slide chien luoc kinh doanh TS bui duc tuan

167 81 0
  • Loading ...
1/167 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2018, 13:20

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH Giảng viên : TS Bùi Đức Tuân Hà Nội - / 2012 Giới thiệu mơn học      CLKD Mục đích Phương pháp thực Thời gian Đánh giá Tài liệu tham khảo Mục đích   CLKD Trang bị cho người học kiến thức vai trò, vị trí nội dung cơng tác quản lý chiến lược doanh nghiệp Giúp người học làm chủ công cụ kỹ thuật hoạch định triển khai thực chiến lược kinh doanh, biết áp dụng cách thích hợp vào trường hợp thực tế Phương pháp thực     Thuyết trình Thảo luận Bài tập tình Bài tập nhóm    CLKD Nghiên cứu ngành kinh doanh cụ thể Báo cáo nhóm Thuyết trình Phương pháp đánh giá    CLKD Tham gia lớp (10%) Bài tập nhóm (20%) Thi hết học phần (70%) Tài liệu tham khảo     CLKD Giáo trình Chiến lược kinh doanh Giáo trình Quản trị chiến lược Chiến lược doanh nghiệp ++ Nội dung       CLKD Chương I : Tổng quan CLKD Chương II : Tầm nhìn, sứ mạng mục tiêu chiến lược Chương III : Phân tích chiến lược Chương IV : Chiến lược cạnh tranh Chương V : Chiến lược cấp công ty Chương VI :Tổ chức thực chiến lược Chương I Chương II Chương III Chương IV Chương V Chương7VI Chương I : Tổng quan CLKD    CLKD Khái quát chung CLKD Các cấp chiến lược DN Qui trình chiến lược DN Chương I Chương II Chương III Chương IV Chương V Chương8VI I Khái quát chung CLKD  Sự cần thiết hoạch định chiến lược KD  Lịch sử hình thành phát triển CLKD  Các khái niệm CLKD CLKD Chương I Chương II Chương III Chương IV Chương V Chương9VI Sự cần thiết hoạch định chiến lược Doanh nghiệp Quản trị doanh nghiệp Tổ chức CLKD Chương I Chương II Chiến lược Chương III Chương IV Môi trường Chương V Chương10 VI Cơ cấu theo chức Điểm mạnh Tạo hợp tác cộng hưởng cơng việc Chun mơn hố cao, nâng cao hiệu hoạt động Điểm yếu tập trung nhiều quyền lực vào Ban lãnh đạo không linh hoạt  trách nhiệm cá nhân kết chung công việc khơng rõ ràng Khó đánh giá đóng góp phận đến kết chung CLKD Chương I Chương II Chương III Chương IV Chương V Chương153 VI Cơ cấu theo phận TGĐ Phó TGĐ R&D Phó TGĐ Marketing Phó TGĐ Sản xuất Phó TGĐ Tài Dược phẩm CLKD Chương I Chương II Thiết bị y tế Chương III Chương IV Mỹ phẩm Chương V Chương154 VI Cơ cấu theo phận Chủ tịch Phó CT R&D Phó CT Marketing Phó CT Sản xuất Phó CT Tài KV Bắc Mỹ EU CLKD Chương I Chương II Chương III Chương IV ASEAN Chương V Chương VI 155 Cơ cấu theo phận Điểm mạnh cho phép đánh giá vị doanh nghiệp thị trường (trên sở SBU) : xây dựng theo đơn vị lợi nhuận (profit center) đánh giá độc lập mặt tài trách nhiệm cán phụ trách đa cho phép : xây dựng chiến lược cho SBU Điểm yếu Không tận dụng lợi qui mơ mục tiêu tối ưu hố cấp độ phận Khó chuyên giao lực công nghệ các chuyên gia bị phân tán CLKD Chương I Chương II Chương III Chương IV Chương V Chương156 VI Cơ cấu ma trận TGĐ Sản xuất Tài Marketing Dự án A Dự án B Dự án C Matrix form CLKD Chương I Chương II Chương III Chương IV Chương V Chương157 VI Cơ cấu ma trận - - CLKD Ưu điểm: linh hoạt Nhược điểm: khó khăn quản lý (một nhân viên có nhiều thủ trưởng trực tiếp) Chương I Chương II Chương III Chương IV Chương V Chương158 VI Cơ cấu tổ chức chiến lược      CLKD Tổ chức doanh nghiệp định cách thức doanh nghiệp phối hợp phận khơng đồng có lợi ích khác hướng tới mục tiêu chung Cách thức phối hợp định hiệu hoạt động doanh nghiệp khả thực mục tiêu chiến lựợc Thay đổi chiến lược dẫn đến thay đổi cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức tác động đến lựa chọn chiến lược Khơng có cấu tổ chức tốt cho môt chiến lược cụ thể hay loại công ty cụ thể Chương I Chương II Chương III Chương IV Chương V Chương159 VI Kiểm soát chiến lược    Kiểm soát chiến lược trình kiểm tra, đánh giá điều chỉnh mục tiêu chiến lược Kiểm soát để đảm bảo thực mục tiêu chiến lược định Cho phép nhà lãnh đạo     CLKD Chương I có nhìn tức thời tình hình khả thực mục tiêu Xác định sai lệch, chiều hướng mức độ sai lệch Xác định nguyên nhân sai lệch Dự kiến biện pháp để điều chỉnh hoạt động Chương II Chương III Chương IV Chương V Chương160 VI Sự cần thiết kiểm soát chiến lược - Dựa vào mục tiêu DN huy động phương tiện Mục tiêu - Kết hợp phương tiện tạo kết - Kiểm soát kết ⇒ kiểm sốt q trình thực chiến lược Kết Phương tiện CLKD Chương I Chương II Chương III Chương IV Chương V Chương161 VI Qui trình kiểm soát chiến lược Thiết lập tiêu chuẩn tiêu Xây dựng thước đo hệ thống giám sát So sánh thực tế với mục tiêu Đánh giá kết điều chỉnh cần CLKD Chương I Chương II Chương III Chương IV Chương V Chương162 VI Qui trình kiểm soát chiến lược Thiết lập tiêu chuẩn tiêu •Xây dựng tiêu chuẩn tiêu dựa chiến lược lựa chọn •Hai loại tiêu chuẩn chính: T/chuẩn định tính: khơng đo lường số đo vật lý tiền tệ T/chuẩn định lượng: đo lường, đối chiếu CLKD Chương I Chương II Chương III Chương IV Chương V Chương163 VI Qui trình kiểm soát chiến lược Thiết lập tiêu chuẩn tiêu Ví dụ: chiến lược chi phí thấp ⇒ mục tiêu: giảm thiểu giá thành Tiêu chuẩn:Tiết kiệm chi phí Chỉ tiêu: - Tỷ suất phí - Chi phí biến đổi, chi phí cố định - Năng suất lao động - Số lượng sản phẩm sản xuất CLKD Chương I Chương II Chương III Chương IV Chương V Chương164 VI Qui trình kiểm sốt chiến lược  Xây dựng thước đo hệ thống giám sát • Lựa chọn thước đo phù hợp với tiêu - dễ đo lường tiêu định lượng : ví dụ: số sản Phẩm sản xuất quí, doanh thu đạt tháng -khó đo lường tiêu định tính: ví dụ: đánh giá tác động R&D • Hệ thống giám sát: cung cấp thơng tin để đo lường tiêu ví dụ: hệ thống thơng tin kế tốn, khách hàng, nhân CLKD Chương I Chương II Chương III Chương IV Chương V Chương165 VI Qui trình kiểm sốt chiến lược  So sánh kết thực tế với mục tiêu xây dựng - đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu - xem xét hoạt động doanh nghiệp có chệch với mục tiêu không sai lệch đến mức - Nếu kết quả> mục tiêu: mục tiêu thấp so với lực ⇒ nâng cao mục tiêu kỳ tới - Nếu kết < mục tiêu: - mục tiêu ấn định cao - môi trường thay đổi - hiệu hoạt động DN thấp lực DN CLKD Chương I Chương II Chương III Chương IV Chương V Chương166 VI Qui trình kiểm soát chiến lược  Đánh giá kết thực điều chỉnh cần thiết • Đánh giá mức độ hồn thành mục tiêu • Điều chỉnh hoạt động doanh nghiệp hướng mục tiêu • Nếu hiệu hoạt động thấp không thực mục tiêu: thay đổi hệ thống đo lường, giám sát, đánh giá kết qủa • Nếu mục tiêu ấn định không phù hợp với phương tiện: điều chỉnh lại mục tiêu cho phù hợp với lực CLKD Chương I Chương II Chương III Chương IV Chương V Chương167 VI ... strategy Cấp đơn vị kinh doanh Business strategy Cấp chức Functional strategy CLKD Chương I Đơn vị kinh doanh chiến lược Nghiên cứu & phát triển Sản xuất Chương II Chương III Đơn vị kinh doanh chiến... Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu tư vấn khoa học kinh tế quản trị kinh doanh có uy tín ngang tầm với sở đào tạo đại học khu vực châu Á (Đại học Kinh tế TP... lãnh đạo : doanh nghiệp muốn làm trở thành gì? Cung cấp nhìn rõ nét : doanh nghiệp làm cho khách hàng mình? Chỉ rõ ý định theo đuổi vị ngành kinh doanh? Sứ mạng chiến lược nêu rõ lý tồn doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: slide chien luoc kinh doanh TS bui duc tuan , slide chien luoc kinh doanh TS bui duc tuan , I. Khái quát chung về CLKD, Các khái niệm về CLKD, III. Qui trình chiến lược trong doanh nghiệp, Chương II : Tầm nhìn,mục tiêu chiến lược, I. Tầm nhìn chiến lược, II. Sứ mạng chiến lược, III. Mục tiêu chiến lược, Phương pháp phân tích chiến lược, I. Phân tích môi trường bên ngoài, Môi trường bên ngoài, Mô hình 5 áp lực cạnh tranh (M. Porter), Xác định chìa khóa thành công, II. Phân tích nội bộ doanh nghiệp, Phân tích nội bộ doanh nghiệp, Xác định điểm mạnh, điểm yếu, III. Xây dựng ma trận SWOT, II. Các chiến lược cạnh tranh tổng quát, Chiến lược chi phí thấp, I. Phân tích chiến lược cấp công ty, Phân tích danh mục các lĩnh vực kinh doanh, II. Chiến lược phát triển các lĩnh vực KD, Khi nào đa dạng hoá liên kết (tiếp.), III. Chiến lược kinh doanh quốc tế, Chương VI : Tổ chức thực hiện chiến lược, II. Thiết kế cơ cấu tổ chức, Qui trình kiểm soát chiến lược

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn