KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP (Theo Thông tư 1072017TTBTC ngày 10102017)

94 1,153 16
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/12/2018, 08:51

Chương 1: KẾ TỐN HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP (Theo Thơng 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017) Người trình bày: TS Đặng Văn Cường Giảng viên Trường ĐHKT TP.HCM CHƯƠNG 1: MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HCSN THEO TT107/BTC Phạm vi hướng dẫn So sánh thay đổi so với QĐ19/BTC Chứng từ kế toán Sổ kế tốn Báo cáo tài Báo cáo toán PHẠM VI HƯỚNG DẪN TT107/BTC     Danh mục biểu mẫu phương pháp lập chứng từ kế toán bắt buộc; Danh mục hệ thống tài khoản phương pháp hạch toán tài khoản kế toán; Danh mục mẫu sổ phương pháp lập sổ kế toán; Danh mục mẫu báo cáo phương pháp lập trình bày báo cáo tài chính, báo cáo tốn ngân sách Tổ chức máy kế toán Được thực theo hệ thống dọc, tương ứng với cấp ngân sách: Đơn vò dự toán cấp I  kế toán cấp I: quan hệ trực tiếp với Cơ quan tài (Bộ, Sở, Phòng Tài chính) Đơn vò dự toán cấp II  kế toán cấp II: quan hệ với đơn vò dự toán cấp I Đơn vò dự toán cấp III  kế toán cấp III: đơn vò trực tiếp thực dự toán thu, chi có quan hệ với đơn vò dự toán cấp II Ví dụ ĐV dự tốn - Bộ TC Tổng Cục Thuế (I)  Cục Thuế (II)  Chi cục thuế (III) - Sở Tài  Sở Y tế (I)  Bệnh viện thuộc Sở Y tế (III) - Bộ TC  Trường CĐ TC - HQ (I, III) Đơn vị Hạch toán phụ thuộc độc lập Hạch toán phụ thuộc Hạch toán độc lập Chứng từ, Sổ báo cáo • Nộp cho cấp trên- nội Nộp cho CQCQ, đơn vị CQTC, KBNN • Cấp nộp cho CQCQ, CQTC, KBNN Tài khoản 136, 336 Không sử dụng 136, 336 Cơ sở hạch toán Chưa phân biệt sở TM DT Phân biệt CSTM CS DT So sánh thay đổi so với QĐ19/BTC TT107 QĐ19 Chứng từ • Hình thức • Nội dung • Nguyên tắc • Phân loại theo tiêu Hạch tốn • Phân biệt Cơ sở dồn tích sở TM • Ngun tắc kế tốn • Chưa phân biệt Sổ sách • Sổ kế tốn tài • Sổ Quyết tốn • Sổ kế tốn Báo cáo kế tốn • • • • BCTC • BCTC kết thúc BCQT năm TC • BCQT sau thời gian BCTC hợp Thêm mẫu biểu quy chỉnh lý QT định khác, VD TT109 Quy định chứng từ kế tốn (Điều 3) Các đơn vị hành chính, nghiệp phải sử dụng thống mẫu chứng từ kế toán thuộc loại bắt buộc quy định Thơng Trong q trình thực hiện, đơn vị không sửa đổi biểu mẫu chứng từ thuộc loại bắt buộc Ngồi chứng từ kế tốn bắt buộc quy định Thông văn khác, đơn vị hành chính, nghiệp tự thiết kế mẫu chứng từ để phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh Mẫu chứng từ tự thiết kế phải đáp ứng tối thiểu nội dung quy định Điều 16 Luật Kế toán, phù hợp với việc ghi chép yêu cầu quản lý đơn vị nội dung quy định Điều 16 Luật Kế toán a) Tên số hiệu chứng từ kế toán; b) Ngày, tháng, năm lập chứng từ kế toán; c) Tên, địa quan, tổ chức, đơn vị cá nhân lập chứng từ kế toán; d) Tên, địa quan, tổ chức, đơn vị cá nhân nhận chứng từ kế toán; đ) Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh; e) Số lượng, đơn giá số tiền nghiệp vụ kinh tế, tài ghi số; tổng số tiền chứng từ kế toán dùng để thu, chi tiền ghi số chữ; g) Chữ ký, họ tên người lập, người duyệt người có liên quan đến chứng từ kế toán Quy định chứng từ kế toán (Điều 3) Đối với mẫu chứng từ in sẵn phải bảo quản cẩn thận, không để hư hỏng, mục nát Séc, Biên lai thu tiền giấy tờ có giá phải quản lý tiền Danh mục, mẫu giải thích phương pháp lập chứng từ kế toán bắt buộc quy định Phụ lục số 01 kèm theo Thông THUYẾT MINH BCTC Là phận hợp thành tách rời BCTC, gồm thông tin bổ sung cho thơng tin trình bày BC tình hình TC, BCKQHĐ, BC LCTT thông tin cần thiết khác theo yêu cầu HỆ THỐNG BÁO CÁO QUYẾT TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN Nơi nhận STT Ký hiệu biểu Tên biểu báo cáo B01/BCQT Kỳ hạn lập báo Cơ quan Tài cáo (1) Cơ quan cấp (2) Báo cáo tốn kinh phí hoạt động Năm x x F01-01/BCQT Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN nguồn phí khấu trừ, để lại Năm x x F01-02/BCQT Báo cáo chi tiết kinh phí chương trình, dự án Năm x x B02/BCQT Báo cáo thực xử lý kiến nghị kiểm toán, tra, tài Năm x x B03/BCQT Thuyết minh báo cáo toán Năm x x BÁO CÁO QUYẾT TỐN Báo cáo tốn vốn đầu XDCB Trường hợp đơn vị có phát sinh kinh phí NSNN cấp cho hoạt động XDCB thực theo chế độ báo cáo hướng dẫn Thông 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 quy định việc tốn tình hình sử dụng vốn đầu nguồn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm văn hướng dẫn bổ sung, sửa đổi (nếu có) BÁO CÁO QUYẾT TỐN Đối tượng lập báo cáo tốn •Đơn vị hành chính, nghiệpsử dụng ngân sách nhà nước phải lập báo cáo toán ngân sách phần kinh phí ngân sách nhà nước cấp •Trường hợp đơn vị hành chính, nghiệp có phát sinh khoản thu, chi từ nguồn khác, có quy định phải toán nguồn ngân sách nhà nước cấp với quan có thẩm quyền phải lập báo cáo toán nguồn BÁO CÁO QUYẾT TOÁN Nguyên tắc lập: - Việc lập báo cáo toán phải vào số liệu sau khóa sổ kế tốn - Đối với báo cáo toán ngân sách nhà nước: + Số toán ngân sách nhà nước bao gồm số kinh phí đơn vị nhận sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước cấp năm, bao gồm số liệu phát sinh thời gian chỉnh lý toán theo quy định pháp luật ngân sách nhà nước BÁO CÁO QUYẾT TỐN + Số liệu tốn ngân sách nhà nước đơn vị phải đối chiếu, có xác nhận Kho bạc nhà nước nơi giao dịch + Số toán chi ngân sách nhà nước số thực chi, có đầy đủ hồ sơ chứng từ, riêng khoản chi thuộc nguồn phải ghi thu ghi chi ngân sách nhà nước tốn có thủ tục xác nhận ghi thu - ghi chi vào ngân sách nhà nước quan có thẩm quyền BÁO CÁO QUYẾT TỐN - Đối với báo cáo toán nguồn khác: Số liệu tốn bao gồm số thu, chi từ nguồn khác khơng thuộc ngân sách nhà nước mà đơn vị thực từ đầu năm đến hết ngày 31/12 hàng năm BÁO CÁO QUYẾT TOÁN Kỳ báo cáo: Báo cáo toán ngân sách nhà nước, báo cáo toán nguồn khác lập báo cáo theo kỳ kế toán năm Số liệu lập báo cáo toán ngân sách nhà nước hàng năm số liệu thu, chi thuộc năm ngân sách đơn vị hành chính, nghiệp, tính đến hết thời gian chỉnh lý tốn ngân sách nhà nước (ngày 31/01 năm sau) theo quy định pháp luật ngân sách nhà nước Số liệu lập báo cáo toán số thu, chi thuộc nguồn khác đơn vị hành chính, nghiệp, BÁO CÁO QUYẾT TOÁN Kỳ báo cáo: Trường hợp pháp luật có quy định lập thêm báo cáo tốn theo kỳ kế tốn khác ngồi báo cáo toán năm đơn vị phải lập báo cáo theo kỳ kế tốn Thời hạn nộp Báo cáo tốn năm đơn vị hành chính, nghiệpsử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực theo HD CQ toán BÁO CÁO QUYẾT TỐN Báo cáo tốn kinh phí hoạt động B01/BCQT Là báo cáo toán tổng hợp phản ánh tổng quát tình hình thu, chi hàng năm loại kinh phí có phát sinh đơn vị để thực tốn với quan có thẩm quyền theo quy định, nhằm giúp cho đơn vị quan chức nhà nước nắm tổng số loại kinh phí theo nguồn hình thành tình hình sử dụng loại kinh phí đơn vị năm BÁO CÁO QUYẾT TOÁN Báo cáo tốn kinh phí hoạt động B01/BCQT có phụ biểu: - Phụ biểu F01-01/BCQT- Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN nguồn phí khấu trừ, để lại Phản ánh tồn số kinh phí đề nghị toán năm từ nguồn NSNN, nguồn phí khấu trừ, để lại chi tiết theo nội dung hoạt động, theo Mã ngành kinh tế, Mã nội dung kinh tế Mục lục ngân sách nhà nước - Phụ biểu F01-02/BCQT- Báo cáo chi tiết kinh phí chương trình, dự án Phản ánh chi tiết kinh phí đề nghị tốn theo chương trình, dự án chương trình, dự án mà Bộ Tài có quy định mã số chương trình dự án BÁO CÁO QUYẾT TOÁN Báo cáo thực xử lý kiến nghị kiểm tốn, tra, tài (Mẫu số B02/BCQT) Báo cáo lập để báo cáo chi tiết số liệu mà đơn vị thực xử lý theo kiến nghị quan kiểm tốn, tra, tài phục vụ cho tốn hàng năm BÁO CÁO QUYẾT TỐN Thuyết minh báo cáo toán (Mẫu B03/BCQT): Là phận hợp thành hệ thống báo cáo toán đơn vị hành chính, nghiệp Báo cáo lập để giải thích bổ sung thơng tin tình hình thực nhiệm vụ đơn vị, tình hình chấp hành kỷ luật tài thu, chi NSNN kỳ báo cáo mà Báo cáo tốn khơng thể trình bày rõ ràng chi tiết BÁO CÁO QUYẾT TOÁN Hệ thống BC ĐV HCSN •BCTC: đơn vị HCSN (là ĐVKT) phải lập BCTC •BCQT: ĐV có SD NSNN, nguồn phí khấu trừ để lại; Nguồn KP khác phải QT theo MLNSNN Sự khác số liệu báo cáo ... buộc Ngoài chứng từ kế toán bắt buộc quy định Thông tư văn khác, đơn vị hành chính, nghiệp tự thiết kế mẫu chứng từ để phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh Mẫu chứng từ tự thiết kế phải đáp ứng tối... Điều 16 Luật Kế toán, phù hợp với việc ghi chép yêu cầu quản lý đơn vị 7 nội dung quy định Điều 16 Luật Kế toán a) Tên số hiệu chứng từ kế toán; b) Ngày, tháng, năm lập chứng từ kế toán; c) Tên,... định khác, VD TT109 Quy định chứng từ kế toán (Điều 3) Các đơn vị hành chính, nghiệp phải sử dụng thống mẫu chứng từ kế toán thuộc loại bắt buộc quy định Thơng tư Trong q trình thực hiện, đơn vị
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP (Theo Thông tư 1072017TTBTC ngày 10102017), KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP (Theo Thông tư 1072017TTBTC ngày 10102017), CHƯƠNG 1: MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HCSN THEO TT107/BTC, - Bộ TC  Tổng Cục Thuế (I)  Cục Thuế (II)  Chi cục thuế (III) - Sở Tài chính  Sở Y tế (I)  Bệnh viện thuộc Sở Y tế (III) - Bộ TC  Trường CĐ TC - HQ (I, III), a) Tên và số hiệu của chứng từ kế toán; b) Ngày, tháng, năm lập chứng từ kế toán; c) Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc cá nhân lập chứng từ kế toán; d) Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc cá nhân nhận chứng từ kế toán; đ) Nội dung , Nguồn phải thực hiện quyết toán, BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ, BÁO CÁO QUYẾT TOÁN

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn