá tài sản thi hành án, thời hạn 15 ngày kể từ ngày đấu giá thành người mua tài sản thi hành án phải nộp tiền vào tài khoản quan thi hành án Tuy quy định rõ không quy định nộp tiền bao nhiêu, phần hay tất số tiền lại Do vậy, theo nên sửa lại nộp tiền theo hợp đồng mua bán tài sản thời hạn 15 ngày kể từ ngày đấu giá thành cho rõ ràng cụ thể, chi tiết - Thứ bảy, để tránh việc ảnh hưởng đến quyền lợi bên thi hành án dân sự, tránh việc bồi thường nhà nước q trình tốn tiền sau bán tài sản đấu giá toán khoản chi phi cưỡng chế thi hành 70 án đòi hỏi Chấp hành viên, Thủ trưởng đơn vị kế toán đơn vị phải thực theo quy định Điều 47 Luật thi hành án dân toán tiền, trả tài sản thi hành án Khi toán tiền cho người thi hành án trường hợp có nhiều người thi hành án phải đảm bảo cho quyền lợi người theo quy định Việc phân chia kỷ phần số tiền hưởng phải đảm bảo xác, chặt chẽ, phải tính đúng, tính đủ kỷ phần đương Tránh tình trạng trả thừa cho người thi hành án chia kỷ phần, việc thu hồi lại khoản tiền thực tế khó khăn phức tạp, dễ dẫn đến bồi thường nhà nước Khi tốn khoản tiền có bán đấu giá sau trừ chi phí phát sinh, Chấp hành viên phải lưu ý xem trình đấu giá có bị khiếu nại, tố cáo khơng, bị khiếu nại, tố cáo phải tạm dừng việc toán tiền phải chờ kết giải quyết, khơng khó khăn việc thu hồi lại khoản tiền chi trả Ngồi vấn đề khó khăn cho quan thi hành án khoản kinh phí tạm ứng cho việc cưỡng chế thi hành án dân bị hạn chế Đó cào tạm ứng kinh phí cưỡng chế, đơn vị cấp khoảng 30.000.000đ để sử dụng Trong việc chi phí cho việc cưỡng chế thi hành án tốn trường hợp bán đấu giá không thành tài sản trả lại cho người thi hành án, dẫn đến việc áp dụng chi trả cho tổ chức đấu giá tài sản, lấy nguồn để tạm ứng chi trả gặp nhiều khó khăn Điều dẫn đến tượng Chấp hành viên vận dụng nơi khác không theo quy định pháp luật Do vậy, quan chức cần xem xét việc cào kinh phí cưỡng chế cho quan thi hành án dân Nên có quy chế riêng trường hợp cụ thể sở đánh giá mức độ trình giải thi hành án có quy định cụ thể vấn đề - Thứ tám, để khắc phục tình trạng vi phạm thời hạn giao tài sản đấu giá cho người mua tài sản, đòi hỏi Chấp hành viên phải có cương quyết, phối kết hợp tốt với quyền địa phương, quan ban ngành đặc biệt phải thường xuyên báo cáo Ban đạo thi hành án địa phương vụ việc khó khăn phức tạp để từ có biện pháp tháo gỡ nhằm bảo vệ quyền 71 lợi ích hợp pháp người mua tài sản Phải có chế tài cụ thể trường hợp quan, tổ chức cố tình khơng phối hợp việc giao tài sản, nhằm tránh tình trạng địa phương cục việc thi hành án dân Những trường hợp mà khơng có ủng hộ quyền việc giao tài sản cho người trúng đấu giá Chấp hành viên phải xem xét lại quy trình đấu giá thực chưa, khâu kê biên tài sản có vi phạm khơng - Thứ chín, cần có kiểm tra giám sát chặt chẽ người đăng ký tham gia đấu giá tài sản Chấp hành viên phải yêu cầu tổ chức đấu giá thực nghiêm túc việc kiểm tra điều kiện đăng ký tham gia đấu giá để phát trường hợp không đăng ký tham gia đấu giá tài sản phải loại hồ sơ Thực tốt khâu từ đầu làm cho việc đấu giá tài sản minh bạch tránh việc khiếu nại, tố cáo gây ảnh hưởng đến hiệu công tác thi hành án dân 3.2.2 Nâng cao hiệu thực pháp luật đấu giá quyền sử dụng đất tài sản gắn liền đất để thi hành án dân Để nâng cao hiệu thực pháp luật đấu giá tài sản để thi hành án cần phải thực tốt vấn đề sau: - Phải tăng cường quản lý nhà nước hoạt động thi hành án dân đấu giá tài sản để thi hành án dân Việc tăng cường quản lý nhà nước công tác thi hành án dân quan trọng, tăng cường quản lý nhà nước hoạt động thi hành án dân góp phần làm cho công tác thi hành án dân chặt chẽ hơn, tránh vi phạm sai sót cơng tác thi hành án dân nói chung đấu giá tài sản để thi hành án dân nói riêng - Phải tăng cường số lượng, chất lượng, nguồn nhân lực cho quan thi hành án dân địa bàn Đặc biệt bổ sung thêm tiêu biên chế Chấp hành viên cho địa bàn phải thi hành án với số lượng nhiều Thường xuyên tổ chức lớp bồi dường nghiệp vụ chuyên môn Chấp hành viên, cán công chức quan thi hành án dân 72 Hiện với số lượng đầu việc tính bình qn cho Chấp hành viên toàn quốc tương đối nhiều Trình tự, thủ tục thi hành án dân nhiều khâu, số lượng biên chế hạn chế nên dẫn đến việc tải quan thi hành án dân Trong tiêu biên chế nói chung ngày bị cắt giảm Do vậy, Nhà nước nên có số chế đặc thù biên chế đơn vị phải giải số lượng việc thi hành án nhiều - Tăng cường chất lượng tổ chức cho tổ chức đấu giá, thẩm định giá việc thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động tổ chức, thơng qua phiếu thăm dò, đánh giá chất lượng, hiệu công việc tổ chức thông báo công khai phương tiện thơng tin đại chúng có kết Thường xuyên cho đấu giá viên, thẩm định viên giá học tập nâng cao trình độ nhận thức mặt trị, trình độ chun môn nghiệp vụ - Tăng cường chế phối hợp quan thi hành án với quan liên quan Sở Tài nguyên – Môi trường, Công an địa bàn, Ủy ban nhân dân cấp ban ngành liên quan trình giải thi hành án Việc phối hợp thi hành án dân quan trọng, khơng có phối hợp tốt quan thi hành án dân khó hồn thành nhiệm vụ Vì để giải việc thi hành đặc biệt trường hợp phải kê biên cưỡng chế, bán đấu giá tài sản phải có tham gia quan liên quan theo quy định pháp luật quan thi hành án dân tự giải Do vậy, người đứng đầu quan thi hành án hệ thống thi hành án dân toàn quốc phải thực tốt yêu cầu đòi hỏi đặt Phải tranh thủ ủng hộ quyền địa phương quan liên quan trình đấu giá tài sản để thi hành án dân - Tăng cường sở vật chất điều kiện làm việc, phương tiện hoạt động Chấp hành viên, tổ chức đấu giá tài sản, tổ chức thẩm định giá tài sản Triển khai việc áp dụng công nghệ thông tin hoạt động quan thi hành án, tổ chức đấu giá, tổ chức thẩm định giá tài sản Hiện khó khăn nguồn vốn nên điều kiện làm việc số quan thi hành án địa bàn gặp nhiều khó khăn, khơng theo kịp phát triền xã hội Do trước tầm nhìn số hạn chế việc 73 dự đốn phát triển hệ thống thi hành án dân sự, tổ chức đấu giá tài sản, nên đầu tư sở vật chất hạn chế Điều phần làm ảnh hưởng tới hoạt động quan thi hành án dân sự, tổ chức đấu giá tài sản Do vậy, hoạt động thi hành án xứng tầm với nhiệm vụ giao đòi hỏi quan tâm cấp, ngành Việc áp dụng công nghệ thông tin hoạt động bán đấu giá tài sản quan thi hành án dân tổ chức đấu giá tài sản cần vào thực chất hơn, đảm bảo tính đồng tương thích trình vận hành tảng khoa học kỹ thuật công nghệ áp dụng cho việc đấu giá tài sản QSDĐ & TSGLTĐ dễ dàng hơn, thuận tiện hơn, tránh vi phạm đảm bảo tính cơng khai, minh bạch đấu giá tài sản Tiểu kết chương Từ vấn đề nghiên cứu chương chương cho thấy, việc đưa phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật, giải pháp nâng cao hiệu thực pháp luật đấu giá QSDĐ & TSGLTĐ nói chung địa bàn tỉnh Thái Nguyên cần quan tâm xem xét Các phương hướng phải theo chủ trương, sách Đảng, sở có giải pháp để pháp luật đấu giá ngày hồn thiện hơn, phải rà sốt, đánh giá lại tồn văn pháp luật có liên quan đến hoạt động đấu giá để tránh chồng chéo, mâu thuẫn văn pháp luật cần phải có giải pháp cụ thể để khắc phục vi phạm, hạn chế đấu giá tài sản QSDĐ & TSGLTĐ để thi hành án dân Công tác phối hợp thi hành án quan thi hành án dân địa bàn tỉnh quan ban ngành hữu quan phải chặt chẽ, vấn đề liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản làm tốt việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho người mua tài sản đấu giá Các quan thi hành án dân phải không ngừng nâng cao hiệu hoạt động, tăng cường nâng cao nhân lực, kịp thời ứng dụng công nghệ thông tin để hoạt động thi hành án dân hoạt động bán đấu giá tài sản cập nhật thường xuyên đảm bảo thực quy định pháp luật 74 KẾT LUẬN Trên sở nghiên cứu hoạt động bán đấu QSDĐ & TSGLTĐ để thi hành án dân theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Thái Nguyên, rút số kết luận luận văn sau: Thứ nhất, luận văn đưa số khái niệm đấu giá tài sản nói chung đấu giá tài sản QSDĐ & TSGLTĐ để thi hành án dân nói riêng Đã đặc điểm, vai trò đấu giá tài sản để thi hành án Thứ hai, luận văn thực trạng pháp luật đấu giá tài sản, có phân tích quy định pháp luật hoạt động đấu giá tài sản để thi hành án dân Thứ ba, luận văn đưa quy định pháp luật đấu giá tài sản cách cụ thể, chi tiết trình tự, thủ tục đấu giá tài sản nói chung đấu giá tài sản nói riêng để thi hành án - Thứ 4, luận văn đánh giá thực trạng hoạt động bán đấu giá tài sản QSDĐ & TSGLTĐ địa bàn tỉnh Thái Nguyên, ưu điểm, hạn chế tồn hoạt động đấu giá tài sản để thi hành án dân Từ có phân tích ngun nhân hạn chế tồn hoạt động đấu giá tài sản để thi hành án dân - Thứ năm, luận văn đưa số phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật đấu giá tài sản 75 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Chính trị (2005) Nghị số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Hà Nội Bộ Chính trị (2002) Nghị số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 Bộ Chính trị số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới, Hà Nội Bộ Chính trị (2005) Nghị số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 Bộ Chính trị chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Hà Nội Bộ Tư pháp (2016) Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTCVKSNDTC quy định số vấn đề thủ tục thi hành án dân phối hợp liên ngành thi hành án dân Bộ Tư pháp- Tòa án nhân dân Tối cao- Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, ban hành ngày 01/8/2016, Hà Nội Bộ Tư pháp ( 2011) Hoàn thiện pháp luật bán đấu giá tài sản nhằm thúc đẩy thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam Viện Khoa học pháp lý thực Bùi Thị Thu Hiền ( 2015) Nâng cao hiệu bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự, Tạp chí dân chủ pháp luật, số chuyên đề tháng 7/2015 Bộ Tư pháp (2014) Tài liệu hội nghị trực tuyến sơ kết 04 năm thi hành Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 Chính phủ bán đấu giá tài sản, Hà Nội Bùi Thị Hiền ( 2014) Bán đấu giá tài sản thi hành án dân theo pháp luật Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Đại học Quốc gia Hà Nội Cục Thi hành án dân tỉnh Thái Nguyên ( 2014) Báo cáo kết công tác thi hành án dân năm 2014, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 20154, Thái Nguyên 10 Cục Thi hành án dân tỉnh Thái Nguyên ( 2015) Báo cáo kết công tác thi hành án dân năm 2015, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2016, Thái Nguyên 11.Cục Thi hành án dân tỉnh Thái Nguyên ( 2016) Báo cáo kết công tác thi hành án dân năm 2016, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017, Thái Nguyên 76 12 Cục Thi hành án dân tỉnh Thái Nguyên ( 2017) Báo cáo kết công tác thi hành án dân năm 2017, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018, Thái Nguyên 13 Cục Thi hành án dân tỉnh Thái Nguyên ( 2018) Báo cáo kết công tác thi hành án dân 09 tháng năm 2018, Thái Nguyên 14 Chính phủ ( 2015) Nghị định số 62/2015/NĐ-CP Chính phủ ngày 18/7/2015, quy định chi tiết hướng dẫn số điều Luật thi hành án dân s ự, ban hành ngày18/7/2015, Hà Nội 15 Chính phủ (2010) Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/03/2010 Chính phủ bán đấu giá tài sản, Hà Nội 16 Đinh Duy Bằng ( 2012) Một số vướng mắc bán đấu giá tài sản để thi hành án” , Tạp chí Dân chủ pháp luật, số chuyên để tháng 02/2012 17 Đỗ Thị Hoa ( 2010) Bán đấu giá tài sản theo pháp luật Việt Nam nay, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội 18 Lê Viết Cường ( 2016) Một số giải pháp hồn thiện cơng tác bán đấu giá Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 19 Kim Hoàng Tùng ( 2016) Đấu giá tài sản theo pháp luật thi hành án dân từ thực tiễn tỉnh Vĩnh Phúc, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Học viện Khoa học xã hội, Hà Nội 20 Lê Thu Hà (2011) Tập giảng đào tạo nghề đấu giá, Học viện Tư pháp, 21 Hoàng Thị Thu Trang (2017) Xử lý tài sản chấp quyền sử dụng đất để thi hành án dân từ thực tiễn tỉnh Bắc Giang, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Học viện Khoa học xã hội, Hà Nội 22 Ngô Thị Mỹ Ninh ( 2017) Đấu giá quyền sử dụng đất theo pháp luật đất đai từ thực tiễn quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Học viện Khoa học xã hội, Hà Nội 77 23 Nguyễn Huy Phục (2016) Xử ly tài sản bảo đảm theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Học viện Khoa học xã hội, Hà Nội 24 Nguyễn Thị Thu Hà (2017) Kê biên tài sản quyền sử dụng đất để thi hành án dân từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Học viện Khoa học xã hội, Hà Nội 25 Nguyễn Hồng Sinh (2011) Những khó khăn vướng mắc cơng tác kiểm soát việc bán đấu giá tài sản để thi hành án, Tạp chí Kiểm sát số 23 tháng 12/2011 26 Nguyễn Quang Thái Đào Thị Thúy Lan ( 2012) “Bán đấu giá tài sản thi hành án dân điểm nghẽn”, < http:// tcdcpl.moj.gov.vn >, ( 16/8/2018) 27 Quốc hội ( 2016) Luật đấu giá tài sản, ban hành ngày 01/12/2016, Hà Nội 28 Quốc hội ( 2014) Luật thi hành án dân sự, ban hành ngày11/12/2014,Hà Nội 29 Quốc hội ( 2015) Bộ Luật dân sự, ban hành ngày 09/12/2015,Hà Nội 30 Quốc hội ( 2013) Luật đất đai, ban hành ngày 29/11/2013, Hà Nội 31 Trần Thị Lương ( 2018) Đấu giá tài sản để thi hành án dân theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hà Nội, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Học viện Khoa học xã hội 32 Trịnh Thanh Tùng ( 2017) Bán đấu giá tài sản thi hành án án giải tranh chấp hoạt động tín dụng ngân hàng địa bàn tỉnh Hưng Yên, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Học viện Khoa học xã hội, Hà Nội 33 Từ Trung Hiếu ( 2016) Xử lý tài sản chấp ngân hàng để thu hồi nợ thi hành án dân từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn Thạc sĩ 34 Trung tâm đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên ( 2014) Báo cáo kết công tác đấu giá tài sản năm 2014, Thái Nguyên 35 Trung tâm đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên ( 2015) Báo cáo kết công tác đấu giá tài sản năm 2015, Thái Nguyên 78 36 Trung tâm đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên ( 2016) Báo cáo kết công tác đấu giá tài sản năm 2016, Thái Nguyên 37 Trung tâm đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên ( 2017) Báo cáo kết công tác đấu giá tài sản năm 2017, Thái Nguyên 38 Trung tâm đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên ( 2018) Báo cáo kết công tác đấu giá tài sản tháng năm 2018, Thái Nguyên 39 Võ Tuấn Phi ( 2017) Đấu giá tài sản thi hành án dân từ thực tiễn tỉnh Bình Phước, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Học viện Khoa học xã hội, Hà Nội 40 Vũ Thị Phương Tú ( 2017) Kê biên quyền sử dụng đất thi hành án dân theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Học viện Khoa học xã hội, Hà Nội 79 ... định pháp luật đấu giá quyền sử dụng đất tài sản gắn liền đất để thi hành án dân Chương 2: Thực trạng pháp luật thực tiễn thi hành pháp luật đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tài sản gắn liền đất. .. Luật đấu giá tài sản 23 Chương THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN TRÊN ĐẤT ĐỂ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VÀ THỰC TIỄN THI HÀNH TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN 2.1 Thực. .. 2.1 Thực trạng pháp luật đấu giá quyền sử dụng đất tài sản gắn liền đất để đảm bảo thi hành án dân 24 2.2 Tình hình đấu giá quyền sử dụng đất tài sản gắn liền đất để thi hành án dân Thái
- Xem thêm -

Xem thêm: Đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất để thi hành án dân sự theo pháp luật việt nam từ thực tiễn tỉnh thái nguyên, Đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất để thi hành án dân sự theo pháp luật việt nam từ thực tiễn tỉnh thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn