Báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất giấy tại cụm công nghiệp phong khê – bắc ninh

52 228 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/12/2018, 13:25

Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí MỞ ĐẦU Việt Nam nước có nhiều nghề truyền thống lâu đời - có nghề sản xuất giấy từ hàng trăm năm Hiện nay, tình hình thị trường tiêu thụ sản phẩm giấy, đặc bịêt nhóm sản phẩm giấy trắng cao cấp có chất lượng, tính thẩm mỹ cao phát triển mạnh Các mặt hàng giấy doanh nghiệp nước đáp ứng phần quan trọng nhu cầu tiêu dùng, đạt khoảng 70%, bước đầu xuất sang nước khu vực giới Tuy nhiên, sản phẩm giấy nước thường có chất lượng thấp nên khó khăn việc theo kịp, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá đất nước, đặc biệt bối cảnh nước ta gia nhập Tổ chức thương mại Thế giới (WTO) việc đổi thiết bị đại hố cơng nghệ, kết hợp hài hồ đầu xây dựng đầu chiều sâu, mở rộng sở có, phát triển vùng nguyên liệu, cân đối tiêu dùng sản xuất, xuất nhập khẩu, tăng sản lượng, đảm bảo chất lượng sức cạnh tranh hàng hố, góp phần tăng trưởng kinh tế, thực cơng nghiệp hố đại hố đất nước Cơng ty giấy Phong Khê tiền thân hộ sản xuất giấy loại, với 10 năm hoạt động phát triển mơ hình sở sản xuất giấy, trước nhu cầu mở rộng đầu phát triển năm 2004 sở thống tổ chức lại hình thức sản xuất thành lập doanh nghiệp nhân Chỉ qua thời gian hoạt động, Công ty giấy Phong Khê vươn lên trở thành Công ty sản xuất sản phẩm giấy loại Hàng năm, Cơng ty đóng góp cho Ngân sách nhà nước hàng trăm triệu đồng, hoạt động Công ty tạo công ăn việc làm thường xuyên ổn định nâng cao thu nhập mức sống cho 100 lao động Chính vậy, việc đánh giá tác động môi trường bổ sung cho “Dự án đầu xây dựng mở rộng nhà máy sản xuất giấy” Cụm Công nghiệpPhong Khê mở rộng (giai đoạn 1) Công ty cổ phần giấy Phong Khê làm chủ đầu cần thiết, thực chủ trương Đảng Nhà nước thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hố đại hoá đất nước; phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020 * CĂN CỨ PHÁP LÝ LẬP BÁO CÁO GVHD: Đàm Quang Thọ SVTH: Nhóm 02 Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Căn pháp lý - Luật bảo vệ môi trường Quốc hội Nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 có hiệu lực ngày 1/7/2006 - Thông 05/2008/TT-BTNMT ngày 8/12/2008 Bộ Tài nguyên môi trường việc hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường - Thông số 13/2009/TT-BTNMT ngày 18/8/2009 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định tổ chức hoạt động Hội đồng thẩm định đánh giá môi trường chiến lược, Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường - Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 xử lý vi phạm pháp luật lĩnh vực bảo vệ môi trường - Quyết định số 04/QĐ - TNMT ngày 08/01/2008 Sở Tài nguyên Tài nguyên môi trường Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu Nhà máy sản xuất bột giấy tẩy trắng, giấy in, giấy viết, giấy phôtô Cụm công nghiệp Phong Khê II, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Công ty giấy Phong Khê * Tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam - QCVN 03:2008/BTNMT: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giới hạn cho phép kim loại nặng đất - QCVN 05:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng không khí xung quanh - QCVN 06:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số chất độc hại không khí xung quanh - QCVN 07: 2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngưỡng chất thải nguy hại - QCVN 19:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải cơng nghiệp chất vơ - QCVN 20:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải cơng nghiệp chất hữu - QCVN 24: 2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải công nghiệp - QCVN 08:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước mặt GVHD: Đàm Quang Thọ SVTH: Nhóm 02 Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí - QCVN 09:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước ngầm - QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải sinh hoạt - QCVN 12:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải công nghiệp giấy bột giấy - TCVN 5949 1998: Giới hạn tối đa cho phép tiếng ồn khu vực công cộng dân cư Các tiêu chuẩn vệ sinh lao động ban hành theo Quyết định số 3733/2002/QĐ BYT ngày 10/10/2002 Bộ trưởng Bộ Y tế tiêu chuẩn mơi trường lao động khác có liên quan * TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐTM BỔ SUNG Chủ đầu phối hợp với Trung tâm Quan trắc Tài nguyên Môi trường Sở Tài nguyên Môi trường Bắc Ninh tiến hành bước cần thiết để lập Báo cáo Đánh giá tác động môi trường bổ sung - Cơ quan vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên Môi trường Sở Tài nguyên Môi trường Bắc Ninh - Giám đốc: Nguyễn Đại Đồng - Địa liên hệ: Số 11 - Đường Hai Bà Trưng - Phường Suối Hoa Thành Phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh - Điện thoại/Fax: 02413.874.125/811.257 *Trình tự thực gồm bước sau: - Nghiên cứu hồ sơ Dự án đầu xây dựng mở rộng nhà máy sản xuất giấy cụm công nghiệp Phong Khê mở rộng (giai đoạn 1) - Tổ chức điều tra trạng môi trường khu vực Dự án giai đoạn mở rộng, khu vực lân cận, ý yếu tố có khả gây nhiễm đến môi trường - Trên sở số liệu điều tra, phân tích trạng mơi trường, tổng hợp số liệu lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung Dự án * Danh sách cán tham gia lập báo cáo Bảng 1: Danh sách cán tham gia lập Báo cáo ĐTM bổ sung T Họ tên GVHD: Đàm Quang Thọ SVTH: Nhóm 02 Chuyên môn Chức vụ Ghi Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí T Nguyễn Đại Đồng Cử nhân Giám đốc Phan Khắc Huê Kỹ sư PP Quan trắc MT Vũ thị Huyên Cử nhân Cán Đặng Trường Giang Cử nhân Cán Lê thị Xuân Mai Cử nhân Cán Chịu trách nhiệm * Danh sách thiết bị lấy mẫu phân tích Bảng 2: Danh sách thiết bị lấy mẫu, đo đạc, phân tích TT Tên thiết bị Nước SX Các thiết bị lấy mẫu trường Thiết bị lấy mẫu khí Buck Mỹ Thiết bị lấy mẫu bụi Mỹ Máy đo khí độc VRAE Mỹ Máy đo độ ồn LA Mỹ Máy đo tốc độ gió Mỹ Máy đo độ ẩm, nhiệt độ SATO Nhật Máy đo nhanh tiêu TOA WQC - 22A Nhật Các thiết bị phân tích phòng thí nghiệm Máy quang phổ DR 5000 Mỹ Máy đo oxy hòa tan YSI 500 Mỹ 10 Thiết bị đo BOD Tủ ổn nhiệt BOD Mỹ 11 Bếp nung COD Mỹ 12 Cân phân tích Mỹ 13 Máy Quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS Mỹ 14 Máy Sắc ký khí - GC Mỹ GVHD: Đàm Quang Thọ SVTH: Nhóm 02 Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí GVHD: Đàm Quang Thọ SVTH: Nhóm 02 Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí TÊN DỰ ÁN Dự án: Đầu xây dựng mở rộng nhà máy sản xuất giấy Cụm công nghiệp Phong Khê (giai đoạn 1) CHỦ DỰ ÁN Công ty Cổ phần giấy Phong Khê Địa liên hệ: Thôn Dương Ổ, xã Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Điện thoại/Fax: 0241.3884666/0241.3884812 Người đại diện: Ông Nguyễn Văn Ước Quốc tịch: Việt Nam Chức vụ: Giám đốc VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN Dự án: “Đầu xây dựng mở rộng nhà máy sản xuất giấy” Cụm công nghiệp Phong Khê mở rộng (giai đoạn 1) xây dựng thôn Dương Ổ, xã Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Vị trí tiếp giáp khu đất dự án sau: - Phía Bắc giáp đường quy hoạch cụm cơng nghiệp - Phía Đông giáp lô đất CN1 công ty cổ phần giấy Phong Khê - Phía Nam giáp đê sơng Ngũ Huyện Khê - Phía Tây giáp lơ đất CN3 Công ty giấy Văn Năng NHỮNG THAY ĐỔI VỀ NỘI DUNG CỦA DỰ ÁN 4.1 Thay đổi quy mô, công suất thiết kế 4.1.1 Sản phẩm công suất Sản phẩm dự án giấy in, giấy viết, giấy photo Bảng 3: Các sản phẩm công suất dây chuyền sản xuất TT Tên sản phẩm I II Giai đoạn trước mở rộng (giai đoạn 1) Giấy in, giấy viết, giấy phôtô Giai đoạn mở rộng sản xuất (giai đoạn 2) Giấy in, giấy viết, giấy phôtô GVHD: Đàm Quang Thọ SVTH: Nhóm 02 Cơng suất (tấn/năm) 11.000 11.000 10.000 Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí 4.1.2 Cơ cấu lao động thay đổi công suất thiết kế Sơ đồ tổ chức máy phận không tách rời công ty Lao động Dự án tổ chức bổ sung sau: Lãnh đạo Công ty Quản đốc nhà máy Các phận chức Kỹ sư điều hành sản xuất Công nhân vận chuyển bốc xếp, bảo vệ, tạp vụ Công nhân Sơ đồ 1: Sơ đồ tổ chức Công ty Khi mở rộng quy mô sản xuất số lượng cán dự kiến 205 người, thêm 60 người phân bổ phận, cụ thể sau: Bảng 4: Phân bổ cán Công ty Số lượng (người) STT Loại lao động Số cán Số cán dự kiến mở rộng Tổng số cán giai đoạn Giám đốc 01 01 Phó giám đốc 01 01 Thư ký 01 01 Phòng Tài 07 10 06 kế tốn Phòng Kinh doanh GVHD: Đàm Quang Thọ SVTH: Nhóm 02 Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Bảo vệ 06 10 Quản đốc Nhà máy 04 Kỹ sư 04 Xưởng sản xuất giấy viết, giấy in 115 48 163 Tổng 145 60 205 4.1.3 Nội dung xây dựng Cơng ty mở rộng thêm với tổng diện tích 25.000m Cơ cấu sử dụng đất sau dự án mở rộng sau: Bảng 5: Các cơng trình xây dựng giai đoạn (hiện tại) dự kiến xây dựng giai đoạn STT Tên cơng trình Đơn vị tính Diện tích Tỷ lệ % I Giai đoạn I: Đang hoạt động Bãi chứa nguyên liệu m2 5.200 21,7 Nhà xưởng sản xuất giấy in, giấy viết m2 2.000 8,4 Nhà kho thành phẩm m2 2.000 8,3 150 0,6 Nhà bảo dưỡng m Bể xử lý nước cấp m3 1.200 Bể chứa nước cấp m3 1.050 4,3 Bể xử lý nước thải m3 950 3,9 Hồ sinh học chứa nước thải 2.500 10,4 Bãi than lò m3 m2 250 10 Nhà kho vật tư, hoá chất m2 60 0,3 250 11 Nhà văn phòng m 12 Nhà bảo vệ m2 20 0,08 13 Trạm biến áp m2 40 0,1 GVHD: Đàm Quang Thọ SVTH: Nhóm 02 Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí 14 Bể chứa nước cứu hoả m2 30 0,1 80 0,3 15 Nhà vệ sinh công nghiệp m 16 Hệ thống sân, đường nội 5.500 22,3 17 Cây xanh, bồn hoa m2 m2 4.257 17,7 210 0,9 m2 23.947 100 m2 1.200 10,9 1.600 14,6 2.000 18,2 1.000 9,1 18 m Nhà để xe Tổng diện tích sử dụng II Giai đoạn 2: Giai đoạn mở rộng Sân chứa nguyên vật liệu Nguyên liệu Nhà kho chứa nguyên vật liệu Nhà xưởng Nghiền thuỷ lực Nhà kho Thành phẩm Nhà nồi Bể chứa nước cấp Bể chứa Đường nội Cơng trình phù trợ Nghiền đĩa m m m m m m m Tổng Bể tuần hoàn Tổng giai đoạn I+II -Tiếng ồn -Nước30 thải -Chât thải rắn 0,2 650 5,9 1500 13,6 3.000 27,3 10.980 100 34927 Sàng rung Bể pha hóa chất 4.2 Thay đổi công nghệ sản xuất Bểtrước chứa trước xeorộng dự án 4.2.1 Dây chuyền sản xuất mở Hóa chất *phụ Công gia nghệ sản xuất giấy viết, giấy in, giấy phô tô Bơm lọc cát -Tiếng ồn -Nước thải -Chất thải rắn: bột giấy Hòm điều tiết Máy xeo Than Nồi GVHD: Đàm Quang Thọ SVTH: Nhóm 02 Sản phẩm Sấy Hoàn thành -Nhiệt độ -Chất thải rắn: Xỉ than -Khí thải: CO, NOx, SO2 Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Sơ đồ 2: Sơ đồ quy trình cơng nghệ sản xuất giấy viết, giấy in, giấy phơ tơ Thuyết minh qui trình sản xuất: Ngun liệu đưa vào nghiền thuỷ lực, sau đưa bể chứa đưa vào nghiền đĩa để đật yêu cầu kỹ thuật cho sản xuất giấy in, giấy viết, giấy phôtô đưa bể tuần hoàn Từ bể tuần hoàn bột giấy đưa qua hệ thống sàng rung để lọc chất thải thô đưa vào bể chứa để pha hóa chất sau bơm sang bể chứa trước xeo Từ bể chứa trước xeo, bột giấy hệ thống bơm lọc cát đưa hòm điều tiết lên lưới, bột bám vào chăn xeo qua ép qua lô sấy khơ tạo sản phẩm, sau giấy cuộn cắt hoàn thành nhập kho 4.3.2 Bổ sung dây chuyền sản xuất giai đoạn mở rộng dự án Hiện công ty hoạt động 01 dây chuyền sản xuất giấy in, giấy viết, giấy phôtô với công suất 11.000 sản phẩm/ năm Công ty mở rộng GVHD: Đàm Quang Thọ SVTH: Nhóm 02 Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí - Đúc móng máy đủ khối lượng (bê tơng mác cao), tăng chiều sâu móng - Lắp đặt đệm cao su lò so chống rung thiết bị có cơng suất lớn - Trang bị bảo hộ cho người lao động nút tai , đảm bảo làm việc theo quy định tiếp xúc với ô nhiễm tiếng ồn - Trồng xanh xung quanh khu vực sản xuất, nhà xưởng,…Diện tích xanh trồng khu vực Công ty phải đảm bảo tỷ lệ > 15% tổng diện tích đất c, Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nhiệt Nhà xưởng phải thiết kế hệ thống thơng gió đảm bảo an tồn, dễ bảo dưỡng kiểm tra, có lưới bảo vệ vật liệu không gỉ, dễ tháo rời để làm vệ sinh Thơng thống Nhà xưởng Cơng ty sử dụng theo phương pháp sau: *)Thơng thống Nhà xưởng tự nhiên: Thơng thống Nhà xưởng tự nhiên phương pháp lợi dụng chênh lệch nhiệt độ, áp suất gió bên ngồi bên nhà xưởng Sơ đồ 6: Nguyên lý hệ thống thơng gió tự nhiên *Thơng gió cưỡng (Sử dụng quạt hút gió, lắp đặt hệ thống điều hồ): Theo kết giám sát chất lượng môi trường không khí khu vực nhà xưởng (phần 5) cho thấy, nhiệt độ khu vực sản xuất cao không chênh lêch nhiều so với nhiệt độ bên nhà xưởng, đảm bảo yêu cầu nhiệt độ cho môi trường làm việc Tuy nhiên vào thời gian trời nắng nóng nhiệt độ chênh lệch từ 1-2 0C so với bên đặc biệt khu vực sấy chênh lệch từ 3-40C d, Biện pháp cải tạo môi trường xung quanh GVHD: Đàm Quang Thọ SVTH: Nhóm 02 Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Một biện pháp giảm thiểu ô nhiễm cải tạo môi trường xung quanh Công ty, biện pháp bao gồm: - Trồng xanh: Theo thiết kế, Chủ đầu trồng xanh thảm cỏ khuôn viên Công ty Đây biện pháp vừa cải thiện cảnh quan Cơng ty vừa có tác dụng điều hồ vi khí hậu, giảm thiểu tiếng ồn phát môi trường xung quanh có tác dụng hấp phụ bụi bề mặt làm giảm ảnh hưởng bụi đến mơi trường xung quanh Hiện diện tích xanh chưa đạt yêu cầu nên công ty tiếp tục phải trồng thêm - Vệ sinh công nghiệp: Công ty quy định vệ sinh nhà xưởng, đường nội hàng ngày tổng vệ sinh hàng tuần vào chiều thứ tạo cảnh quan đẹp cho Công ty, giảm thiểu phát tán bụi vào mơi trường khơng khí giảm thiểu lan truyền ô nhiễm vào nguồn nước qua đường nước chảy tràn bề mặt Lắp đặt thùng rác dọc theo tuyến đường nội Công ty xưởng sản xuất 6.3.1.2 Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước Nước thải sinh hoạt: Hệ thống thoát nước xưởng thiết kế theo hệ thống riêng biệt: + Hệ thống 1: Nước mưa khu vực sân bãi đường nội chảy vào hố thu nước mưa xây dựng dọc theo lề đường, từ dẫn đến cống thoát nước mưa chung khu vực + Hệ thống 2: Dành riêng cho việc thoát nước thải sản xuất nước thải sinh hoạt Công ty, đảm nhiệm chức thu gom thải vào hệ thống xử lý nước thải thải môi trường sau xử lý đạt QCMT Việt Nam Giảm thiểu ô nhiễm nước thải sinh hoạt Giải pháp xử lý nước thải sinh hoạt khu vệ sinh sử dụng bể tự hoại ngăn trình bày theo sơ đồ sau: Nước thải sinh hoạt NGĂN - Điều hoà - Lắng - Phân huỷ sinh học GVHD: Đàm Quang Thọ SVTH: Nhóm 02 NGĂN - Lắng, phân huỷ sinh học NGĂN - Lắng - Chảy tràn Nước thải môi trường Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Sơ đồ 7: Cơng nghệ xử lý nước thải sinh hoạt bể tự hoại ngăn Ngun tắc hoạt động loại cơng trình lắng cặn phân huỷ, lên men cặn lắng hữu Trong khu vực Công ty, khu vệ sinh sử dụng bể tự hoại loại ngăn đạt tiêu chuẩn quy định kích thước khối lượng Công nghệ áp dụng theo TCVN xây dựng mơi trường: - Đường thu gom nước: Bằng hệ thống cống ngầm (ống nhựa 150mm, ống xi măng 300mm); cống (thiết diện cắt ngang 300x400mm) đậy đan bê tông mác B200 - Kết cấu bể xử lý: Bể lắng lọc cục kiểu hở (hố ga) có kích thước lòng 600x600mm, độ sâu 600mm so với đáy cống, bể phốt kín chìm đất có cấu tạo ngăn: ngăn chứa, lắng, lọc, có lỗ thơng Phần cặn lưu lại phân huỷ kỵ khí bể, phần nước thoát vào hệ thống thoát nước thải chung tồn Cơng ty Từ số lượng cơng nhân viên Cơng ty tính tốn sơ thể tích bể tự hoại cần bổ sung sau: + Thể tích phần lắng bể tự hoại (W1, m3) : W1 = a.N.T1/1000 + Thể tích phần chứa lên men cặn (W2, m3) : W2 = b.N.T2/1000 + Tổng thể tích bể tự hoại (W, m3) : W = W1 + W2, m3 Trong đó: + a: Tiêu chuẩn nước thải người ngày + b: Tiêu chuẩn cặn lắng lại bể tự hoại người ngày + T1: Thời gian nước lưu lại bể tự hoại + T2: Thời gian hai lần hút cặn lên men + N: Số nhân viên Công ty Theo công thức tính tốn sơ tính tốn thể tích ngăn bể tự hoại xử lý nước thải sinh hoạt Công ty sau: W1 = (100lít/người/ngày x (205 - 145) người x 3ngày)/1000 = 18m3 W2 = (0,08lít/người/ngày x (205 - 145) người x 365ngày)/1000 = 1,7 m3 Tổng thể tích bể tự hoại là: W = W1 + W2 = 19,7 m3 Hiện đầu xây dựng bể tự hoại ngăn với thể tích 50 m khu vực văn phòng khu vực trước đưa vào hệ thống xử lý nước thải Vậy GVHD: Đàm Quang Thọ SVTH: Nhóm 02 Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí mở rộng Cơng ty cần xây dựng bổ sung thêm bể tự hoại với thể tích khoảng 20 m3 khu vực văn phòng khu vực xưởng sản xuất Ngoài ra, số biện pháp sau thực hiện: - Định kỳ kiểm tra, nạo vét hệ thống đường ống dẫn nước thải Kiểm tra phát hỏng hóc, mát để có kế hoạch sửa chữa, thay kịp thời - Định kỳ (6tháng/lần) bổ sung chế phẩm vi sinh vào bể tự hoại để nâng cao hiệu làm cơng trình - Tránh khơng để rơi vãi dung mơi hữu cơ, xăng dầu, xà phòng xuống bể tự hoại Các chất làm thay đổi môi trường sống vi sinh vật, giảm hiệu xử lý bể tự hoại - Thực nghiêm túc chương trình giám sát mơi trường hàng năm để hạn chế ô nhiễm môi trường Hiệu xử lý: Hiệu xử lý đạt 65% Chất lượng nước thải sinh hoạt sau xử lý đáp ứng phần QCVN nước thải sinh hoạt Nước thải khu vực bếp ăn: Nước thải từ khu vực nhà bếp đưa qua song chắn rác để giữ lại chất thải rắn có kích thước lớn, sau chảy qua bể bẫy dầu mỡ cát Bể bẫy dầu mỡ tích ước tính khoảng 6m 3, sau qua bể lắng cát, sỏi dung tích khoảng 6m3 Bể bẫy dầu mỡ Nước thải nhà bếp Bể lắng Cống thoát nước thải sinh hoạt Sơ đồ 8: Nguyên lý hệ thống xử lý nước thải nhà bếp Nước mưa chảy tràn: Dự án thiết kế hệ thống cống xung quanh hạng mục cơng trình để thu gom nước mưa Ngoài dự án cần thực biện pháp sau: - Định kỳ kiểm tra, nạo vét hệ thống dẫn nước mưa, kiểm tra phát hỏng hóc để xử lý kịp thời Nước thải sản xuất: Nước thải sản xuất nước thải ngành sản xuất giấy, chứa chủ yếu hàm lượng TSS, BOD5, COD, pH GVHD: Đàm Quang Thọ SVTH: Nhóm 02 Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Vì hệ thống xử lý nước thải công ty giai đoạn đầu với công suất thiết kế 2500 m3/ ngày Nhưng giai đoạn lưu lượng nước thải sản xuất 245m 3/ ngày dự kiến giai đoạn mở rộng- giai đoạn lưu lượng nước thải là140 m 3/ngày Như tổng lượng nước thải hai giai đoạn 385 m 3/ngày Nên nước thải sản xuất công ty giai đoạn tiếp tục đưa vào hệ thống xử lý giai đoạn để xử lý trước thải ngồi mơi trường Hệ thống xử lý nước thải thiết kế sau: Hóa chất Dòng chảy Song chắn rác Bể thu gom Quạt gió thuỳ Bể xử lý sơ cấp Bể chứa nước làm Bể chứa nước làm Bể xử lý thứ cấp Bể chứa bùn thải hóa chất URE, DAP Bể yếm khí Bể chứa bùn thải Quạt gió thuỳ Bùn bánh Sơ đồ 9: Hệ thống xử lý nước thải *Nguyên lý hoạt động hệ thống xử lý nước thải Nước thải phải xử lý phương pháp lý hóa trước xử lý phương pháp sinh học Dòng chảy nước thải từ nhà máy chảy qua hệ thống sàng nhỏ để ngăn ngừa rác vật khác có kích thước lớn lẫn vào nước thải chảy vào bể thu gom với thể tích 250 m 3, để làm đồng nước thải Để hòa trộn nước thải có sử dụng quạt thơng GVHD: Đàm Quang Thọ SVTH: Nhóm 02 Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí gió kép để thổi khí vào bể trợ giúp máy khuếch tán Sau đó, nước thải từ bể thu gom bơm lên bể xử lý sơ cấp bơm đẩy để tách TSS nước Chất kết bơm định lượng đưa vào bể xử lý sơ cấp với lượng định qua đường hút bơm cấp nước để làm chất TSS lên mặt bể xử lý sơ cấp Các tạp chất sau đưa tới bể thu gom với trợ giúp gầu múc Nước qua bể sử lý sơ cấp chảy theo trọng lực tới bể xử lý sinh học Trong giai đoạn hai, nước xử lý đưa tới bể yếm khí để xử lý vi sinh vật Khơng khí tản rộng qua bong bóng khí nhờ quạt gió hai thùy Ure DAP thêm vào, nước tràn từ bể yếm khí qua hệ thống tuyển cấp hai để tách vi sinh vật nước Chất kết khối cấp nhờ bơm định lượng hóa chất tuyến cấp bơm cấp Một phần vi sinh vật tái sử dụng bể hiếu khí để trì chất rắn lơ lửng nhờ bơm chuyển bùn Nước qua bể xử lý sinh học đưa lên bể xử lý thứ cấp để tách sinh hóa nước Chất kết bơng đưa vào bể nhờ trợ giúp bơm định lượng hóa chất Một phần chất sinh hóa đưa lại bể xử lý sinh học để trì lượng chất Một phần chất sinh hóa đưa lại bể xử lý sinh học để trì lượng hòa trộn bùn với tỷ lệ 2500 3500 mg/l trợ giúp bơm luân chuyển bùn Lượng bùn thừa đưa tới máy ép bùn để tách nước làm khô bùn với nồng độ 26 +- 2% Các bánh bùn sau ép để tách nước làm khơ bùn sử dụng làm phân bón đưa đến làm nhiên liệu đốt lò Nước thải qua bể xử lý thứ cấp đưa qua hệ thống lọc oxi hóa khử H2O2 để loại bỏ màu nước 6.3.3 Các biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại a, Chất thải rắn sinh hoạt: Lượng chất thải rắn sinh hoạt công nhân viên Công ty chủ yếu chất hữu dễ phân huỷ như: giấy vụn, bao bì nilon, thùng carton , chứa thùng nhựa có nắp đậy kín Cơng ty ký hợp đồng với Công ty Thương mại dịch vụ Môi trường Ngôi Sao Xanh để thu gom, vận chuyển chất thải sinh hoạt tới nơi quy định b, Chất thải rắn sản xuất: Bao gồm loại chất thải sản xuất thông thường GVHD: Đàm Quang Thọ SVTH: Nhóm 02 Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Các chất thải phân loại theo loại riêng biệt đưa vào khu vực lưu giữ chất thải rắn Và ký hợp đồng với Công ty Thương mại dịch vụ Môi trường Ngôi Sao Xanh để thu gom, vận chuyển chất thải sinh hoạt tới nơi quy định * Tất khu vực chứa chất thải rắn bắt buộc phải có mái che c, Đối với chất thải nguy hại như: Đối với chất thải nguy hại như: (giẻ lau, găng tay dính dầu mỡ, bóng đèn huỳnh quang thải…) công ty thu gom vào thùng chứa chất thải nguy hại chuyển vào khu vực lưu giữ quản lý theo quy định quản lý chất thải nguy hại Tất chất thải nguy hại Chủ Dự án ký hợp đồng với Công ty Thương mại dịch vụ Môi trường Ngôi Sao Xanh để thu gom, vận chuyển xử lý theo quy định 6.4 Các biện pháp ứng phó rủi ro, cố mơi trường 6.4.1 Phòng chống cháy nổ Sản phẩm giấy nguyên loại sản phẩm dễ cháy, Công ty xác định việc tổ chức hệ thống phòng cháy điều cần thiết đặc biệt kho nguyên liệu Dự án đề cập đến việc phòng chống với phương án cụ thể sau: - Mua tài liệu phòng cháy chữa cháy dụng cụ chữa cháy bình CO2, thang, thùng cát để kịp thời ứng cứu cục phân xưởng - Giáo dục ý thức phòng cháy chữa cháy cho tồn công nhân, người lao động công ty, kỷ luật lao động nghiêm khắc phận quản lý kho nguyên liệu công nhân - Tại khu vực làm việc bố trí hệ thống bình CO chữa cháy (tỷ lệ 30m2/01 bình) bảng hướng dẫn sử dụng nguyên tắc phòng cháy chữa cháy; - Xây dựng hệ thống chứa nước ống dẫn nước phục vụ chữa cháy cần thiết - Trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân (mũ, ủng, quần áo, trang v.v…) 6.4.2 Phòng chống sét GVHD: Đàm Quang Thọ SVTH: Nhóm 02 Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Các nhà xưởng lắp hệ thống chống sét nhà để bảo vệ cho thiết bị nhà xưởng Hệ thống chống sét dẫn xuống dây dẫn nối tới hệ thống tiếp địa chung Hệ thống thu sét cải tiến theo công nghệ nhằm đạt độ an tồn cao cho hoạt động Cơng ty Hệ thống tiếp địa thiết kế lắp đặt đảm bảo an toàn cho người thiết bị 6.4.3 An toàn lao động Các biện pháp để bảo vệ an tồn lao động cho cơng nhân khơng thể thiếu Do tính chất nguồn thải đề cập trên, cố cháy nổ nồi Việc tiếp xúc thường xuyên với chúng nguy sức khoẻ cơng nhân.Vì vậy, Cơng ty phải trang bị đầy đủ trang phục cần thiết, trang phục bao gồm quần áo bảo hộ lao động, mũ, găng tay, kính bảo vệ mắt, ủng Bên cạnh đó, Cơng ty phải đảm bảo vệ sinh môi trường lao động cho người công nhân Cụ thể hệ thống thơng gió, thơng thống phân xưởng phải hoạt động thường xuyên, mặt đảm bảo lượng khơng khí tối thiểu cho công nhân, mặt khác đảm bảo nồng độ chất độc hại phân xưởng mức tiêu chuẩn cho phép Hệ chiếu sáng phải hoạt động tốt để đạt qui định chiếu sáng cho công nhân lao động phân xưởng thuộc loại Trong trường hợp cố, công nhân vận hành phải hướng dẫn thực tập qui trình xử lý theo quy tắc an toàn Các dụng cụ thiết bị, địa cần thiết liên hệ xảy cố cần thị rõ ràng: - Vòi nước xả rửa cố, tủ thuốc dụng cụ rửa mắt - Bình cung cấp ơxy - Địa liên hệ trường hợp khẩn cấp: Bệnh viện, cứu hoả Mặt khác, Công ty cần phải thường xun kiểm tra thơng số vi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió), mức ồn, cường độ chiếu sáng nhà xưởng để đảm bảo điều kiện làm việc cho người lao động - Các máy móc, thiết bị có lý lịch kèm theo đo đạc theo dõi thường xuyên thông số kỹ thuật Các máy móc, thiết bị làm việc nhiệt độ, áp suất cao phải có hồ sơ lý lịch kiểm tra, đăng kiểm định kỳ GVHD: Đàm Quang Thọ SVTH: Nhóm 02 Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí quan chức nhà nước Các thiết bị phải có đồng hồ đo nhiệt độ, áp suất, mức dung dịch thiết bị… nhằm giám sát thông số kỹ thuật - Công nhân cán vận hành huấn luyện thao tác cách có cố ln có mặt vị trí để thao tác kiểm tra, vận hành kỹ thuật - Tiến hành kiểm tra, sửa chữa máy móc định kỳ Trong trường hợp có cố, cơng nhân vận hành hướng dẫn thực tập xử lý - Trang bị có quy định bắt buộc người lao động phải sử dụng trang bị bảo hộ lao động làm việc mơi trường có nhiệt độ khơng khí cao, nhiễm bụi, khí thải… - Thường xuyên khám chữa bệnh định kỳ cho tất công nhân lao động khu vực độc hại 6.4.4 Biện pháp giáo dục tuyên truyền Biện pháp giáo dục tun truyền có vai trò lớn việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường cố môi trường Vì vậy, Chủ đầu cần có biện pháp giáo dục, tuyên truyền sau: - Tổ chức đợt giáo dục tuyên truyền hàng năm cho cán công nhân viên việc chấp hành nghiêm chỉnh quy trình cơng nghệ sản xuất, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy sản xuất Công ty, chấp hành nội quy phòng cháy chữa cháy Tạo cho cán cơng nhân viên hiểu rõ tầm quan trọng việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường đề phòng xảy tai nạn, cố mơi trường - Tạo thói quen cho cơng nhân có trách nhiệm bảo vệ mơi trường hiểu rõ bảo vệ môi trường trách nhiệm người 6.5 Kinh phí cho cơng trình Bảo vệ môi trường bổ sung Xây dựng 01 bể tự hoại ngăn có tổng thể tích 20m chi phí khoảng: 70.000.000 đồng Xây dựng hệ thống xử lý khí thải khoảng: 120.000.000 đồng Xây dựng khu chứa chất thải rắn (xỉ than) khoảng: 50.000.000 đồng Đầu kinh phí mua bổ sung 02 thùng thu gom rác thải rắn sinh hoạt khoảng: 5.000.000 đồng Tổng kinh phí bổ sung cho cơng trình: 245.000.000 đồng GVHD: Đàm Quang Thọ SVTH: Nhóm 02 Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí THAY ĐỔI VỀ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MƠI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN * Chương trình quản lý, giám sát Chương trình giám sát chất lượng mơi trường nước, khơng khí bổ sung điều chỉnh cho phù hợp với tình hình sản xuất Công ty sau : 7.1 Trong giai đoạn xây dựng *Giám sát chất lượng môi trường không khí xung quanh - Vị trí giám sát: 04 vị trí khu đất dự án Khoảng cách từ địa điểm triển khai dự án đến khu dân cư gần khoảng 01 km nên không cần thiết phải giám sát môi trường khu dân cư - Chỉ tiêu giám sát mơi trường khơng khí xung quanh: vi khí hậu, bụi lơ lửng, bụi silic, tiếng ồn tương đương, CO, CO2, NO2, SO2, H2S - Tần suất giám sát: 03 tháng/lần *Giám sát chất lượng môi trường nước mặt xung quanh khu vực xây dựng Dự án mở rộng: - Vị trí giám sát: 02 vị trí khu vực nước thải sinh hoạt công nhân xây dựng xả thải vào mơi trường xung quanh, đó: 01 vị trí khu vực khơng chịu ảnh hưởng (thượng lưu), 01 vị trí vị trí xả thải - Thơng số giám sát môi trường nước mặt: pH, DO, SS, Tổng Nitơ, tổng Photpho, COD, BOD5, Chất tẩy rửa, dầu mỡ, Fe, Mn, Cu, Pb, Zn, As, Hg - Tần suất giám sát: 03 tháng/lần 7.2 Trong giai đoạn hoạt động(tính cho giai đoạn) * Giám sát chất lượng mơi trường khơng khí: - Vị trí giám sát: 08 vị trí, gồm : + 02 vị trí lòng ống khói nồi ( nồi cũ nồi mới) + 01 vị trí khu vực văn phòng (theo định phê duyệt ĐTM Cơng ty) + 02 vị trí xưởng sản xuất giấy in, giấy viết (theo định phê duyệt ĐTM Cơng ty) + 02 vị trí xưởng sản xuất giấy in, giấy viết khu vực mở rộng + 01 vị trí khu vực xử lý nước thải GVHD: Đàm Quang Thọ SVTH: Nhóm 02 Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí - Chỉ tiêu giám sát mơi trường khơng khí: Nhiệt độ, Độ ẩm, Tốc độ gió, Tiếng ồn, Bụi, SO2, NO2, CO - Tần suất giám sát: tháng/lần * Giám sát môi trường nước: - Vị trí giám sát: 01 vị trí: Tại cống thải chung Công ty - Thông số giám sát môi trường nước: pH, TSS, COD, BOD 5, Cd, Pb, Cu, Zn, Fe, Mn, As, Hg, Clorua, amoni, sunfua, dầu mỡ khoáng, Coliform, tổng nitơ, tổng photpho - Tần suất giám sát tháng/lần Tổng kinh phí giám sát hàng năm Công ty là: 30.000.000đ/năm Công ty phối hợp với quan quản lý môi trường thực việc giám sát môi trường tháng/lần CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Chủ đầu cam kết: Thực tốt nội dung bảo vệ môi trường báo cáo ĐTM bổ sung theo quy định pháp luật hành Nghiêm túc thực biện pháp nhằm khống chế, giảm thiểu nguồn ô nhiễm môi trường từ hoạt động Công ty đặc biệt trình xử lý nước thải Định quan trắc, giám sát chất lượng môi trường, báo cáo văn quan quản lý Nhà nước BVMT theo quy định pháp luật Chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam vi phạm tiêu chuẩn Việt Nam để xảy cố môi trường Thực đăng ký xả thải, cấp phép khai thác nước dước đất nước mặt THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG 9.1 Ý kiến Uỷ ban nhân dân xã Phong Khê Đồng ý Dự án “Đầu xây dựng mở rộng nhà máy sản xuất giấy” Công ty Cổ phần giấy Phong Khê triển khai địa bàn CCN Phong Khê mở rộng (giai đoạn 1), thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Đồng ý với giải pháp, biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường bảo vệ mơi trường q trình xây dựng hoạt động Dự án GVHD: Đàm Quang Thọ SVTH: Nhóm 02 Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Yêu cầu chủ Dự án : 2.1- Nghiêm túc thực biện pháp giảm thiểu, xử lý ô nhiễm mơi trường Trong q trình xây dựng hoạt động chất thải phải thu gom xử lý triệt để, đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường Việt Nam 2.2- Xây dựng hoàn thiện báo cáo Đánh giá tác động mơi trường bổ sung trình Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM tỉnh Bắc Ninh xem xét, thẩm định 6.2 Ý kiến Uỷ ban mặt trận tổ quốc xã Phong Khê 1- Đồng ý với Dự án “Đầu xây dựng mở rộng nhà máy sản xuất giấy” Công ty Cổ phần giấy Phong Khê làm chủ đầu - Yêu cầu Chủ đầu phải tiếp tục xây dựng vận hành hệ thống xử lý chất thải bao gồm xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn đạt tiêu chuẩn môi trường Việt Nam hành với việc xây dựng mở rộng nhà máy - Khi công trình xử lý mơi trường vào hoạt động phải nghiệm thu quan có thẩm quyền 6.3 Ý kiến phản hồi cam kết chủ dự án trước ý kiến Ủy ban nhân dân xã Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Chủ dự án đồng ý với yêu cầu ý kiến nêu Ủy ban nhân dân Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã: Chủ dự án tiến hành lập Báo cáo đánh giá tác động mơi trường bổ sung, trình hội đồng thẩm định Báo cáo ĐTM tỉnh Bắc Ninh Đồng thời trình thi cơng xây dựng chủ dự án hồn thiện, hệ thống xử lý bụi, khí thải, chống ồn đạt tiêu chuẩn môi trường Việt Nam 10 KẾT LUẬN Dự án mở rộng nhà máy sản xuất giấy Cụm công nghiệp Phong khê (giai đoạn 1) Công ty cổ phần giấy Phong Khê với sản phẩm giấy trắng, giấy in, giấy viết, giấy phơtơ góp phần phát triển kinh tế, giải việc làm cho người lao động địa phương Bên cạnh đó, Cơng ty ln đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường vệ sinh an toàn sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động Một số tác động trực tiếp tiềm ẩn yếu tố môi trường trình thực Dự án tóm tắt sau: GVHD: Đàm Quang Thọ SVTH: Nhóm 02 Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí - Tác động đến mơi trường khơng khí: Trong q trình sản xuất, nguồn gây nhiễm khí thải từ phương tiện vận chuyển, mùi từ trình sản xuất giấy mùi khó chịu từ q trình tổng hợp hóa chất khí thải nồi Cơng ty đầu hệ thống xử lý khí bụi, khí thải nồi - Tác động môi trường nước: Nguồn gây ô nhiễm nước chủ yếu nước thải sản xuất phát sinh từ trình sản xuất, từ trình sinh hoạt cơng nhân viên Cơng ty đầu hệ thống xử lý nước thải sản xuất, hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt bể tự hoại ngăn vận hành hệ thống xử lý nước thải cách nghiêm túc - Tác động chất thải rắn: Chủ yếu giấy vụn, đinh ghim, chất thải rắn sinh hoạt… Công ty ký hợp động với công ty Thương mại dịch vụ môi trường Ngôi Sao Xanh thu gom, vận chuyển xử lý theo quy định *Các giải pháp thực cho giai đoạn: - Xây dựng hệ thống xử lý nước thải sản xuất, nước thải sinh hoạt, hệ thống thoát nước - Thu gom, phân loại hợp đồng với công ty TMDV Môi trường Ngôi Sao Xanh thu gom vận chuyển, xử lý loại chất thải rắn sinh hoạt sản xuất - Thu gom chất thải rắn nguy hại hợp đồng với công ty TMDV Môi trường Ngôi Sao Xanh thu gom vận chuyển xử lý theo Quy chế hành - Đảm bảo đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân Thực biện pháp hạn chế đến mức tối đa rủi ro cố môi trường phòng chống cháy nổ, sạt lở đất, ngập úng, an toàn lao động 11 KIẾN NGHỊ Với phân tích trình bày báo cáo, Cơng ty Cổ phần giấy Phong Khê kính đề nghị Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường phê duyệt báo cáo để dự án sớm thực - Chủ đầu đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh tạo điều kiện thuận lợi, ưu đãi q trình hoạt động Cơng ty theo quy định pháp luật GVHD: Đàm Quang Thọ SVTH: Nhóm 02 Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí - Chủ đầu đề nghị quan QLNN BVMT tỉnh Bắc Ninh tạo điều kiện hướng dẫn giám sát Chủ đầu thực biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường công tác quan trắc, giám sát chất lượng môi trường định kỳ theo nội dung cam kết Báo cáo ĐTM GVHD: Đàm Quang Thọ SVTH: Nhóm 02 Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí PHỤ LỤC - Phiếu phân tích - Sơ đồ mặt hệ thống nước mưa - Sơ đồ mặt hệ thống thoát nước thải - Sơ đồ mặt hệ thống cấp nước sinh hoạt - Các giấy tờ liên quan khác GVHD: Đàm Quang Thọ SVTH: Nhóm 02 ... phí TÊN DỰ ÁN Dự án: Đầu tư xây dựng mở rộng nhà máy sản xuất giấy Cụm công nghiệp Phong Khê (giai đoạn 1) CHỦ DỰ ÁN Công ty Cổ phần giấy Phong Khê Địa liên hệ: Thôn Dương Ổ, xã Phong Khê, thành... báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư Nhà máy sản xuất bột giấy tẩy trắng, giấy in, giấy viết, giấy phôtô Cụm công nghiệp Phong Khê II, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Công ty giấy. .. rộng nhà máy sản xuất giấy Cụm công nghiệp Phong Khê mở rộng (giai đoạn 1) xây dựng thôn Dương Ổ, xã Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Vị trí tiếp giáp khu đất dự án sau: - Phía Bắc
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất giấy tại cụm công nghiệp phong khê – bắc ninh , Báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất giấy tại cụm công nghiệp phong khê – bắc ninh , Đoàn cán bộ điều tra tiến hành trực tiếp tại hiện trường khu vực thực hiện Dự án, lấy mẫu và phân tích theo QCVN. Các số liệu phân tích chất lượng môi trường không khí, môi trường nước được tiến hành theo QCVN hiện hành, các thiết bị phân tích hiện đại và, Chủ dự án đồng ý với các yêu cầu và ý kiến đã nêu của Ủy ban nhân dân và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã: Chủ dự án sẽ tiến hành lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung, trình hội đồng thẩm định Báo cáo ĐTM tỉnh Bắc Ninh. Đồng thời trong quá trình

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm