Ảnh hưởng phát triển tài chính đến giảm nghèo ở các nước đang phát triển

81 27 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/12/2018, 23:50

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM o0o - VÕ VĂN THÀNH SANG ẢNH HƯỞNG PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH ĐẾN GIẢM NGHÈO CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN LUẬN VĂN THẠC SĨ TP HỒ CHÍ MINH, 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM o0o - VÕ VĂN THÀNH SANG ẢNH HƯỞNG PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH ĐẾN GIẢM NGHÈO CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN Chuyên ngành: Quản lý công Mã số : 8340403 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS TS NGUYỄN HỮU DŨNG TP HỒ CHÍ MINH, 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng thực hướng dẫn khoa học Thầy PGS.TS Nguyễn Hữu Dũng Các số liệu khảo sát kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác trước Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 24 tháng năm 2018 Tác giả luận văn Võ Văn Thành Sang Dương Văn Thơm DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT FEM Fixed Effects Model (Mơ hình tác động cố định) FD Phát triển tài GDP Tổng sản phẩm quốc nội INF Lạm phát Pooled OLS Pooled least Square Model (Mơ hình hồi qui gộp) POV Mức độ nghèo REM Random Effects Model (mơ hình tác động ngẫu nhiên) TRADE Mức độ mở rộng thương mại WB Ngân hàng giới DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 4.1 Bảng thống kê mơ tả biến số nghèo đói theo năm Bảng 4.2 Bảng thống kê mơ tả biến số phát triển tài theo năm Bảng 4.3 Hệ số tương quan Bảng 4.4 Kết hồi quy Bảng 4.5 Kết kiểm định vi phạm giả thiết OLS mô hình FEM Bảng 4.6 Kết hồi quy phương pháp bình phương tổng quát DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 2.1 : Phát triển tài giảm nghèo thơng qua tăng trưởng giảm bất bình đẳng Hình 4.1 : Đồ thị histogram bảng thống kê mô tả biến POV Hình 4.2 : Xu hướng biến POV từ năm 2004 đến năm 2015 Hình 4.3: Đồ thị histogram bảng thống kê mô tả biến FD Hình 4.4 : Xu hướng biến FD từ năm 2004 đến năm 2015 Hình 4.5: Đồ thị histogram bảng thống kê mơ tả biến GDP Hình 4.6 : Xu hướng biến GDP từ năm 2004 đến năm 2015 Hình 4.7 : Đồ thị histogram bảng thống kê mô tả biến INF Hình 4.8 : Xu hướng biến INF từ năm 2004 đến năm 2015 Hình 4.9 : Thống kê mơ tả biến TRADE từ năm 2004 đến năm 2015 Hình 4.10 : Xu hướng biến TRADE từ năm 2004 đến năm 2015 MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH VẼ TĨM TẮT CHƯƠNG I GIỚI THIỆU 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Đặt vấn đề .2 Mục tiêu nghiên cứu .4 Phạm vi nghiên cứu .4 Phương pháp nghiên cứu .4 Bố cục luận văn CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Khái niệm .6 2.2 Mối quan hệ phát triển tài giảm nghèo 2.3 Các nghiên cứu vấn đề giảm nghèo thông qua phát triển tài nước phát triển giới 10 2.4 Các nghiên cứu vấn đề giảm nghèo thông qua phát triển tài Việt Nam 19 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU 3.1 Mơ hình lý thuyết nghiên cứu .23 3.1.1 Mơ hình tác động cố định mơ hình tác động ngẫu nhiên 23 3.1.2 Các kiểm định lựa chọn mơ hình 24 3.2 Mơ hình nghiên cứu định nghĩa biến 25 3.2.1 Mức độ nghèo (POV) 26 3.2.2 Phát triển tài (FD) 28 3.2.3 Các biến kiểm soát .29 3.3 Dữ liệu nghiên cứu 30 CHƯƠNG 4: MỐI QUAN HỆ GIỮA PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH VÀ MỨC NGHÈO 4.1 Thống kê mơ tả mẫu nghiên cứu 32 4.1.1 Biến số nghèo đói POV 32 4.1.2 Biến số phát triển tài 34 4.1.3 Biến GDP 36 4.1.4 Biến INF 38 4.1.5 Biến TRADE 39 4.2 Sự tương quan biến độc lập 41 4.3 Kết mối quan hệ phát triển tài chí mức nghèo 42 4.4 Kiểm định vi phạm giả thiết OLS mơ hình FEM 44 4.5 Kiểm định phương pháp bình phương bé tổng quát 45 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận kết nghiên cứu 47 5.2 Những hàm ý rút từ nghiên cứu 48 5.3 Hạn chế luận văn 49 5.4 Những gợi ý cho hướng nghiên cứu 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC TÓM TẮT Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng phát triển tài giảm nghèo nước phát triển việc sử dụng mơ hình hồi quy khác ước lượng OLS, mơ hình tác động cố định hay mơ hình tác động ngẫu nhiên Kết nghiên cứu giúp đánh giá tầm quan trọng phát trến tài mức độ nghèo đói quốc gia sử dụng liệu 36 nước từ năm 2004 đến năm 2015, chứng thực nghiệm cho thấy: a) Hệ số biến phát triển tài ba mơ hình âm, chứng tỏ quốc gia có tài phát triển tỷ lệ nghèo đói giảm b) Lạm phát phát triển thương mại có ảnh hưởng đến tỷ lệ nghèo đói quốc gia nghiên cứu Hệ số hồi quy biến dương, thể lạm phát mức độ mở rộng thương mại cao tỷ lệ nghèo đói quốc gia tăng Armenia Belarus Bolivia Brazil Colombia Costa Rica Czech Republic Dominican Republic Ecuador El Salvador Estonia Georgia Honduras Hungary Indonesia Kazakhstan Kyrgyz Republic Latvia Lithuania Mexico Moldova Pakistan Panama Paraguay Peru Poland Romania Russian Federation Slovak Republic Slovenia Tajikistan Thailand Turkey Ukraine Vietnam Argentina Armenia Belarus 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 3.6 0.1 13.9 7.6 10.7 2.4 0.1 6881.44 13101.5 4972.55 13150 10306.9 12433.2 28777.6 13.5779 0.00248 36.9685 40.6909 37.6388 43.6127 38.9618 4.40736 8.4215 8.70625 3.63703 5.54375 9.35733 2.92744 58.3365 128.154 76.0613 25.2926 36.3299 86.9115 130.655 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 4.3 10.1 4.5 0.4 16.3 17.4 0.1 22.8 0.5 9.9 0.6 1.2 3.55 1.1 13.1 8.1 8.5 10 10265.1 8879.62 7559.49 27383.5 6191.21 4324.37 23343.1 7472.81 18885.2 2599.21 21899.7 22727.8 15859.5 3588.62 4303.5 13998.5 6568.25 8649.07 19563.3 17277.1 20.7083 22.0795 43.6057 84.5505 27.8374 51.6469 53.5516 25.456 58.9415 6.35105 82.5368 59.0287 21.5929 36.8556 27.8432 85.5157 17.7563 21.4164 37.1141 34.6042 6.14357 2.2763 4.57809 6.59764 9.24496 6.93621 7.93501 6.40745 10.7687 10.1752 10.1408 5.73024 3.96685 12.1355 7.59868 4.16863 8.12878 1.77999 2.38806 4.83578 61.9472 62.5871 74.1774 135.266 89.1563 135.071 155.928 54.8293 92.1616 137.058 95.923 113.841 57.0648 144.593 32.9904 145.606 103.518 55.6881 80.662 72.5921 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 0.1 0.3 22799 24050 30190.7 1900.85 12577.5 16986.3 8497.06 3907.27 18437.1 7388.63 14487.8 37.7836 37.4414 70.9013 13.178 106.362 29.496 58.1698 85.6397 12.3139 19.3867 0.002863 8.99133 2.75672 3.61117 13.1491 2.24154 8.75618 12.8402 8.30379 8.58401 8.94995 14.8379 51.7061 167.671 136.492 89.3056 129.873 49.8071 95.2067 154.605 40.4027 55.7029 129.599 1.3 10.3 0.3 1.4 0.1 17.15 1.5 Bolivia Brazil Colombia Costa Rica Czech Republic Dominican Republic Ecuador El Salvador Estonia Georgia Honduras Hungary Indonesia Kazakhstan Kyrgyz Republic Latvia Lithuania Mexico Moldova Pakistan Panama Paraguay Peru Poland Romania Russian Federation Slovak Republic Slovenia Tajikistan Thailand Turkey Ukraine Vietnam Argentina Armenia Belarus Bolivia Brazil 2008 2008 2008 2008 2008 11.9 6.3 10.7 2.7 5191.21 13679.1 10547.2 12834.9 29313.6 34.6926 45.7823 37.7214 49.1952 43.5232 14.0004 5.6631 6.99699 13.4234 6.35099 82.8666 27.2576 38.0521 86.9344 124.56 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 3.8 6.9 0.4 15.5 16.1 10449.2 9285.84 7633.13 25969 6416.21 4429.29 23591.9 7819.07 19272.2 2790.93 21332.3 23566.3 15825.1 3875.9 4287.38 14942 6892.39 9323.33 20391.9 19053.4 20.7267 22.5686 42.9989 90.2207 33.05 51.3426 59.714 26.5535 49.6474 13.7739 85.6017 61.9388 20.8367 36.4559 28.7338 84.4985 24.9565 25.9275 47.2649 36.9726 10.6446 8.40083 6.70792 10.3656 9.99942 11.4062 6.06616 9.77659 17.1519 24.5242 15.4305 10.9274 5.12498 12.8971 20.2861 8.75868 10.1545 5.78588 4.34938 7.84833 61.3921 68.0569 76.5802 137.523 87.0236 135.749 158.92 58.5614 94.2948 146.106 92.0014 125.849 58.0711 134.423 35.5942 157.069 103.546 58.4338 80.7545 67.12 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2009 0.1 0.2 24006 25382.2 31137.8 2007.18 12775.4 16896.7 8739.69 4084.82 17168.7 6362.21 14549.2 5278.05 13527.7 41.5541 40.7363 76.3519 26.8259 105.76 35.2104 88.3782 82.8728 12.4162 24.8549 0.003715 37.0181 47.4943 14.1122 4.59818 5.65185 20.4705 5.46849 10.4441 25.2319 23.1163 6.28277 3.40677 12.9457 3.34937 4.88641 53.3825 162.921 134.144 88.5228 140.437 52.2486 101.834 154.317 34.0571 58.4789 112.31 68.6273 22.106 21.6 0.1 1.2 1.4 3.8 1.3 14.3 5.5 7.9 7.5 0.1 0.6 14.8 1.6 11.9 6.2 Colombia Costa Rica Czech Republic Dominican Republic Ecuador El Salvador Estonia Georgia Honduras Hungary Indonesia Kazakhstan Kyrgyz Republic Latvia Lithuania Mexico Moldova Pakistan Panama Paraguay Peru Poland Romania Russian Federation Slovak Republic Slovenia Tajikistan Thailand Turkey Ukraine Vietnam Argentina Armenia Belarus Bolivia Brazil Colombia Costa Rica 2009 2009 2009 9.3 3.3 0.1 10599.9 12544 27735.9 39.9647 47.2614 45.3491 4.20293 7.84383 1.04481 34.28 70.1778 113.741 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 3.3 8.9 6.4 0.6 15.4 14 0.1 18.4 0.2 2.1 1.7 2.2 3.8 14 3.4 6.4 6.3 10406.4 9183.53 7372.9 22187.9 6254.66 4249.22 22077.6 8074.5 18996 2837.03 18579.2 20299.3 14843.4 3647.95 4318.13 14921.9 6531.88 9308.66 20952.8 17855.1 21.5498 22.2347 42.3635 101.288 30.9273 50.3062 60.291 27.6587 50.2699 13.7283 22.7828 36.0028 22.7228 79.6748 30.2868 25.4395 47.0326 38.4872 1.44215 5.15792 1.05595 -0.08478 1.72751 5.49203 4.20919 4.81352 7.30635 6.89863 3.4712 4.45151 5.29736 -0.05869 13.6478 2.40905 2.59195 2.93623 3.82598 5.58766 50.6123 52.1049 61.8716 116.65 78.6736 96.905 145.482 45.5121 75.7661 133.379 86.8264 105.559 56.0348 110.363 32.0718 134.095 96.2996 48.1119 75.2259 61.1534 22121.9 23973.8 28451.5 2038.24 12663 15874.4 7479.34 4259.96 18712.5 6507.91 15702.1 5407.61 14406 10900.5 13000 45.2609 44.942 83.2773 22.8399 109.036 39.175 90.5727 103.322 12.6901 28.4452 0.004437 40.3422 52.7647 43.703 44.1126 11.6606 1.6151 0.85592 6.44824 -0.84572 6.25098 15.8946 7.05456 10.7801 8.18158 7.73575 2.50177 5.03832 2.27822 5.66023 48.4351 136.702 112.617 69.6139 118.877 47.7382 94.4248 136.311 34.971 66.1473 120.139 75.5113 22.5174 33.7008 68.2186 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 0.3 4.7 0.2 0.9 0.1 9.5 2.5 9.95 5.85 8.1 1.6 Czech Republic Dominican Republic Ecuador El Salvador Estonia Georgia Honduras Hungary Indonesia Kazakhstan Kyrgyz Republic Latvia Lithuania Mexico Moldova Pakistan Panama Paraguay Peru Poland Romania Russian Federation Slovak Republic Slovenia Tajikistan Thailand Turkey Ukraine Vietnam Argentina Armenia Belarus Bolivia Brazil Colombia Costa Rica Czech Republic Dominican 2010 28289.9 46.7903 1.40872 129.255 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2.6 7.1 7.2 0.8 19.6 15.5 0.1 15.9 0.1 4.1 1.6 1.5 3.8 0.5 8.3 4.6 6.1 4.7 11123.5 9352.34 7452.56 22741 6733.78 4336.82 22277.4 8465.3 20096.9 2790.17 18251 21069.3 15364.9 3910.86 4296.61 15516.1 7289.51 9956.56 21770.6 17818 22.722 24.563 40.8765 92.9635 31.8082 47.9339 61.0818 27.253 39.2959 13.6445 95.4684 58.6385 23.4769 35.4017 21.4129 85.7987 34.5721 25.3674 48.7488 38.7569 6.32993 3.55612 0.907807 2.97558 7.11018 4.70055 4.88135 5.13275 7.11581 7.96772 -1.07066 1.31918 4.15673 7.35225 13.8811 3.49129 4.65116 1.52832 2.70745 6.09422 55.9072 60.3032 68.7688 143.8 87.7156 109.442 159.164 46.7013 74.1383 133.233 108.789 132.562 60.9465 117.77 32.8689 141.837 106.585 51.6728 82.1084 70.7446 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 0.1 0.4 23107.8 25159.1 28678.4 2122.99 13584.2 17076.6 7824.5 4486.26 19629.9 6803.48 16603.1 5598.58 14836.4 11496.5 13397.2 28797.4 11320.9 42.8401 45.0978 85.318 14.1705 115.783 47.1425 78.6462 114.723 14.0087 35.3679 0.003925 40.793 58.0785 44.7185 46.0061 48.6651 22.9308 6.85235 0.957018 1.84097 6.41957 3.24759 8.56644 9.37859 8.8616 9.46569 7.65123 53.2287 9.81269 6.6362 3.41162 4.88301 1.93639 8.46017 50.3555 154.123 127.141 67.9547 126.757 47.9689 98.1401 152.217 35.2062 71.1109 163.337 82.4799 23.7016 38.6689 69.4511 138.785 58.9164 5.5 0.1 0.8 4.2 1.5 2.7 5.5 6.6 1.8 0.1 2.9 Republic Ecuador El Salvador Estonia Georgia Honduras Hungary Indonesia Kazakhstan Kyrgyz Republic Latvia Lithuania Mexico Moldova Pakistan Panama Paraguay Peru Poland Romania Russian Federation Slovak Republic Slovenia Tajikistan Thailand Turkey Ukraine Vietnam Argentina Armenia Belarus Bolivia Brazil Colombia Costa Rica Czech Republic Dominican Republic Ecuador 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 5.9 4.5 17.8 18.8 0.1 13.6 1.8 0.7 3.25 0.3 7.9 5.4 4.3 0.3 5.3 0.3 3.5 1.6 1.7 9.1 4.6 7.1 1.7 2.6 5.9 9926.95 7596.51 24543.1 7315.09 4433.72 22729.2 8870.28 21277.7 2920.6 19740.8 22854.3 15754.2 4179.21 4322.53 17058.6 7504.68 10449.1 22850.5 18095 25.3408 39.754 78.0735 32.6812 46.9402 59.1234 30.0822 35.144 11.4883 78.1772 49.5662 24.7494 35.8968 18.1263 83.3875 38.9375 27.144 51.3892 38.899 4.47455 5.12892 4.97761 8.54293 6.76228 3.92074 5.3575 8.34857 16.4959 4.40115 4.1303 3.40738 7.61061 11.9168 5.8758 8.25397 3.37069 4.25833 5.78778 64.4902 74.6432 167.35 91.0165 122.217 168.213 50.18 73.1179 136.18 120.81 152.541 63.7765 130.8 32.9399 156.608 102.823 55.9883 87.0833 79.2578 24074.4 25835 28804.7 2229.45 13654.3 18269.8 8281.87 4715.89 19225.6 7267.98 16906 5793.09 14980.7 11840.4 13878 28527.1 41.9891 46.6591 82.2065 16.037 130.724 53.1094 71.075 101.799 15.2128 40.0601 0.002249 44.1369 62.5193 48.9232 47.6854 49.7615 8.43522 3.91929 1.81058 12.4315 3.80982 6.47188 7.96009 18.6775 10.0303 2.55547 59.2197 4.58637 5.40196 3.17693 4.50407 3.29907 48.37 171.008 138.912 85.0246 138.864 56.6241 106.242 162.914 30.5265 75.9667 158.068 84.9488 24.7653 38.2961 68.1445 147.537 11490.6 10322.3 22.5093 26.1393 3.69453 5.10065 58.4842 61.7511 El Salvador Estonia Georgia Honduras Hungary Indonesia Kazakhstan Kyrgyz Republic Latvia Lithuania Mexico Moldova Pakistan Panama Paraguay Peru Poland Romania Russian Federation Slovak Republic Slovenia Tajikistan Thailand Turkey Ukraine Vietnam Argentina Armenia Belarus Bolivia Brazil Colombia Costa Rica Czech Republic Dominican Republic Ecuador El Salvador Estonia 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 4.2 0.7 15.5 21.4 0.2 11.8 0.1 2.9 0.9 2.7 0.3 8.02 4.4 3.7 4.1 0.2 24.5 0.1 0.3 2.8 1.8 2.4 7.7 4.9 6.1 1.7 2.3 4.4 3.3 7717.7 25692 7881.33 4548.31 22480.7 9282.71 21987.2 2869.84 20786.5 24051.1 16158.3 4150.5 4380.24 18325.6 7312.48 10944 23217.7 18292.2 40.2028 72.8468 34.4369 50.8973 50.8717 33.4342 35.8835 13.3711 64.9152 46.6051 26.3662 40.2928 16.9373 82.8606 42.675 28.2175 50.1043 37.5218 1.72958 3.93492 -0.94366 5.19619 5.66764 4.27951 5.11371 2.68703 2.21147 3.08998 4.11151 4.63952 9.68505 5.6982 3.67592 3.65373 3.55687 3.3338 69.6988 170.428 95.9488 121.188 166.825 49.5829 73.7237 139.676 127.282 162.387 66.4083 127.425 32.8055 150.369 98.6284 52.6199 89.3293 79.9017 24879.4 26218.5 27971.2 2343.17 14584.7 18326.4 8322.17 4910.31 19482.9 7473.06 17084.8 6091.06 15290.5 12296.5 14004.8 28379.7 44.6859 46.8085 79.8237 14.6483 136.302 57.8634 69.5792 94.8322 15.7291 42.3802 0.002369 46.6797 64.2306 49.9952 50.4166 51.1597 5.0702 3.6061 2.5983 5.83117 3.02 8.89157 0.555556 9.09422 10.6194 5.79379 18.3123 5.71558 6.2019 2.02277 5.22429 1.43473 47.9803 179.194 142.322 90.625 137.765 57.7548 91.7877 156.554 29.3339 76.5562 123.799 81.2311 25.5619 37.698 65.7576 147.978 11887.5 10665.6 7837.79 26148.5 23.6524 26.532 42.5322 69.5601 4.83095 2.73863 0.792509 2.7885 56.7796 59.6062 71.9489 167.002 Georgia Honduras Hungary Indonesia Kazakhstan Kyrgyz Republic Latvia Lithuania Mexico Moldova Pakistan Panama Paraguay Peru Poland Romania Russian Federation Slovak Republic Slovenia Tajikistan Thailand Turkey Ukraine Vietnam Argentina Armenia Belarus Bolivia Brazil Colombia Costa Rica Czech Republic Dominican Republic Ecuador El Salvador Estonia Georgia Honduras 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 11.5 18.9 0.2 9.8 3.3 0.7 0.7 2.8 0.1 6.1 2.9 2.2 3.7 0.2 22.6 0.3 2.8 1.7 2.3 6.8 3.7 5.7 1.6 2.1 3.8 0.7 9.8 17.2 8254.01 4608.02 23020 9672.6 22972.8 3120.54 21619.3 25147.8 16157.1 4541.87 4476.9 19221.6 8227.3 11430.4 23554.8 19008.7 39.8493 54.2952 46.4274 36.0581 34.8667 15.6625 58.1672 43.0632 29.304 42.4984 16.4702 68.4912 45.6947 31.5911 51.0695 33.8576 -0.51206 5.1619 1.7211 6.41339 5.8367 6.60654 1.04747 3.80639 4.64179 7.6895 4.02716 2.68386 2.8165 1.03427 3.98536 102.331 116.306 164.997 48.6374 65.4076 134.027 123.879 166.672 64.4446 123.94 33.3336 129.087 94.3877 49.7767 90.6948 80.2722 25144.1 26580.7 27629.7 2460.42 14915 18750.5 8338.92 5121.74 18798.2 7706.13 17363.6 6325.07 15231.9 12715.1 14266.4 29119.6 49.3563 47.9893 66.3226 18.4146 142.494 70.0998 73.4634 96.8033 13.8238 48.9172 0.002447 50.3223 66.0285 52.633 54.4368 49.8233 6.7625 1.40047 1.76035 5.00965 2.18404 7.49309 -0.27624 6.59226 2.98099 18.1196 5.78356 6.33209 2.87781 4.51531 0.337187 47.6369 183.405 144.758 87.5106 132.753 57.8147 95.1497 165.094 28.4111 75.6117 114.59 85.2643 24.6854 37.3157 67.1617 158.727 12639 10923 7925.99 26957.2 8749.16 4682.99 25.9531 27.0098 44.0938 68.2601 45.2417 55.2595 2.99864 3.57313 -0.14482 3.06881 6.12925 56.3313 57.4889 69.5708 162.594 103.414 112.609 Hungary Indonesia Kazakhstan Kyrgyz Republic Latvia Lithuania Mexico Moldova Pakistan Panama Paraguay Peru Poland Romania Russian Federation Slovak Republic Slovenia Tajikistan Thailand Turkey Ukraine Vietnam Argentina Armenia Belarus Bolivia Brazil Colombia Costa Rica Czech Republic Dominican Republic Ecuador El Salvador Estonia Georgia Honduras Hungary Indonesia 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 0.7 8.3 1.3 0.5 1.2 6.7 3.8 2.8 3.1 0.8 19.5 0.3 2.8 1.7 1.9 7.1 4.3 5.5 1.6 1.9 4.8 1.9 0.7 8.3 17.8 0.55 7.5 24016.3 10031.3 23586.1 3181.64 22282 26251.4 16303 4762.78 4588.64 20059.1 8501.63 11545.5 24346.2 19667 43.1973 36.4369 33.5266 20.052 51.3769 40.8062 29.6237 36.9851 15.9024 84.5925 49.8666 34.1529 52.3323 31.1212 -0.22232 6.39493 6.71831 7.53425 0.631057 0.10379 4.01862 5.08879 7.19167 2.63783 5.02883 3.22605 0.106952 1.06896 170.369 48.0573 64.972 125.126 121.075 159.874 65.6795 120.06 30.9012 114.983 88.0708 46.7925 93.7365 82.8235 24880.1 27237.6 28459.9 2567.04 14976 18992.8 8243.47 5370.21 19101.7 7906.92 16662 6531.07 14533 12988.3 14646.6 30380.6 53.4736 49.9022 54.9552 21.4836 147.002 74.6031 75.2288 100.3 14.6617 45.7355 0.002883 58.0705 66.7764 47.1305 56.793 50.3117 7.82603 -0.07617 0.200075 6.10443 1.89038 8.85457 12.1884 4.0859 3.72659 13.5345 4.06096 9.0276 5.00503 0.796685 0.344782 47.6989 180.039 145.328 53.9037 131.957 60.0131 100.692 169.535 22.8566 71.7575 119.85 67.8029 26.9559 38.9507 62.7901 159.78 13371.5 10776.6 8095.56 27345.2 9015.89 4785.44 24831.3 10385.3 27.1307 26.9992 44.864 70.2559 49.7564 55.3746 36.1153 39.0698 0.836746 3.97022 -0.45677 4.00358 3.15783 -0.07028 6.36312 54.0025 44.3343 67.989 154.423 109.954 107.435 172.543 41.9377 Kazakhstan Kyrgyz Republic Latvia Lithuania Mexico Moldova Pakistan Panama Paraguay Peru Poland Romania Russian Federation Slovak Republic Slovenia Tajikistan Thailand Turkey Ukraine Vietnam 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2.5 0.56 1.05 6.5 2.2 2.5 0.62 4.7 0.3 0.1 2.8 23522.3 3224.93 23080.4 26970.9 16490.3 4742.02 4706.18 20885.3 8639.28 11767.5 25322.5 20483.8 37.7291 22.9613 48.7505 41.5746 32.7038 34.757 15.3819 88.5198 57.9374 37.4202 53.6488 29.8919 6.64619 6.50332 0.179171 -0.88411 2.72064 9.67861 2.53952 0.125526 3.129 3.5554 -0.9913 -0.59332 53.1414 108.383 119.091 152.376 72.8288 117.531 27.6043 84.4552 45.0084 96.0055 82.7124 24124.3 28254.3 29097.3 2661.38 15346.6 19460.5 7456.93 5667.41 54.7201 53.4583 50.2004 22.721 151.308 80.0382 56.9693 111.926 15.5244 -0.32522 -0.51813 5.71456 -0.89502 7.67085 48.7243 0.878604 49.2711 184.551 146.754 52.7904 126.801 58.8019 107.532 178.767 PHỤ LỤC A KẾT QUẢ CÁC MƠ HÌNH ĐƯỢC THỰC HIỆN BẰNG STATA 12 A.1 Kết ước lượng mơ hình Pool OLS Stata reg pov fd lgdp inf trade Source SS df MS Model Residual 6810.98564 9121.45041 1702.74641 427 21.3617106 Total 15932.4361 431 36.9662089 pov Coef fd lgdp inf trade _cons -.0015726 -5.567879 -.0781009 -.0190516 59.01435 Std Err .0097854 3379237 0373218 0058977 3.144857 t -0.16 -16.48 -2.09 -3.23 18.77 Number of obs F( 4, 427) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE P>|t| 0.872 0.000 0.037 0.001 0.000 = = = = = = 432 79.71 0.0000 0.4275 0.4221 4.6219 [95% Conf Interval] -.0208061 -6.23208 -.1514583 -.0306437 52.83302 017661 -4.903678 -.0047435 -.0074595 65.19568 xtreg pov fd lgdp inf trade, fe Fixed-effects (within) regression Group variable: ctr Number of obs Number of groups = = 432 36 R-sq: Obs per group: = avg = max = 12 12.0 12 within = 0.3323 between = 0.4693 overall = 0.4025 corr(u_i, Xb) F(4,392) Prob > F = -0.8279 pov Coef fd lgdp inf trade _cons -.0158031 -13.91351 0030478 0040128 134.6667 0127291 1.24702 0260646 0101892 11.38588 sigma_u sigma_e rho 7.1805184 2.6282158 88185685 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0: Std Err F(35, 392) = t -1.24 -11.16 0.12 0.39 11.83 26.53 P>|t| = = 0.215 0.000 0.907 0.694 0.000 A.2 Kết ước lượng mô hình FEM Stat 48.78 0.0000 [95% Conf Interval] -.040829 -16.36519 -.0481962 -.0160196 112.2817 0092228 -11.46182 0542917 0240452 157.0517 Prob > F = 0.0000 Kết kiểm định vi phạm phương sai thay đổi mơ hình FEM: xttest3 Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in fixed effect regression model H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i chi2 (36) = Prob>chi2 = 98728.26 0.0000 Kết kiểm định vi phạm tự tương quan mơ hình: xtserial pov fd lgdp inf trade Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first-order autocorrelation F( 1, 35) = 52.158 Prob > F = 0.0000 A.3 Kết ước lượng mơ hình REM Stata Random-effects GLS regression Group variable: ctr Number of obs Number of groups = = 432 36 R-sq: Obs per group: = avg = max = 12 12.0 12 within = 0.3202 between = 0.4623 overall = 0.4014 corr(u_i, X) Wald chi2(4) Prob > chi2 = (assumed) pov Coef Std Err z fd lgdp inf trade _cons -.035263 -8.445132 0086653 0011196 84.82227 0115366 7952306 0266466 0090805 7.294779 sigma_u sigma_e rho 3.7297635 2.6282158 66820534 (fraction of variance due to u_i) -3.06 -10.62 0.33 0.12 11.63 P>|z| 0.002 0.000 0.745 0.902 0.000 = = 176.49 0.0000 [95% Conf Interval] -.0578742 -10.00375 -.0435611 -.016678 70.52477 Kết kiểm định Hausman lựa chọn REM FEM: -.0126517 -6.886508 0608917 0189171 99.11978 hausman fe re Coefficients (b) (B) fe re fd lgdp inf trade -.0158031 -13.91351 0030478 0040128 (b-B) Difference sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E .0194599 -5.468374 -.0056175 0028932 0053794 9605553 0046222 -.035263 -8.445132 0086653 0011196 b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(4) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 57.57 Prob>chi2 = 0.0000 A.4 Kết ước lượng mơ hình phương pháp bình phương nhỏ tổng quát xtgls pov fd lgdp inf trade, p(h) corr(psar1) Cross-sectional time-series FGLS regression Coefficients: Panels: Correlation: generalized least squares heteroskedastic panel-specific AR(1) Estimated covariances = Estimated autocorrelations = Estimated coefficients = pov Coef fd lgdp inf trade _cons -.004206 -5.050459 0070723 -.003905 51.98857 36 36 Std Err .0023957 3900292 0078724 0027336 3.714378 Number of obs Number of groups Time periods Wald chi2(4) Prob > chi2 z -1.76 -12.95 0.90 -1.43 14.00 P>|z| 0.079 0.000 0.369 0.153 0.000 = = = = = 432 36 12 279.26 0.0000 [95% Conf Interval] -.0089015 -5.814902 -.0083573 -.0092629 44.70852 0004896 -4.286016 022502 0014528 59.26862 PHỤ LỤC B KẾT QUẢ DO-FILE TRONG STATA encode country, gen(ctr) xtset ctr year gen lgdp = ln(gdp) reg pov fd lgdp inf trade xtreg pov fd lgdp inf trade, fe est store fe xtreg pov fd lgdp inf trade, re est store re hausman fe re quietly xtreg pov fd lgdp inf trade, fe xttest3 xtserial pov fd lgdp inf trade xtgls pov fd lgdp inf trade, p(h) corr(psar1) ... phát triển tài mức độ giảm nghèo lý thuyết thực tiễn Về mặt lý thuyết phát triển tài ảnh hưởng đến nghèo đói thơng qua hai kênh Kênh thứ cho rẳng phát triển tài ảnh hưởng trực tiếp đến nghèo. .. làm giảm khả rơi vào tình trạng nghèo đói cú sốc diễn 2.3 Các nghiên cứu vấn đề giảm nghèo thông qua phát triển tài nước phát triển giới Các nghiên cứu trước phát triển tài ảnh hưởng đến nghèo. .. hệ phát triển tài chính, tăng trưởng kinh tế giảm nghèo Đầu tiên tác giả xem xét phát triển tài ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế sau kiểm tra tăng trưởng kinh tế tác động đến mức độ giảm nghèo
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng phát triển tài chính đến giảm nghèo ở các nước đang phát triển , Ảnh hưởng phát triển tài chính đến giảm nghèo ở các nước đang phát triển

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn