Quản lý nhà nước đối với các tổ chức hành nghề công chứng từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi (Luận văn thạc sĩ)

91 120 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2018, 15:51

Quản lý nhà nước đối với các tổ chức hành nghề công chứng từ thực tiễn tỉnh Quảng NgãiQuản lý nhà nước đối với các tổ chức hành nghề công chứng từ thực tiễn tỉnh Quảng NgãiQuản lý nhà nước đối với các tổ chức hành nghề công chứng từ thực tiễn tỉnh Quảng NgãiQuản lý nhà nước đối với các tổ chức hành nghề công chứng từ thực tiễn tỉnh Quảng NgãiQuản lý nhà nước đối với các tổ chức hành nghề công chứng từ thực tiễn tỉnh Quảng NgãiQuản lý nhà nước đối với các tổ chức hành nghề công chứng từ thực tiễn tỉnh Quảng NgãiQuản lý nhà nước đối với các tổ chức hành nghề công chứng từ thực tiễn tỉnh Quảng NgãiQuản lý nhà nước đối với các tổ chức hành nghề công chứng từ thực tiễn tỉnh Quảng NgãiQuản lý nhà nước đối với các tổ chức hành nghề công chứng từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ CẨM LAI QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NGÃI LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI, năm 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ CẨM LAI QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NGÃI Chuyên ngành: Luật Hiến pháp Luật hành Mã số: 838.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS PHẠM HỒNG THÁI HÀ NỘI, năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tôi, kết nêu luận văn chưa công bố cơng trình khoa học khác, số liệu, trích dẫn luận văn đảm bảo tính xác trung thực Vậy tơi viết lời cam đoan kính đề nghị Học viện Khoa học xã hội xem xét cho phép bảo vệ luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn! Người cam đoan Nguyễn Thị Cẩm Lai MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN VỀ QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG .11 1.1 luận quản nhà nước tổ chức hành nghề công chứng 11 1.2 Quản nhà nước tổ chức hành nghề công chứng Việt Nam 18 1.3 Những yếu tố tác động đến quản nhà nước tổ chức hành nghề công chứng 30 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI 36 2.1 Khái quát tình hình địa phương ảnh hưởng đến vấn đề nghiên cứu 36 2.2 Thực trạng pháp luật quản nhà nước tổ chức hành nghề công chứng qua thực tiễn thực Quảng Ngãi 39 2.4 Những ưu điểm hạn chế quản nhà nước tổ chức hành nghề công chứng địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 52 2.5 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 56 CHƯƠNG QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CƠNG CHỨNG 60 3.1 Quan điểm hồn thiện quản nhà nước tổ chức hành nghề công chứng 60 3.2 Yêu cầu việc nâng cao hiệu quản nhà nước tổ chức hành nghề công chứng .61 3.3 Các giải pháp nâng cao hiệu quản nhà nước tổ chức hành nghề công chứng .62 KẾT LUẬN 78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng 2.1 2.2 Tên bảng Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020 địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Thống kê tình hình thực cơng tác thanh, kiểm tra tổ chức hành nghề công chứng Trang 48 55 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu biểu đồ 2.1 2.2 2.3 Tên biểu đồ Thống kê số liệu hợp đồng, giao dịch có nhu cầu cơng chứng từ năm 2012 đến năm 2017 địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Thống kê số lượng tổ chức hành nghề công chứng công chứng viên từ năm 2011 đến năm 2017 tỉnh Quảng Ngãi Thống kê số lượng hợp đồng, giao dịch công chứng, chứng thực từ năm 2013 đến năm 2017 tỉnh Quảng Ngãi Trang 38 39 44 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết Đề tài Ngày 02/6/2005, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị số 49NQ/TW chiến lược cải cách pháp đến năm 2020 Theo đó, Bộ Chính trị xác định: Hồn thiện chế định cơng chứng Xác định rõ phạm vi công chứng chứng thực, giá trị pháp văn công chứng Xây dựng mơ hình quản nhà nước cơng chứng theo hướng Nhà nước tổ chức quan cơng chứng thích hợp; có bước phù hợp để bước xã hội hóa cơng việc Thực Nghị số 49-NQ/TW, ngày 29/11/2006 Quốc hội ban hành Luật Công chứng số 82/2006/QH11 Luật Công chứng số 53/2014/QH13 Sự đời Luật Công chứng 2006 Luật Cơng chứng 2014 thể chế hóa chủ trương, quan điểm Đảng xã hội hóa hoạt động công chứng, tạo sở pháp cho bước phát triển hoạt động công chứng, đưa công chứng phát triển mạnh mẽ, nâng cao chất lượng tính bền vững hoạt động cơng chứng; đội ngũ công chứng viên tổ chức hành nghề công chứng tăng nhanh số lượng chất lượng; đảm bảo an toàn pháp cho hợp đồng, giao dịch, tạo lập môi trường pháp tin cậy cho hoạt động đầu tư, kinh doanh, thương mại; góp phần quan trọng vào tiến trình cải cách hành cải cách pháp; mang lại lợi ích thiết thực cho người dân; bước phát triển nghề công chứng Việt Nam phù hợp với thông lệ quốc tế; đem lại hiệu cho quản nhà nước cơng chứng; phát huy vai trò tự quản tổ chức xã hội - nghề nghiệp công chứng viên tham gia, hỗ trợ quản nhà nước công chứng Tuy nhiên, Luật Công chứng 2014 bộc lộ hạn chế, bất cập làm ảnh hưởng đến quản nhà nước hiệu hoạt động tổ chức hành nghề công chứng Mặt khác, quản nhà nước tổ chức hành nghề cơng chứng nói chung, tỉnh Quảng Ngãi nói riêng nhiều bất cập như: việc phát triển nguồn cơng chứng viên vơ khó khăn chất lượng đội ngũ công chứng viên không cao; khơng thành lập văn phòng cơng chứng địa bàn vùng sâu, vùng xa, huyện miền núi; công tác kiểm tra, tra tổ chức hành nghề công chứng không tiến hành thường xuyên tình trạng vi phạm pháp luật tổ chức hành nghề cơng chứng xảy ra… Xuất phát từ thực tiễn đó, tơi chọn đề tài "Quản nhà nước tổ chức hành nghề công chứng từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi" làm đề tài luận văn Thạc sĩ Luật học Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Ở Việt Nam, kể từ xuất chế định công chứng (thời Pháp thuộc) đến Nhà nước ta ban hành nhiều văn pháp luật khác (bao gồm Luật Công chứng) để điều chỉnh hoạt động công chứng Trên sở quy định pháp luật tình hình thực tiễn quản nhà nước lĩnh vực công chứng địa phương, có số đề tài nghiên cứu lĩnh vực như: - Đề tài khoa học mang mã số 92-98-224 "Cơ sở luận thực tiễn xây dựng hoàn thiện tổ chức hoạt động công chứng Việt Nam" Bộ pháp tổ chức nghiên cứu nghiệm thu vào tháng năm 1993 Đề tài nghiên cứu toàn diện sâu sắc công chứng thông qua việc nêu lên vấn đề luận công chứng khái niệm, vị trí, vai trò cơng chứng, trường phái công chứng giới, ý nghĩa pháp hình thức văn cơng chứng, phạm vi việc công chứng, vấn đề trách nhiệm cơng chứng, số mơ hình tổ chức quản công chứng giới; thực tiễn tổ chức hoạt động công chứng Việt Nam thông qua việc nêu lên vấn đề lịch sử hình thành phát triển công chứng Việt Nam, phạm vi việc công chứng, ý nghĩa pháp văn công chứng tổ chức công chứng Việt Nam Trên sở luận khoa học vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể nước ta, đưa kiến nghị nội dung bước đầu đổi công chứng Việt Nam nhằm nâng cao hiệu hoạt động công chứng, góp phần đáp ứng kịp thời nhu cầu công chứng ngày phát triển xã hội - Luận án tiến sĩ "Những vấn đề luận thực tiễn việc xác định phạm vi, nội dung hành vi công chứng giá trị pháp văn công chứng nước ta nay" tác giả Đặng Văn Khanh năm 2000 Luận án xem xét cách tồn diện, có hệ thống vấn đề luận phạm vi, nội dung hành vi công chứng giá trị pháp văn cơng chứng Phân tích đánh giá thực trạng điều chỉnh pháp luật cơng chứng nước ta Từ đưa kiến nghị, giải pháp hoàn thiện pháp luật công chứng nhằm nâng cao hiệu việc xác định phạm vi, nội dung hành vi công chứng giá trị pháp văn công chứng nước ta - Luận án tiến sĩ Luật học "Nghiên cứu pháp luật công chứng số nước giới nhằm góp phần xây dựng luận khoa học cho việc hoàn thiện pháp luật công chứng Việt Nam nay", mã số: 62.38.01.01 tác giả Tuấn Đạo Thanh năm 2008 Trên sở so sánh quy định pháp luật công chứng số quốc gia giới với pháp luật công chứng Việt Nam, Đề tài làm sáng tỏ vấn đề luận công chứng, từ đưa số luận khoa học làm sở cho việc hồn thiện pháp luật cơng chứng Việt Nam - Luận văn thạc sĩ "Hoàn thiện pháp luật lĩnh vực công chứng (Qua thực tế thành phố Hải Phòng)" tác giả Ninh Văn Chinh năm 2009 Bên cạnh vấn đề có tính luận khoa học lĩnh vực công chứng, luận văn nêu lên thực trạng pháp luật công chứng đánh giá kết thực pháp luật cơng chứng thành phố Hải Phòng, q trình hình thành tổ chức hoạt động cơng chứng Hải Phòng, vướng mắc khó khăn q trình thực hoạt động cơng chứng Hải Phòng Từ đề xuất phương hướng giải pháp hồn thiện pháp luật cơng chứng, nâng cao hiệu hoạt động công chứng nước nói chung, thành phố Hải Phòng nói riêng như: thực hệ thống hóa pháp luật liên quan đến lĩnh vực công chứng, phân biệt rõ hoạt động công chứng chứng thực, thành lập trung tâm lưu trữ, thông tin công chứng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cần thiết phải đưa giao dịch thông qua công chứng, xây dựng chế bảo đảm giá trị văn công chứng chế định pháp luật liên quan đảm bảo cho hoạt động công chứng thực hiệu quả, xây dựng lộ trình, định hướng phát triển cơng chứng xây dựng đội ngũ công chứng viên chất lượng cao, phẩm chất tốt - Luận văn thạc sĩ "Xã hội hóa công chứng Việt Nam nay, thực trạng giải pháp" tác giả Phạm Thị Mai Trang năm 2011 Luận văn làm sáng tỏ vấn đề luận thực tiễn công chứng xã hội hóa cơng chứng, đánh giá thực trạng tổ chức hoạt động Phòng Cơng chứng, văn phòng cơng chứng phân tích u cầu khách quan thực tiễn xã hội hóa cơng chứng Việt Nam, đề xuất quan điểm, giải pháp hoàn thiện xã hội hóa cơng chứng Việt Nam, nâng cao hiệu thi hành Luật Cơng chứng, góp phần thực mục tiêu cải cách tổ chức hoạt động Nhà nước nói chung, cải cách pháp nói riêng tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân nhân dân - Luận văn thạc sĩ "Những khía cạnh pháp việc cơng chứng thỏa thuận tài sản vợ chồng" tác giả Lại Thị Hồng năm 2012 Ngoài vấn đề luận chung công chứng thỏa thuận tài sản vợ chồng, Luận văn khái quát trường hợp phát sinh yêu cầu công chứng thỏa thuận tài sản vợ chồng, yêu cầu công chứng theo quy định pháp luật ý chí tự nguyện vợ chồng, công chứng thỏa thuận tài sản vợ chồng theo yêu cầu bên thứ ba có liên quan đến giao dịch tài sản với vợ chồng, áp dụng pháp luật để công chứng thỏa thuận tài sản vợ chồng thực tiễn, công chứng thỏa thuận nhập tài sản riêng vợ chồng vào khối tài sản chung vợ chồng, công chứng thỏa thuận (cam kết) tài sản riêng vợ chồng… Đồng thời nêu lên vướng mắc, bất cập việc công chứng thỏa thuận tài sản vợ chồng như: vướng mắc phát sinh q trình giải u cầu cơng chứng thỏa thuận tài sản vợ chồng; vướng mắc phát sinh việc áp dụng pháp luật hôn nhân gia đình, Luật Nhà ở, Luật Đất đai; số tồn việc áp dụng Luật Công chứng đưa số kiến nghị hoàn thiện pháp luật sở pháp để công chứng thỏa thuận tài sản vợ chồng liên quan đến lĩnh vực nhân gia đình, Nhà ở, đất đai, công chứng số kiến nghị nhằm đảm bảo hiệu hoạt động công chứng - Luận văn thạc sĩ "Đánh giá thực trạng công tác công chứng, chứng thực ... Lý luận quản lý nhà nước tổ chức hành nghề công chứng 11 1.2 Quản lý nhà nước tổ chức hành nghề công chứng Việt Nam 18 1.3 Những yếu tố tác động đến quản lý nhà nước tổ chức hành nghề công chứng. .. 2.2 Thực trạng pháp luật quản lý nhà nước tổ chức hành nghề công chứng qua thực tiễn thực Quảng Ngãi 39 2.4 Những ưu điểm hạn chế quản lý nhà nước tổ chức hành nghề công chứng địa bàn tỉnh. .. pháp luật tổ chức hành nghề công chứng xảy ra… Xuất phát từ thực tiễn đó, tơi chọn đề tài "Quản lý nhà nước tổ chức hành nghề công chứng từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi" làm đề tài luận văn Thạc sĩ
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước đối với các tổ chức hành nghề công chứng từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi (Luận văn thạc sĩ), Quản lý nhà nước đối với các tổ chức hành nghề công chứng từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn